Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012"

Transkript

1 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra!

2 Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist Layout: Länsstyrelsen i Örebro län Foto 1-4. Bostadshus i Örebro. Publikationsnummer: 2012:21 Diarienummer: Länsstyrelsen i Örebro län år

3 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län samt att verka för att kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Denna rapport är Länsstyrelsen i Örebro läns redovisning av detta uppdrag. Rapporten vänder sig samtidigt till dem som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden, som till exempel kommuner samt bygg- och bostadsföretag. Förhoppningen är att denna rapport kan bidra till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen samt att den kan skapa ökad medvetenhet och diskussion om läget på bostadsmarknaden i länet. Bakgrundsmaterialet för rapporten är den bostadsmarknadsenkät som kommunerna svarar på i januari varje år och som sammanställs av Boverket och länsstyrelserna. Bostadsmarknadsenkäten syftar till att ge en övergripande bild av kommunernas bedömningar av det aktuella bostadsmarknadsläget samt omfattning och inriktning på bostadsbyggandet de närmaste åren. Resultatet av enkäten ger en relativt god bild av läget hos kommunerna i Örebro län, trots att fem kommuner i länet saknar av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen. Vartannat år kan den regionala analysen av bostadsmarknaden innefatta en tematisk fördjupning inom något aktuellt ämne. Årets fördjupningsteman är boendesituationen för nyanlända invandrare. Denna rapport kan beställas från Länsstyrelsen i Örebro län eller hämtas som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida Rapporten har tagits fram inom enheten Plan och Kultur i samverkan med andra enheter inom Länsstyrelsen. Örebro i juni år 2012 Eva Kåverud Enhetschef Kristina Larsson Planeringsarkitekt 3

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser 5 2. Hur utvecklas/förändras bostadsbeståndet? Hur ser läget på bostadsmarknaden ut i olika delar av länet? Hur ser bostadsutbudet ut i olika delar av länet? Bostadsbyggande och andra förändringar i utbudet av bostäder Vad händer med allmännyttan? Diskussion Vem bor i Örebro län, vem flyttar in och vem flyttar ut? Hur utvecklas befolkningen - och hushållen? Hur ser flyttmönstren ut? Diskussion Hur ser sambandet ut mellan arbetsmarknad, kommunikationer och bostadsmarknaden? Vilka pendlingsmöjligheter finns inom regionen? Arbetsmarknadsutsikter Diskussion Finns det bostäder för alla? Hur tar vi emot nyanlända invandrare i vårt län? Kommer utbudet av bostäder att svara mot de demografiska förändringarna? Diskussion Hur arbetar kommunerna med boendeplanering? Vilka verktyg använder kommunerna i det strategiska arbetet med boendefrågor? Hur arbetar Länsstyrelsen med råd, stöd och underlag till kommunerna? Diskussion Källförteckning Tryckta och elektroniska källor Fotografier och tabeller Bilaga 32 Bilaga 1. Ett urval av sammanfattande tabeller från bostadsmarknadsenkäten år

5 1. Sammanfattning och slutsatser I elva av länets tolv kommuner färdigställdes en eller flera lägenheter under år 2011, varav det i samtliga elva kommuner färdigställdes äganderätter. Hyresrätter färdigställdes i fem av länets kommuner, medan bostadsrätter endast färdigställdes i Örebro kommun under år Liksom tidigare år är det Örebro samt Kumla kommun som år 2011 dominerar när det gäller nyproduktion av lägenheter i länet och i majoriteten av kommunerna i länet består fortfarande nyproduktionen i stort sett uteslutande av lägenheter i småhus. Tre av länets kommuner anger år 2012 att de totalt sett har balans på lägenheter, medan fem av länets kommuner bedömer att de totalt sett har brist på lägenheter och hälften av länets kommuner bedömer att de har brist på lägenheter i centralorterna/innerstaden. Enligt kommunerna är det framförallt brist på bostäder för hushåll med höga krav på ett attraktivt läge, bostäder för medelålders och äldre samt bostäder för ungdomar. Därtill är hyresrättslägenheter fortfarande en brist på bostadsmarknaden enligt majoriteten av kommunerna. Folkmängden i länet har ökat med invånare under det senaste året till invånare år Befolkningstillväxten i länet kan förklaras av ett positivt flyttningsnetto på personer och ett positivt födelsenetto på 270 personer. Samtidigt har andelen personer i 0-17 år respektive år fortsatt att minska något de senaste åren, medan andelen personer i 65 år och äldre har fortsatt att öka i länet. Sysselsättningen i Örebro län ökade med cirka 5 procent mellan fjärde kvartalet år 2009 och tredje kvartalet år 2011, vilket var en högre utveckling än riksgenomsnittet. Arbetslösheten minskade i länet under samma tidsperiod mer än i något annat län i landet och betydligt mer än riksgenomsnittets minskning. I Örebro län har sex av tolv kommuner överenskommelse med Länsstyrelsen om flyktingmottagande år 2012 och troligtvis kommer ytterligare två kommuner att ha en överenskommelse om flyktingmottagande för år Fyra av länets kommuner anger år 2012 att de har ganska lätt att tillgodose behovet av bostäder för flyktinghushåll, samtidigt som hälften av länets kommuner bedömer att de har ganska svårt eller mycket svårt att tillgodose behovet av bostäder för flyktinghushåll. Förekommande problem med att få fram bostäder för flyktinghushåll är främst bristen på hyreslägenheter samt brist på stora respektive små lägenheter. Av länets tolv kommuner anger sju kommuner att de har antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilket är en ökning med två kommuner jämfört med år Därtill har tre kommuner ambitionen att ta fram riktlinjer under mandatperioden, men hade i januari år 2012 ännu inte påbörjat arbetet med några riktlinjer för bostadsförsörjningen. De största utmaningarna för bostadsmarknaden i Örebro län är att: Andelen personer i 65 år och äldre har fortsatt att öka, Befolkningstillväxten utgörs huvudsakligen av ett positivt flyttningsnetto från utlandet, och Bristen på hyresrättslägenheter kvarstår. Samtliga utmaningar för bostadsmarknaden kan komma att ställa krav på kommunernas bostadsförsörjning, kapacitet och beredskap. Sammantaget ställer detta krav på en god framförhållning i kommunerna för att kunna möta de behov och den efterfrågan som finns och som kan tänkas finnas på bostadsmarknaden framöver. 5

6 2. Hur utvecklas/förändras bostadsbeståndet? 2.1 Hur ser läget på bostadsmarknaden ut i olika delar av länet? I bostadsmarknadsenkäten har kommunerna gjort en bedömning av läget på bostadsmarknaden enligt kriterierna balans, brist eller överskott på lägenheter. Begreppet lägenhet innefattar bostäder såväl i småhus som i flerbostadshus. För att få en förståelse av vad som har hänt på bostadsmarknaden de senaste åren redovisas och jämförs nedan resultatet från bostadsmarknadsenkäten år Bostadsbeståndet i Örebro län är totalt sett relativt oförändrat i januari 2012 i jämförelse med år 2008 och framåt. Dock skiljer sig fortfarande läget på bostadsmarkanden åt mellan kommunerna samt inom kommunerna, mellan centralorter/innerstaden och övriga kommundelar. Fem av länets kommuner bedömer att de totalt sett har brist på lägenheter år Lekeberg, Hallsberg, Nora och Lindesbergs kommun har angett detta under varje år , medan Kumla kommun har angett detta under fyra av de senaste fem åren. Det finns dessutom skillnader inom kommunerna, mellan centralorter/innerstaden och övriga kommundelar Lekeberg Brist Brist Brist Brist Brist Laxå Balans Brist Överskott Överskott Överskott Hallsberg Brist Brist Brist Brist Brist Degerfors Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Hällefors Balans Balans Balans Balans Balans Ljusnarsberg Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Örebro Balans Balans Balans Balans Balans Kumla Brist Balans Brist Brist Brist Askersund Brist Balans Balans Balans Balans Karlskoga Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Nora Brist Brist Brist Brist Brist Lindesberg Brist Brist Brist Brist Brist Tabell 1. Bostadsmarknadsläget totalt sett i kommunerna år Hälften av länets kommuner bedömer år 2012 att de har brist på lägenheter i centralorterna/innerstaden, varav fem av dessa kommuner har angett detta under samtliga år Endast Hallsbergs kommun bedömer att den har brist på lägenheter i övriga kommundelar, vilket är något som ingen annan kommun i länet har angett under år Majoriteten av kommunerna bedömer år 2012 att de har balans på lägenheter i övriga kommundelar, vilket majoriteten av länets kommuner har angett de senaste fem åren. 6

7 Lekeberg Brist Brist Brist Brist Brist Laxå Balans Brist Överskott Överskott Överskott Hallsberg Brist Brist Brist Brist Brist Degerfors Överskott Överskott Överskott Balans Överskott Hällefors Balans Balans Balans Balans Balans Ljusnarsberg Brist Balans Brist Balans Balans Örebro Balans Balans Balans Balans Balans Kumla Brist Brist Brist Brist Brist Askersund Brist Balans Balans Brist Brist Karlskoga Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Nora Brist Brist Brist Brist Brist Lindesberg Brist Brist Brist Brist Brist Tabell 2. Bostadsmarknadsläget i centralorterna/innerstaden per kommun år Lekeberg Balans Balans Balans Balans Balans Laxå Balans Balans Överskott Överskott Överskott Hallsberg Balans Balans Balans Balans Brist Degerfors Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Hällefors Balans Balans Balans Balans Balans Ljusnarsberg Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Örebro Balans Balans Balans Balans Balans Kumla Balans Balans Balans Balans Balans Askersund Balans Balans Balans Balans Balans Karlskoga Balans Balans Balans Balans Balans Nora Balans Balans Balans Balans Balans Lindesberg Balans Balans Överskott Överskott Balans Tabell 3. Bostadsmarknadsläget i övriga kommundelar per kommun år Fyra av länets kommuner bedömer att de totalt sett har överskott på lägenheter varav Degerfors, Ljusnarsberg och Karlskoga kommun har angett detta under samtliga år Laxå kommun har angett att den totalt sett har överskott på lägenheter under år Degerfors kommun anger att de har överskott i både centralorterna/innerstaden liksom i övriga kommundelar. Detta till skillnad från Ljusnarsbergs kommun som anger att de endast har överskott på lägenheter i övriga kommundelar, medan Karlskoga kommun anger att de endast har överskott på lägenheter i centralorterna/innerstaden. En fjärdedel av länets kommuner bedömer dock att de totalt sett har balans på lägenheter och majoriteten av kommunerna bedömer även att de har balans på lägenheter i övriga kommundelar. Precis som tidigare år yttrar sig bostadsbristen på olika sätt inom länet. Det är framförallt brist på bostäder för hushåll med höga krav på ett attraktivt läge, bostäder för medelålders och äldre samt bostäder för ungdomar. Därtill är hyresrättslägenheter fortfarande en brist på bostadsmarknaden enligt majoriteten av kommunerna och majoriteten av kommunerna bedömer även att det finns en efterfrågan på sådana lägenheter. Samtidigt anger fem av länets kommuner att det inte råder någon efterfrågan på hyresrättslägenheter i respektive kommun. 7

8 Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Tabell 4. Antal kommuner med brist på typ av lägenhet år Totalt sett har antalet lediga lägenheter i de allmännyttiga bostadsbolagens bestånd minskat. Enligt bostadsmarknadsenkäten fanns det i länet 455 lediga lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet i januari år 2012, jämfört med 523 i januari år I de flesta kommunerna är förändringen marginell. Dock har antalet lediga lägenheter i de allmännyttiga bostadsbolagens bestånd totalt sett minskat med närmare 300 lägenheter under de senaste fem åren Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 5. Antal lediga lägenheter i allmännyttan per kommun i januari år De största förändringarna under de senaste fem åren har skett i Hallsberg, Degerfors och Karlskoga kommun, i vilka antalet lediga lägenheter har minskat kraftigt och mer än halverats i de två förstnämnda kommunerna. I bland annat Hällefors och Ljusnarsbergs kommun har däremot antalet lediga lägenheter ökat något. De kommuner som har flest antal lediga lägenheter i de allmännyttiga bostadsbolagens bestånd är även de kommuner som anger att de har uthyrningssvårigheter samt anger att de under de senaste fem åren har eller eventuellt kommer att genomföra åtgärder mot uthyrningssvårigheterna. Åtgärderna består av att kallställa eller riva lägenheter. Karlskoga kommun har för avsikt att kallställa 32 lägenheter och att riva 230 lägenheter under år , samtidigt som Hallsbergs kommun har för avsikt att riva 50 lägenheter under samma tidsperiod. Vad det gäller utbud och efterfrågan på lägenheter under år bedömer majoriteten av länets kommuner att ingen påtaglig förändring kommer att ske. Hallsberg, Nora och Lindesbergs kommun bedömer dock att efterfrågan på lägenheter kommer att öka i förhållande till utbudet, samtidigt som Lekeberg och Laxå kommun bedömer att efterfrågan på lägenheter kommer att minska i förhållande till utbudet. 2.2 Hur ser bostadsutbudet ut i olika delar av länet? SCB sammanställer årligen statistik för bostadsbeståndet med uppgifter om antalet lägenheter fördelat på flerbostadshus och småhus samt upplåtelseform. För att få en förståelse av vad som har hänt med bostadsutbudet de senaste åren redovisas och jämförs nedan statistik från SCB, dock endast för år Detta då SCB bytte bas för bostadsbeståndsberäkningarna i samband med statistiken för år 2010, varvid det inte går att göra en likvärdig jämförelse med uppgifter för år 2009 och bakåt. 8

9 Bostadsutbudet i Örebro län har totalt sett ökat år 2011 i jämförelse med år Ökningen är dock endast marginell i majoriteten av länets kommuner. Det skiljer sig fortfarande åt mellan kommunerna med avseende på vilka hustyper som bostadsbeståndet utgörs av. Fördelningen mellan olika hustyper, flerbostadshus och småhus, visar att det totalt i länet fanns lägenheter, fördelat på lägenheter i flerbostadshus och lägenheter i småhus år Sammanlagt fanns det därmed fler lägenheter i flerbostadshus än småhus år 2011, vilket ungefär motsvarar fördelningen i länet för år Flerbostadshus Småhus Totalt Flerbostadshus Småhus Totalt Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 6. Antal lägenheter efter hustyp per kommun år Bostadsutbudet i tio av länets kommuner bestod år 2011 fortfarande övervägande av lägenheter i småhus, samtidigt som bostadsutbudet i Örebro och Karlskoga kommun bestod övervägande av lägenheter i flerbostadshus. Örebro kommun hade även år 2011 drygt dubbelt så många lägenheter i flerbostadshus som i småhus, samtidigt som Karlskoga kommun hade fortsatt drygt 800 fler lägenheter i flerbostadshus än i småhus Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 7. Antal färdigställda lägenheter efter upplåtelseform per kommun år

10 Fördelningen mellan olika upplåtelseformer, hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter, visar att det totalt i länet färdigställdes 532 lägenheter år Majoriteten av de färdigställda lägenheterna uppfördes i flerbostadshus, 306 lägenheter, varav 226 lägenheter som hyresrätter och 132 lägenheter som bostadsrätter. Resterande färdigställda lägenheter i länet uppfördes i småhus, varav samtliga som äganderätter. I elva av länets kommuner färdigställdes en eller flera lägenheter under år 2011, varav det i samtliga elva kommuner färdigställdes äganderätter. Hyresrätter färdigställdes i fem av länets kommuner, medan bostadsrätter endast färdigställdes i Örebro kommun. 2.3 Bostadsbyggande och andra förändringar i utbudet av bostäder I bostadsmarknadsenkäten efterfrågas uppgifter om förväntad påbörjad nyproduktion av bostäder i respektive kommun, hinder för ett ökat bostadsbyggande och indikationer på vad som planeras att byggas under de kommande två åren. För att få en förståelse av vad som har hänt på bostadsmarknaden de senaste åren redovisas och jämförs nedan resultatet från bostadsmarknadsenkäten och SCB år Bostadsbyggandet i Örebro län är totalt sett relativt konstant år 2012 i jämförelse med år 2008 och framåt. Det finns dock fortfarande stora skillnader mellan kommunerna med avseende på förväntad nyproduktion av bostäder, hinder för ett ökat bostadsbyggande, antalet färdigställda lägenheter samt vilka hustyper och upplåtelseformer som byggs. Totalt sett ligger den förväntade nyproduktionen av lägenheter i länet lägre år 2012 än år 2008 och framåt. Enligt bostadsmarknadsenkäten är den förväntade nyproduktionen av bostäder i länet 721 lägenheter år 2012 och den bedöms öka till 821 lägenheter år Under de senaste fem åren har den förväntade nyproduktionen av bostäder fortsatt att minska under samtliga år, förutom år Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 8. Förväntad nyproduktion av antalet lägenheter per kommun år Det förväntas att det byggas flest nya bostäder i Örebro och Kumla kommun samt en del nya bostäder i Hallsberg, Lindesberg, Askersund, Karlskoga, Lekeberg och Nora kommun. I resterande fyra kommuner bedöms ingen nyproduktion ske under år 2012 och endast en av de fyra kommunerna uppger att nya lägenheter kommer att byggas under år Majoriteten av länets kommuner bedömer att den förväntade nyproduktionen kommer att vara lägre eller oförändrad år 2012 jämfört med de senaste åren, samtidigt som bland annat Hallsberg och Kumla kommun bedömer att nyproduktionen av bostäder kommer att öka något år

11 Fem av länets tolv kommuner uppger i bostadsmarknadsenkäten att det vore önskvärt med en högre utbyggnadstakt än den förväntade utbyggnadstakten, vilket är färre kommuner i jämförelse med år men fler kommuner än sedan år Antal kommuner Tabell 9. Antal kommuner som önskar en högre utbyggnadstakt än den förväntade år Förhållandena för vilka hinder det finns för ett ökat bostadsbyggande i länet har inte avsevärt förändrats under de senaste fem åren. Det hinder som majoriteten av kommunerna i länet uppger för ett ökat bostadsbyggande år 2012 är höga produktionskostnader. Andra hinder som flertalet kommuner anger är svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor, vikande befolkningsunderlag samt svag inkomstutveckling för hushållen. Av de kommuner som bedömer att den förväntade nyproduktionen av bostäder kommer att vara lägre eller oförändrad år 2012 uppger sex kommuner att ett vikande befolkningsunderlag är ett hinder för ett ökat bostadsbyggande. Om man jämför den förväntade nyproduktionen av lägenheter i respektive kommun samt i länet som helhet med antalet färdigställda lägenheter under de senaste åren påvisar statistiken att kommunerna generellt sett överskattar hur stor nyproduktionen av lägenheter förväntas bli. Örebro och Kumla kommun har dock under flera av de senaste åren underskattat antalet färdigställda lägenheter. Totalt färdigställdes i länet 532 lägenheter år 2011, varav 358 lägenheter i flerbostadshus och 174 lägenheter i småhus, vilket är en minskning i jämförelse med år Antalet färdigställda lägenheter i länet har minskat sedan år År 2008 färdigställdes 884 lägenheter, år 2009 färdigställdes 622 lägenheter och år 2010 färdigställdes 685 lägenheter i länet. I vissa kommuner har nyproduktionen av lägenheter minskat och i andra har den ökat. Liksom tidigare år är det Örebro och Kumla kommun som dominerar när det gäller nyproduktion av lägenheter i länet. Dock färdigställdes inga lägenheter i flerbostadshus i Kumla kommun år 2011, något som är avvikande i jämförelse med de senaste åren. Flest lägenheter i flerbostadshus färdigställdes år 2011 i Örebro kommun, vilken under de senaste åren har stått för den största delen av länets färdigställda lägenheter. Noterbart är dock att det i Lindesbergs kommun år 2011 färdigställdes 22 lägenheter i flerbostadshus. I majoriteten av kommunerna i länet består fortfarande nyproduktionen i stort sett uteslutande av lägenheter i småhus. I sex kommuner färdigställdes år 2011 endast lägenheter i småhus. Örebro kommun svarade år 2011 för närmare 80 procent av antalet färdigställda lägenheter i länet som helhet, samtidigt som det inte färdigställdes några lägenheter Ljusnarsbergs kommun. 11

12 Lekeberg 0/17 0/2 26/7 0/10 Laxå 0/1 0/0 0/0 0/5 Hallsberg 0/8 0/7 0/3 0/3 Degerfors 0/0 0/0 0/6 6/5 Hällefors 0/2 0/1 0/1 0/1 Ljusnarsberg 0/1 0/0 0/1 0/0 Örebro 479/ / /57* 320/104 Kumla 64/78 18/54 42/29 0/34 Askersund 4/10 0/7 0/6 6/3 Karlskoga 0/14 0/9 0/5 0/1 Nora 0/6 26/6 0/5 4/4 Lindesberg 0/8 0/6 0/4 22/4 Örebro län 547/ / /124* 358/174 Tabell 10. Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus/småhus per kommun år * Observera att det är fel i statistiken för antalet lägenheter som färdigställdes i Örebro kommun år 2010, det ska vara totalt 550 lägenheter. Antalet framtida säkra och osäkra projekt som förväntas påbörjas under år varierar mellan kommunerna, mellan huruvida de allmännyttiga bostadsbolagen förväntas att genomföra dem samt mellan olika hustyper och upplåtelseformer. Totalt sett förväntas 708 lägenheter byggas i länet under år 2012 och under år 2013 bedöms antalet öka till 855 lägenheter. Av dessa bedömer kommunerna att de allmännyttiga bostadsbolagen kommer att bygga 262 lägenheter år 2012 respektive 234 lägenheter år 2013, varav majoriteten av dessa kommer att byggas i Örebro och Kumla kommun. Kommunerna anger att det under år i första hand kommer att byggas lägenheter i flerbostadshus, främst i form av hyresrättslägenheter men även i form av egnahem och bostadsrättslägenheter. Ingen av länets tolv kommuner har däremot angett att det kommer att byggas några kooperativa hyresrättslägenheter eller ägarlägenheter i flerbostadshus under år Runt en tredjedel av de bostäder som förväntas påbörjas under år är lägenheter i småhus. Vad det gäller specialbostäder finns indikationer på att det kommer att byggas särskilt boende i tre kommuner år 2012 respektive en kommun år Dock planerar ingen av länets tolv kommuner, enligt bostadsmarknadsenkäten, att bygga ytterligare studentbostäder. Som det ser ut i dagsläget kommer emellertid bland annat Örebro kommun troligtvis att bygga studentbostäder under år 2012 och år Exempelvis planerar ÖrebroBostäder AB (ÖBO) att påbörja planeringen av ett hundratal mindre lägenheter som kan användas både för studentbostäder och för andra ändamål. Antalet lägenheter i framtida säkra och osäkra projekt för år överensstämmer dock inte med antalet lägenheter som förväntas påbörjas under samma tidsperiod. Generellt sett har kommunerna underskattat antalet lägenheter som förväntas påbörjas under år , för att i de specifika projekten ange en något högre nyproduktion av lägenheter. 12

13 2.4 Vad händer med allmännyttan? I bostadsmarknadsenkäten efterfrågas uppgifter om förändringar i det allmännyttiga bostadsbeståndet. För att få en förståelse av vad som har hänt på bostadsmarknaden de senaste åren redovisas och jämförs nedan resultatet från bostadsmarknadsenkäten år Allmännyttans bostadsbestånd i Örebro län är totalt sett relativt oförändrat år 2012 i jämförelse med år 2008 och framåt. Det finns dock fortfarande vissa skillnader mellan kommunerna med avseende på huruvida allmännyttan planerar att sälja, har sålt eller köpt ytterligare lägenheter till sitt bostadsbestånd. Enligt bostadsmarknadsenkäten har majoriteten av kommunerna i länet inga planer på att minska allmännyttans bostadsbestånd genom försäljning av lägenheter under år Dock planerar allmännyttan i Hallsbergs kommun att sälja 80 lägenheter under denna tidsperiod. Försäljningen verkar emellertid inte komma att genomföras, då det i dagsläget saknas köpare. Under de senaste åren har den faktiska försäljningen av allmännyttans lägenheter i länet understigit den planerade försäljningen av antalet lägenheter. Allmännyttan i Karlskoga kommun har under tre av de senaste åren planerat en viss försäljning av lägenheter, men endast sålt sex lägenheter. Allmännyttan i Örebro kommun har sammanlag sålt flest lägenheter, medan allmännyttan i sju av länets kommuner inte har sålt några lägenheter under de senaste åren varav sex av dessa kommuner inte heller har planerat någon försäljning av allmännyttans lägenheter. De viktigaste motiven för att allmännyttan har sålt lägenheter har tidigare år varit att effektivisera förvaltningen, möjliggöra nyproduktion och få in andra privata hyresvärdar i vissa bostadsområden. Generellt sett har allmännyttan i länet inte köpt några ytterligare lägenheter till sitt bostadsbestånd. Dock köpte allmännyttan i Kumla kommun fem lägenheter år 2009 och allmännyttan i Askersunds kommun köpte 65 lägenheter år Diskussion Det är problematiskt att bostadsmarknadsläget totalt sett i kommunerna var relativt oförändrat år 2012 i jämförelse med tidigare år, då länet har en fortsatt befolkningsökning samt att ett flertal av länets kommuner har angett att de totalt sett har haft brist eller överskott på lägenheter. Möjligen saknas det initiativ och ekonomiskt intresse för att få igång nyproduktionen av lägenheter, varvid bristen på lägenheter kvarstår. Alternativt saknas det mark i attraktiva lägen eller andra incitament, varvid det är svårt att förändra läget på bostadsmarknaden i kommunerna. I kommuner med brist på lägenheter borde dock en stabil eller ökande folkmängd medföra en ökad nyproduktion. I samtliga kommuner som uppgav att de totalt sett hade brist på lägenheter färdigställdes det lägenheter år 2011, varav majoriteten uppfördes som äganderätter i form av lägenheter i småhus. Möjligen kan det tolkas som att kommunernas brist på lägenheter främst är en brist på småhus. Då ungefär två tredjedelar av de bostäder som förväntas påbörjas under år är lägenheter i flerbostadshus kan man dock tolka det som att det finns en större efterfrågan på lägenheter i flerbostadshus än i småhus. Därtill angav endast två kommuner år 2012 att det var brist på äganderätter, medan sju kommuner uppgav att det var brist på hyresrätter. Alternativt kan det därför vara så att höga produktionskostnader och regleringen av hyran medför att det är mer lönsamt att bygga äganderätter än hyresrätter, varvid bristen på hyresrätter kvarstår. Vad det gäller kommuner med överskott på lägenheter totalt sett kan det bero på att kommunerna har ett för stort lägenhetsbestånd eller att lägenheterna inte motsvara den efterfrågan som finns i kommunerna, varvid kommunerna står med lediga lägenheter som de kanske måste kallställa eller riva. Överskottet på lägenheter kan även bero på en minskande folkmängd, då samtliga fyra kommuner som uppgav att de totalt sett hade överskott på lägenheter år 2012 även har haft en minskande folkmängd de senaste åren. Ett vikande befolkningsunderlag är också något som hälften av länets kommuner har angett som ett hinder för ett ökat bostadsbyggande. 13

14 Då det under år 2011 färdigställdes lägenheter även i två av de kommuner som bedömde att de totalt sett hade överskott på lägenheter, kan det tolkas som att bostadsutbudet inte motsvarar efterfrågan. I och med att Degerfors och Karlskoga kommun även förväntar en viss nyproduktion av lägenheter under år kan även det tolkas som att bostadsutbudet inte motsvarar efterfrågan. Alternativt kan det tolkas som att kommunerna har en positiv inställning till framtiden, med förhoppningar om en viss nyproduktion. Kriterierna balans, brist och överskott på lägenheter verkar tolkas på olika sätt av kommunerna i länet. Hallsbergs kommun bedömer att det totalt sett råder brist på lägenheter i kommunen, samtidigt som det fanns 72 lediga lägenheter i allmännyttan i januari år Möjligen kan bristen på lägenheter bero på att bostadsutbudet i allmännyttan inte motsvarar efterfrågan på bostadsmarknaden i kommunen. Örebro kommun bedömer att det totalt sett råder balans på bostadsmarknaden i kommunen år 2012, samtidigt svarade kommunen för närmare 80 procent av antalet färdigställda lägenheter i länet år 2011och kommunen bedömer år 2012 att det råder brist på studentbostäder samt hyresrätter. 14

15 3. Vem bor i Örebro län, vem flyttar in och vem flyttar ut? 3.1 Hur utvecklas befolkningen - och hushållen? Befolkningsutvecklingen i Örebro län har under de senaste åren varit stark och folkmängden har ständigt ökat. Under början till mitten på 1990-talet hade länet en stark befolkningsutveckling, vilken bröts år Från år 1994 och fram till och med år 2001 fortsatte länet att förlora invånare, men denna trend vände därefter och de senaste åren har länet haft en stark befolkningsutveckling. För att få en förståelse av hur befolkningsutvecklingen har sett ut de senaste åren redovisas och jämförs nedan statistik från SCB år Totalt sett har folkmängden i länet ökat med invånare under det senaste året till invånare år Observera att flyttningsnettot och födelsenettot tillsammans blir en befolkningsökning på personer i länet år Befolkningstillväxten i länet kan till stora delar förklaras av ett positivt flyttningsnetto från utlandet på personer. Befolkningstillväxten kan även förklaras av ett fortsatt positivt födelsenetto. Från att länet har haft ett negativt födelsenetto sedan mitten på 1990-talet har det skett ett trendbrott. Under år 2011 föddes personer medan personer avled under samma tidsperiod, vilket ger ett positivt födelsenetto på 270 personer. Trots att det negativa flyttningsnettot mot övriga Sverige har minskat de senaste åren, har Örebro län under de senaste åren haft ett fortsatt negativt flyttningsnetto mot övriga Sverige. Flyttningsnettot mot övriga Sverige var år 2011 minus 41 personer i länet, vilket är en stor minskning av flyttningsnettot mot övriga Sverige jämfört med tidigare år. Flyttningsnettot mot övriga Sverige var minus 261 personer år 2010, minus 492 personer år 2009 respektive minus 137 personer år Totalt Övriga Sverige Utlandet Tabell 11. Flyttningsnetto för Örebro län år Örebro kommun visar år 2011 på en befolkningstillväxt med personer jämfört med folkmängden år 2010, varav majoriteten av de inflyttande kom från övriga Sverige. Även Lekeberg, Kumla och Lindesbergs kommun visar på en något ökad folkmängd. Hallsberg och Nora kommun hade år 2011 en relativt stabil folkmängd, medan resterande kommuner i länet visar på en fortsatt minskande folkmängd. Nio av Sveriges län har ungefär samma folkmängd samt ett stort regionalt centrum i länet, likt Örebro län. Sex av de nio länen hade år 2011 en sämre befolkningsutveckling än Örebro län. Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Kalmar län hade en befolkningsminskning år 2011, medan Västerbottens län hade en svagare befolkningstillväxt. Tre av de nio länen, Västmanland, Jönköping och Södermanlands län, hade likt Örebro län en befolkningsökning. Andelen kommuner med befolkningsökning var år 2011 däremot högre i Västmanland, Jönköping respektive Södermanlands län än i Örebro län. 15

16 Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 12. Antal invånare per kommun år Vad det gäller fördelningen mellan könen fanns det år 2011 totalt sett fortsatt något fler kvinnor än män i länet, vilket det även finns i riket som helhet. Under se senaste åren har samtliga tolv kommuner i länet haft ungefär samma procentuella fördelning mellan könen, där andelen män har varit något högre i majoriteten av länets kommuner. Generellt sett är det något fler kvinnor i de till folkmängden största kommunerna i länet, medan andelen män är något högre i de till folkmängden mindre kommunerna i länet Lekeberg 48,4/51,6 48,3/51,7 48,3/51,7 48,3/51,7 Laxå 49,0/51,0 49,1/50,9 49,1/50,9 48,7/51,3 Hallsberg 49,0/51,0 49,2/50,8 49,0/51,0 49,1/50,9 Degerfors 49,3/50,7 49,2/50,8 49,0/51,0 49,1/50,9 Hällefors 49,9/50,1 49,7/50,3 49,8/50,2 49,6/50,4 Ljusnarsberg 49,2/50,8 48,7/51,3 48,7/51,3 48,6/51,4 Örebro 51,2/48,8 51,2/48,8 51,1/48,9 51,0/49,0 Kumla 50,5/49,5 50,6/49,4 50,3/49,7 50,2/49,8 Askersund 49,9/50,1 49,9/50,1 49,7/50,3 49,4/50,6 Karlskoga 50,3/49,7 50,4/49,6 50,4/49,6 50,4/49,6 Nora 51,0/49,0 51,1/48,9 51,3/48,7 50,9/49,1 Lindesberg 49,3/50,7 49,4/50,6 49,5/50,5 49,4/50,6 Örebro län 50,5/49,5 50,5/49,5 50,4/49,6 50,3/49,7 Hela riket 50,3/49,7 50,2/49,8 50,2/49,8 50,2/49,8 Tabell 13. Antal kvinnor/män i procent per kommun år Totalt sett var fördelningen mellan olika åldersgrupper i länet år 2011 ungefär den samma som år 2008 och framåt. Andelen personer i 0-17 år respektive år har fortsatt att minska något de senaste åren, medan andelen personer i 65 år och äldre har fortsatt att öka i länet. År 2011 bestod länets befolkning till 20,1 procent av personer i 0-17 år, till 59,7 procent av personer i år samt till 20,2 procent av personer i 65 år och äldre. Andelen personer i 0-17 år respektive i år var något lägre i Örebro län jämfört med i hela riket år , medan andelen personer i 65 år och äldre var flera procentenheter högre i Örebro län än riksgenomsnittet. 16

17 Liksom tidigare år är det Örebro kommun som år 2011 har flest personer i arbetsför ålder, medan Kumla kommun har fortsatt flest unga personer i 0-17 år. Hällefors och Ljusnarsbergs kommun har fortsatt flest äldre personer i 65 år och äldre Lekeberg 21,8/60,0/18,3 21,7/59,3/19,0 21,7/58,7/19,7 21,8/58,1/20,1 Laxå 18,2/57,8/24,0 17,7/57,0/25,3 16,9/56,9/26,2 16,5/56,8/26,7 Hallsberg 20,9/59,5/19,6 20,3/59,4/20,2 20,3/59,0/20,7 20,2/58,8/21,0 Degerfors 19,6/58,0/22,3 18,8/57,9/23,3 18,4/57,6/23,9 17,9/57,3/24,7 Hällefors 18,0/55,4/26,6 17,5/55,9/26,6 16,9/55,8/27,2 16,8/55,4/27,8 Ljusnarsberg 17,3/56,8/26,0 16,4/57,0/26,6 16,2/56,3/27,5 16,1/55,8/28,1 Örebro 21,0/62,6/16,4 20,9/62,5/16,6 20,8/62,3/16,9 20,8/62,0/17,2 Kumla 23,7/59,4/16,9 23,3/59,3/17,4 23,2/59,1/17,7 23,3/58,6/18,1 Askersund 19,3/57,9/22,9 18,8/57,6/23,5 18,4/57,1/24,5 18,1/56,8/25,2 Karlskoga 19,1/58,3/22,5 18,9/58,1/23,0 18,8/57,5/23,7 18,8/57,0/24,2 Nora 21,0/57,7/21,3 20,6/57,6/21,8 20,2/57,2/22,6 19,9/56,4/23,7 Lindesberg 20,2/59,2/20,6 19,9/58,8/21,3 19,5/58,4/22,0 19,2/58,0/22,7 Örebro län 20,6/60,5/18,9 20,4/60,3/19,3 20,2/60,0/19,8 20,1/59,7/20,2 Hela riket 20,8/61,4/17,8 20,6/61,3/18,1 20,4/61,2/18,5 20,2/60,9/18,8 Tabell 14. Antal invånare per ålderskategori, 0-17 år/18-64 år/65- år, i procent per kommun år Hur ser flyttmönstren ut? Under hela 2000-talet har länet sammantaget haft ett positivt flyttningsnetto, trots att de lokala variationerna har varit relativt stora. År 2011 flyttade totalt personer till länet, personer från övriga Sverige respektive personer från utlandet. Samtidigt flyttade totalt personer från länet, 7199 personer till övriga Sverige och 1075 personer till utlandet. Flyttningsnettot för länet var år 2011 totalt personer. I förhållande till övriga Sverige uppvisar Örebro län ett negativt flyttningsnetto på 41 personer, medan länet uppvisar ett positivt flyttningsnetto på personer gentemot utlandet. Nio av Sveriges län har ungefär samma folkmängd samt ett stort regionalt centrum i länet, likt Örebro län. Sex av de nio länen hade år 2011 ett lägre flyttningsnetto än Örebro kommun. Värmlands län hade ett negativt flyttningsnetto, medan Västernorrlands län hade ett positivt flyttningsnetto på två personer. Västerbotten, Kalmar, Gävleborg och Norrbottens län hade ett positivt flyttningsnetto på mellan personer. Jönköping, Västmanland och Södermanlands län hade däremot ett högre flyttningsnetto än Örebro län. Samtliga av de nio länen hade likt Örebro län ett positivt flyttningsnetto från utlandet, men endast två av de nio länen hade ett högre flyttningsnetto från övriga Sverige än Örebro län. Sju av länets tolv kommuner hade totalt sett ett positivt flyttningsnetto år 2011, medan resterande fem kommuner hade ett negativt flyttningsnetto. Tre av länets kommuner hade ett positivt flyttningsnetto från det egna länet respektive från övriga Sverige. Samtliga kommuner i länet hade dock ett positivt flyttningsnetto från utlandet. Av de kommuner som hade ett positivt flyttningsnetto år 2011 hade tre av kommunerna ett negativt flyttningsnetto inom det egna länet. Hallsberg, Karlskoga och Lindesbergs kommun hade totalt sett ett positivt flyttningsnetto endast på grund av ett positivt flyttningsnetto från utlandet. Endast Lekeberg och Örebro kommun hade ett positivt flyttningsnetto från både det egna länet och övriga Sverige samt utlandet. Örebro kommun hade ett flyttningsnetto på personer, varav majoriteten av personerna som flyttade till kommunen kom från det egna länet. 17

18 Totalt Egna länet Övriga Sverige Utlandet Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 15. Flyttningsnetto per kommun år Diskussion En fortsatt ökande folkmängd i länet kan medföra ett behov av ytterligare lägenheter beroende på om de inflyttande invånare väljer att bosätta sig i en kommun med balans, brist eller överskott på lägenheter. Samtliga kommuner som totalt sett angav att de hade brist på lägenheter hade år 2011 en befolkningsökning och ett positivt flyttningsnetto. Samtliga kommuner som totalt sett uppgav att de hade överskott på lägenheter hade år 2011 en befolkningsminskning och ett negativt flyttningsnetto, förutom Karlskoga kommun som hade ett positivt flyttningsnetto. Av de tre kommuner som angav att de totalt sett hade balans på lägenheter hade två kommuner en befolkningsminskning och ett negativt flyttningsnetto år 2011, medan Örebro kommun hade en befolkningsökning och ett positivt flyttningsnetto. Ett positivt flyttningsnetto från utlandet samt ett positivt födelsenetto kan därtill ställa krav på bostadsutbudet bland annat vad det gäller upplåtelseform och storlek. En fortsatt minskning av unga och personer i arbetsför ålder samt en ökning av personer i 65 år och äldre kan även det medföra förändrade krav på bostadsutbudet. 18

19 4. Hur ser sambandet ut mellan arbetsmarknad, kommunikationer och bostadsmarknaden? 4.1 Vilka pendlingsmöjligheter finns inom regionen? Örebro län är till ytan ett relativt litet län vilket innebär att pendlingsavstånden inom länet är relativt små. Från Örebro stad når man i stort sett alla större tätorter i länet på ungefär en timmes bilkörning. Genom länet går två europavägar, E18 och E20, samt ett utbyggt järnvägsnät i både öst-västlig som nord-sydlig riktning. Kollektivtrafiken i länet utgörs främst av buss- och tågtrafik. Dessutom finns det reguljär flygtrafik till och från länet. Samtliga centralorter i länets kommuner har en utbyggd busstrafik, åtta av länets kommuner har tillgång till någon form av tågtrafik och en av länets kommuner har en flygplats med reguljär- samt chartertrafik. Trots de infrastrukturella förutsättningarna sker dock fortfarande majoriteten av resandet med bil. Enligt bland annat Regionförbundet Örebro och flera av kommunernas översiktsplaner utgör kollektivtrafiken ett viktigt verktyg för den regionala utvecklingen och för arbetsmarknadsregionen. Kollektivtrafiken ses som en tillgång som ska värnas och förstärkas i länet, vilken behöver bli mer konkurrenskraftig med bland annat kortare restider för att kunna få fler personer att nyttja den. År 2010 hade länet totalt sett ett negativt pendlingsnetto på minus 990 personer, varav inpendlare och utpendlare. Majoriteten av utpendlingen från Örebro län var till Stockholms, Västmanlands och Värmlands län. Majoriteten av både in- och utpendlare i länet var män, inpendlare respektive utpendlare. Även i respektive kommun var majoriteten av in- och utpendlare män. Fyra av länets kommuner hade en större inpendling än utpendling, ett positivt pendlingsnetto, medan resterande åtta kommuner hade en större utpendling än inpendling år Flest antal personer pendlade in till Örebro, Karlskoga och Hallsbergs kommun. Detta samtidigt som flest antal personer pendlade ut från Örebro, Lindesberg och Kumla kommun. Örebro kommun hade år inpendlare och utpendlare. Statistiken ger dock inte en rättfärdig bild av den totala pendlingen, då antalet personer som pendlar inom en och samma kommun inte finns med i statistiken. Inpendlare Utpendlare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 16. Antal pendlare per kommun år

20 Inpendlare Utpendlare Pendlingsnetto Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 17. Pendlingsnetto per kommun år Arbetsmarknadsutsikter Arbetsförmedlingen gör årligen en arbetsmarknadsprognos över hur arbetsmarkandsutsikterna ser ut i Örebro län, med avseende på den förväntade sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen samt en bedömning av utvecklingen inom olika sektorer. Därtill beskrivs befolkning, arbetskraftsutbud, rekryteringsbehov, brist- och överskottsyrken samt vilka utmaningar länets arbetsmarknad står inför. I den senaste arbetsmarknadsprognosen från hösten år 2011 görs bedömningen att antalet sysselsatta kommer att upphöra att öka för att till och med minska något under år 2012, med cirka 600 personer. Detta bedöms bero på den ökade försiktigheten hos länets arbetsgivare, vilken kommer att medföra färre nyrekryteringar och en minskad sysselsättning. Samtidigt bedöms arbetskraften i länet komma att öka något under år 2012, vilket tillsammans med en minskad efterfrågan på arbetskraft antas medföra att arbetslösheten kommer att öka med cirka 800 personer. I och med att Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos är från hösten år 2011 samt är just en prognos innehåller den en viss osäkerhet, bland annat omfattar den inte de större projekt som är på gång i länet vilka kan komma att generera nya arbetstillfällen. En ny postterminal respektive ett nytt depåområde med verkstäder för tåg i Hallsbergs kommun samt att Örebro Universitet har blivit tilldelat läkarprogrammet kan komma att generera nya arbetstillfällen. Dessa större projekt kan även komma att ställa krav på kommunernas bostadsutbud, då det är viktigt att det finns bostäder till den arbetskraft som efterfrågas. Sysselsättningen i Örebro län ökade med cirka 5 procent mellan fjärde kvartalet år 2009 och tredje kvartalet år 2011, vilket var en högre utveckling än riksgenomsnittet. Arbetslösheten minskade i länet under samma tidsperiod mer än i något annat län i landet och betydligt mer än riksgenomsnittets minskning. Trots den starka ekonomiska återhämtningen i länet och en ökad sysselsättning har arbetslösheten varierat under de senaste åren. Arbetslösheten i länet var som lägst år 2008 och som högst år 2009 och har därefter minskat under varje år. 20

21 Lekeberg 2,2 3,1 3,2 2,2 Laxå 2,5 4,8 2,9 2,5 Hallsberg 2,7 4,7 3,9 3,4 Degerfors 2,1 4,4 4,1 3,2 Hällefors 3,9 5,5 4,8 4,3 Ljusnarsberg 3,2 5,0 4,5 4,1 Örebro 4,0 4,9 4,5 4,1 Kumla 2,9 4,4 3,9 3,1 Askersund 2,3 3,2 2,9 2,3 Karlskoga 2,5 4,3 3,8 2,9 Nora 3,0 4,5 4,2 3,4 Lindesberg 3,1 5,3 4,3 3,9 Örebro län 3,4 4,7 4,2 3,7 Tabell 18. Antal arbetslösa per kommun i procent av befolkningen år Arbetslöshetens struktur, i procent av befolkningen, påvisar att det år 2011 totalt sett i länet var fortsatt fler män än kvinnor som var arbetslösa. Om man istället ser till antalet arbetslösa i förhållande till den registrerade arbetskraften var dock arbetslösheten procentuellt sett betydligt högre både i länet och i de respektive kommunerna Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lekeberg 1,9 2,4 2,7 3,5 3,3 3,1 2,4 2,0 Laxå 3,0 2,2 4,5 5,1 3,1 2,7 2,6, 2,5 Hallsberg 2,9 2,5 3,7 5,6 3,7 4,2 3,4 3,3 Degerfors 2,1 2,2 3,5 5,2 3,8 4,4 3,0 3,4 Hällefors 3,5 4,2 4,0 6,8 3,9 5,5 3,8 4,7 Ljusnarsberg 3,1 3,2 3,7 6,2 4,2 4,7 3,6 4,6 Örebro 3,6 4,4 4,0 5,8 3,9 5,0 3,8 4,4 Kumla 3,1 2,8 4,1 4,7 3,9 3,9 3,2 3,1 Askersund 2,5 2,1 2,9 3,6 2,9 2,8 2,4 2,2 Karlskoga 2,3 2,7 3,2 5,4 3,3 4,4 2,7 3,1 Nora 2,7 3,2 4,0 5,0 3,9 4,4 3,2 3,6 Lindesberg 2,7 3,5 4,0 6,5 3,8 4,8 3,7 4,1 Örebro län 3,1 3,6 3,8 5,5 3,8 4,6 3,5 3,9 Tabell 19. Antal arbetslösa kvinnor respektive män per kommun i procent av befolkningen år Vad det gäller kompetenskraven på arbetsmarknaden ökar dessa allt mer, vilket medför att vissa grupper på arbetsmarknaden allt sämre motsvarar arbetsgivarnas krav. Under hösten år 2011 angav 32 procent av de tillfrågade arbetsställena i länet att de hade svårt att rekrytera personal, varav de flesta arbetsställena med rekryteringsproblem fanns inom byggbranschen. En märkbar effekt av konjunkturnedgången var att antalet personer som varslades ökade kraftigt. Trots att antalet personer som varslades i länet mer än halverades mellan år , mer är fördubblades antalet personer som varslades mellan år

22 Örebro län Tabell 20. Antal personer berörda av varsel om uppsägning år En utmaning på länets arbetsmarknad bedöms vara en ökad arbetslöshet kombinerat med en fortsatt kompetensbrist. Därtill bedöms det bli fortsatt svårt att hitta arbete för personer med svag utbildningsbakgrund, utomeuropeiskt födda personer, personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt prestationsförmåga samt arbetslösa personer över 55 år. 4.3 Diskussion Länets negativa pendlingsnetto kan bero på dess strategiska läge i närheten av större städer såsom Västerås, Eskilstuna, Norrköping, Linköping och Karlstad. Många utpendlare tenderar att bo kvar i sin hemkommun, samtidigt kan pendling vara ett förstadium till en framtida flytt. Det är dock svårt att tyda hur ett negativt pendlingsnetto kan påverka läget på bostadsmarknaden i Örebro län, samtidigt är det positivt för bostadsmarknaden att många väljer att bo kvar i länet trots att de arbetar utanför länet. Endast en av de kommuner som totalt sett angav att de hade brist på lägenheter, Hallsbergs kommun, hade ett positivt pendlingsnetto år Hälften av de kommuner som totalt sett uppgav att de hade överskott på lägenheter, Laxå och Karlskoga kommun, hade ett positivt pendlingsnetto år Av de tre kommuner som angav att de totalt sett hade balans på lägenheter hade Hällefors och Askersunds kommun ett negativt pendlingsnetto år 2010, medan Örebro kommun hade ett positivt pendlingsnetto. Förändringar på arbetsmarknaden vad det gäller den förväntade sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen i länet kan komma att ställa krav på bostadsutbudet i kommunerna. Nya arbetstillfällen kan medföra ett behov av ytterligare bostäder, beroende på om den arbetskraft som efterfrågas är i behov av bostäder i länet. 22

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 29 september 2015 kl.11.00 i Näset, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ.nr. 2011-24 Omslagsbild: Örebro kommun Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

ÖREBRO KOMMUN orebro.se

ÖREBRO KOMMUN orebro.se ÖREBRO KOMMUN Näringslivsstatistik ÖREBRO KOMMUN Eva Lilja Näringslivsdirektör Hej! Förädlingsvärde (BRP) till marknadspris, mkr efter region och tid. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Uppsala Eskilstuna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2010

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2010 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2010 www.lansstyrelsen.se Publ. nr 2010:16 Omslagsbild: Örebro kommun 2 Förord Örebro län växer! För år 2009 ökade befolkningen med 6369 personer. Första kvartalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2009

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2009 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 29 Foto: Christina Gustavsson www.t.lst.se Publ. nr 29:29 Dnr 451232829 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer