Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län"

Transkript

1 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

2 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo Härnösand Beställningar och information även genom: Annica Englund telefon Fa Omslagsbild: Pågående nybyggnation i Mårtensro, Byggherre: HSB Foto: Ann-Charlotte Larsson

3 Sammanställning av 2006 års bostadsmarknadsundersökning i Västernorrlands län Innehåll Sid Förord 2 Sammanfattning 3 Bostadsmarknaden 4 Uthyrning 5 Förväntat bostadsbyggande 6 Projektlistor 7 Bostadsförsörjningen 10 Bostadsförmedling 13 Allmännyttiga och specialbostäder 14 Bostadsanpassningsbidrag 16 1

4 Förord I denna rapport redovisas resultatet av 2006 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Bostadsmarknadsenkäten genomförs årligen i landets kommuner för att få en bild av läget och utvecklingen på bygg- bostadsmarknaden. Enkäten utgör underlag för Boverkets och länsstyrelsernas uppföljning och analys av bostadsmarknaden. I rapporten redovisas läget på bostadsmarknaden i januari 2006 och kommunernas bedömning av hur marknaden kommer att utvecklas de närmaste åren. Den allmänna beskrivningen av bostadsmarknaden följs av en noggrannare beskrivning av tillgång och efterfrågan på bostäder för olika hushållsgrupper. Kommunerna redovisar i rapporten förväntad nyproduktion av bostäder åren 2006/2007. I särskilda projektlistor redovisas bostadsbyggnadsprojekt med planerat påbörjande åren 2006 och I rapporten redovisas även de bidrag som kommunerna beviljat till handikappanpassning av bostäder under år Kommunernas enkätsvar har till stor del sammanställts i tabell- och diagramform för att underlätta jämförelsen mellan de olika kommunerna. Härnösand maj 2006 Annica Englund Länsbostadsdirektör 2

5 Sammanfattning Västernorrlands län hade vid utgången av år 2005 en folkmängd på personer, en minskning med 459 personer sedan föregående årsskifte. ökade med 337 personer, låg kvar på samma nivå och övriga kommuner i länet hade en befolkningsminskning. Hos de allmännyttiga bostadsföretagen minskade antalet tomma lägenheter från 567 tomma lägenheter den 1 januari 2005 till 523 tomma lägenheter den 1 januari En ökad efterfrågan på bostäder men även rivningar av delar av bostadsföretagens lägenhetsbestånd ligger bakom den förbättrade situationen på bostadsmarknaden. Flera av de allmännyttiga bostadsföretagen har dock fortfarande så många tomma lägenheter att det utgör ett problem. Det finns enligt kommunernas bedömning ett behov av att riva totalt ca 252 lägenheter under de kommande två åren. Under åren 2006 och 2007 förväntas en nyproduktion av 335 resp. 430 lägenheter i länet. Bostadsbyggandet kommer i första hand att vara koncentrerat till och. Under år 2005 kunde104 hemlösa personer/hushåll få bostad genom kommunernas försorg. Hälften av länets kommuner kunde tillgodose behovet av bostäder för denna hushållsgrupp. Alla kommuner i länet har avtal om flyktingmottagning. Av dessa kommuner har Timrå, och s kommun en brist på små och stora lägenheter. När det gäller bostadssituationen för studenter och ungdomar har man i s kommun en brist på sådana lägenheter som ungdomar efterfrågar. I de övriga kommunerna är det inget större problem för studenter att få tag i en lämplig bostad. I s kommun finns det ca särskilda studentbostäder för de studerande. I flera kommuner arbetar man med att öka tillgängligheten till bostäder och bostadsområden för att skapa möjligheter för den enskilde att bo kvar i det ordinära boendet. I Ånge, Härnösand, och s kommuner planerar att bygga ca 66 seniorbostäder (bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, men som inte förutsätter ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen) under de närmaste två åren varav 40 lägenheter är ombyggnadsprojekt och 10 lägenheter omvandlingsprojekt. Ånges kommun har överskott på bostäder i särskilda boendeformer för äldre och bostäder med särskild service för funktionshindrade. Övriga kommuner räknar med att man kommer att täcka behovet av nämnda bostäder under de närmaste två åren genom planerad utbyggnad eller att behovet är täckt. Under år 2005 beviljade länets kommuner bidrag med sammanlagt 26,4 miljoner kronor och det betalades ut 35,9 milj. kronor till handikappanpassning av bostäder. Utbetalat belopp föregående år var 38,5 milj. kronor. 3

6 1 Bostadsmarknaden Bostadsmarknadsläget i januari 2006 och förväntad utveckling under 2006/2007 Kommun Situationen i januari 2006 Förväntad utveckling under 2006/2007 Centralorten Övriga Centralorten Övriga Totalt sett alt / innerstan kommundelar Totalt sett alt / innerstan kommundelar Ånge Överskott Balans Överskott Timrå Överskott Överskott Överskott Härnösand Balans Balans Överskott Balans Brist Balans Kramfors Överskott Balans Överskott Sollefteå Överskott Överskott Överskott Brist Brist Överskott Överskott ökar Bostadsöverskottet minskar Inga påtaliga förändringar Inga påtaliga förändringar Inga påtaliga förändringar Inga påtaliga förändringar Bostadsbristen minskar Inga påtaliga förändringar Överskott ökar Bostadsöverskottet Bostadsöverskottet minskar minskar Inga påtaliga Inga påtaliga förändringar förändringar Bostadsbristen Inga påtaliga minskar förändringar Inga påtaliga Inga påtaliga förändringar förändringar Inga påtaliga Inga påtaliga förändringar förändringar Bostadsbristen Inga påtaliga minskar förändringar Typ av bostäder som det är brist på i kommunen Ånge kommun har brist på hyresbostäder i storleken1-2 RoK. I s kommun har man en brist på hyresbostäder 1-3 RoK, bostadsrätter 1-2 RoK och 4 RoK eller större. s kommun har brist på hyresbostäder i alla storlekar, bostadsrätter 1-3 RoK samt en brist på egnahem i storleksklassen kvm. Kommuner med brist på bostäder för vissa hushållsgrupper Stora barn familjer Ensam- Ungdomar Kommun stående Ånge Studenter Ensamstående med barn Inflyttande hushåll Medelålders och äldre med behov av mindre lägenheter Hushåll med krav på god tillgänglighet Hushåll med höga krav på attraktivt läge Flyktingar med uppehållstillstånd och permanent boende Ekonomiskt Svaga hushåll Sollefteå har även en brist på bostäder till missbrukare och psykiskt sjuka och Sollefteå har en brist på bostäder till socialt utsatta personer. Så här många hyresbostäder bedömer kommunen att det behöver byggas det närmaste året för att tillgodose efterfrågan. s kommun bedömer att det skulle behöva byggas hyreslägenheter och i s kommun bedöms motsvarande behov uppgå till mer än 100 hyreslägenheter. Övriga kommuner bedömer att det inte behöver byggas något det närmaste året. 4

7 2 Uthyrningssvårigheter Antal lägenheter hos det allmännyttiga bostadsföretaget den 1 sept Tomma lägenheter hos det allmännyttiga bostadsföretaget i resp. kommun som var lediga för omedelbar uthyrning samt andel tomma lägenheter den 1 januari 2006 Antal lgh Antal tomma lgh Kommun 1 sept 2005 Källa:SCB 1 jan 2006 Andel tomma lgh % Ånge ,4 Timrå ,3 Härnösand , ,4 Kramfors ,8 Sollefteå , ,4 Hela länet ,6 Kommuner med så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget att det utgör ett problem Ånge, Timrå, Kramfors kommun har så många tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsföretaget att det utgör ett problem. Kommuner som på grund av uthyrningssvårigheter har lägenheter som ligger i malpåse och/eller har bostäder som det kan bli aktuellt att riva under 2006/2007 (Se diagram nedan) Sollefteå Malpåse Rivning Kramfors Timrå Ånge I januari 2006 fanns det 52 lägenheter i malpåse hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Under 2006/2007 kan det komma att rivas totalt 252 lägenheter. Ålder på de bostäder som kan komma att rivas under de närmaste två åren på grund av uthyrningssvårigheter Kommun eller 50-talet eller 70-talet Ånge 0 10 Timrå Kramfors Sollefteå Totalt

8 3 Förväntat bostadsbyggande Nyproduktion av bostäder* som enligt kommunernas bedömning kommer att påbörjas åren *Alla typer av bostäder, inkl. ägarbyggda småhus År 2006 förväntas en nyproduktion av 335 lägenheter och år 2007 en nyproduktion av 430 lägenheter. Kommun Antal lgh 2006 Antal lgh 2007 Ånge 0 0 Timrå Härnösand Kramfors 5 5 Sollefteå Totalt Kommuner som bedömer att det med hänsyn till efterfrågan skulle behöva byggas fler bostäder i kommunen under än vad som angetts ovan Endast s kommun bedömer att det skulle behöva byggas fler bostäder. Faktorer som framförallt hindrar bostadsbyggandet i kommunen idag Hinder för ökat bostadsbyggande Ånge Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Osäkerhet om framtida vägdragningar och/eller bullerproblem Osäkerhet om framtida subventionsvillkor Brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL Bristande planberedskap Överklaganden av detaljplaner Höga produktionskostnader Vikande befolkningsunderlag Brist på arbetskraft Annan orsak * ** *** * Brist på nya arbetstillfällen ** Begränsat bostadsbyggnadsbehov *** Överskott på bostadsmarknaden 6

9 Projektlista 2006 Samtliga kommuner Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader - alla typer av bostäder Grad av Typ av Totalt Ange antal bostäder av respektive typ Detaljplan PROJEKT/del av projekt säkerhet 1 byggherre antal Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder klar Tillskott bostäder som påbörjas år 2006 bostäder flerbo- småhus 2 hyres- kooperativ bostads- ägande- särskilt student- S= säkert A=allmän stadshus rätt hyresrätt rätt rätt boende för bostäder 4 Ange med ny- O=viss nyttan äldre eller Ja eller Nej byggn. totalt tillskott osäkerhet Ö=övriga funktions- av bostäder 3 hindrade i nybyggnad Timrå 15 småhus O Ö Nej Härnösand Södersundsvägen O Ö Ja 10 Ägarbyggda småhus O Ö N ej 5 15 S-vall,Klinten,Norrmalm m.fl O Ö Nej 50 Granloholm-Mariestadsvägen O Ö Ja 18 Alnö-Ubåts/Periskopvägen S Ö Ja 15 Övriga småhus O Ö Ja Kramfors Diverse, spritt över kommunen O Ö Nej 5 5 Äldrecentrum Lejonet/Örnen S A Nej 66 Dublin 8 S Ö Nej 20 Afrika 3 m.fl O Ö Nej 15 Styckebyggda småhus S Ö Nej 50 Gullvivan 8 m.fl S Ö Ja 50 Gimåt 1:63 Höglandsstrand S Ö Nej Summa: S = Projekt som med mycket stor sannolikhet kommer att påbörjas under det angivna året. O = Projekt som med hänsyn till planläge, projektering etc är fullt möjliga att påbörja, och som troligen kommer att påbörjas under det angivna året. 2 Enstaka ägarbyggda småhus anges i klump som "övriga småhus". 3 Boendeformer som kommunen enligt Socialtjänstlagen eller LSS är skyldig att inrätta för personer med behov av särskilt stöd och hjälp i boendet och som fördelas efter biståndsprövning. 4 Lägenheter, korridorrum eller liknande för studerande vid universitetet eller högskola 7

10 Projektlista 2007 Samtliga kommuner Förväntat påbörjande av nyproduktion och tillbyggnader - alla typer av bostäder Grad av Typ av Totalt Ange antal bostäder av respektive typ Detaljplan PROJEKT/del av projekt säkerhet 1 byggherre antal Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder klar Tillskott bostäder som påbörjas år 2007 bostäder flerbo- småhus 2 hyres- kooperativ bostads- ägande- särskilt student- S= säkert A=allmän stadshus rätt hyresrätt rätt rätt boende för bostäder Ange med ny- O=viss nyttan äldre eller Ja eller Nej byggn. totalt tillskott osäkerhet Ö=övriga funktions- av bostäder 3 hindrade i nybyggnad Timrå 20 småhus O Ö Nej Härnösand Söderlundsvägen O Ö Ja 14 Ägarbyggda småhus O Ö Nej 6 20 S-vall,Hamnen,Klinten,Norrmalm O Ö Nej 92 Sundvall - Alliero 4 O Ö Nej 20 Skönsmon-Lappstan O Ö Nej 18 Granloholm - Mariestadsvägen O Ö Ja 24 Sörnacksta O Ö Nej 20 Bydalen - Skogsduvevägen O Ö Nej 10 Sidsjö, Böle 1:1, Klissvägen O Ö Nej 12 Matfors - Fors 4:40 O Ö Nej 10 Övriga småhus O Ö Ja Kramfors Diverse, spritt över kommunen O Ö Nej 5 5 3:1 Dalgatan S A Nej 20 9:1 Hamnplan S Ö Nej 20 Järvedsstrand O Ö Nej 25 Gimåt 1:63 Höglandsstrand S ö Nej 10 Järved 1:326 Järvedsstrand O Ö Nej 50 Styckebyggda S Ö Nej 40 Vågen 4 O Ö Nej Summa: S = Projekt som med mycket stor sannolikhet kommer att påbörjas under det angivna året. O = Projekt som med hänsyn till planläge, projektering etc är fullt möjliga att påbörja, och som troligen kommer att påbörjas under det angivna året. 2 Enstaka ägarbyggda småhus anges i klump som "övriga småhus". 3 Boendeformer som kommunen enligt Socialtjänstlagen eller LSS är skyldig att inrätta för personer med behov av särskilt stöd och hjälp i boendet och som fördelas efter biståndsprövning. 4 Lägenheter, korridorrum eller liknande för studerande vid universitetet eller högskola 4 8

11 Projektlista Samtliga kommuner Kända ombyggnadsprojekt * i flerbostadshus eller lokaler Typ av Vad som Antal Antal Ange antal bostäder av resp typ efter ombyggnad Detaljplan Ombyggnadsprojekt/etapp byggherre byggs om 1 bostäder bostäder Upplåtelseform Specialbostäder 3 klar? som påbörjas år 2006 eller 2007 före efter hyres- kooperativ bostads- särskilda student- A=allmän- B= bostäder om- om- rätt hyresrätt rätt boende för bostäder Ange med Ange helst fastighetsbeteckning nyttan LV= lokal byggnad 2 3 byggnad äldre Ja eller Nej eller gatuadress Ö=Övriga eller vind eller funktionshindrade Härnösand Brandsoldaten 8 A B+LV Nej - Alliero 4 A LV Nej - Hirzska Huset Ö LV Ja Summa: * Här avses ombyggnader enligt SCB:s definition, dvs där antalet eller fördelningen av lägenheter ändras eller där man gör en avsevärd standardhöjning eller där husets rörsystem eller utrustningen i hygienutrymmena byts ut. 1 B = ombyggnad av bostäder (inkl.särskilt boende), LV = lokal eller vind byggs om till bostäder. 2 Ålderdomshem och liknande räknas här som bostäder. Ange antal platser i kolumnen ' Antal bostäder före ombyggnad'. 3 För definition av olika typer av specialbostäder, se projektlistan för nyproduktion. 9

12 4 Bostadsförsörjningen Kommuner där kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen samt uppgifter om i vilka sammanhang kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen I Timrå och s kommun har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen. Nedan redovisas i vilka sammanhang kommunerna tar fram riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Kommun Kommunomfattad översiktsplan Annat sätt Ånge Har ej påbörjat Timrå I ett särskilt program/plan för boendefrågor Härnösand I ett särskilt program/plan för boendefrågor Kramfors Har ej påbörjat Sollefteå Har ej påbörjat Skrivelse till kommunfullmäktige Timrå kommun hade samarbete med s kommun, tar del av respektives program. s kommun har också ett samarbete med andra kommuner, de övriga kommunerna har inget samarbete. Samarbete mellan olika förvaltningar inom kommunen det gäller planeringen för bostadsförsörjningen Arbetsgrupp handläggare/ tjänstemän Grupp med berörda förvaltningschefer Grupp med förtroendevalda I berörda nämnder Kommun Ånge * Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå * Samverkan sker ur ett socialt perspektiv. Förvaltningar/nämnder som ingår i gruppen/grupperna Kommun -ledning / styrelse Annat sammanhang Nej inget regelbundet samarbete Samarbete under 2006 med någon annan kommun om bostadsförsörjningsplaneringen Stadsbyggnadskontoret / byggnadsnämnden Fastighetskontoret / fastighetsnämnden Socialförvaltning / socialnämnden Skolkontoret / skolnämnden Barnomsorg / barnomsorgsnämnden Äldreomsorgen / äldreomsorgsnämnden Kommun Ånge Timrå Kramfors Utöver ovanstående har Timrå kommun samarbete med kultur o fritid/fritidsnämnden eller motsvarande och i Ånge kommun ingår även kommunala bostadsbolaget i samarbetsgruppen. Härnösand och Sollefteå kommun har inget regelbundet samarbete. 10

13 Kommuner som antagit någon form av markpolicy/strategi under innevarande mandatperiod (Med markpolicy/strategi menas ett dokument där kommunen klargör principer för prissättning och fördelning av mark). I Ånge och s kommun har man antagit en form av markpolicy, Timrå och Sollefteå kommun har tanke på att utarbeta någon form av markpolicy under Kommuner som under de senaste två åren har utnyttjat möjligheten att i samband med markanvisning styra upplåtelseformen Ingen av länets kommuner har under de senaste två åren utnyttjat den möjligheten. Frågor som är särskilt aktuella i kommunen just nu Aktuellt fråga Boendeprogram Översiktsplan Särskild utredning eller projekt Annat sammanhang Förhållanden i utsatta bostadsområden Timrå Segregation/integration av olika grupper i boendet Tillgänglighet i bostäder och bostadsområden Ånge,, Kramfors Tillgänglighet i offentlig miljö Timrå, Härnösand,, Sollefteå, Ånge, Kramfors Bostadsförsörjning för äldre och funktionshindrade Kramfors, Sollefteå, Bostadsförsörjning för ungdomar och studenter Åtgärder mot buller i boendemiljöer Trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder Skapa god närmiljö för barn och ungdomar, Kramfors Timrå,, Kramfors Timrå, Härnösand,, Kramfors, Sollefteå Öka barns och ungdomars delaktighet i samhällsplaneringen, Sollefteå Timrå, Öka kvinnors delaktighet i samhällsplaneringen Sollefteå Få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror Kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen, Sollefteå, Timrå, Härnösand,, Ånge, Kramfors Omvandling av lokaler eller institutioner till bostäder Härnösand, Öka inflyttningen Timrå, Härnösand,, Kramfors, Ånge, 11

14 Särskilda insatser för att förbättra förhållandena i så kallade utsatta bostadsområden I s kommun läggs särskilda insatser på trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder för att förbättra förhållandena i så kallade utsatta bostadsområden. Timrå kommun har inga särskilda insatser på gång för närvarande. De övriga kommunerna i länet har inga sådana utsatta områden. Omvandling av fritidshus till permanenta bostäder I Timrå och s kommun förekommer omvandling av fritidshus till permanenta bostäder i betydande omfattning, Härnösand, och Kramfors kommun sker det i begränsad omfattning och i Sollefteå kommun ytterst sällan. Ånge kommun vet ej i vilken omfattning det förekommer. Kommunernas inventering av radonsituationen i bostäder Härnösand och Kramfors kommun har inventerat hela eller betydande delar av kommunen med avseende på radonförekomsten i bostäder. Övriga kommuner i länet har gjort motsvarande inventering för enstaka delar av bostadsbeståndet. Under 2005 har en radonkampanj genomförts. Boverkets kampanjbild 12

15 5 Bostadsförmedling Bostadsförmedling för allmänheten i kommunen och Sollefteå kommun har ingen bostadsförmedling för allmänheten men däremot har allmännyttan en egen kö i de övriga kommunerna. * Med kommunal bostadsförmedling avses en bostadsförmedling som har inrättats av kommunen och där kommunen beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Förmedlingen behöver dock inte drivas i egen regi, utan kommunen kan uppdra åt någon annan att driva verksamheten enligt avtal. Möjligheter för bostadssökande att få information om den lokala bostadsmarknaden via kommunen Kommun Information/ rådgivning erbjuds Information på hemsida Lista över lokala fastighetsägare tillhandahålls Ånge Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Ingen sådan service Förturssystem i kommunen och vilka grupper som normalt beviljas förtur Förturssystem finns i, Kramfors och kommun och omfattar i första hand personer med lättare rörelsehinder som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet och hushåll som av ekonomiska skäl behöver flytta till en billigare bostad. Samarbete mellan kommunen och hyresvärdar avseende bostäder till hemlösa * Samtliga kommuner har regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till hemlösa. Härnösand,, och Sollefteå kommun har även samarbete med privata fastighetsägare. * Det kan gälla hushåll som till följd av betalningsanmärkningar eller hyresskulder, arbetslöshet, missbruksproblem och/eller tidigare störningar inte själva kan få ett förstahandskontrakt. Hemlösa som fick bostad genom kommunens försorg under år 2005 Totalt 104 personer/hushåll i länet fick bostad genom kommunens försorg år Av dessa fick 26 personer/hushåll bostad hos allmännyttiga bostadsföretaget och 78 personer/hushåll bostad hos privata fastighetsägare. Enbart i s kommun var det 60 personer/hushåll som fick bostad genom kommunens försorg. Timrå, och Sollefteå kommun hade behövt fler bostäder att anvisa. Förändringar som skett på senare år när det gäller att få fram bostäder till hemlösa., Sollefteå och kommun anser att det har blivit svårare att få fram bostäder till hemlösa medan Härnösands kommun bedömer att det har blivit lättare att få fram sådana bostäder. 13

16 6 Allmännyttiga bostäder Försäljning av bostäder i det allmännyttiga bostadsbeståndet under 2005 och beslut om försäljning av delar av det allmännyttiga bostadsbeståndet under Sollefteå kommun sålde under år 2005 se lägenheter varav en lägenhet såldes till enskilt boende för omvandling till egnahem medan de övriga fem lägenheterna såldes till privata köpare för omvandling till annat än bostäder. Enligt kommunernas bedömning kommer inga lägenheter att säljas ur det allmännyttiga beståndet under de kommande två åren. 7 Bostäder för flyktingar Behovet av bostäder till kommunmottagna flyktingar och eventuella problem med att tillgodose detta behov i kommunen Alla kommuner har avtal om flyktingmottagning och har regelbundet samarbete med allmännyttan och tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare för att få fram bostäder till flyktinghushåll. s kommun har även regelbundet samarbete med privata fastighetsägare. Det finns en viss brist på små och stora hyreslägenheter i Timrå, och s kommun. 8 Bostäder för studenter och ungdomar Utbudet av särskilda bostäder* för studenter i kommuner där det finns universitet eller högskola * Här avses studentlägenheter, korridorrum och liknande, som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Kommun Särskilda studentbostäder Ungdomsbostäder Härnösand Kramfors Sollefteå Totalt s kommun som har en allmän bostadsbrist har lediga studentbostäder i områden som inte är attraktiva för studenter. I övriga kommuner är det inget större problem för studenter att få tag i en lämplig bostad. Utbudet av bostäder för ungdomar i kommunen I Sollefteå kommun är lediga mindre bostäder för dyra även för ungdomar med förvärvsinkomst, det finns även lediga bostäder som ligger i områden som inte är så attraktiva för ungdomar. 14

17 Högskolans elevantal ökar i och kommunen har därför problem med att få fram bostäder till just denna kategori. De övriga kommunerna har inga större problem med att skaffa fram bostäder till ungdomar. Insatser på gång i kommunen för att underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad Härnösand, Kramfors och Sollefteås kommuner lämnar hyresrabatter till ungdomar. De övriga kommunerna i länet har inte några särskilda insatser på gång för att underlätta för ungdomarna att skaffa en egen bostad. 9 Bostäder för äldre och funktionshindrade Ny- eller ombyggnadsprojekt med seniorbostäder (bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, men som inte kommer att förutsätta ett biståndsbeslut enligt SoL) eller liknande i kommunen Kommun Nybyggnad Ombyggnad Omvandling Byggherre Kommentarer Ånge Allmännyttigt företag Timrå Härnösand Allmännyttigt företag Privat fastighetsägare Kramfors Sollefteå Allmännyttigt företag 20 Ombyggnad av gamla brandstation 6 lgh och lokaler blir ca: 30 lgh (Plusboende) Enligt kommunernas planer kommer att byggas ca 66 seniorbostäder under de närmaste två åren varav 40 lägenheter är ombyggnadsprojekt och 10 lägenheter omvandlingsprojekt. Kommunernas bedömning av hur behovet av särskilt boende för äldre enligt SoL (Socialtjänstlagen) är tillgodosett (Se tabell nedan 1 ) Kommunernas bedömning av hur behovet av bostäder med särskild service för funktionhindrade enligt SoL eller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är tillgodoset (Se tabell nedan 2 ) Kommun Särskilt boende 1 Särskild service 2 Ånge Överskott Överskott Timrå Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Behovet täckt Härnösand Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Behovet täckt Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Kramfors Behovet täckt Behovet täckt Sollefteå Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Behovet täckt Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren 15

18 10 Bostadsanpassningsbidrag Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som kom in till kommunen under år Beviljade bidrag (helt eller delvis) samt ansökningar som avslogs under år (Antal ansökningar) (Se diagram nedan) Ansökan Beviljade Avslag Ånge Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Under år 2005 kom det in totalt ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Det beviljades bidrag och 44 ansökningar om bidrag avslogs under året. Ansökningar som avslogs under år 2005 på grund av att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande till åtgärden Ingen ansökan avslogs under året på grund av att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande till åtgärden. Kostnaden för bostadsanpassningsbidragen totalt sett under 2005 (Se tabell nedan 1 ) Fördelning av beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2005 på flerbostadshus resp. småhus (Se tabell nedan 2 ) Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2005 som avsåg gruppbostäder, servicehus eller andra särskilda boendeformer (Se tabell nedan 3 ) Beviljade Utbetalade Antal bidrag Belopp Antal bidrag Belopp Antal Belopp Kommun kkr 1 kkr 1 flerbostadshus 2 kkr 2 småhus 2 kkr 2 Bidrag 3 kkr 3 Ånge Timrå Vet ej Vet ej Härnösand Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Kramfors Vet ej Vet ej Sollefteå Vet ej Vet ej Totalt i länet Beviljade och/eller utbetalade bostadsanpassningsbidrag under år

19 Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2005 fördelade efter beloppsstorlek Kommun < kr kr kr kr kr > kr Ånge Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Totalt antal Största bidrag som beviljades under 2005 i resp. kommun (Se tabell nedan kolumn 1) Antal bidrag som beviljades till åtgärder i bostäder byggda 1995 eller senare (Se tabell nedan kolumn 2) Kommun Kkr 1 Antal bidrag 2 flerbostadshus 2 småhus 2 Därav till Därav till Ånge Timrå 340 Vet ej - - Härnösand 205 Vet ej Vet ej - - Kramfors Vet ej - - Sollefteå 290 Vet ej Totalt (20) (5) (15) Uppgifter om i vilket skede (före eller efter åtgärd) kommunen fattar beslut om bostadsanpassningsbidrag Timrå kommun fattar sina beslut om bidrag före åtgärd. I Ånge och Härnösands kommun avvaktar man med bidragsbeslut tills det att åtgärden utförts. Övriga kommuner fattar sina beslut både före och efter åtgärd. Bidrag till lägenheter i flerbostadshus år 2005 som avsåg handikapphiss eller annan lyftanordning eller som avsåg dörrautomatik Handikapphiss eller annan lyftanordning antal bidrag Handikapphiss eller annan Dörrautomatik Kommun lyftanordning, kostnad Kkr antal bidrag Ånge Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Vet ej - Vet ej Totalt Dörrautomatik kostnad Kkr 17

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 27-28 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar och

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsenheten Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Rapport 2004:17 2001:01 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsenheten Rapport 2004:17 Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Foto omslag: Marianne R Berlin Utgivningsår: 2004 ISBN:

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten

Rapport 2009:11. Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2009:11 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2009 Foto omslag: Tobias Olsson Utgivningsår: 2009 ISBN: 978-91-7281-348-9 Fler exemplar av denna rapport kan laddas ned från www.lansstyrelsen.se/stockholm/publikationer

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08 Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Fotografer: Rebecca Östlind, Khadra Hussein och Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007

Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007 Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:7 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Bostadsbestånd och befolkning... 4 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006

Bostadsmarknadsanalys 2006 Bostadsmarknadsanalys 2006 för Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Birgitta Wadkvist Tel: 040 25 26 89 bostadssakkunnig Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Bostadsmarknadsanalys

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden Analys av bostadsmarknaden Västernorrlands län 2012 Näringsliv och samhällsbyggnad Enheten för samhällsplanering Rapporten är sammanställd av: Annica Englund Länsbostadsdirektör Ann-Charlotte Larsson Bostadshandläggare

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2009

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2009 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 29 Foto: Christina Gustavsson www.t.lst.se Publ. nr 29:29 Dnr 451232829 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ.nr. 2011-24 Omslagsbild: Örebro kommun Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011 Sida 1/16 Ann-Marie Dahl Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Samhällsbyggnad 036-395499 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011 I länsstyrelsernas

Läs mer

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN E:\temp\REGIONAL ANALYS AV BOST 08iw.doc LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län Meddelande 2008:16 Regional

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Redovisning av uppdrag 46 - Kommunal bostadsförsörjning enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetet 2011. Titel Bostadsmarknadsanalys 2011. Norrbottens

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012 Kommunfullmäktige 2007-03-26 57 104 Kommunstyrelsen 2007-03-12 71 144 2007-02-19 17 36 Stadsbyggnadskontoret 06.960 21 marsks19 Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering,

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län

Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Länsstyrelsen i B l e k i n g e l ä n Juni 2011 Rapport 2011:8 Rapportnamn: Bostadsmarknadsanalys 2011 för Blekinge län Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län,

Läs mer

Bostadsmarknaden Meddelande 2009:12

Bostadsmarknaden Meddelande 2009:12 Bostadsmarknaden 2009 Meddelande 2009:12 2 Omslagsfoto: Thor Johansson Regional analys av bostadsmarknaden 2009 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2009:12 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M 2009/12-SE Tryckt

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2011

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2011 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2011 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2011 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2011 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2011:09

Läs mer