UTVECKLING GÄVLEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING GÄVLEBORG"

Transkript

1 UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just nu.

2 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Introduktion I denna utgåva av Utveckling Gävleborg fokuserar vi på statistik som visar situationen för Gävleborgare som inte är födda i Sverige. För ytterligare fördjupning i området hänvisas till rapporterna Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län (Samhällsmedicin september 2015) samt från Samhällsmedicin kommande rapport om kompetens bland utrikesfödda i Gävleborgs län (sommaren 2016). Från och med denna utgåva sker även länsvisa jämförelser (med något undantag) mellan Gävleborg och de län som enligt gällande förslag kommer ingå i samma storregion.

3 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Sammanfattande kommentarer Andelen utrikesfödda invånare är låg i Gävleborg i en nationell jämförelse. Även Sandvikens kommun, som har den högsta andelen utrikesfödda invånare i Gävleborg, har en lägre andel än rikssnittet. Åldersstrukturen skiljer sig något mellan utrikes- och inrikesfödda Gävleborgare. De utrikesfödda är jämförelsevis många i arbetsför ålder, medan den inrikesfödda delen av befolkningen är fler i de äldsta och yngsta åldersgrupperna. Antalet utrikesinflyttningar per år till Gävleborg har ökat väsentligt mellan år 2000 och Majoriteten av de som flyttar till länet från utlandet är män. Det är ett mönster som går igen hos alla länets kommuner. De utländska inflyttningarna är inte jämt fördelade över länets kommuner, sett till befolkningsmängd. Söderhamn tar emot flest utrikesinflyttningar sett till befolkningsstorlek. Vad gäller personer i Migrationsverkets mottagningssystem tar Söderhamn emot flest personer både i absoluta tal och sett i relation till den totala befolkningens fördelning mellan länets kommuner. Metodnotering: Befolkningsstatistiken från SCB baseras på uppgifter om folkbokförda personer. Folkbokföring ska ske när en person har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Asylsökande personer omfattas således inte av statistiken. Andel utrikesfödda invånare av total befolkning 2015 Av Sveriges 21 län har Gävleborg den nionde lägsta delen utrikesfödda med 11 procent. Lägst har Gotland med 6 procent, högst har Stockholms län med 23 procent. Källa: SCB, folkmängd 1 november Källa: SCB, folkmängd 31 december Andelen utrikesfödda invånare är lägre i Gävleborg än i riket som helhet och även lägre än alla jämförelselän förutom Dalarna. Variationen inom Gävleborg är stor där Ovanåker har lägst andel med sju procent, och Sandviken högst med 13 procent. Även Sandviken har dock lägre andel än riksgenomsnittet. Gävleborgs befolkning fördelade efter födelseregion Sverige...88,8% Asien...4,4% Afrika...2,0% Europa exkl. Norden...2,1% Norden exkl. Sverige...1,8% Sydamerika...0,3% Nordamerika...0,2% Oceanien*...0,03% Övriga/okänt...0,04% *Oceanien är en världsdel som består av Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea samt öar och ögrupper i Stilla havet. Källa: SCB:s STATIV (2015) och Samhälls medicin, Region Gävleborg.

4 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Fördelning av Gävleborgs invånare mellan ålder och kön utrikesfödda jämfört med inrikesfödda invånare 2015 Befolkningsmängden i Gävleborgs län uppgick i november 2015 till personer Källa: SCB, Befolkningsmängd. Källa: SCB, folkmängd 31 december Befolkningsstrukturen varierar mellan utrikesfödda och inrikesfödda Gävleborgare. Främst avviker gruppen inrikesfödda Gävleborgare i åldersgrupperna 65+ och 0-4 år, där andelarna är betydligt högre än hos de utrikesfödda Gävleborgarna. De utrikesfödda Gävleborgarna är i sin tur relativt större i åldersgrupperna år och kompenserar således till viss del för det stora antal äldre i den inrikesfödda gruppen. Fördelningen mellan könen är relativt jämn i båda grupperna. Utrikesinflyttningar per år till Gävleborg Källa: SCB, folkmängd 31 december Antalet inflyttningar till Gävleborg från annat land har trefaldigats sedan år skedde en tillfällig nedgång som efterföljdes av en relativt kraftig ökning fram till 2015.

5 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Inflyttningar från annat land 2015 Källa: SCB, folkmängd 31 december Utrikesinflyttningarna till Gävleborg sker övervägande av män. Variationen mellan hur många utrikesinflyttningar som sker till de olika kommunerna i länet är stor. Gävle kommun hade under 2015 flest utrikesinflyttningar i länet. Satt i relation till antalet in vånare (det rosa sträcket) hade dock Gävle den tredje lägsta andelen utrikesinflyttningar (0,92 inflyttningar per hundratal invånare), bara Hofors och Ockelbo hade en lägre andel. Söderhamn hade högst andel utrikesinflyttningar (2,2 per hundratal invånare) följt av Sandviken och Bollnäs. Personer i Migrationsverkets mottagningssystem, fördelning inom Gävleborg 2015 Källa: Migrationsverket 1 maj 2015 samt SCB, folkmängd 31 december Söderhamns kommun utmärker sig inte bara vad gäller utrikesinflyttningar (folkbokförda personer) per invånare, utan även vad gäller såväl andel som antal personer i Migrationsverkets mottaggningssystem. I Söderhamn finns 26 procent av alla personer i länet som befinner sig i mottaggningssystemet. Detta kan jämföras med en andel av länets befolkning som uppgår till nio procent. För Gävle är förhållandet det motsatta; andel av länets totala befolkning är 35 procent medan andelen av personer i mottagningssystemet är 16 procent. Även i Hudiksvall och Ockelbo finns få personer i mottagningssystemet i relation till folkmängden medan det finns relativt många i Bollnäs och Hofors.

6 Befolkning Kompetens Näringsliv Arbetsmarknad Sammanfattande kommentarer Arbetslösheten (definieras nedan) i Gävleborg uppgick i april till 11,3 procent. Det innebär en viss nedgång både mot föregående månad och mot samma månad föregående år. Trots detta har Gävleborg den högsta arbetslösheten av Sveriges län. Ovanåkers kommun är den kommun i länet som har minskat sin arbetslöshet mest under det senaste året: april 2016 var arbetslösheten 0,9 procentenhet lägre än april Arbetslösheten bland utrikesfödda är hög i Gävleborg, den högsta i Sverige. Bland utrikesfödda personer i åldern år är arbetslösheten över 60 procent. Sysselsättningsgranden för utrikesfödda som bott länge i Sverige är ca tio procent lägre än för hela befolkningen. Den nivån nås efter drygt tio års vistelsetid. Definition arbetslöshet: När arbetslöshet behandlas i relativa termer är det i denna rapport i förhållande till den registrerade arbetskraftens storlek i åldersspannet år, om inget annat tydligt uttrycks. Fördelen med att uttrycka arbetslösheten i förhållande till arbetskraften istället för i förhållande till hela befolkningen i arbetsför ålder är att arbetslöshetsmåttet då ger en bild av hur många som vill ha arbete, men inte får det. Avsnittet baseras på statistik från Arbetsförmedlingen där begreppet arbetslösa omfattar öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Andel arbetslösa april 2016 Förändring sedan april 2015 Nordanstig...7,3% Hudiksvall...8,6% Ovanåker...8,9% Hofors... 10,0% Ljusdal... 10,4% Gävle... 11,5% Ockelbo... 11,8% Bollnäs... 13,0% Söderhamn... 13,2% Sandviken... 13,6% Ovanåker...-0,90% Hudiksvall...-0,60% Ljusdal...-0,40% Gävle...-0,10% Nordanstig... 0,00% Hofors... +0,10% Söderhamn... +0,20% Sandviken... +0,20% Bollnäs... +0,30% Ockelbo... +1,30% Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft.

7 Befolkning Kompetens Näringsliv Arbetsmarknad Arbetslöshet utrikesfödda april 2016 Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft Precis som för den totala arbetslösheten är Gävleborg det län i Sverige som har högst arbetslöshet bland utrikesfödda. I sex av Gävleborgs kommuner är arbetslösheten mer än dubbelt så hög som i riket. Ingen av kommunerna har en arbetslöshet bland utrikesfödda som är lika eller lägre än i riket. Ovanåker är den kommun i Sverige som har högst arbetslöshet bland utrikesfödda. På samma lista kommer Ockelbo på andra plats och Bollnäs på fjärde plats. Arbetslöshet april 2016 Gävleborg Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft De mönster som framträder när arbetslösheten för hela befolkningen bryts ner på kön och ålder går igen när endast de utrikesfödda granskas. Nivåerna är dock betydligt högre för de utrikesfödda. Bland utrikesfödda personer i åldern år är arbetslösheten över 60 procent.

8 Befolkning Kompetens Näringsliv Arbetsmarknad Sysselsättningsgrad* bland utrikesfödda efter kön och vistelsetid i Sverige, jämfört med hela befolkningen - Gävleborg 2014 Källa: SCB:s STATIV(2015) och Samhällsmedicin, Region Gävleborg Det tar drygt 10 års vistelsetid i Sverige innan sysselsättningsgraden för utrikesfödda som grupp når upp till, och stabiliseras på en nivå knappa 10 procentenheter under sysselsättningsgraden för befolkningen som helhet. Sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor är till en början lägre än den för utrikesfödda män. Nivåerna konvergerar dock över tid och från 15 års vistelsetid och uppåt finns tendenser till att sysselsättningsgraden hos de utrikesfödda är högre hos kvinnor än män. *Sysselsättningsgrad är kvoten mellan antalet sysselsatta och det totala antalet personer i arbetsför ålder (personer i arbetsmarknadsåtgärder, sjuk skrivningar etc. inräknade). 11,3% 7,5% Arbetslösheten i Gävleborg Arbetslösheten i Gävleborg var i april ,3%. (kvinnor: 10,2%, män: 12,3%). Det är den högsta arbetslösheten av Sveriges län. Det innebär en nedgång om 0,4 procentenheter mot föregående månad, och en nedgång med 0,1 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Arbetslösheten i riket var i april ,5%. Gävleborg Sverige Nyanmälda platser Till Arbetsförmedlingen anmälde arbetsgivare i länet under april nya platser. Det är 229 fler än i mars, och 587 fler än motsvarande månad före gående år st st st April 2015 Mars 2016 April 2016 Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft.

9 Befolkning Kompetens Näringsliv Arbetsmarknad Arbetslöshet utrikesfödda Arbetslöshet bland utriksfödda år uppgick i april till 41,4 procent i Gävleborgs län. Det är 0,1 procentenheter lägre än föregående månad samt 1,9 procentenheter mer än samma månad föregående år. 41,4% 300 Personer berörda av varsel Antalet personer som berördes av varsel i Gävleborg uppgick i april 2016 till 40 personer. Det är 101 personer färre än i mars, och 16 personer fler än i april st 141 st 40 st April 2015 Mars 2016 April 2016 Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft. Metodnotering: Enligt främjandelagen är alla arbetsgivare skyldiga att lämna varsel till Arbetsförmedlingen inför driftsinskränkning av minst fem arbetstagare. Mindre driftinskränkningar ingår inte i statistiken.

10 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Sammanfattande kommentarer Gävleborgarnas utbildningsnivå varierar beroende på vart de är födda. Andelen personer med eftergymnasial utbildning är som högst bland Gävleborgare födda i forna Sovjetunionen, och som lägst bland Gävleborgare födda i Afrika. Gävleborgare födda i Sverige uppvisar den tredje lägsta andelen med eftergymnasial utbildning. Samma grupp har högst andel personer med gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Nivån på högsta utbildning skiljer sig mer mellan könen inom gruppen inrikesfödda Gävleborgare än gruppen ut rikesfödda Gävleborgare. Andelen eftergymnasialt utbildade är högre hos inrikes- än utrikesfödda kvinnor. För männen gäller det motsatta; utrikesfödda har högre andel eftergymnasial utbildning än inrikesfödda. I Gävleborgs grundskolor finns en hög andel nyinvandrade elever. Skillnaderna inom länet är dock stora. Gävleborgarnas (20-64 år) högsta utbildningsnivå efter födelseregion, 2014 Källa: SCB:s STATIV (2015) och Samhällsmedicin, Region Gävleborg. Inrikes födda Gävleborgare har den tredje lägsta andelen eftergymnasial utbildning. Endast Gävleborgare födda i andra nordiska länder eller Afrika har i genomsnitt lägre andel. Gävleborgare födda i forna Sovjetunionen, Oceanien*, EU exklusive norden uppvisar höga andelar av eftergymnasial utbildning. Sett till gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå har de inrikesfödda gävleborgarna högst andel. För att få en uppfattning om hur stor inverkan de olika grupperna i diagramet har på hela länets kompetensnivå måste hänsyn tas till hur många personer som finns i respektive grupp. En tabell som visar det finns under avsnittet Befolkning. *Oceanien är en världsdel som består av Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea samt öar och ögrupper i Stilla havet.

11 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Gävleborgarna (20-64 år) fördelade i procent efter högsta utbildningsnivå, 2014 Källa: SCB:s STATIV (2015) och Samhällsmedicin, Region Gävleborg. I detta diagram har Gävleborgare från alla utrikes födselregioner summerats i den gröna stapeln, och den blå visar inrikesfödda Gävleborgare. Andelen med högst förgymnasial utbildning är klart högre hos de utrikesfödda gävleborgarna, och andelen med högst gymnasial utbildning är högst bland de inrikesfödda. Sett till andel med eftergymnasial utbildning skiljer sig mönstret åt mellan könen. Bland kvinnor har de inrikesfödda högst andel, medan bilden bland män är den motsatta. Utbildningsnivån är mer jämnställd bland utrikesfödda Gävleborgare än inrikesfödda. Diagrammet ovan och det på föregående sida kan tyckas ge motstridiga bilder av hur utbildningsnivån skiljer sig mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Det beror främst på att grupperna med människor från de födselregioner som har högst utbildningsnivå består av relativt få personer medan exempelvis gruppen födda i Afrika som har en lägre genomsnittlig utbildningsnivå består av relativt många.

12 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Andel och antal nyinvandrade elever och/eller elever med okänd bakgrund i grundskolan 2015 Källa: Skolverket. Nästintill alla kommuner i Gävleborg har en andel nyinvandrade elever i grundskolan som är högre, eller mycket högre, än snittet för riket som helhet. Endast Hudiksvall har en lägre andel. Nordanstig och Söderhamn har mer än dubbelt så hög andel. Gävleborg är det län i Sverige som har näst högst andel nyinvandrade elever i grundskolan, endast Kronoberg har högre. Metodnotering: Med nyinvandrade elev avses elev som invandrat till Sverige under något av de 4 senaste åren, är född utomlands och vars föräldrar är födda utomlands. Med okänd bakgrund avses elever som saknar personnummer. Det beror ofta på att eleven inte hunnit bli folkbokförd i Sverige, men det kan även finnas andra orsaker såsom skyddad identitet.

13 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Sammanfattande kommentarer Den största skillnaden mellan inrikes och utrikesfödda Gävleborgare, sett till i vilka näringsgrenar man jobbar, finns inom näringsgrenen Hotell- och restaurangverksamhet. Båda grupperna jobbar i stor omfattning inom Vård och omsorg: sociala tjänster samt Tillverkning. Andelen företagare är högre bland utrikes- än inrikesfödda Gävleborgare. Omsättningsuppgifter från länets näringsliv visar en stark utveckling under Utvecklingen i Gävleborg är dock något svagare än i riket som helhet. Konjunkturbarometern och Norrlandsbarometern uppvisar en viss nedgång i sina värden för det första kvartalet Sysselsatta Gävleborgare per näringsgren (SNI-2007), utrikesfödda och inrikesfödda, 2014 Källa: SCB:s STATIV (2015) och Samhällsmedicin, Region Gävleborg Det finns både likheter och skillnader i hur grupperna sysselsatta in- och utrikesfödda Gävleborgare fördelar sig mellan näringsgrenarna. Stora skillnader finns inom näringsgrenen Hotell- och restaurangverksamhet där 13 procent av de utrikesfödda sysselsatta finns, men bara 2 procent av de inrikesfödda. En större andel utrikesfödda är också sysselsatta inom Vård och omsorg; sociala tjänster (17 procent utrikesfödda, 12 procent inrikesfödda), samt Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (8 procent utrikesfödda, 5 procent inrikesfödda). Större andel inrikes- än utrikesfödda finns i näringsgrenarna Tillverkning, Byggverksamhet samt Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar.

14 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Andel företagare bland sysselsatta Gävleborgare, utrikesfödda och inrikesfödda, 2014 Källa: SCB:s RAMS (2015) och Samhällsmedicin, Region Gävleborg. De utrikesfödda gävleborgarna är i större utsträckning företagare än de inrikesfödda. Detta gäller både kvinnor och män. För båda grupperna är dock kvinnorna företagare i mindre utsträckning än män. Observeras bör att diagramet visar andelar. Antalet inrikesfödda företagare är större än utrikesfödda. Näringslivets omsättning över tid, kvartal 1-3 år , index 2010=100 Källa: SCB Näringslivets inrikes omsättning exkl. moms. Näringslivet i Gävleborg har sedan 2010 ökat sin inrikesomsättning med drygt sju procent. Det är ungefär hälften den ökning som skett i riket som helhet, men ungefär i nivå med Västernorrlands- och Dalarnas län. En stor del av denna ökning skedde under 2015 för samtliga områden som visas i diagrammet. *I detta diagram jämförs inte Gävleborg med de län som förväntas ingå i kommande storregionen. Detta eftersom Region Gävleborg för tillfället inte har tillgång till denna statistik för alla de länen.

15 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer Källa: Konjunkturinstitutet Konfidensindikatorn Konjunkturbarometern är ett sammanfattande mått på det aktuella stämningsläget i ekonomin. Hushållens och företagens underlag och bedömningar av ekonomin på sitt respektive område. Företagen bedömer bland annat orderstock, faktisk och förväntad försäljning. Ett antal index vägs samman och tolkas så att värden över 100 motsvarar en starkare ekonomisk tillväxt än normalt i branschen, och värden över 110 en mycket starkare tillväxt än normalt. Värden under 100 motsvarar en svagare tillväxt än normalt. På grund av metodologiska skäl kan inte nivån på Konfidensindikatorn hos regionerna jämföras med riksnivån. Däremot kan utvecklingen jämföras. Se mer på Konjunkturinstitutets hemsida, Gävleborg ingår i statistiken i regionen Norra Mellansverige tillsammans med Dalarnas- och Värmlands län. Liksom i riket försvagades konjunkturutvecklingen i Norra Mellansverige något under det första kvartalet Nedgången var dock beskedligare i Norra Mellansverige än i riket. Värdet på indikatorn ligger fortfarande på en hög nivå sett till de senaste fyra åren. Norrlandsbarometern konjunkturbarometer för Norrlands län I Gävleborgs län försattes april 2016 nio bolag i konkurs. I mars 2016 försattes elva och i april 2015 försattes tio bolag i konkurs. Källa: SCB Konkurser och offentliga ackord. Källa: Norrlandsfonden Norrlandsbarometern Även enligt Norrlandsbarometern försvagades konjunkturen i Gävleborgs län något under kvartal ett Nedgången var dock större sett till hela Norrland.

16 Befolkning Arbetsmarknad Kompetens Näringsliv Vad säger ledare om läget i länet? Vi ser att Ovanåkers kommun är den kommun som har minskat sin arbetslöshet mest, vad beror det på tror du? Lena Hisved Arbetsmarknadsansvarig, Ovanåkers kommun Vårt näringsliv består till största delen av duktiga företagare inom tillverkningsindustrin och det går väldigt bra för flera av dem. Glädjande nog är det framförallt arbetslösheten bland våra unga som minskat, det kan delvis bero på att vissa bemanningsföretag verkar lägga ett extra fokus på dem. Om man tittar på Arbetsförmedlingens statistik så har antalet lediga jobb ökat i vår kommun med 746 procent från april 2015 till april i år vilket tyder på att företag och offentlig verksamhet har ett stort behov av att rekrytera. Andelen personer med eftergymnasial utbildning är hög bland Gävleborgare födda i andra länder. Hur tar vi tillvara på deras kompetens? Just nu finns det fyra utlysningar från Europeiska socialfonden ute med fokus på nyanlända, dels de som står långt ifrån arbetsmarknaden och dels de som står nära arbetsmarknaden men saknar det sista för att etablera sig just på arbetsmarknaden. Dessa utlysningar kan vara ett sätt. David Norman Utvecklingsstrateg, Region Gävleborg Kartläggning av kompetens för att matcha arbetsmarknadens behov är viktigt. Dessa variabler behövs för att dra rätt slutsatser och vidta rätt åtgärder. Vad är vi bra på i Gävleborg? När det gäller vårt mottagande av asylsökande. Vad behöver vi bli bättre på? Vi har en lång erfarenhet i Gävleborg att ta emot flyktingar. Vi har varit det län i landet som tagit emot flest under flera år i förhållande till vår folkmängd. Direktinresta kvotflyktingar som kommer från flyktingläger ute världen har varit en stor målgrupp hos oss i länet. Annica Westerberg Verksamhetschef, Arbete och integration Hudiksvalls kommun Det jag tycker vi är bra på är att erbjuda ett bra organiserat mottagande med boende, socialt stöd och första introduktion i samhället. Vi har också erbjudit många nyanlända yrkesutbildningar som ex inom områdena svets, städ, skogsbruk och vård och som har lett till arbete. Fler utlandsfödda är företagare, vad beror det på tror du? Det finns de som menar att tvingat företagande där man inte har något annat val än att starta sitt eget företag är vanligare i den här gruppen, medan andra menar att det inte finns något stöd för sådana påståenden. Därför tycker jag att det är svårt att säga varför det skulle vara vanligare med företagare med utländsk bakgrund. Pernilla Hålén Ordförande, Företagarna Ockelbo Däremot vet man att önskan att starta eget är större bland personer med utländsk bakgrund. Företagare med utländsk bakgrund vill i högre utsträckning än företagare med svensk bakgrund att deras företag ska växa. Framför allt är det fler i denna grupp som vill växa genom att anställa. Företagare med utländsk bakgrund tror även i högre utsträckning än företagare med svensk bakgrund på ökad omsättning, lönsamhet och antal anställda på tre års sikt. Kontakt och ansvarig utgivare: Thomas C Lundberg Samordnare sakkunnig Arbetsmarknad och kompetens, Region Gävleborg

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT JANUARI MARS 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Kvartalsrapport januari-mars 2015 Befolkningen i Gävleborg ökar. Inflytt från utlandet bidrar mest till ökningen. Under fjärde kvartalet 2014 startades 379 företag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Jämförelser regional utveckling

Jämförelser regional utveckling Jämförelser regional utveckling Gävleborgs län i jämförelse med övriga län och riket en rapport från Samhällsmedicin vid Centrum för kunskapsstyrning, Region Gävleborg 1 Innehåll Inledning Läsanvisningar

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT OKT-DEC 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just nu.

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

att förbättra integrationspolitiken eller om det kvarstår väsentliga kunskapsluckor som bör fyllas igen.

att förbättra integrationspolitiken eller om det kvarstår väsentliga kunskapsluckor som bör fyllas igen. DEL I ARBETSMARKNADEN UTVECKLINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN Full sysselsättning eller till och med»arbete åt alla«har sedan 1930-talet varit ledstjärnan för svensk arbetsmarknadspolitik. I gynnsamma konjunkturer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget Skaraborg

Arbetsmarknadsläget Skaraborg Mats Granér 213-1-24 Regionutvecklingssekretariatet Arbetsmarknadsläget I början av 212 präglades Västra Götalands arbetsmarknad till stor del av SAAB:s konkurs. Konkursen drabbade Fyrbodals arbetsmarknad

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG

RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Andreas Hagström Tfn: 08-786 56 33 PM 2012-03-27 Dnr 2012:524 RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG Uppdragsgivaren har ställt följande frågor om restaurangbranschen i Gävleborgs

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (27) 2011-11-18 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 46, 2011-11-18 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Varslen om uppsägningar ökar nu från en tidigare låg nivå Under oktober

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

utvecklingen på arbetsmarknaden 83

utvecklingen på arbetsmarknaden 83 DEL II ARBETSMARKNADEN UTVECKLINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN Det finns många sätt att presentera hur situationen på arbetsmarknaden har utvecklats för dem som är födda utomlands. Individernas arbetslöshet,

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning

Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning Tjänsteskrivelse 1 (8) Handläggare Lena Öijen Barn- och utbildningsnämnden Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning Sammanfattning I tidigare tjänsteskrivelse (BUN 2015.0404, 2015-08-25)

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft - UTMANINGAR FÖR MORGONDAGENS ARBETSMARKNAD

Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft - UTMANINGAR FÖR MORGONDAGENS ARBETSMARKNAD Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft - UTMANINGAR FÖR MORGONDAGENS ARBETSMARKNAD Sida: 2 av 29 Innehållsförteckning Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft... 1 Sammanfattning... 3 Befolkningsökningen

Läs mer

Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad SNS 20150903. Mats Hammarstedt

Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad SNS 20150903. Mats Hammarstedt Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad SNS 20150903 Mats Hammarstedt Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad Andel sysselsatta, andel arbetslösa och andel utanför för olika grupper av utrikes födda

Läs mer

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 I norra Mellansverige kommer det år 2030 att saknas runt 11 900 år 2030 med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom vården

Läs mer

Befolkningsprognos 2015 2024

Befolkningsprognos 2015 2024 Upplands-Bro kommun Befolkningsprognos 215 224 PL-391 PL-392 PL-393 PL-394 PL-395 Bro-distrikts glesbygd Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb Bro tätort Kungsängen-Tibble Brunna Kommentarer om tabellerna På kommunnivå

Läs mer

Socialfonden i siffror 2014 Projektens deltagare och nytta

Socialfonden i siffror 2014 Projektens deltagare och nytta Socialfonden i siffror 2014 Projektens deltagare och nytta SOCIALFONDEN I SIFFROR 2014 Denna rapport är framtagen av Svenska ESF-rådet med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) och Apel. Kapitel 1 har

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Pressträff. Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 2015. John Hassler: Ordförande

Pressträff. Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 2015. John Hassler: Ordförande Pressträff Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 215 John Hassler: Ordförande Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige på många år. Mina kommentarer: finanspolitiken på kort sikt

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Läget på Stockholms arbetsmarknad och utvecklingen fram till år 2020

Läget på Stockholms arbetsmarknad och utvecklingen fram till år 2020 Läget på Stockholms arbetsmarknad och utvecklingen fram till år 2020 December 2015 stockholm.se Läget på Stockholms arbetsmarknad och utvecklingen fram till år 2020 Dnr: 147-1994/2015 Utgivare: Stadsledningskontoret

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Trender och tendenser kring hur Gotland går mot jämställdhet eller ojämställdhet?

Trender och tendenser kring hur Gotland går mot jämställdhet eller ojämställdhet? Länsstyrelsen Visby 2007-05-28 Gotlands län Teamet för hållbar Utveckling Kicki Scheller Särskilt sakkunnig i jämställdhet Trender och tendenser kring hur Gotland går mot jämställdhet eller ojämställdhet?

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ura 2013:? Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Innehåll Sid 1.

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län,, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands

Läs mer

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015. Stockholm

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015. Stockholm Konjunkturen i Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Stockholm Uppåt i Konjunkturläget 2015 kv2 i Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas

Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas Rovdjursturism möter framtiden Stefan Fölster Europa tragglar sig igenom skuldkrisen Tyskland tvingar fram reformer. ECB lånar ut mer.

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015 Photo: Henrik Trygg Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Verksamhetsrapport 2015:02

Verksamhetsrapport 2015:02 Analys av försörjningsstödets utveckling 2014, i jämförelse med 2013 Verksamhetsrapport 2015:02 Sammanfattning I jämförelse med 2014 och 2013 minskade försörjningsstödskostnaden med 8 % och andelen hushåll

Läs mer

Nu gävlar går det bra!

Nu gävlar går det bra! Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket 1989-26 (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9,3 89 199 91 92 93

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2016 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016 Photo: Henrik Trygg Stark avslutning på året i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

PM med. Fakta om ungdomar. med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län.

PM med. Fakta om ungdomar. med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län. PM med Fakta om ungdomar med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län. Rapporten är ett baspaket av fakta till Vill framtiden bo i Jämtlands län?, en förstudie av ungdomar och deras situation

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

December 2015. Arbetslivsförvaltningen Leif Jansson

December 2015. Arbetslivsförvaltningen Leif Jansson Årsrapport - Sammanfattning Utveckling av antalet arbetstillfällen, antal förvärvsarbetande, företagande, studiedeltagande, utbildningsnivå, lediga jobb och arbetslöshet i Sandvikens kommun December 2015

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer