2007 års Bostadsmarknadsenkät,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007 års Bostadsmarknadsenkät,"

Transkript

1 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12

2 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter 4 Förväntat bostadsbyggande Boende och hållbar samhällsplanering 7 Förmedling och anvisning av bostäder 12 Försäljning av allmännyttiga bostäder 15 Bostäder för flyktingar 17 Bostäder för studenter och ungdomar 18 Bostäder för äldre och funktionshindrade 20 Bostadsanpassningsbidrag 21 Yttrande och kommentarer sist Frågor med anledning av enkäten besvaras av Bertil Häggström, tel ISSN:nr

3 Bostadsmarknadsläge ? 1.1 >hur bedömer ni läget på bostadsmarknaden i en för närvarande? 1.2 >räknar ni med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget under åren ? läget i januari 2007 förväntad förändring totalt central- övriga totalt central- övriga orten en orten en Karlshamn balans brist balans ingen ingen ingen förändring förändring förändring Karlskrona balans brist balans bostadsbris- bostadsbris- bostadsbristen minskar ten minskar ten minskar Olofström överskott överskott brist överskottet överskottet bostadsbrisminskar minskar ten minskar Ronneby balans brist överskott ingen minskad bo- ökat bostadsförändring stadsbrist överskott Sölvesborg balans brist balans bostadsbris- bostadsbris- ingen ten minskar ten minskar förändring Länet som helhet totalt central- övriga orten en brist 4 1 balans 4 3 överskott Överskott redovisas av Olofströms medan övriga er uppger i stort sett balans. Brist i centralorten redovisas av samtliga utom Olofström som anger överskott. Anledningen därtill är att tillgängliga bostäder har sådan sammansättning som inte efterfrågas. 1.3 >vilken typ av bostäder råder det brist på? Bostads-Hyresrätter egnahem 1-2 RK 3 RK 4+ RK <110 m m m2-w Karlshamn B+H Karlskrona H H Olofström H H Ronneby H H Sölvesborg H Samtliga er uppger ett nybyggnadsbehov, som i stort sett svarar mot bristsituationen. Mera därom på sid 6. Brist på bostadsrätter och egnahem har konstaterats men inte kvantifierats i Ronneby, Sölvesborg anmäler brist på hyresrätter i allmänhet samt egnahem. Karlskrona har brist på samtliga typer av bostäder och Karlshamn på egnahem. 2

4 Bristsituationer 1.4 >för vilka grupper råder det brist på bostäder? Ensamstående Ungdomar Studenter Små barnfamiljer Stora barnfamiljer Ensamstående med barn Hushåll som kommer inflyttande till en eller centralorten Medelålders och äldre som vill flytta till en mindre bostad Hushåll som ställer krav på god tillgänglighet i bostaden och utemiljön Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska bosätta sig i en Ekonomiskt svaga hushåll Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 1.5 >Hur många hyresbostäder bedömer ni skulle behöva byggas det närmaste året för att tillgodose efterfrågan? inga alls mer än 100 Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 3

5 Uthyrningssvårigheter. 2.1 >hur många tomma lägenheter för omedelbar uthyrning fanns det i allmännyttan den 1 januari 2007? 2.2 >har allmännyttan så många tomma lägenheter att dessa utgör ett problem? 2.3 >finns det lägenheter som på grund av uthyrningssvårigheter ligger i "malpåse"? 2.4 >kan det bli aktuellt att under riva bostäder på grund av uthyrningssvårigheter? 2.5 >i så fall, när är dessa uppförda? per den 1 januari tomma utgör dessa tomma planerad byggår lägenheter i ett problem? lägenheter rivning för dessa allmännyttan i "malpåse" Karlshamn 13 nej 0 0 Karlskrona 100 nej 0 0 Olofström 80 nej 0 0 Ronneby 63 nej Sölvesborg 19 nej 0 0 Länet

6 Förväntat bostadsbyggande >hur många bostäder totalt kommer enligt er bedömning påbörjas i nyproduktion i er under år 2007 resp. år 2008? 3.2 >skulle flera bostäder behöva byggas med hänsyn till efterfrågan? påbörjande behöver flera byggas? Karlshamn nej Karlskrona ja Olofström nej Ronneby ja Sölvesborg ja Länet Samtliga er redovisar ett ökat nybyggnadsbehov i förhållande till föregående period. Någon särskild bedömning vad avser ersättningsbehov för lägenhetsavgångar och hushållssplittring har inte gjorts. Ingen har heller tagit med det ökade behovet av bostäder som ökat flyktingmottagande genererar. Länsstyrelsen har påtalat att denna faktor bör beaktas i kommande program Markberedskap finns för att möta behovet. 5

7 Förväntat bostadsbyggande. 3.3 >vad är det framförallt som hindrar bostadsbyggande i er just nu? svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor, t ex vad gäller kontantinsats osäkerhet om framtida subventionsvillkor brist på mark i attraktiva lägen konflikter med andra allmänna intressen enl PBL bristande planberedskap överklaganden av detaljplaner höga produktionskostnader vikande befolkningsunderlag svag inkomstutveckling för hushållen en strävar för närvarande inte efter att öka befolkningen osäkerhet om framtida vägdragningar och/eller bullerproblem brist på byggarbetskraft annan orsak Karlshamn Karlskrona Olofström 1) Ronneby Sölvesborg 1) slopat investeringsstöd. 7 6

8 Boende och hållbar samhällsplanering 4.1 >har fullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen? Enligt lagen 2000:1383 har erna skyldighet att under mandatperioden antaga riktlinjer för bostadsförsörjningen. Karlshamns (år 2003) och Karlskrona (år 2002) er har beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjningen. I länets övriga er arbetar man med att ta fram "konturer" till riktlinjer. När ett försklag kommer att föreläggas fullmäktige är inte klart. 4.3 >samrådde ni under 2006 med någon annan om bostadsförsörjningsplaneringen? Karlshamns, Ronneby och Karlskrona er har samverkat i ärende som rört planfrågor och studentbostäder. Vidare har samverkan skett i ärenden som gällt konsekvenserna av senaste försvarsbeslutet. 4.4 >Samarbetar ni över flera förvaltningar när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen? Karlshamn i arbetsgrupp med handläggande tjänstemän från flera förvaltningar i grupp med främst berörda förvaltningschefer i grupp av förtroendevalda i berörda nämnder nej, inget regelbundet samarbete på annat sätt Karlskrona Olofström 1) Ronneby Sölvesborg 1) Infrastrukturgruppen, chefsgruppen, näringslivsbolaget. 6

9 Boende och hållbar samhällsplanering 4.5 >vilka förvaltningar/nämnder ingår i gruppen? ledning/ styrelse el motsv. stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden el motsv fastighetskontoret/ fastighetsnämnden el motsv socialförvaltningen/ socialnämnden el motsv skolkontoret/ skolnämnden el motsv barnomsorgen/ barnomsorgsnämnden el motsv äldreomsorgen/ äldreomsorgsnämndenel motsv kultur och fritid/ fritidsnämnden el motsv Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 7

10 4.7 >har en under de senaste två åren utnyttjat möjligheten att i samband med markanvisning styra upplåtelseformen? Karlshamn ja Karlskrona nej Olofström nej Ronneby nej Sölvesborg nej 4.8 >är det någon edller några av följande frågor som ni för närvarande arbetar särskilt mycket med i er? kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen segregation/integration av olika grupper i boendet tillgänglighet i bostäder och bostadsområden tillgänglighet i offentlig miljö bostadsförsörjning för äldre/funktionshindrade förhållanden i utsatta bostadsområden bostadsförsörjning för ungdomar/studenter åtgärder mot buller i boendemiljöer trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder skapa god närmiljö för barn och ungdomar öka barns och ungdomars delaktighet i samhällsplaneringen öka kvinnors delaktighet i samhällsplaneringen få igång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror omvandling av lokaler eller institutioner till bostäder integrering av lokaler eller institutioner tilkl bostäder öka inflyttningen Karlshamn öp,s s s s s,a s s a öp s öp öp Karlskrona öp s s b a s a s s Olofström öp öp öp öp öp öp öp öp öp öp öp öp a a öp Ronneby öp,a öp,a öp,a s öp,a öp öp,a öp,a,s öp,a öp,a,s öp,a s öp,a öp Sölvesborg a a a a b=boendeprogram eller motsvarande öp=översiktsplan eller fördjupad översiktsplan s=särskild utredning eller projekt a=annat sammanhang 8

11 4.9 >Är det någon annan fråga som är särskilt aktuell i er just nu när det gäller bostadsförsörjning eller boendemiljö? Karlshamn Seniorboende och särskilda boenden Karlskrona Nej Olofström Nej Ronneby Kommande överskott på studentbostäder Sölvesborg nej 4.10 >Är det några särskilda insatser på gång för att förbättra förhållandena i s k utsatta bostadsområden? fysisk upprustning och förbättring av bostäderna fysisk upprustning av utemiljön rivning av enstaka bostadshus eller delar av hus allmännyttan bedriver särskilt arbete i området decentraliserad förvaltning med husvärdar/bovärdar ökat inflytande för de boende över den egna bostaden ökad delaktighet för de boende i planering/utveckling ökat inslag av självförvaltning trygghetsskapande/brottsförebyggande åtgärder insatser för ökad gemenskap i området särskilda insatser för att öka gemenskapen i området särskilda insatser i skolor/barnomsorg särskilda insatser riktade till barn/ungdomar i området särskilda insatser för att öka sysselsättningsgraden ändrad hyressättning som ger sänkta hyror investeringar i internet/bredband inga särskilda insatser för närvarande finns inga utsatta bostadsområden i en Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 9

12 4.11 >förekommer det att fritidshus omvandlas till permanenta bostäder i er? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg ja, i betydande omfattning ja, i begränsad omfattning ytterst sällan vet ej 4.12 >har ni i er inventerat radonsituationen i bostäderna? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg ja, för hela eller betydande delar av en ja, för enstaka delar av beståndet nej 10

13 Förmedling och anvisning av bostäder 5.1 >finns det någon bostadsförmedling för allmänheten i er? 5.2 >tar den ala bostadsförmedlingen ut en köavgift? 5.3 >kan bostadsökande få information via en om den lokala bostadsmarknaden? finns bostadsförmedling? information via en? Allmännyttan har egen kö al bostadsförmedling tar den ala bostadsförmedlingen ut en köavgift? privat bostadsförmedling finns. nej Det går att få information/rådgivning om vilka möjligheter som finns att få tag i en bostad i olika delar av en och vart man skall vända sig. Vi lägger ut information om bostadsmarknaden på vår hemsida. Det går att få en lista med lokala fastighetsägare med telefonnummer. Kommunen ger för närvarande ingen sådan service. Karlshamn nej Karlskrona nej Olofström nej Ronneby nej Sölvesborg 11

14 5.4 >finns någon form av förturssystem i er? trångbodda familjer med många barn personer som fått arbete i en personer med lättare rörelsehinder hushåll som av ekonomiska skäl behöver byta bostad Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg nej 5.5 >finns det ett regelbundet samarbete mellan en och privata för att få fram bostäder till hemlösa? med allmännyttan med privata fastighetsägare Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg nej 12

15 5.7 >kunde ni under 2006 tillgodose behovet av bostäder till hemlösa? 5.8 >har det skett någon förändring på senare år när det gäller möjligheterna att få fram bostäder till hemlösa? ja, i stort sett nej, vi hade behövt flera bostäder att förmedla det fanns inget behov Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg det har blivit lättare det har blivit svårare ingen förändring frågan är inte aktuell 13

16 Försäljning av allmännyttiga bostäder. 6.1 >såldes någon del av det allmännyttiga bostadsbeståndet under år 2006? antalet försålda lägenheter under Karlshamn inga bostäder försåldes Karlskrona 81 Olofström inga bostäder försåldes Ronneby inga bostäder försåldes Sölvesborg inga bostäder försåldes 6.2 >i så fall, till vilken kategori köpare? antal lägenheter till de boende för omvandling till kooperativ hyresrätt till de boende för omvandling till bostadsrätt till enskilda boende för omvandling till egnahem till annat alt bostadsföretag till privat bostadsföretag för fortsatt uthyrning till privat köpare för omvandling till fritidsbostäder till privat köpare för omvandling till annat än bostäder till annan typ av köpare Karlshamn Karlskrona 81 Olofström Ronneby Sölvesborg 14

17 Försäljning av allmännyttiga bostäder. 6.3 >finns beslut om försäljning av någon del av det allmännyttiga beståndet under ? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg antalet lägenheter som skall försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas inga bostäder kommer att försäljas 6.4 >i så fall, till vilken kategori köpare? antal lägenheter till de boende för omvandling till kooperativ hyresrätt till de boende för omvandling till bostadsrätt till enskilda boende för omvandling till egnahem till annat alt bostadsföretag till privat bostadsföretag för fortsatt uthyrning till privat köpare för omvandling till fritidsbostäder till privat köpare för omvandling till annat än bostäder till annan typ av köpare Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 15

18 Bostäder för flyktingar 7.1 >hur får ni normalt sett fram bostäder till mottagna flyktingar? 7.2 >är något av följande ett betydande problem i er när det gäller bostäder till flyktinghushåll? bostäder till mottagna flyktingar svårigheter att anskaffa bostäder Regelbundet samarbete med allmännyttan. Regelbundet samarbete med privata fastighetsägare. Tar vid behov kontakt med allmännyttan. Tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare. På annat sätt. Flyktinghushållen förutsätts lösa sina bostadsbehov själva. Har inga avtal med Integrationsverket om flyktingmottagning. Brist på hyreslägenheter. Brist på stora lägenheter. Brist på små lägenheter. Brist på lägenheter med rimlig hyresnivå. Hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst eller anställning Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer. Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg 16

19 Bostäder för studenter och ungdomar 8.1 >hur bedömer ni utbudet av bostäder för studenter i er? -frågorna besvaras av er med högskola eller universitet samt berörda granner. 8.2 >finns särskilda studentbostäder i er? brist på bostäder studenter efterfrågar Lediga bostäder är för stora för de flesta studenthushåll. Lediga mindre bostäder är för dyra för studenter. Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för studenter. Annan, t ex allmän bostadsbrist. Inga större problem för studenter att få tag i en lämplig bostad. Saknar underlag för en bedömning. Antalet särskilda studentbostäder i en. Karlshamn 200 Karlskrona 400 Olofström 95 Ronneby 500 Sölvesborg 0 17

20 Bostäder för studenter och ungdomar 8.4 >finns det några särskilda ungdomsbostäder i en? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg ja, ca nej 18

21 Bostäder för äldre och funktionshindrade 9.1 >kommer det att byggas "seniorbostäder" eller liknande unde närmaste åren? produktion byggherre ja/nej nyproduktion ca ombyggnad ca omvandling ca allmännyttan privat/hyresrätter kooperativ hyresrätt bostadsrätt (HSB m fl) Karlshamn ja 50 Karlskrona ja 60 Olofström ja 20 Ronneby ja 40 Sölvesborg nej 9.3 >hur bedömer ni att behovet av bostäder med särskild service för funktionshindrade (enl SoL eller LSS) tillgodoses i er? Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Vi har överskott på bostäder med särskild service för funktionshindrade. Behovet är täckt. Ingen utbyggnad under de närmaste två åren. Vi beräknar täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Brist, även efter planerad utbyggnad de närmaste två åren. Brist, även på fem års sikt. Sölvesborg 19

22 Bostadsanpassningsbidrag 10.1 >hur många ansökningar om bostadsanpassningsbidrag kom in under 2006? 10.2 >hur många bostadsanpassningsbidrag beviljades under år 2006? 10.3 >hur många ansökningar avslogs under år 2006? 10.4 >hur många av dessa avslogs p g a att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande? 10.5 >hur mycket kostade bostadsanpassningsbidragen under år 2006? inkomna antal antal därav p g a beviljat utbetalat ansökningar beviljade avslag tot fast.ägaren belopp kr belopp kr Karlshamn uppgift saknas Karlskrona Olofström uppgift saknas Ronneby uppgift saknas Sölvesborg totalt >hur stor del av de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2006 avsåg gruppbostäder, servicehus och andra boendeformer? gruppboende el. motsv antal belopp Karlshamn uppgift saknas Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg >hur fördelade sig, efter beloppsstorlek, de beviljade bidragen år 2006? bidragsbelopp kr < > Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg totalt

23 bostadsanpassningsbidrag 10.9 >hur stort var det största bidraget som beviljades under år 2006? >hur många av de beviljade bidragen år 2006 gick till bostäder byggda 1995 eller senare? största *)åtg i hus bidraget efter 1994 Karlshamn ej redovisat Karlskrona ej redovisat Olofström (FH) Ronneby ej redovisat Sölvesborg *) Vanliga åtgärder är montering av stödhandtag och handledare, dörröppnare, demontering av trösklar samt anpassning av köksinredningar >hur många av de beviljade bidragen till lägenheter i flerbostadshus år 2006 gällde följande åtgärder och hur stora var de sammanlagda kostnaderna >för handikapphiss eller annan lyftanordning? för dörrautomatik? handikapphiss eller motsvarande dörrautomatik antal våningsplan ett två eller flera kostnad kr ant bidrag kostnad kr Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg summa

24 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande Bertil Häggström Tel Boverket Box Karlskrona Boverkets dnr /2006, 2007 års bostadsmarknadsenkät. Bostadssituationen i stort: Obalansen mellan tillgång och efterfrågan i Olofström tenderar mot utjämning men visar fortfarande på viss snedfördelning. Det är små centralt belägna hyresrätter som saknar efterfrågan. Övriga er anmäler brist i framförallt de centrala delarna. Ronneby och Sölvesborgs er anmäler att flera bostadsrättslägenheter behöver uppföras för att nå balans mellan upplåtelseformerna hyres- resp bostadsrätt. Ett mycket litet antal bostäder ligger i malpåse. Främsta skälet till varför dessa inte är disponibla för bostadsmarknaden är att de inte bedömts möjliga att hyra ut på grund av deras låga bostads- och byggnadstekniska standard. De kommer sannolikt inte heller att byggas om eftersom ägarna, i det här faller de allmännyttiga bostadsbolagen, bedömt kostnaden som alltför hög. Lagen (2000:1383) om ernas bostadsförsörjningsansvar. Vid varje besök har Länsstyrelsen erinrat om ernas ansvar för att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen under löpande mandatperiod (5 ). Karlskrona och Karlshamns er har antagit sådana riktlinjer medan Ronneby, Sölvesborgs och Olofströms er meddelat att de inte avser att underställa fullmäktige någon sådan plan. I samband med tidigare besök har Länsstyrelsen lämnat förslag på vad sådana riktlinjer kan innehålla. I de fall översiktsplanerna är föremål för revidering kan vissa uppgifter, som till viss del avhandlar bostadsförsörjningen, återfinnas i dessa. I remissvar (Ds 2006:9) till regeringen har Länsstyrelsen föreslagit en tidsgräns för när bostadsförsörjningsplanen senast skall ha underställts fullmäktige. Lämplig tidpunkt föreslogs till när minst halva mandattiden återstod. Länsstyrelsen ansåg att, om en bostadsförsörjningsplan skall ha något genomslag, bör den fått verka under minst ett par år. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

25 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande Bostäder till hemlösa m fl.: Samtliga er löser eller har löst problemen med de hemlösas boende på ett tillfredsställande sätt. Det som möjligen kan komma att ställa till bekymmer för några av erna är avtalen med Migrationsverket om placering av de flyktingar som erhållit permanent uppehållstillstånd. Problemen består däri att berörda er har liten eller näst intill obefintlig lägenhetsreserv vilket gör att efterfrågetrycket på bostadsmarknaden kommer att öka. Därtill kommer att ingen i sina produktionsplaner inte tagit med det behov som flyktingmottagandet medför. Nybyggnadsbehov: Årets enkät visar på ett fortsatt ökat nybyggnadsbehov, inte bara utifrån avtalat flyktingmottagande, utan på en ökande allmän efterfrågan i centrala delar. En ökande efterfrågan på framförallt hyresrätter kan även noteras i samhällen utanför den egentliga centralorten. Liksom i tidigare enkäter är problemet att möta en ökande efterfrågan tillgången på byggklar mark i centrala eller på annat sätt attraktiva lägen. Tillgången på råmark är genomgående god. Däremot kan vissa markbyten behöva göras för att erhålla större sammanhängande arealer i områden med ökande efterfrågan. Viss förtätning kommer att ske genom att de vindsvåningar, som är möjliga att utnyttja, kommer att inredas till smålägenheter vilka i första hand är avsedda för ungdomar. Planeringsläget: En samordning mellan bostadsförsörjningsplaneringen och övrig al, mellanal och regional planering stärker helhetssynen och förbättrar möjligheterna till att planerna kan genomföras t.ex. behövs en samordning med översiktsplanering (ÖP) och regional utvecklingsplanering (RUP). För att en samordning ska vara möjlig krävs dock att det finns aktuella bostadsförsörjningsprogram, ÖP, RUP m.m. Förutsättningarna och situationen vad gäller detta liksom huruvida man samordnar bostadsförsörjningsplaneringen och övrig planering varierar från till. I Blekinge län har endast två av fem er bostadsförsörjningsprogram. Övriga anger att man arbetar med bostadsförsörjningsfrågorna i översiktsplaneringen eller att man inte har någon bostadsförsörjningsplanering. Samtidigt har två er nyligen antagit nya översiktsplaner medan ytterligare två är på gång. En anger att man har för avsikt att revidera sin översiktsplan men arbetet har ännu inte påbörjats. Bland de er som har bostadsförsörjningsprogram har man i en (Karlskrona) kopplat samman bostadsförsörjningsprogrammet med ÖP. Kommunen har också genomfört ett stort antal av de utbyggnadsprojekt som hade tagits upp i både ÖP och i bostadsförsörjningsprogrammet och man avser nu revidera både programmet och planen. När det gäller de er som hanterar bostadsförsörjningsfrågorna som en del i ÖP är det vissa fall tveksamt om ÖP kan fungera som bostadsförsörjningsplanering/program. Detta Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

26 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande eftersom planerna inte alltid är aktuella och att bostadsförsörjningsfrågorna inte alltid har behandlats med det djup som i så fall skulle krävas t.ex. saknas beskrivningar av framtida behov av bostäder för olika ålderskategorier inom olika geografiska områden samt ens riktlinjer för att möta behovet. När det gäller den regionala planeringen tas bostadsförsörjningsfrågorna översiktligt upp i länets RUP Blekingestrategin från Här anger man bl.a. att man vill verka för en samsyn mellan översiktplanerna, regionala tillväxtprogrammet och infrastrukturplaneringen för att lägga ett regionalt helhetsperspektiv på boende, arbetsplatser och ikationer. Man anger också mål och utgångspunkter för utveckling av det attraktiva Blekinge där bl.a. bostäderna utgör en del och att de ala översiktsplanerna är viktiga instrument. Någon djupare analys eller övriga riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningsfrågorna på regional nivå redovisas inte. Kommunerna har inte, vad länsstyrelsen känner till, i någon större omfattning kopplat sin bostadsförsörjningsplanering till RUP. Det kan därmed konstateras att det i vissa er fungerar med samordningen mellan bostadsförsörjningsplaneringen och övrig planering medan det i andra er inte sker. Det finns dock förutsättningar för att situationen kommer att förbättras i framtiden. Det ökade intresset för och aktualiseringen av ÖP och RUP samt den i vissa fall konstaterade bostadsbristen (i delar av en) kan t.ex. bidra till att även bostadsförsörjningsfrågorna får större utrymme och att det kan finnas möjligheter till en större samordning. Detta kräver dock ett samarbete mellan erna liksom mellan erna och den regionala nivån (regionförbund, länsstyrelsen m.fl.). För att bidra till denna utveckling vore det önskvärt att länsstyrelsen fick mer resurser för att arbeta med att exempelvis ta fram bra planeringsunderlag som stöd för bostadsförsörjningsplaneringen. Länsstyrelsens bedömning: Länsstyrelsen har gjort bedömningen att erna kan genomföra intentionerna i årets bostadsmarknadsenkät. De problem som kan uppkomma är dels vilket ökat efterfrågetryck som avtalen med Migrationsverket genererar, dels att de allmännyttiga bostadsbolagens lägenhetsreserv liksom under tidigare år bedöms vara för liten och bör på sikt ökas till åtminstone någon procent av antalet förvaltade bostäder. Arbetssätt: Vid insamlandet av uppgifterna har Länsstyrelsen besökt länets fem er. Länsstyrelsen har representerats av länsarkitekten Kristina Stark, socialdirektören A-C Petersson, äldreskyddsombudet Jessica Nilsson samt undertecknad. Från erna har deltagit ansvarigt alråd alt. chef, stadsarkitekt, representant från sociala sektorn samt i vissa fall chefen för det allmännyttiga bostadsbolaget. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

27 LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yttrande Syftet med besöken har varit att penetrera ett första utkast till enkätsvar för att få återkoppling till att erna uppfattat frågorna korrekt. Utifrån samtalen har sedan en slutversion av enkäten kunnat upprättas. I samband med besöken har Länsstyrelsen tagit tillfället i akt att informera om nya eller kommande förändringar inom byggandet och vilka statliga stödformer som eventuellt är kopplade till dessa. Motsvarande information har lämnats vad avser planärenden och social verksamhet. Bertil Häggström Sakkunnig i bostadsfrågor Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro S KARLSKRONA Ronnebygatan

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006

Rapport 2006:10 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2006 V arje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden 2012:16 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2012 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport 2012:16 Rapportnamn: Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 Karlskrona Upplaga:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2012 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör

Magnus Holgersson Länsråd Sofia Bergvall Byrådirektör LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405- -12 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer. Kommunerna är enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN

REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN E:\temp\REGIONAL ANALYS AV BOST 08iw.doc LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län Meddelande 2008:16 Regional

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten

Rapport2001:01 Bostadsmarknadsenkäten Rapport2001:01 2013:7 Rapport Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2013 Kommuner i Stockholms län Norrtälje Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006

Bostadsmarknadsanalys 2006 Bostadsmarknadsanalys 2006 för Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Birgitta Wadkvist Tel: 040 25 26 89 bostadssakkunnig Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Bostadsmarknadsanalys

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008 Rapport 2008:52 Rapportnr: 2008:52 ISSN: 1403-168 Utredare: Ralf Jacobsson Omslagsfoton: Göran Carlsson, Margaretha Jonsson Motiv nybyggda flerbostadshus

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys 2013 Meddelandeserien nr 2013:08 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4259-13 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011 Sida 1/16 Ann-Marie Dahl Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Samhällsbyggnad 036-395499 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2011 I länsstyrelsernas

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknaden 2013 2013 Bostadsmarknadsanalys Meddelande 2013 : 14 XX Bostadsmarknaden i Hallands län 2013-06-14 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2013:14 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M --2013/14--SE

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2013 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2013 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-7400-2012 Analys av regional bostadsmarknad År 2013 I Uppsala län Samhällsutvecklingsenheten Bostadsmarknadsenkäten en unik koll

Läs mer

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Rapport 2011:16 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Boverket november 2011 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Utgivare: Boverket november

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning.. 2 2 Inledning 3 3 Syfte... 3 4 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010. 4 5 Bostadssituationen idag. 5 6

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Rapport 2013:23 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Boverket december 2013 Titel:

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län Meddelande nr 2014:19

Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län Meddelande nr 2014:19 Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2014 Meddelande nr 2014:19 Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2014 Meddelande nr 2014:19 Diarienummer 405-8122-2013 Meddelande

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2009

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2009 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 29 Foto: Christina Gustavsson www.t.lst.se Publ. nr 29:29 Dnr 451232829 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ.nr Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ.nr. 2011-24 Omslagsbild: Örebro kommun Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 Regional Bostadsmarknadsanalys 2016 Meddelandeserien nr 2016:03 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4657-16 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden Analys av bostadsmarknaden Västernorrlands län 2012 Näringsliv och samhällsbyggnad Enheten för samhällsplanering Rapporten är sammanställd av: Annica Englund Länsbostadsdirektör Ann-Charlotte Larsson Bostadshandläggare

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 64 Dnr 2016/00329 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 64 Den 2016-09-19 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram Kommunfullmäktiges beslut Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2014

Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2014 2014:9 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2014 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2014:9 Rapportnamn: Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona. Dnr:

Läs mer