Bokslut Befolkning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut Befolkning 2014"

Transkript

1 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering

2 Sammanfattning Under 2013 ökade Malmös befolkning med strax över personer vilket innebar att folkmängden totalt sett uppgick till personer vid årsskiftet. Ökningen bestod ungefär till hälften av ett positivt flyttningsnetto 1, personer, och andra hälften ett positivt födelsenetto 2, personer. Totalt flyttade cirka personer in och flyttade ut ur Malmö under 2013, vilket gav ett positivt flyttningsnetto på cirka personer. Inkluderas även de in- och utflyttningar som sker mellan stadsområden i Malmö så flyttade strax över personer i Malmö under fanns det ca 3, 8 miljoner hushåll i Sverige. Fram till 2013 har det skett en ökning till ca 4,2 miljoner hushåll. Jämfört med 1990 så är fördelningen av hushållen utifrån storleksordning över antalet individer ungefär den samma 2013 som Små hushåll är vanligare än stora, ett mönster som även återfinns i de två största städerna, Stockholm och Göteborg. 70 procent av alla huhåll har 1-2 personer. Vid årsskiftet 2013/14 var 31 % eller nästan av Malmöborna födda i utlandet, varav hälften kvinnor och hälften män. Det blev en ökning med personer under året. Totalt sett kommer Malmöbor som är födda i utlandet från 178 länder och de största grupperna kommer ifrån Irak och forna Jugoslavien. Malmöbor från Danmark minskar för femte året i rad med ca personer och är nu den tredje största gruppen i Malmö. Under 2013 färdigställdes färre bostäder i Malmö än under 2012 som en följd av lägre antal byggstarter under Totalt färdigställdes drygt bostäder i Malmö under Drygt av dessa är lägenheter i flerbostadshus och ca 40 småhus. 1 Antalet inflyttade minus antalet utflyttade. 2 Antalet födda minus antalet avlidna 2 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Inledning fler Malmöbor under Positivt födelsenetto... 5 In- och utflyttning årig kvinna den vanligaste Malmöbon Statistik över hushåll av 10 bor ensamhushåll fler utlandsfödda Malmöbor procent av Malmöborna är födda i utlandet Största gruppen kommer från Irak procent Malmöbor har utländsk bakgrund Bostadsbyggandet går trögt bostäder färdigställdes under bostäder påbörjades under Vid frågor rörande rapporten kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård Necmi Incegül Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

4 Inledning Stadskontoret ska, som kommunstyrelsens förvaltning och på uppdrag av kommunstyrelsen, säkra verkställandet av kommunfullmäktiges beslut, leda, styra, följa upp, utveckla och å styrelsens vägnar ansvara för uppsikten över kommunens verksamheter. Avdelningen för samhällsplanering på Stadskrontoret tar årligen fram en befolkningsprognos som används i hela organaisationen för att planera och utveckla verksamheten och som underlag för resursfördelning i staden. Prognosen är ett viktigt planeringsunderlag då både kortsiktiga och långsiktiga förändringar av befolkningssammansättningen har stor inverkan på den kommunla servicen både gällande omfattning och lokalisering. Förutom befolkningsprognos tas även ett befolkningboklsut fram varje år efter att prognosen är färdigställd och beslutad i maj-juni. Bokslutet är en redovisning av året som gick och avser befolkningssammansättningen den 31 decemeber respektive år, med inblick i olika områden så som Malmöbor med utländsk bakgrund och bostäder. I augusti presenteras en halvårsavstämning för befolkningen där befolkningsutvecklingen fram till och med den 30 juni innevarande år följs upp gentemot den förväntade prognosen avseende den 31 decemeber innevarande år. I januari varje år presenteras en preliminär befolkningsrapport för föregående år utifrån statistik i det Kommunala invånarregistret. Övriga rapporter så som bokslut, halvårsavstämning och prognos utgår alltid från den officiella statistiken från Statistiska centralbyrån. Mer statistik På finns mer statstik gällande befolkning. Under stadsatlasen på malmo.se hittar du befolkningsstatstik på karta. Använd följande länk för att komma till stadsatlasen: Som anställd i Malmö stad hittar du via Komin befolkningsstatstiken på karta på följande länk: samt ta del av befolkningsutvecklingen och befolkningprognosen via KOLL Befolkning: 4 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

5 5 200 fler Malmöbor under 2013 Under 2013 ökade Malmös befolkning med strax över personer vilket innebar att folkmängden totalt sett uppgick till personer vid årsskiftet. Ökningen bestod ungefär till hälften av ett positivt flyttningsnetto 3, personer, och andra hälften ett positivt födelsenetto 4, personer. Den största befolkningsökningen skedde i stadsområde Norr med personer och den näst största ökningen skedde i Väster med personer. Förklaringar till detta är att det är i dessa stadsområden som flest bostäder blev inflyttningsklara under 2013 och att det under tidigare år har byggts i dessa områden och där fortsätter befolkningen att öka. I Öster skedde den minsta ökningen med 480 personer. Befolkningsförändring i Malmö under 2013 Stadsområde Folkmängd Folkmängd Folkökning i antal Folkökning 2013 i % Norr % Innerstaden % Väster % Söder % Öster % Malmö totalt % Positivt födelsenetto Totalt föddes det barn i Malmö under 2013 vilket är det näst högsta uppmätta antalet nyfödda sedan Både i stadsområde Innerstaden och Norr föddes det ca barn och i stadsområde Väster och Söder ca barn. Antalet födda varierar mellan olika områden.detta beror både på hur stor befolkningen i stadområdet är och på hur många kvinnor i fertil ålder det bor i stadsområdet. Födelsenettot var 2013 positivt i alla stadområden. På samma sätt påverkas antalet döda av hur stort området är och hur många äldre personer det bor i stadsområdet. 3 Antalet inflyttade minus antalet utflyttade. 4 Antalet födda minus antalet avlidna 5 Folkökningen avser födelseöverskottet + Inflyttningsöverskottet plus/minus eventuella justeringar. 6 Malmö totalt inkluderar även individer som inte kan hänsföras till ett stadsområde, alltså de som benänms Å församling skrivna 5 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

6 Befolkningsförändring i Malmö under 2013 Stadsområde Folkmängd Levande födda Döda Födelsenetto 7 Norr Innerstaden Väster Söder Öster Malmö totalt In- och utflyttning Totalt flyttade cirka personer in och flyttade ut ur Malmö under 2013, vilket gav ett positivt flyttningsnetto på cirka personer. Inkluderas även de in- och utflyttningar som sker mellan stadsområden i Malmö så flyttade strax över personer i Malmö under Inflyttning i stadsområden i Malmö under 2013 Inflyttning Stadsområde Egen kommun Egna länet Övriga Sverige Utlandet Summa Norr Innerstaden Väster Söder Öster Total sett har Malmö ett positivt flyttnetto gentemot den egna regionen om cirka 300 personer, men det råder stor variation på de enskilda flyttnettona gentemot de olika kommunerna i Skåne. Gentemot Lund har Malmö ett positivt flyttnetto om ca 570 personer. Positiva flyttnetton, om än inte så stora, finns även gentemot Kristianstad, Helsingborg och Ystad. Negativa flyttnetton, alltså fler utflyttande än inflyttade, återfinns gentemot de närliggande kranskommunerna Vellinge, Lomma, Svedala och Burlöv. Gentemot övriga riket har Malmö ett positivt flyttnetto om cirka 550 personer. Flyttnetto gentemot utlandet är desto större, totalt 1900 fler inflyttade än utflyttade. Det postiva flyttningsnettot gentemot utlandet utgör därmed en relativt stor del av den totala befolkningsökingen i Malmö. Flyttmönsterna som 6 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

7 beskriv ovan är inte unika för 2013 utan återfinns även några år tillbaka i tiden även om nivåerna på antalet varierar upp och ner från år till år. Utflyttning i stadsområden i Malmö under 2013 Stadsområde Egen kommun Egna länet Utflyttning Övriga Sverige Utlandet Summa Totalt Flyttnetto Norr Innerstaden Väster Söder Öster Samtliga stadsområden har ett postivt flyttnetto gentemot utlandet. När det gäller inflyttning från övriga stadsområden (Egen kommun), egna länet och övriga Sverige så skiljer sig mönstret mellan de olika stadsområdena. När det gäller inflyttning från andra stadsområden är det endast Väster som har ett positivt flyttnetto med strax under personer. Endast Norr och Innerstaden har positiva flyttnetton både från egna länet och övriga Sverige. 7 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

8 27-årig kvinna den vanligaste Malmöbon 2013 Ålderstruktur i Malmö Ålder 100-w Kvinnor år 2013 Män år 2013 Antal I befolkningspyramiden för Malmö blir det tydligt att åldergruppen runt 30 år är dominerande i Malmö. Ålderspannet mellan år utgör en tredjdedel av befolkningen alltså strax över personer. Dominansen av just åldergruppen runt 30 år innebär i sin tur att antalet barn i åldern 0-5 år också är en stor grupp. Totalt sett finns det ca fler kvinnor än män i Malmö. Från åldern 0-19 år finns det fler män än kvinnor i Malmö men för ålderspannet år finns det lite drygt 3000 fler kvinnor än män. Det omvända gäller sedan åter för åldern år då det finns fler män än kvinnor. Från 60 år och uppåt finns det åter fler kvinnor än män. Allra störst skillnad ses i de äldsta åldersgrupperna som t ex för de som är 90 år och äldre där det finns ca kvinnor men endast ca 800 män. Den vanligas förkommande kvinnan i Malmö är 27 år och den vanligaste förkommande mannen är 30 år gammal i Malmö år Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

9 Statistik över hushåll av 10 bor ensamhushåll 1990 fans det ca 3, 8 miljoner hushåll i Sverige. Fram till 2013 har det skett en ökning till ca 4.2 miljoner hushåll. Statistiska centralbyrån har under 2012 och 2013 tagit fram statistik över hushåll utfrån det nya lägenhetsregistret samt med hjälp av att folkbokföringen numera är kompletterad med lägenhetnummer för personer boende i flerbostadshus. Jämfört med 1990 så är fördelningen av hushållen utifrån storleksordning ungefär den samma 2013 som Små hushåll är vanligare än stora, ett mönster som även återfinns i de två största städerna Stockholm och Göteborg. 70 procent av alla huhåll har 1-2 personer. I storstäderna är 1 persons hushållen något mer vanligt förekommande än i Sverige som helhet. Antal personer i hushåll i Sverige Antal personer i hushållet Totalt antal hushåll Den mest förekommande hushållssytpen är ensamstående utan barn, i Sverige utgört denna grupp som helhet ca 38 % av alla hushåll och i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är andelen något högre mellan %. Olika hushållsstyper i Sverige Andel 2013 FOB Stockholm Göteborg Malmö Sverige totalt Sverige totalt 1 person 43% 43% 42% 38% 39,6% 2 personer 27% 28% 28% 31% 31,1% 3 personer 13% 12% 13% 12% 12,3% 4 personer 11% 11% 11% 12% 11,8% 5 personer 4% 4% 4% 4% 4,1% 6 personer 1% 1% 1% 1% 1,1% 7+ personer 1% 1% 1% 1% 0,0% Hushållstyp Stockholm Göteborg Malmö Sverige totalt Ensamstående utan barn 43,3% 42,6% 41,6% 37,7% Ensamstående med barn 0-24 år 6,8% 6,4% 6,5% 5,9% Ensamstående med barn 25+ år 1,2% 1,1% 1,2% 1,0% Sammanboende utan barn 18,2% 20,3% 20,4% 24,9% Sammanboende med barn 0-24 år 18,2% 18,7% 18,8% 22,0% Sammanboende med barn 25+ år 0,9% 1,0% 1,0% 1,3% Övriga hushåll utan barn 6,7% 6,0% 5,8% 4,0% Övriga hushåll med barn 0-24 år 4,5% 3,8% 4,5% 2,9% Övriga hushåll med barn 25+ år 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 8 FOB står för folk och bostadsräkningen Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

10 Generellt har SCB delat upp det i tre olika typer av hushåll, Ensamstående, Sammanboende och Övriga hushåll. De olika typerna är i sin tur indelade efter om det finns barn i hushållet eller inte och barnens ålder. Kategorin Övriga hushåll ingår exempelvis flergenerationshushåll och kompisboende. De olika hushållstyperna ensamboende och sammanboende med och utan barn visar på liknande mönster mellan storstäderna men skiljer sig något från Sverige som helhet. Exempelvis är andelen i kategorin Övriga hushåll med och utan barn större i storstäderna jämfört med Sverige som helhet.strax under 70 % av alla hushåll i Malmö har inga barn i hushållet och består av 1-2 personer. Det vanligaste hushållet med barn är det som kategoriseras som sammanboende hushåll med barn i åldern 0-24 år, detta gäller för såväl Malmö som de andra storstäderna som Sverige i sin helhet. Antal barn i hushåll Stockholm Göteborg Malmö Sverige totalt Antal barn i hushållet Andel 0 barn 68% 69% 68% 67% 1 barn 15% 14% 15% 14% 2 barn 12% 12% 12% 14% 3+ barn 5% 5% 5% 6% Som nämnts tidigare är det vanligaste hushållen ensamboende eller sammanboende utan barn. När det kommer till huhåll som har barn så är det vanligast att hushållet innehåller 1 barn, 14 % av alla hushåll och därefter 2 barn, 12% av alla hushåll. Antalet barn i hushållen skiljer sig inte nämnvärt åt varken mellan storstäderna eller mellan storstäderna och Sverige som helhet. 10 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

11 2 500 fler utlandsfödda Malmöbor procent av Malmöborna är födda i utlandet Vid årsskiftet 2013/14 var 31 % eller nästan av Malmöborna födda i utlandet, varav hälften kvinnor och hälften män. Det blev en ökning med personer under året. Största gruppen kommer från Irak Totalt sett kommer Malmöbor som är födda i utlandet från 178 länder och de största grupperna kommer ifrån Irak, personer, och forna Jugoslavien, personer. Sedan 2009 har Malmöbor från Irak ökat med ca personer. Malmöbor från Danmark minskar för femte året i rad med ca personer och är nu den tredje största gruppen i Malmö. Jugoslavien hamnar på andra plats med personer, vilket är en minskning med ca 300 personer. Polen och Bosnien-Hercegovina finns på fjärde och femte plats med respektive personer och de har ökat med 152 respektive 228 personer. Malmöbor efter födelseland Under år 2013 fick ca Malmöbor svenskt medborgarskap och totalt sett är 60 % av stadens utlandsfödda svenska medborgare. Av alla Malmöbor som är födda i utlandet har 30 % bott i Sverige högst fem år. 11 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

12 42 procent Malmöbor har utländsk bakgrund Om man lägger ihop grupperna Födda i utlandet och Födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet bildas den grupp som benämns Malmöbor med utländsk bakgrund.(definition enl. SCB). Antal Malmö Total befolkning Andel Malmö Stockholm Göteborg därav Födda i utlandet (invandrade) % 23 % 23 % Födda i Sverige med båda föräldrar födda i utlandet % 8 % 8 % Totalt med utländsk bakgrund % 31 % 32 % Totalt sett har över Malmöbor utländsk bakgrund eller 42 % av hela befolkningen, en andel som ligger högre än de övriga storstäderna. Variationerna är stora när man studerar olika åldersgrupper men vi väljer här att avgränsa till grupperna i förskole- och grundskoleåldrarna och visar på utvecklingen från år Barn i förskoleåldern 1-5 år med utländsk bakgrund % Totalt med utländsk bakgrund Födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet Födda i utlandet 0 Totalt i Malmö bor det ca barn i förskoleåldern 1-5 år och 43 % eller ca av barnen har utländsk bakgrund. Huvuddelen, 8 170, av dessa barn är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. 12 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

13 Barn i skolåldern 6-15 år med utländsk bakgrund % Totalt med utländsk bakgrund Födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet 20 Födda i utlandet 10 0 I Malmö bor det totalt ca barn och ungdomar i skolåldern 6-15 år och nästan hälften eller ca av dem har utländsk bakgrund. Huvuddelen, ca 9 400, är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. Vid sekelskiftet var förhållandet att 40 % av Malmös skolbarn hade utländsk bakgrund och då var 20 % av dessa barn och ungdomar födda i utlandet och 20 % födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. Över 80 % eller av Malmös barn och ungdomar i skolåldern 6-15 år, är födda i Sverige. Malmöbor födda i utlandet Total befolkn Därav födda i utlandet andel Total befolkn. Därav födda i utlandet andel Förändring Norr % % 680 Innerstaden % % 517 Väster % % 508 Söder % % 682 Öster % % 280 Malmö totalt % % Under 2013 ökade antalet invandrade i Malmö med ca personer och stadsområde Söder med 682 och Norr med en ökning på 680. Den lägsta ökningen av antalet invandrade fanns i stadsområde Öster med 280 personer. 13 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

14 Bostadsbyggandet går trögt Bostadsbyggandet har varierat beroende på låg- eller högkonjunktur och som på andra marknader är det utbud och efterfrågan som styr. Men det finns en skillnad och det är de långa processerna i byggbranschen. När efterfrågan ökar tar det tid innan byggandet kommer igång. Denna tröghet och det faktum att det är svårt att på förhand veta hur efterfrågan kommer att se ut gör det svårt att planera för bostadsbyggandet. Bostadsbyggandet ökade i slutet av 1980-talet på grund av den positiva inkomstutvecklingen och statens generösa stöd till byggandet. Byggkostnaderna ökade med 60 procent åren Det lägsta byggandet var 1998 då endast lägenheter färdigställdes i hela landet, vilket var det lägsta antalet under hela efterkrigstiden. Bakgrunden var att efterfrågan sjönk i samband med att den ekonomiska situationen försämrades kraftigt, arbetslösheten steg och kostnaderna i bostadssektorn ökade. I mitten av 1990-talet vände denna negativa utveckling, BNP steg, arbetslösheten sjönk och hushållens inkomster ökade. När räntorna började sjunka kraftigt ökade efterfrågan snabbt vilket resulterade i högre bostadspriser. Trots den positiva utvecklingen har byggandet inte hängt med. Nybyggda bostäder Norr Öster Söder Väster Innerstaden Källa: Stadskontoret och Stadsbyggnadskontoret bostäder färdigställdes under 2013 Under 2013 färdigställdes färre bostäder i Malmö än under 2012 som en följd av lägre antal byggstarter under Totalt färdigställdes drygt bostäder i Malmö under Drygt av dessa är lägenheter i flerbostadshus och cirka 40 småhus. Av de färdigställda bostäderna under året var 49 % hyresrätter, 47 % bostadsrätter och 4 % småhus. De färdigställda bostäderna under 2013 har en god geografisk spridning i staden. För 2014 förväntas antalet färdigställda bostäder öka något som en följd av att antalet byggstartade bostäder 2012 var något högre Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

15 Antal färdigställda bostäder 2013 Färdigställda bostäder i Malmö Årtal Antal Källa: Stadskontoret bostäder påbörjades under 2013 Under 2013 påbörjades ungefär nya bostäder i Malmö vilket är en minskning jämfört med 2012 då cirka bostäder byggstartades. Av de byggstartade bostäderna var cirka lägenheter i flerbostadshus och 60 småhus. Under 2012 låg andelen byggstartade hyresrätter på nära 60 %. MKB har under 2013 bidragit till att flera projekt med hyresrätter har påbörjats. För att det skall finnas balans i beståndet och motsvara de behov som finns i Malmö gynnas byggande av hyresrätter bland annat genom tomträtts-, köpeoch exploateringsavtalen. 15 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

16 Påbörjade bostäder Antal Flerbostadshus Småhus Källa: Stadsbyggnadskontoret 16 Stadskontoret Bokslut Befolkning 2014

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030

Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030 ARBETSRAPPORT 2030:3 Strategiska avdelningen FEBRUARI 2004 Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030 2030 S T O C K H O L M Förord Med uppdrag från stadsbyggnadsnämnden har stadsbyggnadskontoret

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 26 för perioden 26-215 Modellutveckling: multiregionala prognosmodeller Riktade flyttningar och pendling Antal 7 6 5 4 3 3 27 Totalt antal som

Läs mer

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Resultatet av en workshop 31 mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Många bostäder, men inte till alla? 3 Unga vuxna 8 Trångboddhet 12 Hemlöshet 16 Vad gör vi?

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2018

Befolkningsprognos 2015-2018 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2015-03-18 Befolkningsprognos 2015-2018 Inledning Sveriges befolkning ökade med 102491 personer 2014. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Bostaden, storstaden och barnfamiljen

Bostaden, storstaden och barnfamiljen DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2005:1 Bostaden, storstaden och barnfamiljen DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2005:1 Bostaden, storstaden och barnfamiljen Statistiska centralbyrån 2005 Demographic Reports 2005:1 Metropolitan

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008 Lägesrapport Bostadsbyggande och detaljplanering November 2008 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning och fortsatt arbete... 3 Produktionsläget för bostäder i Malmö... 5 Konjunkturutvecklingen...

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Boendeplanering 2012-2016 Planeringsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Innehåll 1 Planeringsförutsättningar 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Hur hanteras boendeplanen?... 5 1.3 Vad är boendeplanens

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2011 efter sektor, näringsgren och kön. Vidare presenteras

Läs mer