Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast"

Transkript

1 Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Västra Hamnen Statistikunderlag, Maria Pleiborn,

2 Information Valda jämförelsekommuner: Jämnstora och/eller närliggande WSPs befolkningsprognos bygger på kommunens utveckling avseende flyttningar under den senaste 10-årsperioden. Antaganden för dödlighet och fertilitet följer hela landets prognos (SCB). Även invandring och utvandring följer SCBs antaganden, som mattas av över tid. Det som har betydelse är ålders- och könsstrukturen idag.

3 Hudiksvall har lägst andel boende i tätorten/centralorten Befolkning i kommunerna 2010 och andel i tätorten/centralorten % % Hudiksvall Falun Borlänge Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Härnösand Sundsvall Örnsköldsvik I tätorten Övriga kommunen

4 De stora tätorterna växer mer än de små. Hudiksvall har inte blivit mindre, men inte heller vuxit de senaste 10 åren Procent per år, % 1,00 Befolkningstillväxt i tätorten tätorten/centralorten ,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00 Hudiksvall Falun Borlänge Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Härnösand Sundsvall Örnsköldsvik

5 Men Hudiksvall har ändå högre tillväxt än vad storleken på tätorten indikerar Befolkning i tätorten 2010, antal Samband mellan storlek på och tillväxt i största tätorten Samband för ett fåtal kommuner ,00-0,80-0,60-0,40-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 Tillväxt i tätorten , Procent per år, %

6 Sedan ca 10 år tillbaka står befolkningsutvecklingen stilla, men sjunker inte längre Antal invånare Befolkningsutveckling i Hudiksvall Källa: SCB, WSP Folkmängd Prognos (WSP)

7 WSPs prognos visar en svag tillväxt under kommande år, men åldersfördelningen gör att utvecklingen mattas av Antal personer 500 Befolkningsförändringar i Hudiksvall och prognos till Källa: SCB, WSP Folkökning Prognos (WSP)

8 Numera växer Hudiksvall enbart till följd av invandringsöverskott. Åldersstrukturen medför ett negativt födelsenetto Antal personer 500 Befolkningsförändringar i Hudiksvall Källa: SCB, WSP Födelsenetto Inrikes flyttningsöverskott Invandringsöverskott

9 De unga vuxna flyttar ut, men flertalet andra åldersgrupper har ett positivt flyttnetto Genomsnittligt antal flyttare per år 120 Flyttrörelser till och från Hudiksvall år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100+ år Källa: SCB Inflyttningar Utflyttningar Netto Ålder

10 Befolkningen hade tidigare en yngre åldersstruktur. Nu dominerar 40-talisterna som är mellan 65 och 75 år Antal invånare per åldersgrupp 700 Åldersstruktur i Hudiksvall för 40 år sedan, för 20 år sedan och idag år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100+ år Källa: SCB

11 Dominansen av 40-taliser kommer att innebära en högre andel gamla i Hudiksvall. 90-talisterna gör att åringar toppar idag Antal invånare per åldersgrupp 700 Åldersstruktur i Hudiksvall för 10 år sedan, idag och om 10 år år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100+ år Källa: SCB, WSP

12 Gävleborgs län har ett mycket lågt bostadsbyggande idag Påbörjade bostäder under det senaste året per 1000 inv Uppsala Stockholm Östergötland Kronoberg Västerbotten Gotland Västra Götaland Örebro Skåne Halland Södermanland Västmanland Norrbotten Kalmar Västernorrland Jämtland Jönköping Värmland Dalarna Gävleborg Blekinge 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

13 Det ser inte bättre ut i ett längre perspektiv Färdigställda bostäder per år Q3 per 1000 inv Stockholm Uppsala Halland Skåne Kronoberg Gotland Västerbotten Västra Götaland Södermanland Västmanland Östergötland Örebro Jönköping Blekinge Värmland Kalmar Norrbotten Jämtland Dalarna Gävleborg Västernorrland 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

14 Precis som i hela landet slutade man bygga bostäder i Hudiksvall efter 1991 och byggandet har inte kommit igång sedan dess i kommunen Antal färdigställda bostäder 450 Bostadsbyggande I Hudiksvall Källa: SCB Flerbostadshus Småhus

15 På senare år har det inte byggts några flerbostadshus i Hudiksvall och efter finanskrisen har det inte producerats några bostadsrätter Antal färdigställda bostäder i nya hus 250 Bostadsbyggande efter upplåtelseform i Hudiksvall (Ombyggnationer inkluderas ej) Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

16 Balans på bostadsmarknaden - Bostadsförsörjning och bostadsbehov Balansdiagrammet som visar antalet nya bostäder och nya invånare är uppbyggt på så sätt att om balans råder på bostadsmarknaden på lång sikt borde staplarna med antal nya bostäder vara lika hög som linjen med nya invånare. Då bevaras hushållsstorleken intakt med i genomsnitt 2 invånare per bostad. I diagrammet motsvarar 1 ny bostad (primär y-axels maxvärde är 500) 2 nya invånare (sekundär y-axels maxvärde är 1 000). Ett nyckeltal som brukar användas är att för att motsvara den demografiska efterfrågan på markaden bör det tillkomma 0,6 nya bostäder per ny invånare. I Sverige byggdes det bostäder över hela landet fram till början av 1990-talet trots att det inte motiverades av en demografisk efterfrågan överallt. Innan miljonprogramsåren ( ) förelåg bostadsbrist på många håll och delar av bostadsbeståndet var av dålig kvalitet och rivningar förekom i större omfattning. Men under 1980-talet var problemen de motsatta stora bostadsbestånd stod vakanta. Efter början av 1990-talet har bostadsbyggandet kraftigt minskat samtidigt som det demografiska behovet i tillväxtregionerna ökat till följd av urbanisering. Bostadsbyggandet har inte hängt med i den takten och det har inneburit att antalet invånare per bostad ökat i dessa regioner. Men de regionala och lokala skillnaderna är stora.

17 Balansanalysen visar att det inte heller finns något demografiskt tryck på ytterligare bostäder i Hudiksvall Nya bostäder 500 Bostadsbyggande och folkökning i Hudiksvall Nya invånare Källa: SCB Nya bostäder Nya invånare Prognos

18 Hudiksvall har relativt lite bostadsrätter jämfört med flera andra kommuner Bostäder efter upplåtelseform 2013 Hudiksvall Falun Borlänge Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Härnösand Sundsvall Örnsköldsvik 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Andel av bostadsbeståndet, %

19 Antal bostäder Bostäder efter hustyp och upplåtelseform i Hudiksvall Källa: SCB Lägenhetsregistret Småhus Flerbostadshus Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

20 Bostäder efter ägarkategori i Hudiksvall Uppgift saknas Övriga juridiska personer Svenska aktiebolag Fysiska personer Bostadsrättsföreningar Kooperativa hyresrättsföreningar Allmännyttiga bostadsföretag Stat, kommun, landsting Totalt

21 Antal bostäder Bostäder efter hustyp och ägarkategori i Hudiksvall Småhus Flerbostadshus Övriga hus Specialbostäder Stat, kommun, landsting Allmännyttiga bostadsföretag Kooperativa hyresrättsföreningar Bostadsrättsföreningar Fysiska personer Svenska aktiebolag Övriga juridiska personer Uppgift saknas Källa: SCB Lägenhetsregistret

22 Hushållsstorlek och beräknat bostadsbestånd Vi har under lång tid inte haft någon hushållsstatistik i Sverige sedan den sista Folk- och Bostadsräkningen genomfördes Det innebär att vi t.ex. inte kunnat beräkna trångboddhet eller andel ensamstående. Vi har inte heller haft något totalregister över antal bostäder, men det har gjort beräkningar som utgått från byggande och rivningar. Beräkningarna över bostadsbeståndet finns årligen från , dessförinnan gäller FoBuppgifter (vart femte år). Fr.o.m används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av bostadsbeståndet. Uppdatering görs med det senaste årets färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar. I tidigare bostadsbeståndsberäkningar ( ) användes FoB 1990 som bas. Denna uppdaterades med årliga rapporterade förändringar avseende färdigställda nybyggnader av bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar. Förändringar som inte togs hänsyn till var fritidshus som blivit permanentbostäder och vice versa, samt rivning av småhus, som inte rapporteras till SCB. Från och med 2013 används det nya lägenhetsregistret för beräkningarna. Detta ger en mer rättvisande bild av dagens situation och det är dessa siffror som kommer att uppdateras framöver. Men tyvärr innebär det stora hack i tidsserien bakåt i tiden. Eftersom det inte finns någon statistik över permanentningarna man kan inte beräkna hur förändringen av statistiken slagit, men man kan se att förändringen slår olika i olika kommuner beroende på om allt fler bostäder blir permanentade eller om fler bostäder som tidigare haft folkbokförd befolkning blir fritidshus. I Gävleborg har det rivits nästan bostäder sedan 1990, de senaste tio åren har 90 % av dem skett pga. uthyrningssvårigheter Här beräknar vi hushållsstorlek som antal invånare per beräknad bostad.

23 Det sker en viss utglesning i bostadsbeståndet över tid Invånare per bostad 2,50 Hushållsstorlek i Hudiksvall och kringliggande kommuner ,40 2,30 2,20 2, , 2012 och 2013: Andra beräkningsmetoder 2,00 1,90 1, Källa: SCB Hudiksvall Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Sundsvall

24 Andelen lediga lägenheter i allmännyttans hyresrättsbestånd har minskat kraftigt över tid 16,0 Vakanser i allmännyttans bestånd (sept) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Hudiksvall Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Sundsvall

25 Hudiksvalls andel av vakanserna är och har varit låg 3000 Vakanser i allmännyttans bestånd (sept) Hudiksvall Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Sundsvall

26 De förvärvsaktiva är relativt stabila i kommunen, men det finns en tendens till ökad pendling Antal personer, 16- år Förvärvsarbetande och pendlare i Hudiksvall Källa: SCB Bor och arbetar i kommunen Inpendlare över kommungräns Utpendlare över kommungräns

27 13 procent av de som bor i Hudiksvall arbetar i en annan kommun och en lika stor andel av de som arbetar i Hudiksvall bor någon annanstans Andel, 16- år 16,0 Förvärvsarbetande och pendlare i Hudiksvall ,0 12,0 10,0 10,7 13,9 13,4 8,0 6,0 7,7 4,0 2,0 0, Källa: SCB Andel utpendlare av förvärvsarbetande boende Andel inpendlare av fa dagbefolkning

28 God inkomstutveckling över tid, men Hudiksvall halkar efter lite (generellt större skillnader över tid) Sammanräknad förvärvsinkomst, år, Medelvärde, Tkr 290,0 Inkomstutvecklingen ,0 250,0 230,0 210,0 190,0 170,0 150,0 130, Hudiksvall Gävle Gävleborgs län Hela riket

29 Hudiksvall Falun Borlänge Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Härnösand Sundsvall Örnsköldsvik Gävleborgs län Hela riket Hudiksvalls inkomstnivå ligger genomsnittligt i länet Sammanräknad förvärvsinkomst, år, Medelvärde, Tkr 290,0 Inkomstnivå ,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0

30 Hudiksvall har en större andel medelinkomsttagare och lägre andel både hög- och låginkomsttagare än länet och hela landet Andel i resp. inkomstgrupp, % av samtliga år 35,00 Inkomstfördelning i ,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Ingen inkomst 1-99 tkr tkr Sammanräknad förvärvsinkomst, Hela Riket Gävleborgs län Hudiksvalls kommun Medelvärde, Tkr

31 Andel i resp. inkomstgrupp, % av samtliga år 40,00 Inkomstfördelning i Hudiksvalls kommun ,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Ingen inkomst 1-99 tkr tkr Sammanräknad förvärvsinkomst, Män Kvinnor Totalt Medelvärde, Tkr

32 Beställd tabell (Leverans ) Ska uppdateras + Diagram

33 Slutsatser Hudiksvall har inte en hög tillväxt och har inget direkt demografiskt tryck på nya bostäder (befolkningsprognos och balansanalys) De unga vuxna flyttar ut, men det finns ett tillskott av befolkning via inflyttning, särskilt invandring, i övriga åldersgrupper De äldre kommer att bli relativt fler i kommunen och kan behöva andra typer av bostäder än de som de bor i idag Bostadsbyggandet är lågt och hushållsstorleken sjunker en utglesning av befolkningen i det befintliga bostadsbeståndet sker över tid Frihetsgraderna i bostadsbeståndet minskar dock i och med att vakanserna i allmännyttan nästan är borta. Det kan innebära ett behov av nya bostäder Inpendlingen till kommunen ökar något och inkomstnivån är normalfördelad i kommunen Inpendlare kan utgöra underlag som målgrupp för nya bostäder WSPs bedömning är att kommunen kan behöva ett tillskott på nya bostäder per år den närmaste 10-årsperioden

34 Extra material avseende lönsamhet att bygga bostäder samt olika lägen i kommunen (Västra Hamnen/tätorten/övriga) Tobins Q ett lönsamhetsmått för bostadsbyggande. Om kvoten är över 1,0 kostar det lika mycket att bygga ett småhus som det genomsnittliga priset för småhus är i kommunen. Datamaterial över priser för sålda bostadsrätter och småhus i kommunen.

35 Tydligt samband mellan kommunstorlek och lönsamhet att bygga. Givet sin storlek borde Hudiksvall ha en högre kvot Genomsnittligt Tobin Q ,00 Samband mellan Tobins Q och kommunstorlek ,50 2,00 1,50 R² = 0,3256 1,00 0,50 0, Genomsnittligt invånarantal Källa: WSP , Log

36 Men Hudiksvall bygger så mycket bostäder man kan förvänta sig givet sin lönsamhetskvot Genomsnittligt Tobin Q ,00 Samband mellan Tobins Q och bostadsbyggande ,50 R² = 0,3256 2,00 R² = 0,5917 1,50 1,00 0,50 0,00 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Genomsnittligt antal nybyggda bostäder per år Källa: WSP per 1000 av medelfolkmängden

37 Hudiksvall ligger lågt i jämförelse med övriga jämförelsekommuner, men bara Gävle hamnar över 1,0 1,50 Utveckling av Tobins Q ,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 Hudiksvall Gävle Falun Borlänge Sundsvall Sandviken

38 Villapriserna har stigit kraftigt, men mindre i Hudiksvall än på flera andra marknader Avslutspris, TKr Villaprisernas utveckling Källa: SCB Hudiksvall Gävle Falun Borlänge Sundsvall Sandviken Örnsköldsvik Bollnäs

39 Bostadsrättspriserna har mer än femdubblats under 2000-talet i Gävleborg Medelpris, TKr, Exkl avgift 600 Bostadsrätternas prisutveckling i Gävleborg Källa: SCB

40 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 2010:2 2010:3 2010:4 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2 2012:3 2012:4 2013:1 2013:2 2013:3 2013:4 2014:1 2014:2 2014:3 2014:4 I ett kortare perspektiv har inte hänt så mycket per prisnivån för bostadsrätter, som är låg i alla kommunerna Kr/Kvm Bostadsrättsprisernas utveckling i Källa: Mäklarstatistik, WSP Hudiksvall Falun Gävle Örnsköldsvik Borlänge Sundsvall Sandviken Härnösand

41 För småhus har vi data om 485 försäljningar

42 För bostadsrätter har vi data om 492 försäljningar

43 Nästan inga begagnade bostäder i Hudiksvall säljs för belopp som motiverar/betalar nyproduktion Avslutspris, Kr Överlåtelsepriser på bostäder i Hudiksvall Källa: Värderingsdata, WSP Villor Bostadsrätter

44 Detsamma gäller kvadratmeterpriserna som måste ligga en bit över kr/kvm Kr/Kvm Överlåtelsepriser på bostäder i Hudiksvall Källa: Värderingsdata, WSP Bostadsrätter Villor

45 2010:1 2010:2 2010:3 2010:4 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2 2012:3 2012:4 2013:1 2013:2 2013:3 2013:4 2014:1 2014:2 2014:3 Men de som säljer sina villor i Hudiksvall har råd att köpa bostadsrätter kanske även nyproduktion (med låg produktionskostnad) Avslutspris, TKr Överlåtelsepriser på bostäder i Hudiksvall Kv Källa: Mäklarstatistik, WSP Bostadsrätter Villor

46 Var lönar det sig att bygga? Produktionskostnader, inkl markpris Specifika områdesfaktorer Lönsamhet att nyproducera en bostad (Tobins Q) Priset på befintliga bostäder i området Objektspecifika egenskaper och nyproduktionsfaktorn

47 Tobins Q och betalningsvilja för nyproduktion Tobins Qs täljare (betalningsviljan) mäts som försäljningsvärdet på befintliga småhus. Det är inte detsamma som betalningsvilja för nyproduktion. Kvalitén nyproduktion är värd lite extra. Vid bedömning av lönsamhet görs därför en beräkning av betalningsviljan för nyproduktion med dess specifika kvaliteter. Då produktionen anpassas för en viss målgrupp måste även dess betalningsförmåga och betalningsvilja vägas in i relation till hela marknadens betalningsvilja av befintliga bostäder på den lokala marknaden. Men om produktionskostnaderna kraftigt överstiger betalningsviljan för befintliga bostäder får byggarna svårt att få ihop kalkylen och därmed finansieringen av nyproduktionen. Markkostnaden påverkar, något som kommunen kan påverka, om man har en aktiv markpolitik. Det kostar i genomsnitt över kr/kvm BOA att producera gruppbyggda småhus (2,8 miljoner per hus) och kr/kvm BOA av bygga lägenheter i flerbostadshus (1,75 miljoner per lägenhet). Med mer industriell husproduktion kan man idag komma ner till knappt kr/kvm BOA för bostäder i flerbostadshus (1,4 miljoner för yteffektiva bostäder, kr/kvm/år).

48 Nyproduktion av hyresrätter Hyresrätten hade tidigare en dominerande ställning på den svenska bostadsmarknaden. Idag finns lika många bostadsrätter som hyresrätter i hela landet. I Hudiksvall dominerar hyresrätterna. Det finns numera ett stort antal utvärderingar som visar att hushållens betalningsvilja för boende med hyresrätt är densamma som för bostadsrätt. Detta betyder att man kan utvärdera attraktiviteten för boende med särskilda kvaliteter genom att analysera genomförda transaktioner på bostadsrättsmarknaden. Produktionskostnaderna för hyresrätter är idag något lägre än för bostadsrätter, men en stor del av den skillnaden rör markkostnaden. Många kommuner upplåter mark med tomträtt för att möjliggöra nyproduktion av hyresrätter idag. En normal nyproduktionshyra ligger idag på 1400 kr/kvm/år vilket motsvarar en hyra på kr/månad för en hyresrätt på 70 kvm.

49 Betalningsvilja för nyproduktion i Västra Hamnen Betalningsviljan för nya bostäder är högre än för äldre objekt på marknaden. Betalningsförmågan måste finnas hos den tänka målgruppen. Betalningsviljan påverkas av mikrolägets kvaliteter (tillgänglighet till service, centrum, kommunikationer, sjöutsikt m.m.). De högsta betalningsviljan för lägenheter i flerbostadshus finns idag inom området för den äldre rutnätsstaden i centrum. Läget Kattvikskajen är det bästa tänkbara för nya bostäder i staden. Kattvikskajen ligger vackert vid vattnet och förutsättningen för sjöutsikt och andra mikrokvaliteter i området är goda. Området ligger dessutom i direkt anslutning till stationen, vilket ger ett gott kommunikationsläge. Eventuella barriäreffekter mot stationen och centrum måste undanröjas så att de nya bostäderna kan dra nytta av dessa kvaliteter fullt ut.

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Maria Pleiborn, Växjö, 2016-04-26 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanland Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi

Bostadsmarknadsanalys Västmanland Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmarknadsanalys Västmanland 213-11-1 Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Efter 199 växer befolkningen i Västmanland det är framför allt som bidrar till tillväxten Antal invånare 16 Befolkningsutveckling

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i norra Sverige Maria Pleiborn, Skellefteå 216-12-8 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP Analys & Strategi

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Västra Götalands län Maria Pleiborn, Göteborg 2016-08-31 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP Analys

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Befolkningsutveckling 2003 (län) Flyttnetto 2003 Storleken

Läs mer

Befolkning i Halland. Källa: SCB

Befolkning i Halland. Källa: SCB Befolkning i Halland Källa: SCB Interaktiv statistik Innehållsförteckning Flera diagram i rapporten kan filtreras efter kommun, Halland och Sverige. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas i så fall vilket

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Värmlands och Örebro län Maria Pleiborn, Örebro, 2016-05-18 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer