Mejerimarknadsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mejerimarknadsrapport"

Transkript

1 Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti införde en handelsbojkott av bland annat mjölk och mjölkprodukter från EU. Långsamt dämpad produktionsökning i världen och en stabilisering av de internationella priserna förväntas det kommande halvåret. En minskad kinesisk efterfrågan på i första hand helmjölkspulver har noterats under sommaren och hösten. Detta förklaras bland annat med att landets lager har fyllts hittills under Sedan början av året har världsmarknadspriserna för mejeriprodukter i genomsnitt fallit med cirka 35 procent. Priserna i Fonterras auktioner har fallit med 48 procent från rekordnoteringen i början av februari. En starkare global mejerimarknad med påtagligt högre priser förväntas under tredje kvartalet På lång sikt ökar med stor sannolikhet efterfrågan på mejeriprodukter snabbare än utbudet, vilket framöver väntas ge en högre genomsnittlig prisnivå. Under årets första sju månader steg EU:s totala mjölkinvägning med 5,3 procent. På världsmarknaden ökade EU under januari juli sin export av skummjölkspulver, helmjölkspulver och smör, medan exporten av ost minskade. EU:s genomsnittliga priser på mejeriprodukter har under de senaste tre månaderna fallit för samtliga mejeriprodukter. Mest har priserna för helmjölkspulver och skummjölkspulver fallit. Sveriges mjölkinvägning var i augusti månad 1,3 procent högre än i augusti Det totala antalet mjölkkor är relativt stabilt, medan mjölkavkastningen har ökat med 2,3 procent sedan början av året. Utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag. Under årets åtta första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver. Utrikeshandeln med mejeriprodukter domineras av en stor import och införsel av ost från Danmark, Nederländerna och Tyskland. FOTO: JOHAN TAUBERT

2 Världen Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti införde en handelsbojkott för livsmedel, bland 250 annat mjölk och mjölkprodukter. 200 Den globala mjölkproduktionen 150 har hittills under 2014 ökat markant tack vare bra väderförhål landen och höga mjölkpriser. 0 Framför allt är ökningen stor i Nya Zeeland och EU. Samtidigt har en minskad kinesisk efterfrågan på i första hand helmjölkspulver noterats sedan början av sommaren. En dämpning av tillväxten för mjölkproduktionen förväntas i de flesta exportländer under resten av året. Det ryska importstoppet kommer att sätta en ökad press på mejerimarknaden, inte minst inom EU. De världsmarknadspriser som redovisas av amerikanska jordbruksministeriet, USDA, har de senaste tre månaderna fortsatt nedåt för alla mejeriprodukter. Mest har priserna för skummjölkspulver och helmjölkspulver sjunkit, med en nedgång på 32 respektive 29 procent. Smörpriserna har under samma period gått ned med 22 procent. Sedan årets början har priserna fallit ännu mer. För skummjölkspulver är prisfallet 42 procent, medan nedgången för USD/ton FAO:s prisindex för världshandeln med mejeriprodukter Index ( =100) 300 Källa: FAO okt 2014 Fonterras auktionspris för mejeriprodukter Källa: GlobalDairyTrade (alla produkter) helmjölkspulver är 40 procent. Smörpriserna är idag 34 procent lägre än i januari, medan ostpriserna minskat med 18 procent. För skummjölkspulver, helmjölkspulver och smör är priserna nu procent lägre än för ett år sedan. Priserna i Fonterras auktioner har också fortsatt nedåt de senaste månaderna. Från rekordnoteringen i början av februari har de genomsnittliga priserna fallit med 48 procent. Störst än prisnedgången för helmjölkspulver som på sex månader sjunkit med 50 procent. Priserna för övriga produktgrupper har gått ned med mellan 40 och 50 procent. Prisnedgångarna ska ses som en indikation på att världsmarknadspriserna kommer att fortsätta nedåt. De senaste auktionerna avser kontrakt för leveranser fram till april En avmattning av prisnedgångarna har noterats den senaste månaden. FAO:s, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, så kallade Food Price Index har de senaste tre månaderna fortsatt nedåt. Det senast redovisade indexet, som avser september, är 8,3 procent lägre än indexet för juni månad. Priserna har sedan i juni fallit mest för mejeriprodukter (-20,6 procent) och oljor & fetter (-14,2 procent). Endast priserna för kött har stigit. Jämfört med för ett år

3 FOTO: ESTER SORRI Den nyzeeländska mjölkproduktionen har haft en bra utveckling under det gångna produktionsåret. Under perioden juli 2013 juni 2014 var landets mjölkinvägning 9,5 procent högre än året innan. Högt mjölkpris, gynnsamt väder och investeringar i många besättningar har påverkat landets mjölkproduktion i positiv riktning. Den starka utvecklingen ska också ses mot bakgrund av den kraftiga produktionsnedgången under första halvåret Den stora invägningsökningen har även ökat landets mejeriexport. Under årets åtta första månader ökade landets smörexport med 17 procent och exporten av helmjölkspulver steg med 20 procent. Däremot sjönk den nyzeeländska exporten av skummjölkspulver (-8 procent) och ost (-5 procent). sedan har priserna för mejeriprodukter gått ned med nästan 25 procent. Den amerikanska mjölkproduktionen hämmades i början av året av kall vinter, problem med foderkvalitet och höga priser på kvigor. Successivt har produktionen tagit fart och under årets åtta första månader ökade den amerikanska mjölkproduktionen med 1,9 procent. Den ökade mjölkproduktionen förklaras i första hand med stigande mjölkavkastning. Gynnsamt väder, högre mjölkpris, lägre foderkostnader och bra foderkvalitet ligger bakom den ökade mängden mjölk per ko. Under första halv året exporterades 17 procent av den totala amerikanska mjölkproduktionen. Detta är en ovanligt hög siffra och de amerikanska lagren av mejeriprodukter är de lägsta på flera år. Detta 20% har medfört en ökad konkurrens 15% om mjölkråvaran som drivit upp priserna på den amerikanska 10% marknaden. Amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) tror 5% på 2,4 procent mer mjölk under 2014 jämfört med föregående år. 0% Koantalet förväntas öka med 0,4-5% procent, medan mjölkavkastningen förväntas öka med 2,0 procent. Rabobanks bedömning är en produktionsökning på 3,5 procent under andra halvåret Inledningen av det nya produktionsåret i Nya Zeeland har präglats av bra väderförhållanden. Mjölkproduktionen tros dock få en minskad tillväxt framöver på grund av lägre mjölkpriser och starkare valuta. Sannolikheten för ett ökat antal mjölkkor har minskat. Enligt Rabobanks återkommande enkät är investeringsviljan bland nyzeeländska mjölkföretag den lägsta på fem år. För förädlingsledet är däremot investeringsviljan stor. Fonterra planerar att investera cirka 3,2 miljarder i fyra nya mejerianläggningar. Investeringarna görs för att möta en fortsatt ökad efterfrågan från Asien. Högre mjölkpriser och bättre väderförhållanden i Australien sedan slutet av förra året Mjölkinvägning i några utvalda länder jan-aug 2014 jämfört med 2013 Källa: Eurostat, DCANZ, Dairy Australia, USDA, CLAL *) jan-jun **) jan-jul

4 har medfört att den australiska mjölksektorn har ökad sin mjölkproduktion med drygt fyra procent under årets åtta första månader. De regionala skillnaderna är dock fortfarande stora. Bra väderförutsättningar men lägre priser är läget när den nya säsongen startar. Rabobanks prognos pekar på två procent mer mjölk det kommande produktionsåret. Argentinas mjölkproduktion återhämtade sig under slutet av 2013, men har haft en svag utveckling hittills under Landet drabbades av ihållande regn under våren och mjölksektorn har dessutom pressats av stigande kostnader på grund av landets höga inflationstakt. Stigande lönsamhet har förbättrat situationen under sommaren. I augusti var landets mjölkinvägning 2,7 procent lägre än under samma månad förra året. Ackumulerat för årets åtta första månader har mjölkproduktionen minskat med 3,5 procent. Som en följd av fallande mjölkproduktion minskade landets mejeriexport med tio procent under första halvåret. Brasiliens mjölkproduktion har haft en positiv utveckling det senaste året. Högre mjölkpriser och lägre foderpriser har gynnat utvecklingen. Hittills under året har importen av mejeriprodukter minskat, medan mejeriexporten har ökat. Under årets åtta första månader FOTO: JOEL WÅREUS ökade landets mejeriexport med 37 procent. Den försvagade världsmarknaden kommer troligen att pressa mjölkpriserna framöver. Samtidigt har sju av landets största mejeriföretag meddelat att de vill öka sina exportsatsningar framöver. Mellanöstern nämns som en särskilt intressant marknad, men även Ryssland finns med i de framtida planerna. Rysslands mjölkinvägning minskade med 3,5 procent under Hittills under 2014 har mjölk invägningen stabiliserats. Under januari augusti minskade den ryska mjölkinvägningen med 0,7 procent. Den 7 augusti 2014 införde Ryssland ett års importstopp för bland annat mjölk och mjölkprodukter. Bojkotten riktats mot produkter från EU, USA, Kanada, Australien och Norge. Under 2013 importerade Ryssland nästan ton mjölkprodukter. Av detta kom 69 procent från olika EU-länder. Om man uttrycker EU:s export till Ryssland i hur mycket mjölkråvara som använts motsvarar den cirka 2,9 miljarder kg mjölk. Detta är ungefär lika mycket mjölk som producerades i Sverige under förra året. Den ryska importen av mejeriprodukter domineras av ost och smör. 79 procent av den ost som Ryssland importerade under 2013 kom från EU och för smör var andelen från EU 35 procent. Priserna på mjölkprodukter inom EU kommer att påverkas av de stora volymer från EU som varit avsedda för den ryska marknaden. Dessa volymer ska nu istället avsättas på andra marknader. Detta ökar konkurrensen på EU:s marknad för mjölkprodukter. EU ska dessutom hitta nya marknader i konkurrens med andra exportinriktade länder, framför allt USA och Australien, som också drabbats av handelsbojkotten. Då det finns få andra exportörer av de produkter som Ryssland köper från EU är det tveksamt om den ryska konsumtionen kommer att ersättas av andra mjölkprodukter. Ett troligt scenario är att den ryska konsumtionen minskar till följd av handelsbojkotten, vilket skulle öka de globala överskotten. Som nämnts har den ryska importen dominerats av ost och smör. Under januari augusti köpte Ryssland ton ost och ton smör. Detta motsvarar 27 procent av EU:s samlade ostexport och 25 procent av EU:s

5 export av smör. Nu handlar det om att hitta avsättning för de mjölkprodukter som varit avsedda för Ryssland på andra marknader. Det handlar om marknader som ofta efterfrågar mjölkpulverprodukter istället för ost och smör. Detta sätter en ökad press på förädlingsindustrin som måste styra om sin produktionsapparat och prioritera andra produktgrupper. Detta innebär att mejerianläggningar för ost och smör får ett sämre kapacitetsutnyttjande samtidigt som anläggningar för mjölkpulver tidvis kan bli en trång sektor. Den vikande efterfrågan på mjölkpulver i Kina förklaras bland annat med att landets lager har fyllts hittills under Kina köpte under början av 2014 rekordstora kvantiteter samtidigt som en svagare inhemsk efterfrågan noterades. Trots det vikande köpintresset under senare tid har Kina ändå importerat rekordstora volymer mejeriprodukter under årets åtta första månader. Importen av helmjölkspulver uppgick under januari augusti till nästan ton, en ökning med 65 procent jämfört med motsvarande period Samtidigt importerades drygt ton skummjölkspulver, 53 procent mer än under januari augusti i fjol. En färsk beräkning från Euromonitor pekar på en fördubblad omsättning på den kinesiska mejerimarknaden fram till Redan om tre år förväntas Kina passera USA och bli världens största marknad för mejeriprodukter. Ton Källa: CLAL Kinas import av mjölkpulver Den internationella marknaden präglas av minskad efterfrågan från Kina och Ryssland. Efterfrågan från andra regioner dämpas av politiska konflikter, lägre ekonomisk tillväxt och Ebola-utbrottet. Situationen kännetecknas av en avvaktande»vänta och se«-attityd bland många köpare. Enligt Rabobanks senaste kvartalsrapport tros botten för de internationella priserna vara nådd. En långsam dämpning av den globala mjölkproduktionen förväntas under det närmaste året. Under andra halvåret i år tros världens totala mjölkproduktion öka med 1,6 procent. Detta innebär en ökad mjölkproduktion med cirka 3,5 procent för hela kalenderåret Att inbromsningen av mjölkproduktionen går långsamt förklaras med de fördröjda effekterna av fallande världsmarknadspriser, sjunkande foderkostnader och avvecklingen av EU:s mjölkkvotsystem 1 april Rabobank tror vidare att Kinas efterfrågan åter tar fart inom sex månader och att den ryska handelsbojkotten förväntas upphöra efter ett år. Rabobank förväntar sig en starkare marknad med påtagligt högre priser under tredje kvartalet Långsiktigt ser mejerimarknaden betydligt ljusare ut. Tetra Pak publicerade nyligen sin rapport»a Global Balancing Act Dairy Supply & Demand«. Enligt rapporten förväntas den globala konsumtionen av mejeriprodukter öka med 36 procent fram till Konsumtionsökningen drivs av befolkningsökning, stigande välstånd och urbanisering i Afrika, Asien och Latinamerika. Efterfrågan kommer med stor sannolikhet att överstiga utbudet med långsiktigt högre priser som följd. WMP SMP EU EU:s mjölkinvägning har stigit markant sedan hösten Höga avräkningspriser under en längre tid och något lägre foderkostnader har gynnat tillväxten. Trots sänkta avräkningspriser sedan i våras har mjölkinvägningen fortsatt att stiga i de flesta EU-länder. Under januari juli 2014 steg

6 FOTO: ESTER SORRI den totala mjölkinvägningen inom EU med 5,3 procent. Detta är den största ökningen för EU sedan mjölkkvoterna infördes av de 28 medlemsstaterna hade under årets sju första månader en högre mjölkinvägning än under motsvarande period i fjol. Mest har mjölkinvägningen ökat i Rumänien (+15,2 procent), Lettland (+11,5 procent), Storbritannien (+9,8 procent), Estland (+8,3 procent) och Cypern (+8,3 procent). Mjölkproduktionen har minskat på Malta (-4,7 procent), i Grekland (-4,6 procent) och i Spanien (-1,5 procent). Rabobanks prognos för andra halvåret 2014 är en ökning av EU:s mjölkproduktion med 2,5 procent jämfört med samma period förra året. Den kraftigt höjda mjölkinvägningen inom EU innebar att åtta av EU:s 28 medlemsstater överskred sina nationella mjölkkvoter under kvotåret 2013/14. Dessa länder (Nederländerna, Cypern, Österrike, Danmark, Tyskland, Polen, Luxemburg och Irland) ska för sitt kvotöverskridande tillsammans betala 409 miljoner euro i så kallad tilläggsavgift. Samtidigt har många av EU-länderna långt upp till sina nationella kvottak. EU:s samlade mjölkinvägning fyllde under det gångna kvotåret 94 procent av den sammanlagda mjölkkvoten. Att ett stort antal EU-länder ökat sin mjölkproduktion det senaste året ska ses som en förberedelse för kvotavvecklingen den 1 april nästa år. EU:s tillverkning av de flesta mejeriprodukter har återhämtat sig under inledningen av Under januari juli steg produktionen av samtliga mejeriprodukter utom syrade produkter. Tillverkningen av helmjölkspulver har hittills i år stigit med 14 procent medan ökningen för skummjölkspulver är 20 procent. Produktionen av ost har ökat med 2,3 procent medan uppgången för grädde och smör är 5,1 respektive 2,9 procent. Produktionen av konsumtionsmjölk har ökat med 0,6 procent. medan tillverkningen av syrade produkter har fallit med 2,4 procent. Trots svag ekonomisk utveckling inom EU har konsumtionen av mejeriprodukter återhämtat sig under året. Konkurrens mellan butikskedjor har pressat konsumentpriserna, vilket har ökat konsumtionen. Rabobank förutspår en konsumtionsökning på 0,4 procent under andra halvåret 2014 och 0,5 procent under första halvåret Mot bakgrund av den ryska handelsbojkotten erbjöd EU-kommissionen i början av september möjligheten till privat lagringsstöd för smör, skummjölkspulver och ost. Ansökningar motsvarande cirka ton ost har kommit in. Möjligheten till stöd för lagring av ost stängdes av EU-kommissionen sedan länder med obefintlig ostexport till Ryssland ansökt om lagringsstöd. Intresset för lagringsstöd för smör och skummjölkspulver (SMP) har däremot varit lågt. Detta tyder på att de flesta tillverkare av smör och SMP lyckats hitta avsättning för sina produkter. Under sommaren har avräkningspriset för mjölkråvara inom EU fallit. I augusti var prisnivån 0,7 procent lägre än för ett år sedan. Enligt

7 nederländska LTO var EU:s genomsnittliga avräkningspris 38,50 eurocent per kg mjölk i augusti EU:s genomsnittliga priser på mejeriprodukter har sedan årets början fallit för samtliga mjölkprodukter. Mest har priserna för helmjölkspulver (WMP) och skummjölkspulver (SMP) fallit, som har haft en prisnedgång på procent. Smörpriserna har fallit med cirka 25 procent sedan i januari, medan ostpriserna gått ned med procent. Sedan Ryssland införde sin handelsbojkott i början av augusti har priserna på mjölkpulver fallit med procent medan priserna för smör har sjunkit med cirka 10 procent. På världsmarknaden ökade EU under årets åtta första månader sin export av skummjölkspulver (+59 procent), helmjölkspulver (+8 procent) och smör (+25 procent), medan exporten av ost (-3,5 procent) minskade. Framför allt har exporten till Kina, Algeriet och Indonesien ökat. De viktigaste destinationerna för helmjölkspulver (WMP) är Algeriet, Oman och Nigeria. 42 procent av EU:s export av WMP har gått till dessa tre länder. När det gäller exporten av skummjölkspulver är det fyra länder (Algeriet, Kina, Indonesien och Egypten) som har köpt 49 procent av EU:s volymer. Av EU:s ostexport gick 41 procent till Ryssland och USA. 38 procent av EU:s smörexport gick till Ryssland, Singapore och USA. Eurokursen har de tre senaste månaderna Miljoner kg Sveriges mjölkinvägning försvagats med cirka sex procent mot US-dollarn. Sedan årsskiftet har euron försvagats med drygt sju procent mot US-dollarn. EU:s genomsnittliga BNP steg med 1,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med samma period För euroområdet var ökningen 0,7 procent. Den ekonomiska tillväxten har ökat något men är fortfarande relativt svag. Störst BNP-ökning hade Ungern (+3,7 procent), Lettland (+3,5 procent), Polen (+3,2 procent), och Litauen (+3,0 procent). Sämst BNP-utveckling hade Cypern (-2,5 procent), Italien (-0,3 procent), Grekland (-0,2 procent) och Finland (-0,1 procent). Inflationstakten på årsbasis inom EU är fortsatt mycket låg. I september var den genomsnittliga inflationen för hela EU 0,4 procent. För euroområdet var motsvarande siffra 0,3 procent. Enligt Eurostat är inflationen för tillfället högst i Rumänien, Finland, Österrike och Storbritannien. I dessa länder 2011 ligger inflationen mellan 1,2 och ,8 procent. Lägst är inflationstakten i Bulgarien, Grekland, Ungern och Spanien, som har en inflation mellan -1,4 och -0,3 procent. För livsmedel var EU:s inflation i september månad 0,3 procent. FOTO: ESTER SORRI Källa: LRF Mjölk Sverige Landets mjölkinvägning var i augusti månad 1,3 procent högre än i augusti Sedan sommaren 2013 har invägningen legat

8 Några nyckeltal Aug 2012 Aug 2013 Aug 2014 Antal producenter Förändring (antal producenter) -5,2 % -6,3 % -5,4 % Antal kor i kontroll Förändring +0,4 % -2,1 % -1,0 % (antal kor i kontroll) Källa: LRF Mjölk, Växa Sverige stadigt över nivån året innan. Under den senaste tolvmånadersperioden var mjölkinvägningen 2,5 procent högre än ett år tidigare. Från årets början fram till slutet av maj låg landets mjölkinvägning stabilt omkring tre procent över förra årets nivå. Under sommaren och hösten har utvecklingen dämpats något. Vecka 42 var den svenska mjölkinvägningen 1,7 procent högre än vid samma tid i fjol. Under de senaste fyra veckorna (vecka 39 42) var mjölkinvägningen 1,9 procent högre än under motsvarande veckor Huvudförklaringen till att mjölkinvägningen ökat det senaste året är att mjölkavkastningen har stigit. Hittills under 2014 har den genomsnittliga mjölkavkastningen varit 2,3 procent högre än under motsvarande period i fjol. Vecka 42 var antalet kontrollerade mjölkkor 3 350, eller 1,2 procent, lägre än vid samma tid förra året. Antalet 1:a inseminationer minskade under den senaste tolvmånadersperioden (september 2013 augusti 2014) med 1,8 procent. Antalet inseminerade kor minskade med 1,7 procent, medan antalet inseminerade kvigor sjönk med 2,1 procent. Under de senaste sex månaderna (mars augusti 2014) var antalet 1:a inseminationer 3,1 procent lägre än under motsvarande period året innan. Under årets första åtta månader var den ekologiska mjölkinvägningen 2,7 procent högre än under motsvarande period Av den totala mjölkinvägningen utgörs för tillfället 12,5 procent av ekologisk mjölk. 12,4 procent av alla mjölkföretag levererar ekologisk mjölk. Utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag. Under årets åtta första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver. Den totala tillverkningen av mjölkpulver ökade med 23 procent. Produktionen av helmjölkspulver ökade med drygt 23 procent, medan tillverkningen av skummjölkspulver steg med knappt 22 procent. Tillverkningen av syrade produkter har under samma period gått ned med 1,8 procent, medan produktionen av hårdost är i stort sett oförändrad. Smörtillverkningen minskade med 4,1 procent, medan produktionen av övrigt matfett sjönk med 11 procent. Tillverkningen av konsumtionsmjölk (-6,2 procent) och grädde (-1,3 procent) har också haft en negativ utveckling hittills under Däremot har utvecklingen för ekologiska mejeriprodukter varit positiv hittills i år. Tillverkningen av ekologisk konsumtionsmjölk har ökat med 14 procent under perioden januari augusti, medan motsvarande siffra för ekologiska syrade produkter är 20 procent. Den svenska utrikeshandeln med mejeriprodukter fortsätter att domineras av en stor import och införsel av ost där volymerna stadigt ökar. Under årets sju första månader var inflödet av hårdost ton. Detta är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period Om man bortser från de volymer som kom från Danmark uppgick importen till nästan ton, en ökning med 10,4 procent. Hårdost från Nederländerna och Tyskland utgör drygt 45 procent av den totalt införda volymen. Importen från Cypern, Ungern, Storbritannien och Norge har ökat markant i år. Utvecklingen för den svenska hårdostexporten har försvagats hittills under Under januari juli i år exporterades ton hårdost, en minskning med 23 procent jämfört med samma period procent av all export och utförsel av hårdost gick till Danmark,

9 Finland, Nederländerna och Norge. Exporten till bland annat Polen, Rumänien och Spanien har ökat påtagligt. Under årets sju första månader steg importen av smaksatt yoghurt med endast 0,6 procent. Därmed har trenden med många år av stigande import för tillfället brutits. Det handlar om att importen från Finland, Tjeckien och Frankrike har minskat. Samtidigt har importen från Tyskland, Österrike och Nederländerna ökat markant. Importen av smaksatt yoghurt domineras fortfarande av Finland med en andel på 38 procent. Tyskland har det senaste året ökat sin andel från 12 till 21 procent av all importerad smaksatt yoghurt. Importen av naturell yoghurt har ökat desto mer. Under januari juli importerades ton, en ökning med 21 procent jämfört med förra året. Den största ökningen av naturell yoghurt står Tyskland, Tjeckien och Nederländerna för. 80 procent av all importerad naturell yoghurt kommer från Tyskland. Export och utförsel av smaksatt yoghurt har fortsatt att öka hittills under året. Uppgången beror framför allt på ökad export av smaksatt yoghurt till Norge. Däremot har exporten av naturell yoghurt minskat. Den totala yoghurtexporten under årets sju första månader uppgick till drygt ton, en minskning med 6,0 procent jämfört med samma period Volymerna är fortfarande små och 89 procent av all yoghurtexport går till våra tre nordiska grannländer Norge, Danmark, Finland. Exporten av mjölkpulver fortsätter att stiga. Under januari juli ökade exporten av skummjölkspulver med 17 procent, medan exporten av helmjölkspulver gick upp med 18 procent. Mest mjölkpulver exporteras till Oman, Nederländerna, Egypten och Kina, som svarade för 69 procent av de totala mjölkpulvervolymerna. För handeln med övriga mejeriprodukter märks att importen av förpackad mjölk, färskost och mjukost ökar, medan importen av förpackad grädde, smaksatt mjölk, smör, smältost och blåmögelost minskar. På exportsidan ökar mängden förpackad mjölk, förpackad grädde, smaksatt mjölk, smältost och blåmögelost, medan exportvolymerna av smör, färskost och mjukost minskar. FOTO: PATRICK DEGERMAN Mejerimarknadsrapporten är sammanställd av Lennart Holmström, Mjölkpolitik Tel , Mer information och rapporter finns på rapporter. Citera oss gärna, men ange källa.

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 6. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning De rekordhöga världsmarknadspriser vi sett under hösten och vintern har vänt nedåt de senaste månaderna. En fortsatt ökning av mjölkproduktionen

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 1. 2014 Sammanfattning Den globala mjölkproduktionen ökade under andra halvåret 2013. En fortsatt ökad mjölkproduktion i de flesta exportländer förväntas under våren.

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport från Svensk Mjölk NR 2. 2011 Sammanfattning Fortsatt stark mejerimarknad, även om världsmarknadspriserna för mejeriprodukter har sjunkit något den senaste tiden. Även priserna i Fonterras

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2013 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har stabiliserats under sommaren. En fortsatt svag utveckling för den globala mjölkproduktionen och stabil

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 216 Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 Ökad obalans på den globala mejerimarknaden innebär fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk-

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 Svag efterfrågan med låga världsmarknadspriser pressar mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 Obalans på den globala mejerimarknaden får stora effekter för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017 Minskat utbud och stabil efterfrågan på mejeriprodukter har gett stigande globala priser. Obalans i efterfrågan på fett och protein har medfört sänkta svenska mjölkpriser.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 2. 2012 Sammanfattning Mjölkföretagen upplever nu en ansträngd ekonomi. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har fallit ner till nivåer som inte är hållbara på

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016 Bättre balans mellan utbud och efterfrågan på mjölk avspeglas i sommarens uppgång för de internationella priserna. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 217 De internationella priserna har i år stigit för samtliga mejerikategorier. Smörpriserna är nu de högsta någonsin. Mjölkföretagens ekonomi har haft en positiv utveckling

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017 Trots fortsatt minskad global produktion och stabil efterfrågan sjunker världsmarknadspriserna. I Sverige fortsätter mjölkpriserna uppåt. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016 Minskad global produktion och ökad efterfrågan har medfört fortsatt stigande priser såväl internationellt som i Sverige. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214 Sammanfattning 1 2 3 4 5 SVENSK MEJERIKONSUMTION

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015 Fortsatt obalans med ökade lager präglar den globala mejerimarknaden. Detta leder till fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 217 Utvecklingen på den globala mejerimarknaden präglas av fortsatt höga smörpriser även om priserna sjunkit de senaste månaderna. Lönsamhetsnivån hos mjölkföretagen har legat

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk

Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk 1(6) PM 2009-11-17 Utredningsenheten Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk Bakgrund Jordbruksverket har under 2009 studerat prisförändringar i olika prisled för mjölk. Bakgrundsinformation

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Motsägelsefull mejerimarknad i EU

Motsägelsefull mejerimarknad i EU På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-04-22 Motsägelsefull mejerimarknad i EU Trots låga priser och svår lönsamhetssituation ökar produktionen i EU Mycket talar för fortsatta

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015 MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 215 KONSUMTION PRODUKTION MJÖLKFÖRETAGEN 1 8 Export av mejeriprodukter jan-mar 215 Tusen ton 6 4 2 SMP WMP Smör Ost Nya Zeeland EU-28 USA Australien Argentina Källa: EU-kommissionen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Sedan inledningen

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson Maten och Miljön Strängnäs 24 November Hans Andersson Mitt företag Haga Tillsammans med 3 anställda bedriver jag ekologisk mjölkproduktion med ca 70 kor och 100 ungdjur. Vi brukar 200 ha åker och 50 ha

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris inleder det fjärde året i följd

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Förädlade livsmedel på den internationella arenan

Förädlade livsmedel på den internationella arenan Förädlade livsmedel på den internationella arenan Studie över handeln med livsmedelsindustriprodukter 1995 2005 en kortversion De globala marknaderna för livsmedelsindustriprodukter har växt, samtidigt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 014 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund

Läs mer

Marknaden för sågade trävaror

Marknaden för sågade trävaror Marknaden för sågade trävaror Svenska förpackningsföreningen, Skövde, 12 oktober 2010 Magnus Niklasson Produktion, råvara och lager Orderingång och pris Export Konsumtion Diskussion och slutsatser Hur

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer