Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2012:8. Bostadsmarknaden 2012 2013"

Transkript

1 Rapport 2012:8 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012

2

3 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012 Boverket juni 2012

4

5 3 Förord Janna Valik

6 4 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012

7 5 Innehåll Sammanfattning... 7 Inledning... 8 Landets befolkning Begreppen brist, balans och överskott Läget på bostadsmarknaden Outhyrda lägenheter i allmännyttan Vilken typ av bostäder är det brist på? Grupper som har särskilt svårt att få bostad Bostäder för ungdomar Bostäder för studenter Bostäder för flyktingar Satsningar på seniorbostäder Satsningar på trygghetsbostäder Särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för bostadsförsörjningen Arbetet med bostadsförsörjningen Försäljning av allmännyttiga lägenheter Utvecklingen på den sekundära bostadsmarknaden Kommunerna förväntningar på bostadsbyggandet har mattats av Bilagor...55

8 6 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012

9 7 Sammanfattning Fler uppger brist och färre överskott på bostäder Outhyrda lägenheter fortsätter att minska Stor minskning av sålda allmännyttiga lägenheter 2012 Bostadsbyggandet minskar Ungdomar har svårt att hitta en bostad

10 8 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Inledning Unik översikt på bostadsmarknaden Ingång till vidare kontakter Kommunindelningen bygger på de administrativa gränserna. En lokal bostadsmarknad kan dock breda ut sig över områden som inte sammanfaller med kommunens gränser. Det finns kommuner som ingår i storstadsregionerna som har färre än invånare. Indelning av kommunerna inom

11 9 Landets kommuner indelade i kommungrupper Storstockholm Storgöteborg Stormalmö Större högskoleorter Mindre högskoleorter Övriga med fler än invånare Övriga med färre än invånare Antal i kommungrupperna 2011 Kommuner Invånare Storstockholm Storgöteborg Stormalmö Större högskoleorter Mindre högskoleorter Övriga med fler än invånare färre än invånare Källa: SCB

12 10 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Landets befolkning Befolkningsutvecklingen, hushållssammansättningen, hushållens inkomster samt värderingar och livsstil påverkar efterfrågan på bostäder. Det är därför intressant att studera detta både på riksnivå men framför allt på region- eller kommunnivå. Vi redovisar här de övergripande befolkningsförändringarna. Majoriteten, 60 procent av alla kommuner i landet har färre än invånare, men endast 21 procent, knappt 2 miljoner, personer bor i dessa områden. Drygt 2 miljoner, eller 22 procent, av landets befolkning bor i Storstockholm. En femtedel bor i större högskoleorter. Den minsta regionen är Stormalmö, där endast 7 procent av befolkningen finns. Befolkningen ökade under 2011 Befolkningsökningen ojämnt fördelad över landet Storstadsregionerna och de större högskoleorterna växer mest Många små kommuner fortsätter minska

13 11 Befolkningsförändring mellan åren 2010 och Befolkningsförändring i kommungrupperna mellan Storstockholm Storgöteborg Stormalmö Större högskoleorter Mindre högskoleorter Övriga med fler än invånare färre än invånare Totalt Befolkningsförändring Andel av total befolk-- ningsförändring, % Källa: SCB

14 12 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Ett annat sätt att få en uppfattning om situationen på de lokala bostadsmarknaderna är att titta på marknadsindikatorer som priser och sålda lägenheter. Då är det möjligt att få kunskap om den realiserade efterfrågan på bostäder, men inte om inkomstsvaga gruppers behov och möjligheter att finna bostäder på den lokalamarknaden. Att priserna är låga på en bostadsmarknad innebär inte självklartatt det kommer ut lämpliga bostäder på marknaden för exempelvis studenter eller flyktingar. Begreppen brist, balans och överskott En bedömningsfråga Brist innebär inte alltid nybyggnadsbehov

15 13 Flyttnetto mellan åren 2010 och Källa: SCB

16 14 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Läget på bostadsmarknaden 2012 Brist på bostäder råder om det hela tiden finns en efterfrågan som överstiger utbudet. Överskott på bostäder innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder än som efterfrågas. Att det finns lediga lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala marknaden präglas av ett överskott. Bostadsmarknadsläget i en kommun kan variera över tid. Vissa år är bostadsmarknaden i balans och vissa år har man brist på bostäder. I en del kommuner är läget mera stabilt. Av de 135 kommuner som redovisar brist på bostäder i år har 26 kommuner haft brist sedan år De flesta av dessa kommuner finns i eller runt våra storstadsområden och i inre Småland. Ungefär 84 kommuner har stadigt rapporterat brist på bostäder de senaste fem åren. 13 kommuner har haft överskott på bostäder de senaste tio åren. Många av dessa finns i Norrland. Men de andra är spridda över landet. Kommuner som anger brist på bostäder fortsätter att öka Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen och ska enligt bostadsförsörjningslagen skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun. En grundläggande del i att se hur bostadsmarknaden utvecklas blir således att undersöka hur kommunerna ser på sin situation. Enligt kommunernas bedömningar i bostadsmarknadsenkäten 2012, är det nu 135 kommuner, eller 46 procent, som bedömer att den lokala bostadsmarknaden präglas av brist på bostäder i förhållande till efterfrågan. Antalet kommuner som uppger att det är brist på bostäder i kommunen som helhet fortsätter alltså att öka var det 126 kommuner som redovisade brist på bostäder. De kommuner som tillkommit sedan föregående år har inte redovisat brist på bostäder sedan år De är helt nya kommuner i detta samanhang. Exempel på detta är Norrköping, Oskarshamn, Töreboda, Tidaholm, Falköping, Ockelbo, Hudiksvall, Timrå och Pajala. Kommuner som uppger balans på bostadsmarknaden är stabilt Antalet kommuner som redovisar balans, totalt sett på bostadsmarknaden, har i stort sett inte ändrats de senaste åren. Det är 110 kommuner, eller 38 procent, som redovisar balans. Av dessa kommuner har hälften brist på bostäder i centralorten eller i innerstaden. Färre kommuner har överskott på bostäder Antalet kommuner med överskott på bostäder fortsätter att minska. Efter att ha ökat 2009 och 2010 minskade antalet 2011 och nu även Det är 44 kommuner, eller 15 procent som bedömer att det finns ett överskott på bostäder. Många av dessa kommuner finns i östra Götaland och i Norrland. Trenden håller i sig I år och även under de senaste åren, uppger drygt hälften av kommunerna med brist på bostäder i hela kommunen att läget kommer att vara oförändrat de kommande två åren. Drygt en fjärdedel av kommunerna tror att bristen kommer att bestå eller öka. Men det är endast sju kommuner i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö som tror att bostadsbristen kommer att öka. De flesta kommunerna i storstadsregionerna (67 procent) tror att läget kommer att vara oförändrat de kommande två åren. Endast sex kommuner tror att bristen kommer att minska. Bland de 44 kommunerna med överskott på bostäder tror endast sex kommuner att överskottet kommer att minska. Lika många tror att överskottet kommer att öka. Övriga kommuner anger att läget kommer att vara oförändrat.

17 15 Kommunernas bedömning över läget på bostadsmarknaden totalt sett i kommunen Brist Balans Överskott Uppgift saknas Bostadsmarknadsläge År 2012 Brist 46 % Balans 38 % Överskott 15 % Uppgift saknas

18 16 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Statens bostadskreditnämnd, BKN, har avgränsat drygt 100 kommuner som landets svagaste bostadsmarknader. Dessa kännetecknas bland annat av svag efterfrågan på bostäder. Det rör sig främst om kommuner med små lokala arbetsmarknader med låg tillgänglighet på arbetsplatser, befolkningsminskning, svag utveckling av hushållens inkomster och svag sysselsättningsutveckling. Flyttrörelserna påverkar ofta efterfrågan på bostäder på ett direkt sätt. I genomsnitt flyttar en svensk drygt tio gånger under sin livstid. De flesta flyttningarna sker inom samma ort eller kommun. Förändringar i familjestorlek och inkomst är ofta drivkraften bakom de korta flyttningarna, medan motsvarande, för de långväga, ofta handlar om utbildning och arbetsmarknad. Flyttningar är även åldersrelaterade. Det är främst unga människor i åldern som flyttar både kort- och långväga inom landet. Framför allt är det i dessa åldrar som migration över tio mil sker. Olika situation för kommuner med brist på bostäder Många växande kommuner uppger brist på bostäder

19 17 Kommunernas bedömningar över läget på bostadsmarknaden totalt sett i kommunen samt kommuner med positivt flyttnetto 2011 Brist Balans Överskott Kommuner med positivt flyttnetto Uppgift saknas Andel av befolkningen som bor i kommuner med brist, balans respektive överskott på bostäder År 2012 Brist 64 % Balans 29 % Överskott 6 % Uppgift saknas

20 18 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Outhyrda lägenheter i allmännyttan De flesta kommuner har minst ett allmännyttigt bostadsföretag och endast ett dussin av landets 290 kommunersaknar helt något allmännyttigt bostadsbestånd. Outhyrda lägenheter innebär att lägenheten saknar kontrakt den 1 januari 2012 och är till uthyrning ledig och kan hyras ut omedelbart. Enligt statistik från SCB har allmännyttiga bostadsbolag rivit 476 bostäder på grund av uthyrningssvårigheter under år Flest revs Värmlands och Gävleborgs län. De totala siffrorna för 2011 och 2010 är mycket låga i förhållande till tidigare år under 2000-talet. Men det var ca 100 fler 2011 än Outhyrda lägenheter minskar Det finns omkring outhyrda allmännyttiga lägenheter, vilket är en minskning jämfört med förra årets knappt Det motsvarar ungefär 0,8 procent av det totala lägenhetsbeståndet i de kommunalt ägda bostadsbolagen. Trenden har sedan en längre tid varit att de outhyrda lägenheterna minskar. I förhållande till beståndet av flerbostadshus, är andelen outhyrda lägenheter störst i Hylte, följd av Ydre, Ljusnarsberg och Norberg. I omkring 74 kommuner har de allmännyttiga bostadsföretagen en större andel outhyrda lägenheter den 1 januari 2012 än motsvarande datum I endast 23 av dessa kommuner är förändringarna över en procent samtidigt som de största förändringarna är cirka 6,5 procent. Majoriteten har inte uthyrningssvårigheter I många av landets kommuner finns det få outhyrda allmännyttiga lägenheter. En viss procent outhyrda lägenheter behövs för att klara en normal omflyttning i beståndet. Det diskuteras att den kan vara mellan 1 och 3 procent. Här har vi valt 1,5 procent. Kring 160 kommuner har mindre än 1,5 procent outhyrda lägenheter vilket är något fler kommuner än Drygt 70 kommuner uppger att det inte finns några outhyrda lägenheter alls. De flesta ligger i eller nära någon av storstadsregionerna, men det finns även andra kommuner som uppger att det inte finns några outhyrda lägenheter. Rivningar i 24 kommuner I år bedömer 43 kommuner att de har så många outhyrda lägenheter att det är ett problem. 30 kommuner uppger att det finns lägenheter som är kallställda på grund av uthyrningssvårigheter, totalt 622 lägenheter. 24 kommuner kan komma att riva sammanlagt lägenheter på grund av uthyrningssvårigheter. De flesta planerar att riva relativt få lägenheter. Endast tre kommuner tänker riva fler än 100 lägenheter. I de fall som kommunerna redovisat byggnadsår ser vi att dessa lägenheter är till 70 procent byggda under och 1970-talet. Antalet kommuner med uthyrningssvårigheter har fortsatt att minska de senaste åren. Även antalet kommuner med kallställda lägenheter är något lägre än förra året medan antalet lägenheter som kan komma att rivas har ökat något (3 procent) jämfört med föregående år. Små kommuner i inre Norrland, Bergslagen och inre Götaland Det är till viss del samma kommuner som uppger att de outhyrda lägenheterna är så många att det är ett problem, att det finns kallställda lägenheter, samt att det kan bli aktuellt med rivningar under 2012 och Det är 11 kommuner som uppger samtliga tre problem. Kommunerna med uthyrningsproblem är ofta invånarmässigt små, har negativ befolkningsutveckling och ligger framförallt i inre Norrland, Bergslagen och i inre Götaland. 16 av de 43 kommuner, som har problem med många outhyrda lägenheter uppger också att de avser att riva lägenheter.

21 19 Andel outhyrda allmännyttiga lägenheter 0,0 0,1-0,5 0,6-3,0 3,1-6,0 6,1 - Saknar allmännytta eller uppgift saknas Antal lägenheter som kommunerna bedömer kommer att rivas Antal lägenheter

22 20 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Vilken typ av bostäder är det brist på? För andra året i rad ökar antalet kommuner som uppger att det är brist på bostäder i kommunen som helhet. Ytterligare sju kommuner har tillkommit och bristen finns nu 135 kommuner. Kommuner som uppger brist på hyresrätter och bostadsrätter har ökat, medan antalet kommuner som anger brist på äganderätter har minskat med 15 procent. 47 kommuner redovisar brist på samtliga upplåtelseformer. Viken typ av bostad som efterfrågas påverkas av boendeutgiften och den disponibla inkomsten. Boendeutgiften är ofta den största utgiften för hushållen och skiljer sig mycket åt mellan olika upplåtelseformer. Hushåll, boende i hyresrätt och bostadsrätt har ungefär lika höga boendeutgifter, medan boende i äganderätt betalar betydligt mer, bland annat beroende på att äganderätten i genomsnitt är betydligt större. Boendeutgifterna skiljer sig även åt mellan olika regioner. Detta gäller i synnerhet för bostadsrätter och äganderätt. Källa: Boverket, Boende kostnader Sverige och Europa Bristen på hyresrätter fortsätter att öka Bristen på hyresrätter är utbredd bland kommunerna. Även bland de kommuner som har balans eller till och med överskott på bostäder finns det brist på hyreslägenheter. Av de 86 kommuner som har balans på bostäder, sett till kommunen totalt, har 52 brist på centralt belägna bostäder. Därför är det fler kommuner som anger att de har brist på hyresrätter, än de som har brist totalt. I år är det 242 kommuner som uppger att det är brist på hyresrätter. Av dessa har 218 planer på att det ska byggas fler lägenheter. Ett femtiotal kommuner uppger att man behöver bygga fler än 100 lägenheter de kommande två åren. Cirka 130 kommuner anger att man behöver bygga 50 lägenheter eller färre under samma period. Flest kommuner uppger att det är brist på små lägenheter på 1 2 rum och kök. Bristen på medelstora lägenheter på 3 rum och kök har ökat med 11 procent, samtidigt som efterfrågan på större lägenheter har minskat något, jämfört med föregående år. Brist på bostadsrätt En tredjedel av kommunerna bedömer att det är brist på bostadsrätter. Jämfört med förra året är det något fler kommuner som har angivit brist. Framför allt uppger kommunerna att det är brist på bostäder på 3 rum och kök. För andra året i rad ökar även efterfrågan, med cirka 10 procent, på små lägenheter på 1 2 rum och kök. Av de kommuner som har brist på bostadsrätter finns en tredjedel i storstadsområdena eller i de större högskoleorterna. Övriga är fördelade över landet. Brist på äganderätt Knappt en fjärdedel av kommunerna uppger att det finns brist på äganderätt. Det är en minskning med knappt 18 procent jämfört med förra året. 45 procent av de kommuner som har brist på äganderätt har färre än invånare.

23 21 Kommuner som uppger brist på hyresrätter eller annan upplåtelseform Brist på hyresrätter och andra upplåtelseformer Endast brist på hyresrätter Har inte brist på hyresrätter men kan ha det på annan upplåtelseform Har inte uppgett någon brist på upplåtelseform Antal kommuner med brist på Bostäder, totalt sett i kommunen som helhet Hyresrätter Bostadsrätter Äganderätter

24 22 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Grupper som har särskilt svårt att få bostad Åldersfördelningenvarierar över landet. Generellt finns det en ung befolkning i storstadsregionerna och de större högskoleorterna, medan det finns en äldre befolkning i de mindre kommunerna. Kommunerna Borås, Härryda, Täby, Nacka, Osby, Nyköping, Ystad, Hudiksvall och Varberg uppger brist för alla grupper. Unga och stora barnfamiljer har särskilt svårt Även i år är ungdomar den grupp som har svårt att få bostad i flest av landets kommuner. Behovet kvarstår även för stora barnfamiljer samt för pensionärer och medelålders personer som vill flytta till en mindre bostad. De största förändringarna jämfört med föregående år finns hos studenter där det är en ökning med cirka 20 procent jämfört med Andelen kommuner som anger svårigheter för hushåll som flyttar in i kommunen har ökat med 13 procent. Svårigheter finns också för hushåll med höga krav på attraktivt läge där antalet kommuner har ökat med 12 procent. I de kommuner där ungdomar har särskilt svårt att få en bostad, uppger i stort sett samtliga kommuner brist på framför allt små hyresrätter. Motsvarande samband finns bland de kommuner där stora barnfamiljer har svårt att få bostad. I knappt 80 procent av dessa kommuner är det brist på stora hyresrätter med 4 rum och kök eller större. Brist för unga, stora barnfamiljer, äldre och flyktingar I de kommuner som bedömer att man har brist på bostäder i hela kommunen, är det främst ungdomar, och stora barnfamiljer, som har svårt att få bostad. I omkring hälften av dessa kommuner har även flyktingar samt äldre hushåll svårigheter att få tag på en lämplig bostad. Bland de kommuner som har balans på bostadsmarknaden, men brist på centralorten, uppger 60 procent att det är svårt för ungdomar att få tag på en bostad. Även i kommuner med överskott på bostäder kan vissa grupper ha svårt att hitta en passande bostad. Det gäller främst hushåll som ställer krav på ett attraktivt läge, äldre med krav på god tillgänglighet samt stora barnfamiljer. Svårt för många grupper i storstadsregionerna I storstadsregionerna är det generellt sett brist på bostäder, i någon form, för alla grupper. I samtliga storstadsområden är det framför allt brist på bostäder för ungdomar i kommunerna. Utöver för ungdomar anges brist i Storstockholms kommuner för framförallt flyktingar och stora barnfamiljer. I Storgöteborg är det stora barnfamiljer och ensamstående med barn och i Stormalmö är det gruppen äldre som kommunerna anger brist för. Bostäder i attraktiva lägen efterfrågas i övriga landet Svårigheten för ungdomar, studenter och stora barnfamiljer finns även utanför storstadsregionerna. Den största efterfrågan på bostäder med ett attraktivt läge finns utanför de tre storstadsregionerna.

25 23 Kommuner som uppger att gruppen stora barnfamiljer har särskilt svårt att få en bostad Särskilt svårt för stora barnfamiljer

26 24 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Bostäder för ungdomar Kommuner som uppger brist på bostäder för ungdomar överstiger antalet kommuner som uppger generell bostadsbrist. Så har det sett ut sedan många år tillbaka. Närmare 50 kommuner uppger att de har särskilda ungdomsbostäder till unga. Sammanlagt rör det sig om drygt bostäder i hela landet. Drygt hälften uppger brist för unga hur mångaunga antal lägenheter Vanligast med brist i storstadsregioner och högskoleorter... men brist även utanför dessa regioner Insatser även där det inte är brist

27 25 Kommuner som uppger att det är brist på bostäder för ungdomar och kommuner med positivt flyttnetto för gruppen 20 till 24 år Brist för unga Ej brist för unga Uppgift saknas Positivt flyttnetto Antal kommuner med särskilda insatser för att underlätta för ungdomar att skaffa egen bostad Antal kommuner som uppger att man har brist på sådana bostäder som ungdomar efterfrågar och generell bostadsbrist Brist för unga Generell bostadsbrist

28 26 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Bostäder för studenter Med högskolekommuner menar vi i det här kapitlet kommunerna både i och utanför storstadsregionerna som har fler än 300 studenter och studerande i kommunen. Totalt är de 43 stycken. Med studentbostäder avses studentlägenheter, korridor rum eller liknande som är avsedda för studenter vid högskola eller universitet. I rapporten Student söker bostad, undersökte Boverket situationen för studenter på bostadsmarknaden i åtta högskoleorter. Brist i 20 högskolekommuner Bostadssituationen för studenter skiljer sig mellan olika universitets- och högskoleorter. I år bedömer 20 högskolekommuner att det är brist på lämpliga bostäder för studenter. Det är samma antal som för åren 2010 och De flesta av dessa uppger även brist på bostäder generellt sett. Samtidigt uppger 22 högskolekommuner att det inte är några större problem för studenter att få tag på en lämplig bostad. Siffran visar hur många kommuner som uppger brist och säger inte något om hur många studenter som påverkas eller hur stor bristen är. Det är också viktigt att uppmärksamma att antalet studenter skiljer sig åt mellan de olika högskolekommunerna. Det finns även kommuner utan högskola som rapporterar brist för studenter. De flesta studenter bor inte i studentbostad Studentgruppen är heterogen, det gäller såväl ålder som familjesituation. Studenters generellt sett svaga ekonomiska situation påverkar dock gruppens möjligheter att efterfråga bostäder. Stora ungdomskullar gör att antalet studenter är högt. Läsåret 2010/2011 fanns det ungefär registrerade studenter. Det finns drygt studentbostäder i högskolekommunerna och i landet totalt sett. Antalet studentbostäder är flest i traditionella studentstäder med många studenter som Uppsala, Göteborg och Lund. I 60 procent av högskolekommunerna finns det inte några betydande vakanser i studentbostadsbeståndet under året. 40 procent av högskolekommunerna uppger att det finns vakanser under vissa delar av året. Endast Kiruna uppger att det finns betydande vakanser hela året. Behov av fler studentbostäder i traditionella studentstäder I 24 högskolekommuner finns det enligt bedömningarna behov av fler studentbostäder. Det är inte entydigt att kommuner i storstadsregionerna och de större högskolekommunerna uppger att det finns behov av fler studentbostäder. I kommungruppen större högskolekommuner uppger exempelvis sju kommuner att det inte behövs fler studentbostäder medan nio kommuner anser att det behövs. Av de 20 högskolekommuner som uppger att det är brist för studenter uppger alla att det finns ett behov av fler studentbostäder. Kommuner som Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Umeå, Malmö och Jönköping uppger att det finns behov av fler studentbostäder. Mycket få nyproducerade studentbostäder SCB:s statistik tyder på att byggandet av studentbostäder i stort sett har upphört. Under 2011 färdigställdes 134 studentbostäder och under 2010 endast 125 stycken. De senaste två årens nivåer är exceptionellt låga. Mellan åren färdigställdes i genomsnitt studentbostäder per år enligt SCB. Enligt årets bedömningar i bostadsmarknadsenkäten kommer det att påbörjas omkring studentbostäder under 2012 och 2013 i både nyproduktion och ombyggnad. Cirka 870 av de förväntade påbörjade studentbostäderna för 2012 och 2013 finns i säkra projekt. Det är fler än föregående år då det rapporterades drygt 300 i säkra projekt.

29 27 Högskolekommuner som uppgett brist på bostäder för studenter Brist Ej brist

30 28 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Bostäder för flyktingar Sverige var det land i Europa där flest ensamkommande barn sökte skydd under Totalt sökte barn och ungdomar asyl. Kommunerna ansvarar för mottagandet, boendet och omsorgen för dessa barn. Som flykting räknas den som fått upphållstillstånd av flyktingskäl, övriga skyddsbehov, samt deras anhöriga som har rätt till introduktions-ersättning. En person räknas som nyanländ flykting de första åren i Sverige eller under den tid som introduktionen pågår. Kommunerna tog emot flyktingar 2011 Fler kommuner har svårt att få fram bostäder till flyktingar Brist på hyresrätter försvårar Samarbete med allmännyttan vanligast Svårt att tillgodose behovet av bostäder till flyktingar

31 29 Kommunernas bedömning av möjligheten att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar på ett års sikt Svårt Ganska svårt Lätt eller ganska lätt Uppgift saknas

32 30 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Satsningar på seniorbostäder Det finns inte någon entydig definition av vad som ska räknas som seniorbostäder eller några regler för hur de ska vara utformade. Bostäderna är dock ofta utformade utifrån äldres behov av god tillgänglighet och en del seniorbostäder har gemensamma utrymmen för samvaro och aktiviteter. Det kan också finnas kök och matsal för gemensam matlagning och för umgänge. Åldersfördelningen varierar över landet. Generellt finns det en ung befolkning i storstadsregionerna och de större högskoleorterna, medan det finns en äldre befolkning i de mindre kommunerna. Vad är seniorbostäder? Planer på nyproduktion i ett hundratal kommuner Störst tillskott på de större högskoleorterna och i de mindre kommunerna Allmännyttan dominerar

33 31 Kommuner där det kan komma att byggas seniorbostäder de närmaste två åren, antal bostäder och uppgift saknas Seniorbostadsprojekt fördelade på nyproduktion, ombyggnad och omvandling av servicebostäder, förväntat påbörjande Antal bostäder Storstockholgöteborg Stor- Stormalmö Högskoleorter Övriga kommuner > < > < Nybyggnad Ombyggnad Omvandling

34 32 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Satsningar på trygghetsbostäder Den 1 juni 2007 trädde investeringsstödet till äldrebostäder i kraft. Stödet ska stimulera nybyggnad eller ombyggnad som innebär ett nytillskott av äldreboenden. Stöd ges till bostäder som räknas som särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen och från och med den 1 januari 2010 även till trygghetsbostäder. Stödet förlängdes vid årsskiftet till den 31 december Stödet söks hos länsstyrelserna. Stödet gäller för byggnadsprojekt som påbörjas mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2014 och som färdigställs inom två år från påbörjandet. För trygghetsbostäder gäller dessutom att de inte får vara påbörjade före den 1 oktober Vad är trygghetsbostäder? Planer i 117 kommuner Störst tillskott i små kommuner och i de större högskoleorterna Beviljade bidrag till och med årsskiftet 2011/2012

35 33 Kommuner som uppger att det kan bli aktuellt att bygga trygghetsbostäder de närmaste två åren, antal bostäder r eller uppgift saknas Trygghetsbostadsprojekt fördelade på nyproduktion, ombyggnad och omvandling av servicebostäder, förväntat påbörjande bostäder för Antal bostäder Storstockholgötebormalmö > < > <25 Stor- Stor- Högskoleorter Övriga kommuner 000 Nybyggnad Ombyggnad Omvandling

36 34 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. För att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen. Drygt personer i åldern 65 år och äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 april Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för personer med funktionsnedsättning. För att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen. Enligt Socialstyrelsen bodde personer med funktionsnedsättning i särskilda boendeformer den 1 oktober Fler kommuner täcker behovet av särskilda boendeformer för äldre Sämre läge för personer med funktionsnedsättning Färre bostäder i projektlistorna

37 35 Kommunernas bedömning gällande behovstäckning för särskilda boendeformer för äldre Brist även efter eventuell planerad utbyggnad Täcker behovet efter nybyggnad Överskott eller behovet täckt Uppgift saknas Behovet av särskilda boendeformer för äldre. Procent av alla kommuner Behovet täckt Täcker behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren Brist även efter planerad utbyggnad Uppgift saknas

38 36 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Riktlinjer för bostadsförsörjningen Kommunerna ansvarar för bostadsförsörjningen (Lag 2000:1382) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1 Varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner som berörs av planeringen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Lag (2002:104) Boverket har samlat intressanta exempel på riktlinjer för bostadsförsörjningen på Under 2012 kommer länsstyrelserna att göra tematiska fördjupningar av de regionala analyserna av bostadsmarknaden. Teman för 2012 är situationen för olika grupper så som ungdomar, flyktingar och äldre. Få aktuella riktlinjer inom nuvarande mandatperiod Redovisas oftast i ett särskilt program eller i översiktsplanen Vanligast i högskolekommuner och i Storstockholm Kommuner som saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen annan orsak

39 37 Kommuner som har riktlinjer för bostadsförsörjningen Saknar riktlinjer eller riktlinjer antagna före 2003 Riktlinjer antagna Riktlinjer antagna Riktlinjer antagna Uppgift saknas

40 38 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Detaljplanen är ett verktyg för kommunen att förverkliga lokala politiska ställningstaganden om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utformas. Under 2011 antogs detaljplaner, vilket var färre än året innan. Det är främst stora och växande kommuner som antar nya detaljplaner. Under samma år var det 35 kommuner som inte antog någon detaljplan. Arbetet med bostadsförsörjningen Betydelsefullt för kommunerna att äga mark Två tredjedelar av kommunerna saknar antagen policy för prissättning och fördelning av mark Få kommuner styr upplåtelseformen med markanvisning

41 39 Kommuner med policy för prissättning och fördelning av mark Policy antagen Policy antagen Policy antagen Policy antagen 2002 eller tidigare Har policy men har inte angett årtal Har inte policy Uppgift saknas

42 40 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Hyresgarantier är ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. Det åtföljs av ett bidrag från BKN. Sedan stöden infördes den 1 juli 2007 har det till den 28 februari 2011 ställts ut hyresgarantier till totalt 450 hushåll/personer. Kommunal bostadsförmedling finns i: Lund, Härryda, Kungsbacka, Lomma, Malmö, Sigtuna, Stockholm, Huddinge, Värmdö och Öckerö. Privat bostadsförmedling finns i: Salem, Haninge, Jönköping, Nässjö, Borgholm, Västerås, Mora, Arvidsjaur, Piteå och Sigtuna Ägardirektiven är också verktyg Förmedling av bostäder sker på olika sätt i kommunerna Olika typer av förturssystem

43 41 Ägardirektiv Ägardirektiv från Ägardirektiv från Ägardirektiv från 2006 eller äldre Har ägardirektiv men har inte angett årtal Saknar allmännytta Uppgift saknas

44 42 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Under åren har Boverket i samverkan med länsstyrelserna drivit ett utvecklingsarbete att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. I uppdraget ingick följande delar: Kunskapsuppbyggnad Genomförande av seminarier Metodutveckling Fördelning av stöd till projekt 127 projekt fick stöd för strategiska/metodutvecklande och/eller fysiska åtgärder. Boverket har under fått ytterligare uppdrag att sprida erfarenheterna samt att utvärdera effekterna av stöden. Bostäder i attraktiva lägen fortsatt aktuellt i många kommuner Trygghetsskapande åtgärder

45 43 Kommuner som arbetar med trygghetsskapande åtgärd samt de som arbetar med åtgärderna ur ett jämställdhetsperspektiv. Trygghetsskapande åtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv Trygghetsskapande åtgärder Inte angett denna åtgärd

46 44 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Försäljningar av allmännyttiga lägenheter Möjligheten att lämna in intresseanmälningar för att i Stockholm ombilda de kommunala bostadsbolagens hyresrätter till bostadsrätter begränsades ytterligare för åren genom ett beslut från den 26 januari I korthet kan sägas att ombildningar bara kan ske i områden där det ännu inte råder en jämn fördelning av upplåtelseformer. Observera att detta avsnitt bara gäller försäljningar i allmännyttan och inte försäljningar av privata hyresrätter. Ras i försäljningar av sålda allmännyttiga lägenheter 2011 Omvandling dominerar inte längre Flest försäljningar i Storstockholm men ingen majoritet

47 45 Antal sålda allmännyttiga bostäder Saknar allmännytta Sålda allmännyttiga bostäder Antal bostäder Stockholms stad Stockolms län exkl. Stockholms stad Hela landet exkl. Stockholms län

48 46 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Som väntat säljer inte Göteborgs stad och Malmö stad Något färre kommuner köper in - men fler antal lägenheter Prognosen skrivs ner betydligt (färre kommuner, färre lgh) Varför väljer man att sälja?

49 47 Kommuner som har sålt allmännyttiga bostäder till privata fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar år 2011 Till bostadsrättsföreningar Till privata bostadsbolag Ingen försäljning till privata bostadsbolag och bostadsrättsföreningar Saknar allmännytta Köpare av allmännyttiga bostäder Bostadsrättsförening Privat hyresvärd Annan köpare

50 48 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Utvecklingen på den sekundära bostadsmarknaden Boverket medverkar i regeringens nationella strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Vad är en sekundär bostadsmarknad? Den sekundära bostadsmarknaden finns i fler kommuner Endast en av tio tog över kontraktet Oklart hur många barn på den sekundära bostadsmarknaden

51 49 Antal bostäder på den sekundära bostadsmarknaden Har svarat men inte angett antal Uppgift saknas

52 50 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Kommunerna förväntningar på bostadsbyggandet har mattats av Bostadsbyggandet började bra men tappade fart år 2011 Säkra projekt är projekt som med mycket stor sannolikhet kommer att påbörjas under det angivna året. Osäkra projekt är projekt som med hänsyn till planläge, projektering etcetera är fullt möjliga att påbörja och som troligen kommer att påbörjas under det angivna året. Kommunernas uppgifter tyder på fortsatt lågt byggande Flest bostäder i flerbostadshus

53 51 Förväntat bostadsbyggande per invånare ,0-0,5 0,6-1,5 1,6-3,0 3,1-4,5 4,6-19,0 Uppgift saknas Förväntat bostadsbyggande, nybyggnad BME antagande säkra Utfall enligt SCB BME antagande säkra och osäkra Förväntat bostadsbyggande per kommungrupp Antal bostäder Storstockholm Storgöteborg Stormalmö > <

54 52 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012 Oklartinför2013 Färre småhus Något fler allmännyttiga än privata hyresrätter Stor andel färdiga detaljplaner I Boverkets regeringsuppdrag om kommunernas planberedskap (S2011/10456) undersöktes två av de 13 hinder som kommunerna haft att tillgå som svarsalternativ, nämligen bristande planberedskap samt brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen. Produktionskostnader fortfarande det största hindret

55 53 Bostäder i kommunernas projektlistor, hyresrätt och bostadsrätt Hyressrätt Bostadsrätt

56 54 Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadensenkäten 2012

57 55 Bilaga 1 Länsfördelning

58 56 Bostadsmarknaden Bilaga 2 Bostadsmarknadsläget per kommun Län Kommun Läget på bostadsmarknaden i januari 2012 Förväntad utveckling Rivningar pga uthyrningssvårigheter SCB Kan komma att riva Kommuntyp AB Upplands Väsby Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Vallentuna Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Österåker Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Värmdö Brist Brist uppstår ökar 0 Storstockholm AB Järfälla Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Ekerö Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Huddinge Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Botkyrka Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Salem Balans Ingen förändring 0 Storstockholm AB Haninge Brist Brist uppstår ökar 0 Storstockholm AB Tyresö Brist Brist minskar 0 Storstockholm AB Upplands-Bro Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Nykvarn Balans Ingen förändring 0 Storstockholm AB Täby Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Danderyd Brist Brist uppstår ökar 0 Storstockholm AB Sollentuna Balans Ingen förändring 0 Storstockholm AB Stockholm Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Södertälje Brist Brist minskar 0 Storstockholm AB Nacka Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Sundbyberg Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Solna Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Lidingö Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Vaxholm Balans Ingen förändring 0 Storstockholm AB Norrtälje Brist Brist uppstår ökar 0 Storstockholm AB Sigtuna Brist Ingen förändring 0 Storstockholm AB Nynäshamn Balans Ingen förändring 0 Storstockholm AB Nynäshamn Balans Ingen förändring 0 Storstockholm C Håbo Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < C Älvkarleby Balans Ingen förändring 88 Övrig kommun < C Knivsta Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < C Heby Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < C Tierp Brist Brist uppstår ökar 36 Övrig kommun < C Uppsala Brist Brist uppstår ökar 0 Högskoleort >75000 C Enköping Balans Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun > C Östhammar Balans Ingen förändring 150 Övrig kommun < D Vingåker Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < D Gnesta Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < D Nyköping Brist Brist minskar 0 Övrig kommun > D Oxelösund Brist Brist minskar 0 Övrig kommun < D Flen Överskott Ingen förändring Övrig kommun < D Katrineholm Brist Ingen förändring 60 Övrig kommun > D Eskilstuna Brist Ingen förändring 0 Högskoleort >75000 D Strängnäs Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun > D Trosa Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun <25 000

59 57 Län Kommun Läget på bostadsmarknaden i januari 2012 Förväntad utveckling Rivningar pga uthyrningssvårigheter SCB Kan komma att riva Kommuntyp E Ödeshög Balans Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < E Ydre Överskott Ingen förändring 0 20 Övrig kommun < E Kinda Balans Ingen förändring 0 60 Övrig kommun < E Boxholm Balans Överskott minskar 26 Övrig kommun < E Åtvidaberg Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < E Finspång Balans Ingen förändring 113 Övrig kommun < E Valdemarsvik Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < E Linköping Balans Brist uppstår ökar 0 Högskoleort >75000 E Norrköping Brist Brist uppstår ökar 349 Högskoleort >75000 E Söderköping Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < E Motala Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun > E Vadstena Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < E Mjölby Balans Ingen förändring 64 Övrig kommun > F Aneby Brist Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < F Gnosjö Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < F Mullsjö Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < F Habo Brist Brist minskar 0 Övrig kommun < F Gislaved Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun > F Vaggeryd Brist Överskott minskar 0 Övrig kommun < F Jönköping Brist Ingen förändring 0 Högskoleort >75000 F Nässjö Balans Ingen förändring 309 Övrig kommun > F Värnamo Överskott Överskott minskar 0 Övrig kommun > F Sävsjö Balans Ingen förändring 21 Övrig kommun < F Vetlanda Balans Ingen förändring 60 Övrig kommun > F Eksjö Balans Ingen förändring 37 Övrig kommun < F Tranås Balans Ingen förändring 10 Övrig kommun < G Uppvidinge Balans Ingen förändring 29 Övrig kommun < G Lessebo Överskott Ingen förändring Övrig kommun < G Tingsryd Överskott Överskott ökar 20 Övrig kommun < G Alvesta Brist Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < G Älmhult Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < G Markaryd 0 Övrig kommun < G Växjö Brist Ingen förändring 0 Högskoleort >75000 G Ljungby Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun > H Högsby Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < H Torsås Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < H Mörbylånga Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < H Hultsfred Överskott Ingen förändring 46 Övrig kommun < H Mönsterås Balans Ingen förändring 115 Övrig kommun < H Emmaboda Balans Överskott ökar 0 Övrig kommun < H Kalmar Brist Ingen förändring 0 Högskoleort <75000 H Nybro Balans Överskott ökar 0 Övrig kommun < H Oskarshamn Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun > H Västervik Balans Ingen förändring 12 Övrig kommun > H Vimmerby Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < H Borgholm Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < I Gotland Balans Ingen förändring 7 Högskoleort <75000

60 58 Bostadsmarknaden Län Kommun Läget på bostadsmarknaden i januari 2012 Förväntad utveckling Rivningar pga uthyrningssvårigheter SCB Kan komma att riva Kommuntyp K Olofström Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < K Karlskrona Balans Ingen förändring 0 Högskoleort <75000 K Ronneby Överskott Överskott minskar Övrig kommun > K Karlshamn Balans Ingen förändring 0 Högskoleort <75000 K Sölvesborg Balans Brist minskar 0 Övrig kommun < M Svalöv Brist Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < M Staffanstorp Balans Ingen förändring 0 Stormalmö M Burlöv Brist Brist minskar 0 Stormalmö M Vellinge Balans Ingen förändring 0 Stormalmö M Östra Göinge Överskott Ingen förändring 0 Övrig kommun < M Örkelljunga Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < M Bjuv Brist Brist minskar 0 Övrig kommun < M Kävlinge Brist Ingen förändring 0 Stormalmö M Lomma Brist Brist minskar 0 Stormalmö M Svedala Brist Ingen förändring 0 Stormalmö M Skurup Brist Brist uppstår ökar 0 Stormalmö M Sjöbo Brist Brist minskar 0 Övrig kommun < M Hörby Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < M Höör Brist Ingen förändring 0 Stormalmö M Tomelilla Brist Ingen förändring 8 Övrig kommun < M Bromölla Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < M Osby Brist Brist uppstår ökar 38 Övrig kommun < M Perstorp Brist Ingen förändring 21 Övrig kommun < M Klippan Brist Ingen förändring 175 Övrig kommun < M Åstorp Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < M Båstad Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < M Malmö Brist Ingen förändring 0 Stormalmö M Lund Brist Brist minskar 0 Stormalmö M Landskrona Balans Ingen förändring 76 Övrig kommun > M Helsingborg Balans Ingen förändring 0 50 Högskoleort >75000 M Höganäs Brist Brist minskar 0 Övrig kommun < M Eslöv Brist Brist uppstår ökar 0 Stormalmö M Ystad Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun > M Trelleborg Brist Ingen förändring 0 Stormalmö M Kristianstad Brist Brist minskar 0 Högskoleort >75000 M Simrishamn Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < M Ängelholm Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun > M Hässleholm Brist Brist minskar 0 Övrig kommun > N Hylte Överskott Ingen förändring 0 Övrig kommun < N Halmstad Balans Brist minskar 0 Högskoleort >75000 N Laholm Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < N Falkenberg Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun > N Varberg Brist Ingen förändring 0 Högskoleort <75000 N Kungsbacka Brist Ingen förändring 0 Storgöteborg O Härryda Brist Ingen förändring 0 Storgöteborg O Partille Brist Brist minskar 0 Storgöteborg O Öckerö Brist Ingen förändring 0 Storgöteborg O Stenungsund Brist Överskott ökar 0 Storgöteborg O Tjörn Brist Ingen förändring 0 Storgöteborg O Orust Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun <25 000

61 59 Län Kommun Läget på bostadsmarknaden i januari 2012 Förväntad utveckling Rivningar pga uthyrningssvårigheter SCB Kan komma att riva Kommuntyp O Sotenäs Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Munkedal Brist Brist uppstår ökar 63 Övrig kommun < O Tanum Brist Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < O Dals-Ed Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Färgelanda Överskott Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Ale Brist Ingen förändring 0 Storgöteborg O Lerum Brist Ingen förändring 0 Storgöteborg O Vårgårda Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Bollebygd Brist Brist minskar 0 Övrig kommun < O Grästorp Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Essunga Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Karlsborg Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Gullspång Balans Ingen förändring 118 Övrig kommun < O Tranemo Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Bengtsfors Överskott Ingen förändring 96 Övrig kommun < O Mellerud Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Lilla Edet Brist Brist minskar 0 Storgöteborg O Mark Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun > O Svenljunga Balans Ingen förändring 4 Övrig kommun < O Herrljunga Balans Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < O Vara Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Götene Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Tibro Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Töreboda Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Göteborg Brist Ingen förändring 31 Storgöteborg O Mölndal Brist Brist uppstår ökar 0 Storgöteborg O Kungälv Brist Ingen förändring 0 Storgöteborg O Lysekil Brist Överskott minskar 23 Övrig kommun < O Uddevalla Brist Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun > O Strömstad Brist Brist minskar 0 Övrig kommun < O Vänersborg Brist Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun > O Trollhättan Balans Ingen förändring 0 Högskoleort <75000 O Alingsås Brist Ingen förändring 0 Storgöteborg O Borås Brist Brist uppstår ökar 0 Högskoleort >75000 O Ulricehamn Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Åmål Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Mariestad Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Lidköping Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun > O Skara Brist Brist minskar 0 Högskoleort <75000 O Skövde Brist Brist minskar 0 Högskoleort <75000 O Hjo Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < O Tidaholm Brist Ingen förändring 53 Övrig kommun < O Falköping Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun > S Kil Balans Ingen förändring 31 Övrig kommun < S Eda Balans Ingen förändring 3 Övrig kommun < S Torsby Brist Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < S Storfors Balans Ingen förändring 89 Övrig kommun < S Hammarö Brist Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < S Munkfors Överskott Ingen förändring Övrig kommun < S Forshaga Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < S Grums Överskott Överskott ökar Övrig kommun < S Årjäng Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun <25 000

62 60 Bostadsmarknaden Län Kommun Läget på bostadsmarknaden i januari 2012 Förväntad utveckling Rivningar pga uthyrningssvårigheter SCB Kan komma att riva Kommuntyp S Sunne Brist Brist minskar 0 Övrig kommun < S Karlstad Balans Brist minskar 0 Högskoleort >75000 S Kristinehamn Balans Ingen förändring 174 Övrig kommun < S Filipstad Balans Ingen förändring 307 Övrig kommun < S Hagfors Överskott Överskott minskar Övrig kommun < S Arvika Brist Brist minskar 0 Högskoleort <75000 S Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < T Lekeberg Brist Brist minskar 0 Övrig kommun < T Laxå Överskott Överskott ökar 481 Övrig kommun < T Hallsberg Brist Brist uppstår ökar Övrig kommun < T Degerfors Överskott Ingen förändring 344 Övrig kommun < T Hällefors Balans Ingen förändring 140 Högskoleort <75000 T Ljusnarsberg Överskott Ingen förändring 147 Övrig kommun < T Örebro Balans Ingen förändring 0 Högskoleort >75000 T Kumla Brist Ingen förändring 50 Övrig kommun < T Askersund Balans Ingen förändring 34 Övrig kommun < T Karlskoga Överskott Ingen förändring Övrig kommun > T Nora Brist Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < T Lindesberg Brist Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < U Skinnskatteberg Överskott Ingen förändring 84 Övrig kommun < U Surahammar Balans Ingen förändring 137 Övrig kommun < U Kungsör Överskott Ingen förändring 0 Övrig kommun < U Hallstahammar Överskott Ingen förändring 459 Övrig kommun < U Norberg Överskott Ingen förändring 23 Övrig kommun < U Västerås Balans Ingen förändring 64 Högskoleort >75000 U Sala Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < U Fagersta Överskott Ingen förändring 39 Övrig kommun < U Köping Balans Ingen förändring 209 Övrig kommun < U Arboga Överskott Överskott minskar 9 Övrig kommun < W Vansbro Balans Ingen förändring Övrig kommun < W Malung Balans Ingen förändring 77 Övrig kommun < W Gagnef Balans Brist minskar 11 Övrig kommun < W Leksand Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < W Rättvik Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < W Orsa Balans Ingen förändring 0 20 Övrig kommun < W Älvdalen Balans Ingen förändring 0 Övrig kommun < W Smedjebacken Balans Ingen förändring 474 Övrig kommun < W Mora Brist Brist minskar 0 Övrig kommun < W Falun Balans Ingen förändring 0 Högskoleort <75000 W Borlänge Brist Brist uppstår ökar 0 Högskoleort <75000 W Säter Balans Brist uppstår ökar 0 Övrig kommun < W Hedemora Överskott Överskott minskar 104 Övrig kommun < W Avesta Överskott Ingen förändring 0 Övrig kommun < W Ludvika Brist Ingen förändring 257 Övrig kommun > X Ockelbo Brist Ingen förändring 0 Övrig kommun < X Hofors Överskott Överskott ökar Övrig kommun < X Ovanåker Balans Brist uppstår ökar 10 Övrig kommun < X Nordanstig Balans Ingen förändring 48 Övrig kommun < X Ljusdal Överskott Ingen förändring Övrig kommun <25 000

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Rapport 2013:19. Bostadsmarknaden 2013 2014

Rapport 2013:19. Bostadsmarknaden 2013 2014 Rapport 2013:19 Bostadsmarknaden 2013 2014 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2013 Bostadsmarknaden 2013 2014 -med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2013 Boverket juni 2013 3 Förord Janna

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer