Hur och var vill ni bo?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur och var vill ni bo?"

Transkript

1 Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015

2 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie Rapport nr 2015:02 ISSN X Denna rapport går att få i alternativt format.

3 Innehållsförteckning Förord 5 Sammanfattning och slutsatser 6 Hur utecklas/förändras bostadsbeståndet? 8 Underskott på bostäder i tre av länets sju kommuner 8 Underskott på hyres- och bostadsrätter som äganderätter 9 Bostadsbyggande 11 Befolkningen i länet högre än på 20 år! 13 Befolkningen i länet 13 Hur ser sambandet ut mellan arbetsmarknad, kommunikationer och bostadsmarknaden? 15 In- och utpendling i länet 15 Arbetsmarknad/Boendeort 16 FÖRVALTNINGSINDEX ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER 18 Bostäder för alla 21 Ungdomar och studenter 21 Nyanlända och asylsökande 21 Äldre och funktionshindrade 23 Hemlöshet- en fråga om bostäder! 24 Planering för bostadsförsörjning och utmaningar som sporrar utvecklingsidéer. 25 Riktlinjer för bostadsförsörjning 25 Ägardirektiv till allmännyttan 27 Länsstyrelsens arbete 31 Bostadsmarknadsenkäten, BME, och Bostadsmarknadsanalysen, BMA 31 Konferenser, seminarium och kommunbesök 31 Arbete inom fysisk planering 31 Stöd för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 31 Röster om bostadsmarknaden i länet 33 Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten

4 4

5

6 Sammanfattning och slutsatser Behovet av bostäder beror i stort sett på befolkningsutvecklingen, konjukturen, hushållsbildningen, olika behov i olika skeden av livet samt hushållens inkomster och kostnader för boendet. Behoven och förutsättningarna ser olika ut för olika grupper på bostadsmarknaden. Det har under en längre period pågått en stark urbanisering som har skapat stora regionala skillnader över landet inte minst har det drabbat Västernorrlands län. Länet har drabbats hårt av nedläggning av statlig verksamhet. Befolkningen i länet har ökat med 905 personer under 2014 vilket är den största ökningen på 20 år. Till största del beror ökningen på antalet nyanlända. Länet har även tagit emot många asylsökande och detta sammantaget har medfört en allt större brist på lägenheter där det tidigare har funnits lediga bostäder. Det är nu bostadsbrist i tre av länets sju kommuner. Vi ser nu en vändning från tidigare års problem med outhyrda lägenheter. Kan vi ta tillvara på de personer och den kompetens som har kommit till länet och få dem att vilja bo kvar genom att erbjuda attraktiva boendemijöer har vi mycket att vinna. En bra början är att arbeta mer strategiskt med boendeplanering tex genom riktlinjer för bostadsförsörjning och samverkan. Attraktivitet handlar inte bara om att öka inflyttningen och bygga nytt. Det handlar i lika hög grad om att skapa ökad livskvalitet för de boende på platsen och ortens näringsliv.förutsättningarna för att en ort ska attrahera nyinflyttning eller behålla sin befolkning är bland annat bra infrastruktur, god offentlig service, attraktivt boende och goda sociala strukturer. Utan ett engagemang från de folkvalda företrädarna och ett gott samarbete mellan regionala, kommunala och lokala företrädare, riskerar processer och handlingskraftiga initiativ att stanna av. Kommungränserna är administrativa gränser. Arbetsmarknaden och bostadsmarknaden spänner över fler kommuner. Kommunerna konkurerar ofta idag om att locka till sig attraktiva invånare vilket leder till ett ensidigt byggande för en begränsad målgrupp. Alla kommuner gynnas långsiktigt av att istället samverka med utgångspunkt sina egna styrkor. 6

7 Den långsiktiga trenden går mot små hushåll och mot en åldrande befolkning. Medelålders och äldre som söker en mindre och tillgänglig bostad tvingas mot sin vilja bo kvar i ett alltför stort hus som man har svårt att ta hand om. Det finns en förhoppning i många kommuner om att flyttkedjor ska starta genom att välbeställda äldre flyttar till nyproducerad lägenheter. För äldre som bor i egna hem och har mycket låga kostnader för detta framstår det ofta som oförmånligt att flytta. På mindre orter måste den som vill ha ett tillgängligt boende i många fall flytta till en annan ort och ibland också till en annan kommun. Fler nya bostäder än på länge kommer att påbörjas under de närmaste två åren, bland annat 670 trygghetsbostäder och särskilda boenden för äldre. Med en allt äldre befolkning i länet behövs detta tillskott men det kommer inte att räcka. Kommunerna bedömer även att det kommer byggas 870 lägenheter i flerbostadshus och småhus. Bristen på mindre billigare lägenheter drabbar studenter, ungdomar och hushåll med svag ekonomi får svårare att hitta någonstans att bo. Hyresvärdarna ställer krav som denna grupp har svårt att uppfylla. När individer med olika former av problematik blir vräkta är det väldigt svårt att komma tillbaka in på bostadsmarknaden. Här skulle mycket kunna göras tillsammans och i samverkan med bostadsbolagen. 7

8 Hur utecklas/förändras bostadsbeståndet? Totalt visar nu tre av länets kommuner underskott på bostäder. Problemet med för få bostäder drabbar alla, men framförallt drabbar det underprivilegerade grupper och hushåll som är nya på bostadsmarknaden. Länsstyrelsen ser att nyanlända, ungdomar och personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden är grupper som har det särskilt besvärligt. Underskott på bostäder i tre av länets sju kommuner Det är fler kommuner än tidigare som nu bedömer att man har underskott på bostäder. 3 av länets 7 kommuner uppger i Bostadsmarknadsenkäten 2015 att man har brist på bostäder totalt sett i kommunen. På samma fråga år 2014 svarade bara en kommun, Sundsvall, att det totalt sett var brist på bostäder. Härnösands kommun som tidigare år haft balans har nu svår att tillgodose efterfrågan på bostäder. 8

9 De senaste fem åren där innan, , har antalet kommuner som bedömt att man har brist på bostäder legat mellan 0-1 kommun. Bostadsmarknadslägen i kommunerna Brist Balans Överskott På fem års sikt bedömer två kommuner att de kommer ha brist på bostäder (Timrå och Örnsköldsvik). Sundsvall som idag har störst brist på bostäder i länet förväntar sig att ha balans på bostadsmarknaden om 5 år tack vare planerade byggprojekt. Ånge som idag är den enda kommunen som anser sig ha ett överskott på bostäder bedömer att de även kommer att ha det om 5 år. Även om Ånge uppger att de totalt sett i kommunen har överskott på bostäder finns problem för olika grupper att hitta ett boende som matchar deras behov. Underskott på hyres- och bostadsrätter som äganderätter Underskottet på bostäder gäller såväl hyres-, bostads- som äganderätter, men underskottet på hyresrätter är det som kommunerna de senaste åren lyft fram i bostadsmarknadsenkäten. I årets Bostadsmarknadsenkät gör kommunerna bedömningar av vilka bostäder som behövs uppdelat på upplåtelseform och bostadsstorlek. Vad gäller hyresrätter saknas de i alla typer av storlek men främst 2 rum och kök. När det gäller bostadsrätter är det främst 2-3 rum och kök som behövs. 9

10 10

11 Bostadsbyggande Påbörjandet av nya bostäder har ökat i länet Bostadsbyggandet har kommit i gång igen efter att ha legat på en låg nivå under de senaste åren. SCB:s statistik visar på 283 påbörjade lägenheter i länet under I årets bostadsmarknadsenkät har kommunerna bedömt att det kommer att påbörjas 339 lägenheter i flerbostadshus per år 2015 och Motsvarande antal lägenheter i småhus 2015 är 89 och Färdigställda lägenheter minskar fortfarande, och de senaste åren är det mest småhus som har byggts. 11

12 Även om bostadsbristen har ökat det senaste året, vilket skulle kunna innebära goda förutsättningar för bostadsbyggande, finns många hinder. I årets bostadsmarknadsenkät anger kommunerna i sina kommentarer kring förväntat bostadsbyggande ett antal exempel på hinder som man inte kan påverka. Bland mest frekvent hinder anges höga bygg- och produktionskostader och för tuffa lånevillkor. Detta drabbar speciellt små kommuner, där det ofta är svårt att få lån och där fastighetspriserna är låga. Kommunerna ges också möjlighet att lyfta fram hinder som kommunen själv kan påverka. Här lyfts brist på småhustomter i attraktiva och centrala lägen fram samt inaktuella detaljplaner fram. Uppgifter om bostadsbeståndet baserade på lägenhetsregistret SCB har presenterat uppgifter om bostadsbeståndet genom det grundmaterial som samlats in via lägenhetsregistret. Uppgifterna gäller Det finns småhus, bostäder i flerbostadshus samt lägenheter i specialbostäder i Västernorrland. Dessutom finns det övriga hus, vilka inte är avsedda för bostadsändamål lägenheter i flerbostadshus ägs av bostadsrättsföreningar, ägs av allmännyttiga bostadsföretag, av fysiska personer och av svenska aktiebolag. Det går också att få fram uppgifterna för annan indelning, t.ex. på kommunnivå. Specialbostäderna kan specificeras på lägenheter för äldre/ funktionshindrade, studentbostäder samt övriga bostäder. De nya uppgifterna om bostadsbeståndet på kommunnivå bör vara mycket användbart då kommunerna ska ta fram underlag för sin analys inför utarbetande av riktlinjer för bostadsförsörjningen. 12

13 Befolkningsökningen i länet högre än på 45 år! Under 2014 ökade befolkningen i länet med 950 personer, det innebär den största ökningen i länet på 45 år. Ökningen fortsätter i Sundsvall och Örnsköldsvik, men även i mindre kommuner som Härnösand och Sollefteå växte befolkningen under Befolkningen ökade i 4 kommuner och minskade i 3 kommuner. Befolkningen i länet Befolkningen i länet uppgick vid årsskiftet till drygt invånare. Det betyder att invånareantalet i länet fortsätter att öka. Befolkningen ökade under 2014 med 905 personer (en ökning med 0,37 procent). Det är högre än under 2013, då befolkningen ökade med 175 invånare (eller 0,07 procent). 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% -1,20% Årlig befolkningsökning i procent, Västernorrlands län, Befolkningsökning män/kvinnor Västernorrlands län, Män Kvinnor 13

14 Den demografiska utvecklingen i länet och landet är att en större andel av befolkningen blir äldre. Detta medför ett behov av tillgänglighetsanpassade bostäder och bostadsområden. Kommunerna i länet har i dag en andel av invånare äldre än 65 år som varierar mellan 21 procent i Sundsvall och 28 procent i Kramfors. 14

15 Hur ser sambandet ut mellan arbetsmarknad, kommunikationer och bostadsmarknaden? Genom att fler människor pendlar mellan olika kommuner för arbete och boende bildar kommuner gemensamma arbetsmarknadsregioner. En grundförutsättning för ökad pendling är att man ska tjäna något på det, ökade karriärmöjligheter, högre lön, bättre boende eller en väg ut ur arbetslöshet. Vid planering av bostäder är det viktigt att titta på och analysera vad som utmärker länet, kommunen eller boendeorten. Vad driver valet av boende och vilka flyttmålgrupper är rimliga och relevanta att nå för olika kommuner. In- och utpendling i länet Pendlingen och kommunikationer skiljer sig mellan länets kommuner. Sundsvall har den största inpendlingen, vilket enkelt förklaras med att det är länets största ort. Det största pendlingsflödet i länet är mellan Timrå och Sundsvall samt Sundsvall och Härnösand. Pendling mellan kommuner i Västernorrlands län, SCB Västernorrlands möjligheter att öka kollektivtrafikresandet är god. Antalet resenärer med Norrtåg på sträckan Umeå-Örnsköldsvik-Kramfors- Härnösand-Sundvall har nästan fördubblats mellan år 2012 och Tåget skapar möjligheter att pendla längre sträckor än tidigare, och därmed ökar länets arbetsmarknadsstorlek. Tåget binder även samman orter i länet med orter i andra län till exempel mellan Örnsköldsvik och Umeå. 15

16 Busstrafiken har stor betydelse för bland annat studiependling, arbetsresor, sjukresor och privatresor. Ett väl fungerande busslinjenät är viktigt för att koppla samman de delar av länet som inte nås av järnvägen. Ökad regional/kommunal tillgänglighet och attraktivitet kan uppnås både genom en planering av bostäder och verksamheter i anslutning till kollektivtrafikstråk samt en förbättrad turtäthet och ett attraktivt trafikutbud. Tillgängligheten uppnås också genom samordning med andra transportslag vid funktionella pendlar- och cykelparkeringar och hållplatser. Att bedriva konventionell kollektivtrafik, som ursprungligen är tätortstrafik, på lands- och glesbygd ses ofta ineffektivt ur ett ekonomiskt- och resandeperspektiv. Det finns därför behov av att utveckla och testa nya kollektivtrafiklösningar som är särskilt framtagna ur ett landsbygds- och glesbygdsperspektiv. Exempel på lösningar skulle kunna vara organiserade samåkningslösningar, byabussverksamhet och anropsstyrd trafik. Arbetsmarknad/Boendeort I länet finns både brist på kompetens och en svag arbetsmarknad varför det är viktigt att ha ett regionalt perspektiv på arbetskraft- och kompetensbehov för att bättre matcha arbetsmarknadens behov med de individer som flyttar hit. I Västernorrlands län är skogsindustrin den ekonomiska ryggraden sedan lång tid tillbaka. Vi har också starka kluster inom bank, försäkring och IT, samtidigt som stor utvecklingspotential finns inom tjänstesektorn. För att möta framtidens behov och utmaningar krävs fortsatt stärkta möjligheter för såväl individer som företagare att skaffa nya kunskaper och färdigheter. Matchningen av befintlig kompetens mot näringslivets behov måste stärkas och samverkan mellan skola och näringsliv behöver utvecklas ytterligare för att underlätta steget in på arbetsmarknaden för unga. Möjligheterna till att starta, driva och utveckla befintliga företag är också en förutsättning för fortsatt tillväxt och utveckling. Den sammanlagda sysselsättningen i länet omfattar cirka personer. Även om företagen är avvaktande i sina förväntningar på framtiden, så råder ändå en försiktig optimism i länet då det hela tiden sker en omsättning på arbetsmarknaden; människor går i pension, byter jobb, utbildar sig, flyttar med mera. 16

17 Arbetsförmedlingen beskriver i sin prognos för 2015: Kompetenskraven ökar och vissa grupper på arbetsmarknaden hamnar allt längre ifrån arbetsgivarnas krav. Arbetsförmedlingen har identifierat de grupper som har svårt att hitta arbete och därmed riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet: Personer med högst förgymnasial utbildning Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Arbetslösa i åldrarna år Utomeuropeiskt födda. I kombination med Västernorrlands demografiska utveckling med en allt äldre befolkning och ökande behov av kvalificerad arbetskraft är det mycket angeläget att förbättra länets kompetensförsörjning och förmågan att ta tillvara på den kompetens som faktiskt finns, inte minst allt fler nyanläda som kommer till vårt län. Vid planeringen av bostadsförsörjning kan det vara av betydelse att titta på boendeortens läge i förhållande till arbetsmarknadsregion/centrum. Tydliga framgångsfaktorer kan vara att analysera vilka styrkor och svagheter som finns när det gäller boende kontra arbete i kommunen och hur man kan dra nytta av andra kommuners styrkor. Är den egna kommunen en boendekommun eller en arbetskommun och utifrån det planera för vilket typ av boende som behöver utvecklas och satsas på. Till exempel kan det vara att kunna erbjuda ett bra, billigt boende där gemenskap i ett bostadsområde prioriteras med närhet till natur, fritid, förskola och service. Eller hur kan vi som boendekommun dra nytta av närliggande arbetskommun. En viktig faktor är hur vi samverkar i länet för att dra nytta av varandras kvaliteter. I årets bostadsmarknadsenkät svarar nästan alla kommuner att samverkan sker inom kommunen på olika sätt men få kommuner i länet svarar att man diskuterar bostadsförsörjningens utmaningar och möjligheter tillsammans med närliggande kommuner. Förmågan att locka till sig eller behålla människor oavsett om de ska bo och leva eller driva företag avgör i hög grad förmågan att utvecklas och växa. 17

18 18

19 FÖRVALTNINGSINDEX ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER En utgångspunkt för att mäta utvecklingen av attraktiva boendemiljöer kan vara ett mått som kallas förvaltningsindex, som utarbetats av RAÄ/ SCB. ( [länk till rapport]) Förvaltningsindex är en sammanvägning av variablerna befolkningsutveckling, utveckling av fastighetspriser samt utveckling av bostadsbeståndet (nybyggnation). Förändringen per variabel över en bestämd tid sätts i relation till ett regionalt genomsnitt för variabeln och klassificeras. Genom att väga samman utvecklingen av variablerna över en bestämd tid fås en bild av hur områden har förändrats i attraktion över tidsperioden; områdena benämns på en skala från svalt till hett. SCB har på beställning tagit fram en kartering av förvaltningsindex för Västernorrlands län för perioden (se bild) Av bilden framträder vissa områden som utpräglat heta ur ett förvaltningsindexperspektiv. Förvaltningsindex, Västernorrlands län 5 klasser ej filtrerat Få / inga boende Svalt Neutralt Hett Tätort 19

20 20

21 Bostäder för alla, En allt tydligare brist på bostäder märks genom att det blivit tuffare för svagare grupper att hitta en bostad. Ungdomar, och studenter har svårt att få en första bostad. Det samma gäller nyanlända flyktingar och andra som saknar kontaktnät eller boendereferenser. Äldre med svag ekonomi kan ha svårt att flytta till ett boende som motsvarar deras behov. Ungdomar och studenter Bristen på mindre billigare lägenheter drabbar i stor utsträckning ungdomar och unga vuxna som ska skaffa sitt första boende. Enligt Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende i Sverige 2013 hade endast hälften i åldersgruppen 20 till 27 år en egen bostad i hyresrätt, bostadsrätt eller egna hem. Många bor ofrivilligt kvar hemma hos sina föräldrar eller hittar andra tillfälliga boendelösningar. Arbetslöshet och det faktum att allt fler anställs i tillfälliga former påverkar deras möjlighet att få en bostad. I tre av länets sju kommuner uppger man att det är en brist på lägenheter för ungdomar. Nyanlända och asylsökande I 2012 års bostadsmarknadsanalys uppmärksammade Länsstyrelsen nyanländas situation på bostadsmarknaden. Sedan dess har läget förvärrats för gruppen. Såväl landets som länets mottagande ökar uppvisade länet för andra året i rad en ökning i invånarantal, denna gång med 905 personer. Inflyttningen av utrikes födda bidrog helt till den ökningen. Utan inflyttning hade länet minskat sin befolkning med invånare. Projekt Ådalen, där närhetsprincipen i bosättningen är en av grundbultarna, fortsätter att ge positiva effekter då fler nyanlända tackar ja till kommunplacering i den kommun där de varit asylsökande. Här har föreningslivet en mycket viktig roll då det ofta är de nyanländas första kontakt med Sverige. Detta innebär en start på etableringen vilket gör att man sedan väljer att stanna kvar på de ort man bott på som asylsökande när man erhåller uppehållstillstånd. Det totala mottagandet av nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn och unga i länet är större än någon gång tidigare vilket naturligtvis gör att antalet tillgängliga bostäder minskar avsevärt för målgruppen. En bidragande orsak till det stora mottagandet är läget i Syrien. Situationen i världen, och framförallt i Syrien innebär att det höga antalet nyanlända till länet förväntas fortsätta. Både på regionalnivå och lokalnivå finns ambitionen att öka befolkningen men för att de som flyttar in till länet ska kunna vara resurser och bidra till länets utveckling behöver de någonstans att bo. Under 2014 hade länets kommuner överenskommelser med Länsstyrelsen om att kunna ta emot 450 personer genom anvisning från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Det faktiska mottagandet uppgick 21

22 till nyanlända. Detta är drygt 600 fler än föregående år. Av dessa var 416 personer barn under 15 år. Det mest anmärkningsvärda i dessa siffror är antalet egenbosatta i Härnösand som uppgick till 279 personer, vilket är en ökning med 210 personer från föregående år. Utöver dessa personer som kommunplacerats och alltså fått uppehållstillstånd fanns det vid årsskiftet ca asylsökande i länet jämfört med ca personer Utav dessa fanns drygt 600 personer som fått uppehållstillstånd men ännu inte erhållit någon kommunplacering. För 2014 anger samtliga kommuner brist på bostäder till nyanlända i centralorten. Detta gäller både små och stora lägenheter. I kommunernas ytterområden finns det på flera ställen bostäder men där är kommunikationerna i de flesta fall så bristfälliga att nyanlända, som har aktiviteteter enligt etableringsplanen exempelvis samhällsorientering och Sfi, inte har möjlighet att bosätta sig där. Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen och ska vid behov ge praktisk hjälp vid bosättning. Kommunerna arbetar på olika sätt för att säkerställa att det finns bostäder för nyanlända personer. Generellt uppger kommunerna att de har ett bra samarbete med allmännyttan men det saknas fortfarande ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt för att säkerställa att det på sikt finns bostäder till nyanlända. I bostadsmarknadsanalysen 2012 betonade Länsstyrelsen vikten av att uppmärksamma gruppen mer i kommunernas strategiska dokument, som i sina riktlinjer för bostadsförsörjning. Det här är insatser som är lika relevanta nu som då. Länsstyrelsen kan konstatera att kommunens riktlinjer sällan innehåller tydliga mål och åtgärder inriktade specifikt på gruppen nyanlända. Glädjande är ändå att länets största kommun, Sundsvall, i sitt bostadspolitiska program skriver: Ett tillräckligt antal lägenheter ska finnas tillgängliga för socialtjänstens och integrationsverksamhetens särskilda behov Det här bör kommunen göra: Vidareutveckla samverkan kring boenden mellan olika förvaltningar, samt med Mitthem och övriga aktörer. Synliggöra problemen och ta helhetsansvar så att människors akuta bostadsärenden inte faller mellan stolarna. Arbeta med förebyggande verksamhet så att fler kan hålla sig inom den ordinarie bostadsmarknaden. Erbjuda lösningar såsom hyresgarantier, så att fler klarar att teckna vanliga hyreskontrakt. 22

23 Äldre och funktionshindrade Sverige har liksom de flesta länder i världen en åldrande befolkning. Det beror dels på att människor lever allt längre, dels på att det föds färre barn per kvinna jämfört med tidigare. För 40 år sedan var omkring 5 procent av den svenska befolkningen 75 år eller äldre. Idag är den siffran 8,5 procent och år 2030 väntas drygt 12 procent vara över 75 år. Om 100 år beräknas andelen av befolkningen som är över 75 år vara nästan dubbelt så stor som idag. Situationen ser likadan ut i Västernorrlands län som i resten av riket och detta kommer att påverka bostadsförsörjningen och planeringen av denna framöver. När det gäller byggandet av nya bostäder för denna grupp så är det flera projekt på gång. Ett av landets största trygghetsboende byggs nu i Sundsvall och totalt i länet beräknas det komma ett tillskott på 255 lägenheter i trygghetsboende de kommade året och även 25 lägenheter i seniorboenden. När det gäller särskilt boende för äldre finns också projekt på gång. Under 2015 beräknas det enligt kommunerna i länet tillkomma 269 lägenheter och under 2016 ytterligare 146 lägenheter. De flesta kommuner i länet kommer trots planerad utbyggnad att ha svårt att tillgodose behovet för äldre som behöver särskilt boende. I bostadsmarknadsenkäten svarar fem av länets sju kommuner att behovet inte kommer att kunna fyllas inom de kommande två åren och fyra kommuner ser inte heller att det kommer ha tillräckligt med bostäder på fem års sikt. Flera av kommunerna talar om att de kommer bli mycket svårt ekonomiskt att få fram alla de bostäder som behövs för att de äldre ska kunna bo tryggt, tillgängligt och ha god service. En återkommande fråga när länsstyrelsen är ute och diskuterar med kommunerna är behovet av stöd till installation av hissar eftersom tillgången på bostäder i befintligt bestånd för denna grupp skulle kunna tillgodoses på ett bättre sätt men det faller bland annat på kostnaderna för hiss. En anspekt på det hela är också att även om det byggs nya trygghetsboenden och seniorboenden så kommer hyrorna i dessa vara höga. Det blir svårt för äldre med svagare ekonomiska förutsättningar att kunna efterfråga dessa lägenheter. På sikt blir de en utsatt grupp. 23

24 När det gäller bostäder för funktionshindrade uppger Ånge, Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik underskott på bostäder för funktionshindrade. Om två år kommer det enligt kommunernas bedömning att saknas bostäder för denna grupp i Ånge, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Om fem år saknas bostäder i Ånge, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. Det planeras att utöka antalet bostäder med 46 lägenheter under 2015 och 33 lägenheter under Hemlöshet- en fråga om bostäder! I fjolårets analys av bostadsmarknaden gjorde Länsstyrelsen en fördjupning över problematiken hemlöshet i länet. Ett år har gått och bostadsbristen i länet har ökat enligt kommunernas bedömning. Bristen på lägenheter gör det fortfarande svårt för kommunerna att hitta lämpliga bostäder. Liksom ifjol vill vi betona vikten av att kommunen använder sig av de verktyg som de faktiskt har. Det är dels en fråga om hur kommunen arbetar generellt för att skapa förutsättningar i kommunen att leva i goda bostäder, dels riktade insatser för dem som riskerar eller befinner sig i hemlöshet. Här är några av verktygen: - Riktlinjer för bostadsförsörjning - Regional samverkan - Allmännyttiga bostadsbolaget via ägardirektiven - Samverkan med bostadsföretag - Samverkan med ideella organisationer - Vräkningsförebyggande arbete Fyra av länets kommuner svarar i bostadsmarknadsenkäten att man arbetar förebyggande. Av svaren framgår dock inte på vilket sätt och hur aktivt detta arbete är. Länsstyrelsens upplevelse är att detta arbete behöver prioriteras mer hos kommunerna. När individer med olika former av problematik blir vräkta är det väldigt svårt att komma tillbaka in på bostadsmarknaden. Här skulle mycket kunna göras tillsammans och i samverkan med bostadsbolagen. Statistik från Kronofogden visar bland annat på att av de ärenden om avhysning som kommer in till dem blir bara en liten del verkställda. Detta tyder på att det är fel ärenden som kommer in och ett mer aktivt vräkningsförebyggande arbete skulle gynna båda kommunen och bostadsbolagen. 24

25 2014 Inkomna registrerade ansökningar Antal verkställda avhysningar Härnösand % Kramfors % Sollefteå % Sundsvall % Timrå % Ånge % Örnsköldsvik % Totalt % % verkställda Det finns självfallet stora skillnader mellan kommunernas sätt att arbeta och även stora regionala skillnader. Det är svårt att dra några generella slutsatser. I kommunernas arbete med att planera för bostadsförsörjningen har frågan om att förebygga hemlöshet och utestängning inte alltid funnits på agendan. Istället har frågorna huvudsakligen kommit att betraktas som individuella problem och socialtjänsten har fått tagit ett stor ansvar. Nu är det upp till kommunledningarna att ta initiativet för att prioritera och tillsätta resurser för till exempel vräkningsförebyggande arbete. På längre sikt kommer det att minska kostnaderna för kommunerna. Planering för bostadsförsörjning och utmaningar som sporrar utvecklingsidéer. Bostadsförsörjningen är en del av kommunens strategiska planering. Med en aktivt arbete i länet och samarbete över kommungränser finns koppling till tillväxt, utveckling och befolkningens välfärd. Vi ser utmaningar som en allt äldre befolkning och brist på bostäder som efterfrågas. Men här finns också stora möjligheter. Befolkningen ökar tack vare våra nyanlända. Genom att stärka vår attraktivitet och vidareutveckla de boende- och naturmiljöerna i länet kan utmaningarna vändas. Riktlinjer för bostadsförsörjning Januari 2014 förändrades lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Lagändringen innebär ett tydligare ansvar för kommunerna att ta fram riktlinjer för sin bostadsförsörjning. 25

26 En av länets sju kommuner saknar riktlinjer. Fyra av länets sju kommuner har aktuella riktlinjer men enbart Sundsvalls kommun har antagit nya riktlinjer, och även utifrån dessa antagit ett bostadspoltitiskt program, efter att lagen förtydligades. Länsstyrelsen anser att riktlinjer för bostadsförsörjning inte bara är angeläget för kommuner med tillväxt eller ökad befolkning utan även för kommuner med befolkningsminskning. Boendeplanering handlar om att undersöka, analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet till följd av hur kraven och önskemålen från olika delar av befolkningen förväntas utvecklas. Boendeplanering behövs således i alla lägen, inte bara tillväxtkommuner. Samordning av planeringen för bostäder, näringsverksamhet, infrastruktur och grönområden bidrar till regional tillväxt och utveckling. Tidigare lagstiftningen innebar att samråd mellan kommuner vid planeringen för bostadsförsörjningen skulle ske vid behov. Enligt den förändrade lagen ska kommunerna alltid samråda med berörda kommuner vid planeringen för bostadsförsörjning. Att sätta sin kommun i ett sammanhang i förhållande till sitt läge utgör en viktig del för att kunna analysera behovet av framtida bostäder och även utvecklingen av det befintliga beståndet. Framtagandet av riktlinjer bör baserat på ett gediget underlag och inventeringsmaterial. Den demografiska analysen bör innefatta olika grupper och deras bostadsbehov. Nyanlända invandrares situation på bostadsmarknaden blir allt tuffare. Länsstyrelsen vill här betona vikten av att belysa nyanländas situation på bostadsmarknaden och betydelsen av att ta in deras version av ett bra boende inför framtiden. Att inte stanna vid deras första boende i landet utan tänka länge fram - hur och var skulle de vilja bo, vilka boendekvaliteer är viktiga för denna grupp. Att uppmuntra nyanlända att flytta in i länets kommuner är viktigt för såväl utveckling som tillväxt i hela länet. 26

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden Analys av bostadsmarknaden Västernorrlands län 2012 Näringsliv och samhällsbyggnad Enheten för samhällsplanering Rapporten är sammanställd av: Annica Englund Länsbostadsdirektör Ann-Charlotte Larsson Bostadshandläggare

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 2013

Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 2013 Bostadsmarknadsanalys Västerbotten 213 Rapport juni 213 Innehåll Inledning... 1 Bostadsmarknaden i länet... 2 Bostadsutbudet... 2 Småhus... 4 Allmännyttan... 6 Nybyggnation... 7 Vem bor i länet, vem flyttar

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11 Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 2016:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 Författare: Ulrika Nilsson, Simon Bölling, Elenor Sibborn Projektgrupp: Ulrika

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-07-28 Dnr 1602139 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Järnvägsgatan 8 263

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Boendesituationen för asylsökande och nyanlända i eget boende

Boendesituationen för asylsökande och nyanlända i eget boende Boendesituationen för asylsökande och nyanlända i eget boende Övergripande slutsatser Bristen på lediga bostäder försvårar eller till och med förhindrar, nyanlända från att bli socialt- och ekonomiskt

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Regeringens hemlöshetssamordnare 2012 2013: ska ge kommunerna stöd i deras

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer