SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Ungdomar Studenter Stora barnfamiljer Ensamstående med barn Hushåll som kommer inflyttande till kommunen eller centralorten (framförallt arbetskraftsinflyttning) Flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska bosätta sig permanent i kommunen Medelålders och äldre som vill flytta till en mindre bostad Hushåll som ställer krav på god tillgänglighet i bostaden och utemiljön Hushåll som har höga krav på attraktivt läge 1.2 Är det brist på någon av följande typer av bostäder? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Hyresrätter, följande storlekar: 1-2 rk 3 rk 4 rk eller större Bostadsrätter, följande storlekar: 1-2 rk 3 rk 4 rk eller större Äganderätter (villor/radhus/kedjehus) 1.3 Hur många hyresrätter bedömer ni skulle behöva byggas det närmaste året för att tillgodose efterfrågan? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Inga hyresrätter alls 1-19 hyresrätter hyresrätter hyresrätter Mer än 100 hyresrätter 1.4 Hur bedömer ni sammanfattningsvis läget på bostadsmarknaden i kommunen för närvarande? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt sett, i kommunen som helhet betraktad BALANS BRIST BRIST BRIST ÖVERSKOTT BALANS BRIST BRIST BRIST På centralorten, alternativt i innerstan BRIST BRIST BRIST BRIST BRIST BRIST BRIST BRIST BRIST I övriga kommundelar ÖVERSKOTT BALANS BALANS BRIST ÖVERSKOTT BALANS BALANS BRIST BALANS Här är det fråga om en övergripande bedömning av bostadsmarknadsläget i kommunen. "Brist på bostäder" råder om det hela tiden finns en efterfrågan som överstiger utbudet. "Överskott på bostäder" innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns tomma lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden som helhet betraktad präglas av ett överskott.

2 1.5 Räknar ni med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget under år ? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt sett, i kommunen som helhet betraktad På centralorten, alternativt i innerstan I övriga kommundelar Alternativen avser: Bostadsbrist uppstår/ökar Bostadsbrist minskar Bostadsöverskott minskar Bostadsöverskott uppstår/ökar Inga påtagliga förändringar väntas 1.6 Kommentarer Oxelösund Flen Eskilstuna nuari 2013 påbörjades inflyttning i trygghetsboende, 36 lägenheter, vilket medför en omflyttning. Hyresbostäder efterfrågas. Oxelösund saknar omfattande omland. Centralort och övriga kommundelar är näst intill detsamma. I centralorten består bristen av centralt belägna bostäder, stora hyresrätter och bostadsrätter av alla storlekar. Bristen på ettor och små tvåor i hyresrätt blir allt mer påtaglig, även i de mindre orterna. 1.1 Torshälla Fastighets AB anger dessa svar. Eskilstuna Kommunfastigheter AB saknar statistik för detta. 1.2 Eskilstuna Kommunfastigheter AB saknar 1-2 rok. Torshälla Fastighets AB saknar 4 rok och större. 1.5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB anger brist i centrum, i övrigt svårt att bedöma, Torshälla Fastighets AB anger "inga påtagliga förändringar"

3 2. Allmännyttans utveckling 2.1 Det finns allmännyttiga bostadsföretag i alla länets kommuner. När ändrades ägardirektiven senast? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa År Vilket avkastningskrav gäller enligt ägardirektivet för bolaget? Vingåker Ägardirektiven är under omarbetning på grund av omstrukturering av kommunens fastighetsbestånd Gnesta 5% på insatt kapital Nyköping 5 % direktavkastningskrav på totalt kapital Oxelösund 3,3 % totalavkastningskrav på totalt kapital Flen 2 % av bruttovinst/marknadsvärde för bolagets fastigheter Katrineholm 6,5 % direktavkastningskrav på totalt kapital Eskilstuna 2,52% på aktiekapitalet hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB Strängnäs Minst genomsnittet av de närmast föregående tre årens medelränta på en 5-årig statslåneränta + 2 procent, beräknat på totalt kapital Trosa Statslåneräntan + 1 % 2.4 Hur många outhyrda* lägenheter hade allmännyttiga bostadsföretaget i er kommun 1 januari 2013? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal lägenheter *Outhyrda lägenheter är till uthyrning lediga lägenheter, det vill säga lägenheter som saknar kontrakt 1/ Handlar det om så många outhyrda lägenheter att detta utgör ett problem? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa 2.6 Finns det lägenheter som på grund av uthyrningssvårigheter är kallställda* i januari 2013? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal lägenheter *Här avses fastigheter som har utrymts och bommats igen tills vidare och där lägenheterna alltså inte längre är "till uthyrning lediga".

4 2.7 Kan det bli aktuellt att riva bostäder på grund av uthyrningssvårigheter under år ? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal lägenheter 2.9 Såldes någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets beståndet under år 2012? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal lägenheter 895 Dessa 895 lägenheter såldes till privat bostadsföretag/fastighetsägare för fortsatt uthyrning Motiven att sälja var Möjliggöra nyproduktion samt Ge bättre ekonomiskt utrymme för underhåll och upprustning 2.12 Finns det beslut om försäljning av någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd under ? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal lägenheter 220 Dessa 220 lägenheter säljs till privat bostadsföretag/fastighetsägare för fortsatt uthyrning 2.14 Utökades det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd genom inköp av bostadsfastigheter under 2012? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal lägenheter Kommentarer Torshälla Fastighets AB hade vid årsskiftet tomställda lägenheter för ombyggnad/reparation

5 3. Förväntat bostadsbyggande 3.1 Hur många bostäder* kommer enligt er egen bedömning att påbörjas i nyproduktion Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa i er kommun under år 2013 respektive år 2014? Antal lägenheter Totalt i länet Antal lägenheter Totalt i länet Fråga 3.1 är inte en sammanfattning av projektlistorna utan är kommunens sammanlagda bedömning av hur hög bostadsbyggandet kommer att kunna bli under perioden. *Alla typer av bostäder avses, inkl ägarbyggda småhus. Påbörjad enligt SCB:s definition innebär att byggnadsarbeten som gjutning av källargolv, källarmurar, bottenplatta eller dylikt har påbörjats. 3.2 Skulle det med hänsyn till efterfrågan behöva byggas fler bostäder under år än vad ni har angett ovan? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa 3.3 Vad är det framförallt som hindrar bostadsbyggande i er kommun just nu? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor Höga produktionskostnader Svag inkomstutveckling för hushållen Brist på byggarbetskraft Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Överklaganden av detaljplaner Osäkerhet om framtida infrastruktusatsningar Bullerproblem Vikande befolkningsunderlag Att kommunen för närvarande inte strävar efter att öka befolkningen Annan orsak: Gnesta Oxelösund Eskilstuna Bankernas lånevillkor är höga vilket ej stimulerar till ökad exploatering. Osäkerhet i finansiella läget. Tidigare upprättade detaljplaner överklagades. Försäljning och produktion kunde inte starta innan lågkonjunkturen medförde större försiktighet. Markföroreningar är en orsak. 3.4 Kommentarer Flens kommun: Situationen är fortfarande oförändrad med flera samverkande faktorer som hindrar bostadsbyggande. Tobins Q för villor ligger i genomsnitt 0,8. Detta påverkar betalningsviljan hos invånarna och viljan hos bankerna att finansiera bostadsbyggande. När sedan befolkningen minskar,är det svårt att få tillräcklig efterfrågan för att byggfirmor ska våga bygga hyres- eller bostadsrätter.

6 4. Boende och hållbar samhällsplanering 4.1 Har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Om ja, år: Enligt bostadsförsörjningslagen ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 4.2 Om ja, i vilket sammanhang har ni antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa I ett särskilt program/plan för boendefrågor (bostadsförsörjningsprogram eller liknande) Vi anger riktlinjer för bostadsförsörjningen i den kommunomfattande översiktsplanen Vi anger riktlinjer för bostadsförsörjningen i fördjupningar av översiktsplanen Vi anger riktlinjer för bostadsförsörjningen i annat dokument/sammanhang Vingåker och Flens kommuner har ambitionen att ta fram riktlinjer under mandatperioden men har inte påbörjat arbetet ännu. 4.4 Om riktlinjer för bostadsförsörjningen finns, berör de tillgänglighetsfrågor för funktionsnedsatta personer? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Om ja, på vilket sätt: Gnesta Nyköping Katrineholm Trosa Finns som ett mål i framtidplanen. Riktlinjer för tillgänglighet finns i bostadsförsörjningsprogrammet. Påtalat kommunens ansvar i bostadsförsörjningsprogram. (ej svarat) Kommunen har tagit fram en gång och cykelvägsanalys, som vägs in i bostadsexploateringarna. Frågorna belyses också i varje detaljplan. 4.5 Äger kommunen den mark som är aktuell för planerad/pågående bostadsbyggnation enligt projektlistan? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa, delvis Har ingen pågående byggnation 4.6 Har kommunen antagit någon form av policy eller liknande för prissättning och fördelning av mark? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa, en policy som är antagen av Kommunfullmäktige eller nämnd 4.7 Har kommunen under de senaste två åren styrt upplåtelseformen i samband med markanvisning? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa

7 4.8 Hur väljer kommunen vanligtvis ut vilken byggherre som får markanvisningen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Jämförelse-, anbuds- eller tävlingsförfarande Direktanvisning Tilldelar ingen mark via markanvisning På annat sätt: Flen Intresseanmälan 4.9 Samrådde ni under 2012 med någon annan kommun om planeringen för bostadsförsörjningen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa 4.10 Samarbetar ni över flera förvaltningar när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa, i grupp med handläggande tjänstemän från flera olika förvaltningar, i grupp bestående av berörda förvaltningschefer (och ev. även handläggare), i grupp bestående av förtroendevalda i berörda nämnder (och ev. även förvaltningschefer och/eller handläggare), vi har inget regelbundet samarbete mellan flera förvaltningar i bostadsförsörjningsfrågor På annat sätt: Eskilstuna Arbete med att få igång ett regelbundet samarbete mellan förvaltningarna har startat år Är det någon eller några av följande frågor som ni för närvarande arbetar särskilt mycket med i er kommun? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen Segregation/integration av olika grupper i boendet Tillgänglighet för funktionsnedsatta personer i bostäder och bostadsområden Tillgänglighet för funktionsnedsatta personer i offentlig miljö Bostadsförsörjning för äldre/funktionsnedsatta personer Förhållanden i utsatta bostadsområden Bostadsförsörjning för ungdomar/studenter Åtgärder mot buller i boendemiljöer Trygghetsskapande åtgärder (Se 4.12) Brottsförebyggande åtgärder Skapa god närmiljö för barn Boendesituationen för flyktingar som har fått uppehållstillstånd Få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror Omvandling av lokaler eller institutioner till bostäder Integregrering av bostäder och verksamheter Öka inflyttningen Annat 4.12 Om ni har angett att ni arbetar med trygghetsskapande åtgärder. Har det skett ur ett jämställdshetsperspektiv? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Om ja, i vilket sammanhang sker det? ÖP eller fördjupning av ÖP Särskild utredning eller projekt Annat sammanhang Boendeprogram eller motsvarande

8 4.13 Förekommer det att fritidshus omvandlas till permanenta bostäder i er kommun? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa, i betydande omfattning, men i begränsad omfattning, ytterst sällan Kommunen saknar underlag för en sådan bedömning 4.14 Förekommer det att permanenta bostäder omvandlas till fritidshus i er kommun? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa, i betydande omfattning, men i begränsad omfattning, ytterst sällan Kommunen saknar underlag för en sådan bedömning 4.15 Har det gjorts en inventering av flerbostadshusbeståndet? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Om ja, år: * Avseende: Upplåtelseform Lägenhetsstorlekar Upprustningsbehov Förekomst av hiss Tillgänglighet i övrigt för funktionsnedsatta personer, t.ex. för entréer och trapphus m.m Närhet till service Närhet till kommunikationer Annat: *Torshälla Fastighets AB har gjort en inventering. Eskilstuna Kommunfastigheter AB har ej besvarat denna fråga Har ni i er kommun inventerat radonsituationen i bostäderna? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa, för hela eller betydande delar av kommunen,för enstaka delar av beståndet * * Eskilstuna Kommunfastigheter AB har inventerat radonsituationen i de fastigheter som de äger och förvaltar. Torshälla Fastighets AB har ej besvarat denna fråga.

9 5. Förmedling och anvisning av bostäder Allmänna frågor 5.1 Finns det någon bostadsförmedling i er kommun? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Det allmännyttiga bostadsföretaget har egen kö Det finns en kommunal bostadsförmedling* Det finns privat bostadsförmedling Kommunen har lista på hyresvärdar på sin hemsida Arbetar på annat sätt * Kommunal bostadsförmedling = en serviceinstans där bostäder från flera olika fastighetsägare kan förmedlas och där kommunen beslutar om vilka förmedlingsprinciper som ska gälla. 5.2 Finns det någon form av förturssystem inom kommunen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Vilka har möjlighet att få förtur? Trångbodda familjer med många barn Personer som fått arbete i kommunen (och som bor så långt bort att det inte går att pendla) Personer med lättare rörelsehinder som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet (exv. med hiss) Hushåll som av ekonomiska skäl behöver flytta till en billigare bostad Hushåll som på grund av skilsmässa behöver ny bostad Flyktingar som ingår i det kommunala flyktingmottagandet Andra förtursgrunder Andra förtursgrunder som angetts: Gnesta Genom vårt samarbete med socialförvaltningen och flyktingmottagande 5.3 Vilken instans sköter förturshanteringen*? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Socialtjänsten Det allmännyttiga bostadsföretaget Fastighets-/tekniska kontoret Annan instans: * Här avses förtur till en egen lägenhet med förstahandskontrakt.

10 Frågor avseende bostäder till dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden 5.5 Finns det ett regelbundet samarbete mellan kommunen och hyresvärdar för att få fram bostäder till hushåll Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden? *, med det allmännyttiga bostadsföretaget, med privata hyresvärdar, inget regelbundet samarbete, varken med det allmännyttiga bostadsföretaget eller med privata hyresvärdar., det behövs inget regelbundet samarbete- vi löser ev. problem när de dyker upp. * Det kan t.ex. gälla hushåll som till följd av betalningsanmärkningar eller hyresskulder, arbetslöshet, missbruksproblem och/eller tidigare störningar inte själva kan få ett förstahandskontrakt. 5.6 Förekommer det att kommunen hyr lägenheter, som sedan hyrs ut i andra hand till hemlösa personer, Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa vars boende där är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler?, Om ja, antal lägenheter som hyrs ut i andra hand under särskilda villkor * , vi arbetar inte på det sättet *Flen hade 33 stycken januari år 2012, ingen uppgift lämnad för januari 2013 Om nej på fråga 5.6 gå direkt till fråga 5.12! 5.7 Ligger dessa lägenheter samlande i särskilda hus eller trapphus, eller är de utspridda i bostadsbeståndet? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa De är samlade i särskilda hus/trapphus De ligger utspridda i bostadsbeståndet Båda formerna förekommer 5.8 Är avsikten att den boende så småningom ska ta över hyreskontraktet och bo kvar utan tillsyn och utan Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa särskilda villkor eller regler?, i de flesta fall är det detta som är avsikten, i det flesta fall finns det ingen möjlighet att ta över kontraktet, avsikten är istället att andrahandshyresgästen ska flytta vidare Båda modellerna förekommer 5.9 Hur många av dessa andrahandshyresgäster fick ta över hyreskontraktet förra året (2012)? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal hushåll Saknar uppgift om detta 5.10 Hur många av dessa andrahandshyresgäster flyttade istället vidare till en annan bostad, som de fick Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa förstahandskontrakt på, förra året (2012)? Antal hushåll Saknar uppgift om detta

11 5.11 Finns det hemmavarande barn under 18 år bland de hushåll som hyr i andra hand av kommunen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal hushåll Antal barn Saknar uppgift om detta 5.12 Arbetar kommunen på något annat sätt för att motverka eller avhjälpa hemlöshet? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Hyresgarantier Uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar, t. ex. med erbjudande om rådgivning eller särskilda insatser Överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget att de ska sänka kraven på de bostadssökande, t.ex. godkänna försörjningsstöd som inkomst Överenskommelse med privata fastighetsägare att de ska sänka kraven på de bostadssökande, t.ex. godkänna försörjningsstöd som inkomst Egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut (med förstahandskontrakt) till hemlösa för längre tid 5.13 Förekommer det att kommunen (ej det allmännyttiga bostadsbolaget) köper enskilda bostadsrätter för att Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa tillgodose behovet av bostäder för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar? 5.14 Äger kommunen några bostadsrätter idag? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal lägenheter 11

12 6. Bostäder för flyktingar 6.1 Hur får ni normalt sett fram bostäder till kommunmottagna flyktingar*? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Regelbundet samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget Regelbundet samarbete med privata fastighetsägare Tar vid behov kontakt med det allmännyttiga bostadsföretaget Tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare Flyktinghushållen förutsätts lösa sina bostadsbehov själva På annat sätt *Med flyktingar avses här personer som har fått permanent uppehållstillstånd och som deltar i kommunens introduktionsprogram. 6.2 Hur ser kommunen på möjligheterna att tillgodose bostadsbehovet för flyktingar som deltar i ert flyktingmottagande? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa på 1 års sikt Lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt på 3 års sikt Lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt 6.3 Är något av följande ett betydande problem i er kommun när det gäller att tillgodose behovet av bostäder Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa till flyktingar som deltar i kommunens flyktingmottagande? Brist på hyreslägenheter Brist på stora lägenheter Brist på små lägenheter Brist på lägenheter med rimlig hyresnivå Hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst eller anställning Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer 6.4 Kommentarer Vingåkers kommun Kommunen har numera inget introduktionsprogram. Arbetsförmedlingen ansvarar för flyktingarna sedan december Eskilstuna kommun Hyresrätterna är för dyra. Arbetsförmedlingen har bosättningsansvaret för flyktingar.

13 7. Bostäder för ungdomar och studenter 7.1 Hur bedömer ni utbudet av bostäder för ungdomar* i er kommun? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Brist på sådana bostäder som just ungdomar efterfrågar. Ange i så fall om det är bostädernas storlek, pris eller läge som inte motsvarar ungdomarnas önskemål eller möjligheter Lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll Lediga mindre bostäder är för dyra, även för ungdomar med förvärvsinkomst Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar Generell bostadsbrist Inga större problem för ungdomar att få tag i en lämplig bostad Saknar underlag för en sådan bedömning *Ungdomar i åldern år som ska etablera sig på bostadsmarknaden. 7.2 Finns det några särskilda ungdomsbostäder* i kommunen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal *Här avses bostäder som enbart hyrs ut till personer under en viss ålder. 7.3 Är det några särskilda insatser på gång i er kommun för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa, ange vilka: Nybyggnad av eller ombyggnad till särskilda ungdomsbostäder Nyproduktion av små bostäder med rimliga hyror Hyresrabatter Plombering av rum Kommunen eller fastighetsägaren underlättar för två eller flera att hyra en lägenhet gemensamt Bostadsinformation särskilt för ungdomar Resebidrag knutet till boendet Hyresgarantier Annat

14 Frågorna 7.4 till och med 7.8 besvaras endast av kommuner med universitet eller högskola samt berörda grannkommuner! 7.4 Hur bedömer ni utbudet av bostäder för studenter i er kommun? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Brist på sådana bostäder som just studenter efterfrågar Ange i så fall om det är bostädernas storlek, pris eller läge som inte motsvarar studenternas önskemål eller möjligheter Lediga bostäder är för stora för de flesta studenthushåll Lediga mindre bostäder är för dyra för studenter Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för studenter Generell bostadsbrist Inga större problem för studenter att få tag i en lämplig bostad Saknar underlag för en sådan bedömning 7.5 Finns det särskilda studentbostäder* i kommunen? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal 200 *Med studentbostäder avses studentlägenheter, korridorrum och liknande, som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. 7.6 Har kommunen någon bostadsgaranti för nyinflyttade studenter, d.v.s. att de erbjuds en bostad inom en viss tid? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa 7.7 Förekommer det betydande vakanser i studentbostadsbeståndet? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa, hela året, delar av året 7.8 Finns det ett behov av fler studentbostäder? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa

15 8. Bostäder för äldre och funktionshindrade 8.1 Kommer det att byggas "seniorbostäder" eller liknade* under de närmaste två åren? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Om ja: Rör det sig om nyproduktion,ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer? Nyproduktion antal lägenheter 15 Ombyggnad antal lägenheter Omvandling antal lägenheter Om ja: Vem är byggherre? Allmännyttigt bostadsföretag Privat fastighetsägare som bygger hyresrätter Kooperativ hyresrättförening Aktör som bygger bostadsrätter 15 * Bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, men som inte kommer att förutsätta ett biståndsbeslut enligt SoL, pågående eller planerade projekt. 8.2 Kommer det att byggas trygghetsboende* under de närmaste två åren? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Om ja: Rör det sig om nyproduktion,ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer? Nyproduktion antal lägenheter 42 Ombyggnad antal lägenheter Omvandling antal lägenheter Om ja: Vem är byggherre? Allmännyttigt bostadsföretag Privat fastighetsägare som bygger hyresrätter Kooperativ hyresrättförening Aktör som bygger bostadsrätter *Trygghetsbostäder: Bostäder där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Bostäderna är hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt som innehas av 1. en person som har fyllt 70 år, 2. makar, sambor eller syskon, där minst en har fyllt 70 år, eller 3. efterlevande make, sambo eller syskon som vid dödsfallet sammanbodde med den avlidne i trygghetsbostaden, om dödsfallet har inträffat efter att bidrag beviljats. 8.3 Hur bedömer ni att behovet av särskilt boende för äldre (enligt SoL) tillgodoses i er kommun? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Vi har ett överskott på särskilt boende för äldre Behovet är täckt. Ingen utbyggnad behövs under de närmaste två åren Vi räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Brist - även efter (eventuell) planerad utbyggnad de närmaste två åren Brist - även på 5 års sikt 8.4 Hur bedömer ni att behovet av bostäder med särskild service för funktionshindrade (enligt SoL eller LSS) Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa tillgodoses i er kommun? Vi har ett överskott på bostäder med särskild service för funktionshindrade Behovet är täckt. Ingen utbyggnad behövs under de närmaste två åren Vi räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Brist - även efter (eventuell) planerad utbyggnad de närmaste två åren * Brist - även på 5 års sikt *Brist på boenden enl LSS avses

16 9. Bostadsanpassningsbidrag 9.1 Hur många ansökningar om bostadsanpassningsbidrag kom in under år 2012? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt antal ansökningar Hur många bostadsanpassningsbidrag beviljades under år 2012? (helt eller delvis) Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt antal bidrag Hur många ansökningar avslogs under år 2012? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal Hur många av dessa avslogs för att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal Hur mycket kostade bostadsanpassningsbidragen totalt sett under år 2012? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt antal kronor beviljades Totalt kronor betalades ut Hur fördelade sig de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2012 på flerbostadshus och småhus? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Enligt följande Flerbostadshus Antal bidrag Belopp Småhus Antal bidrag Belopp Vet ej 9.7 Hur stor del av de beviljade bidragen år 2012 avsåg ansökningar om återställningsbidrag Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa enligt (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera? Enligt följande Antal bidrag Belopp Vet ej

17 9.8 Hur stor del av de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2012 avsåg särskilda boendeformer t.ex. gruppbostäder? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Enligt följande Antal bidrag Belopp Vet ej 9.9 Hur fördelade sig de beviljade bidragen år 2012 på belopp av olika storlek? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Mindre än kr kr kr kr kr kr eller mer Hur stort var det största bidraget som beviljades år 2012? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Belopp Hur många av de beviljade bidragen 2012 gick till bostäder byggda 1995 eller senare? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Totalt 6 5 därav flerbostadshus 5 5 därav småhus 1 0 Vet ej 9.12 Vilka åtgärder var vanligast i hus byggda 1995 eller senare? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Trösklar Stödhandtag Ramper Dörrautomatik Duschkabiner Spisvakter Ej svarat 9.13 Hur många av de beviljade bidragen tillgodosågs med en begagnad produkt? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Antal bidrag Vet ej

18 OBS! Frågorna 9.14 och 9.15 gäller enbart åtgärder i flerbostadshus 9.14 Hur många av de beviljade bidragen till lägenheter i flerbostadshus år 2012 gällde följande åtgärder? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Hiss eller annan lyftanordning Ett våningsplan, antal bidrag Flera våningsplan, antal bidrag 1 1 Dörrautomatik Antal bidrag Ramper till entréer Antal bidrag Vet ej 9.15 Hur stora var de sammanlagda kostnaderna? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Hiss eller annan lyftanordning Ett våningsplan, belopp Flera våningsplan, belopp Dörrautomatik Belopp Ramper till entréer Belopp Vet ej 9.16 I vilket skede fattas beslut om bostadsanpassningsbidrag? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Före åtgärd Efter åtgärd Både och förekommer 9.17 Hur fördelade sig de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2012 på bidragsmottagarens ålder? Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Under 70 år Antal bidrag Belopp år Antal bidrag Belopp år och äldre Antal bidrag Belopp Vet ej

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2012:18 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2012 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten. i Gävleborgs län Rapport 2017:4 En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i borgs län 2017 Rapport 2017:4 Foto omslag: Johanna Norelius Villa i. Utgivningsår: 2017 ISSN: 0284:5954 Rapporten har sammanställts av Johanna Norelius, enheten

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län

Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Länsstyrelsen i B l e k i n g e l ä n Juni 2011 Rapport 2011:8 Rapportnamn: Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län,

Läs mer

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Rapport 2004:17 2001:01 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsenheten Rapport 2004:17 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Foto omslag: Marianne R Berlin Utgivningsår: 2004 ISBN:

Läs mer

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Det som är nödvändigt för några, underlättar för många och är bra för alla Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla ska kunna delta

Läs mer

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2009:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2009 Foto omslag: Tobias Olsson Utgivningsår: 2009 ISBN: 978-91-7281-348-9 Fler exemplar av denna rapport kan laddas ned från www.lansstyrelsen.se/stockholm/publikationer

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11 Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 2016:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 Författare: Ulrika Nilsson, Simon Bölling, Elenor Sibborn Projektgrupp: Ulrika

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2016:12 Bostadsmarknadsenkäten s län 2016 2 Bostadsmarknadsenkäten s län 2016 MEDDELANDE NR 2016:12 3 Meddelande 2016:12 Referens Niklas Ögren och Emilia Svenningsson, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND. Öka bostadsbyggandet. analys av bostadsmarknaden i Södermanland 2010:11

RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND. Öka bostadsbyggandet. analys av bostadsmarknaden i Södermanland 2010:11 RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND Öka bostadsbyggandet analys av bostadsmarknaden i Södermanland 21:11 Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström Länsstyrelsen i Södermanland Grafisk form, illustrationer

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 2013

Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 2013 Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 213 Rapport juni 213 Innehåll Inledning... 1 Bostadsmarknaden i länet... 2 Bostadsutbudet... 2 Småhus... 4 Allmännyttan... 6 Nybyggnation... 7 Vem bor i länet, vem flyttar

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer