2007 års Bostadsmarknadsenkät,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007 års Bostadsmarknadsenkät,"

Transkript

1 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12

2 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter 4 Förväntat bostadsbyggande Boende och hållbar samhällsplanering 7 Förmedling och anvisning av bostäder 12 Försäljning av allmännyttiga bostäder 15 Bostäder för flyktingar 17 Bostäder för studenter och ungdomar 18 Bostäder för äldre och funktionshindrade 20 Bostadsanpassningsbidrag 21 Yttrande och kommentarer sist Frågor med anledning av enkäten besvaras av Bertil Häggström, tel ISSN:nr

3 Bostadsmarknadsläge ? 1.1 >hur bedömer ni läget på bostadsmarknaden i en för närvarande? 1.2 >räknar ni med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget under åren ? läget i januari 2007 förväntad förändring totalt central- övriga totalt central- övriga orten en orten en Karlshamn balans brist balans ingen ingen ingen förändring förändring förändring Karlskrona balans brist balans bostadsbris- bostadsbris- bostadsbristen minskar ten minskar ten minskar Olofström överskott överskott brist överskottet överskottet bostadsbrisminskar minskar ten minskar Ronneby balans brist överskott ingen minskad bo- ökat bostadsförändring stadsbrist överskott Sölvesborg balans brist balans bostadsbris- bostadsbris- ingen ten minskar ten minskar förändring Länet som helhet totalt central- övriga orten en brist 4 1 balans 4 3 överskott Överskott redovisas av Olofströms medan övriga er uppger i stort sett balans. Brist i centralorten redovisas av samtliga utom Olofström som anger överskott. Anledningen därtill är att tillgängliga bostäder har sådan sammansättning som inte efterfrågas. 1.3 >vilken typ av bostäder råder det brist på? Bostads-Hyresrätter egnahem 1-2 RK 3 RK 4+ RK <110 m m m2-w Karlshamn B+H Karlskrona H H Olofström H H Ronneby H H Sölvesborg H Samtliga er uppger ett nybyggnadsbehov, som i stort sett svarar mot bristsituationen. Mera därom på sid 6. Brist på bostadsrätter och egnahem har konstaterats men inte kvantifierats i Ronneby, Sölvesborg anmäler brist på hyresrätter i allmänhet samt egnahem. Karlskrona har brist på samtliga typer av bostäder och Karlshamn på egnahem. 2

4 Bristsituationer 1.4 >för vilka grupper råder det brist på bostäder? Ensamstående Ungdomar Studenter Små barnfamiljer Stora barnfamiljer Ensamstående med barn Hushåll som kommer inflyttande till en eller centralorten Medelålders och äldre som vill flytta till en mindre bostad Hushåll som ställer krav på god tillgänglighet i bostaden och utemiljön Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska bosätta sig i en Ekonomiskt svaga hushåll Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 1.5 >Hur många hyresbostäder bedömer ni skulle behöva byggas det närmaste året för att tillgodose efterfrågan? inga alls mer än 100 Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 3

5 Uthyrningssvårigheter. 2.1 >hur många tomma lägenheter för omedelbar uthyrning fanns det i allmännyttan den 1 januari 2007? 2.2 >har allmännyttan så många tomma lägenheter att dessa utgör ett problem? 2.3 >finns det lägenheter som på grund av uthyrningssvårigheter ligger i "malpåse"? 2.4 >kan det bli aktuellt att under riva bostäder på grund av uthyrningssvårigheter? 2.5 >i så fall, när är dessa uppförda? per den 1 januari tomma utgör dessa tomma planerad byggår lägenheter i ett problem? lägenheter rivning för dessa allmännyttan i "malpåse" Karlshamn 13 nej 0 0 Karlskrona 100 nej 0 0 Olofström 80 nej 0 0 Ronneby 63 nej Sölvesborg 19 nej 0 0 Länet

6 Förväntat bostadsbyggande >hur många bostäder totalt kommer enligt er bedömning påbörjas i nyproduktion i er under år 2007 resp. år 2008? 3.2 >skulle flera bostäder behöva byggas med hänsyn till efterfrågan? påbörjande behöver flera byggas? Karlshamn nej Karlskrona ja Olofström nej Ronneby ja Sölvesborg ja Länet Samtliga er redovisar ett ökat nybyggnadsbehov i förhållande till föregående period. Någon särskild bedömning vad avser ersättningsbehov för lägenhetsavgångar och hushållssplittring har inte gjorts. Ingen har heller tagit med det ökade behovet av bostäder som ökat flyktingmottagande genererar. Länsstyrelsen har påtalat att denna faktor bör beaktas i kommande program Markberedskap finns för att möta behovet. 5

7 Förväntat bostadsbyggande. 3.3 >vad är det framförallt som hindrar bostadsbyggande i er just nu? svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor, t ex vad gäller kontantinsats osäkerhet om framtida subventionsvillkor brist på mark i attraktiva lägen konflikter med andra allmänna intressen enl PBL bristande planberedskap överklaganden av detaljplaner höga produktionskostnader vikande befolkningsunderlag svag inkomstutveckling för hushållen en strävar för närvarande inte efter att öka befolkningen osäkerhet om framtida vägdragningar och/eller bullerproblem brist på byggarbetskraft annan orsak Karlshamn Karlskrona Olofström 1) Ronneby Sölvesborg 1) slopat investeringsstöd. 7 6

8 Boende och hållbar samhällsplanering 4.1 >har fullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen? Enligt lagen 2000:1383 har erna skyldighet att under mandatperioden antaga riktlinjer för bostadsförsörjningen. Karlshamns (år 2003) och Karlskrona (år 2002) er har beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjningen. I länets övriga er arbetar man med att ta fram "konturer" till riktlinjer. När ett försklag kommer att föreläggas fullmäktige är inte klart. 4.3 >samrådde ni under 2006 med någon annan om bostadsförsörjningsplaneringen? Karlshamns, Ronneby och Karlskrona er har samverkat i ärende som rört planfrågor och studentbostäder. Vidare har samverkan skett i ärenden som gällt konsekvenserna av senaste försvarsbeslutet. 4.4 >Samarbetar ni över flera förvaltningar när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen? Karlshamn i arbetsgrupp med handläggande tjänstemän från flera förvaltningar i grupp med främst berörda förvaltningschefer i grupp av förtroendevalda i berörda nämnder nej, inget regelbundet samarbete på annat sätt Karlskrona Olofström 1) Ronneby Sölvesborg 1) Infrastrukturgruppen, chefsgruppen, näringslivsbolaget. 6

9 Boende och hållbar samhällsplanering 4.5 >vilka förvaltningar/nämnder ingår i gruppen? ledning/ styrelse el motsv. stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden el motsv fastighetskontoret/ fastighetsnämnden el motsv socialförvaltningen/ socialnämnden el motsv skolkontoret/ skolnämnden el motsv barnomsorgen/ barnomsorgsnämnden el motsv äldreomsorgen/ äldreomsorgsnämndenel motsv kultur och fritid/ fritidsnämnden el motsv Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 7

10 4.7 >har en under de senaste två åren utnyttjat möjligheten att i samband med markanvisning styra upplåtelseformen? Karlshamn ja Karlskrona nej Olofström nej Ronneby nej Sölvesborg nej 4.8 >är det någon edller några av följande frågor som ni för närvarande arbetar särskilt mycket med i er? kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen segregation/integration av olika grupper i boendet tillgänglighet i bostäder och bostadsområden tillgänglighet i offentlig miljö bostadsförsörjning för äldre/funktionshindrade förhållanden i utsatta bostadsområden bostadsförsörjning för ungdomar/studenter åtgärder mot buller i boendemiljöer trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder skapa god närmiljö för barn och ungdomar öka barns och ungdomars delaktighet i samhällsplaneringen öka kvinnors delaktighet i samhällsplaneringen få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror omvandling av lokaler eller institutioner till bostäder integrering av lokaler eller institutioner tilkl bostäder öka inflyttningen Karlshamn öp,s s s s s,a s s a öp s öp öp Karlskrona öp s s b a s a s s Olofström öp öp öp öp öp öp öp öp öp öp öp öp a a öp Ronneby öp,a öp,a öp,a s öp,a öp öp,a öp,a,s öp,a öp,a,s öp,a s öp,a öp Sölvesborg a a a a b=boendeprogram eller motsvarande öp=översiktsplan eller fördjupad översiktsplan s=särskild utredning eller projekt a=annat sammanhang 8

11 4.9 >Är det någon annan fråga som är särskilt aktuell i er just nu när det gäller bostadsförsörjning eller boendemiljö? Karlshamn Seniorboende och särskilda boenden Karlskrona Nej Olofström Nej Ronneby Kommande överskott på studentbostäder Sölvesborg nej 4.10 >Är det några särskilda insatser på gång för att förbättra förhållandena i s k utsatta bostadsområden? fysisk upprustning och förbättring av bostäderna fysisk upprustning av utemiljön rivning av enstaka bostadshus eller delar av hus allmännyttan bedriver särskilt arbete i området decentraliserad förvaltning med husvärdar/bovärdar ökat inflytande för de boende över den egna bostaden ökad delaktighet för de boende i planering/utveckling ökat inslag av självförvaltning trygghetsskapande/brottsförebyggande åtgärder insatser för ökad gemenskap i området särskilda insatser för att öka gemenskapen i området särskilda insatser i skolor/barnomsorg särskilda insatser riktade till barn/ungdomar i området särskilda insatser för att öka sysselsättningsgraden ändrad hyressättning som ger sänkta hyror investeringar i internet/bredband inga särskilda insatser för närvarande finns inga utsatta bostadsområden i en Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 9

12 4.11 >förekommer det att fritidshus omvandlas till permanenta bostäder i er? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg ja, i betydande omfattning ja, i begränsad omfattning ytterst sällan vet ej 4.12 >har ni i er inventerat radonsituationen i bostäderna? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg ja, för hela eller betydande delar av en ja, för enstaka delar av beståndet nej 10

13 Förmedling och anvisning av bostäder 5.1 >finns det någon bostadsförmedling för allmänheten i er? 5.2 >tar den ala bostadsförmedlingen ut en köavgift? 5.3 >kan bostadsökande få information via en om den lokala bostadsmarknaden? finns bostadsförmedling? information via en? Allmännyttan har egen kö al bostadsförmedling tar den ala bostadsförmedlingen ut en köavgift? privat bostadsförmedling finns. nej Det går att få information/rådgivning om vilka möjligheter som finns att få tag i en bostad i olika delar av en och vart man skall vända sig. Vi lägger ut information om bostadsmarknaden på vår hemsida. Det går att få en lista med lokala fastighetsägare med telefonnummer. Kommunen ger för närvarande ingen sådan service. Karlshamn nej Karlskrona nej Olofström nej Ronneby nej Sölvesborg 11

14 5.4 >finns någon form av förturssystem i er? trångbodda familjer med många barn personer som fått arbete i en personer med lättare rörelsehinder hushåll som av ekonomiska skäl behöver byta bostad Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg nej 5.5 >finns det ett regelbundet samarbete mellan en och privata för att få fram bostäder till hemlösa? med allmännyttan med privata fastighetsägare Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg nej 12

15 5.7 >kunde ni under 2006 tillgodose behovet av bostäder till hemlösa? 5.8 >har det skett någon förändring på senare år när det gäller möjligheterna att få fram bostäder till hemlösa? ja, i stort sett nej, vi hade behövt flera bostäder att förmedla det fanns inget behov Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg det har blivit lättare det har blivit svårare ingen förändring frågan är inte aktuell 13

16 Försäljning av allmännyttiga bostäder. 6.1 >såldes någon del av det allmännyttiga bostadsbeståndet under år 2006? antalet försålda lägenheter under Karlshamn inga bostäder försåldes Karlskrona 81 Olofström inga bostäder försåldes Ronneby inga bostäder försåldes Sölvesborg inga bostäder försåldes 6.2 >i så fall, till vilken kategori köpare? antal lägenheter till de boende för omvandling till kooperativ hyresrätt till de boende för omvandling till bostadsrätt till enskilda boende för omvandling till egnahem till annat alt bostadsföretag till privat bostadsföretag för fortsatt uthyrning till privat köpare för omvandling till fritidsbostäder till privat köpare för omvandling till annat än bostäder till annan typ av köpare Karlshamn Karlskrona 81 Olofström Ronneby Sölvesborg 14

17 Försäljning av allmännyttiga bostäder. 6.3 >finns beslut om försäljning av någon del av det allmännyttiga beståndet under ? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg antalet lägenheter som skall försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas 6.4 >i så fall, till vilken kategori köpare? antal lägenheter till de boende för omvandling till kooperativ hyresrätt till de boende för omvandling till bostadsrätt till enskilda boende för omvandling till egnahem till annat alt bostadsföretag till privat bostadsföretag för fortsatt uthyrning till privat köpare för omvandling till fritidsbostäder till privat köpare för omvandling till annat än bostäder till annan typ av köpare Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 15

18 Bostäder för flyktingar 7.1 >hur får ni normalt sett fram bostäder till mottagna flyktingar? 7.2 >är något av följande ett betydande problem i er när det gäller bostäder till flyktinghushåll? bostäder till mottagna flyktingar svårigheter att anskaffa bostäder Regelbundet samarbete med allmännyttan. Regelbundet samarbete med privata fastighetsägare. Tar vid behov kontakt med allmännyttan. Tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare. På annat sätt. Flyktinghushållen förutsätts lösa sina bostadsbehov själva. Har inga avtal med Integrationsverket om flyktingmottagning. Brist på hyreslägenheter. Brist på stora lägenheter. Brist på små lägenheter. Brist på lägenheter med rimlig hyresnivå. Hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst eller anställning Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer. Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 16

19 Bostäder för studenter och ungdomar 8.1 >hur bedömer ni utbudet av bostäder för studenter i er? -frågorna besvaras av er med högskola eller universitet samt berörda granner. 8.2 >finns särskilda studentbostäder i er? brist på bostäder studenter efterfrågar Lediga bostäder är för stora för de flesta studenthushåll. Lediga mindre bostäder är för dyra för studenter. Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för studenter. Annan, t ex allmän bostadsbrist. Inga större problem för studenter att få tag i en lämplig bostad. Saknar underlag för en bedömning. Antalet särskilda studentbostäder i en. Karlshamn 200 Karlskrona 400 Olofström 95 Ronneby 500 Sölvesborg 0 17

20 Bostäder för studenter och ungdomar 8.4 >finns det några särskilda ungdomsbostäder i en? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg ja, ca nej 18

21 Bostäder för äldre och funktionshindrade 9.1 >kommer det att byggas "seniorbostäder" eller liknande unde närmaste åren? produktion byggherre ja/nej nyproduktion ca ombyggnad ca omvandling ca allmännyttan privat/hyresrätter kooperativ hyresrätt bostadsrätt (HSB m fl) Karlshamn ja 50 Karlskrona ja 60 Olofström ja 20 Ronneby ja 40 Sölvesborg nej 9.3 >hur bedömer ni att behovet av bostäder med särskild service för funktionshindrade (enl SoL eller LSS) tillgodoses i er? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Vi har överskott på bostäder med särskild service för funktionshindrade. Behovet är täckt. Ingen utbyggnad under de närmaste två åren. Vi beräknar täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Brist, även efter planerad utbyggnad de närmaste två åren. Brist, även på fem års sikt. Sölvesborg 19

22 Bostadsanpassningsbidrag 10.1 >hur många ansökningar om bostadsanpassningsbidrag kom in under 2006? 10.2 >hur många bostadsanpassningsbidrag beviljades under år 2006? 10.3 >hur många ansökningar avslogs under år 2006? 10.4 >hur många av dessa avslogs p g a att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande? 10.5 >hur mycket kostade bostadsanpassningsbidragen under år 2006? inkomna antal antal därav p g a beviljat utbetalat ansökningar beviljade avslag tot fast.ägaren belopp kr belopp kr Karlshamn uppgift saknas Karlskrona Olofström uppgift saknas Ronneby uppgift saknas Sölvesborg totalt >hur stor del av de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2006 avsåg gruppbostäder, servicehus och andra boendeformer? gruppboende el. motsv antal belopp Karlshamn uppgift saknas Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg >hur fördelade sig, efter beloppsstorlek, de beviljade bidragen år 2006? bidragsbelopp kr < > Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg totalt

23 bostadsanpassningsbidrag 10.9 >hur stort var det största bidraget som beviljades under år 2006? >hur många av de beviljade bidragen år 2006 gick till bostäder byggda 1995 eller senare? största *)åtg i hus bidraget efter 1994 Karlshamn ej redovisat Karlskrona ej redovisat Olofström (FH) Ronneby ej redovisat Sölvesborg *) Vanliga åtgärder är montering av stödhandtag och handledare, dörröppnare, demontering av trösklar samt anpassning av köksinredningar >hur många av de beviljade bidragen till lägenheter i flerbostadshus år 2006 gällde följande åtgärder och hur stora var de sammanlagda kostnaderna >för handikapphiss eller annan lyftanordning? för dörrautomatik? handikapphiss eller motsvarande dörrautomatik antal våningsplan ett två eller flera kostnad kr ant bidrag kostnad kr Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg summa

24 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande Bertil Häggström Tel Boverket Box Karlskrona Boverkets dnr /2006, 2007 års bostadsmarknadsenkät. Bostadssituationen i stort: Obalansen mellan tillgång och efterfrågan i Olofström tenderar mot utjämning men visar fortfarande på viss snedfördelning. Det är små centralt belägna hyresrätter som saknar efterfrågan. Övriga er anmäler brist i framförallt de centrala delarna. Ronneby och Sölvesborgs er anmäler att flera bostadsrättslägenheter behöver uppföras för att nå balans mellan upplåtelseformerna hyres- resp bostadsrätt. Ett mycket litet antal bostäder ligger i malpåse. Främsta skälet till varför dessa inte är disponibla för bostadsmarknaden är att de inte bedömts möjliga att hyra ut på grund av deras låga bostads- och byggnadstekniska standard. De kommer sannolikt inte heller att byggas om eftersom ägarna, i det här faller de allmännyttiga bostadsbolagen, bedömt kostnaden som alltför hög. Lagen (2000:1383) om ernas bostadsförsörjningsansvar. Vid varje besök har Länsstyrelsen erinrat om ernas ansvar för att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen under löpande mandatperiod (5 ). Karlskrona och Karlshamns er har antagit sådana riktlinjer medan Ronneby, Sölvesborgs och Olofströms er meddelat att de inte avser att underställa fullmäktige någon sådan plan. I samband med tidigare besök har Länsstyrelsen lämnat förslag på vad sådana riktlinjer kan innehålla. I de fall översiktsplanerna är föremål för revidering kan vissa uppgifter, som till viss del avhandlar bostadsförsörjningen, återfinnas i dessa. I remissvar (Ds 2006:9) till regeringen har Länsstyrelsen föreslagit en tidsgräns för när bostadsförsörjningsplanen senast skall ha underställts fullmäktige. Lämplig tidpunkt föreslogs till när minst halva mandattiden återstod. Länsstyrelsen ansåg att, om en bostadsförsörjningsplan skall ha något genomslag, bör den fått verka under minst ett par år. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

25 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande Bostäder till hemlösa m fl.: Samtliga er löser eller har löst problemen med de hemlösas boende på ett tillfredsställande sätt. Det som möjligen kan komma att ställa till bekymmer för några av erna är avtalen med Migrationsverket om placering av de flyktingar som erhållit permanent uppehållstillstånd. Problemen består däri att berörda er har liten eller näst intill obefintlig lägenhetsreserv vilket gör att efterfrågetrycket på bostadsmarknaden kommer att öka. Därtill kommer att ingen i sina produktionsplaner inte tagit med det behov som flyktingmottagandet medför. Nybyggnadsbehov: Årets enkät visar på ett fortsatt ökat nybyggnadsbehov, inte bara utifrån avtalat flyktingmottagande, utan på en ökande allmän efterfrågan i centrala delar. En ökande efterfrågan på framförallt hyresrätter kan även noteras i samhällen utanför den egentliga centralorten. Liksom i tidigare enkäter är problemet att möta en ökande efterfrågan tillgången på byggklar mark i centrala eller på annat sätt attraktiva lägen. Tillgången på råmark är genomgående god. Däremot kan vissa markbyten behöva göras för att erhålla större sammanhängande arealer i områden med ökande efterfrågan. Viss förtätning kommer att ske genom att de vindsvåningar, som är möjliga att utnyttja, kommer att inredas till smålägenheter vilka i första hand är avsedda för ungdomar. Planeringsläget: En samordning mellan bostadsförsörjningsplaneringen och övrig al, mellanal och regional planering stärker helhetssynen och förbättrar möjligheterna till att planerna kan genomföras t.ex. behövs en samordning med översiktsplanering (ÖP) och regional utvecklingsplanering (RUP). För att en samordning ska vara möjlig krävs dock att det finns aktuella bostadsförsörjningsprogram, ÖP, RUP m.m. Förutsättningarna och situationen vad gäller detta liksom huruvida man samordnar bostadsförsörjningsplaneringen och övrig planering varierar från till. I Blekinge län har endast två av fem er bostadsförsörjningsprogram. Övriga anger att man arbetar med bostadsförsörjningsfrågorna i översiktsplaneringen eller att man inte har någon bostadsförsörjningsplanering. Samtidigt har två er nyligen antagit nya översiktsplaner medan ytterligare två är på gång. En anger att man har för avsikt att revidera sin översiktsplan men arbetet har ännu inte påbörjats. Bland de er som har bostadsförsörjningsprogram har man i en (Karlskrona) kopplat samman bostadsförsörjningsprogrammet med ÖP. Kommunen har också genomfört ett stort antal av de utbyggnadsprojekt som hade tagits upp i både ÖP och i bostadsförsörjningsprogrammet och man avser nu revidera både programmet och planen. När det gäller de er som hanterar bostadsförsörjningsfrågorna som en del i ÖP är det vissa fall tveksamt om ÖP kan fungera som bostadsförsörjningsplanering/program. Detta Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

26 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande eftersom planerna inte alltid är aktuella och att bostadsförsörjningsfrågorna inte alltid har behandlats med det djup som i så fall skulle krävas t.ex. saknas beskrivningar av framtida behov av bostäder för olika ålderskategorier inom olika geografiska områden samt ens riktlinjer för att möta behovet. När det gäller den regionala planeringen tas bostadsförsörjningsfrågorna översiktligt upp i länets RUP Blekingestrategin från Här anger man bl.a. att man vill verka för en samsyn mellan översiktplanerna, regionala tillväxtprogrammet och infrastrukturplaneringen för att lägga ett regionalt helhetsperspektiv på boende, arbetsplatser och ikationer. Man anger också mål och utgångspunkter för utveckling av det attraktiva Blekinge där bl.a. bostäderna utgör en del och att de ala översiktsplanerna är viktiga instrument. Någon djupare analys eller övriga riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningsfrågorna på regional nivå redovisas inte. Kommunerna har inte, vad länsstyrelsen känner till, i någon större omfattning kopplat sin bostadsförsörjningsplanering till RUP. Det kan därmed konstateras att det i vissa er fungerar med samordningen mellan bostadsförsörjningsplaneringen och övrig planering medan det i andra er inte sker. Det finns dock förutsättningar för att situationen kommer att förbättras i framtiden. Det ökade intresset för och aktualiseringen av ÖP och RUP samt den i vissa fall konstaterade bostadsbristen (i delar av en) kan t.ex. bidra till att även bostadsförsörjningsfrågorna får större utrymme och att det kan finnas möjligheter till en större samordning. Detta kräver dock ett samarbete mellan erna liksom mellan erna och den regionala nivån (regionförbund, länsstyrelsen m.fl.). För att bidra till denna utveckling vore det önskvärt att länsstyrelsen fick mer resurser för att arbeta med att exempelvis ta fram bra planeringsunderlag som stöd för bostadsförsörjningsplaneringen. Länsstyrelsens bedömning: Länsstyrelsen har gjort bedömningen att erna kan genomföra intentionerna i årets bostadsmarknadsenkät. De problem som kan uppkomma är dels vilket ökat efterfrågetryck som avtalen med Migrationsverket genererar, dels att de allmännyttiga bostadsbolagens lägenhetsreserv liksom under tidigare år bedöms vara för liten och bör på sikt ökas till åtminstone någon procent av antalet förvaltade bostäder. Arbetssätt: Vid insamlandet av uppgifterna har Länsstyrelsen besökt länets fem er. Länsstyrelsen har representerats av länsarkitekten Kristina Stark, socialdirektören A-C Petersson, äldreskyddsombudet Jessica Nilsson samt undertecknad. Från erna har deltagit ansvarigt alråd alt. chef, stadsarkitekt, representant från sociala sektorn samt i vissa fall chefen för det allmännyttiga bostadsbolaget. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

27 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande Syftet med besöken har varit att penetrera ett första utkast till enkätsvar för att få återkoppling till att erna uppfattat frågorna korrekt. Utifrån samtalen har sedan en slutversion av enkäten kunnat upprättas. I samband med besöken har Länsstyrelsen tagit tillfället i akt att informera om nya eller kommande förändringar inom byggandet och vilka statliga stödformer som eventuellt är kopplade till dessa. Motsvarande information har lämnats vad avser planärenden och social verksamhet. Bertil Häggström Sakkunnig i bostadsfrågor Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden 2012:16 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2012 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport 2012:16 Rapportnamn: Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 Karlskrona Upplaga:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN E:\temp\REGIONAL ANALYS AV BOST 08iw.doc LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län Meddelande 2008:16 Regional

Läs mer

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Rapport 2013:23 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Boverket december 2013 Titel:

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Rapport 2011:16 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Boverket november 2011 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Utgivare: Boverket november

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Det byggs för lite och det som byggs är fel

Det byggs för lite och det som byggs är fel Det byggs för lite och det som byggs är fel En kartläggning av bostadsförsörjningen i Skåne län och dess konsekvenser för vissa grupper Länsstyrelsen i Skåne län 2008 Samhällsbyggnadsavdelningen Boende

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknaden 2015 2013 Bostadsmarknadsanalys Meddelande 2015 2013 : 10 XX Bostadsmarknaden i Hallands län 2015-06-12 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2015-10 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M --2015/10--SE

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se www.pwc.se Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun Februari 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 29 september 2015 kl.11.00 i Näset, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Förslag till Riktlinjer för. Bostadsförsörjning. 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16

Förslag till Riktlinjer för. Bostadsförsörjning. 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16 Förslag till Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16 20150422 1 Inledning 3 Kommunens roll 3 Riktlinjernas syfte 3 Vision för Gislaveds kommun 3 Attraktivitet 3 Utvecklingen i

Läs mer

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket februari 2009 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går

Läs mer

Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogram Program antaget av Dnr SPN-168/2005 263 Kommunfullmäktige 2007-04-23 Bostadsbyggnadsprogram 2007 för Norrköpings kommun 2(14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 3 Mål och strategier

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08 Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Fotografer: Rebecca Östlind, Khadra Hussein och Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Bostadsförsörjningsprogram Antaget 2013-09-24, 99 av kommunfullmäktige En bostad för alla Mullsjö kommun 2014-2018 1(10) Inledning Mullsjö kommun s vision för bostadsförsörjning är att det skall finns

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten Bostadsmarknaden i Dalarna 2009 Plan- och beredskapsenheten Bilden på omslag: Kopparstaden, hyreslägenheter i massivträ, Kv. Hyttkammaren i Falun genom Mondo arkitekter. Foto: Nader Ghassemi. Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Fogelström. Lösningar för bostadsförsörjning

Fogelström. Lösningar för bostadsförsörjning Fogelström Lösningar för bostadsförsörjning Oktober 2015 Uppdrag med fokus på boende för asylsökande Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter Migrationsverkets vision

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Bostadsläget i Höör 2015

Bostadsläget i Höör 2015 Bostadsläget i Höör 2015 Årlig uppföljning av bostadsmarknaden Bostadsläget i Höör 2015 Kommunen har ansvar för att planera för bostadsförsörjningen. Syftet med kommunens planering är att skapa förutsättningar

Läs mer

BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande. Analys av regional bostadsmarknad År 2014 I Uppsala län

BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande. Analys av regional bostadsmarknad År 2014 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 I Uppsala län Bostadsmarknadsenkäten en unik koll på bostadsmarknaden Länsstyrelsen följer utvecklingen

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2015

Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2015 2015:8 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2015 www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport 2015:8 Rapportnamn: Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona. Dnr: 405-671-2015 Författare /kontaktperson:

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer