Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11"

Transkript

1 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

2 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering Härnösand Beställningar och information även genom: Annica Englund telefon Ann-Charlotte Larsson fax Omslagsbild: Skatan Sundsvall Foto: Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrland ISSN X

3 Sammanställning av 2012 års bostadsmarknadsundersökning i Västernorrland län Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bostadsmarknaden 6 Utvecklingen hos de allmännyttiga bostadsföretagen 7 Förväntat bostadsbyggande 8 Bostadsförsörjning 13 Förmedling och anvisning av bostäder 14 Bostäder för flyktingar 15 Bostäder för studenter och ungdomar 16 Bostäder för äldre och funktionshindrade 16 Bostadsanpassningsbidrag 18 3

4 Förord I denna rapport redovisas resultatet av 2012 års bostadsmarkandsenkät i Västernorrlands län. Bostadsmarknadsenkäten genomförs årligen i landets kommuner för att få en bild av läget och utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden. Enkäten utgör underlag för Boverkets och länsstyrelsernas uppföljning och analys av bostadsmarknaden. I rapporten redovisas läget på bostadsmarknaden i januari 2012 och kommunernas bedömning av hur marknaden kommer att utvecklas de närmaste åren. Den allmänna beskrivningen av bostadsmarknaden följs av en noggrannare beskrivning av tillgång och efterfrågan på bostäder för olika hushållsgrupper. Kommunerna redovisar i rapporten förväntad nyproduktion av bostäder 2012/2013. I särskilda projektlistor redovisas bostadsbyggnadsprojekt med planerat påbörjande åren 2012 och I rapporten redovisas även de bidrag som kommunerna beviljat till handikappanpassning av bostäder under år Kommunernas enkätsvar har till stor del sammanställts i tabell- och diagramform för att underlätta jämförelsen mellan de olika kommunerna. Härnösand april 2012 Annica Englund Ann-Charlotte Larsson 4

5 Sammanfattning Västernorrlands län hade vid utgången av år 2011 en folkmängd på personer, en minskning med 470 personer sedan föregående årsskifte. Sundsvall och Timrå ökade med 381 respektive 36 personer, övriga kommuner i länet hade en befolkningsminskning. Under åren 2012 och 2013 förväntas en nyproduktion av 231 respektive 541 lägenheter i länet. Bostadsbyggandet kommer i första hand att vara koncentrerat till Sundsvall och Örnsköldsvik. Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommun har brist på bostäder i centrala lägen. Sollefteå har överskott på bostäder. Härnösand har balans på bostadsmarknaden. Efterfrågan på bostäder är ojämn. Hos de allmännyttiga bostadsföretagen minskade antalet tomma lägenheter från 409 tomma lägenheter den 1 januari 2011 till 328 tomma lägenheter den 1 januari Det finns enligt kommunernas bedömning ett behov av att riva totalt ca 95 lägenheter under de kommande två åren, koncentrerat till tre kommuner. Under 2011 såldes 9 allmännyttiga lägenheter i Kramfors och Örnsköldsvik. Det finns planer i Ånge och Kramfors på försäljning av 26 lägenheter under 2012/2013. I de flesta kommuner arbetar man särskilt mycket med att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen. Kramfors och Sollefteå kommer på ett års sikt ha ganska svårt att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar. Sundsvall har på ett års sikt mycket svårt att få fram bostäder. På tre års sikt ser Ånge, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik det som ganska svårt att få fram bostäder och Sundsvall bedömmer att det kommer att vara mycket svårt. I Ånge, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik är det brist på bostäder som undomar efterfrågar. I Sundsvall och Sollefteå är lediga lägenheter för stora för de flesta ungdomshushåll. I Sollefteå är även lediga mindre bostäder är för dyra, även för ungdomar med förvärvsinkomst. I Ånge, Sundsvall och Örnsköldsvik ligger lediga lägenheter i områden som inte är attraktiva för ungdomar. Sundsvall har generell bostadsbrist. Behovet av bostäder i särskilda boendeformer för äldre är täckt i Ånge, Timrå, Kramfors och Sollefteå. I Härnösand och Sollefteå ser man brist på särskilt boende för äldre även på 5-års sikt. För bostäder med särskild service för funktionshindrade är behovet täckt i Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå. I Örnsköldsvik uppger kommunen en brist även efter planerad utbyggnad de närmaste två åren. Enligt kommunernas planer kommer det att byggas ca 71 seniorbostäder under de närmaste två åren, dvs. bostäder avsedda för medelålders och äldre utan särskilt biståndsbehov. Trygghetsbostäder, en boendeform för personer över 70 år, planeras i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, totalt 74 lägenheter. Under år 2011 betalades det ut 40 miljoner kronor till bostadsanpassning av bostäder. Utbetalat belopp föregående år var 35 miljoner kronor. 5

6 Bostadsmarknaden Bostadsmarknadsläget 1 januari 2011 och förväntad utveckling under 2011/2012 (Se tabell nedan) Situationen i januari 2012 Förväntad utveckling under 2012/2013 Kommun Totalt sett Centralorten Övriga kommundelat Totalt sett Centralorten Övriga kommundelar Ånge Balans Brist Överskott Ingen förändring Brist ökar Ingen förändring Timrå Brist Brist Brist Brist ökar Brist ökar Ingen förändring Härnösand Balans Balans Balans Ingen förändring Sundsvall Balans Brist Balans Ingen förändring Kramfors Balans Balans Överskott Ingen förändring Sollefteå Överskotring Överskott Överskott Ingen föränd- Örnsköldsvik Balans Brist Överskott Ingen förändring Ingen förändring Brist ökar Brist uppstår Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring Överskott ökar Överskott ökar Ingen förändring Kommuner med brist på bostäder för vissa hushållsgrupper (se tabell nedan) Kommun Ungdomar Stora barn- Flyktingar med Hushåll med Medelålders Hushåll med familjer uppehållstill- krav på god och äldre som höga krav på stånd som ska tillgänglighet vill flytta till attraktivt läge bosätta sig en mindre permanent i lägenhet kommunen. Ånge x x x Timrå x x x x Härnösand Sundsvall x x x x x x Kramfors x x Sollefteå x x x x Örnsköldsvik x x x 6

7 Utvecklingen hos de allmännyttiga bostadsföretagen Antal och andel lägenheter hos de allmännyttiga bostadsföretagen som var lediga för omedelbar uthyrning 1 januari 2011 respektive (Se tabell nedan) Kommun Antal tomma lgh Antal tomma lgh Förändring mellan 1 jan jan /2012 Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Hela länet Kommuner med så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsförtaget att det utgör ett problem. Allmännyttan i Ånge och Kramfors har så många tomma lägenheter att det utgör ett problem. I Ånge planerar de att riva 50 lägenheter, i Kramfors 35 lägenheter och i Sollefteå 10 lägenheter under de närmaste två åren. Kommuner som på grund av uthyrningssvårigheter har lägenheter som är kallställda och /eller har bostäder som det kan bli aktuellt att riva under 2012/2013 Sollefteå Rivning Kallställda Kramfors Sundsvall Ånge

8 Ålder på de bostäder som kan komma att rivas under de närmaste två åren på grund av uthyrningssvårigheter. (Se tabell nedan) Kommun Byggda på 40 eller 50-talet Byggda på 60 eller 70-talet Byggda på 80-talet Ånge 50 Kramfors Sollefteå 6 4 Försäljning av allmännyttiga bostäder Antal lägenheter i det allmännyttiga beståndet som såldes 2011 samt antal lägenheter som enligt beslut kan komma att säljas under (Se tabell nedan) Kommun /2013 Ånge 0 11 Kramfors 5 15 Örnsköldsvik 4 Totalt 9 26 Under 2011 såldes det 9 lägenheter i länet. Av dessa såldes 5 till privat köpare för omvandling till fritidsbostad och 4 till privat köpare för eget bruk. Under 2012/2013 uppger kommunerna att de kommer att sälja 26 lägenheter. Förväntat bostadsbyggande Nyproduktion av bostäder som enligt kommunernas bedömning kommer att påbörjas under (se tabell nedan) Kommun Antal lgh 2012 Antal lgh 2013 Ånge 2 2 Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors 4 4 Sollefteå 4 4 Örnsköldsvik Totalt i länet År 2012 förväntas en nyproduktion av 229 lägenheter och år 2013, 519 lägenheter. 8

9 Faktorer som framförallt hindrar bostadsbyggandet i kommunen idag (se tabell nedan) Hinder för bostadsbyggande Ånge Timrå Härnö- Sunds- Kramfors Sollef- Örnskölds- sand vall teå vik Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor x x x Höga produktionskostnader x x x x x Konflikter med andra intressen enligt PBL Brist på detaljplanerad mark i attraktiva lägen Osäkerhet om framtida infrastruktursatsningar x x x Vikande befolkningsunderlag x x x x Annan orsak x* x** x* * Osäkerhet på arbetsmarknaden. ** Inte möjlighet att bygga där kommunen vill på grund av strandskyddet. 9

10 Projektlista 2012 Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader 10 Antal bostäder Totalt antal bostäder 2012 Typ av byggherre Projekt/del av projekt Grad av osäkerhet Tillskott bostäder Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder Detaljplan klar Flerbostadshus Småhus Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Ägarlägenhet Särskilt boende för äldre eller funktionshindrade Studentbostäder A = Allmännyttan Ö = Övriga S = Säkert O =Viss osäkerhet Ånge Styckebyggda O Ö Nej 2 Timrå Styckebyggda O Ö Nej 5 Sörvik och Nypongränd, Söråker O Ö Ja 3 Härnösand Styckebyggda O Ö Nej 10 Koltrasten S Ö Nej 6 Sundsvall Älva, Alnö O Ö Ja 2 Klissbacken, Sidsjö O Ö Ja 5 Norra Kajen O Ö Ja 75 Del av Skönsmon 1:135 O Ö Ja 2 Kramfors Styckebyggda O Ö Nej 4 Sollefteå Styckebyggda O Ö Nej 4 Örnsköldsvik Ting 1 Amerika 10 Lasarettsgatan S Ö Ja 51 Kusthöjden Örnsköldsvik 2:8 O Ö Ja 32 Styckebyggda S Ö Ja Summa

11 Projektlista 2013 Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader Antal bostäder Totalt antal bostäder 2012 Typ av byggherre Projekt/del av projekt Grad av osäkerhet 11 Tillskott bostäder Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder Detaljplan klar Flerbostadshus Småhus Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Ägarlägenhet Särskilt boende för äldre eller funktionshindrade Studentbostäder A = Allmännyttan Ö = Övriga S = Säkert O =Viss osäkerhet Ånge Styckebyggda O Ö Nej 2 Timrå Styckebyggda O Ö Nej 5 Viktjärnsg, Bergeforsen O Ö Nej 2 Sörvik och Nypongränd, Söråker O Ö Ja 3 Köpmangatan O Ö Nej 12 Härnösand Styckebyggda O Ö Nej 10 Sundsvall Bosvedjan 2:15-2:22 O Ö Nej 16 Södra Kajen O Ö Nej 100 Klissbacken Sidsjö O Ö Ja 5 Rökland del av 1:144 O Ö Nej 10 Nolby 5:9 O Ö Nej 48 Haga 3:7 O Ö Nej 20 Norra Kajen O Ö Ja 50 Norra Kajen O Ö Ja 100 Gjutaren 20 m fl O A Nej 40 Kramfors Styckebyggda O Ö Nej 4 Sollefteå Styckebyggda O Ö Nej 4 Örnsköldsvik Styckebyggda S Ö Nej 30 O Ö Nej 80 Örnsköldsvik 8:9, Järnvägsgatan/ Magasinsallén Summa

12 Projektlista Sammanställning av kända ombyggnadsprojekt 2012 och 2013 Typ av byggherre A = Allmännyttan Vad som byggs om Antal bostäder före ombyggnad Antal bostäder efter ombyggnad Detaljplan klar Ö = Övriga Timrå Hagalid A Bostäder Ja Högbo A Bostäder Nej Härnösand Riddaren Ö Lokal/Vind 0 16 Nej Sundsvall Sidsjö Ö Lokal 0 26 Ja Sollefteå Nipgården A Bostäder Ja Örnsköldsvik Bredbyn 20:2 Ö Lokal/Vind 0 18 Ja Summa

13 Bostadsförsörjning Kommuner där kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjning samt uppgifter om i vilka sammanhang kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning. I Timrå, Härnösand och Sundsvall har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjning. I Ånge och Örnsköldsvik finns riktlinjerna i översiktsplanen. I Kramfors kommer riktlinjer att finnas med i kommande översiktsplan som antas hösten I Sollefteå har man inte några riktlinjer och uppger att frågan inte prioriterats på grund av en sjunkande befolkningsmängd och ingen brist på bostäder. Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik berör även tillgänglighetsfrågorna i sina riktlinjer. Samarbete mellan olika förvaltningar inom kommunen när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen. (se tabell nedan) Kommun Grupp med handläggande tjänstemän från flera olika förvaltningagareningschefer Grupp bestående av berörda förvaltningschefer ( och ev även handläg- Grupp bestående av förtroendevalda i berörda nämnder(och ev. även förvalt- Annat sammanhang Nej, inget regelbundet samarbete finns och / eller handläggare) Ånge x* Timrå x Härnösand x Sundsvall x** Kramfors x Sollefteå x x Örnsköldsvik x * Kontakt tas om behov uppstår. ** Bostäder planeras och byggs av företag i enlighet med hur de uppfattar möjligheterna till försäljning/ev. uthyrning. I kommunens planläggningsarbete sker samverkan med ett flertal andra förvaltningar och även med kommunala bolag. Ingen av kommunerna samrådde med någon annan kommun när det gällde riktlinjer för bostadsförsörjning. Omvandling av fritidshus till permanenta bostäder I Örnsköldsvik sker det i betydande omfattning, i Sollefteå ytterst sällan och i de övriga kommunerna i begränsad omfattning. Omvandling av permanenta bostäder till fritidshus I Ånge, Sundsvall, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik sker detta i begränsad omfattning. I Timrå och Härnösand ytterst sällan. 13

14 Frågor som är särskilt aktuella i kommunen just nu (se tabell nedan) Aktuell fråga Kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen Tillgänglighet i bostäder och bostadsområden Tillgänglighet i offentlig miljö Bostadsförsörjning för äldre/funktionshindrade Förhållanden i utsatta bostadsområden Trygghetsskapande åtgärder Brottsförebyggande åtgärder Boendesituationen för flyktingar som har fått uppehållstillstånd Få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror Integrering av bostäder och verksamheter Öka inflyttningen Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Örnsköldvik Örnsköldsvik Sundsvall Sollefteå Sundsvall Sundsvall Sundsvall Sollefteå Timrå Sollefteå Timrå Örnsköldsvik Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Inventering av flerbostadshusbeståndet Örnsköldsvik har under 2011 gjort en inventering avseende tillgänglighet för funktionshindrande. Timrå, Kramfors, Härnösand, Sundsvall har genom projektet Bästa resan inventerat med avseende på avstånd till kollektivtraffik. Kommunernas inventering av radonsituationen i bostäder Ånge och Sundsvall har inventerat betydande delar av kommunen med avseende på radonförekomsten i bostäder. Övriga kommuner i länet har gjort motsvarande inventering för enstaka delar av bostadsbeståndet. Förmedling och anvisning av bostäder Bostadsförmedling för allmännheten i kommunen Ingen kommun har kommunal bostadsförmedling för allmännheten men däremot har allmännyttan en egen kö i alla kommuner. Härnösand, Sundsvall, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik har en lista på kommunens hemsida med hyresvärdar. Förturssystem i kommunen och vilka grupper som normalt beviljas förtur.* * Här avses förtur till egen lägenhet med förstahandkontrakt 14 Förturssystem finns i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. I Sundsvall gäller förturen för de personer som fått arbete i kommunen. I Sollefteå ges förtur till de som på grund av skilsmässa behöver ny bostad. I Örnsköldsvik ges förtur till trångbodda familjer med många barn, personer med lättare rörelsehinder som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet samt hushåll som av ekonomiska skäl behöver en billigare bostad.

15 Samarbete mellan kommunen och hyresvärdar avseende bostäder till dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.* * Det kan gälla hushåll som till följd av betalningsanmärkningar eller hyresskulder, arbetslöshet, missbruksproblem och /eller tidigare störningar inte själva kan få ett förstahandskontrakt. Samtliga kommuner har regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till hemlösa. Timrå, Härnösand och Sundsvall har även samarbete med privata fastighetsägare. 509 hushåll i länet hyr för närvarande bostäder i andra hand under särskilda villkor. I de hushåll som hyr bostad i andra hand av kommunen fanns det 212 barn under 18 år. Härnösand, Kramfors och Sollefteå har hyresgarantier. Ånge, Timrå, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik har uppsökande verksamhet för att förebygga vräkning. Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik har en överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget att sänka kraven på de bostadssökande, t.ex. godkänna försörjningsstöd som inkomst. Härnösand och Sollefteå har även överenskommelse med privata fastighetsägare att sänka kraven på de bostadssökande. Sollefteå har egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut. Bostäder för flyktingar Ånge, Timrå, Härnösand och Sollefteå har regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till flyktingar*. Ånge och Sollefteå har även regelbundet samarbete med privata fastighetsägare. Kramfors och Örnsköldsvik tar vid behov kontakt med det allmännyttiga bostadsföretaget. Sundsvall och Örnsköldsvik tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare. I Sundsvall förutsätts flyktinghushållen lösa sina bostadsbehov själva. Kramfors och Sollefteå kommer på ett års sikt ha ganska svårt att tillgodose behovet av bostäder. Sundsvall har på ett års sikt mycket svårt att få fram bostäder. På tre års sikt ser Ånge, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik det som ganska svårt att få fram bostäder och Sundsvall bedömmer att det kommer att vara mycket svårt. Alla kommuner utom Härnösand har brist på små lägenheter. Ånge, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik har brist på stora lägenheter. Örnsköldsvik har brist på lägenheter med rimlig hyresnivå. Timrå upplever svårigheter att få privata hyresvärdar att ta emot flyktingar. Ensamkommande flyktingbarn vill ha egna lägenheter när de blir myndiga, i regel ettor. Större lägenheter (fyror) är ofta för dyra för nyanlända eller för de som har försörjningsstöd. De ser även att anhöriginvandring från Somalia förväntas öka beroende på ny lag sommaren Det kan innebära att personer ansöker om anhöriginvandring. Svårt att planera för detta då kunskapen om hur många som söker och hur förhållande ser ut för resp familj saknas. Flera av kommunerna uppger att lediga lägenheter finns utanför centralorten men där är kommunikationerna bristfälliga. 15 *Med flyktingar avses här personer som har fått permanent uppehållstillstånd och som deltar i kommunens introduktionsprogram.

16 Bostäder för studenter och ungdomar Särskilda bostäder för studenter i kommuner där det finns universitet eller högskola (se tabell nedan) Kommun Särskilda studentbostäder Härnösand 200 Sundsvall 910 Kramfors 80 Sollefteå 56 Örnsköldsvik 260 Totalt 1506 Utbudet av bostäder för studenter och ungdomar i kommunen I Ånge, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik är det brist på bostäder som undomar efterfrågar. I Sundsvall och Sollefteå är lediga lägenheter för stora för de flesta ungdomshushåll. I Sollefteå är lediga mindre bostäder för dyra, även för ungdomar med förvärvsinkomst. I Ånge, Sundsvall och Örnsköldsvik ligger lediga lägenheter i områden som inte är attraktiva för ungdomar. Sundsvall har generell bostadsbrist. Insatser i kommunen för att underlätta för undomar att skaffa egen bostad. Ånge och Kramfors lämnar hyresrabatter. Örnsköldsvik har haft en kampanj i bl a områden Domsjö,Valhalla och ytterområden. Genom kampanjen erbjöds hyresrabatter i kombination med internet uppkoppling under 1 år. Sundsvall uppger att det blir färre studenter till Mittuniversitetet vilket gör att studentlägenheter kan komma att konverteras till vanliga lägenheter alternativt ungdomsboende. Bostäder för äldre och funktionshindrade Ny- eller ombyggnad med seniorbostäder eller liknande i kommunen (bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, men som inte förutsätter biståndsbeslut enligt SoL) Kommun Nybyggnad Ombyggnad Omvandling Byggherre Ånge 10 Allmännyttan Timrå 21 Allmännyttan Sundsvall 40 Allmännyttan Enligt kommunernas planer kommer det att byggas ca 71 seniorbostäder under de närmaste två åren. 16

17 Ny- eller ombyggnadsprojekt av trygghetsbostäder. (bostäder där det finns personal dagligensom på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Lägenheterna ska innehas av minst en person som har fyllt 70år.) Kommun Ombyggnad Omvandling Sundsvall 26 Sollefteå 30 Örnsköldsvik 18 Enligt kommuneranas planer kommer det att byggas ca 74 trygghetsbostäder de närmaste två åren. Kommunernas bedömning av hur behovet av särskilt boende för äldre enligt SoL är tillgodosett Kommunernas bedömning av hur behovet av bostäder med särskild service för funktionshindrade enligt SoL eller LSS är tillgodosett Kommun Särskilt boende för äldre enligt SoL Särskild service för funktionshindrade enligt SoL eller LSS Ånge Behovet är täckt Behovet är täckt Timrå Behovet är täckt Behovet är täckt Härnösand Brist även på 5-års sikt Behovet är täckt Sundsvall Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Kramfors Behovet är täckt Behovet är täckt Sollefteå Brist även på 5-års sikt Behovet är täckt Örnsköldsvik Behovet är täckt Brist även efter planerad utbyggnad de närmaste två åren Ånge uppger att behov finns av annan form av bostäder som exempelvis servicebostad, trapphus ca 5 lgh. Sundsvalls socialnämnd beviljades i januari 2012 utbyggnad av ett äldreboende med 24 lägenheter samt projektering av 100 platser med möjlighet att få återkomma om ytterligare 100 platser. Avsikten är att ersätta platser som rör tidigare beslut om avveckling av icke ändamålsenliga boenden samt ett ökat behov. I Kramfors bedöms antalet platser (bostäder) för äldre tillräckligt men standarden på befintliga boenden behöver höjas och dubbelrum avskaffas. När det gäller funktionshindrade behövs, utöver visst tillskott av bostäder, åtgärder för att höja standard och tillgänglighet på befintliga bostäder. Sollefteå kommenterar även brist på speciella gruppbostäder för social psykiatri, främst bostädernas närhetsbehov till polis och psykiatrikompetens kopplat till boendet. 17

18 Bostadsanpassningsbidrag Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som kom in till kommunen under år Beviljade bidrag (helt eller delvis) samt ansökningar som avslogs under år 2011 (antal ansökningar) visas enligt diagram nedan Ansökningar Beviljade Avslag 600 Antal ansökningar Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Under 2011 kom det in totalt ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Det beviljades bidrag och 50 ansökningar avslogs under året. Kostnaden för bostadsanpassningsbidragen totalt sett under ( Se tabell nedan 1 ) Fördelning av beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2011 på flerbostadshus respektive småhus. ( se tabell nedan 2 ) Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2011 som avsåg gruppbostäder, servicehus eller andra särskilda boendeformer (se tabell nedan 3 ) Kommun Utbetalade kkr 1 Antal bidrag Belopp Antal bidrag Belopp Antal flerbostadshus 2 kkr 2 småhus 2 kkr 2 bidrag 3 Ånge Timrå Härnösand Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Sundsvall Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej 4 Kramfors Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej 2 Sollefteå Örnsköldsvik Totalt i länet

19 Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2011 fördelade efter beloppsstorlek (se tabell nedan) Kommun < kr > kr kr kr kr kr Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Totalt antal Största bidrag som beviljades under 2011 i respektive kommun (se tabell nedan) Kommun Kkr Ånge 125 Timrå Härnösand 231 Sundsvall 388 Kramfors 780 Sollefteå 139 Örnsköldsvik Bidrag till lägenheter i flerbostadshus som avsåg handikapphiss eller annan lyftanordning eller som avsåg dörrautomatik (se tabell nedan) Kommun Handikapphiss eller annan lyftanordning Handikapphiss eller annan lyftanordning, Dörautomatik (antal bidrag) Dörrautomatik, kostnad Kkr (antal bidrag) kostnad Kkr Ånge Timrå Härnösand 3 Vet ej 0 Vet ej Sundsvall Kramfors Solleftså Örnsköldsvik Totalt

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08 Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Fotografer: Rebecca Östlind, Khadra Hussein och Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden Analys av bostadsmarknaden Västernorrlands län 2012 Näringsliv och samhällsbyggnad Enheten för samhällsplanering Rapporten är sammanställd av: Annica Englund Länsbostadsdirektör Ann-Charlotte Larsson Bostadshandläggare

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Rapport 2004:17 2001:01 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsenheten Rapport 2004:17 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Foto omslag: Marianne R Berlin Utgivningsår: 2004 ISBN:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007 Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:7 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Bostadsbestånd och befolkning... 4 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Hushåll och bostäder

Hushåll och bostäder Hushåll och bostäder Så ligger till! Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 8 16 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Översikt 3 Bostadsbeståndet 4 Andel bostäder efter hustyp 4 Andel

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys 2013 Meddelandeserien nr 2013:08 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4259-13 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ.nr. 2011-24 Omslagsbild: Örebro kommun Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Redovisning av uppdrag 46 - Kommunal bostadsförsörjning enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetet 2011. Titel Bostadsmarknadsanalys 2011. Norrbottens

Läs mer

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4 En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i borgs län 2017 Rapport 2017:4 Foto omslag: Johanna Norelius Villa i. Utgivningsår: 2017 ISSN: 0284:5954 Rapporten har sammanställts av Johanna Norelius, enheten

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2012:18 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2012 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer