Bokslut Befolkning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut Befolkning 2014"

Transkript

1 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering

2 Sammanfattning Under 2013 ökade Malmös befolkning med strax över personer vilket innebar att folkmängden totalt sett uppgick till personer vid årsskiftet. Ökningen bestod ungefär till hälften av ett positivt flyttningsnetto 1, personer, och andra hälften ett positivt födelsenetto 2, personer. Totalt flyttade cirka personer in och flyttade ut ur Malmö under 2013, vilket gav ett positivt flyttningsnetto på cirka personer. Inkluderas även de in- och utflyttningar som sker mellan stadsområden i Malmö så flyttade strax över personer i Malmö under fanns det ca 3, 8 miljoner hushåll i Sverige. Fram till 2013 har det skett en ökning till ca 4,2 miljoner hushåll. Jämfört med 1990 så är fördelningen av hushållen utifrån storleksordning över antalet individer ungefär den samma 2013 som Små hushåll är vanligare än stora, ett mönster som även återfinns i de två största städerna, Stockholm och Göteborg. 70 procent av alla huhåll har 1-2 personer. Vid årsskiftet 2013/14 var 31 % eller nästan av Malmöborna födda i utlandet, varav hälften kvinnor och hälften män. Det blev en ökning med personer under året. Totalt sett kommer Malmöbor som är födda i utlandet från 178 länder och de största grupperna kommer ifrån Irak och forna Jugoslavien. Malmöbor från Danmark minskar för femte året i rad med ca personer och är nu den tredje största gruppen i Malmö. Under 2013 färdigställdes färre bostäder i Malmö än under 2012 som en följd av lägre antal byggstarter under Totalt färdigställdes drygt bostäder i Malmö under Drygt av dessa är lägenheter i flerbostadshus och ca 40 småhus. 1 Antalet inflyttade minus antalet utflyttade. 2 Antalet födda minus antalet avlidna 2 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Inledning fler Malmöbor under Positivt födelsenetto... 5 In- och utflyttning årig kvinna den vanligaste Malmöbon Statistik över hushåll av 10 bor ensamhushåll fler utlandsfödda Malmöbor procent av Malmöborna är födda i utlandet Största gruppen kommer från Irak procent Malmöbor har utländsk bakgrund Bostadsbyggandet går trögt bostäder färdigställdes under bostäder påbörjades under Vid frågor rörande rapporten kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård Necmi Incegül Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

4 Inledning Stadskontoret ska, som kommunstyrelsens förvaltning och på uppdrag av kommunstyrelsen, säkra verkställandet av kommunfullmäktiges beslut, leda, styra, följa upp, utveckla och å styrelsens vägnar ansvara för uppsikten över kommunens verksamheter. Avdelningen för samhällsplanering på Stadskrontoret tar årligen fram en befolkningsprognos som används i hela organaisationen för att planera och utveckla verksamheten och som underlag för resursfördelning i staden. Prognosen är ett viktigt planeringsunderlag då både kortsiktiga och långsiktiga förändringar av befolkningssammansättningen har stor inverkan på den kommunla servicen både gällande omfattning och lokalisering. Förutom befolkningsprognos tas även ett befolkningboklsut fram varje år efter att prognosen är färdigställd och beslutad i maj-juni. Bokslutet är en redovisning av året som gick och avser befolkningssammansättningen den 31 decemeber respektive år, med inblick i olika områden så som Malmöbor med utländsk bakgrund och bostäder. I augusti presenteras en halvårsavstämning för befolkningen där befolkningsutvecklingen fram till och med den 30 juni innevarande år följs upp gentemot den förväntade prognosen avseende den 31 decemeber innevarande år. I januari varje år presenteras en preliminär befolkningsrapport för föregående år utifrån statistik i det Kommunala invånarregistret. Övriga rapporter så som bokslut, halvårsavstämning och prognos utgår alltid från den officiella statistiken från Statistiska centralbyrån. Mer statistik På finns mer statstik gällande befolkning. Under stadsatlasen på malmo.se hittar du befolkningsstatstik på karta. Använd följande länk för att komma till stadsatlasen: Som anställd i Malmö stad hittar du via Komin befolkningsstatstiken på karta på följande länk: samt ta del av befolkningsutvecklingen och befolkningprognosen via KOLL Befolkning: 4 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

5 5 200 fler Malmöbor under 2013 Under 2013 ökade Malmös befolkning med strax över personer vilket innebar att folkmängden totalt sett uppgick till personer vid årsskiftet. Ökningen bestod ungefär till hälften av ett positivt flyttningsnetto 3, personer, och andra hälften ett positivt födelsenetto 4, personer. Den största befolkningsökningen skedde i stadsområde Norr med personer och den näst största ökningen skedde i Väster med personer. Förklaringar till detta är att det är i dessa stadsområden som flest bostäder blev inflyttningsklara under 2013 och att det under tidigare år har byggts i dessa områden och där fortsätter befolkningen att öka. I Öster skedde den minsta ökningen med 480 personer. Befolkningsförändring i Malmö under 2013 Stadsområde Folkmängd Folkmängd Folkökning i antal Folkökning 2013 i % Norr % Innerstaden % Väster % Söder % Öster % Malmö totalt % Positivt födelsenetto Totalt föddes det barn i Malmö under 2013 vilket är det näst högsta uppmätta antalet nyfödda sedan Både i stadsområde Innerstaden och Norr föddes det ca barn och i stadsområde Väster och Söder ca barn. Antalet födda varierar mellan olika områden.detta beror både på hur stor befolkningen i stadområdet är och på hur många kvinnor i fertil ålder det bor i stadsområdet. Födelsenettot var 2013 positivt i alla stadområden. På samma sätt påverkas antalet döda av hur stort området är och hur många äldre personer det bor i stadsområdet. 3 Antalet inflyttade minus antalet utflyttade. 4 Antalet födda minus antalet avlidna 5 Folkökningen avser födelseöverskottet + Inflyttningsöverskottet plus/minus eventuella justeringar. 6 Malmö totalt inkluderar även individer som inte kan hänsföras till ett stadsområde, alltså de som benänms Å församling skrivna 5 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

6 Befolkningsförändring i Malmö under 2013 Stadsområde Folkmängd Levande födda Döda Födelsenetto 7 Norr Innerstaden Väster Söder Öster Malmö totalt In- och utflyttning Totalt flyttade cirka personer in och flyttade ut ur Malmö under 2013, vilket gav ett positivt flyttningsnetto på cirka personer. Inkluderas även de in- och utflyttningar som sker mellan stadsområden i Malmö så flyttade strax över personer i Malmö under Inflyttning i stadsområden i Malmö under 2013 Inflyttning Stadsområde Egen kommun Egna länet Övriga Sverige Utlandet Summa Norr Innerstaden Väster Söder Öster Total sett har Malmö ett positivt flyttnetto gentemot den egna regionen om cirka 300 personer, men det råder stor variation på de enskilda flyttnettona gentemot de olika kommunerna i Skåne. Gentemot Lund har Malmö ett positivt flyttnetto om ca 570 personer. Positiva flyttnetton, om än inte så stora, finns även gentemot Kristianstad, Helsingborg och Ystad. Negativa flyttnetton, alltså fler utflyttande än inflyttade, återfinns gentemot de närliggande kranskommunerna Vellinge, Lomma, Svedala och Burlöv. Gentemot övriga riket har Malmö ett positivt flyttnetto om cirka 550 personer. Flyttnetto gentemot utlandet är desto större, totalt 1900 fler inflyttade än utflyttade. Det postiva flyttningsnettot gentemot utlandet utgör därmed en relativt stor del av den totala befolkningsökingen i Malmö. Flyttmönsterna som 6 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

7 beskriv ovan är inte unika för 2013 utan återfinns även några år tillbaka i tiden även om nivåerna på antalet varierar upp och ner från år till år. Utflyttning i stadsområden i Malmö under 2013 Stadsområde Egen kommun Egna länet Utflyttning Övriga Sverige Utlandet Summa Totalt Flyttnetto Norr Innerstaden Väster Söder Öster Samtliga stadsområden har ett postivt flyttnetto gentemot utlandet. När det gäller inflyttning från övriga stadsområden (Egen kommun), egna länet och övriga Sverige så skiljer sig mönstret mellan de olika stadsområdena. När det gäller inflyttning från andra stadsområden är det endast Väster som har ett positivt flyttnetto med strax under personer. Endast Norr och Innerstaden har positiva flyttnetton både från egna länet och övriga Sverige. 7 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

8 27-årig kvinna den vanligaste Malmöbon 2013 Ålderstruktur i Malmö Ålder 100-w Kvinnor år 2013 Män år 2013 Antal I befolkningspyramiden för Malmö blir det tydligt att åldergruppen runt 30 år är dominerande i Malmö. Ålderspannet mellan år utgör en tredjdedel av befolkningen alltså strax över personer. Dominansen av just åldergruppen runt 30 år innebär i sin tur att antalet barn i åldern 0-5 år också är en stor grupp. Totalt sett finns det ca fler kvinnor än män i Malmö. Från åldern 0-19 år finns det fler män än kvinnor i Malmö men för ålderspannet år finns det lite drygt 3000 fler kvinnor än män. Det omvända gäller sedan åter för åldern år då det finns fler män än kvinnor. Från 60 år och uppåt finns det åter fler kvinnor än män. Allra störst skillnad ses i de äldsta åldersgrupperna som t ex för de som är 90 år och äldre där det finns ca kvinnor men endast ca 800 män. Den vanligas förkommande kvinnan i Malmö är 27 år och den vanligaste förkommande mannen är 30 år gammal i Malmö år Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

9 Statistik över hushåll av 10 bor ensamhushåll 1990 fans det ca 3, 8 miljoner hushåll i Sverige. Fram till 2013 har det skett en ökning till ca 4.2 miljoner hushåll. Statistiska centralbyrån har under 2012 och 2013 tagit fram statistik över hushåll utfrån det nya lägenhetsregistret samt med hjälp av att folkbokföringen numera är kompletterad med lägenhetnummer för personer boende i flerbostadshus. Jämfört med 1990 så är fördelningen av hushållen utifrån storleksordning ungefär den samma 2013 som Små hushåll är vanligare än stora, ett mönster som även återfinns i de två största städerna Stockholm och Göteborg. 70 procent av alla huhåll har 1-2 personer. I storstäderna är 1 persons hushållen något mer vanligt förekommande än i Sverige som helhet. Antal personer i hushåll i Sverige Antal personer i hushållet Totalt antal hushåll Den mest förekommande hushållssytpen är ensamstående utan barn, i Sverige utgört denna grupp som helhet ca 38 % av alla hushåll och i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är andelen något högre mellan %. Olika hushållsstyper i Sverige Andel 2013 FOB Stockholm Göteborg Malmö Sverige totalt Sverige totalt 1 person 43% 43% 42% 38% 39,6% 2 personer 27% 28% 28% 31% 31,1% 3 personer 13% 12% 13% 12% 12,3% 4 personer 11% 11% 11% 12% 11,8% 5 personer 4% 4% 4% 4% 4,1% 6 personer 1% 1% 1% 1% 1,1% 7+ personer 1% 1% 1% 1% 0,0% Hushållstyp Stockholm Göteborg Malmö Sverige totalt Ensamstående utan barn 43,3% 42,6% 41,6% 37,7% Ensamstående med barn 0-24 år 6,8% 6,4% 6,5% 5,9% Ensamstående med barn 25+ år 1,2% 1,1% 1,2% 1,0% Sammanboende utan barn 18,2% 20,3% 20,4% 24,9% Sammanboende med barn 0-24 år 18,2% 18,7% 18,8% 22,0% Sammanboende med barn 25+ år 0,9% 1,0% 1,0% 1,3% Övriga hushåll utan barn 6,7% 6,0% 5,8% 4,0% Övriga hushåll med barn 0-24 år 4,5% 3,8% 4,5% 2,9% Övriga hushåll med barn 25+ år 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 8 FOB står för folk och bostadsräkningen Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

10 Generellt har SCB delat upp det i tre olika typer av hushåll, Ensamstående, Sammanboende och Övriga hushåll. De olika typerna är i sin tur indelade efter om det finns barn i hushållet eller inte och barnens ålder. Kategorin Övriga hushåll ingår exempelvis flergenerationshushåll och kompisboende. De olika hushållstyperna ensamboende och sammanboende med och utan barn visar på liknande mönster mellan storstäderna men skiljer sig något från Sverige som helhet. Exempelvis är andelen i kategorin Övriga hushåll med och utan barn större i storstäderna jämfört med Sverige som helhet.strax under 70 % av alla hushåll i Malmö har inga barn i hushållet och består av 1-2 personer. Det vanligaste hushållet med barn är det som kategoriseras som sammanboende hushåll med barn i åldern 0-24 år, detta gäller för såväl Malmö som de andra storstäderna som Sverige i sin helhet. Antal barn i hushåll Stockholm Göteborg Malmö Sverige totalt Antal barn i hushållet Andel 0 barn 68% 69% 68% 67% 1 barn 15% 14% 15% 14% 2 barn 12% 12% 12% 14% 3+ barn 5% 5% 5% 6% Som nämnts tidigare är det vanligaste hushållen ensamboende eller sammanboende utan barn. När det kommer till huhåll som har barn så är det vanligast att hushållet innehåller 1 barn, 14 % av alla hushåll och därefter 2 barn, 12% av alla hushåll. Antalet barn i hushållen skiljer sig inte nämnvärt åt varken mellan storstäderna eller mellan storstäderna och Sverige som helhet. 10 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

11 2 500 fler utlandsfödda Malmöbor procent av Malmöborna är födda i utlandet Vid årsskiftet 2013/14 var 31 % eller nästan av Malmöborna födda i utlandet, varav hälften kvinnor och hälften män. Det blev en ökning med personer under året. Största gruppen kommer från Irak Totalt sett kommer Malmöbor som är födda i utlandet från 178 länder och de största grupperna kommer ifrån Irak, personer, och forna Jugoslavien, personer. Sedan 2009 har Malmöbor från Irak ökat med ca personer. Malmöbor från Danmark minskar för femte året i rad med ca personer och är nu den tredje största gruppen i Malmö. Jugoslavien hamnar på andra plats med personer, vilket är en minskning med ca 300 personer. Polen och Bosnien-Hercegovina finns på fjärde och femte plats med respektive personer och de har ökat med 152 respektive 228 personer. Malmöbor efter födelseland Under år 2013 fick ca Malmöbor svenskt medborgarskap och totalt sett är 60 % av stadens utlandsfödda svenska medborgare. Av alla Malmöbor som är födda i utlandet har 30 % bott i Sverige högst fem år. 11 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

12 42 procent Malmöbor har utländsk bakgrund Om man lägger ihop grupperna Födda i utlandet och Födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet bildas den grupp som benämns Malmöbor med utländsk bakgrund.(definition enl. SCB). Antal Malmö Total befolkning Andel Malmö Stockholm Göteborg därav Födda i utlandet (invandrade) % 23 % 23 % Födda i Sverige med båda föräldrar födda i utlandet % 8 % 8 % Totalt med utländsk bakgrund % 31 % 32 % Totalt sett har över Malmöbor utländsk bakgrund eller 42 % av hela befolkningen, en andel som ligger högre än de övriga storstäderna. Variationerna är stora när man studerar olika åldersgrupper men vi väljer här att avgränsa till grupperna i förskole- och grundskoleåldrarna och visar på utvecklingen från år Barn i förskoleåldern 1-5 år med utländsk bakgrund % Totalt med utländsk bakgrund Födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet Födda i utlandet 0 Totalt i Malmö bor det ca barn i förskoleåldern 1-5 år och 43 % eller ca av barnen har utländsk bakgrund. Huvuddelen, 8 170, av dessa barn är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. 12 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

13 Barn i skolåldern 6-15 år med utländsk bakgrund % Totalt med utländsk bakgrund Födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet 20 Födda i utlandet 10 0 I Malmö bor det totalt ca barn och ungdomar i skolåldern 6-15 år och nästan hälften eller ca av dem har utländsk bakgrund. Huvuddelen, ca 9 400, är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. Vid sekelskiftet var förhållandet att 40 % av Malmös skolbarn hade utländsk bakgrund och då var 20 % av dessa barn och ungdomar födda i utlandet och 20 % födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. Över 80 % eller av Malmös barn och ungdomar i skolåldern 6-15 år, är födda i Sverige. Malmöbor födda i utlandet Total befolkn Därav födda i utlandet andel Total befolkn. Därav födda i utlandet andel Förändring Norr % % 680 Innerstaden % % 517 Väster % % 508 Söder % % 682 Öster % % 280 Malmö totalt % % Under 2013 ökade antalet invandrade i Malmö med ca personer och stadsområde Söder med 682 och Norr med en ökning på 680. Den lägsta ökningen av antalet invandrade fanns i stadsområde Öster med 280 personer. 13 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

14 Bostadsbyggandet går trögt Bostadsbyggandet har varierat beroende på låg- eller högkonjunktur och som på andra marknader är det utbud och efterfrågan som styr. Men det finns en skillnad och det är de långa processerna i byggbranschen. När efterfrågan ökar tar det tid innan byggandet kommer igång. Denna tröghet och det faktum att det är svårt att på förhand veta hur efterfrågan kommer att se ut gör det svårt att planera för bostadsbyggandet. Bostadsbyggandet ökade i slutet av 1980-talet på grund av den positiva inkomstutvecklingen och statens generösa stöd till byggandet. Byggkostnaderna ökade med 60 procent åren Det lägsta byggandet var 1998 då endast lägenheter färdigställdes i hela landet, vilket var det lägsta antalet under hela efterkrigstiden. Bakgrunden var att efterfrågan sjönk i samband med att den ekonomiska situationen försämrades kraftigt, arbetslösheten steg och kostnaderna i bostadssektorn ökade. I mitten av 1990-talet vände denna negativa utveckling, BNP steg, arbetslösheten sjönk och hushållens inkomster ökade. När räntorna började sjunka kraftigt ökade efterfrågan snabbt vilket resulterade i högre bostadspriser. Trots den positiva utvecklingen har byggandet inte hängt med. Nybyggda bostäder Norr Öster Söder Väster Innerstaden Källa: Stadskontoret och Stadsbyggnadskontoret bostäder färdigställdes under 2013 Under 2013 färdigställdes färre bostäder i Malmö än under 2012 som en följd av lägre antal byggstarter under Totalt färdigställdes drygt bostäder i Malmö under Drygt av dessa är lägenheter i flerbostadshus och cirka 40 småhus. Av de färdigställda bostäderna under året var 49 % hyresrätter, 47 % bostadsrätter och 4 % småhus. De färdigställda bostäderna under 2013 har en god geografisk spridning i staden. För 2014 förväntas antalet färdigställda bostäder öka något som en följd av att antalet byggstartade bostäder 2012 var något högre Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

15 Antal färdigställda bostäder 2013 Färdigställda bostäder i Malmö Årtal Antal Källa: Stadskontoret bostäder påbörjades under 2013 Under 2013 påbörjades ungefär nya bostäder i Malmö vilket är en minskning jämfört med 2012 då cirka bostäder byggstartades. Av de byggstartade bostäderna var cirka lägenheter i flerbostadshus och 60 småhus. Under 2012 låg andelen byggstartade hyresrätter på nära 60 %. MKB har under 2013 bidragit till att flera projekt med hyresrätter har påbörjats. För att det skall finnas balans i beståndet och motsvara de behov som finns i Malmö gynnas byggande av hyresrätter bland annat genom tomträtts-, köpeoch exploateringsavtalen. 15 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

16 Påbörjade bostäder Antal Flerbostadshus Småhus Källa: Stadsbyggnadskontoret 16 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-02-19 Befolkningsförändringar under år 2014 Befolkningsförändringar under år 2014 Författare: Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV Samverkan Skåne Sydväst A P R I L 2008 1 Författare: Anna Bjärenlöv, stadskontoret Malmö Stad, Daniel Svärd, kommunledningsstaben, Lunds Kommun

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omva rld Nr 2: 2013 Perspektiv Helsingborg Ännu ett år med många flyttande till Helsingborg - Om flyttning till och från Helsingborg år 2012 - Antalet inflyttade till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013 Befolkningsförändringar Örnsköldsviks kommun 2013 2014 2 Förord Detta PM redovisar befolkningsförändringar i Örnsköldsviks kommun 2013, samt befolkningens fördelning på församlingsnivå 31 december 2013.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 211 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport September 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt Linköpings kommun Statistik & Utredningar 19 mars 2013 Sten Johansson tel 013-20 88 52 Sofia Papanikolaou tel 013-20 58 46 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013-2022 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Månadsrapport Februari 2010

Månadsrapport Februari 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Barnfattigdomen är högst i Malmö Rädda Barnen har följt

Läs mer

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Rapport nr 2011:1 5 april 2011 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Ekonomi- och styrningskontoret Charlotte Jansson, tel. 011 15 19 62 planeringochstatistik@norrkoping.se Innehållsförteckning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Småbarn och deras flyttningar

Småbarn och deras flyttningar Statistik och Analys Stadsledningskontoret Småbarn och deras flyttningar En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2005 fram till dess att de var sex år och började

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Ortsanalys för delområden i Eskilstuna kommun

Ortsanalys för delområden i Eskilstuna kommun Ortsanalys för delområden i Innehållsförteckning Inledning...4... Område 1...6 Torshälla söder...7 Torshälla norr...8 Torshälla huvud, tätort...9 Område 2... Norr...11 by...12 Slagsta (inkl. Valhalla)...13

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Statistikinfo 2013:12

Statistikinfo 2013:12 Statistikinfo 213:12 Hushållens sammansättning i Linköping 212 et hushåll i Linköpings kommun uppgår till 66 745. 4 procent av hushållen är ensamstående utan barn, vilket är den vanligaste hushållstypen

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer