Befolkning, sysselsättning och pendling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkning, sysselsättning och pendling"

Transkript

1 Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson

2

3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring Födda Födda i Arboga jämfört med riket, index Fruktsamhet Flyttningar In- och utflyttning In- och utflyttning närliggande kommuner år Flyttning efter ålder och kommun Befolkningen efter aktivitet 16 5 Sysselsättning Utveckling av antal förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning Andel arbetstillfällen i olika näringsgrenar jämfört med länet och riket Förvärvsarbetande efter kön och näringsgren Pendling år Pendling till och från Arboga kommun Inpendling Utpendling Pendling kvinnor och män

4

5 1 Inledning Avsikten med denna PM är att redovisa befolkningen och de befolkningsförändringar som skett i Arboga de senaste åren. Vi redovisar även hur antalet arbetstillfällen och pendlingen till och från Arboga har förändrats. Informationen kommer även att publiceras på Arbogas hemsida För ytterligare upplysningar kontakta: Kommunsekreterare Ylva Petersson, tfn , e-post 5

6 2 Befolkningsutveckling Befolkningen i Arboga nådde sin hittillsvarande befolkningstopp med 14 9 invånare år Därefter var befolkningen kring 14 5 personer fram till år Vid årsskiftet 212/213 fanns invånare i Arboga. Kommunen har haft en årlig befolkningsutveckling som har varierat med som högst -254 personer år 21 och som minst + 51 år 212 Nedan visas befolkningsutvecklingen från 199. Befolkningsutveckling i Arboga

7 3 Befolkningsförändring Total befolkningsförändring Diagrammet visar den årliga totala befolkningsförändringen. På följande sidor redovisas hur antalet födda och flyttningarna varierar över tiden. Fram till mitten av 199-talet var befolkningsutvecklingen svagt positiv för Arboga. Mellan åren har Arbogas befolkning minskat. År 211 ökade befolkningen med 17 personer och år 212 med 51 personer. I diagrammet nedan visas befolkningsförändringen uppdelad på födelseoch flyttningsnetto samt totalt. Flyttningsnettot har sedan år 25 varit positivt med undantag för år 28 då flyttningsnettot var negativt med 1 färre inflyttade. Flyttningsnettot för år 212 var 12. Födelsenettot har varit negativt sedan år Befolkningsförändringar i Arboga Utflyttning Inflyttning Döda Födda Folkökning 7

8 3.1 Födda Antalet födda barn var i början av 199-talet ca 175 barn per år. Den senare delen av 199-talet har antalet födda barn varit färre än 15 per år. Under 212 föddes 126 barn. Födda Födda i Arboga jämfört med riket, index I början av 199-talet var andelen födda barn i Arboga högre än rikets genomsnitt. Från 1995 har andelen varit lägre. Uppgången som rikets genomsnitt visat efter 23 har avtagit och de senaste tre år har andelen födda stabiliserats. Födda i Arboga jmf riket , Index 1 = Arboga 6 Riket

9 3.1.2 Fruktsamhet Fruktsamhetstalet redovisar antal levande födda barn per 1 kvinnor i respektive åldersklass. Av diagrammet framgår att kvinnorna i Arboga föder barn tidigare än genomsnittet för riket. Att antalet födda barn minskar beror på att antalet kvinnor i familjebildande åldrar minskat i Arboga. Delvis för att de tillhör små ålderskullar men även också för att en utflyttning skett till högskoleorter och regioncentra med bättre arbetsmarknad. 9

10 3.2 Flyttningar Mellan åren 25 och 212 har flyttningsnettot varit positivt, undantaget är år 28 när flyttningsnettot är negativt med -1. År 212 ökade både inoch utflyttningen markant. Vissa år mellan 1995 och 24 var utflyttningen betydligt större än inflyttningen. År 212 flyttade 742 personer in och 64 personer flyttade ut. Flyttningsnettot mot eget län varierar mellan åren. Nettoflyttningen mot övriga län i riket är har under 2-talet varierat men är för år 212 positiv. Efter år 2 är inflyttningsnettot från utlandet positivt. Inflyttning har främst skett från länder inom EU, Afrika och Asien. 1

11 3.2.1 In- och utflyttning Största flyttningsutbytet har Arboga med Köping, Kungsör och Örebro. Till Köping flyttade 86 personer under 211 och 62 flyttade in från Köping, ett netto på -2. Till Kungsör flyttade 48 personer och 63 personer flyttade in från Kungsör, ett netto på 15. Till Örebro flyttade 89 personer och 58 flyttade in från Örebro, ett netto på -31. Mot Stockholms län, Eskilstuna och Lindesberg är flyttningsnettot positivt. Flyttningsnettot är negativt mot Örebro och Västerås, orter med högskola och en mer varierad arbetsmarknad än Arboga In- och utflyttning närliggande kommuner år In- och utflyttning , Köping In Ut Netto -1 Flyttningsnettot mot Köping har varit övervägande negativt. För år 212 redovisas ett negativt netto på

12 De senaste åren har flyttningsnettot mot Kungsör varit positivt. Nettoinflyttningen är genomsnitt 8 personer per år. Flyttningsnettot mot Örebro är övervägande negativt med ca - 14 personer per år. In- och utflyttning , Örebro Antal År In Ut Netto 12

13 Inflyttningen från Västerås var för år personer. Utflyttningen har ökat till 47 personer. Resultatet är även för 212 ett negativt flyttningsnetto. In- och utflyttning , Västerås 8 6 Antal År In Ut Netto År 212 visar ett flyttningsnetto på 19 mot Eskilstuna. Utflyttningen har minskat jämfört med föregående år. In- och utflyttning , Eskilstuna 6 4 Antal År In Ut Netto 13

14 Utflyttningen mot Stockholm och omkringliggande kommuner i Stockholms län är ca 6 personer per år. Inflyttningen var under de första åren på 2-talet betydligt högre. I genomsnitt uppgår inflyttningen till ca 66 personer per år. För år 212 uppgår flyttningsnettot till 4 personer. 14

15 3.2.3 Flyttning efter ålder och kommun Nettoflyttning efter ålder och kommun år 212 Örebro - Västerås - Eskilstuna Örebro är den kommun som flest ungdomar i Arboga väljer att flytta till. Från Eskilstuna till Arboga flyttar ungdomar och medelålders in. Medelålders och barn flyttar till Arboga från Eskilstuna och Örebro Västerås Eskilstuna Örebro Nettoflyttning efter ålder och kommun år 212 Kungsör - Köping Kungsör Köping 2-24-åringar flyttar till Arboga från Kungsör och Köping. Något fler familjer med barn flyttade från Arboga till Kungsör Ett positivt flyttningsnetto mot både Stockholm och Stockholms län. För 3-34 åringar är flyttningsnettot positivt mot både Stockholm och övriga Stockholm län. 15

16 4 Befolkningen efter aktivitet I Arboga är 24 % pensionärer 65-w år. Av befolkningen år är 42 % förvärvsaktiva och 8 % studerande inom gymnasiet, högskola, komvux eller annan utbildning. De 7 % som inte är förvärvsaktiva är t ex arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, pensionerade eller långtidssjukskrivna. 16

17 5 Sysselsättning Antal arbetstillfällen efter näringsgren, dagbefolkning Tillverkning och utvinning Offentlig förvaltning mm Handel och kommunikation er Finans vht, media o företagstjänstr Byggverksamh et Pers och kulturella tjänster Övrigt I Arboga fanns år arbetstillfällen. År 199 fanns totalt 7 86 arbetstillfällen, en minskning med arbetstillfällen eller 3 %. Av diagrammet ovan framgår fördelningen på olika näringsgrenar och även utvecklingen inom respektive näringsgren de senaste 2 åren. Antalet arbetstillfällen inom tillverkning m m har mer än halverats, från arbetstillfällen år 199 till 1 28 arbetstillfällen år 211. Förändringen av sysselsatta mellan 21 och 22 och mellan 24, 25, 26 och inom tillverkning, finansverksamhet, media och företagstjänster och byggverksamhet beror huvudsakligen på företagens omkodningar av näringsgren. 17

18 5.1 Utveckling av antal förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning Utveckling av förvärvsarbetande dag- och nattbe folkning Arbetstillfällen Förvärvsarb boende Antalet arbetstillfällen i Arboga har minskat under perioden. Efter 22 har antalet arbetstillfällen varit relativt oförändrat. Antalet boende i Arboga som har ett förvärvsarbete är också relativt oförändrat. Efter 1997 är antalet boende med förvärvarbete i Arboga fler än antalet arbetstillfällen. 5.2 Andel arbetstillfällen i olika näringsgrenar jämfört med länet och riket Tillverkning och byggverksamhet har fler arbetstillfällen än både länet och riket. Handel och kommunikationer och finansiell verksamhet har en lägre andel än länet och riket. Antalet arbetstillfällen inom personliga och kulturella tjänster är fler i Arboga än i länet. 18

19 5.3 Förvärvsarbetande efter kön och näringsgren På de 5 48 arbetstillfällen som finns i Arboga arbetar män och kvinnor. Inom tillverkning m m är övervägande delen (8 %) män. Inom offentlig förvaltning är 71 % av de sysselsatta kvinnor. 19

20 6 Pendling år 211 I Arboga kommun finns 5 48 arbets- I Arboga kommun bor 5 86 tillfällen personer som förvärvsarbetar 32,1 36,5 67,9 63,5 Till 32,1 % (1 761) av dessa sker inpendling från andra kommuner. 36,5 % (2 141) av dessa pendlar ut till andra kommuner In- och utpendling till och från Arboga Utpendling Inpendling Pendling till och från Arboga kommun 211 Lindesberg Köping Västerås Stockholm Örebro ARBOGA 25 Kungsör Eskilstuna 22 2

21 Befolkning, 6.2 Inpendling Inpendling till Arboga, utveckling Köping Kungsör Örebro Eskilstuna Lindesberg Västerås Hallstahammar De flesta inpendlarna kommer från Köping varifrån 23 procent av inpendlarna reser. Från Örebro 17 procent av inpendlarna och från Kungsör 14 procent av inpendlarna. Inpendling till Arboga kommun Lindesberg 168 Köping 47 Hallstahammar 4 Västerås 134 Stockholm 15 Kumla 13 Örebro 299 ARBOGA Kungsör 25 Eskilstuna 22 21

22 Befolkning, 6.3 Utpendling Utpendling från Arboga, utveckling Köping Örebro Kungsör Västerås Eskilstuna Lindesberg Stockholm Utpendlingen har ökat sedan mitten av 199-talet. Utpendlingen minskade mellan 28 och 29 mot de flesta orterna och har de senaste två åren varit i stort sett oförändrad. Utpendlingen minskade mot de flesta orterna. Den största utpendlingen sker till Köping dit 3 procent av utpendlarna reser.2 procent av utpendlarna reser till Örebro och 13 procent till Västerås. Andelen utpendlare av befolkningen 16 år eller äldre har ökat från 1,2 % år 1985 till 19,2 % år 211. Utpendling Arboga kommun Lindesberg 68 Hallstahammar 26 Västerås 271 Örebro 436 ARBOGA Köping 651 Kungsör 181 Eskilstuna 162 Stockholm 97 22

23 6.4 Pendling kvinnor och män Utpendling Arboga , män och kvinnor Män Kvinnor Utpendlingen från Arboga har ökat sedan år Ökningen har varit störst bland utpendlande män men även andelen kvinnor som pendlar ut har ökat. Mellan år 28 och 29 sker en minskning av utpendlingen för både män och kvinnor Inpendling Arboga , män och kvinnor Män Antalet män som pendlar in till Arboga har minskat sedan år Efter år 27 har antalet inpendlande män ökat. Antalet kvinnor som pendlar ökar. 6 4 Kvinnor

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007. Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007

Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007. Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007 7 Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007 män kvinnor *Folkmängd avser förhållandena 31 december aktuellt år Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007 Befolkningen i Sörmland ökade något för varje år

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

FÖRORD. Håkan Brynielsson Regiondirektör Ingbritt Rosander Handläggare

FÖRORD. Håkan Brynielsson Regiondirektör Ingbritt Rosander Handläggare 1 FÖRORD Folkmängden i Kalmar län minskade med 505 personer mellan åren 2000 och 2003. Länet hade vid utgången av år 2000 en folkmängd som uppgick till 235 391 personer. Det innebär att det vid årsskiftet

Läs mer

Räta Linjen. En rapport om transportstråket Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard

Räta Linjen. En rapport om transportstråket Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard Räta Linjen En rapport om transportstråket Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard Bengt Andersson Inregia AB, oktober 2005 på uppdrag av Räta Linjen Gruppen Inregia AB, part of WSP Group (

Läs mer

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning Stockholm 2012-11-15 Sweco Eurofutures AB 1 (108) Sweco Kaplansbacken 10 Box 415, 112 24 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner A2002:012 Regionernas tillstånd

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Att flytta till eller från Kalmar län

Att flytta till eller från Kalmar län 2008 Att flytta till eller från Kalmar län Flyttningsströmmar över länsgränsen och motiven för det långväga flyttandet Ingbritt Rosander ingbritt.rosander@kalmar.regionforbund.se 0480-44 83 65 2 FÖRORD

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Hälsans. och arv hälsan.

Hälsans. och arv hälsan. Kommunkartläggning 2011 Bilden inspirerad av Haglund och Svanströms i "Folkhälsovetenskap - en introduktion", 1992 Hälsans bestämningsfaktorer Hälsans bestämningsfaktorer visar de påverkbara faktorer som

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Planerings- och trafikutskottet Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Mälardalsrådet arbetar för att ge förutsättningar för en flerkärnig struktur i Stockholm- Mälarregionen.

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 PM Sida 2010-04-13 1 (15) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Derk de Beer Tfn direkt 08-452 77 42 EJ Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 Grundtanken med utjämningssystemet

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten...

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten... På tal om kvinnor och män i Norrbotten... Innehåll Förord...1 Jämställdhet...2 Sammanfattning... 3-6 Befolkning... 7-17 Folkmängd...18 Hälsa... 19-22 Medelålder...19 Medellivslängd... 20-21 Ohälsotal...22

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer