2007 års Bostadsmarknadsenkät,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007 års Bostadsmarknadsenkät,"

Transkript

1 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12

2 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter 4 Förväntat bostadsbyggande Boende och hållbar samhällsplanering 7 Förmedling och anvisning av bostäder 12 Försäljning av allmännyttiga bostäder 15 Bostäder för flyktingar 17 Bostäder för studenter och ungdomar 18 Bostäder för äldre och funktionshindrade 20 Bostadsanpassningsbidrag 21 Yttrande och kommentarer sist Frågor med anledning av enkäten besvaras av Bertil Häggström, tel ISSN:nr

3 Bostadsmarknadsläge ? 1.1 >hur bedömer ni läget på bostadsmarknaden i en för närvarande? 1.2 >räknar ni med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget under åren ? läget i januari 2007 förväntad förändring totalt central- övriga totalt central- övriga orten en orten en Karlshamn balans brist balans ingen ingen ingen förändring förändring förändring Karlskrona balans brist balans bostadsbris- bostadsbris- bostadsbristen minskar ten minskar ten minskar Olofström överskott överskott brist överskottet överskottet bostadsbrisminskar minskar ten minskar Ronneby balans brist överskott ingen minskad bo- ökat bostadsförändring stadsbrist överskott Sölvesborg balans brist balans bostadsbris- bostadsbris- ingen ten minskar ten minskar förändring Länet som helhet totalt central- övriga orten en brist 4 1 balans 4 3 överskott Överskott redovisas av Olofströms medan övriga er uppger i stort sett balans. Brist i centralorten redovisas av samtliga utom Olofström som anger överskott. Anledningen därtill är att tillgängliga bostäder har sådan sammansättning som inte efterfrågas. 1.3 >vilken typ av bostäder råder det brist på? Bostads-Hyresrätter egnahem 1-2 RK 3 RK 4+ RK <110 m m m2-w Karlshamn B+H Karlskrona H H Olofström H H Ronneby H H Sölvesborg H Samtliga er uppger ett nybyggnadsbehov, som i stort sett svarar mot bristsituationen. Mera därom på sid 6. Brist på bostadsrätter och egnahem har konstaterats men inte kvantifierats i Ronneby, Sölvesborg anmäler brist på hyresrätter i allmänhet samt egnahem. Karlskrona har brist på samtliga typer av bostäder och Karlshamn på egnahem. 2

4 Bristsituationer 1.4 >för vilka grupper råder det brist på bostäder? Ensamstående Ungdomar Studenter Små barnfamiljer Stora barnfamiljer Ensamstående med barn Hushåll som kommer inflyttande till en eller centralorten Medelålders och äldre som vill flytta till en mindre bostad Hushåll som ställer krav på god tillgänglighet i bostaden och utemiljön Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska bosätta sig i en Ekonomiskt svaga hushåll Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 1.5 >Hur många hyresbostäder bedömer ni skulle behöva byggas det närmaste året för att tillgodose efterfrågan? inga alls mer än 100 Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 3

5 Uthyrningssvårigheter. 2.1 >hur många tomma lägenheter för omedelbar uthyrning fanns det i allmännyttan den 1 januari 2007? 2.2 >har allmännyttan så många tomma lägenheter att dessa utgör ett problem? 2.3 >finns det lägenheter som på grund av uthyrningssvårigheter ligger i "malpåse"? 2.4 >kan det bli aktuellt att under riva bostäder på grund av uthyrningssvårigheter? 2.5 >i så fall, när är dessa uppförda? per den 1 januari tomma utgör dessa tomma planerad byggår lägenheter i ett problem? lägenheter rivning för dessa allmännyttan i "malpåse" Karlshamn 13 nej 0 0 Karlskrona 100 nej 0 0 Olofström 80 nej 0 0 Ronneby 63 nej Sölvesborg 19 nej 0 0 Länet

6 Förväntat bostadsbyggande >hur många bostäder totalt kommer enligt er bedömning påbörjas i nyproduktion i er under år 2007 resp. år 2008? 3.2 >skulle flera bostäder behöva byggas med hänsyn till efterfrågan? påbörjande behöver flera byggas? Karlshamn nej Karlskrona ja Olofström nej Ronneby ja Sölvesborg ja Länet Samtliga er redovisar ett ökat nybyggnadsbehov i förhållande till föregående period. Någon särskild bedömning vad avser ersättningsbehov för lägenhetsavgångar och hushållssplittring har inte gjorts. Ingen har heller tagit med det ökade behovet av bostäder som ökat flyktingmottagande genererar. Länsstyrelsen har påtalat att denna faktor bör beaktas i kommande program Markberedskap finns för att möta behovet. 5

7 Förväntat bostadsbyggande. 3.3 >vad är det framförallt som hindrar bostadsbyggande i er just nu? svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor, t ex vad gäller kontantinsats osäkerhet om framtida subventionsvillkor brist på mark i attraktiva lägen konflikter med andra allmänna intressen enl PBL bristande planberedskap överklaganden av detaljplaner höga produktionskostnader vikande befolkningsunderlag svag inkomstutveckling för hushållen en strävar för närvarande inte efter att öka befolkningen osäkerhet om framtida vägdragningar och/eller bullerproblem brist på byggarbetskraft annan orsak Karlshamn Karlskrona Olofström 1) Ronneby Sölvesborg 1) slopat investeringsstöd. 7 6

8 Boende och hållbar samhällsplanering 4.1 >har fullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen? Enligt lagen 2000:1383 har erna skyldighet att under mandatperioden antaga riktlinjer för bostadsförsörjningen. Karlshamns (år 2003) och Karlskrona (år 2002) er har beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjningen. I länets övriga er arbetar man med att ta fram "konturer" till riktlinjer. När ett försklag kommer att föreläggas fullmäktige är inte klart. 4.3 >samrådde ni under 2006 med någon annan om bostadsförsörjningsplaneringen? Karlshamns, Ronneby och Karlskrona er har samverkat i ärende som rört planfrågor och studentbostäder. Vidare har samverkan skett i ärenden som gällt konsekvenserna av senaste försvarsbeslutet. 4.4 >Samarbetar ni över flera förvaltningar när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen? Karlshamn i arbetsgrupp med handläggande tjänstemän från flera förvaltningar i grupp med främst berörda förvaltningschefer i grupp av förtroendevalda i berörda nämnder nej, inget regelbundet samarbete på annat sätt Karlskrona Olofström 1) Ronneby Sölvesborg 1) Infrastrukturgruppen, chefsgruppen, näringslivsbolaget. 6

9 Boende och hållbar samhällsplanering 4.5 >vilka förvaltningar/nämnder ingår i gruppen? ledning/ styrelse el motsv. stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden el motsv fastighetskontoret/ fastighetsnämnden el motsv socialförvaltningen/ socialnämnden el motsv skolkontoret/ skolnämnden el motsv barnomsorgen/ barnomsorgsnämnden el motsv äldreomsorgen/ äldreomsorgsnämndenel motsv kultur och fritid/ fritidsnämnden el motsv Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 7

10 4.7 >har en under de senaste två åren utnyttjat möjligheten att i samband med markanvisning styra upplåtelseformen? Karlshamn ja Karlskrona nej Olofström nej Ronneby nej Sölvesborg nej 4.8 >är det någon edller några av följande frågor som ni för närvarande arbetar särskilt mycket med i er? kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen segregation/integration av olika grupper i boendet tillgänglighet i bostäder och bostadsområden tillgänglighet i offentlig miljö bostadsförsörjning för äldre/funktionshindrade förhållanden i utsatta bostadsområden bostadsförsörjning för ungdomar/studenter åtgärder mot buller i boendemiljöer trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder skapa god närmiljö för barn och ungdomar öka barns och ungdomars delaktighet i samhällsplaneringen öka kvinnors delaktighet i samhällsplaneringen få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror omvandling av lokaler eller institutioner till bostäder integrering av lokaler eller institutioner tilkl bostäder öka inflyttningen Karlshamn öp,s s s s s,a s s a öp s öp öp Karlskrona öp s s b a s a s s Olofström öp öp öp öp öp öp öp öp öp öp öp öp a a öp Ronneby öp,a öp,a öp,a s öp,a öp öp,a öp,a,s öp,a öp,a,s öp,a s öp,a öp Sölvesborg a a a a b=boendeprogram eller motsvarande öp=översiktsplan eller fördjupad översiktsplan s=särskild utredning eller projekt a=annat sammanhang 8

11 4.9 >Är det någon annan fråga som är särskilt aktuell i er just nu när det gäller bostadsförsörjning eller boendemiljö? Karlshamn Seniorboende och särskilda boenden Karlskrona Nej Olofström Nej Ronneby Kommande överskott på studentbostäder Sölvesborg nej 4.10 >Är det några särskilda insatser på gång för att förbättra förhållandena i s k utsatta bostadsområden? fysisk upprustning och förbättring av bostäderna fysisk upprustning av utemiljön rivning av enstaka bostadshus eller delar av hus allmännyttan bedriver särskilt arbete i området decentraliserad förvaltning med husvärdar/bovärdar ökat inflytande för de boende över den egna bostaden ökad delaktighet för de boende i planering/utveckling ökat inslag av självförvaltning trygghetsskapande/brottsförebyggande åtgärder insatser för ökad gemenskap i området särskilda insatser för att öka gemenskapen i området särskilda insatser i skolor/barnomsorg särskilda insatser riktade till barn/ungdomar i området särskilda insatser för att öka sysselsättningsgraden ändrad hyressättning som ger sänkta hyror investeringar i internet/bredband inga särskilda insatser för närvarande finns inga utsatta bostadsområden i en Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 9

12 4.11 >förekommer det att fritidshus omvandlas till permanenta bostäder i er? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg ja, i betydande omfattning ja, i begränsad omfattning ytterst sällan vet ej 4.12 >har ni i er inventerat radonsituationen i bostäderna? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg ja, för hela eller betydande delar av en ja, för enstaka delar av beståndet nej 10

13 Förmedling och anvisning av bostäder 5.1 >finns det någon bostadsförmedling för allmänheten i er? 5.2 >tar den ala bostadsförmedlingen ut en köavgift? 5.3 >kan bostadsökande få information via en om den lokala bostadsmarknaden? finns bostadsförmedling? information via en? Allmännyttan har egen kö al bostadsförmedling tar den ala bostadsförmedlingen ut en köavgift? privat bostadsförmedling finns. nej Det går att få information/rådgivning om vilka möjligheter som finns att få tag i en bostad i olika delar av en och vart man skall vända sig. Vi lägger ut information om bostadsmarknaden på vår hemsida. Det går att få en lista med lokala fastighetsägare med telefonnummer. Kommunen ger för närvarande ingen sådan service. Karlshamn nej Karlskrona nej Olofström nej Ronneby nej Sölvesborg 11

14 5.4 >finns någon form av förturssystem i er? trångbodda familjer med många barn personer som fått arbete i en personer med lättare rörelsehinder hushåll som av ekonomiska skäl behöver byta bostad Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg nej 5.5 >finns det ett regelbundet samarbete mellan en och privata för att få fram bostäder till hemlösa? med allmännyttan med privata fastighetsägare Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg nej 12

15 5.7 >kunde ni under 2006 tillgodose behovet av bostäder till hemlösa? 5.8 >har det skett någon förändring på senare år när det gäller möjligheterna att få fram bostäder till hemlösa? ja, i stort sett nej, vi hade behövt flera bostäder att förmedla det fanns inget behov Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg det har blivit lättare det har blivit svårare ingen förändring frågan är inte aktuell 13

16 Försäljning av allmännyttiga bostäder. 6.1 >såldes någon del av det allmännyttiga bostadsbeståndet under år 2006? antalet försålda lägenheter under Karlshamn inga bostäder försåldes Karlskrona 81 Olofström inga bostäder försåldes Ronneby inga bostäder försåldes Sölvesborg inga bostäder försåldes 6.2 >i så fall, till vilken kategori köpare? antal lägenheter till de boende för omvandling till kooperativ hyresrätt till de boende för omvandling till bostadsrätt till enskilda boende för omvandling till egnahem till annat alt bostadsföretag till privat bostadsföretag för fortsatt uthyrning till privat köpare för omvandling till fritidsbostäder till privat köpare för omvandling till annat än bostäder till annan typ av köpare Karlshamn Karlskrona 81 Olofström Ronneby Sölvesborg 14

17 Försäljning av allmännyttiga bostäder. 6.3 >finns beslut om försäljning av någon del av det allmännyttiga beståndet under ? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg antalet lägenheter som skall försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas 6.4 >i så fall, till vilken kategori köpare? antal lägenheter till de boende för omvandling till kooperativ hyresrätt till de boende för omvandling till bostadsrätt till enskilda boende för omvandling till egnahem till annat alt bostadsföretag till privat bostadsföretag för fortsatt uthyrning till privat köpare för omvandling till fritidsbostäder till privat köpare för omvandling till annat än bostäder till annan typ av köpare Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 15

18 Bostäder för flyktingar 7.1 >hur får ni normalt sett fram bostäder till mottagna flyktingar? 7.2 >är något av följande ett betydande problem i er när det gäller bostäder till flyktinghushåll? bostäder till mottagna flyktingar svårigheter att anskaffa bostäder Regelbundet samarbete med allmännyttan. Regelbundet samarbete med privata fastighetsägare. Tar vid behov kontakt med allmännyttan. Tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare. På annat sätt. Flyktinghushållen förutsätts lösa sina bostadsbehov själva. Har inga avtal med Integrationsverket om flyktingmottagning. Brist på hyreslägenheter. Brist på stora lägenheter. Brist på små lägenheter. Brist på lägenheter med rimlig hyresnivå. Hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst eller anställning Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer. Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 16

19 Bostäder för studenter och ungdomar 8.1 >hur bedömer ni utbudet av bostäder för studenter i er? -frågorna besvaras av er med högskola eller universitet samt berörda granner. 8.2 >finns särskilda studentbostäder i er? brist på bostäder studenter efterfrågar Lediga bostäder är för stora för de flesta studenthushåll. Lediga mindre bostäder är för dyra för studenter. Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för studenter. Annan, t ex allmän bostadsbrist. Inga större problem för studenter att få tag i en lämplig bostad. Saknar underlag för en bedömning. Antalet särskilda studentbostäder i en. Karlshamn 200 Karlskrona 400 Olofström 95 Ronneby 500 Sölvesborg 0 17

20 Bostäder för studenter och ungdomar 8.4 >finns det några särskilda ungdomsbostäder i en? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg ja, ca nej 18

21 Bostäder för äldre och funktionshindrade 9.1 >kommer det att byggas "seniorbostäder" eller liknande unde närmaste åren? produktion byggherre ja/nej nyproduktion ca ombyggnad ca omvandling ca allmännyttan privat/hyresrätter kooperativ hyresrätt bostadsrätt (HSB m fl) Karlshamn ja 50 Karlskrona ja 60 Olofström ja 20 Ronneby ja 40 Sölvesborg nej 9.3 >hur bedömer ni att behovet av bostäder med särskild service för funktionshindrade (enl SoL eller LSS) tillgodoses i er? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Vi har överskott på bostäder med särskild service för funktionshindrade. Behovet är täckt. Ingen utbyggnad under de närmaste två åren. Vi beräknar täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Brist, även efter planerad utbyggnad de närmaste två åren. Brist, även på fem års sikt. Sölvesborg 19

22 Bostadsanpassningsbidrag 10.1 >hur många ansökningar om bostadsanpassningsbidrag kom in under 2006? 10.2 >hur många bostadsanpassningsbidrag beviljades under år 2006? 10.3 >hur många ansökningar avslogs under år 2006? 10.4 >hur många av dessa avslogs p g a att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande? 10.5 >hur mycket kostade bostadsanpassningsbidragen under år 2006? inkomna antal antal därav p g a beviljat utbetalat ansökningar beviljade avslag tot fast.ägaren belopp kr belopp kr Karlshamn uppgift saknas Karlskrona Olofström uppgift saknas Ronneby uppgift saknas Sölvesborg totalt >hur stor del av de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2006 avsåg gruppbostäder, servicehus och andra boendeformer? gruppboende el. motsv antal belopp Karlshamn uppgift saknas Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg >hur fördelade sig, efter beloppsstorlek, de beviljade bidragen år 2006? bidragsbelopp kr < > Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg totalt

23 bostadsanpassningsbidrag 10.9 >hur stort var det största bidraget som beviljades under år 2006? >hur många av de beviljade bidragen år 2006 gick till bostäder byggda 1995 eller senare? största *)åtg i hus bidraget efter 1994 Karlshamn ej redovisat Karlskrona ej redovisat Olofström (FH) Ronneby ej redovisat Sölvesborg *) Vanliga åtgärder är montering av stödhandtag och handledare, dörröppnare, demontering av trösklar samt anpassning av köksinredningar >hur många av de beviljade bidragen till lägenheter i flerbostadshus år 2006 gällde följande åtgärder och hur stora var de sammanlagda kostnaderna >för handikapphiss eller annan lyftanordning? för dörrautomatik? handikapphiss eller motsvarande dörrautomatik antal våningsplan ett två eller flera kostnad kr ant bidrag kostnad kr Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg summa

24 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande Bertil Häggström Tel Boverket Box Karlskrona Boverkets dnr /2006, 2007 års bostadsmarknadsenkät. Bostadssituationen i stort: Obalansen mellan tillgång och efterfrågan i Olofström tenderar mot utjämning men visar fortfarande på viss snedfördelning. Det är små centralt belägna hyresrätter som saknar efterfrågan. Övriga er anmäler brist i framförallt de centrala delarna. Ronneby och Sölvesborgs er anmäler att flera bostadsrättslägenheter behöver uppföras för att nå balans mellan upplåtelseformerna hyres- resp bostadsrätt. Ett mycket litet antal bostäder ligger i malpåse. Främsta skälet till varför dessa inte är disponibla för bostadsmarknaden är att de inte bedömts möjliga att hyra ut på grund av deras låga bostads- och byggnadstekniska standard. De kommer sannolikt inte heller att byggas om eftersom ägarna, i det här faller de allmännyttiga bostadsbolagen, bedömt kostnaden som alltför hög. Lagen (2000:1383) om ernas bostadsförsörjningsansvar. Vid varje besök har Länsstyrelsen erinrat om ernas ansvar för att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen under löpande mandatperiod (5 ). Karlskrona och Karlshamns er har antagit sådana riktlinjer medan Ronneby, Sölvesborgs och Olofströms er meddelat att de inte avser att underställa fullmäktige någon sådan plan. I samband med tidigare besök har Länsstyrelsen lämnat förslag på vad sådana riktlinjer kan innehålla. I de fall översiktsplanerna är föremål för revidering kan vissa uppgifter, som till viss del avhandlar bostadsförsörjningen, återfinnas i dessa. I remissvar (Ds 2006:9) till regeringen har Länsstyrelsen föreslagit en tidsgräns för när bostadsförsörjningsplanen senast skall ha underställts fullmäktige. Lämplig tidpunkt föreslogs till när minst halva mandattiden återstod. Länsstyrelsen ansåg att, om en bostadsförsörjningsplan skall ha något genomslag, bör den fått verka under minst ett par år. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

25 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande Bostäder till hemlösa m fl.: Samtliga er löser eller har löst problemen med de hemlösas boende på ett tillfredsställande sätt. Det som möjligen kan komma att ställa till bekymmer för några av erna är avtalen med Migrationsverket om placering av de flyktingar som erhållit permanent uppehållstillstånd. Problemen består däri att berörda er har liten eller näst intill obefintlig lägenhetsreserv vilket gör att efterfrågetrycket på bostadsmarknaden kommer att öka. Därtill kommer att ingen i sina produktionsplaner inte tagit med det behov som flyktingmottagandet medför. Nybyggnadsbehov: Årets enkät visar på ett fortsatt ökat nybyggnadsbehov, inte bara utifrån avtalat flyktingmottagande, utan på en ökande allmän efterfrågan i centrala delar. En ökande efterfrågan på framförallt hyresrätter kan även noteras i samhällen utanför den egentliga centralorten. Liksom i tidigare enkäter är problemet att möta en ökande efterfrågan tillgången på byggklar mark i centrala eller på annat sätt attraktiva lägen. Tillgången på råmark är genomgående god. Däremot kan vissa markbyten behöva göras för att erhålla större sammanhängande arealer i områden med ökande efterfrågan. Viss förtätning kommer att ske genom att de vindsvåningar, som är möjliga att utnyttja, kommer att inredas till smålägenheter vilka i första hand är avsedda för ungdomar. Planeringsläget: En samordning mellan bostadsförsörjningsplaneringen och övrig al, mellanal och regional planering stärker helhetssynen och förbättrar möjligheterna till att planerna kan genomföras t.ex. behövs en samordning med översiktsplanering (ÖP) och regional utvecklingsplanering (RUP). För att en samordning ska vara möjlig krävs dock att det finns aktuella bostadsförsörjningsprogram, ÖP, RUP m.m. Förutsättningarna och situationen vad gäller detta liksom huruvida man samordnar bostadsförsörjningsplaneringen och övrig planering varierar från till. I Blekinge län har endast två av fem er bostadsförsörjningsprogram. Övriga anger att man arbetar med bostadsförsörjningsfrågorna i översiktsplaneringen eller att man inte har någon bostadsförsörjningsplanering. Samtidigt har två er nyligen antagit nya översiktsplaner medan ytterligare två är på gång. En anger att man har för avsikt att revidera sin översiktsplan men arbetet har ännu inte påbörjats. Bland de er som har bostadsförsörjningsprogram har man i en (Karlskrona) kopplat samman bostadsförsörjningsprogrammet med ÖP. Kommunen har också genomfört ett stort antal av de utbyggnadsprojekt som hade tagits upp i både ÖP och i bostadsförsörjningsprogrammet och man avser nu revidera både programmet och planen. När det gäller de er som hanterar bostadsförsörjningsfrågorna som en del i ÖP är det vissa fall tveksamt om ÖP kan fungera som bostadsförsörjningsplanering/program. Detta Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

26 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande eftersom planerna inte alltid är aktuella och att bostadsförsörjningsfrågorna inte alltid har behandlats med det djup som i så fall skulle krävas t.ex. saknas beskrivningar av framtida behov av bostäder för olika ålderskategorier inom olika geografiska områden samt ens riktlinjer för att möta behovet. När det gäller den regionala planeringen tas bostadsförsörjningsfrågorna översiktligt upp i länets RUP Blekingestrategin från Här anger man bl.a. att man vill verka för en samsyn mellan översiktplanerna, regionala tillväxtprogrammet och infrastrukturplaneringen för att lägga ett regionalt helhetsperspektiv på boende, arbetsplatser och ikationer. Man anger också mål och utgångspunkter för utveckling av det attraktiva Blekinge där bl.a. bostäderna utgör en del och att de ala översiktsplanerna är viktiga instrument. Någon djupare analys eller övriga riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningsfrågorna på regional nivå redovisas inte. Kommunerna har inte, vad länsstyrelsen känner till, i någon större omfattning kopplat sin bostadsförsörjningsplanering till RUP. Det kan därmed konstateras att det i vissa er fungerar med samordningen mellan bostadsförsörjningsplaneringen och övrig planering medan det i andra er inte sker. Det finns dock förutsättningar för att situationen kommer att förbättras i framtiden. Det ökade intresset för och aktualiseringen av ÖP och RUP samt den i vissa fall konstaterade bostadsbristen (i delar av en) kan t.ex. bidra till att även bostadsförsörjningsfrågorna får större utrymme och att det kan finnas möjligheter till en större samordning. Detta kräver dock ett samarbete mellan erna liksom mellan erna och den regionala nivån (regionförbund, länsstyrelsen m.fl.). För att bidra till denna utveckling vore det önskvärt att länsstyrelsen fick mer resurser för att arbeta med att exempelvis ta fram bra planeringsunderlag som stöd för bostadsförsörjningsplaneringen. Länsstyrelsens bedömning: Länsstyrelsen har gjort bedömningen att erna kan genomföra intentionerna i årets bostadsmarknadsenkät. De problem som kan uppkomma är dels vilket ökat efterfrågetryck som avtalen med Migrationsverket genererar, dels att de allmännyttiga bostadsbolagens lägenhetsreserv liksom under tidigare år bedöms vara för liten och bör på sikt ökas till åtminstone någon procent av antalet förvaltade bostäder. Arbetssätt: Vid insamlandet av uppgifterna har Länsstyrelsen besökt länets fem er. Länsstyrelsen har representerats av länsarkitekten Kristina Stark, socialdirektören A-C Petersson, äldreskyddsombudet Jessica Nilsson samt undertecknad. Från erna har deltagit ansvarigt alråd alt. chef, stadsarkitekt, representant från sociala sektorn samt i vissa fall chefen för det allmännyttiga bostadsbolaget. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

27 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande Syftet med besöken har varit att penetrera ett första utkast till enkätsvar för att få återkoppling till att erna uppfattat frågorna korrekt. Utifrån samtalen har sedan en slutversion av enkäten kunnat upprättas. I samband med besöken har Länsstyrelsen tagit tillfället i akt att informera om nya eller kommande förändringar inom byggandet och vilka statliga stödformer som eventuellt är kopplade till dessa. Motsvarande information har lämnats vad avser planärenden och social verksamhet. Bertil Häggström Sakkunnig i bostadsfrågor Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Med sikte på 2030 Antaget i Kommunfullmäktige 2011-12-12 Micael Sandberg MWA Konsult & Invest, augusti 2011 Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3.

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3. SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4 2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer