BOSTADSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSPROGRAM 2011-2016"

Transkript

1 BOSTADSPROGRAM Antagen av kommunstyrelsen Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar

2 INLEDNING Enligt Alingsås vision 2019 ska Alingsås utvecklas till en modern mötesplats med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås ska satsa på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Visionens mål är att det ska finnas invånare i kommunen år En av visionens huvudstrategier är boende. De övriga strategierna är arbete och lärande. I visionens anda arbetar Alingsås kommun med en hållbar och långsiktig bostadsplanering. Visionen antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2008, 114. Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2011, 91, om prioriterade mål som tillsammans med ekonomiska ramar anger grunderna för kommunstyrelsens och nämndernas arbete med underlaget till en flerårsstrategi för Alingsås kommun. Ett av dessa mål är att det i Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter. Syfte Bostadsprogrammet anger prioriteringar inom boendeplaneringen och beskriver kommunens ambitioner och planering nya bostäder. Det är ett styrande dokument för budget och nämndplanering. Programmet avser också att vara ett kommunikationsdokument vid exempelvis marknadsföring och redovisning av kommunens bostadsplanering. Nytta av programmet har bland annat exploatörer och beslutsfattare. Programmet riktar sig också till bostadssökande och alla som är intresserade av att veta mer om bostadsplaneringen i Alingsås kommun. Kommunen har ansvar för att behovet av bostäder tillgodoses. Genom en god bostadsplanering ges förutsättningar för att alla ska få möjligheter till en bra bostad till en rimlig kostnad. Bostadsplaneringen handlar om att analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet till följd av hur kraven från olika delar av befolkningen utvecklas. Tonvikten i bostadsprogrammet ligger på nya bostäder. Det befintliga bostadsbeståndet, exempelvis vad gäller omvandling eller ombyggnation av eller särskilda boendeformer för personer med funktionshinder eller äldre, behandlas i liten omfattning. Verktygen för att genomföra bostadsprogrammet är framförallt kommunens planmonopol genom översikts- och detaljplanering. Andra verktyg är kommunens markinnehav i kombination med aktiv markpolitik, markanvisnings- och exploateringsavtal och det kommunala bostadsbolaget, Alingsåshem AB. MÅLSÄTTNINGAR Utgångspunkter Kommunens boendeplanering utgår från Vision 2019 och syftar till att Alingsås skall vara en attraktiv kommun att bo i. Alingsås skall därför bevara sin småstadskaraktär och landsbygden vara levande. För att nå ambitionerna i visionen behöver ca nya bostäder skapas under perioden Alingsås tar på så sätt sin naturliga del av Göteborgsregionens tillväxt i enlighet med GRs strukturbild. Alla som bor i Alingsås skall uppleva sina bostäder som trygga och tillgängliga. De nya bostäderna skall planeras, byggas och integreras med befintlig bebyggelse på ett sådant sätt 1

3 att det skapas hållbarhet och livskvalitet i ett småskaligt perspektiv. Vid planering och byggnation av nya bostäder skall samtliga upplåtelseformer finnas, såväl hyresrätter, bostadsrätter som äganderätter. De nya bostäderna skall byggas så miljöanpassat som möjligt och medverka till ett ökat energieffektivt boende. Vid nybyggnad inom kommundelar eller stadsdelar eftersträvas en komplettering av sådana bostadstyper som saknas inom det aktuella området. Varje större utbyggnadsområde bör redan från början planeras så att efterfrågan på olika typer av boende med skilda upplåtelseformer kan tillgodoses. Detta för att nå en blandad åldersstruktur och ge förutsättningar för integrerade områden. Staden har en välbevarad småstadskaraktär Staden ska vara varierad, begriplig och överskådlig i sin uppbyggnad. Det ska vara naturligt att gå och cykla i den. I staden ska det mesta finnas nära: handel, service, kultur, nöjen, fritidsaktiviteter och andra människor. Det ska finnas en blandning av boende, arbete och fritid. Det ska finnas vackra och välgjorda hus samt tilldragande offentliga rum i form av gator, torg och parker, för rörelse, möten och vila. I staden ska det vara möjligt att möta människor man känner och nya som man tidigare inte har träffat. Inom staden finns mark reserverat i den fördjupade översiktsplanen för Alingsås, FÖP staden, för omkring 5000 nya bostäder beroende på vilken täthet som väljs. De stora utbyggnadsområdena Bolltorp-Tomtered och Tuvebo-Rosendal uppskattas kunna rymma ca 2500 bostäder. Landsbygden är levande I Alingsås ska landsbygden vara levande. Med detta menas att det i alla kommundelar skall finnas människor som bor och verkar. I första hand handlar det om att bibehålla och utveckla befintliga tätorter, småorter och byar. Lokala initiativ skall stimuleras. Mångfald för alla Boendemiljöerna i kommunen ska vara hållbara över lång tid. Det innebär att utgångspunkten är ett helhetsperspektiv på hur livet på platsen levs. Trivsel och robusthet är viktiga delar i detta. Kommunens långsiktiga strävan när det gäller boendeplanering är att ge kommuninvånarna ett variationsrikt och integrerat boende, dvs. ett boende som uppmuntrar till möten mellan olika människor. I Alingsås ska människor med olika livsstilar, varierande kulturell bakgrund, olika familjesituationer, sexuell läggning och funktionshinder kunna bo sida vid sida. För att erbjuda ett variationsrikt och integrerat boende är den långsiktiga strävan i kommunen att boendet skall passa olika skeden i livet, att det ska finnas boenden i olika upplåtelseformer och storlekar och att staden och tätorter ska byggas i etapper. Olika skeden i livet Man skall man kunna bo kvar i samma stadsdel i livets alla skeden. Detta innebär att om livsvillkoren ändras så skall man exempelvis kunna flytta från sitt hus till en lägenhet utan att behöva lämna sitt bostadsområde. Strävan är också att erbjuda bostäder med hög tillgänglighet (till och i bostaden) för den stora grupp av människor som är eller någon gång i sitt liv får nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Upplåtelseformer och storlekar 2

4 Det ska finnas en av variation av bostadsstorlekar som gör det möjligt för olika hushåll att bo i samma område, från enpersonshushåll till barnfamiljer. Variationen i bostadsstandard ska ge möjlighet att hushåll med olika inkomstnivåer kan bo tillsammans. Man ska kunna välja det som passar den livssituation man befinner sig i; lägenhet eller villa, äga eller hyra, hög eller låg boendekostnad. Ambitionen är att det blir en fördelning av en tredjedel småhus och två tredjedelar flerbostadshus. Fördelningen mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter bör vara jämn. Förtätning i befintlig bebyggelse Bostadsplaneringen skall genomföras så att man uppnår största möjliga hållbarhet. Detta åstadkoms genom att först och främst förtäta med mindre enheter i befintlig bebyggelse. En utbyggnad genom förtätning minimerar behovet av ny infrastruktur och förbättrar befolkningsunderlaget för befintlig närservice och kollektivtrafik. Etappvis byggande När nya bostadsområden skall öppnas upp, ska det byggas ut i etapper, så att inte stora områden byggs ut under en kort tidsperiod. Detta för att motverka homogena storskaliga områden och att områden blir statiska. UTBUD OCH EFTERFRÅGAN Målgrupper Barnfamiljer Alingsås har en högre andel gifta par än riket och kommunen är populär för barnfamiljer. Det bor ungefär 8600 barn i kommunen. För barnfamiljer finns främst ett behov av småhus men också av stora lägenheter, främst i form av hyresrätter. Stora barnfamiljer bedöms ha svårt att hitta bostad i form av hyresrätt. Det finns även ett behov av billiga småhus. Lägen nära kollektivtrafik är viktigt för att främja hållbara resvanor. Singelhushåll I Alingsås kommun är andelen singelhushåll lägre än i riket, men gruppen är ändå stor. Av kommunens invånare äldre än 19 år är ungefär 9000 ensamstående utan barn och 2000 ensamstående med barn. För singelhushåll finns främst behov av mindre lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Ungdomar I Alingsås kommun bor ungefär 3300 ungdomar mellan 19 och 25 år. Många av dem ingår även i gruppen singelhushåll. Ungefär 2500 ungdomar bor i Alingsås stad. I ålderskategorin finns både kvarboende i föräldrahemmet, studenter, förvärvsarbetande och småbarnsföräldrar och bostadsbehovet kan se mycket olika ut. Generellt sett finns dock främst behov av små och billiga hyresrätter. Äldre Drygt 7000 personer över 65 år bor i Alingsås kommun. I åldersgruppen år har ca 4 procent av invånarna insats från äldreomsorgen, i gruppen över 80 år tar ca 35 procent emot sådan hjälp. 40 procent av vårdtagarna finns i särskilda boenden och 60 procent ges vård och omsorg i hemmet. Ett generellt behov för gruppen äldre är god tillgänglighet. När äldre byter bostad är vanliga önskemål antingen ett mer centralt boende eller att stanna kvar i samma bostadsområde 3

5 som tidigare, därför är det viktigt att alla bostadsområden har bostäder i olika storlekar med god tillgänglighet. Lägen nära kollektivtrafik är särskilt viktigt då gruppen äldre har färre bilar än genomsnittet. Ett särskilt projekt om trygga bostäder för äldre i Alingsås har genomförts under Resultatet från detta projekt avses inarbetas i bostadsplaneringen. Personer med funktionsnedsättning För personer med funktionsnedsättning är bostadens tillgänglighet av största vikt. En hög tillgänglighet är bra för alla, men helt avgörande för den som en funktionsnedsättning av något slag. Inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns tre olika boendeformer; gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Servicebostäder utgörs av ett antal lägenheter som ligger geografiskt samlade med tillgång till en gemensamhetslokal. Servicebostad kan ses som en mellanform mellan gruppbostad och självständigt boende i egen lägenhet. Bostäder med god tillgänglighet behövs i alla bostadsområden. Det finns behov av lägenheter i form av hyresrätter för målgruppen. Lägen nära kollektivtrafik är särskilt viktigt. Befolkningsutveckling Folkmängden i Alingsås har ökat under de senaste åren. Den 31 december 2010 fanns det invånare i kommunen. Under 2010 ökade antalet invånare med 281 personer. Det innebär att befolkningsökningen var 0,7 procent. En av anledningarna till ökningen är att fler väljer att flytta till Alingsås än ifrån, vilket gav ett flyttningsöverskott på 208 personer. Alingsås kommun har en inflyttning främst av barnfamiljer. En annan anledning är att födelsenettot är, liksom förra året, positivt. Födelseöverskottet var 76. Under 2010 föddes 440 barn. Befolkningen i Alingsås kommun blir dock totalt sett äldre. Under den senaste tioårsperioden har genomsnittsåldern höjts med ett och ett halvt år. Medelåldern är nu 41,5 år. De senaste tio åren har andelen äldre blivit större i Alingsås kommun, främst de yngre i gruppen äldre, runt pensionsåldern. et barnfamiljer har också ökat. et barn i åldern 0-5 år har ökat medan antalet barn i åldrarna 7-16 har blivit färre. Enligt kommunens befolkningsprognoser beräknas antalet barn i åldrarna 0-15 år och äldre år öka till år De grupper som beräknas minska är personer i åldrarna år och år. I kommunens trendprognos för befolkningsutvecklingen beräknas Alingsås kommun ha en befolkning på personer år Kommunens Vision 2019 innehåller befolkningsmålet invånare vilket innebär ett behov av större flyttningsöverskott. Utbud I takt med att befolkningen har ökat har också bostadsbyggandet blivit allt mer omfattande. Under perioden byggdes flest bostäder under 2006 då 279 nya bostäder tillkom i kommunen. Under 2010 färdigställdes 72 bostäder i Alingsås kommun. Under 2010 föll bostadsbyggandet även regionalt och nationellt som en följd av finanskrisen

6 Bostadsbyggandet i Alingsås , färdigställda bostäder År Totalt Varav småhus Varav flerbostadshus Behovsanalys Kommunens främsta ambition inom bostadsplaneringen har varit att öka bostadsförsörjningen. Vision 2019 är vägvisaren för den här ambitionen. För att nå visionens mål om invånare år 2019 behöver 1500 bostäder byggas under perioden För närvarande, dvs under 2011, förväntas byggnation av omkring bostäder påbörjas. Det finns ett generellt behov av små och billiga hyresrätter, som kan tillfredställa bostadsbehovet för många äldre och singelhushåll. Förhoppningsvis kan små och billiga hyresrätter även möjliggöra för fler ungdomar att stanna kvar i Alingsås. Det råder även brist på billiga småhus, stora hyresrätter samt bostäder med hög tillgänglighet. Olika former av markbostäder behövs för att gruppen barnfamiljer ska kunna öka enligt målprognosen. Bostäder bör byggas i goda kollektivtrafiklägen. Då gruppen äldre bedöms växa relativt kraftigt behövs även satsningar på särskilda bostäder för äldre. I slutrapporten för projektet Trygga bostäder för äldre i Alingsås lyfter man fram att utbudet av olika boendealternativ för äldre är begränsat. Fler bostäder som underlättar kvarboende 5

7 när de äldres funktioner avtar behövs. Anpassningar behöver göras dels genom att höja tillgänglighetsnivån i det befintliga beståndet dels genom att nya bostäder med förhöjd tillgänglighet byggs. Det handlar också om att arbeta med förutsättningar som stärker gemenskap och social samvaro. Projektet har särskilt pekat ut följande geografiska områden där det idag saknas trygga bostäder för äldre och där en ökning av äldre prognostiseras: Noltorp, Nolby, Rosendal och den norra kommundelen. I Ingared bedöms ett behov uppstå efter Nationell och regional utblick Nationellt sett har efter fallet i bostadsbyggandet under både hyresrätter och bostadsrätter ökat starkt medan småhusbyggandet är oförändrat lågt. Boverket bedömer att antalet påbörjade bostäder ökar med 15 procent under 2011, men endast med 5 procent nästa år. Småhusbyggandet bedöms dock kunna öka bland tillväxtregionerna, men minska bland mindre kommuner. I Storgöteborg ökade byggstarterna för småhus med måttliga tio procent under 2010 jämfört med Med Storgöteborg avses här de 13 kommunerna inom GR (Göteborgsregionens kommunalförbund). Framförallt har byggandet av bostadsrätter ökat kraftigt. Även byggandet av hyresrätter har ökat. Byggandet av småhus står stilla, på en avsevärt lägre nivå än för några år sedan. Genomsnittspriset för ett småhus i Storgöteborg var 2010 strax över 3,1 miljoner. I maj 2011 hade en genomsnittlig bostadsrätt i Storgöteborg ett pris på kr per kvadratmeter, enligt Mäklarstatistik. PLANERAD BOSTADSPRODUKTION OCH PRIORITERINGAR Den planerade bostadsproduktionen är i bostadsprogrammet för perioden fördelat över tre år. Den planerade bostadsproduktionen för de därefter nästkommande tre åren,, är 555 bostäder. Detta innebär att byggnation av i genomsnitt 220 bostäder påbörjas per år. Fördelningen av småhus och bostäder i flerbostadshus är jämn. Det innebär att byggnationen av småhus ökar alltjämt. Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter bland lägenheterna i flerbostadshus är mer osäker, men under bedöms byggnation av 370 bostäder i flerbostadshus påbörjas. Tillväxten i ekonomin och situationen på bostadsmarknaden har stor betydelse för om bostäder byggs eller ej och därför är bedömningen av bostadsproduktionen något osäker. Kommunen prioriterar särskilt följande under : Projekt som motsvarar behovet av bra boenden för unga. Projekt med prisvärda småhus i goda kommunikationslägen. Förtätningar inom staden och i befintlig bebyggelse. Att minst två projekt med särskilt höga ambitioner vad gäller energieffektivt och miljöanpassat byggande påbörjas. Att antalet trygga bostäder i kommunen ökar. Att Västra Sörhaga planeras och bebyggs med bostäder då detta bidrar till att länka samman Stadsskogen med staden. 6

8 Att Östra Ängabo utvecklas etappvis samt att markanvisning används som ett verktyg för att skapa variationsrikedom vad gäller upplåtelseformer och storlekar på bostäder. Bostäder närmast centrum bör bestå av hyreslägenheter. Bostadsprojekt med planerad igångsättning , kommundels- eller stadsdelsvis redovisat Centrum Förtätningar 15 Västra Ringgatan (Kv Ljuset) 80 Norra Ringgatan (Kv Afzelii); 25 tryggt boende för äldre Norra Stadskärnan 8-25 Förtätningar 5 Nolby Noltorp Förtätningar 5 Rektorsgatan Knektegårdsgatan, Brogården Förtätningar 5 Tomteredsområdet

9 Sörhaga Stadsskogen Poppelgatan, Västra Sörhaga 15 Stadsskogen Enevägen 30 Skårsvägen, Lövekulle 3 15 Poppelgatan, Västra Sörhaga 10 Förtätningar 10 Stadsskogen Mjörnstranden Rosendal Ängabo Prästerydsvägen 20 Östra Ängabo 135 Köpmansgatan Varsjövägen Östra Ängabo 165 Hemvägen (Kv Vimplen) Västra Ängabo 20 Röhult, Hjälmared Röhult 20 Sundet, mm Hjälmared Hulabäck, mm Hjälmared

10 Norra kommundelen Strötomter 15 Långared 10 Strötomter 15 Södra kommundelen Ingared 40 Hemsjö Västra Bodarna Strötomter 30 Ingared 55 Västra Bodarna 30 Strötomter 30 9

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Alingsås - mer än bara kaféer!

Alingsås - mer än bara kaféer! Alingsås - mer än bara kaféer! Utvecklingen tom år 2014 och med utblick till 2018 och 2030 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning... 1 2 Allmänt... 3 3 Folkmängdens utveckling till och med 2014... 4 4

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Befolkningsprognos och byggande

Befolkningsprognos och byggande Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Datum 2013-04-11 Diarienummer KSKF/2012:327 1 (10) Eskilstuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningenn

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

1. Sammanfattning; Efter regn kommer sol...1. 2 Allmänt...3. 3 Utvecklingen till och med 2010...4. 4 Folkmängden 2011-2019 i kommunen...

1. Sammanfattning; Efter regn kommer sol...1. 2 Allmänt...3. 3 Utvecklingen till och med 2010...4. 4 Folkmängden 2011-2019 i kommunen... Utvecklingen i Alingsås kommun år 2010 samt prognoser t o m år 2019 1 1. Sammanfattning; Efter regn kommer sol...1 2 Allmänt...3 3 Utvecklingen till och med 2010...4 4 Folkmängden 2011-2019 i kommunen...12

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2014-08-26 2 BEDÖMNING AV FRAMTIDA BOSTADSBEHOV Till det bostadsprogram som beslutades 2011 för perioden 2012-2014 hör en Utbyggnadsplan

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering.

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering. FÖRORD Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnadsfrågor, samhällsbyggnadsberedningen, har tagit initiativ till att arbeta fram politiska viljeinriktningar för bostadsförsörjningen. Fram till avregleringen

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-07-28 Dnr 1602139 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Järnvägsgatan 8 263

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogram Program antaget av Dnr SPN-168/2005 263 Kommunfullmäktige 2007-04-23 Bostadsbyggnadsprogram 2007 för Norrköpings kommun 2(14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 3 Mål och strategier

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2017-02-06 Dnr 1604799 1 (5) Kommunstyrelsen Stadshuset 281 80 Hässleholm Remiss. Riktlinjer

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Gunilla Englund 2015-03-18 KSN-2015-0654 Örjan Trapp Rev. 2015-04-16 Kommunstyrelsen Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Charlene Nilsson Samhällsplanerare 040-675 38 94 Charlene.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-11-16 Dnr 1604024 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Åstorps kommun 265 80 Åstorp

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Program för bostadsförsörjning

Program för bostadsförsörjning Program för bostadsförsörjning Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:245 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2016-03-31 Dokumentet gäller

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Rapport Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning och syfte...

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Bostadspolitisk strategi

Bostadspolitisk strategi Bostadspolitisk strategi Reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2016-09-26, 76 1 (17) Revidering gjord hösten 2016 av Gunilla Jonsson, kommunstyrelseförvaltningen, Erik Lundh, samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan för Flens kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsplan för Flens kommun med utblick mot 2030 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:13 019 Bostadsförsörjningsplan för Flens kommun 2015-2018 med utblick mot 2030 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-10 192 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, utredningssekreterare Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

BOENDE. Bostadsbeståndet och de boende

BOENDE. Bostadsbeståndet och de boende BOENDE BOENDE Behovet av nya bostäder i Båstads kommun följer inte enkelt från en analys av befolkningsstatistik och bostadstillgång. Kommunens roll för fritidsboendet har en stor inverkan på bostadsbyggandet

Läs mer

Politik för ökat byggande

Politik för ökat byggande Byggandet i Uppsala Politik för ökat byggande Politisk vilja, politisk samsyn och tydliga mål Aktiv markpolitik för ökad konkurrens, kvalitet och byggtakt Större grepp för ökat tempo Beredskap att vända

Läs mer

Vad händer i stadsdelen Norra Hisingen?

Vad händer i stadsdelen Norra Hisingen? Vad händer i stadsdelen Norra Hisingen? s Om stadsdelsnämndens arbete med stadsutveckling och samhällsplanering Funktionshinderrådet 21 mars 2012 Tuve torg Kärra centrum Selma Lagerlöfs torg, Backa Upplägg

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Foto:Trelleborgshem Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-22 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer