Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt"

Transkript

1

2

3 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor framgår av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Länsstyrelserna ska ge råd och stöd samt bidra med underlag som underlättar för kommunerna. Till Länsstyrelsens uppgifter hör också att följa upp utvecklingen på bostadsmarknaden. Denna rapport vänder sig till alla som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i Östergötland, till exempel kommuner, bygg- och bostadsföretag samt intresseorganisationer. Rapporten utgör samtidigt Länsstyrelsen Östergötlands redovisning 2013 av uppdrag enligt Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. I tillhörande fördjupningsrapport redovisas en delrapport om hemlöshetssituationen i länet och det pågående arbetet inom ramen för Länsstyrelsens hemlöshetsuppdrag. Arbetet med bostadsmarknadsanalysen och kartläggningen av hemlöshet har utförts av planhandläggare Sofia Bergvall, kultur- och samhällsbyggnadsenheten och socialkonsulent Lisbeth Gustavsson, enheten för social hållbarhet. Linköping den 14 juni 2013 Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan lansstyrelsen.se/ostergotland Rapport nr: 2009:XXX ISBN: XXX-X

4 3

5 Mot bakgrund av den generella lägesbedömning som länets kommuner presenterar i bostadsmarknadsenkäten kan läget för bostadsförsörjningen förefalla relativt stabilt. De flesta kommuner har balans mellan efterfrågan och utbud. I Vadstena, Norrköping och Mjölby kommuner, liksom i Linköping centralort bedömer man emellertid att man har bostadsbrist. I Ydre kommun är läget i stället det omvända, då utbudet överstiger efterfrågan i en sådan utsträckning att kommunen ser det som ett överskott. Tabell 1: Bedömning av läget på bostadsmarknaden Situationen i januari år 2013 Förväntad utveckling totalt sett under år Totalt sett Centralorten/ innerstan Övriga kommundelar Ökad efterfrågan i förhållande till utbudet Minskad efterfrågan i förhållande till utbudet Ingen påtaglig förändring Ödeshög balans brist balans X Ydre överskott överskott överskott X Kinda balans balans balans X Boxholm balans balans överskott X Åtvidaberg balans balans balans X Finspång balans brist överskott X Valdemarsvik balans balans balans X Linköping balans brist balans X Norrköping brist brist brist X Söderköping Motala balans brist balans X Vadstena brist brist balans X Mjölby brist brist balans X Antal med brist Om man tittar på bostadsmarknadens olika delområden, dvs. särskiljer centralorten från övriga kommundelar, framträder emellertid en tydlig förändring och även till viss del en mer bekymmersam bild. Av enkäten att döma finns bostadsbrist nu i fler centralorter än tidigare. Förutom Linköping, Norrköping, Vadstena och Finspång bedömer i år även Motala Mjölby och Ödeshögs kommun att det råder brist på bostäder i centralorterna. I övriga kommuner bedömer man att det är balans på bostadsmarknaderna förutom i Österbymo, där man har överskott. Uppgifter från Söderköping saknas trots påstötningar då man inte alls har svarat på enkäten

6 Kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen Segregation/integration av olika grupper i boendet Tillgänglighet för funktionsnedsatta personer i bostäder och bostadsområden Tillgänglighet för funktionsnedsatta i offentlig miljö Bostadsförsörjning för äldre/funktionshindrade Förhållandena i utsatta bostadsområden Bostadsförsörjning för ungdomar/studenter Åtgärder mot buller i boendemiljön Trygghetsskapande åtgärder Brottsförebyggande åtgärder Skapa god närmiljö för barn Boendesituationen för flyktingar som fått uppehållstillstånd Få i gång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror Omvandling av lokaler eller institutioner till bostäder Integrering av bostäder och verksamheter Öka inflyttningen Annat* Pågående arbete i kommunerna I samtliga östgötakommuner bedrivs ett omfattande arbete med frågor som direkt eller indirekt påverkar bostadsmarknaden, i den egna kommunen och länet. I nuläget uppger samtliga kommuner som har besvarat enkäten, utom Valdemarsvik, att man arbetar särskilt för att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen, vilket bland annat visar sig genom framtagande av översiktsplaner för landsbygds- och tätorts-områden. Vissa kommuner har eller håller på att inkludera LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i sin översiktsplanering. Tabell 1: frågor som kommunerna arbetar särskilt med. Ödeshög X X Ydre X X Kinda X X X Boxholm X X X X Åtvidaberg X X X Finspång X X X X X X X Valdemarsvik Linköping X X X X X Norrköping X X X X X X Söderköping Motala X X X Vadstena X X X X X Mjölby X X X Totalt i länet Satsningar för att öka inflyttningen pågår i nästan hälften av kommunerna. Bostadsförsörjning för äldre och funktionshindrade, trygghetsskapande åtgärder och tillgänglighet i offentlig miljö att är andra frågor som i enkäten lyfts fram som angelägna för kommunerna i länet just nu. Insatser för att få igång byggandet av hyresrätter med

7 rimliga hyror görs i Boxholm, Finspång, Norrköping, Vadstena och Ödeshög. I slutet av 2012 inrättades en byggakut i Norrköping för att öka intresset för att bygga bostäder och öppna kontakterna med byggherrarna. Bostadsbyggandet Bostadsbyggandet i regionen ökade år 2012 jämfört med året innan. Totalt påbörjades 884 lägenheter jämfört med 757 år En ökad produktion av lägenheter i flerbostadshus medan en viss minskning skedde av småhusproduktionen. Figur: Bostadsproduktion Påbörjade lägenheter, uppdelade på hustyp. (SCB) Här är det framför allt den kraftiga ökningen av hyresrätter i flerbostadshus i Linköpings kommun som slår igenom i statistiken. Även Norrköping fick en ökning av bostadsproduktionen. Många av länets övriga kommuner hade en i princip oförändrad eller något minskande nivå. En påtaglig minskning, av i första hand flerbostadshus med hyresrätt, skedde emellertid i Söderköping, Motala, Mjölby samt Finspång. I Motala var denna minskning mycket kraftigt då endast 12 lägenheter påbörjades (jmf 166 lägenheter 2011). I Norrköping skedde totalt sett en viss ökning i nyproduktionen. Bakom statistiken vilar här en kraftig ökning av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt samtidigt som småhusproduktionen i Norrköping minskade kraftigt. 6

8 Hinder för ökat bostadsbyggandet Många av kommunerna lyfter fram ekonomiska faktorer som de viktigaste hindren för bostadsbyggandet. Det handlar exempelvis om höga produktionskostnader, hårda lånevillkor eller svag inkomstutveckling för hushållen. Även om Valdemarsvik beskriver avsaknaden av aktuell översiktsplan som ett av hindren för bostadsbyggandet i kommunen förefaller bristande planberedskap, både generellt sett men också i attraktiva lägen, vara ett mindre hinder för bostadsbyggandet jämfört med tidigare år. Länsstyrelsen ser detta som ett resultat av den aktiva översiktsplaneringen som bedrivits i östgötakommunerna under de senaste åren och som på vissa håll även fortfarande pågår. Det handlar bland annat om arbete med kommuntäckande översiktsplaner, fördjupningar samt tematiska tillägg för LIS och vindkraft. Den översiktliga planeringen är i samverkan med boendeplanering grundläggande för kommunens möjligheter att skapa förutsättningar för bland annat nya attraktiva boendemiljöer. Därtill är planberedskapen för bostadsändamål i detaljplaner överlag kvantitativt sett relativt god. Bland annat uppges det i Linköping finnas färdiga detaljplaner för sammanlagt ca lägenheter och motsvarande siffra för Norrköping är ca lägenheter. Den planlagda marken är på de allra flesta håll tillräcklig för att möta efterfrågan de närmaste åren. Linköpings kommun påtalar emellertid att det finns ett antal detaljplaner i Linköping som överklagats på grund av flygbuller och att det faktum att de allmänna råden från Boverket och Naturvårdsverket inte stämmer överens utgör ett hinder för bostadsbyggandet i Linköpings stad. Även i Norrköping har nya bostadsprojekt blivit fördröjda till följd av överklaganden under det senaste året. För kommunerna i länets södra delar (Ödeshög, Ydre, Boxholm och Valdemarsvik) är befolkningsutvecklingen i sig ett hinder för bostadsbyggandet. Bedömningar av framtida byggande Tabell: Kommunernas bedömning av antalet påbörjade lägenheter i nyproduktion 2013 och Antal bostäder Antal bostäder 2014 Fler bostäder behöver byggas Ödeshög nej Ydre 4 4 nej Kinda nej Boxholm 5 5 ja Åtvidaberg 17 7 nej Finspång ja Valdemarsvik nej Linköping nej Norrköping ja Söderköping Motala ja Vadstena nej Mjölby nej Totalt i länet

9 Kommunerna redovisar i bostadsmarknadsenkäten hur man bedömer att byggandet i den egna kommunen kommer att se ut de närmaste två åren. Totalt sett beräknas 993 lägenheter påbörjas år 2012 och 1239 lägenheter år 2013, vilket är en ökning med ca 12 % resp. 40 % jämfört med antalet påbörjade lägenheter år 2012 (884 st). Samtliga kommuner, förutom Linköping, bedömer att bostadsproduktionen under 2013 och 2014 kommer att öka. Linköping förutspår istället en något lägre produktionsnivå under 2013 än Allmännyttan Sedan förra året har antalet lediga lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet mer än halverats i länet. Vakansgraden har minskat i samtliga kommuner förutom i Finspång och Linköping där vakanserna ökat marginellt. Den största minskningen har skett i Motala kommun. För första gången på många år gör ingen av kommunerna bedömningen att det råder uthyrningssvårigheter. I dagsläget bedöms gör inte någon av kommunerna bedömningav kommunerna Tabell: Lediga lägenheter i allmännyttan samt planerade förändringar i beståndet. Kommun Lediga Uthyrningssvårigheter Lediga Uthyrnings- Eventuell Beslut om lägenheter i i lägenheter i svårigheter i rivning av försäljning allmännyttan 2012 (2011) allmännyttan 2012 allmännyttan 2013 allmännyttan 2013 bostäder 2013/14 av bostäder 2013/14 Boxholm 23 (35) 12 4 Finspång 30 (47) 33 - Kinda 10 (25) 10 - Linköping 3 (8) 5 - Mjölby 26 (53) 15 - Motala 102 (127) 5 - Norrköping 40 (30) 13 - Söderköping 5 (5) Ej svar - Vadstena 5 (0) 5 - Valdemarsvik Åtvidaberg Ydre 38(60) Ja 25 - Ödeshög 5 (22) 1 - Totalt Östergötland 287 (412) Försäljning av lägenheter i det allmännyttiga beståndet bli aktuellt i Boxholms kommun. Totalt handlar det om 4 lägenheter som ska säljas till privat aktör för omvandling till fritidsbostäder. Under förra året genomfördes försäljning av totalt 626 lägenheter från det allmännyttiga bostadsbeståndet i länet. Nästan hälften (300 lägenheter) av dessa avyttrades av Stångåstaden AB i Linköping och 20 % av lägenheterna såldes av Vallonbygden i Finspång. Därutöver skedde mindre försäljningar i Norrköping, Kinda, Ydre och Mjölby. 8

10 Ungdomar Studenter Stora barnfamiljer Ensamstående med barn Hushåll som kommer inflyttande (framförallt arbetskraftsinvandring) Flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska bostätta sig permanent i kommunen Medelålders och äldre som vill flytta till en mindre bostad Hushåll som ställer krav på god tillgänglighet i bostaden och utemiljön Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Som vi har sett i avsnittet bostadsbeståndets utveckling är den generella bilden av bostadsmarknadsläget i länet att konkurrensen successivt hårdnar på vissa håll då fler kommuner än tidigare bedömer att det råder brist på bostäder i centralorten. Förutom att det ska finnas ett bostadsbestånd som kvantitativt kan möta efterfrågan är det också mycket viktigt att kvalitetsmässigt kunna tillgodose de behov som finns. Tabell: Grupper som har särskilt svårt att få bostad. Ödeshög x Ydre x Kinda Boxholm x x Åtvidaberg Finspång x x x x x Valdemarsvik Linköping x x x Norrköping x x x Söderköping Motala x x Vadstena x x x x Mjölby x Totalt i länet Åtta av länets kommuner, Ödeshög, Ydre, Boxholm, Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby och Vadstena, lyfter i bostadsmarknadsenkäten, fram att det råder brist på hyresrätter. Framför allt är det små lägenheter samt lägenheter med fyra rum eller fler som saknas. I Vadstena är det dessutom brist på bostadsrätter. Bristen på vissa typer av bostäder påverkar i varierande grad olika grupper. Vissa grupper drabbas inte särskilt hårt medan bristen märks tydligare för andra. I bostadsmarknadsenkäten

11 omnämns studenter, hushåll med höga krav på attraktivt läge, stora barnfamiljer samt flyktingar som har fått uppehållstillstånd i Sverige som grupper som har särskilt svårt att få en bostad. Även ungdomar, ensamstående med barn, inflyttade för arbete, hushåll med krav på god tillgänglighet i bostaden och utemiljön samt medelålders och äldre som vill flytta till mindre bostad har problem att hitta en bostad. Hushåll som inte blir godkända som hyresgäster Allmännyttan är en viktig samarbetspartner för kommunen när det gäller att ordna bostäder till hushåll som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Ungefär hälfen av kommunerna har ett regelbundet samarbete med allmännyttan i dessa frågor. Två kommuner; Kinda och Norrköping vänder sig även regelbundet till privata fastighetsägare. Några kommuner anser att man inte har behov av ett sådant regelbundet samarbete utan att man kan lösa problem efterhand när de uppstår. Drygt hälften av kommunerna hyr ut bostäder i andra hand till hushåll som av någon anledning inte kan klara boendet själv. Totalt handlar det om ca 520 lägenheter i länet, varav de flesta återfinns i Linköping (44%), Norrköping (27%), Motala (12%) och Finspång (11%). Därutöver har några av kommunerna arbetat fram överenskommelser med allmännyttan och/eller privata fastighetsägare för att de ska sänka kraven genom att t ex godkänna försörjningsstöd som inkomst. Motala och Vadstena använder sig av hyresgarantier och Ydre har egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut med förstahandskontrakt. En särskild beskrivning av hemlöshetsproblematiken i länet görs i rapporten Hemlöshet i Östergötland En lägesbeskrivning av hemlöshetens omfattning och karaktär samt pågående arbete. I denna ges en mer detaljerad beskrivning om hur kommunerna arbetar för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Äldre Majoriteten av kommunerna behöver arbeta aktivt med planering och/eller byggande av bostäder i så kallat särskilt boende 1 för äldre för att klara att tillgodose behovet på sikt. Enligt uppgifter i bostadsmarknadsenkäten är det endast fem kommuner som räknar att ingen utbyggnad behöver ske de närmaste två åren. I Boxholm har man för tillfället dessutom ett överskott på särskilt boende för äldre. Kinda, Vadstena och Linköping krävs att planerad utbyggnad genomförs för att täcka behovet de närmaste två åren. I Mjölby bedöms bristen bestå, även efter ev. planerat byggande de närmaste två åren. Norrköping och Finspång bedömer att det kan komma att vara brist, även på 5 års sikt. Tabell 6: Behov av särskilt boende för äldre. Överskott på bostäder Behovet är täckt. Ingen utbyggnad behövs de närmsta två åren Räknar med att täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmsta två åren Brist även efter ev planerad utbyggnad de närmsta två åren Brist även på 5 års sikt Behovet av särskilt boende för äldre Boxholm Ydre, Åtvidaberg, Valdemarsvik, Motala Kinda, Vadstena, Linköping Mjölby Finspång, Norrköping 1 För att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndprövning och ett beslut av kommunen. 10

12 På många håll i länet arbetas det för att tillskapa ett bredare utbud av bostäder för äldre som inte har det omsorgsbehov som krävs för att bo i särskilt boende. Det handlar till stor del om satsningar på senior- och trygghetsbostäder där äldres individuella behov av social gemenskap och trygghet kan tillgodoses. Enligt bostadsmarknadsenkäten planeras nyproduktion av seniorbostäder i Åtvidaberg, Norrköping, Linköping och Motala under 2013 och Totalt handlar det om 133 lägenheter. Samtidigt planeras och/eller har påbörjats totalt 48 lägenheter enligt trygghetskonceptet 2. Merparten av lägenheterna byggs av privata fastighetsägare i form av hyresrätter. Funktionshindrade Det förefaller krävas än större insatser av kommunerna för att tillgodose behovet av särskilt boende för funktionshindrade än för äldre. Av bostadsmarknadsenkäten att döma kräver situationen ett aktivt arbete av de flesta kommunerna. Det är endast tre kommuner som gör bedömningen att behovet är täckt och att det inte behövs någon utbyggnad de närmsta två åren. I Ydre bedöms bristen kvarstå, även på fem års sikt. Tabell 7: Behov av särskilt boende för funktionshindrade. Behovet av särskilt boende för funktionshindrade Överskott på bostäder - Behovet är täckt. Ingen utbyggnad Åtvidaberg, Boxholm, Valdemarsvik behövs de närmsta två åren Räknar med att täcka behovet genom Motala, Norrköping, Kinda Vadstena, planerad utbyggnad de närmsta två åren Brist även efter ev planerad utbyggnad de närmsta två åren Brist även på 5 års sikt Finspång, Linköping, och Mjölby Ydre Nyanlända Under förra året togs 1134 nyanlända flyktingar emot i länet. Samtliga Östgötakommuner har tecknat avtal om mottagandet och antalet varierar mellan 20 och 500 personer. Det är en utmaning att hitta kommuner där vakanta arbeten kan matchas med lediga bostäder och man därigenom kan erbjuda den nyanlända goda förutsättningar att integreras i det svenska samhället. I de samtal som förts med kommunrepresentanter har tillgången till bostäder angetts som en begränsande faktor för mottagandet. Även i förhandlingarna med Länsstyrelsen om fortsatt mottagande har bostadsfrågan avhandlats och i överenskommelserna med Linköping respektive Norrköping har skriftligen formulerats att det är en förutsättning att bostadsfrågan beaktas vid mottagande enligt anvisning. Svårigheten att tillgodose behovet av bostäder till flyktingar bekräftas av kommunernas svar i årets bostadsmarknadsenkät. Enligt denna bedömer sju kommuner att det är ganska svårt eller mycket svårt att tillgodose behovet av bostäder på ett års sikt. Även i ett längre tidsperspektiv bedöms bostadsförsörjningen för nyanlända flyktingar vara en utmaning. 2 Trygghetsbostäder är en ny boendeform för personer som fyllt 70 år. Bostäderna ska ha gemensamma utrymmer och det ska finnas personal som dagligen stödjer de boende. Länsstyrelsen administrerar ett statligt investeringsbidrag för trygghetsbostäder. 11

13 På ett års sikt På tre års sikt Ganska Lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Lätt Ganska lätt svårt Ödeshög X X Ydre X X Kinda X X Boxholm X X Åtvidaberg X X Finspång X X Valdemarsvik X X Linköping X X Norrköping X X Söderköping Motala X X Vadstena X X Mjölby X X Totalt i länet Mycket svårt I tabellen nedan redovisas hur respektive kommun rent praktiskt går till väga för att ordna bostäder till flyktingar. Majoriteten av kommunerna samarbetar regelbundet med allmännyttan för att få fram bostäder till flyktinghushållen. Färre är kommunerna som regelbundet tar hjälp av privata fastighetsägare här bör noteras att varken Valdemarsvik eller Åtvidaberg har någon allmännytta att samarbeta med i denna fråga. Linköping anger i enkäten att flyktinghushållen förväntas lösa bostadsbehoven själva och syftar då på de nyanlända som bosätter sig i kommunen på egen hand och alltså inte dem som ev. anvisas plats via arbetsförmedlingen. Tabell 8: Kommunernas arbete med att ordna bostäder till flyktingar. Normalt sätt att få fram bostäder till flyktingar Regelbundet samarb. med allmännyttan Regelbundet samarb. med privata fastighetsägare Vid behov kontaktas allmännyttan Vid behov kontaktas privata fastighetsägare Flyktinghushållen förutsätts lösa sina bostadsbehov själva På annat sätt Kommun Ydre, Kinda, Ödeshög, Finspång, Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm Åtvidaberg, Valdemarsvik, Kinda Norrköping Finspång, Norrköping Linköping 12

14 I Östergötland har fem av 13 kommuner antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessa kommuner har markerats med röd eller grå färg i figuren nedan. Riktlinjerna utgör i Norrköping och Linköping egna, separata dokument medan Ydre, Mjölby och Kinda har valt att integrera riktlinjerna i den kommunövergripande översiktsplanen alternativt fördjupning av denna. Finspångs kommun har däremot påbörjat arbete med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Länsstyrelsen konstaterar att samtliga av länets kommuner behöver utveckla sitt arbete med boendeplaneringen för att fullt ut uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen. Det handlar generellt om att ordna så att aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen antas i kommunen. Att ta ett helhetsgrepp och skapa en sammanhållen planering för boende som grundar sig på en behovsanalys samt uppsatta kommunala mål och visioner. Behovet av en övergripande boendeplanering blir tydligare när situationen på bostadsmarknaden blir kärvare och konkurrensen ökar till följd av ett långvarigt lågt bostadsbyggande. I Östgötakommunerna har man i dagsläget bostadsbrist i mer än hälften av centralorterna, vilket är en väsentligt mer besvärlig situation än tidigare. När bostadsbrist uppstår blir det än viktigare att kraftsamling sker för att öka förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande generellt samtidigt som särskilda insatser kan behövas för att de bostäder som byggs ska få rätt inriktning utifrån de behov som finns och den utveckling som förväntas komma. Under de senaste åren har ett flertal kommunen aktualiserat sina översiktsplaner vilket skapar ett gynnsamt utgångsläge och en bra grund för utveckling av riktlinjer för bostadsförsörjningen. 13

15 Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxt som välfärd. Boendeplaneringen är en viktig del i kommunernas strategiska planering. I tider då kommungränserna i mindre utsträckning påverkar var vi bosätter oss blir det emellertid allt viktigare att samverkan om bostadsfrågorna sker mellan kommunerna. I Östergötland bör det mellankommunala samarbetet utvecklas för att bostadsmarknaden bättre ska kunna matcha den generella utvecklingen mot en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Bostadsbyggandet ökade under 2012 jämfört med En stor del av ökningen består i ett ökat antal påbörjade hyreslägenheter i Linköping och Norrköping. Samtidigt har småhusbyggandet gått ner totalt sett vilket gett stor total minskning i en del övriga kommuner. Fler kommuner än tidigare uppger att bostadsbrist nu råder i centralorten. Förutom allmän bostadsbrist i centralorterna uppger också en ökande mängd kommuner problem med att få fram bostäder till särskilda grupper som äldre, hemlösa och flyktingar. Som främsta hinder för att kunna bygga större volymer bostäder anges ekonomiska begränsningar i form av snäva lånevillkor, höga byggkostnader och hushållens betalningsförmåga. Linköping och Norrköping anger också överklagade detaljplaner som en hämmande faktor för att få igång byggande av de mest attraktiva projekten. Över lag råder en god planberedskap i form av nyligen aktualiserade översiktsplaner. I de största kommunerna finns också betydande volymer bostäder att uppföra på byggrätter i tidigare upprättade detaljplaner. Det politiska intresset för att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen är fortsatt lågt i länet som helhet. Endast fem kommuner har upprättat och antagit sådana riktlinjer. Hemlöshetsuppdraget ger incitament för att stödja kommunala processer som tar ett bredare grepp på boendeplaneringen. Länsstyrelsens inledande kartläggning av hemlösheten visar att behov finns av både nationella, regionala och lokala insatser för att stödja dessa processer. Länsstyrelsen anser att bredare och mer genomgripande initiativ behöver tas för en mer aktiv kommunal boendeplaneringen som stödjer en god utveckling av boendet i länet. Väl genomarbetade och förankrade riktlinjer för bostadsförsörjningen behöver antas i samtliga länets kommuner. Riktlinjerna behöver grundas på ett brett angreppssätt som tar hand om alla medborgares behov och som inkluderar såväl offentliga som privata aktörer i boendeplaneringen. En viktig del i detta är också att stärka den regionala samordningen mellan kommunerna i boendeplaneringen. Ett stort behov finns också av metodutveckling för att ge planeringen en lämplig utformning. Enligt länsstyrelsen kräver detta fortsatta insatser från såväl regeringen som Boverket, Länsstyrelsen och övriga regionala aktörer. 14

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Bilaga med sammanställda data från Bostadsmarknadsenkäten (BME) och Statistiska centralbyrån (SCB) Innehållsförteckning REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Nyanlända flyktingars boende

Nyanlända flyktingars boende Nyanlända flyktingars boende Fördjupningsrapport tillhörande regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2012 Titel Utgiven av Copyright Författare ISBN Rapportnr Omslag Övriga foton Nyckelord Nyanlända

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Läget i länet Bostadsmarknadsanalys 2011

Läget i länet Bostadsmarknadsanalys 2011 Läget i länet Bostadsmarknadsanalys 2011 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-3946 -11 Förord Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Bostadsmarknaden Boendeplanering i Östergötland

Bostadsmarknaden Boendeplanering i Östergötland Bostadsmarknaden 2010 Boendeplanering i Östergötland LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 400-53-10 FÖRORD Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys 2015 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-5606-15 Förord Denna rapport vänder sig till alla som har intresse av att följa eller delta i utvecklingen av bostadsmarknaden i Östergötland.

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04

Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04 Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04 Särskild utredare Hanna Wiik Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Bostadsprogram KSU

Bostadsprogram KSU Bostadsprogram 2018-2021 KSU 2017-09-19 Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram? Lagkrav att kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. Visar kommunens

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmland Länsstyrelsen Värmland Magnus Ahlstrand, plan- och bostadssamordnare Örebro den 18 maj 2016 Granska översiktsplaner och detaljplaner riktlinjer för bostadsförsörjning Besluta om väg och järnvägsplaner

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Kartläggning av kommunal översiktsplanering (GIS)

Kartläggning av kommunal översiktsplanering (GIS) Kartläggning av kommunal översiktsplanering (GIS) Kunskapsunderlag för Regional utveckling och regional och kommunal planering WSP Sverige på uppdrag av Region Östergötland, december 2018 Uppdaterad bild

Läs mer

Regleringsbrev 48, 2015 Bostadsbyggnadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande

Regleringsbrev 48, 2015 Bostadsbyggnadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande Regleringsbrev 48, 2015 Bostadsbyggnadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande Sammanfattning Tillskotten av bostäder är en mycket viktig fråga för Östergötlands fortsatta utveckling. Länet behöver

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen

Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen 2018-01-30 1 (5) Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen 1. Fråga: Skillnaderna på Socialstyrelsen och Järfällas rapporter skapar en differens som kan vara intressant

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

STK Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK

STK Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 (5) Datum 2019-06-27 Adress 205 80 Malmö Diarienummer ASN-2019-5732 Yttrande Till Kommunfullmäktige STK-2019-477Motion från Emma-Lina Johansson om att ta

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2012 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2009 2010 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2009 Bostadsmarknaden 2009 2010 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2009 Boverket juni 2009 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2018 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade

Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade RAPPORT 2001:8 Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade Sociala enheten 2001-06-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 502-10873/2000 FÖRORD I denna rapport presenteras en länstäckande kartläggning

Läs mer

Program för bostadsförsörjningen Mål och indikatorer

Program för bostadsförsörjningen Mål och indikatorer Diarienr 2017/00043 Program för bostadsförsörjningen 2018-2021 Mål och indikatorer Antaget av kommunfullmäktige datum XX 2017 Reviderad XXXX Remisshandling 2017-04-19 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Beredskap och kapacitet för mottagande och bosättning av nyanlända

Beredskap och kapacitet för mottagande och bosättning av nyanlända Beredskap och kapacitet för mottagande och bosättning av nyanlända Innehåll Utgångspunkter för mottagande och bosättning Mottagande av nyanlända 2017 i siffor Lägesbild kvartal 1, 2018: frågor om bosättning

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Publikation nr 2018:3. Bostadsmarknadsanalys 2018

Länsstyrelsen Västernorrland Publikation nr 2018:3. Bostadsmarknadsanalys 2018 Länsstyrelsen Västernorrland Publikation nr 2018:3 Bostadsmarknadsanalys 2018 Sida 2 av 24 Omslagsbilder: Fotograf: Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie Publikation nr

Läs mer

Bostadsmarknaden 2012. Meddelande 2012:11

Bostadsmarknaden 2012. Meddelande 2012:11 Bostadsmarknaden 2012 Meddelande 2012:11 Bostadsmarknaden i Hallands län 2012-06-15 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2012:11 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M --2012/11--SE Tryckt på Länsstyrelsens tryckeri

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Rapport 2013:23 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Boverket december 2013 Titel:

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2016 2016-06-08 Kultur- och samhällsbyggnadsenheten DNR 405-5230-16 Förord Denna rapport vänder sig till alla som har intresse av att följa eller delta

Läs mer

Bostadsmarknaden i stort - bostadsbehov och bostadsefterfrågan samt förutsättningar för en lokal bostadsmarknad i balans

Bostadsmarknaden i stort - bostadsbehov och bostadsefterfrågan samt förutsättningar för en lokal bostadsmarknad i balans Bostadsmarknaden i stort - bostadsbehov och bostadsefterfrågan samt förutsättningar för en lokal bostadsmarknad i balans Bostadsmarknadsläget 218 Bostadsmarknadsläget 218 utifrån kommunstorlek 135 26 29

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Regionala bostadsmarknadsanalyser års arbete

Regionala bostadsmarknadsanalyser års arbete Regionala bostadsmarknadsanalyser 2015 års arbete 1 Regionala bostadsmarknadsanalyser 2015 års arbete, Dnr: 1698/2015 Boverket Årets rapportering till regeringen Boverket ska enligt Förordning (2011:1160)

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostadsförsörjning i mindre kommuner

Bostadsförsörjning i mindre kommuner Bostadsförsörjning i mindre kommuner Bostadsmarknadsläget 2018 De lokala bostadsmarknadernas karaktär Kommuner med svag bostadsmarknad Med svag bostadsmarknad menas en marknad där efterfrågan på bostäder

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Svar på remiss av betänkandet (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar YTTRANDE 1 (6) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se Ert diarienummer N2018/02915/BB Svar på remiss av betänkandet (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer