BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSMARKNADSENKÄTEN"

Transkript

1 BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016

2 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län Nyköping Tel: Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2

3 Förord Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över aktuella situationen på bostadsmarknaden och att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. Boverket utformar enkätens frågor. Länsstyrelserna svarar för kontakterna med kommunerna och det regionala arbetet kring enkätinsamlingen. Detta är en sammanställning av ett urval av de svar som länets nio kommuner lämnat. Alla beskrivningar och kommentarer är kommunernas egna. Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden kommer att presenteras i rapport som publiceras i juni. Nyköping, april 2016 Bengt Nordström Bostadsdirektör Om ni har frågor kring enkäten kan ni kontakta: 3

4 4

5 Innehållsförteckning Del 1 LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN 7 Kommunerna gör en bedömning av nuvarande bostadsmarknadsläge och om det är balans eller obalans, i form av överskott eller underskott, på bostadsmarknaden. Del 2 BOSTADSBYGGANDE 12 Kommunerna svarar på hur många nya bostäder som förväntas påbörjas under 2016 och De anger också faktorer som begränsar byggandet. Del 3 ALLMÄNNYTTAN 15 Kommunerna svarar här på frågor om de allmännyttiga bostadsföretagen. T ex tas ägardirektiv och förändringar i allmännyttans bestånd upp. Del 4 KOMMUNERNAS VERKTYG FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN 21 Kommunerna besvarar frågor kring riktlinjer för bostadsförsörjning, samverkan kring bostadsförsörjning och bostadsförmedling. Del 5 LÄGET PÅ MARKNADEN FÖR OLIKA GRUPPER 26 Här besvarar kommunerna frågor kring situationen på bostadsmarknaden för ungdomar, studenter, nyanlända, personer som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden, äldre samt personer med funktionsnedsättning Del 6 BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 44 Här redovisar kommunerna uppgifter om de bostadsanpassningsbidrag som beviljades under år

6 6

7 Del 1 Läget på bostadsmarknaden Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Vingåker Underskott Underskott Underskott Gnesta Underskott Underskott Balans Nyköping Underskott Underskott Balans Oxelösund Underskott Underskott Balans Flen Underskott Underskott Underskott Katrineholm Underskott Underskott Balans Eskilstuna Underskott Underskott Underskott Strängnäs Underskott Underskott Underskott Trosa Underskott Underskott Balans Totalt i länet I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Underskott Balans Överskott

8 Del 1 Läget på bostadsmarknaden Möjlighet för kommunerna att ge närmare beskrivning av bostadsmarknadsläget Vingåker Vi har en bostadskö på det kommunala bolaget som innefattar 200 sökande och det är likadant hos de privata hyresvärdarna. Det finns dock en hyresvärd som har lägenheter att hyra ut, men då dessa är av 60-talsstandard med lägre kvalité och hög hyra i förhållande till de andra fastighetsägarnas lägenheter så har denna fastighetsägare svårt att hyra ut lägenheterna. Gnesta Intresset att bygga i Gnesta tätort har ökat under det senaste året. Detta beror troligtvis på det goda pendlingsläget samt att det kommunala bostadsbolaget har genomfört ett bostadsprojekt. Det finns efterfrågan både på lägenheter och småhus i Gnesta tätort. I de övriga tätorterna byggs enstaka småhus. På landsbygden byggs cirka 5-10 småhus per år. Nyköping Det är brist på samtliga upplåtelseformer men bristen på hyresrätter är störst. Oxelösund Brist på hyreslägenheter. Flen Stor efterfrågan på framför allt mindre bostäder och hyresrätter i Flens tätort. Även övriga orter brist. Särskilt nyanlända efterfrågar billigare bostäder. Katrineholm Stort byggtryck i tätorten Katrineholm och i kransorten Forssjö. Eskilstuna Obalansen är störst i centralorterna. Det finns ett antal obebyggda småhustomter på landsbygden. Strängnäs Kommunen har en stadig tillväxt och behovet av nya bostäder är stort i hela kommunen. Utbyggnadstakten för nya bostäder behöver öka. Efterfrågan på nya bostäder är störst i Strängnäs stad, men även i Mariefred och Stallarholmen finns efterfrågan på nya bostäder. Inriktningen är att prioritera tät bebyggelse i närheten av våra två tågstationer i kommunen. Att bygga attraktiva bostäder nära vatten är också en tydlig inriktning, för att stärka kommunens attraktivitet och locka nya kommuninvånare. Det finns också en målsättning att öka andelen hyresrätter och små lägenheter. Trosa - 8

9 Del 1 Läget på bostadsmarknaden Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om fem år? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Vingåker Underskott Underskott Balans Gnesta Underskott Underskott Underskott Nyköping Balans Balans Balans Oxelösund Balans Balans Balans Flen Underskott Underskott Underskott Katrineholm Balans Balans Balans Eskilstuna Underskott Underskott Balans Strängnäs Underskott Underskott Underskott Trosa Underskott Underskott Balans Totalt i länet I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Underskott Balans Överskott

10 Del 1 Läget på bostadsmarknaden Vilka typer och storlekar på bostäder bedömer ni behöver tillkomma under de kommande fem åren? Hyresrätter Bostadsrätter Äganderätter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller större 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller större 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller större Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

11 Del 1 Läget på bostadsmarknaden Eventuella kommentarer från kommunerna till sin bedömning Vingåker Ungdomar har svårt att hitta bra bostäder till låg hyra vilket gör att det behövs mer ettor och tvåor. Gnesta Det finns ett eventuellt behov av mindre bostäder i de olika tätorterna. Nyköping - Oxelösund - Flen Behovet av bostadsrätter svårbedömt. Kommunen strävar dock efter att det ska finnas olika upplåtelseformer. Katrineholm - Eskilstuna - Strängnäs - Trosa - 11

12 Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter - allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Nettotillskott genom ändring av byggnad Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter - allmännyttan Kooperativ hyresrätt Bostadsrätt Nettotillskott genom ändring av byggnad Bostadsmarknadsenkäten 2016 Del 2 Bostadsbyggande Fördela antalet bostäder som enligt kommunens bedömning kommer att påbörjas i flerbostadshus under 2016 respektive 2017 med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2016 Förväntat påbörjade 2017 Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

13 Hyresrätter Bostadsrätt Eget ägande Hyresrätter Bostadsrätt Eget ägande Bostadsmarknadsenkäten 2016 Del 2 Bostadsbyggande Fördela antalet bostäder som enligt kommunens bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2016 respektive 2017 med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2016 Förväntat påbörjade 2017 Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

14 Del 2 Bostadsbyggande Ange tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen (Anges utan rangordning) Vingåker Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor Brist på detaljplan på attraktiv mark Höga anslutningskostnader för VA och el Gnesta Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor Höga produktionskostnader - Nyköping Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor Höga produktionskostnader Ofullständiga bygglovansökningar gör att projekten försenas Oxelösund Byggherrars brist på intresse att bygga Höga produktionskostnader Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande Flen Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor Höga produktionskostnader Svag andrahandsmarknad för bostäder Katrineholm Brist på detaljplan på attraktiv mark Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Tolkning av strandskyddsregler. Orimligt lång handläggningstid hos länsstyrelsen för undantag om lättnader vid små vattendrag och diken Eskilstuna Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor Svag inkomstutveckling för hushållen Brist på detaljplan på attraktiv mark Strängnäs Byggherrars brist på intresse att bygga Höga produktionskostnader Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande Trosa Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor Svårigheter för byggherrar att få lån/hårda lånevillkor Höga produktionskostnader 14

15 Del 3 Allmännyttan Finns det något allmännyttigt bostadsföretag i er kommun? Hur många allmännyttiga bostadsföretag finns det i er kommun? Ja Nej Vingåker 1 Gnesta 1 Nyköping 1 Oxelösund 1 Flen 1 Katrineholm 1 Eskilstuna 2 Strängnäs 1 Trosa 1 Totalt i länet Samtliga dessa bostadsföretag är av typen Kommunalt bostadsaktiebolag 15

16 Del 3 Allmännyttan Finns det ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget? När antogs ägardirektivet senast? Vilket avkastningskrav gäller enligt ägardirektivet för bolaget? Ja Nej Vingåker 2014 Avkastningskravet från ägaren, Vingåkers kommun, fördelar detta till bolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Avkastningskravet är först och främst till för att konsolidera koncernen för framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Vid en bedömd överkonsolidering kan ägaren, kommunen, begära utdelning. Gnesta % på insatt kapital Nyköping % Oxelösund ,5 % på sysselsatt kapital för 2016 Flen % beräknat som bruttovinst/marknadsvärdet för fastigheterna./. räntekostnaderna Katrineholm ,5% Eskilstuna 2015 Moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB har ett avkastningskrav för bolagskoncernen Strängnäs 2015 Maximerat till gällande lagstiftning Trosa % av totalavkastning på totala kapitalet Totalt i länet 9 16

17 Del 3 Allmännyttan Såldes någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd under år 2015? Hur många lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget såldes 2015? Till vilken köpare såldes lägenheterna? Ja Nej Antal lgh som såldes för ombildning till bostadsrätt Antal lgh som såldes till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning Antal lgh till annan typ av köpare Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

18 Del 3 Allmännyttan Finns det beslut om försäljning av någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd 2016? Ja Nej Antal och till vilken köpare? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund 32 lägenheter till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning Flen Katrineholm Eskilstuna Eskilstuna kommunfastigheter undersöker möjligheten att sälja för en motprestation av köparen att bygga nya hyresrätter Strängnäs Trosa Totalt i länet

19 Del 3 Allmännyttan Har det skett någon förändring i allmännyttans bestånd under år 2015 genom nybyggnad, ändring av byggnad, inköp eller rivning? Ökning Minskning Ingen förändring Vingåker Gnesta 42 lägenheter genom nybyggnad Nyköping 112 lägenheter genom nybyggnad Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet 36 lgh genom nybyggnad 3 lgh genom köp 40 lgh genom nybyggnad 17 lgh genom ändring 48 lägenheter genom nybyggnad 28 lägenheter genom nybyggnad Ökning i sex kommuner Total ökning 326 lgh 10 lägenheter genom rivning Minskning i en kommun Total minskning 10 lgh Ingen förändring i tre kommuner 19

20 Del 3 Allmännyttan Hur många outhyrda lägenheter fanns det i allmännyttiga bostadsföretag i kommunen den 1 jan 2016? Är de outhyrda lägenheterna i allmännyttan ett problem? Kan det bli aktuellt att riva bostäder ? Ja Nej Ja Nej Vingåker 0 Gnesta 0 Nyköping 12 Oxelösund 0 Flen 20 Katrineholm 0 Eskilstuna 32 Strängnäs 11 Trosa 0 Totalt i länet Kommentarer om outhyrda lägenheter: Nyköpings kommun: Det finns inga outhyrda hyreslägenheter som inte kommer att hyras ut inom den närmaste tiden. Flens kommun: Låg efterfrågan pga låg standard i lgh. Ska byggas om under hand. Eskilstuna kommun: Renoveringar, projekt, vattenskador och perioder mellan avflyttning och inflyttning av hyresgäster. Strängnäs kommun: Avställda för stambyte 6 st, Övergivna lägenheter 4 st, Avhyst lägenhet 1 st 20

21 Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjning? Vilket år antogs riktlinjerna? I vilket dokument finns de antagna riktlinjerna? Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor I den kommunomfattande översiktsplanen Annat dokument: Vingåker Gnesta 2015 Kommunens framtidsplan Nyköping 2011 Oxelösund 2013 Flen 2015 Katrineholm 2014 Eskilstuna 2013 Strängnäs 2014 Trosa 2015 Totalt i länet

22 Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Samverkar kommunen över flera förvaltningar när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen? Hur samverkar de olika förvaltningarna när det gäller planering för bostadsförsörjning? Ja Nej Arbetet utförs av en grupp bestående av handläggande tjänstemän från flera olika förvaltningar Arbetet utförs av en grupp bestående av berörda förvaltningschefer (och eventuellt handläggare) Samverkan sker på annat sätt, nämligen: Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Mellan olika handläggare och andra berörda i sakfrågor Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

23 Det allmännyttiga bostadsbolaget har egen kö Kommunen har en lista med hyresvärdar på sin webbplats Det finns en kommunal förmedling av bostäder Kommunen har en bostadsportal på kommunens webbplats Kommunen är med i en regional bostadsportal på webben Kommunen är ansluten till en annan kommuns bostadsförmedling/ marknadsplats Annat sätt, nämligen: Kommunen har ingen service för den som söker bostad Bostadsmarknadsenkäten 2016 Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Vad finns det för service till dem som söker bostad i kommunen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

24 Trångbodda familjer Personer som fått arbete i kommunen (och bor utom pendlingsavstånd) Personer med lättare rörelsehinder som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet (t ex hiss) Hushåll som av ekonomiska skäl behöver flytta till en billigare bostad Hushåll som pga. separation behöver ny bostad Nyanlända personer Studenter Äldre Bostadsmarknadsenkäten 2016 Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Finns det någon form av förturssystem för att få en bostad inom kommunen? Vilka har fått förtur i er kommun under 2015? Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

25 Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Använder sig kommunen av kommunala hyresgarantier? På vilket sätt använder sig kommunen av garantierna? Ja Nej Vi ställer ut hyresgarantier som vi har möjlighet att få statligt bidrag för Vi ställer ut hyresgarantier men de uppfyller inte kriterierna för att få statliga bidrag Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

26 Det finns generellt få lediga bostäder Lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar Lediga små bostäder är för dyra för ungdomar Det finns för få små lägenheter Annat Bostadsmarknadsenkäten 2016 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för ungdomar (19-25 år) Hur bedömer ni utbudet för bostäder för ungdomar? Vad beror underskottet på bostäder för ungdomar på? Underskott Balans Överskott Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet Gnesta kommun har ej besvarat denna fråga 26

27 Nyproduktion eller ändring av bostäder för ungdomar Nyproduktion av små bostäder med låga hyror Kommunen eller fastighetsägaren underlättar för två eller flera att hyra en lägenhet tillsammans Bostadsinformation särskilt till ungdomar Hyresrabatter Generell satsning på bostadsbyggande som även gynnar ungdomar Annat Bostadsmarknadsenkäten 2016 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för ungdomar (19-25 år) Pågår det insatser i kommunen som underlättar för ungdomar att skaffa egen bostad? Vad gör kommunen för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad? Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet Gnesta kommun har ej besvarat denna fråga 27

28 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för ungdomar (19-25 år) Finns det några särskilda ungdomsbostäder i kommunen? Hur många särskilda ungdomsbostäder finns i kommunen? Bedömer kommunen att arbete kommer att påbörjas med särskilda ungdomsbostäder genom nybyggnad eller ändring av byggnad under 2016 eller 2017? Ja Nej Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping 30 Oxelösund Flen Katrineholm lgh 2016 av allmännyttan Eskilstuna lgh 2016 av allmännyttan Strängnäs Trosa Totalt i länet 3 kommuner 5 kommuner 97 bostäder 2 kommuner 83 bostäder 6 kommuner Gnesta kommun har ej besvarat denna fråga 28

29 Lediga bostäder är för stora för de flesta studenthushåll Lediga små bostäder är för dyra för studenter Det finns för få små lägenheter Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för studenter Det finns generellt få lediga bostäder Annat Bostadsmarknadsenkäten 2016 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för studenter Besvaras om kommunen har underskott på bostäder för studenter Hur bedömer ni läget för studenter på bostadsmarknaden? Vad tror ni att underskottet på bostäder för studenter beror på? Underskott Balans Överskott Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

30 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilda studentbostäder Särskilda studentbostäder är studentlägenheter, korridorsrum och liknande som är avsedda för studerande vid universitet och högskolor Finns det särskilda studentbostäder i kommunen? Ja Nej Hur många särskilda studentbostäder fanns det i er kommun den 1 jan 2016? Är många av studentbostäderna lediga? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna 132 Nej Strängnäs Trosa Totalt i länet Eskilstuna kommun bedömer att nybyggnation av 80 studentbostäder påbörjas av allmännyttan under år

31 Underskott på hyreslägenheter Underskott på stora lägenheter Underskott på små lägenheter Underskott på lägenheter med rimlig hyresnivå Hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst eller anställning Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer Annan orsak Bostadsmarknadsenkäten 2016 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för nyanlända personer Hur bedömer ni läget för nyanlända på bostadsmarknaden? Vad beror underskottet på bostäder för nyanlända personer på? Underskott Balans Överskott Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund * Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet * Kommentar från Oxelösunds kommun: Stor inflytt av nyanlända Eskilstuna kommun har ej besvarat denna fråga 31

32 Kommunen har ett regelbundet samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget Kommunen har ett regelbundet samarbete med privata fastighetsägare Kommunen tar vid behov kontakt med det allmännyttiga bostadsbolaget Kommunen tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare Kommunen blockhyr fastigheter Kommunen har egna bostadsrätter som hyrs ut Kommunen bygger om lokaler till bostäder Bostadsmarknadsenkäten 2016 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för nyanlända personer Hur arbetar ni för att säkerställa att det finns bostäder för anvisade nyanlända personer? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet Eskilstuna kommun har ej besvarat denna fråga 32

33 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för dem som inte blir godkända på ordinarie bostadsmarknaden I vissa kommuner kallas det sociala hyreskontrakt, i andra kommuner kallas det träningslägenheter, övergångsbostäder, provboende eller något annat. Det gemensamma är att personen som bor i lägenheten inte har fullt besittningsskydd och att boendet är förenat med särskilda villkor eller regler och vanligen någon form av tillsyn från socialtjänstens sida. Härbärgen och jourlägenheter som är avsedda för tillfällig övernattning räknas inte hit. Hyr kommunen ut lägenheter förenade med tillsyn och särskilda villkor eller regler i andra hand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden? Hur många andrahandslägenheter med särskilda villkor hade kommunen den 1 januari 2016? Ja Nej Vingåker - Gnesta - Nyköping 106 Oxelösund 21 Flen 59 Katrineholm 130 Eskilstuna Ej angett antal Strängnäs 90 Trosa 2 Totalt i länet

34 Hyresgarantier Uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar, t.ex. med rådgivning eller särskilda insatser Överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget att sänka kraven på de bostadssökande, t.ex. godkänna försörjningsstöd som inkomst Överenskommelse med privata fastighetsägare att de ska sänka kraven på de bostadssökande t.ex. godkänna försörjningsstöd som inkomst Egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut lång tid (med förstahandskontrakt) till personer som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden Bostad först (dvs att en person först erbjuds en permanent bostad, därefter stöd på egna villkor) Annat Nej, inga andra metoder Bostadsmarknadsenkäten 2016 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Bostäder för dem som inte blir godkända på ordinarie bostadsmarknaden Hur arbetar kommunen för att motverka eller avhjälpa hemlöshet? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm * Eskilstuna ** Strängnäs *** Trosa Totalt i länet * Kommentar från Katrineholms kommun: Sociala kontrakt, dvs Socialförvaltningen hyr lägenheter och hyr ut i andrahand till personer som ej blir godkända av fastighetsägarna ** Kommentar från Eskilstuna kommun: Ta fram en kommunägd byggnad och hyra ut till stiftelsen Härbärget *** Kommentar från Strängnäs kommun: Sociala kontrakt 34

35 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilda boendeformer för äldre Hur bedömer ni för närvarande utbudet av särskilt boende för äldre? Bedömer kommunen att arbete kommer att påbörjas med särskilda boenden för äldre genom nybyggnad eller ändring av byggnad under 2016 eller 2017? Underskott Balans Överskott Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

36 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilda boendeformer för äldre Fördela antalet särskilda boenden för äldre som kommer att påbörjas enligt kommunens bedömning under 2016 respektive 2017 med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2016 Förväntat påbörjade 2017 Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter allmännyttan Kommun eller landsting Nettotillskott genom ändring av byggnad Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter allmännyttan Kommun eller landsting Nettotillskott genom ändring av byggnad Vingåker Gnesta 40 Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

37 Bostadsmarknadsenkäten 2015 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilda boendeformer för äldre Kommer behovet av särskilda boendeformer för äldre att vara täckt om 2 år? om 5 år? Ja Nej Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

38 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Seniorbostäder Finns det seniorbostäder i kommunen? Fanns det outhyrda/osålda seniorbostäder i kommunen 1 januari 2016? Ja Antal Nej Ja i stor del av beståndet Ja i liten del av beståndet Nej Saknar underlag för en sådan bedömning Vingåker Gnesta Nyköping 230 Oxelösund Flen 200 Katrineholm ~100 Eskilstuna ~650 Strängnäs ~150 Trosa Totalt i länet 5 ~

39 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Seniorbostäder Fördela antalet seniorbostäder där arbete kommer att påbörjas enligt kommunens bedömning under 2016 respektive 2017 med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2016 Förväntat påbörjade 2017 Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter allmännyttan Kommun eller landsting Bostadsrätter Hyresrätter privata hyresvärdar Kommun eller landsting Hyresrätter allmännyttan Bostadsrätter Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs 48 Trosa Totalt i länet

40 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Trygghetsbostäder Finns det trygghetsbostäder i kommunen idag? Fanns det lediga trygghetsbostäder i kommunen 1 januari 2016? Ja Antal Nej Ja i stor del av beståndet Ja i liten del av beståndet Nej Saknar underlag för en sådan bedömning Vingåker 80 Gnesta - Nyköping 60 Oxelösund 37 Flen 30 Katrineholm - Eskilstuna 16* Strängnäs Trosa 20 Totalt i länet *Kommentar från Eskilstuna kommun: Minst 16 stycken hos privata aktörer 40

41 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning Särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning är boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller 5 kap. 7 socialtjänstlagen Hur är utbudet i kommunen av bostäder för personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt boende? Eventuella kommentarer från kommunerna Vingåker Gnesta Nyköping Underskott Balans Överskott Obalans i utbudet för personer med funktionsnedsättning och då särskilt i kransorterna Högsjö och Marmorbyn Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Svårt att tillhandahålla lägenheter för servicebostäder vid behov Ett nytt boende kommer att vara i drift slutet 2017, planering på ett ytterligare boende Totalt i länet

42 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning Fördela antalet bostäder för personer med funktionsnedsättning där arbete kommer att påbörjas enligt kommunens bedömning under år 2016 respektive 2017 med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar Förväntat påbörjade 2016 Förväntat påbörjade 2017 Hyresrätter privata hyresvärdar Kommun eller landsting Hyresrätter allmännyttan Nettotillskott genom ändring av byggnad Hyresrätter privata hyresvärdar Kommun eller landsting Hyresrätter allmännyttan Nettotillskott genom ändring av byggnad Vingåker Gnesta 6 Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm 6 6 Eskilstuna 6 6 Strängnäs Trosa Totalt i länet

43 Del 5 Läget på bostadsmarknaden för olika grupper Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning Kommer behovet av särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning att vara täckt om 2 år? om 5 år? Ja Nej Ja Nej Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

44 Del 6 Bostadsanpassningsbidrag Hur många ärenden om bostadsanpassningsbidrag exklusive återställningsbidrag kom in till kommunen under 2015? Hur fördelade sig kommunens beslut om bostadsanpassningsbidraget (exklusive återställningsbidrag) under år 2015? Hur mycket betalade kommunen ut i bostadsanpassningsbidrag (exklusive återställningsbidrag) år 2015? Antal beslut med helt eller delvis bifall Anges i tkr Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt i länet

45 45

46 Rapporter och andra publikationer kan hämtas på följande webbadress:

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2016:12 Bostadsmarknadsenkäten s län 2016 2 Bostadsmarknadsenkäten s län 2016 MEDDELANDE NR 2016:12 3 Meddelande 2016:12 Referens Niklas Ögren och Emilia Svenningsson, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4 En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i borgs län 2017 Rapport 2017:4 Foto omslag: Johanna Norelius Villa i. Utgivningsår: 2017 ISSN: 0284:5954 Rapporten har sammanställts av Johanna Norelius, enheten

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11 Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 2016:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 Författare: Ulrika Nilsson, Simon Bölling, Elenor Sibborn Projektgrupp: Ulrika

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys 2016 Meddelandeserien nr 2016:03 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4657-16 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Rapport: 2016:09 Bostadsmarknaden i Dalarna 2016

Rapport: 2016:09 Bostadsmarknaden i Dalarna 2016 Rapport: 2016:09 Bostadsmarknaden i Dalarna 2016 Omslagsbild: Hus i Dalarna. Foto: Simon Alvinge. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2015:11 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2015 Rapport 2015:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2015 Foto omslag: Christina Fagergren. Årsta. Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-639-8

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING. Bostadsmarknadsanalys Västmanland. Juni :05

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING. Bostadsmarknadsanalys Västmanland. Juni :05 AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Bostadsmarknadsanalys 2017 Västmanland Juni 2017 2017:05 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2017 Författare: Victor Zakrisson Projektgrupp: Victor Zakrisson, Pamela Knutsson,

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 21:1 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Rapport 216:1 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 216 Foto omslag: Gustav Mårtensson/Creative Commons Brevlådor utanför studentbostäder i

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Rapport: 2017:08 Bostadsmarknaden i Dalarna 2017

Rapport: 2017:08 Bostadsmarknaden i Dalarna 2017 Rapport: 2017:08 Bostadsmarknaden i Dalarna 2017 Omslagsbild: Villor Foto: Wikimedia Commons Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor Ale 2012 Alingsås 2011 Härryda 2013 Kungälv 2013 I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Lerum 2012 Bostadsstrategiskt program

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknaden 2016 2013 Bostadsmarknadsanalys Meddelande 2016:12 2013 : X X Bostadsmarknaden i Hallands län 2016-06-13 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2016:12 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M --2016/12--SE

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2017:2 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2017 Rapport 2017:2 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2017 Foto omslag: Peter Lydén/ Svenska bostäder Modulbyggda studentbostäder,

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Rapport. Diarienummer

Rapport. Diarienummer Rapport Diarienummer 405-4382-16 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2016 Omslagsbilder Del av vägg lyfts på plats vid ett husbygge. Foto: mostphotos.se. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2016 Beställningsadress

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01. Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2014:8 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014 Rapport 2014:8 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014 OBS! Två ändringar i tabellerna infördes 28 mars 2014: Sid 84: Antalet

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007 Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:7 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Bostadsbestånd och befolkning... 4 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer