Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015"

Transkript

1 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24

2 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24 Utgivare: Länsstyrelsen Örebro län Författare: Maria Lindström och Lena Lundkvist Länsstyrelsen Örebro län Layout: Länsstyrelsen Örebro län Foton omslag: Mostphotos Övriga foton: Mostphotos Diarienummer:

3

4 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 5 2. Hur utvecklas/förändras bostadsbeståndet? Hur ser läget på bostadsmarknaden ut i olika delar av länet? Hur ser bostadsutbudet ut i olika delar av länet? Bostadsbyggande och andra förändringar i utbudet av bostäder Mäklarstatistik Vad händer med allmännyttan? Diskussion Vem bor i Örebro län, vem flyttar in och vem flyttar ut? Hur utvecklas befolkningen - och hushållen? Hur ser flyttmönstren ut? Diskussion Hur ser sambandet ut mellan arbetsmarknad, kommunikationer och bostadsmarknaden? Vilka pendlingsmöjligheter finns inom regionen? Arbetsmarknadsutsikter Diskussion Finns det bostäder för alla? Hemlöshet Bostad först Åtgärder för att motverka hemlöshet Hur tar vi emot nyanlända invandrare i vårt län? Kommer utbudet av bostäder att svara mot de demografiska förändringarna? Diskussion Hur arbetar kommunerna med boendeplanering? Vilka verktyg använder kommunerna i det strategiska arbetet med boendefrågor? Hur arbetar Länsstyrelsen med råd, stöd och underlag till kommunerna? Diskussion Källförteckning Tryckta och elektroniska källor Fotografier och tabeller 46 4

5 1. Sammanfattning och slutsatser I Örebro län färdigställdes totalt stycken lägenheter i småhus och flerfamiljshus under år I tio av länets totalt 12 kommuner färdigställdes bostäder under året. Liksom tidigare år är det den största kommunen Örebro som år 2014 dominerar när det gäller nyproduktion av lägenheter i länet. Örebro stod för 85 procent av nyproduktionen i länet under Kumla och Askersunds kommuner stod för 4 procent vardera av länets nyproduktion. Bostadsutbudet i Örebro län har totalt sett ökat i jämförelse med tidigare år. Samtidigt bedömer fler kommuner att det råder underskott på bostäder. Av länets 12 kommuner anger sju att det i kommunen som helhet råder ett underskott på bostäder. Av länets befolkning bor ca 80 procent i kommuner med underskott på bostäder i kommunen som helhet. Åtta kommuner anger att de har underskott på lägenheter i centralorterna/innerstaden. Tio kommuner bedömer att det behövs fler bostäder under de kommande fem åren, samtliga ser ett behov av hyresrättslägenheter. Sju av kommunerna har underskott på bostäder för ungdomar, beroende på brist på små och billiga bostäder. Tre av dessa har även underskott på studentbostäder. Majoriteten av länets kommuner har balans på bostadsmarknaden för särskilda boendeformer för äldre. Folkmängden i länet har ökat med invånare till invånare år Örebro kommuns befolkningstillväxt motsvarar drygt 73 % av länets befolkningsökning. Endast Hällefors kommun och Nora kommun visar på en minskad folkmängd. Befolkningstillväxten i länet kan främst förklaras av ett positivt flyttningsnetto från utlandet. Fördelningen mellan olika åldersgrupper i länet år 2014 var totalt sett ungefär den samma som år 2009 och framåt. Andelen personer i 0-17 år i stort sett oförändrad medan andelen personer har fortsatt att minska något de senaste åren. Andelen personer i 65 år och äldre har fortsatt att öka i länet. Tio av länets kommuner har en överenskommelse med Länsstyrelsen angående flyktingmottagande år Alla kommuner utom en tog emot fler flyktingar än överenskommet år Nio kommuner har ett underskott på bostäder för nyanlända. Åtta kommuner har antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen. De största utmaningarna för bostadsmarknaden i Örebro län är fortfarande: att andelen personer över 65 år ökar att det är stor inflyttning från utlandet att det råder brist på hyresrättslägenheter. Samtliga utmaningar för bostadsmarknaden ställer krav på kommunernas bostadsförsörjning, kapacitet och beredskap. Sammantaget ställer detta krav på en god framförhållning i kommunerna för att kunna möta de behov och den efterfrågan som finns och som kommer att finnas på bostadsmarknaden framöver. 5

6 2. Hur utvecklas/förändras bostadsbeståndet? 2.1 Hur ser läget på bostadsmarknaden ut i olika delar av länet? I bostadsmarknadsenkäten har kommunerna gjort en bedömning av läget på bostadsmarknaden. Kommunerna tar bland annat ställning till frågor om det råder balans eller obalans på den lokala bostadsmarknaden och vilka upplåtelseformer som behöver tillkomma. Balans eller obalans på bostadsmarknaden I samband med 2015 års bostadsmarknadsenkät omformulerades frågan om läget på bostadsmarknaden för att den bättre skulle spegla situationen i respektive kommun. Fram till år 2013 besvarade kommunerna frågan om de ansåg sig ha brist, balans eller ett överskott på bostäder. Från och med 2015 års enkät bedömer istället kommunerna om det råder balans eller obalans på respektive kommuns lokala bostadsmarknad 1. Vad som är balans och obalans på bostadsmarknaden är en fråga om tolkningar och bedömningar. För att det ska råda balans på en bostadsmarknad ska bostadsbeståndet möta efterfrågan och behovet inom kommunen. En bostadsmarknad i obalans kännetecknas av att det finns ett underskott eller ett överskott av bostäder. För att bättre avspegla marknaden skiljer frågorna på situationen i kommunens centralort och i övriga delar, samt i kommunen som helhet. Bedömningen av läget på bostadsmarknaden skiljer sig åt mellan länets 12 kommuner. Inom kommunerna skiljer sig ofta bedömningarna om det gäller kommunen som helhet, kommunens centralorter/innerstaden och övriga kommundelar. För att få en förståelse av vad som har hänt på bostadsmarknaden de senaste åren redovisas och jämförs nedan resultatet från bostadsmarknadsenkäterna i januari år I kommunen som helhet Sju av länets kommuner bedömer i januari 2015 att det i kommunen som helhet råder obalans på bostadsmarknaden genom underskott på bostäder. Lekeberg, Hallsberg, Kumla, Nora och Lindesbergs kommun har angett brist varje år under perioden Askersunds kommun har under perioden angett att bostadsmarknaden totalt i kommunen varit i balans, men i januari 2015 bedömdes att det är underskott på bostäder. Två av länets kommuner, Ljusnarsberg och Laxå, bedömer att de har överskott på bostäder totalt i kommunen, vilket kommunerna har angett varje år I båda kommunerna bedöms balans i centralort men överskott i övriga kommundelar. Degerfors kommun, som tidigare år bedömt ha ett överskott av bostäder totalt sett, bedömer i januari 2015 att läget på bostadsmarknaden är under balans, fortfarande anges dock överskott i övriga kommundelar. Tre av länets kommuner bedömer i januari 2015 att det i kommunen som helhet råder balans på bostäder. 1 Begreppen balans och obalans: Balans innebär att utbudet av bostäder motsvarar konsumenternas behov och efterfrågan. Obalans på bostadsmarknaden innebär att det är överskott eller underskott på bostäder i förhållande till behov och efterfrågan. Underskott på bostäder innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen. Överskott på bostäder innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden som helhet har överskott. Källa BME

7 Kommun Lekeberg Brist Brist Brist Brist Underskott Laxå Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Hallsberg Brist Brist Brist Brist Underskott Degerfors Överskott Överskott Överskott Överskott Balans Hällefors Balans Balans Balans Balans Balans Ljusnarsberg Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Örebro Balans Balans Balans Brist Underskott Kumla Brist Brist Brist Brist Underskott Askersund Balans Balans Balans Balans Underskott Karlskoga Överskott Överskott Balans Balans Balans Nora Brist Brist Brist Brist Underskott Lindesberg Brist Brist Brist Brist Underskott Tabell 1. Bostadsmarknadsläget i kommunen som helhet 2 Centralorterna/innerstaden Ingen av länets kommuner bedömer i januari år 2015 att det finns ett överskott på lägenheter i centralorterna/innerstaden vilket är en förändring jämfört med tidigare år. Åtta av länets kommuner bedömer att de har underskott på lägenheter i centralorterna/innerstaden, vilket är en kommun fler än tidigare år. Fem av dessa kommuner har angett brist på bostäder under samtliga år Laxå kommun och Degerfors kommun som tidigare uppgett ett överskott bedömer i januari 2015 att det råder balans på bostadsmarknaden. Kommun Lekeberg Brist Brist Brist Brist Underskott Laxå Överskott Överskott Överskott Överskott Balans Hallsberg Brist Brist Brist Brist Underskott Degerfors Balans Överskott Överskott Överskott Balans Hällefors Balans Balans Balans Balans Balans Ljusnarsberg Balans Balans Överskott Balans Balans Örebro Balans Balans Brist Brist Underskott Kumla Brist Brist Brist Brist Underskott Askersund Brist Brist Balans Balans Underskott Karlskoga Överskott Överskott Brist Brist Underskott Nora Brist Brist Brist Brist Underskott Lindesberg Brist Brist Brist Brist Underskott Tabell 2. Bostadsmarknadsläget i centralorterna/innerstaden 3 Övriga kommundelar Majoriteten av kommunerna bedömer i januari år 2015 att de har balans på lägenheter i övriga kommundelar, vilket majoriteten av länets kommuner har angett de senaste fem åren. Hallsberg och Nora kommun som år 2013 bedömde att bostadsmarknaden var i balans i övriga kommundelar anger i årets bostadsmarknadsenkät att det finns ett underskott på lägenheter. 2 Bostadsmarknadsenkäter Bostadsmarknadsenkäter

8 Kommun Lekeberg Balans Balans Balans Balans Balans Laxå Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Hallsberg Balans Brist Brist Balans Underskott Degerfors Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Hällefors Balans Balans Balans Balans Balans Ljusnarsberg Överskott Överskott Överskott Överskott Överskott Örebro Balans Balans Balans Balans Balans Kumla Balans Balans Balans Balans Balans Askersund Balans Balans Balans Balans Balans Karlskoga Balans Balans Balans Balans Balans Nora Balans Balans Balans Balans Underskott Lindesberg Överskott Balans Brist Balans Balans Tabell 3. Bostadsmarknadsläget i övriga kommundelar 4 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper I bostadsmarknadsenkäten har kommunerna gjort en bedömning av läget på bostadsmarknaden för grupperna ungdomar 5, studenter samt nyanlända 6. Kommunerna gör även en bedömning av utbudet av särskilt boende för äldre 7 och personer med funktionsnedsättning. En klar majoritet, nio kommuner i länet, bedömer att läget för nyanlända på bostadsmarknaden är i obalans på grund av underskott på bostäder. En majoritet ser även en brist på bostadsmarknaden för ungdomar. I Örebro kommun bedöms ett underskott på bostäder för alla grupper i motsats till Degerfors där bostadsmarknaden bedöms vara i balans. I avsnitt 5.2 samt 5.3 finns en längre beskrivning av bostadssituationen för olika grupper. 4 Bostadsmarknadsenkäter Ungdomar år 6 En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, t.ex. kvotflykting, massflykting, tribunalflykting, men även synnerligen ömmade omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person anses vara nyanländ under tiden som hon eller han omfattas av etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. 7 Med särskilda boendeformer för äldre avses i frågorna boende enligt 5 kap. 5 socialtjänstlagen. För att kunna bo i särskilt boende behöver man en biståndsprövning och ett beslut från kommunen. 8

9 Kommun Ungdomar Studenter Nyanlända Särskilt boende för äldre Personer med funktionsnedsättning Lekeberg Underskott Underskott Underskott Balans Underskott Laxå Underskott Balans Balans Balans Balans Hallsberg Underskott Balans Underskott Underskott Underskott Degerfors Balans Balans Balans Balans Balans Hällefors Balans Balans Underskott Balans Balans Ljusnarsberg Överskott Balans Örebro Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott Kumla Underskott Balans Underskott Underskott Balans Askersund Underskott Underskott Underskott Balans Balans Karlskoga Underskott Balans Underskott Balans Balans Nora Balans Balans Underskott Balans Balans Lindesberg - - Underskott Underskott Underskott Tabell 4. Bostadsmarknadsläget för olika grupper januari Beskrivning av bostadsmarknadsläget i kommunen I Bostadsmarknadsenkäten kan respektive kommun beskriva bostadsmarknadsläget i kommunen närmare. Laxå Sedan 2013 har Laxå kommuns befolkning ökat, främst genom invandring, men också en avstannande utflyttning. Detta gäller främst centralorten. Hallsberg Det finns ett underskott/överskott på vissa bostadsformer i kommunen. I de mindre tätorterna saknas i vissa fall markbostäder (flerbostadshus) samtidigt som tomter står obebodda/obebyggda på andra delar av kommunen. I Sköllersta planeras flerbostadshus som komplement till befintlig bebyggelse medan det i centralorten Hallsberg byggs fler lägenheter som det funnits få av de senaste åren. Degerfors Överskott i Svartå och Åtorp och balans i centrum. Hällefors Statens Bostadsomvandling har nyligen avslutat sitt åtagande att skapa balans på bostadsmarknaden genom att riva några fastigheter. Däremot kan det inom en fem års period bli tal om ett nytt överskott som då kommer resultera i nya rivningar. Örebro Visst underskott i centralorten. Utbyggnadstakten har inte följt efterfrågan de senaste åren, men det finns många byggprojekt som pågår eller som ligger i startgroparna, så gissningsvis når vi balans inom några år. För gruppen studenter upplever vi visst underskott på bostäder men vi tror att balans uppnås de närmsta åren. Askersund Det finns en brist på hyreslägenheter i centralorten som begränsar möjligheten för flyktingar att bosätta sig. Lägenheter finns i viss utsträckning på andra mindre orter inom kommunen. Karlskoga I centrala Karlskoga har det under lång tid varit underskott på bostäder, särskilt lägenheter med hög tillgänglighet. Första nybyggnaden av flerbostadshus (44 lgh) på ca 20 år med inflyttningsår 2014 fylldes omgående, trots avsevärt högre hyresnivå. Underskottet i centrum kvarstår dock. Från år 2012 har överskottet på lägenheter i övriga Karlskoga minskat snabbt hos det kommunala bostadsbolaget KarlskogaHem. Nu råder balans eller underskott även utanför centrala Karlskoga. Privata hyresvärdar har haft balans eller underskott under lång tid (ca 10 år eller mera). Ökad invandring, underskott på lägenheter i Örebro samt ändrade lånevillkor som gör att färre kan köpa villa/brf bedöms vara orsakerna. Nora Framför allt i centralorten råder det brist på hyreslägenheter sedan lång tid. I synnerhet gäller detta för gruppen seniorer +70 år. Bristen innebär även att kommunen har svårigheter att leva upp till avtalet med Migrationsverket om kommunplacerade flyktingar. 8 Bostadsmarknadsenkäter

10 Behov av ytterligare bostäder Tio av länets tolv kommuner bedömer att det kommer att behövas fler bostäder under de kommande fem åren. Degerfors kommun och Ljusnarsberg kommun anger att det inte finns något behov av ytterligare bostäder. Av de tio kommunerna som ser ett behov av lägenheter bedömer samtliga en brist på hyresrättslägenheter. En majoritet av kommunerna ser även en brist på bostadsrätter och äganderättslägenheter. I Hällefors bedöms ett behov av fler stora lägenheter på grund av ökad asylinvandring med stora familjer. Örebro kommun ser ett behov av alla storlekar för att bidra till blandade storlekar i beståndet. I Askersunds kommun byggs hyresrätter för nya på bostadsmarknaden, ungdomar och flyktingar. I kommunen finns mark och intressenter för byggnation av bostadsrätter i attraktiva lägen samt ett utbud av attraktiva tomter för byggnation av småhus. Hallsbergs kommun upplever till skillnad från tidigare behov/efterfrågan på bostadsrätter i kommunen. Historiskt har det varit hyresrätter och villor (äganderätt) som efterfrågats i kommunen Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Tabell 5. Antal kommuner som bedömer behov av viss typ av lägenhet under kommande fem år Hur ser bostadsutbudet ut i olika delar av länet? Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer årligen statistik för bostadsbeståndet med uppgifter om antalet lägenheter fördelat på flerbostadshus och småhus samt upplåtelseform. För att få en förståelse av vad som har hänt med bostadsutbudet de senaste åren redovisas och jämförs nedan statistik från SCB, för åren Bostadsutbudet i Örebro län har totalt sett ökat med 874 bostäder år 2014 i jämförelse med år 2013, jämfört med år 2011 har antalet bostäder ökat med stycken. Det skiljer sig åt mellan kommunerna i länet med avseende på vilka hustyper som bostadsbeståndet utgörs av. Fördelningen mellan olika hustyper visar att det totalt i länet fanns lägenheter, fördelat på lägenheter i flerbostadshus och lägenheter i småhus och specialbostäder 10 år Sammanlagt fanns det därmed något fler lägenheter i flerbostadshus än småhus år Samtidigt bestod år 2014 bostadsutbudet i tio av länets kommuner övervägande av lägenheter i småhus. Det är bara två kommuner, Örebro kommun och Karlskoga som har ett bostadsutbud som övervägande består av lägenheter i flerbostadshus. I Örebro kommun finns fler lägenheter i flerbostadshus än i småhus. I Karlskoga kommun finns 163 fler lägenheter i flerbostadshus än i småhus. Observera att i statistiken från och med år 2013 särredovisas specialbostäder. Specialbostäder omfattar bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder. 9 Bostadsmarknadsenkäter Specialbostäder omfattar bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder. 10

11 Flerbostadshus Småhus Totalt Flerbostadshus Småhus Totalt Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 6a. Antal lägenheter efter hustyp år Flerbostadshubostädehubostäder Småhus Special- Totalt* Flerbostads- Småhus Special- Totalt* Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 6b. Antal lägenheter efter hustyp år SCB statistikdatabas 12 SCB statistikdatabas 11

12 Drygt 90 procent av lägenheterna i småhus i länet är äganderätter. Av lägenheterna i flerbostadshus är 76 procent hyresrätt och nästan 24 procent bostadsrätter. Hustyp Upplåtelseform småhus hyresrätt bostadsrätt äganderätt uppgift saknas Total flerbostadshus hyresrätt bostadsrätt äganderätt 0 0 uppgift saknas 0 25 Total övriga hus 13 hyresrätt bostadsrätt äganderätt 0 0 uppgift saknas 21 0 Total specialbostäder hyresrätt bostadsrätt äganderätt 0 0 uppgift saknas 83 0 Total Tabell 7. Antal lägenheter efter hustyp och upplåtelseform år Bostadsbyggande och andra förändringar i utbudet av bostäder Färdigställda lägenheter Totalt färdigställdes i länet 1200 lägenheter år Antalet färdigställda lägenheter i länet har ökat sedan Liksom tidigare år är det Örebro och Kumla kommun som dominerar när det gäller nyproduktion av lägenheter i länet. Även Karlskoga kommun har under 2014 färdigställt fler bostäder än tidigare år. Örebro kommun svarade år 2014 för 85 procent av antalet färdigställda lägenheter i länet som helhet medan Kumla och Karlskoga svarade för ca 4 procent vardera. Samtidigt färdigställdes inte några lägenheter i Laxå och Degerfors. I Hällefors och Ljusnarsberg färdigställdes 2 respektive 1 lägenhet under Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. Källa SCB 14 SCB statistikdatabas 12

13 Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 8. Antal färdigställda lägenheter år Majoriteten av de färdigställda lägenheterna uppfördes i flerbostadshus, 824 lägenheter i hela länet. Av dessa färdigställdes 721 stycken, drygt 87 procent, i Örebro kommun. I fyra kommuner färdigställdes endast lägenheter i småhus år Färdigställda lägenheter efter hustyp småhus flerbostadshus Diagram 2. Antal färdigställda lägenheter efter hustyp år SCB statistikdatabas 16 SCB statistikdatabas 13

14 Lekeberg 0 / 10 0 / 14 0 / / 6 Laxå 0 / 5 0 / 0 6 / 1 0 / 0 Hallsberg 0 / 3 20 / 4 0 / 6 18 / 8 Degerfors 6 / 5 0 / 3 0 / 3 0 / 0 Hällefors 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 2 Ljusnarsberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 Örebro 320 / / / / 299 Kumla 0 / / / / 30 Askersund 6 / 3 0 / 11 0 / 26 0 / 12 Karlskoga 0 / 1 0 / 6 6 / 5 45 / 2 Nora 4 / 4 0 / 4 0 / 8 0 / 10 Lindesberg 22 / 4 0 / 4 0 / 2 4 / 6 Örebro län 358 / / / / 376 Tabell 9. Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus/småhus år Under år 2014 färdigställdes totalt 607 hyresrättslägenheter, 311 bostadsrättslägenheter och 282 äganderättslägenheter i länet. Hyresrätter färdigställdes i sju av länets kommuner, medan bostadsrätter endast färdigställdes i Örebro kommun och Askersunds kommun. Äganderätter färdigställdes i tio av länets kommuner, dvs. i samtliga kommuner som färdigställde lägenheter under Färdigställda lägenheter efter upplåtelseform Äganderätt 800 Bostadsrätt Hyresrätt Diagram 3. Antal färdigställda lägenheter efter upplåtelseform år SCB statistikdatabas 18 SCB statistikdatabas 14

15 Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Tot Tot Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 10. Antal färdigställda lägenheter efter upplåtelseform år Tot Rivning av lägenheter Under åren revs 157 lägenheter i flerbostadshus i länet. Karlskoga kommun har rivit det största antalet, följt av Hällefors, Degerfors, Örebro och Askersunds kommuner. Övriga kommuner i länet har inte rivit några lägenheter under perioden. Rivningsorsak Totalt Rivning p.g.a uthyrningssvårigheter Rivning av andra orsaker än uthyrningssvårigheter Totalt Tabell 11. Antal rivna lägenheter i flerbostadshus år Förväntad nyproduktion av bostäder I bostadsmarknadsenkäten efterfrågas uppgifter om kommunens bedömning att påbörja bostäder i flerbostadshus respektive småhus genom nybyggnation eller ändring 21, hinder för ett ökat bostadsbyggande och indikationer på vad som är planerat att byggas under år 2015 och Enligt bostadsmarknadsenkäten är den förväntade nyproduktionen av bostäder i länet lägenheter år 2015 och den bedöms öka till lägenheter år 2016, vilket är ett högre antal än tidigare år. Majoriteten av länets kommuner bedömer att den förväntade nyproduktionen kommer att vara högre år 2015 och 2016 jämfört med de senaste åren. 19 SCB statistikdatabas 20 SCB statistikdatabas 21 Innefattar inte uppgifter om ungdomsbostäder, studentbostäder, äldrebostäder, seniorbostäder, trygghetsbostäder och bostäder för personer med funktionsnedsättning, frågor om dem kommer i BME om olika grupper. 15

16 Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 12. Förväntad nyproduktion av antalet lägenheter år Antalet framtida projekt som förväntas påbörjas under år varierar mellan kommunerna, mellan huruvida de allmännyttiga bostadsbolagen förväntas att genomföra dem samt mellan olika hustyper och upplåtelseformer. Majoriteten av de bostäder som förväntas byggas i länet under år 2015 och 2016 finns i Örebro kommun. I Ljusnarsberg bedöms ingen nyproduktion ske under samma tid. Även Laxå kommun, Degerfors kommun samt Hällefors kommun förväntar sig låg nyproduktion. Totalt i länet förväntas i första hand lägenheter i flerbostadshus byggas under år , detta motsvarar ca 75 procent. Åtta av länets kommuner förväntar att antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus under är fler än antalet småhus. Lekeberg, Degerfors samt Hällefors kommun har en förväntad högre produktion av småhus under dessa år. Flerbostadshusen förväntas främst i form av hyresrättslägenheter men även bostadsrättslägenheter. Kommunerna bedömer att de allmännyttiga bostadsbolagen kommer att bygga 461hyresrätter år 2015 respektive 246 lägenheter år 2016, varav majoriteten av dessa kommer att byggas i Örebro, Kumla och Lindesbergs kommun. Antalet nyproduktion av hyresrätter av privata hyresvärdar bedöms till 267 lägenheter år 2015 respektive 426 lägenheter år År 2016 förväntas 30 kooperativa hyresrättslägenheter byggas i Lindesbergs kommun. Cirka 25 procent av det totala antalet bostäder som förväntas påbörjas under år är lägenheter i småhus. En majoritet av dessa är eget ägande. I Karlskoga bedöms minst hälften av de nya småhusen utgöra konvertering av fritidshus, med stöd av genomförd eller pågående planläggning med detta syfte. 22 Bostadsmarknadsenkäter

17 Bostäder i Bostäder i Totalt Bostäder i Bostäder Totalt Flerbostadshus småhus Flerbostadshus i småhus Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 13. Förväntad nyproduktion av antalet lägenheter i flerbostadshus respektive småhus år Om man jämför den förväntade nyproduktionen av lägenheter under åren 2011 till 2014 i respektive kommun samt i länet som helhet, med antalet färdigställda lägenheter, visar statistiken att det är svårt för kommunerna att uppskatta hur stor nyproduktionen av lägenheter förväntas bli. Vissa år uppskattas en större nyproduktion jämfört med utfallet av färdigställda lägenheter medan det andra år uppskattas lägre nyproduktion. Totalt för Örebro län förväntades en nyproduktion av lägenheter medan färdigställdes under åren Totalt Örebro län 805 / / / / / Tabell 14. Förväntad nyproduktion/antal färdigställda lägenheter år Förväntad nyproduktion av specialbostäder Vad gäller specialbostäder finns det indikationer på att det kommer att byggas särskilt boende för äldre i fyra kommuner år Både i Kumla och Örebro kommun bedöms stycken särskilt boende för äldre påbörjas under Två kommuner, Örebro och Hällefors kommun, har planer att påbörja byggnation av seniorbostäder under år I Kumla och Degerfors kommun bedöms arbete påbörjas med trygghetsbostäder under år Fem av länets kommuner bedömer att arbete kommer att påbörjas med särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning (enligt LSS eller SoL) genom nybyggnad eller ändring av byggnad under 2015 eller Örebro kommun bedömer att arbete kommer att påbörjas med särskilda studentbostäder under perioden I kommunen planeras cirka 300 studentbostäder tillkomma genom nyeller ombyggnad. 23 Bostadsmarknadsenkäter Bostadsmarknadsenkäter

18 Faktorer som förnärvarande begränsar bostadsbyggandet I Bostadsmarknadsenkäten får kommunerna ange de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunerna. Alla kommuner har i årets enkät uppgett faktorer. De hinder som flera av kommunerna i länet uppger för ett ökat bostadsbyggande år 2015 är olika ekonomiska faktorer så som höga byggkostnader, höga produktionskostnader i förhållande till bostädernas marknadsvärde, finansiering, hårda lånevillkor samt att intresse från privata byggherrar saknas. Olika planeringsförutsättningar och planeringskrav/lagstiftning/riktlinjer uppges också som hinder för ett ökat bostadsbyggande av flera kommuner. De frågor som nämns är strandskydd, buller samt översvämningsrisk. 2.4 Mäklarstatistik Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad prisstatistiken för villor, fritidshus och bostadsrätter i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på cirka 80 procent av Sveriges bostadsaffärer som genomförts via fastighetsmäklare. Enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik för juni månad år 2015 har priserna på villor i Sverige de senaste 3 månaderna stigit med 5 procent och bostadsrätterna med 6 procent. Detta kan jämföras med Örebro läns prisutveckling där priserna på både villor och bostadsrätter stigit med 5 procent. Årstakten i riket, dvs. ökningen de senaste 12 månaderna ligger på samma nivåer som föregående månad med +11 procent för villor och +12 procent på bostadsrätter. I Örebro län är årstakten +14 procent för villor och +30 procent på bostadsrätter. 2.5 Vad händer med allmännyttan? I bostadsmarknadsenkäten efterfrågas uppgifter om förändringar i det allmännyttiga bostadsbeståndet. En kommun i Örebro län saknar ett allmännyttigt bostadsföretag. Allmännyttans bostäder i Ljusnarsbergs kommun har från och med 1 januari 2014 överförts till kommunen. Under år 2014 ökade det totala allmännyttiga beståndet i länet med 201 lägenheter. I fyra kommuner varken ökade eller minskade det totala allmännyttiga beståndet. I sex kommuner ökade det totala allmännyttiga beståndet under år I Karlskoga kommun minskade antalet lägenheter på grund av att lägenheter revs. Det finns skillnader mellan kommunerna med avseende på om allmännyttan planerar att sälja, har sålt eller köpt ytterligare lägenheter till sitt bostadsbestånd. Enligt bostadsmarknadsenkäten har ingen av länets tolv kommunerna planer på att minska allmännyttans bostadsbestånd genom försäljning av lägenheter Under år 2014 såldes 6 lägenheter i länet ur allmännyttans bostadsbestånd. Tre av dessa såldes i Örebro kommun och var lägenheter som byggts och hyrts ut med så kallad Hyrköpsmodell, dvs. hyresgästen har möjlighet att först hyra lägenheten i 2 år för att sedan köpa loss sin lägenhet mot en förutbestämd köpeskilling. Motiv till försäljning till övriga lägenheter, 3 lägenheter i Kumla kommun, var att göra det möjligt för fler att äga sin bostad. 18

19 Generellt sett har allmännyttan i länet under år 2014 enbart köpt ytterligare 1 lägenhet till sitt bostadsbestånd. I sju kommuner utökades under år 2014 antalet lägenheter i allmännyttan, med totalt 315 stycken, genom nyproduktion. Totalt sett har antalet lediga lägenheter i de allmännyttiga bostadsbolagens bestånd minskat kraftigt under perioden Enligt bostadsmarknadsenkäten fanns det i länet 197 lediga lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet i januari år 2015, jämfört med 523 i januari år 2010 vilket är en minskning med 326 lägenheter. Minskningen har skett i samtliga kommuner i länet under femårsperioden. De största förändringarna har skett i Laxå, Karlskoga, Degerfors och Hallsbergs kommun, i vilka antalet lediga lägenheter har minskat kraftigt och mer än halverats Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 16. Antal lediga lägenheter i allmännyttan (januari år) 25 I länet finns totalt 197 outhyrda lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag 1 januari Askersunds kommun saknar outhyrda lägenheter. Laxå kommun uppger att outhyrda lägenheter är ett problem. I Hällefors kommun och Kumla kommun kan det under bli aktuellt att riva bostäder. Vad som är orsak till att uthyrningsbara lägenheter inte är uthyrda eller att lägenheter planeras rivas är bland annat bristande efterfråga, minskad befolkning, för stora renoveringsbehov och att fastigheterna är under reparation. 2.6 Diskussion Antalet bostäder har ökat i länet år 2014, samtidigt anger sju kommuner att de har ett underskott på lägenheter. Länet har en fortsatt befolkningsökning. I kommuner med underskott på lägenheter borde en stabil eller ökande folkmängd medföra ett ökat behov av nyproduktion. I de sju kommuner som uppgav att de totalt sett har underskott på bostäder beräknar samtliga nyproduktion av lägenheter. Under år 2014 färdigställdes lägenheter i dessa kommuner, majoriteten uppfördes i form av lägenheter i flerbostadshus. Även majoriteten, 76 procent, av 25 Bostadsmarknadsenkäter

20 de bostäder som förväntas påbörjas i samma kommuner under år är lägenheter i flerbostadshus. Tio av länets tolv kommuner bedömer att det behövs fler bostäder under de kommande fem åren. Degerfors kommun och Ljusnarsberg kommun anger att det inte finns något behov av ytterligare bostäder. Av de tio kommunerna som ser ett behov av lägenheter bedömer samtliga ett underskott på hyresrättslägenheter. En majoritet av kommunerna ser även ett underskott på bostadsrätter och äganderättslägenheter. Bostadsutbudet i länet består av totalt lägenheter fördelat på lägenheter i flerbostadshus, lägenheter i småhus och specialbostäder år Bostadsutbudet i tio av länets kommuner består övervägande av lägenheter i småhus. Bara i två kommuner, Örebro och Karlskoga, är antalet lägenheter i flerbostadshus fler än i småhus. Antalet färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus har ökat markant sedan Totalt färdigställdes lägenheter under Liksom tidigare år dominerar Örebro kommun och svarade för 85 procent av antalet färdigställda lägenheter. Kumla och Karlskoga svarade för ca 4 procent vardera. Ingen kommun har rapporterat rivning av lägenheter. Den förväntad nyprodukton av lägenheter är dubbelt så stor 2016 jämfört med år Majoriteten av dessa förväntas byggas i Örebro kommun. Totalt förväntas i första hand lägenheter i flerbostadshus byggas under , motsvarande ca 75 procent. Åtta kommuner förväntar att antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus är fler än i småhus. Tre kommuner har en högre förväntad produktion av småhus Färdigställda lägenheter i nybyggda hus Förväntad nyproduktion av lägenheter Diagram 4. Förväntad nyproduktion av lägenheter samt färdigställda lägenheter Bostadsmarknadsenkäter (förväntad nyproduktion), SCB (färdigställda lägenheter) 20

21 3. Vem bor i Örebro län, vem flyttar in och vem flyttar ut? 3.1 Hur utvecklas befolkningen - och hushållen? Befolkningsutvecklingen i Örebro län har under de senaste åren varit stark och folkmängden har ständigt ökat. Under början till mitten på 1990-talet hade länet en stark befolkningsutveckling, vilken bröts år Från år 1994 och fram till och med år 2001 fortsatte länet att förlora invånare, men denna trend vände och de senaste åren har länet haft en stark befolkningsutveckling. För att få en förståelse av hur befolkningsutvecklingen har sett ut de senaste åren redovisas och jämförs nedan statistik från SCB år Totalt sett har folkmängden i länet ökat med invånare under år 2014 till invånare. Befolkningstillväxten i länet kan till stora delar förklaras av ett positivt flyttningsnetto från utlandet på personer år Befolkningstillväxten förklaras även av ett fortsatt positivt födelsenetto. Från att länet har haft ett negativt födelsenetto sedan mitten på 1990-talet har det skett ett trendbrott. Under år 2014 föddes personer medan personer avled under samma tidsperiod, vilket ger ett positivt födelsenetto på 505 personer Folkmängd Folkökning Födda Döda Samtliga inflyttningar Samtliga utflyttningar Tabell 17. Folkmängd och förändringar för Örebro län år Örebro län under de senaste åren haft ett fortsatt negativt flyttningsnetto mot övriga Sverige, dvs. fler personer flyttar från Örebro län till övriga Sverige än antal personer som flyttar till länet. Flyttningsnettot mot övriga Sverige var år 2014 minus 561 personer i länet, vilket är en ökning av flyttningsnettot mot övriga Sverige jämfört med åren Övriga Sverige Utlandet Totalt Tabell 18. Flyttningsnetto för Örebro län år Örebro kommun visar år 2014 på en befolkningstillväxt med personer jämfört med folkmängden år 2013, vilket motsvarar drygt 73 % av länets befolkningsökning. Endast Hällefors kommun och Nora kommun visar på en något minskad folkmängd. Detta kan jämföras med åren då sex till åtta kommuner visade på sjunkande folkmängder. Övriga kommuner hade år 2014 en relativt stabil eller ökande folkmängd. 27 SCB statistikdatabas 28 SCB statistikdatabas 21

22 Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 19. Antal invånare per kommun år Folkmängd i länet, andel per kommun år 2014 Askersund 4% Lindesberg Nora 8% 4% Karlskoga 10% Kumla 7% Lekeberg 3% Laxå 2% Hallsberg 5% Degerfors 3% Hällefors 2% Ljusnarsberg 2% Örebro 50% Diagram 4. Folkmängd i länet, andel per kommun år SCB statistikdatabas 22

23 Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 20. Folkökning per kommun år Vad det gäller fördelningen mellan könen fanns det år 2014 totalt sett fortsatt något fler kvinnor än män i länet, vilket det även fanns i riket som helhet. Under se senaste åren har samtliga tolv kommuner i länet haft ungefär samma procentuella fördelning mellan könen, där andelen män har varit något högre i majoriteten av länets kommuner. Generellt sett är det något fler kvinnor i de till folkmängden största kommunerna i länet, medan andelen män är något högre i de till folkmängden mindre kommunerna i länet. Folkmängd Därav andel (%) Medelkvinnor män ålder år år år Hela riket ,0 50,0 20,4 60,0 19,6 41,2 Örebro län ,1 49,9 20,2 58,8 21,0 41,8 Askersund ,4 50,6 18,1 54,5 27,4 46,1 Degerfors ,8 51,2 17,4 56,3 26,3 45,8 Hallsberg ,0 51,0 19,8 57,8 22,4 43,3 Hällefors ,9 51,1 16,3 55,0 28,8 46,7 Karlskoga ,0 50,0 19,0 56,6 24,4 44,0 Kumla ,9 50,1 23,2 57,6 19,2 40,3 Laxå ,4 51,6 16,9 55,0 28,1 47,0 Lekeberg ,1 51,9 22,1 56,3 21,6 42,0 Lindesberg ,3 50,7 19,6 56,8 23,6 43,5 Ljusnarsberg ,5 52,5 16,1 55,9 27,9 47,2 Nora ,4 49,6 19,5 54,5 26,0 44,7 Örebro ,8 49,2 21,0 61,2 17,8 39,6 Tabell 21. Andel kvinnor/män i procent samt andel invånare per ålderskategori i procent år

24 Totalt sett var fördelningen mellan olika åldersgrupper i länet år 2014 ungefär den samma som år 2009 och framåt. Andelen personer i gruppen år har fortsatt att minska något de senaste åren, medan andelen personer i 65 år och äldre har fortsatt att öka i länet. År 2014 bestod länets befolkning till 20,2 procent av personer i 0-17 år, till 58,8 procent av personer i år samt till 21 procent av personer i 65 år och äldre. Andelen personer i 0-17 år respektive i år var något lägre i Örebro län jämfört med i hela riket år , medan andelen personer i 65 år och äldre var drygt en procentenhet högre i Örebro län än riksgenomsnittet. Liksom tidigare år är det Örebro kommun som år 2014 har störst andel personer i arbetsför ålder, medan Kumla kommun har fortsatt störst andel unga personer i åldern 0-17 år. Hällefors och Laxå kommun har störst andel äldre personer i åldern 65 år och äldre. 24

25 Personer 3.2 Hur ser flyttmönstren ut? Under hela 2000-talet har länet sammantaget haft ett positivt flyttningsnetto, dock har de lokala variationerna varit relativt stora Flyttningsnetto Örebro län Flyttningsnetto Örebro län Diagram 5. Flyttningsnetto Örebro län år År 2014 flyttade totalt personer till länet, 7 753personer från övriga Sverige respektive personer från utlandet. Samtidigt flyttade totalt personer från länet, personer till övriga Sverige och 758 personer till utlandet. Sammanfattningsvis innebär detta ett flyttningsnetto för länet på totalt personer. I förhållande till övriga Sverige uppvisar Örebro län ett negativt flyttningsnetto på 561 personer, medan länet uppvisar ett positivt flyttningsnetto på personer från utlandet. Elva av länets tolv kommuner hade totalt sett ett positivt flyttningsnetto år 2014, endast Nora kommun hade ett negativt flyttningsnetto. Fyra av länets kommuner hade ett positivt flyttningsnetto från det egna länet och tre kommuner från övriga Sverige. Samtliga kommuner i länet hade ett positivt flyttningsnetto från utlandet. Av de elva kommuner som hade ett positivt flyttningsnetto år 2014 hade sju av kommunerna ett negativt flyttningsnetto inom det egna länet. Karlskoga och Örebro kommun hade ett positivt flyttningsnetto från både det egna länet, övriga Sverige samt utlandet. 30 SCB statistikdatabas 25

26 Egna Övriga Utlandet Totalt Egna Övriga Utlandet Totalt länet Sverige länet Sverige Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 22. Flyttningsnetto år Diskussion En fortsatt ökande folkmängd i länet kan medföra ett behov av ytterligare lägenheter beroende på om inflyttande invånare väljer att bosätta sig i en kommun med balans, underskott eller överskott på lägenheter. Sju av länets tolv kommuner angav i januari 2015 att de totalt sett hade ett underskott på lägenheter. Av dessa hade sex kommuner en befolkningsökning och ett positivt flyttningsnetto. De två kommuner som totalt sett uppgav att de hade överskott på lägenheter hade år 2014 en befolkningsökning och ett positivt flyttningsnetto. Av de tre kommuner som angav att de totalt sett hade balans på lägenheter hade två kommuner en befolkningsökning och ett positivt flyttningsnetto år 2014, medan Hällefors hade en befolkningsminskning trots ett positivt flyttningsnetto. Ett positivt flyttningsnetto från utlandet samt ett positivt födelsenetto kan ställa krav på bostadsutbudet bland annat vad gäller upplåtelseform och storlek. En minskning av unga och personer i arbetsför ålder samt en ökning av personer i 65 år och äldre kan även det medföra förändrade krav på bostadsutbudet. 31 SCB statistikdatabas 26

27 4. Hur ser sambandet ut mellan arbetsmarknad, kommunikationer och bostadsmarknaden? 4.1 Vilka pendlingsmöjligheter finns inom regionen? Örebro län är till ytan ett relativt litet län vilket innebär att pendlingsavstånden inom länet är relativt små. Från Örebro stad når man i stort sett alla större tätorter i länet på ungefär en timmes bilkörning. Arbetspendlingen i länet är starkt koncentrerad till och från Örebro. Betydande pendling sker också i relationen Örebro - Stockholm. Genom länet går två europavägar, E18 och E20, samt ett utbyggt järnvägsnät i både öst-västlig som nord-sydlig riktning. Kollektivtrafiken i länet utgörs främst av buss- och tågtrafik. Samtliga centralorter i länets kommuner har en utbyggd busstrafik, åtta av länets kommuner har tillgång till någon form av tågtrafik och en av länets kommuner har en flygplats med reguljär- samt chartertrafik. Enligt bland annat Region Örebro län och flera av kommunernas översiktsplaner utgör kollektivtrafiken ett viktigt verktyg för den regionala utvecklingen och för arbetsmarknadsregionen. Kollektivtrafiken ses som en tillgång som ska värnas och förstärkas i länet. Den behöver dock bli mer konkurrenskraftig med bland annat kortare restider för att kunna få fler personer att nyttja den. Restiderna med kollektivtrafik mellan Örebro och länets övriga kommunhuvudorter har förbättrats de senaste åren. Trots de infrastrukturella förutsättningarna sker dock fortfarande majoriteten av resandet med bil. 27

28 Den geografiska rörligheten inom och utanför regionen underlättas med bättre förbindelser och det blir allt vanligare att arbeta på en annan ort än bostadsorten. In- och utpendlingen i länet har ökat vilket visar på behovet av bra förbindelser. Det är vanligare att pendla ut från länet än att pendla in. År 2013 hade länet totalt sett ett pendlingsnetto på minus personer, varav inpendlare och utpendlare. Majoriteten av utpendlingen från Örebro län var till Stockholms, Västmanlands och Värmlands län. Majoriteten av både in- och utpendlare i länet var män, 62 procent in och 65 procent ut. Även i respektive kommun var majoriteten av in- och utpendlare män. In- och utpendlingen i länets kommuner är varierande och endast tre av tolv kommuner har en positiv nettopendling. Det var Örebro, Karlskoga och Hallsberg som hade fler inpendlare än utpendlare. Resterande nio kommuner hade en större utpendling än inpendling år Flest antal personer pendlade in till Örebro, Karlskoga och Hallsbergs kommun. Detta samtidigt som flest antal personer pendlade ut från Örebro, Kumla och Hallbergs kommun. Örebro kommun hade år inpendlare och utpendlare. Statistiken ger dock inte en rättfärdig bild av den totala pendlingen, då antalet personer som pendlar inom en och samma kommun inte finns med i statistiken. Inpendlare Utpendlare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Pendlingsnetto Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Tabell 23. Antal pendlare år Arbetsmarknadsutsikter Arbetsförmedlingen gör två gånger om året en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Arbetsmarknadsprognosen för Örebro län visar hur arbetsmarkandsutsikterna ser ut i länet, med avseende på den förväntade 32 SCB statistikdatabas, RAMS 28

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsanalys för Gävleborgs län 2015 TEMA: Bostäder för nyanlända Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 Rapport 2015:10 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och

Läs mer

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Västra Hamnen Statistikunderlag, Maria Pleiborn, 2015-01-09 Information Valda jämförelsekommuner: Jämnstora och/eller närliggande WSPs befolkningsprognos bygger på

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND. Öka bostadsbyggandet. analys av bostadsmarknaden i Södermanland 2010:11

RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND. Öka bostadsbyggandet. analys av bostadsmarknaden i Södermanland 2010:11 RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND Öka bostadsbyggandet analys av bostadsmarknaden i Södermanland 21:11 Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström Länsstyrelsen i Södermanland Grafisk form, illustrationer

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08 Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Fotografer: Rebecca Östlind, Khadra Hussein och Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Rapport 2013:23 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Boverket december 2013 Titel:

Läs mer

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket februari 2009 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Rapport 2011:16 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Boverket november 2011 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Utgivare: Boverket november

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Meddelande nr 2015:27 Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:27 3 Meddelande nr 2015:27 Referens Niklas Ögren och Emilia Svenningsson,

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden 2012:16 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2012 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport 2012:16 Rapportnamn: Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 Karlskrona Upplaga:

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Bostadsmarknaden i Västra Götalands län

Bostadsmarknaden i Västra Götalands län Bostadsmarknaden i Västra Götalands län Summering och analys 2008 Rapport 2008:62 Rapportnr: 2008:62 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Göran Carlsson Arbetsgrupp: Ralf Jacobsson, Torbjörn Sahl och Göran

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020 Innehållsförteckning 1. Varför ett bostadsförsörjningsprogram? s. 2 2. Nybro kommun antagna mål kring s.4 bostadsförsörjning 3. Befolkningsbakgrund s.5 4. Hur ser bostadsutbudet

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015 Datum 2015-06-08 1(27) Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239000

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Bostadsläget i Höör 2015

Bostadsläget i Höör 2015 Bostadsläget i Höör 2015 Årlig uppföljning av bostadsmarknaden Bostadsläget i Höör 2015 Kommunen har ansvar för att planera för bostadsförsörjningen. Syftet med kommunens planering är att skapa förutsättningar

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten Bostadsmarknaden i Dalarna 2009 Plan- och beredskapsenheten Bilden på omslag: Kopparstaden, hyreslägenheter i massivträ, Kv. Hyttkammaren i Falun genom Mondo arkitekter. Foto: Nader Ghassemi. Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2018

Befolkningsprognos 2015-2018 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2015-03-18 Befolkningsprognos 2015-2018 Inledning Sveriges befolkning ökade med 102491 personer 2014. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Uppdragsbeskrivning; - En beskrivning och analys av kommunens olika geografiska områdens förutsättningar

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18, 122 OXL200 v 1.0 2006-11-13 Innehåll BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS POLITISKA VILJEINRIKTNING...2 INLEDNING...3

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Boendeplanering 2012-2016 Planeringsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Innehåll 1 Planeringsförutsättningar 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Hur hanteras boendeplanen?... 5 1.3 Vad är boendeplanens

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Rapport 2014:47. Bostadsmarknadsanalys

Rapport 2014:47. Bostadsmarknadsanalys Rapport 2014:47 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2014 Länsstyrelserna har i uppdrag att göra analyser av utvecklingen på bostadsmarknaden i sina län samt hur kommunerna lever upp till sitt ansvar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer