Regionala utvecklingsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala utvecklingsnämnden"

Transkript

1 Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare YTTRANDE Datum Dnr (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun har mottagit rubricerad handling för synpunkter. Region Skåne har ansvar för det regionala tillväxtarbetet och planeringen av transportinfrastrukturen i Skåne samt är regional kollektivtrafikmyndighet och beställare av den skånska kollektivtrafiken. Utifrån detta ansvar tar fram den regionala utvecklingsstrategin, näringslivsprogram, den regionala trafikinfrastrukturplanen samt trafikförsörjningsprogram. Genom Strukturbild för Skåne arbetar med att tydligare koppla samman det regionala utvecklingsansvaret och kommunernas översiktsplanering. har också ansvaret för regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner, samt för Öresundsregionen. yttrar sig över Trelleborgs kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen utifrån ovanstående ansvar. s synpunkter Inledningsvis vill framhålla att det är positivt att Trelleborgs kommun arbetar aktivt med bostadsförsörjning och förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram. Den analys och problembild som målas upp i förslaget till riktlinjer kring bostadsbehovet i Trelleborgs kommun innehåller många viktiga utmaningar. Genom målinriktad kommunal planering ökar möjligheten att det kan byggas nya bostäder i Skåne som kan matcha den växande befolkningen. Det innebär också att det ökade befolkningstrycket kan delas av fler kommuner i Skåne. Regionala mål, planer och program Enligt bostadsförsörjningslagen har kommunerna ansvar för bostadsförsörjningen och ska ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen en R:\70 Avdelningen för planeringsstrategier\yttranden\yttranden_öp\trelleborg\2015\bostadsförsörjningsprogram\bostadsförsörjningtrelleborg RUN_Yttrande.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (5) gång per mandatperiod. Lagen ändrades nyligen så att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen förutom mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål även ska beskriva hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. För s del handlar det då till stor del om att riktlinjerna för bostadsförsörjning ska ta hänsyn till den regionala utvecklingsstrategin och andra planer och program som är relevanta, framför allt strategier för Det flerkärniga Skåne som tagits fram inom arbetet med Strukturbild för Skåne. I den regionala utvecklingsstrategin läggs stor vikt vid balansen på bostadsmarknaden. Målsättningen är att 6000 nya bostäder ska byggas per år och att det ska ske med en allsidig sammansättning av upplåtelseformer, storlek och huspriser för att matcha en årlig befolkningstillväxt på 1 %. Det är därför av stort värde att alla kommuner tar sin del av ansvaret och planerar för bostadsbyggande. Att säkerställa ett ökad bostadsbyggande och en långsiktig bostadsförsörjning i hela Skåne är en viktig framtidsfråga för regionen. Tillgången till en bra bostad är en viktig förutsättning för socialt hållbarhet genom att det ger en grund för god livskvalitet och för god hälsa för befolkningen. En väl fungerande bostadsmarknad är också av stor vikt för den ekonomiska utvecklingen inte bara i den enskilda kommunen utan för regionen som helhet. I den regionala utvecklingsstrategin och i strategier för Det flerkärniga Skåne understryks att den flerkärniga ortsstrukturen är en av Skånes styrkor. Med variationen av platser och mångfalden av miljöer och med korta avstånd och hög tillgänglighet blir Skåne attraktivt. Skåne behöver därför i högre grad bindas samman så att en bättre tillgång till utbudet av boenden, arbeten, tjänster, kultur, fritid och service möjliggörs. Om Skåne ska kunna dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur är det viktigt att alla orter kan får utvecklas utifrån sin egen karaktär och sitt geografiska sammanhang. Tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna har en central roll att driva utvecklingen och generera synergieffekter i hela Skåne. I strategier för Det flerkärniga Skåne har Trelleborg identifierats som en regional kärna. Detta innebär bland annat att Trelleborg behöver arbeta med att stärka sin roll och ta ett regionalt ansvar. Förslaget till riktlinjer tar en tydlig utgångspunkt i att Trelleborg har en ambition att växa och utvecklas som regional kärna. Ett intressant utvecklingsarbete har nyligen påbörjats i ett samarbete mellan kommunen och där dessa frågor ska arbetas vidare med. I förslaget till riktlinjer tas Trelleborgs förhållande till bostadsmarknaden i sydvästra Skåne upp. ser att det här kunde vara intressant att

3 Datum (5) utveckla resonemanget med de förändringar som kommer att ske då Trelleborgs kommun får ökade pendlingsmöjligheterna till Malmö i slutet av Denna infrastruktursatsning kan komma att påverka Trelleborg bostadsmarknad och är intressant inte bara för Trelleborgs kommun utan för hela Skåne och särskilt den sydvästra delen av regionen. MalmöLundregionen har påbörjat ett arbete med en strukturplan som ska ge en gemensam framtidsbild som ger stöd i prioriteringar och åtgärder gällande fysisk planering och infrastruktur. Även om detta arbete inte är avslutat hade det varit intressant med en diskussion om hur bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Trelleborg förhåller sig till arbetet med Strukturplan för MalmöLundregionen. anser att denna typ av regionala samarbeten kommer att vara en förutsättning för utvecklingen i Skåne. Det är av stor vikt att de enskilda kommunerna ser sig själva i ett regionalt perspektiv och att kommunerna kan utveckla olika roller och komplettera varandra. Befolkningsutveckling Trelleborgs kommun arbetar utifrån målbilden att befolkningen ska öka till invånare år ser att det kan finnas en problematik med detta arbetssätt, jämfört med en årlig befolkningsprognos i vilken befolkningens utveckling årligen revideras och uppdateras. Tillräckliga hänsyn tas inte till händelser i omvärlden och sådana påverkansfaktorer som förändrade flyktingströmmar från utlandet, förändringar på bostadsmarknaden och/eller i konjunkturen. I förslaget till riktlinjer diskuteras även ett antal problem som kan hindra och försena bostadsbyggnadsprojekt. Dessa omständigheter tillsammans med förtätning och utglesning i det befintliga bostadsbeståndet kan göra det svårt att uppnå en målbefolkning. anser att istället för att använda bostadsbyggande som ett medel för att nå ett befolkningsmål kan ett ökat bostadsbyggande ses som mål och den då ökande befolkningen som ett resultat. Bostadsförsörjningsplan och bostadsbyggnadsplan I kapitlet Bostadsförsörjningsplan finns en rubrik om kommunala strategier för balans på bostadsmarknaden som innehåller olika förslag till hur Trelleborgs kommun aktivt tänker öka bostadsbyggandet. ser att förslaget här kan förtydligas med mer konkretisering kring hur dessa ska genomföras och vad de kan innebära konkret för att öka antalet nybyggda bostäder. T ex kan en mer åtgärdsinriktat handlingsplan komplettera riktlinjerna. I kapitlet finns också värdefull och bra beskrivning av bostadsbehovet för olika grupper i samhället. En förutsättning för att i samhällplaneringen kunna skapa möjligheter för att minska skillnaderna i hälsa och skapa bättre balans på bostadsmarknaden är att se de olika behov och förutsättningar som finns mellan olika grupper. vill i detta sammanhang tipsa om

4 Datum (5) att Strukturbild för Skåne i maj kommer att presentera ett TemaPM som handlar om hur kommunerna kan arbeta med bostäder för unga vuxna och studenter. Kapitlet Bostadsbyggnadsplan innehåller ambitiösa mål om planerat bostadsbyggande. Flera av projekten är förtätningsprojekt som ligger centralt eller relativt centralt i Trelleborg. Detta stämmer väl överens med strategier för Det flerkärniga Skåne, där ett av strategiområdena handlar om att växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning. Att utveckla integrerade stadsstrukturer i närheten av kollektivtrafikens hållplatser och stationer innebär stora möjligheter för ett effektivt markutnyttjande med god tillgång till samhällsservice. En karta kopplat till tabellen med de olika utbyggnadsprojekten hade här kunnat öka läsbarheten. Bostäder för alla Att människor har tillgång till en bra bostad är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle, och anser därför att det är mycket värdefullt att Trelleborgs kommun planerar för att så långt det är möjligt säkerställa en god bostadsförsörjning för kommunens invånare. Att planera för en god bostadsförsörjning kan ses som en social investering vilket leder till en bättre hälsa för medborgarna och som i sin tur leder till högre sysselsättning och lägre kostnader för sjukvård och social omsorg. Ur detta perspektiv ser positivt på skrivningarna i förslaget till riktlinjer om att vid ny- och ombyggnad av bostäder ska tillgänglighets-, trygghets-, säkerhets- och folkhälsoaspekter beaktas, samt att behovet av platser och grönområden för rekreation och uteaktiviteter ska beaktas vid nybyggnation och förtätning. Tillgänglighet till fastigheter har enligt förslaget inventerats och brister har identifierats som kan åtgärdas enkelt. Det hade också varit värdefullt om förslaget kompletterades med att tillgänglighetsplanering i bostadsområdenas utemiljöer ska ingå vid planläggning av nya bostäder på samman sätt som förslaget att tillgången till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik för att nå andra målpunkter i staden ska ingå från början vid planläggning av bostadsområden. Däremot saknar en målsättning om medborgardialog i förslaget. Detta behövs för att skapa delaktighet och inflytande för medborgarna i planeringen kring den framtida bostadsförsörjningen. I den regionala utvecklingsstrategin utrycks det som att stödja insatser för att öka medborgarnas samhällsengagemang och demokratiansvar. I förslaget till riktlinjer saknas också ett resonemang om hur trångboddhet ska hanteras. Detta är en aspekt som av folkhälsomyndigheten beskrivs som ökande framför allt för gruppen nyanlända.

5 Datum (5) I handläggningen av detta ärende har Skånetrafiken samt avdelningen för regional utveckling genom enheten för strategisk fysisk planering, enheten för folkhälsa och social hållbarhet och enheten för samhällsanalys deltagit. Med vänliga hälsningar Mätta Ivarsson Ordförande Mikael Stamming Utvecklingsdirektör

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-07-28 Dnr 1602139 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Järnvägsgatan 8 263

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Charlene Nilsson Samhällsplanerare 040-675 38 94 Charlene.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-11-16 Dnr 1604024 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Åstorps kommun 265 80 Åstorp

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Moa Åhnberg Samhällsplanerare 040-675 32 48 moa.ahnberg@skane.se YTTRANDE Datum 2015-04-14 Dnr 1500868 1 (5) Höörs kommun Remiss. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2017-02-06 Dnr 1604799 1 (5) Kommunstyrelsen Stadshuset 281 80 Hässleholm Remiss. Riktlinjer

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Jessica Ulfgren Projektkoordinator 040-675 32 36 Jessica.Ulfgren@skane.se YTTRANDE Datum 2017-04-03 Dnr 1701114 1 (5) Östra Göinge kommun Strategisk planering och utredning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Jessica Ulfgren Samhällsplanerare 040-675 32 36 Jessica.Ulfgren@skane.se YTTRANDE Datum 2018-05-18 Dnr 1801072 1 (5) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden

Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-05-04 KS 2014/581 1 (8) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 42 2949 mats.astrand@trelleborg.se Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden YTTRANDE Datum 2019-09-26 Dnr 1900410 1 (5) Dnr: Fi 2019/02681/BB Fi.remissvar@regeringskansliet.se Fi.sba.bb@regeringskansliet.se Remiss: Förslag till ändringar i förordningen

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-30 Dnr 1600100 1 (7) MalmöLundregionen Malmö Stadsbyggnadskontor stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2013-10-14 Dnr 1302047 1 (6) Byggnadsnämnden Box 41 221 00 Lund Remiss Strukturbild Malmö-Lund

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-07-05 Dnr 1701368 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Ett jämställt Skåne, Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Regionala utmaningar och regional planering - storstäderna i det regionala perspektivet. Göran Persson

Regionala utmaningar och regional planering - storstäderna i det regionala perspektivet. Göran Persson Regionala utmaningar och regional planering - storstäderna i det regionala perspektivet Göran Persson Perspektiv på regional planering Samhällsförändringar innebär alltid behov av ny planering Byggnadsstadgan

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-17 Dnr 1300615 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Den attraktiva regionen projektomgång

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-12 Dnr 1601594 f SKÅNE 1(6) Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09

Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09 Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09 Det öppna Skåne 2030 Skånes regionala utvecklingsstrategi Region Skåne har statens

Läs mer

Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne

Läs mer

Regionala perspektiv på den skånska framtiden

Regionala perspektiv på den skånska framtiden Regionala perspektiv på den skånska framtiden Det motsägelsefulla Skåne Å ena sidan, å andra sidan Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark sysselsättningstillväxt men lägst sysselsättningsgrad

Läs mer

Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad

Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad PM 2017:164 RII (Dnr 123-945/2017) Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-03-06 Dnr 1500318 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Avsiktsförklaring för Malmöpendeln

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-17 Dnr 1500318 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Avsiktsförklaring storstadsåtgärder

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Ingrid Johnsson Administratör 044-309 32 01 Ingrid.L.Johnsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-01-20 Dnr 1600060 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Delegationsbeslut regionala

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2015-11-02 1 (9) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-11-02

Läs mer

Datum Dnr Slutlig fördelning av samverkansmedel

Datum Dnr Slutlig fördelning av samverkansmedel Folkhälsoberedningen Mats Brandström Strateg folkhälsa 040-675 32 87 Mats.Brandstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-25 Dnr 1400873 1 (5) Folkhälsoberedningen Slutlig fördelning av samverkansmedel

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019 2023 2 MALMÖLUNDREGIONEN VERKSAMHETSPLAN 2019 2023 Inledning MalmöLundregionen är tillväxtmotorn i Skåne och en dynamisk del av Öresundsregionen och Europa. Vi har många styrkor att

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2018-11-05 1 (6) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: Plats: 2018-11-05

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Dokumenttyp Program Gäller för. Version 1.0 Giltighetsperiod Dokumentägare Kommunchef Beslutat datum. Dokumentansvarig Kommunstrateg Beslutat av

Dokumenttyp Program Gäller för. Version 1.0 Giltighetsperiod Dokumentägare Kommunchef Beslutat datum. Dokumentansvarig Kommunstrateg Beslutat av Dokumenttyp Program Gäller för Samtliga nämnder utskott förvaltningar och kommunala bolag Version 1.0 Giltighetsperiod 2030 Dokumentägare Kommunchef Beslutat datum Dokumentansvarig Kommunstrateg Beslutat

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2017-09-22 Dnr 1700008 1 (7) Trelleborgs kommun op2028@trelleborg.se Remiss. Framtidens

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sofie Norrby Projektledare 044-309 35 05 Sofie.Norrby@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-10 Dnr 1601584 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Långsiktig finansiering av nationella

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Annelie Mårtensson Samhällsplanerare 040-675 34 26 Annelie.Martensson@skane.se YTTRANDE Datum 2017-02-03 Dnr 1603920 1 (8) Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Beredningsunderlag inför svar i webbaserat remissformulär om Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2017

Beredningsunderlag inför svar i webbaserat remissformulär om Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2017 Beredningsunderlag inför svar i webbaserat remissformulär om Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2017 Bakgrundsinformation Organisationens namn: Tillväxtverket Kontaktperson: Maria Weimer Löfvenberg

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2016-04-18 1 (8) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-04-18

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Annelie Mårtensson Samhällsplanerare 040-675 34 26 Annelie.Martensson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-06 Dnr 1500012 1 (8) Adress Samråd fördjupad översiktsplan Hässleholm

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2017-02-03 1 (9) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-03

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sarah Ellström Projektsekreterare 040-675 32 46 Sarah.Ellstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2014-12-19 Dnr 1402762 1 (5) Region Kronoberg Videum Science Park 351 96 Växjö Remiss.

Läs mer

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG Process till antagande BN-beslut Samråd BN-beslut Utställning BN-beslut Godkänd Antagande KF STRATEGIER FÖR STADENS UTBYGGNAD Bygg och utveckla centralt! Komplettera

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Anna Normann Utvecklingsstrateg, Enheten styrning och beredning Tel 040-675 32 46 anna.normann@skane.se Datum 2019-01-18 1 (5) PM Resultat av översyn av Regional utvecklingsstrategi

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning

Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning Tjänsteskrivelse 2017-12-22 Handläggare Julia Karlsson, Moa Öhman Plan- och exploateringsavdelningen Kommunstyrelsen Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning Förslag till beslut 1. Mål för riktlinjer

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling

Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Inger Sellers 040-6753266, 0768-870973 inger.sellers@skane.se Anna Liljehov 040-6753408, 0706-653408 anna.liljehov@skane.se Enheten för strategisk fysisk planering PM

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-12-04 Dnr 1500342 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämndens

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2018-01-29 1 (7) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2018-01-29

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2016-08-26 1 (10) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-08-26

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR SKURUPS KOMMUN Riktlinjer för bostadsförsörjning. Antaget av kommunfullmäktige

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR SKURUPS KOMMUN Riktlinjer för bostadsförsörjning. Antaget av kommunfullmäktige SAMRÅDSREDOGÖRELSE BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR SKURUPS KOMMUN 2018-2022 Riktlinjer för bostadsförsörjning Antaget av kommunfullmäktige 2018-08-27 Diarienummer: KS 2015.281 Senast reviderad: 2018-05-09

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Peter Groth Folkhälsostrateg 044-309 35 26 peter.groth@skane.se YTTRANDE Datum 2018-03-12 Dnr 1800174 1 (6) Romeleås- och sjölandskapskommittén romeleasensjo@gmail.com Remiss.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Samrådsredogörelse Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun

Samrådsredogörelse Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(6) 2015-11-13 2013/526 Lena Åström Chefsstrateg samhälle 0431-870 00 lena.astrom@engelholm.se Samrådsredogörelse Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun SAMRÅD Ängelholms kommun

Läs mer

Utställningsförslag till ny översiktsplan för Stockholm

Utställningsförslag till ny översiktsplan för Stockholm Enskede- Årsta- Vantör stadsdelsförvaltning Lokal och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-437/2017 Sida 1 (5) 2017-08-16 Handläggare Eskil Swerkersson Telefon: 08-50814020 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och nya influenser med öppna armar.

Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och nya influenser med öppna armar. Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och nya influenser med öppna armar. Vi är porten till Sverige och ut i världen. Skåne ska dra

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Datum Dnr Ändrade regler gällande förskottering av infrastrukturinvesteringar. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Ändrade regler gällande förskottering av infrastrukturinvesteringar. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Therese Andersson Enhetschef 040-675 32 44 therese.m.andersson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-09-19 Dnr 1601227 1 (5) Regionstyrelsen Ändrade regler gällande förskottering av infrastrukturinvesteringar

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Malin Aparicio Infrastrukturstrateg 040-675 32 98 Malin.Aparicio@skane.se YTTRANDE Datum 2017-05-19 Dnr 1701385 1 (8) n.registrator@regeringskansliet.se elvira.shakirova@regeringskansliet.se

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2016-12-05 1 (9) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-12-05

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Översiktsplan för Borås

Översiktsplan för Borås Dnr: 2017-00018 Översiktsplan för Borås Att godkänna förslag till yttrande, daterat 2017-03-15. Att omedelbart justera protokollsparagrafen. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Regional infrastruktur Skånes Tekniska chefer, 6 oktober 2017

Regional infrastruktur Skånes Tekniska chefer, 6 oktober 2017 Regional infrastruktur Skånes Tekniska chefer, 6 oktober 2017 Kerstin Åklundh, Infrastrukturstrateg, Region Skåne Region Skånes RTI-plan 2018-2029 Regional medfinansiering av infrastruktur 4,3 mdr. Budget

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län

Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län Regional utvecklingsstrategi 2018 2030 Kortversion Örebroregionen Sveriges hjärta En attraktiv och pulserande region för alla Området som idag kallas Örebroregionen

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Carin Peters Utvecklare 040-675 34 98 Carin.Peters@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-25 Dnr 1500359 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Jobbkommission Skåne Ordförandens

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2018-08-24 Dnr 1800020 1 (7) Östra Göinge kommun kommun@ostragoinge.se Remiss. Översiktsplan

Läs mer