Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsbyggande för befolkningsutveckling"

Transkript

1 1 (9) Datum Utredare Mats Åstrand , Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå invånare under För att detta ska vara möjligt behöver bostäder nyproduceras. Men det handlar inte bara om att bygga bostäder rent generellt. Det ska vara bostäder som efterfrågas och som gynnar den utveckling av kommunen som är önskvärd. Detta kräver bra underlag och kunskaper. Denna rapport syftar till att vara en del av detta underlag. Rapporten ska också användas för att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilket ska göras under hösten I denna rapport är samlat den relevanta information som finns i den statistik som kommunen köper av Statistiska Centralbyrån, SCB och i befolkningsprognosen som är framtagen av Statisticon. Flyttningsrörelser, bostadsbestånd samt den lokala bostadsmarknaden behandlas också i skrivelsen. Trelleborgs befolkning 2003, 2013 och 2025 Mellan 2003 och 2013 växte befolkningen med 9,5 procent, från till invånare. Det motsvarar en årlig ökning med 0,9 procent. Fram till 2025 behöver befolkningen öka med 16,7 procent för att uppnå invånare. Det motsvarar en genomsnittlig årlig ökning med 1,3 procent. Tabell 1. Befolkningsstatistik 2003 och 2013, befolkningsprognos 2025 Åldersgrupp Ökning (procent) 2025 Ökning (procent) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Totalt , ,7 Trelleborg2000, v 1.0, Kommunledningskontoret Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (9) Diagram 1. Antal invånare efter ålder, utfall 2013 och prognos Andel förvärvsarbetande i åldern år var 77 procent under 2013 och 76 procent Antalet arbetstillfällen ökade från till Men i förhållande till antalet förvärvsarbetande sjönk självförsörjningsgraden av arbetstillfällen inom kommunen från 77,6 procent till 71,7 procent mellan 2003 och Andel arbetstillfällen per näringsgren har förändrats kraftigt gällande kategorin tillverkning och utvinning där andelen sjunkit från 23 till 15 procent mellan 2003 och Andelen arbetstillfällen inom vård och omsorg har ökat från 18 till strax över 20 procent. Det går inte klart att se vilka arbetstillfällen som ersatt tillverkning och utvinning då statistikredovisningen inte hade samma uppdelning 2013 som 2003 men handel och tjänster ser ut att ha ökat sina andelar. Utbildningsnivån ökade mellan 2003 och Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ökade från 22 till 28 procent. I jämförelse med Skåne och riket bestod skillnaden över åren. Skåne och riket ligger båda cirka tio procentenheter över Trelleborgs nivå både 2003 och Medianinkomsten i Trelleborg låg 2013 på kronor per år. Det var kronor över Skånes nivå och kronor under rikets nivå. Pendlingen har ökat. Utpendlingen ökar mer än inpendlingen och 2013 var utpendlingen 2,5 gånger så stor som inpendlingen, pendlade från Trelleborg och pendlade dagligen till Trelleborg. Uppdelat på tätorter SCB har tagit fram samlad statistik för tätorter för Det är andra året man erbjuder detta och i redovisningen nedan jämförs 2013 med 2005 då det är det årtal SCB har i sin statistik. En tätort ska ha minst 200 invånare och längsta avstånd mellan husen får vara högst 200 meter. I kommunens statistik brukar Stavstensudde räknas till

3 3 (9) Trelleborgs tätort men utifrån ovanstående tätortsbegrepp finns Stavstensudde med i tätorten Kurland. Att tätortsnamnet blev Kurland beror på att detta var det etablerade namnet när Lantmäteriet skulle fastställa tätortsnamnet. Kurland fick tätortsstatus under 2011, liksom Västra Tommarp, varför uppgifter inte redovisas för Tabell 2. Folkmängd 2005 och 2013, tätorter i Trelleborgs kommun Tätort Förändring Åldersgrupper 2013 (%) Medelålder (%) Alstad , Anderslöv , Beddingestrand , Klagstorp , Kurland Skegrie , Smygehamn , Trelleborg , Västra Tommarp Utanför tätort Tabell 3. Andel förvärvsarbetande och medianinkomster 2012, tätorter i Trelleborgs kommun Tätort Andel förvärvsarbetande (%) Medianinkomster (kr) Alstad Anderslöv Beddingestrand Klagstorp Kurland Skegrie Smygehamn Trelleborg Västra Tommarp Utanför tätort Befolkningsutvecklingen Befolkningsantalet förändras beroende på födslar, dödsfall och in- och utflyttning. Trelleborgs kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan mitten av 1980-talet. Sett över flera år har ökningen främst berott på inrikes flyttningsöverskott (skillnad mellan inflyttning och utflyttning från och till övriga kommuner i Sverige). Invandringsöverskottet har också haft stor betydelse medan födelseöverskottet (skillnad mellan födda och avlidna) har stått för den minsta andelen. I tabellen nedan redovisas befolkningsökningen uppdelat på födelseöverskott, invandringsöverskott och inrikes flyttningsöverskott för 2003 och för de fem senaste åren,

4 4 (9) Tabell 4. Befolkningsförändring År Födelseöverskott Invandringsöverskott Inrikes Totalt flyttningsöverskott Inrikes in- och utflyttning Samverkan Skåne Sydväst, SSSV, numera MalmöLundregionen, gjorde en fördjupad analys över in- och utflyttningen inom Skåne under 2010 för kommunerna som ingår i samarbetet. Inflyttningen till Trelleborgs kommun kom 2010 från Skåne, personer, från övriga Sverige, 322 personer, och från utlandet, 315 personer. Utflyttning skedde till Skåne, personer, till övriga Sverige, 303 personer, och till utlandet, 193 personer. Nettot gentemot Skåne var 118, mot övriga Sverige 19 och mot utlandet 122 personer. I SSSV:s analys framgår tydligt att den absolut största andelen av in- och utflyttning till och från Trelleborg sker med de geografiskt närbelägna kommunerna och främst med Malmö. Tabell 5. In- och utflyttning mellan Trelleborg och Skåne Kommun Inflyttning Utflyttning Netto Malmö Vellinge Svedala Skurup Lund Ystad Sjöbo Övriga Skåne In- och utflyttning beroende på ålder Antalet in- och utflyttare till och från Trelleborg var, under perioden , som störst i åldrarna år. Mellan 19 och 24 år var antalet utflyttare betydligt högre än antalet inflyttare medan i åldern var är inflyttarna fler än utflyttarna. Både antalet inflyttare och utflyttare minskade med ökad ålder. Varför flyttar man? Thomas Niedomysl, docent i kulturgeografi vid Lunds universitet har undersökt varför man flyttar och om anledningarna förändras med flyttavstånd, ålder och andra faktorer.

5 5 (9) Vid flytt längre än 20 km är främsta skälet arbete, 26 procent. Därefter följer sociala skäl, 24 procent, utbildning, 17 procent, bostad, 16 procent, boendemiljö, 12 procent, och andra orsaker, fem procent. Med ökat flyttavstånd ökar andelen som anger arbete eller utbildning som främsta skäl för flytten medan andelen som anger bostad och boendemiljö minskar. Sociala skäl och andra orsaker påverkas inte så mycket av flyttavståndet. Det främsta skälet för att flytta varierar med ålder. För åldersgruppen år är utbildning främsta skälet medan det för åringar och åringar är arbete som är främsta skälet, för åringar inte lika starkt skäl som för åringar. Det främsta skälet för flytt beror också på flyttavståndet. Vid flytt km är bostad det främsta skälet för alla åldersgrupper. Vid flytt över 150 km är utbildning främsta skälet för åringar, arbete för åringar och sociala skäl för åringar. Även bostad och boendemiljö är starka skäl för åringar medan det för och åringar har relativt liten betydelse. Könsskillnader finns också. En högre andel män än kvinnor flyttar med arbete som skäl medan en högre andel kvinnor än män flyttar med utbildning som skäl. De allra flesta, nästan 80 procent, är nöjda eller mycket nöjda med resultatet av flytten medan bara några få procent är missnöjda eller mycket missnöjda. Bostadsbeståndet i Trelleborg Uppgifterna om bostadsbeståndet är lite osäkra. De bygger på 1990 års folk- och bostadsräkning och har därefter räknats upp med nyproducerade bostäder samt med beräkningar av övrigt som påverkat. Bostadsbeståndet i Trelleborgs kommun fördelat på upplåtelseform: Hyresrätt runt 35 procent Bostadsrätt runt 20 procent Äganderätt runt 45 procent Beräknat bostadsbestånd fördelat på bostäder i flerbostadshus och småhus: Flerbostadshus Småhus Fördelningen av nyproducerade bostäder : Nybyggda Nybyggda Ombyggda Totalt småhus flerbostadshus flerbostadshus Bostadsbyggande för invånare För att nå invånare 2025 behöver närmare nya bostäder färdigställas under I befolkningsprognosen anges 111 bostäder 2014 respektive 2015, 257 bostäder 2016 och därefter strax under 300 bostäder per år

6 6 (9) Trelleborgs kommun har i nuläget brist på bostäder både i tätorten och på landsbygden. I Översiktsplanen 2010 anges att 75 procent av bostadsproduktionen ska ske i tätorten och resterande på landsbygden. Utifrån befolkningsstrukturen har Trelleborgs kommun lägre andel åringar än riket. Däremot finns en högre andel som är 70 år och äldre. Båda dessa befolkningsgrupper har en högre andel ensamstående och efterfrågar i större utsträckning mindre bostäder. En högre andel ungdomar i Trelleborg jämfört med riket bor vid en given ålder fortfarande i föräldrahemmet. Skillnaden är cirka tio procentenheter. Bostadsmarknaden i Trelleborg Marknadsundersökning 2012 En undersökning gjordes i november 2012, av undertecknad, gällande bostadsmarknaden i Trelleborg med tonvikt på efterfrågan av nyproduktion. Bostadsbolag, villaproducenter, fastighetsmäklare och banker tillfrågades. I undersökningen konstaterades att det var stor efterfrågan på hyresrätter. Det var främst personer över 60 år som efterfrågade hyresrätter men även många ungdomar efterfrågade detta. Det handlade främst om efterfrågan på enkla lägenheter utan lyx och med rimliga hyror. Flerbostadshus med hiss efterfrågades i hög utsträckning av många äldre. En låg andel av flerbostadshusen i Trelleborg har idag hiss. Bostadsrätter efterfrågades i lägre grad än hyresrätter. Även gällande dessa efterfrågades lägenheter med normalstandard och till rimlig kostnad. De skärpta lånekraven var en betydande orsak både till en minskad efterfrågan generellt och för bostadsrätter med högre kontantinsats. Villamarknaden var svag med främst låg efterfrågan på nyproducerade småhus. De skärpta lånekraven och bankernas rekommendation att sälja först och köpa sen hade kraftigt hämmat marknaden. Bland de mäklare som deltog i undersökningen framfördes vikten av att realisera de planer kommunen arbetar med. Den som funderar på att flytta till Trelleborg vill veta hur det ska bli och inte hur det kan bli. Marknadsundersökning 2014 I denna undersökning har fyra fastighetsbolag och två mäklare kontaktats. Diskussioner har genomförts under sommaren med tre fastighetsbolag och två mäklare. Ett fastighetsbolag har inte hört av sig. Utifrån dessa diskussioner kan det konstateras att efterfrågan på hyresrätter ser generellt likadan ut som i november Möjligen kan efterfrågan på mindre lägenheter ha ökat ytterligare. Efterfrågan är störst i centrum och större i de västra delarna av staden än i de östra. Acceptansen för hyresnivåerna vid nyproducerade hyresrätter har ökat men fortfarande anser många bostadssökande att nivåerna är för höga vilket troligen beror på att hyresnivåerna i Trelleborg generellt är lägre än i jämförbara kommuner. Hyresnivåer upp till kronor kan accepteras, vid kronor går smärtgränsen. För ensamstående kan hyresnivåer upp till kronor per månad accepteras.

7 7 (9) Efterfrågan på bostadsrätter i flerbostadshus är stor, för bostadsrätter med en månadshyra upp till kronor är efterfrågan mycket stor. Bostadsköpare föredrar hög kontantinsats och lägre hyra framför låg kontantinsats och högre hyra. Prisnivåerna för bostadsrättslägenheter i Trelleborg har accepterats av köparna och försäljningspriset ligger oftast nära utgångspriset. Marknaden för nyproducerade bostadsrätter bedöms försiktigt positiv, i alla fall för lägenheter med normalstandard. Villamarknaden har återhämtat sig. För villor runt två miljoner kronor är marknaden god men för villor som kostar 2,5 miljoner kronor eller mer är det svårare. Nyproduktionen av villor är fortfarande låg men något bättre än för två år sedan. Det finns en efterfrågan på marklägenheter. En del av denna efterfrågan kan bero på tillgänglighetsskäl, med stor brist på flerbostadshus med hiss. De nya lånereglerna verkar ha satt sig, både gällande att sälja först och köpa sedan och att ha ett grundkapital. Framför allt villor men även bostadsrätter säljer bättre nu. Alla aktörer framhåller behovet av bostäder för äldre för att de ska kunna flytta ifrån sin villa. Samtidigt är priskänsligheten stor för denna grupp. Man har en låg boendekostnad i sin villa och har svårt att acceptera en högre månadskostnad för en mindre bostad. En lösning på denna problematik skulle kunna stimulera relativt långa flyttkedjor. Bostadsmarknadsenkät 2014 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper I Trelleborgs kommuns svar till Boverket, som undertecknad tog fram, framkom följande gällande olika grupper: Ungdomar: Underskott beroende på generellt få lediga lägenheter och för få små lägenheter. Nyanlända personer: Generellt underskott där svårigheten att få bostad ökar med familjens storlek. Hyresnivåerna ligger i många fall över den fastlagda normen för försörjningsstöd vilket minskar utbudet ytterligare. Särskilda boendeformer för äldre: Bedöms vara i balans i nuläget och under de närmaste åren men inom 3-5 år kan underskott uppstå. Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning: För närvarande balans vilket bedöms råda även inom de närmaste fem åren. Det är dock svårt att bedöma kommande behov av LSS-bostäder. Tillgänglighet i det befintliga beståndet: Det är relativt svårt att få en tillgänglig bostad. En tillgänglighetsinventering ska göras under hösten Bostäder för dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden: Kommunen hyr ut lägenheter i andra hand förenade med tillsyn eller särskilda villkor eller regler med målsättningen att hushållet på sikt ska kunna ta över hyreskontraktet. Antal lägenheter för detta ändamål var tolv stycken vid senaste årsskiftet och under 2013 tog nio hushåll över hyreskontraktet. Kommunen arbetar också för att bostadsbolag ska godkänna försörjningsstöd som inkomst för att därigenom motverka eller avhjälpa hemlöshet.

8 8 (9) Hur stort är bostadsunderskottet? Det finns ett underskott på bostäder i Trelleborg men hur stort är det? Ett sätt att försöka beräkna det är att se på utvecklingen gällande boendetäthet. Boendetätheten i Trelleborg har ökat från 2,20 personer per bostad 1990 till 2,25 personer per bostad Under denna tidsperiod har bostadsbeståndet ökat med cirka lägenheter i flerbostadshus och cirka bostäder i småhus. Boendetätheten 1990 fördelades på 1,65 personer per lägenhet och 2,64 personer per småhus. Med samma boendetäthet i bostadsbeståndet 2013 skulle Trelleborgs kommun haft ytterligare 376 bostäder Flyttkedjor Flera kommuner har gjort så kallade flyttkedjestudier för att se vilka effekter som fås vid nyproduktion av bostäder. En av slutsatserna för dessa är att byggande av större bostäder och högre standard ger längre flyttkedjor. Detta är dock ingen garanti för att man når de hushåll som har störst behov av förbättrade boendeförhållanden. Korta flyttkedjor beror ofta på att man byggt bostäder för dem som inte redan har en bostad, exempelvis ungdomar som flyttar till första egna bostaden. Det kan behövas en riktad nyproduktion för att vara säker på att grupper som är svaga på bostadsmarknaden får en möjlighet att förbättra sina boendeförhållanden. Andra faktorer som kan påverka ESS och Max IV I Lund har Max IV börjat byggas och väntas vara klart under ESS planeras att påbörjas under 2014, vara färdigt 2019 och i full drift Med förbättrade kommunikationer kan Trelleborg vara ett boendealternativ för de som ska arbeta vid ESS och Max IV men även för de forskare som ska arbeta vid anläggningarna under kortare eller längre tid. Dessa forskare kommer i hög grad att efterfråga möblerade bostäder att hyra. Det kan handla om en mindre bostad för en kortare tid eller en större familjebostad för ett eller ett par år. Integration eller segregation Hur och var den kommande bostadsutbyggnaden med bostäder fram till 2025 och hur denna ansluter till redan befintlig bebyggelse har stor betydelse för hur integrerat eller segregerat Trelleborg blir. En hög grad av blandning av flerbostadshus och småhus samt mellan upplåtelseformer främjar integration medan det omvända främjar segregation. Det är förstås inte bara boendemiljöer som avgör graden av integration eller segregation. Det handlar om social hållbarhet i ett brett perspektiv där graden av tillgänglighet till stadens alla delar, främjandet av möten mellan människor, trygghet och goda kommunikationer är viktiga beståndsdelar. Handel Bostadsutbyggnaden påverkar handeln. Förtätning i centrum och nybyggnation i centrumnära lägen gynnar centrumhandelns utveckling. Ny bebyggelse i andra delar av staden eller på landsbygden kan ske så att underlag för handel skapas i närområdet.

9 9 (9) Kollektivtrafik Nybyggnation av bostäder bör ske i lägen som kan nås av kollektivtrafik. Detta kan ske antingen genom att bebyggelse sker längs befintlig kollektivtrafik eller att den befintliga kollektivtrafiken kan byggas ut för att nå nya bostadsområden. Källor Kommunfakta och Områdesstatistisk databas, Statistiska Centralbyrån Befolkningsplan Trelleborgs kommun. Statisticon Samverkan Skåne Sydväst, SSSV / MalmöLundregionen Bostadsmarknadsanalys för Skåne Länsstyrelsen Skåne Varför flyttar man? PP-presentation Thomas Niedomysl Bostadsmarknadsenkät 2014 Boendeplanering i praktiken en vägledning till statistiken. Boverket

Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation

Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation 2017 06 26 Befolkning Under de senaste drygt 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början

Läs mer

Hur ser det ut i Trelleborg?

Hur ser det ut i Trelleborg? Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation 2018-06-20 Befolkning Under 2017 ökade befolkningen med 682 invånare till 44 595 invånare vilket var den näst högsta ökningen ett enskilt

Läs mer

Hur ser det ut i Trelleborg?

Hur ser det ut i Trelleborg? Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation Nästan halvvägs (mot 50 000 invånare) 2019-06-28 Befolkning Varje år sedan 1984 har befolkningen ökat i Trelleborgs kommun. Sedan 2016

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-11 KS 2014/581 1 (12) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Riktlinjer

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar., Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp och övrig

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Foto:Trelleborgshem Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-22 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun,, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Boende och byggande i Göteborg 2019

Boende och byggande i Göteborg 2019 Boende och byggande i Göteborg 219 Fakta om befolkning, boende samt planering och byggande av bostäder i Göteborg Fastighetskontoret 1 Utgiven av: Fastighetskontoret, september 219 Skriften finns att hämta

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2019

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2019 Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2019 Bilaga med sammanställd data från Bostadsmarknadsenkäten 2019 (BME 2019) och Statistiska centralbyrån (SCB) Innehållsförteckning Bedömningar av kommunernas

Läs mer

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV Samverkan Skåne Sydväst A P R I L 2008 1 Författare: Anna Bjärenlöv, stadskontoret Malmö Stad, Daniel Svärd, kommunledningsstaben, Lunds Kommun

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 113 Folkmängd 31 december 2002 Ålder Män - 90 - Kvinnor - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Bilaga med sammanställda data från Bostadsmarknadsenkäten (BME) och Statistiska centralbyrån (SCB) Innehållsförteckning REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Bilaga 2: Statistik nuläge och prognos 2020 (2024)

Bilaga 2: Statistik nuläge och prognos 2020 (2024) Bilaga 2: Statistik nuläge och prognos 22 (224) Del av Riktlinjer bostadsförsörjning Söderköping 216-22 Komplement till Bostadsförsörjningsprogrammet för Söderköpings kommun 215-22 Innehållsförteckning

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun Befolkningsplan 2015-2028 Trelleborgs kommun 2015-02-21 Under de senaste 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början 1985 har befolkningen ökat varje år.

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män Norrköping Kommunfakta 2007 2008 Landareal: 1 491 km 2 Invånare per km 2 : 84 stycken Folkmängd efter ålder 31 december Ålder Norrköping Riket Män Kvinnor antal Procentuell fördelning Procentuell fördelning

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män. Totalt antal

Norrköping. Kommunfakta Riket Antal Män. Totalt antal Norrköping Kommunfakta 2006 2007 2006-06-12 Landareal: 1 491 km 2 Invånare per km 2 : 84 stycken Folkmängd efter ålder 31 december Ålder Norrköping Riket Män Kvinnor Totalt antal Procentuell fördelning

Läs mer

Riktlinjer för Bostadsförsörjning

Riktlinjer för Bostadsförsörjning Riktlinjer för Bostadsförsörjning Trelleborgs Kommun 2016 2016-08-15 2 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Tillgänglighetssamordnaren

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Barnfamiljerna och deras flyttningar

Barnfamiljerna och deras flyttningar Barnfamiljerna och deras flyttningar En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2011, fram till dess att de var 6 år och började i skolan. www.goteborg.se Tre av tio

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden

Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-05-04 KS 2014/581 1 (8) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 42 2949 mats.astrand@trelleborg.se Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Bostadsprogram KSU

Bostadsprogram KSU Bostadsprogram 2018-2021 KSU 2017-09-19 Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram? Lagkrav att kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. Visar kommunens

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 KRONOBERGS LÄN. LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2016:07

BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 KRONOBERGS LÄN. LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2016:07 BOSTADSMARKNADSANALYS 216 KRONOBERGS LÄN LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 113-829, Meddelande 216:7 Sida 2 av 6 FÖRORD I Länsstyrelsens uppgifter ingår att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0, Landareal: 17 735 kvkm Invånare per kvkm: 0,3 Folkmängd 31 december 2003 Ålder Män - 90 - Kvinnor - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS 2015 KRONOBERGS LÄN. LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 1103-8209, Meddelande 2015:12

BOSTADSMARKNADSANALYS 2015 KRONOBERGS LÄN. LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 1103-8209, Meddelande 2015:12 BOSTADSMARKNADSANALYS 2015 KRONOBERGS LÄN LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 1103-8209, Meddelande 2015:12 Sida 2 av 54 FÖRORD I Länsstyrelsens uppgifter ingår att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken.

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

Fagersta kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning

Fagersta kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning Fagersta kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Fagersta kommun... 1 3. Arbetspendling... 2 4. Befolkningsutveckling... 3 4.1 Fagersta kommuns befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

Alingsås - mer än bara kaféer!

Alingsås - mer än bara kaféer! Alingsås - mer än bara kaféer! Utvecklingen tom år 2014 och med utblick till 2018 och 2030 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning... 1 2 Allmänt... 3 3 Folkmängdens utveckling till och med 2014... 4 4

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2019-2029 Innehåll: Bild 3-6 utveckling fram till 2018-12-31 Bild 7: Årets prognos jämfört med prognosen från 2018 Bild 8-12: Prognosförutsättningar och antaganden Bild 13: Prognos antal

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2018 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 116 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2017-2025 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-XX-XX INNEHÅLL VARFÖR RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING 3 BOSTADSMARKNADSLÄGE

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se www.pwc.se Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun Februari 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsprognos och byggande

Befolkningsprognos och byggande Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Datum 2013-04-11 Diarienummer KSKF/2012:327 1 (10) Eskilstuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningenn

Läs mer

Rapport 2019:24. Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2019

Rapport 2019:24. Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2019 Rapport 2019:24 Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2019 Denna rapport vänder sig till regeringen, riksdagen, länets kommuner samt alla andra aktörer som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2014:21 Ärendenummer

BOSTADSMARKNADSANALYS LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2014:21 Ärendenummer BOSTADSMARKNADSANALYS 214 LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 113-829, Meddelande 214:21 Ärendenummer 45-2833-14 FÖRORD I Länsstyrelsens uppgifter ingår att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2018-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2018-05-04 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2017 i

Läs mer

STK Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK

STK Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 (5) Datum 2019-06-27 Adress 205 80 Malmö Diarienummer ASN-2019-5732 Yttrande Till Kommunfullmäktige STK-2019-477Motion från Emma-Lina Johansson om att ta

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer