Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional bostadsmarknadsanalys. Värmlands län 2007"

Transkript

1 Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:7

2 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 3 Bostadsbestånd och befolkning... 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 Nyproduktion av bostäder... 9 Rivningar Bostadsmarknadsläge Planerad bostadsproduktion Bostadsförmedling och service till sökande Bostadssituationen för vissa grupper Ungdomar och studenter Särskilt boende för äldre och funktionshindrade Flyktingar Hemlösa Sammanfattande bedömning av bostadsmarknadsläget Drivkrafter Nya subventionsvillkor och kommande bostadsproduktion Utmaningar Hot

3 Förord Denna rapport utgör en delredovisning av uppdrag 12 enligt Länsstyrelsens regleringsbrev Rapporten baseras på underlag från Länsstyrelsens och Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), prognosuppgifter från Konjunkturinstitutet och information från Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Resterande delredovisning av uppdrag 12 redovisas i en separat rapport. Redovisningen behandlar kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen, samordning av boendeplanering med övrig kommunal, mellankommunal och regional planering, samt en redovisning av hur Länsstyrelsens lämnat råd, information och underlag till kommunerna enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Länsstyrelsen tackar samtliga länets kommuner för hjälpen med att samla in underlag till bostadsmarknadsenkäten och hoppas att denna rapport kan vara till hjälp även för kommunerna. 2

4 Sammanfattning Bostadsbyggandet i länet minskade något under 2006 jämfört med år Den största delen av bostadsproduktionen skedde i Karlstads kommun, även om dominansen minskade jämför med Bostadsbyggandet har ökat i framför allt Arvika, Kils, Årjängs och Säffle kommuner. Byggkonjunkturen ser god ut för kommande år och bostadsbyggandet förväntas öka även i Eda, Karlstads, Torsby och Säffle kommuner. Tabell 1: Bostadsmarknadsläge i Värmlands län 2007 Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2007 Det råder bostadsbrist i fem kommuner och överskott av bostäder i fyra kommuner. I resterande sju kommuner är det balans på bostadsmarknaden. I tre av kommunerna med balans är det bostadsbrist i vissa delar av kommunerna. 3

5 Bristen gäller först och främst bostäder för (1) medelålders och äldre hushåll som efterfrågar mindre bostäder, (2) hushåll med krav på attraktiva lägen, (3) hushåll med höga krav på tillgänglighet och (4) barnfamiljer. Det är framför allt hyreslägenheter och småhus som efterfrågas. Det minskade byggandet jämfört med 2005 kan delvis förklaras av borttagandet av statliga bostadssubventioner (räntebidraget, investeringsbidraget och investeringsstimulans) för byggprojekt som påbörjades efter den 31 december De förändrade subventionsvillkoren gjorde att fler byggen tidigarelades, vilket ledde till att fler projekt påbörjandes och färre slutfördes under Trots att det inte verkar finnas någon brist på bostadsrätter kommer troligen nyproduktionen av bostadsrätter och småhus fortsätt vara hög. På kort sikt kommer de förändrade subventionsvillkoren troligen att påverka nyproduktionen av hyresrätter negativt. Det finns tendenser som pekar på att produktionen av bostäder ökar samtidigt som det finns lediga lägenheter. Detta antyder att det befintliga bostadsbeståndet inte överensstämmer med hushållens boendepreferenser. Det är därför viktigt att kommunerna analyserar vilka konsekvenserna blir av ett fortsatt byggande. Hushållens belåningsgrad är ovanligt hög samtidigt som de genomsnittliga bindningstiderna är korta. Detta innebär att relativt små ränteökningar kan få större konsekvenser nu än tidigare. De viktigaste frågor för kommunerna är ungefär desamma som förra året, det vill säga: (1) att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen, (2) att öka inflyttningen och (3) bostadsförsörjningen för äldre och/eller funktionshindrade. Bostadsbestånd och befolkning Det totala antalet lägenheter kan kalkylmässigt beräknas till lägenheter 1. Det innebär en ökning med 587 lägenheter jämfört med Med en befolkning på personer innebär det 1,92 personer per lägenhet. Trenden i länet är att antalet lägenheter ökar och befolkningen minskar. Antalet personer per lägenhet har minskat under en lång tid men takten i denna förändring har avtagit. Tabell 2: Bostadsbeståndet och boendetäthet i Värmlands län Boendetäthet: antal personer per År Lägenheter Folkmängd lägenhet Uppgiften är dock osäker då det var 15 år sedan det gjordes en bostadsräkning senast och eftersom en så lång framräkning är förknippad med osäkerhet kring icke-rapporterade förändringar i småhusbeståndet. 4

6 Bostadsbeståndet storlek och sammansättning påverkas av flera faktorer. Figuren nedan beskriver hur nettotillskotten inom bostadsbeståndet har påverkats av nybyggnation, ombyggnation och rivningar. Befolkningsutvecklingen, sysselsättningsutveckling och lokala och regionala bostadsmarknaders utveckling är tätt förknippade med varandra. Strukturomvandlingen och globaliseringen av industriproduktionen har påverkat en stor del av kommunerna i länet. Utvecklingen av befolkningen och bostadsproduktionen framgår av figuren nedan. Bruks- och industriorterna har förlorat befolkning medan exempelvis universitetsorten Karlstad har haft en positiv befolkningsutveckling. Rörligheten i befolkningen har ökat både vad gäller pendling och flyttning. Särskilt ungdomar har ökat sin flyttningsbenägenhet under 90-talet. Detta är tydligt i många av Värmlands kommuner där befolkningsminskning har lett till stora vakanser i bostadsbeståndet. Befolkningen förändras dock snabbare än bostadsbyggandet. Anpassningar av bostadsbeståndet släpar ofta efter befolkningsförändringar. Den minskande befolkningen i länet under de senaste decennierna medförde ökade vakanser och svårigheter för fastighetsägare och bostadsföretag. Flera av länets kommuner ingick därför avtal med Statens bostadsnämnd (nuvarande Statens bostadskreditnämnd) för att omstrukturera sina kommunala bostadsföretag. Enligt avtalen avvecklades bostäder genom rivning eller omvandling. I vissa kommuner kvarstår avveckling av lägenheter enligt avtalen med Statens bostadsnämnd. Antal lägenheter Förändring i bostadsbeståndet Värmlands län Nybyggnation Nettotillskott 500 Tillskott genom ombyggnation Rivning av flerbostadshus År 5

7 Samband mellan folkökning och bostadsproduktion i länet Folkökning Nettoinflyttning Bostäder nettoförändring Färdigställda lägenheter År Befolkningsminskningen under 90-talet medförde att antalet lediga lägenheter ökade. Förutsättningarna för nyproduktion var därmed låg. Karlstads kommun har däremot haft en positiv befolkningsutveckling. Efter en tydlig nedgång i folkökning och bostadsproduktion under mitten av 90-talet ökade sedan både befolkningen och nyproduktionen av bostäder. Högskolan växte och utnämndes till universitet. Under 2000-talet har Karlstad stått för 64 procent av nyproduktionen av bostäder i länet. Befolkningsförändring och bostadsbyggande i Karlstads kommun Nettoförändring Förändring av lägenhetsbestånd Förändring i folkmängd År 6

8 Antal 450 Färdigställda lägenheter i Värmland Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Ekonomiska förutsättningar Sverige står mitt i en högkonjunktur med en period av historiskt låga räntor och goda förutsättningar för byggande. Sedan i höstas har Konjunkturinstitutet skrivit upp prognosen för den svenska ekonomin för de kommande åren. BNP, hushållens disponibla inkomster, sysselsättning och KPI bedöms öka mer än vad man tidigare förutspådde, medan räntorna förväntas öka mindre än i höstens prognos. Med hänsyn till att bostadsproduktionen har genomgått en marknadsanpassning har betydelsen av dessa ekonomiska variabler för bostadsbyggandet ökat. Tabell 3: Valda nationella indikatorer, utfall och prognos (årlig % förändring respektive procent) Indikatorer BNP till marknadspris 4,4 3,9 3,4 Hushållens disponibla inkomster 4,2 3,8 2,8 Sysselsatta 1,9 2,2 1,2 KPI dec-dec 1,6 2,1 2,4 Reporänta* 3,0 3,5 4,0 10-årsränta* 3,6 4,1 4,5 Källa: Konjunkturinstitutet, 29 mars 2007 (* Vid årets slut) Småhuspriserna har ökat i hela Västeuropa sedan mitten av 90-talet och utvecklingen i Sverige har varit ungefär genomsnittlig jämfört med dessa länder. Prisökningen i Värmlands län är bland den högsta i landet, dock från låga nivåer. Prisökningen har i faktiska tal varit störst i storstads- och kustområdena. 7

9 Pris (tkr) Priser för småhus Värmlands län Riket År Kvoten mellan marknadspriset och produktionskostnaden för ett småhus kallas för Tobins Q och kan användas som mått på lönsamhet för småhusproduktion. Måttet kan ses som en temperaturmätare på en ort eller region och tas fram av Institutet för bostads och urbanforskning (IBF). Ju högre kvoten är desto lönsammare är nyproduktionen av ett småhus. Om kvoten är över 0.8 anses det finnas en stimulans för småhusproduktion. Enligt detta resonemang är det lönsamt med småhusproduktion i Hammarö och Karlstads kommuner. Medelvärdet för Tobins Q i landets kommuner är 0,83 och dras upp av storstadskommunerna. Medelvärdet i Värmlands län är 0,61 och har varit relativt stabilt under de senaste åren. Filipstads, Munkfors och Storfors kommuner har låga Tobins Q-tal och placerar sig på 17:e, 21:a och 32: plats från botten bland Sveriges kommuner. De kommuner som har ökat mest sedan 1997 är Hammarö, Årjäng, Säffle och Karlstad, medan de som har minskat mest är länets östra kommuner, dvs. Kristinehamn, Filipstad och Storfors. 8

10 Tabell 4: Tobin Q för småhus i Värmland Kommun År 1997 År 2000 År 2003 År 2006 Förändring sedan 1997 Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmlands län Källa: Tommy Berger, IBF Nyproduktion av bostäder Under 2006 färdigställdes 528 lägenheter (bostäder) i länet varav 337 stycken i flerbostadshus och 191 stycken i form av småhus. Jämfört med 2005 minskade antalet nyproducerade bostäder med nio procent. Minskningen beror troligen på att de statliga subventionsvillkoren försvann efter årsskiftet och att byggföretagen därför prioriterade att påbörja nya byggprojekt istället för att färdigställa de redan påbörjade. Nyproducerade lägenheter i flerbostadshus minskade med åtta procent medan småhus ökade med tre procent. Trenden är ändå ett ökat bostadsbyggande sedan nedgången under slutet av 90-talet. Tabell 5: Bostadsbyggandet (färdigställda lägenheter) Kommun År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 Flerbostadshus Småhus Totalt Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Länet Det är fortsatt stora regionala skillnader i nyproduktionen, även om Karlstads dominans har minskat. Under 2005 stod Karlstad för 72 procent av de nyproducerade bostäderna i länet. 9

11 Under 2006 var samma siffra 51 procent. Bostadsbyggandet ökade under 2006 i många av länets kommuner, t.ex. Arvika, Kil, Årjäng och Säffle. I Eda, Torsby, Karlstad och Kristinehamn förväntas byggandet att öka under kommande år. Nyproduktionen är och förväntas bli fortsatt låg i bruks- och industrikommunerna Munkfors, Storfors, Grums, Filipstad och Hagfors. Lägenheter Bostadsbyggande (färdigställda lägenheter) i Värmlands län Småhus 500 Flerbostadshus År 64 procent av nyproduktionen bestod av lägenheter i flerbostadshus och 36 procent av småhus. Andelen småhus har ökat något under de senaste åren. De nyproducerade lägenheterna i flerbostadshusen bestod nästan uteslutande av små och medelstora lägenheter. Endast tre lägenheter var större än fyra rum och kök. Den vanligaste storleken på nyproducerade småhusen är fem rum och kök. Tabell 6: Bostadsbyggande 2006 efter hustyp och storlek Lägenhetsstorlek Flerbostadshus Småhus Samtliga 1 rum, 1 rum och kokvrå rum och kök eller flera rum med eller utan kokvrå rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök eller flera rum och kök Samtliga lägenheter

12 Antal färdigställda lägenheter Bostadsbyggande efter upplåtelseform Värmlands län Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt Andelen hyresrätter ökade under början av 2000-talet. Sedan några år tillbaka har fördelningen mellan upplåtelseformer i nyproduktionen varit stabil. Ungefär hälften av nyproduktionen består av hyresrätter medan bostadsrätter och äganderätter står för cirka en fjärdedel vardera. År Rivningar Trenden i länet är att rivningarna minskar sedan slutet av 90-talet. Rivningarna uppgick 2006 till 24 lägenheter. Riviningar av lägenheter i flerbostadshus i Värmlands län Antal lägenheter År 11

13 Trots att de största rivningsbehoven är åtgärdade finns det kommuner i länet som planerar rivningar. I några kommuner kvarstår rivningar av lägenheter enligt avtalen med Statens bostadsnämnd. Hagfors och Filipstad planerar att riva ytterligare 50 respektive 60 lägenheter under de kommande två åren. Kils kommun kan komma att riva 10 lägenheter under 2007 eller Bostadsmarknadsläge Under flera års tid har bostadsmarknaden i länet gått mot balans. Överskottet av bostäder har minskat i de kommuner som tidigare hade många tomma lägenheter och bostadsbristen har minskat i flera kommuner som tidigare hade brist. Enligt svaren i årets bostadsmarknadsenkät framgår att obalansen ökar något jämfört med förra året. Sju av länets sexton kommuner anger att de har balans i sina respektive kommuner, fem att de har allmän bostadsbrist och fyra kommuner att det finns ett överskott av bostäder. Tabell 7: Bostadsmarknadsläge och antal lediga lägenheter i allmännyttan Kommun Lediga lägenheter i allmännyttan Lediga lägenheter i allmännyttan Lediga lägenheter i allmännyttan Bostadsmarknadsläget År 2005 År 2006 År 2007 Arvika Brist Brist Brist Eda Balans Balans Brist Filipstad Överskott Överskott Överskott Forshaga Balans Brist Balans Grums Överskott Balans Överskott Hagfors Överskott Överskott Överskott Hammarö Brist Brist Brist Karlstad Balans Balans Balans Kil Balans Balans Brist Kristinehamn Balans Balans Balans Munkfors Balans Balans Balans Storfors Balans Balans Balans Sunne Brist Brist Brist Säffle Balans Balans Balans Torsby Överskott Överskott Överskott Årjäng Brist Balans Balans Värmlands län Källa: Bostadsmarknadsenkäten I tre av de kommuner som anger balans finns det bostadsbrist på centralorten eller i en övrig kommundel. I Säffle och Karlstads kommuner råder det bostadsbrist i centrala staden, medan det i Årjängs kommun är bostadsbrist i Töcksfors. Även i Årjängs fall har man trots ökat byggande inte hunnit med att täcka den efterfråga som utvecklingen av gränshandeln har medfört. Torsby kommun anger att de totalt sett har överskott av bostäder i kommunen men bostadsbrist på centralorten. Kommunen förväntar sig att ca 80 lägenheter kan komma att byggas under Överskottet återfinns i kommunens övriga tätorter och omfattande glesbygdområden. Eda och Kils kommuner har gått från balans till brist. I Eda har man inte hunnit bygga de bostäder som behövs för att täcka den efterfråga som utvecklingen av gränshandeln har medfört. Forshaga har gått från brist till balans och Grums har gått från balans till överskott. Säffle och Kils kommuner förväntar sig att marknaden går mot balans tack vare fler nybyggda bostäder. Filipstad och Hagfors kommuner förväntar sig att minska utbudet av bostäder 12

14 genom ytterligare rivningar. I Kristinehamn bedöms efterfrågan att öka inom centralorten. I övrigt bedömer kommunerna att bostadsmarknadsläget kommer att vara oförändrat under de kommande Tabell 8: Bostadsmarknadsläge 2007 och förväntad utveckling Kommun Situationen i januari år 2007 Förväntad utveckling totalt sett under år Totalt sett Centralorten/ innerstan Övriga kommundelar Ökad efterfrågan i förhållande till utbudet* Minskad efterfrågan i förhållande till utbudet** Ingen påtaglig förändring Kil Brist Brist Balans X Eda Brist Brist Balans X Torsby Överskott Brist Överskott X Storfors Balans Balans Balans X Hammarö Brist Brist Brist X Munkfors Balans Balans Balans X Forshaga Balans Balans Balans X Grums Överskott Överskott Balans X Årjäng Balans Balans Brist X Sunne Brist Brist Balans X Karlstad Balans Brist Balans X Kristinehamn Balans Balans Överskott X Filipstad Överskott Balans Överskott X Hagfors Överskott Överskott Balans X Arvika Brist Brist Brist X Säffle Balans Brist Balans X Antal i länet * Brist uppstår eller ökar, alternativt överskottet minskar Källa: Bostadsmarknadsenkäten ** Överskott uppstår eller ökar, alternativt bristen minskar Det finns numer ett inte obetydligt antal lediga lägenheter i det allmännyttiga beståndet. Den ökade bostadsbyggandet skapar vakanser i bostadsbeståndet. I Karlstad har antalet lediga lägenheter i allmännyttan ökat från 66 till 207 på två år. Ungefär hälften av dessa består av studentbostäder. I takt med att bristen har minskat i Karlstad har andra typer av bostäder frigjorts för studenterna. På de orter där det finns bostadsbrist är det i huvudsak egnahem och lägenheter med hyresrätt som det råder brist på. Endast en kommun anger att det är brist på bostadsrätter. Bristen gäller först och främst (1) medelålders och äldre som söker mindre bostad, (2) hushåll med krav på attraktivt läge, (3) hushåll med krav på god tillgänglighet och (4) bostäder till barnfamiljer. Planerad bostadsproduktion I Länsstyrelsernas och Boverkets bostadsmarknadsenkät efterfrågas uppgifter om påbörjat bostadsbyggande. Kommunerna bedömer att bostadsbyggandet kommer att öka kraftigt fram till I Karlstads kommun förväntas 1250 bostäder att påbörjas under I Eda kommun förväntas byggandet att öka mest. Trots den goda byggkonjunkturen förväntas få nya bostäder att byggas i bruks- och industriorterna Storfors, Munkfors, Grums, Filipstad och Hagfors. 13

15 Tabell 9: Förväntat påbörjade och behovsbedömning av nyproducerade bostäder Kommun Färdigställda lgh 2006 Antal lgh år 2007 Antal lgh år 2008 Behov av fler nyproducerade bostäder än de förväntade Kil Nej Eda Ja Torsby Nej Storfors Nej Hammarö Nej Munkfors Nej Forshaga Nej Grums Ja Årjäng Nej Sunne Ja Karlstad Nej Kristinehamn Nej Filipstad Nej Hagfors Nej Arvika Ja Säffle Nej Totalt i länet Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2007 Arvika, Eda, Grums och Sunne kommuner bedömer att en högre utbyggnadstakt än den planerade hade varit önskvärd. Resterande kommuner bedömer att det inte behövs fler nya bostäder än de som redan är planerade. Enligt bostadsmarknadsenkäten anser kommunerna att de största hindren för ökat bostadsbyggande beror på (1) bristande mark- och planberedskap, (2) vikande befolkningsunderlag och svag inkomstutveckling för hushållen samt (3) osäkerhet om framtida subventionsvillkor och svårigheter med finansiering. I diagrammet nedan redovisas SCB:s siffror avseende påbörjade och färdigställda bostäder samt kommunernas ett- och tvåårsprognoser om kommande bostadsproduktion. Prognoserna är hämtade ur kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäterna från Av diagrammet framgår att antalet påbörjade lägenheter ökade under 2006 medan de färdigställda minskade. Detta kan tolkas som att de förändrade subventionsmöjligheterna har lett till en omprioritering från byggföretagens sida. För att få ta del av subventionerna har fler projekt påbörjats medan färre har slutförts under Det totala byggandet är i stort sett oförändrat eller har ökat något. 14

16 Antal lägenheter Prognosticerad bostadsproduktion och faktisk bostadsproduktion 1200 Ettårsprognos Tvåårsprognos Påbörjade lägenheter 600 Färdiställda lägenheter År och Bostadsmarknadsenkäten Bostadsförmedling och service till sökande Ingen av kommunerna i länet har kommunal bostadsförmedling. I tretton av länets sexton kommuner har de kommunala bostadsföretagen en egen kö. Tre kommuner saknar helt bostadsförmedling. De flesta kommunerna i länet bistår bostadssökande med någon typ av service. Tolv kommuner erbjuder information och rådgivning, nio kommuner informerar på kommunens hemsida och fem kommuner tillhandahåller listor och kontaktuppgifter till lokala fastighetsägare. I sju kommuner finns någon typ av förturssystem. Vanligast är att förturer ges till personer med rörelsehinder och till inflyttade hushåll. Två kommuner ger förturer till hushåll som av ekonomiska skäl behöver billigare boende och en kommun till trångbodda hushåll med behov av större bostad. Bostadssituationen för vissa grupper Ungdomar och studenter Hammarö, Filipstads och Arvika kommuner anger i bostadsmarknadsenkäten att det är brist på bostäder för studenter. Torsby, Hammarö, Filipstad och Arvika anger att det är brist på bostäder för ungdomar. Idag finns det 2089 studentbostäder i länet och 12 speciella bostäder för ungdomar. Huvuddelen av studentbostäderna finns i Karlstads kommun. Det verkar finnas ett behov av studentbostäder för elever på specialiserade gymnasieutbildningar och KYutbildningar. 15

17 Särskilt boende för äldre och funktionshindrade De flesta kommunerna anger att behovet antingen är täckt, eller att det kommer att täckas genom utbyggnad under de närmaste åren. Endast ett fåtal kommuner bedömer att brist på särskilt boende kommer att kvarstå efter de närmaste åren. Tabell 10: Behovsbedömning av särskilt boende Kommunens bedömning Särskilt boende för äldre Antal kommuner Särskilt boende för funktionshindrade Överskott på bostäder i särskilda boendeformer 0 0 Behovet täckt. Ingen utbyggnad behövs under de närmaste åren 7 9 Räknar med att täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste åren 7 5 Brist - även efter eventuell planerad utbyggnad de närmaste åren 1 2 Brist - även på 5 års sikt 1 0 Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2007 Vid en jämförelse med Länsstyrelsens Sociala enhets kartläggning av särskilda boendeformer för äldre enligt SoL, samt deras inventering av bostäder enligt SoL och LSS för personer med funktionshinder, framgår det att svaren inte överensstämmer med svaren i bostadsmarknadsenkäten. Sociala enhetens utskick vänder sig till kommunernas socialnämnd eller motsvarande, medan bostadsmarknadsenkäten skickas till en utsedd kontaktperson för enkäten, som ofta är kommunernas tekniska chef eller planeringschef. Bristen på överensstämmelse skulle kunna tyda på brister i samordningen mellan de tekniska och sociala funktionerna inom kommunerna. Flyktingar Alla länets kommuner har kontakt med allmännyttan eller privata fastighetsägare, eller tar kontakt vid behov, när det gäller att få fram bostäder till flyktinghushåll. Sju kommuner anser att det inte förekommer några problem när det gäller bostäder till flyktinghushåll. Fem kommuner anger att det är brist på stora lägenheter, tre att det är brist på hyreslägenheter och en kommun att det är brist på små lägenheter för flyktinghushåll. Hemlösa Under 2006 försågs 81 hemlösa med bostad. Det är lika många som under 2005 men en minskning med 22 personer sedan Åtta kommuner bedömer att behovet i stort sett var täckt, två kommuner hade behövt fler bostäder och åtta kommuner angav att det inte fanns något behov för bostäder till hemlösa. Två kommuner anser att det har blivit lättare att förse hemlösa med bostad, medan tre bedömer att det har blivit svårare. För resterande elva kommuner är frågan antingen inte aktuell, eller så har ingen förändring skett. Sammanfattande bedömning av bostadsmarknadsläget Drivkrafter Befolkningsutvecklingen och bostadsmarknadsläget är naturligtvis tätt kopplade till varandra. Utflyttningen från industri- och glesbygdskommuner och inflyttningen till större städer och 16

18 universitetsorter har påverkat den regionala bostadsmarknadens utveckling. Förändringen och rörligheten i befolkningen har ökat både vad gäller flyttning (både regionala och nationella) och pendling. Anpassningar av bostadsbeståndet till följd av befolkningsförändringar kan ta lång tid. Vissa obalanser kvarstår, men inte i samma omfattning som tidigare. De värsta obalanserna i länets kommuner har åtgärdats genom rivningar och omvandlingar i utflyttningskommunerna och nyproduktion av bostäder på orter där bostadsbrist uppstod. Länets östra och till viss del norra delar präglas i högre grad av bostadsöverskott och låga Tobins Q-tal. Karlstadsregionens befolkning ökar, delvis på bekostnad av länets övriga kommuner. Den flyttkedjestudie som genomfördes under 2005 visade att en stor del av de hushåll som flyttade till nyproducerade bostäder i Råtorp i Karlstad flyttade från omgivande kommuner. Trycket på bostadsmarknaderna i länets västra kommuner påverkas av närheten till Norge. En annan drivkraft är prisutvecklingen på bostäder. Prisökningen har resulterat i en förmögenhetsuppbyggnad för de hushåll som äger en bostad där prisökningen har varit stor. Prisökningen tas numer nästan för given och bostadsägande ses som en investering. Tack vare prisökningen finns möjligheten att sälja bostaden och realisera den vinst som ökningen har medfört. För att locka denna kundgrupp, som till stor del består av medelålders och äldre hushåll, har det byggts en stor del dyra bostadsrätter i attraktiva lägen under de senaste åren. Nya subventionsvillkor och kommande bostadsproduktion Vid årsskiftet försvann möjligheterna till räntebidrag, investeringsstöd och investeringsstimulans för nyproduktion av bostäder. Under våren införs ett nytt stöd till äldreboenden. De förändrade subventionsmöjligheterna kommer med all säkerhet att få konsekvenser för nyproduktionen. Kommunerna bedömer att bostadsbristen är störst för hyresrätter och egna hem. Det är endast en kommun som anger brist på bostadsrätter. Trots att det inte verkar vara någon brist på bostadsrätter kommer troligen nyproduktionen av bostadsrätter och egnahem att fortsatt vara hög. På kort sikt kommer troligen nyproduktionen av hyresrätter att påverkas negativt av de förändrade subventionsvillkoren. Utmaningar Byggkonjunkturen ser fortsatt ljus ut för de kommande åren. Kommunerna är måna om att bygga attraktiva bostäder för att kunna konkurrera på framför allt den regionala bostadsmarknaden. Det finns en tendens i länet att bostadsbyggandet ökar samtidigt som vakanserna ökar. Detta antyder att en del av det befintliga beståndet inte lever upp till hushållens nuvarande boendepreferenser. Det är därmed viktigt att kommunerna analyserar vilka konsekvenserna blir av ett fortsatt byggande, var vakanserna kan uppstå och hur kommunerna kan hantera detta. Flyttkedjestudier och byggprojektuppföljningar är relativt enkla redskap för att skapa en förståelse av lokala bostadsmarknaders funktion. I samband med att bostadsbyggandet avstannade under 90-talet nedprioriterades boendeplaneringen i många kommuner. De senare årens ökade byggande har inte avspeglats inom boendeplaneringen. Endast två av länets sexton kommuner har riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Många kommuner anger i bostadsmarknadsenkäten att de har riktlinjer för bostadsförsörjningen i sina 17

19 respektive översiktsplaner. Många av de kommunomfattande översiktsplanerna i länets kommuner är gamla och inaktuella. De översiktsplaner som behandlar bostadsfrågor gör det mest utifrån lokalisering och utformning. Väldigt få kommuner baserar sin boendeplanering på aktuella analyser av sina behov och förutsättningar. Enligt kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten är brist på mark i attraktiva lägen, konflikter med andra intressen enligt PBL och bristande planberedskap stora hinder för bostadsbyggandet. Med riktlinjer för bostadsförsörjning som samordnas med den fysiska planeringen kan kommunen styra och kommunicera den tänkta utvecklingen och skapa en bättre mark- och planberedskap. En annan utmaning består i att modernisera den stora bostadsstock som tillkom under de s.k. rekordåren på 60- och 70-talen. Kommuner, allmännyttiga bostadsföretag, andra fastighetsägare och byggföretag måste därför vara beredda att i högre utsträckning än vad som hittills varit vanligt ägna sig åt ombyggnadsarbete vid sidan av nybyggnation. Den stigande andelen äldre hushåll kommer att ställa stora krav på samhället och på bostadssektorn i synnerhet. Tillgänglighetsfrågorna kommer att bli framträdande. Av årets bostadsmarknadsenkät framgår att bostadsförsörjningen för äldre och/eller funktionshindrade samt tillgänglighet i bostäder, bostadsområden och offentliga miljöer är några av den mest aktuella bostadsrelaterade frågorna för kommunernas just nu. I Länsstyrelsens kartläggning av särskilda boendeformer för äldre framgår att det finns ett stort behov av särskilt boende för äldre i flera kommuner. Det nya investeringsstödet till äldrebostäder som har införts kan bidra till att minska detta behov. Det är dock viktigt att de nya bostäder tillkommer där behovet är störst. Många äldre vill gärna kunna bo kvar i sina tidigare boendemiljöer. Hot Kvoten mellan småhuspriser och hushållens disponibla inkomster har ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet. Hushållens skuldsättning i förhållande till hushållens disponibla inkomster har också ökat. Räntorna är visserligen låga men de genomsnittliga bindningstiderna i hushållens upplåning är väldigt korta. Prognoserna pekar på en viss räntehöjning de kommande åren. En hög belåningsgrad kombinerat med kort bindningstid gör dagens hushåll ränte- och riskkänsliga. En räntehöjning kan alltså få större konsekvenser för bostadsmarknaden nu än tidigare. Prisutvecklingen har ökat segmenteringen eftersom det är svårare för t.ex. unga, hyresrättinnehavare eller inflyttare att komma in på bostadsrätts- och småhusmarknaden. En avmattning på bygg- och bostadsmarknaden kan vara på väg inom relativt kort tid. Den riskfyllda och överbelånade fastighets- och bostadsmarknaden i USA kan komma att påverka situationen även på den svenska bostadsmarknaden. 18

20 Cecilia Nyström Kalle Alexandersson 19

21 Länsstyrelsen i Värmlands län Våxnäsgatan 5, Karlstad

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS. Värmlands län 2008

REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS. Värmlands län 2008 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS Värmlands län 2008 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:18 Publ nr 2008:18 ISSN 0284-6845 Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 Karlstad 054-19 70 00, lansstyrelsen@s.lst.se,

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Värmland Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys Värmland 2013 BOSTAD FÖRST! publikationsnummer 2013:14 länsstyrelsen värmland Publ nr 2013:14 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad kommun, Munkfors kommun Rapporten

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Boendeplanering. Värmlands län 2007

Boendeplanering. Värmlands län 2007 Boendeplanering Värmlands län 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:10 Innehållsförteckning Förord... 2 Uppdraget... 3 Metod... 3 Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt 1 lagen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 Antalet lediga platser på ungefär samma nivå som i april 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i april ungefär lika

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon:

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon: Karlstad 12 september 2012 PRESSMEDDELANDE För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Lena Hertzberg Arbetsförmedlingschef Telefon: 010-486 42 43 Karina Wrobel Informatör Telefon: 010-488

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-15950-09

Rapport. Diarienummer 405-15950-09 Rapport Diarienummer 405-15950-09 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010-2011 Omslagsbild Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i kvarteret Valhall. Byggherre Östersundsbostäder AB.

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys. Samarbete över gränser Värmland 2014

Regional bostadsmarknadsanalys. Samarbete över gränser Värmland 2014 Regional bostadsmarknadsanalys Samarbete över gränser Värmland 2014 publikationsnummer 2014:26 länsstyrelsen värmland Publ nr 2014:26 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen, Region Värmland, Tillskottet,

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden Boverket Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Bostadsmarknaden 2010 2011 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 Boverket maj 2010 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2004

Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Gävleborgs län Rapport 2004:11 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys Centrumutveckling Värmlands län 2015

Regional bostadsmarknadsanalys Centrumutveckling Värmlands län 2015 Regional bostadsmarknadsanalys Centrumutveckling Värmlands län 2015 PUBLIKATIONSNUMMER 2015:26 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2015:26 ISSN 0284-6845 Foto framsida: Sunne kommun (fotograf Per Eriksson)

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2012 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2006 2007 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Plan och bo 871 86 Härnösand Beställningar

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 Fått arbete Under mars påbörjade 1 396 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl.

Frågor med anledning av enkäten kan ställas till: Samhällsbyggnadsenheten/Bostadsfunktionen, tel vxl. Förord Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Värmlands och Örebro län Maria Pleiborn, Örebro, 2016-05-18 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2009-2010 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Hållbar samhällsplanering 871 86 Härnösand

Läs mer

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING FAKTA I KORTHET Nr. 8 2015 VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING Foto: Øyvind Lund Hur en region utvecklas är beroende av de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. En mångfald

Läs mer

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Västra Hamnen Statistikunderlag, Maria Pleiborn, 2015-01-09 Information Valda jämförelsekommuner: Jämnstora och/eller närliggande WSPs befolkningsprognos bygger på

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2006-2007

Bostadsmarknaden år 2006-2007 Boverket Bostadsmarknaden år 2006-2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Bostadsmarknaden år 2006 2007 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 Boverket Juni 2006 Titel: Bostadsmarknaden år 2006

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanland Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi

Bostadsmarknadsanalys Västmanland Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmarknadsanalys Västmanland 213-11-1 Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Efter 199 växer befolkningen i Västmanland det är framför allt som bidrar till tillväxten Antal invånare 16 Befolkningsutveckling

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län Företagsamheten 2012 VÄRMLANDS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Värmlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

2007 års Bostadsmarknadsenkät,

2007 års Bostadsmarknadsenkät, 405-08915-2006 2007 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län Rapport nr 2007:12 Innehållsförteckning Bostadsmarknadsläge 2007-2008 2 Bristsituationer 3 Uthyrningssvårigheter

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013

Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Bostadsmarknaden 2012 2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012 3 Förord Janna

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11 Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 2016:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 Författare: Ulrika Nilsson, Simon Bölling, Elenor Sibborn Projektgrupp: Ulrika

Läs mer