Riktlinjer för bostadsförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för bostadsförsörjning"

Transkript

1 Trelleborg1000, v 1.0, TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer KS 2014/581 1 (12) Utredare Mats Åstrand , Riktlinjer för bostadsförsörjning Kommunernas skyldighet att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen har gällt sedan år 2000 och regleras i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Tillämpningen av lagstiftningen har varit något mild vilket lett till att kommunerna i praktiken inte haft absolut skyldighet att upprätta riktlinjer. Trelleborgs kommun har inte antagit några riktlinjer för bostadsförsörjning sedan lagen fastställdes. Kommunfullmäktige antog 2011 befolkningsmål om att Trelleborgs kommun ska uppnå invånare år Den önskade befolkningsutvecklingen har under 2012 och 2013 inte nått upp till den ursprungliga planen för befolkningsutveckling. Denna utveckling har medfört diskussioner om åtgärder och ett behov av en plan för bostadsförsörjning har vuxit fram. Inte heller under 2014 ser utvecklingen ut att uppnå den planerade befolkningsutvecklingen. Detta medför att under kommande år fram till 2025 behöver befolkningsökningen ligga på högre nivåer än som ursprungligen planerades Kommunfullmäktige kommer den 23 februari 2015 att ta ställning till om befolkningsmålet ska revideras till att nå invånare år Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun bygger på ett befolkningsmål om invånare år Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skärptes från den 1 januari 2014 och skyldigheten att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod betonades i förarbetena. I samma beslut tillfördes plan- och bygglagen bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja vid bl.a. planläggning. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning vara ett vägledande underlag. I kommunstyrelsens yttrade gällande revisionsrapporten Granskning av bostadsförsörjningen skriver man att Trelleborgs kommun har för avsikt att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen under Kommunstyrelsen beslutade i samband med att yttrandet antogs att uppdra åt kommundirektören att, efter att Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad har antagits, ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. Fördjupad översiktsplan antogs i juni Trelleborgs kommun Telefonväxel: E-post: Postadress: Trelleborg Org.nr:

2 2 (12) Ett viktigt komplement till Riktlinjer för bostadsförsörjning är de riktlinjer för markanvisning som håller på att tas fram. Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Ändringarna från den 1 januari 2014 innebär ett preciserande av innehåll i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer. Hänsyn ska tas till relevanta nationella och regionala mål och länsstyrelsen och andra regionala organ ska ges möjlighet att yttra sig över riktlinjerna. Kommunen ska med riktlinjerna planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska minst innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål och hur hänsyn tagits till relevanta nationella och regionala mål. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för utsatta grupper och marknadsförutsättningar. Nationella och regionala mål Det nationella målet för bostadsmarknadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Region Skåne anger i det regionala utvecklingsprogrammet Det öppna Skåne 2030 en målbild att tillgången till bostäder är god, vi har en bostadsmarknad i balans. Man poängterar vikten av att agera för ett ökat bostadsbyggande med en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Man vill stimulera ett klimatanpassat, kollektivtrafiknära, förtätat, blandat och integrerat byggande med balanserad och hållbar markanvändning. Den konkreta målsättningen för 2030 är att bostäder byggs per år i Skåne, med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseform, storlek och hustyp, för att matcha en årlig befolkningstillväxt på en procent. Näraliggande kommuner Näraliggande kommuner till Trelleborg i sydvästra Skåne; Vellinge, Svedala, Malmö och Staffanstorp, har alla höga ambitioner att växa befolkningsmässigt. Grannkommunen i öster, Skurup, har mer måttliga ambitioner. Vellinge anger i Översiktsplan 2010 som antogs 2013 att man vill växa från invånare 2010 till närmare och drygt invånare Man planerar främst för utbyggnad i kommunens centrala och östra delar, Vellinge och Hököpinge respektive Arrie, Östra Grevie och Västra Ingelstad. I dessa delar ska två tredjedelar av utbyggnaden ske. En tredjedel ska ske i övriga tätorter i kommunen. Svedala tänker öka befolkningen från invånare 2010 till invånare För denna befolkningsökning behöver man bygga 150

3 3 (12) bostäder per år där merparten, två tredjedelar, ska byggas i Svedala tätort och resterande utbyggnad i Bara och Klågerup. Malmö har antagit en ny översiktsplan under I denna anger man att det ska göras möjligt att Malmö ska kunna växa med invånare per år under kommande 20 år men att det vore mer gynnsamt med en mer måttlig ökningstakt. Utbyggnaden ska ske genom att Malmö växer inåt och förtätas och man pekar främst ut tre utbyggnadsområden; Västra hamnen- Varvsstaden-Nyhamnen, Hyllie-Holma-kroksbäck och Norra Sorgenfri- Rosengård. Den tidigare översiktsplanen från 2010 pekade ut utbyggnader i Tygelsjö, Oxie, Klagshamn och Bunkeflostrand. Planerade utbyggnader i dessa orter kommer att genomföras under de närmaste åren. Staffanstorp ska enligt Översiktsplan 2009 nästan fördubbla befolkningen under 30 år, från invånare 2008 till invånare 2038, genom utbyggnad av nuvarande tätorter, främst Staffanstorp och Hjärup. Skurup arbetar efter en översiktsplan från 2009 som anger en ökning från invånare 2008 till invånare 2018 genom utbyggnad i tätorter men även på landsbygd. De befolkningsökningar som Trelleborg, Malmö, Vellinge, Svedala och Staffanstorp siktar på har inte stöd i Region Skånes befolkningsprognos. Region Skånes befolkningsprognos sträcker sig till 2022 och i denna prognos tror man att befolkningsutvecklingen blir cirka 75 procent av vad de fem kommunerna har i sina planer. Region Skåne förväntar att på längre sikt kommer den utrikes nettoinflyttningen att minska i sydvästra Skåne. Bostads- och befolkningsutveckling i Trelleborg Befolkningsökningen har under de senaste tjugo åren varit högre än ökningen av bostadsbeståndet. Trelleborg skiljer sig därmed inte från andra kommuner som haft en positiv befolkningsutveckling. Boendetätheten har ökat från 2,20 personer per bostad 1990 till 2,25 personer per bostad Bostadsutvecklingen Antalet bostäder har ökat från till mellan 1990 och Småhusens andel av bostadsbeståndet har ökat något från 56 procent 1990 till 57 procent Under 1990-talet byggdes fler bostäder i flerbostadshus medan det under de senaste tio åren främst byggts småhus. Fördelat på upplåtelseform 2013 utgjordes 53 procent av äganderätt, 27 procent av hyresrätt och 20 procent av bostadsrätt. Mellan 2004 och 2013 nyproducerades bostäder, 77 procent av dessa var i småhus. Jämförelsen görs mellan 1990 och 2013 då dessa är de enda säkra siffrorna för bostäder i flerfamiljshus genom Folk- och bostadsräkningen 1990 och det färdiga lägenhetsregistret Befolkningsutveckling Mellan 2003 och 2013 växte befolkningen i Trelleborgs kommun med 9,5 procent, från till invånare. Detta ger en genomsnittlig årlig

4 4 (12) ökning med 0,9 procent. Befolkningssammansättningen har förändrats över perioden, det har blivit 25 procent fler som är 65 år och äldre, åringar har ökat med 38 procent, 1-5 åringar med 31 procent och nyfödda med 14 procent. Grundskolebarnen, 6-15 år, var 11 procent färre 2013 jämfört med För övriga åldersgrupper var det mindre förändringar. Skegrie är den tätort som ökat befolkningen mest och har mer än fördubblat befolkningen på tio år. Trelleborgs stad och Anderslöv har ökat med mer än tio procent, Smygehamn med nära tio procent. Övriga tätorter har mindre ökningar. Befolkningsantalet förändras beroende på födslar, dödsfall samt in- och utflyttning. Trelleborgs kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan mitten av 1980-talet. Sett över flera år har ökningen främst berott på inrikes flyttningsöverskott (skillnad mellan inflyttning och utflyttning från och till övriga kommuner i Sverige). Invandringsöverskottet har också haft stor betydelse medan födelseöverskottet (skillnad mellan födda och avlidna) har stått för den minsta andelen. Den absolut största andelen av in- och utflyttning till och från Trelleborg sker med de geografiskt närbelägna kommunerna och främst med Malmö. Studier av flyttmönster visar att främsta skälet vid flytt mellan 20 och 35 kilometer är bostad och boendemiljö. Den slutsatsen passar väl in i Trelleborgs utveckling mot boendekommun. Antalet in- och utflyttare till och från Trelleborg var, under perioden , som störst i åldrarna år. Mellan 19 och 24 år var antalet utflyttare betydligt högre än antalet inflyttare medan i åldern var inflyttarna fler än utflyttarna. Både antalet inflyttare och utflyttare minskade med ökad ålder. Bostadsmarknaden i Trelleborg Bostadsmarknaden i Trelleborg är i viss mån beroende av och gemensam med sydvästra Skåne. Marknaden för hyresrätter är i större utsträckning lokal än marknaden för bostads- och äganderätter. Genom att både bostadsrättslägenheter och småhus har en gynnsam kostnadsbild i Trelleborg relaterat till övriga Sydvästskåne är sökområdet begränsat för den som i första hand söker en bostad i Trelleborg. På motsatt sätt har Trelleborg blivit ett attraktivt alternativ som boendekommun för den som söker bostad i sydvästra Skåne. Det finns ett underskott på bostäder i Trelleborg och det är främst mindre hyreslägenheter till rimligt pris som det är stor efterfrågan på. Denna efterfrågan uttrycks främst av ungdomar och äldre där de senare också efterfrågar tillgång till hiss. Acceptansen för hyresnivåerna vid nyproducerade hyresrätter har ökat men fortfarande anser många att nivåerna är för höga vilket troligen beror på att hyresnivåerna i Trelleborg generellt är lägre än i jämförbara kommuner. Efterfrågan är stor på bostadsrätter i flerbostadshus. Bostadsköpare föredrar en högre kontantinsats och lägre hyra framför det motsatta. Marknaden för nyproducerade bostadsrätter bedöms av mäklare som försiktigt positiv.

5 5 (12) Villamarknaden har återhämtat sig efter att bankernas skärpta lånevillkor infördes Marknaden är god för villor runt två miljoner kronor men för villor som kostar 2,5 miljoner kronor eller mer är det svårare. Marknaden för nyproducerade villor är låg men bättre än för två år sedan. Hur stort underskottet är på bostäder i Trelleborg är svårt att klargöra. Om boendetätheten skulle vara på samma nivå 2013 som 1990, med 1,65 personer per lägenhet och 2,64 personer per småhus, skulle Trelleborgs kommun behövt ytterligare 376 bostäder Trelleborgshem har över personer i sin intressekö men hur många av dessa som har ett omedelbart behov av bostad finns det inte uppgift på. Planerad bostads- och befolkningsutveckling Trelleborgs kommun har ambitioner att växa och utvecklas och spela roll som regional kärna i Skånes utveckling. Befolkningsmål Trelleborgs kommun arbetar efter ett befolkningsmål om invånare år För att detta ska förverkligas behöver cirka bostäder färdigställas mellan 2015 och Det innebär en ökad befolkning med drygt 16 procent jämfört med Översiktsplan 2010 I översiktsplanen från 2010 anges att 75 procent av befolkningsökningen ska ske i Trelleborgs stad och därmed minst lika stor andel av bostadsbyggandet. Resterande andel av ny bebyggelse bör främst lokaliseras till utpekade utvecklingsorter. De områden som pekas ut för nya bostadsutbyggnader i Trelleborgs stad ligger i randen av nuvarande bebyggelse; Västervång, Mellanköpinge och Larsgården, Maglarps strand i väster, Gislöv/Serresjö i öster samt Sjöstaden. Bostadsbyggande i form av förtätning av centrum uttrycks lite försiktigare men översiktsplanen tar upp kvarteren Sjöjungfrun, Betan, Signalen och Sparven som lämpliga områden att bebyggas. På landsbygden anges huvuddelen av ny bebyggelse ske i utvecklingsorterna, varav hälften i Skegrie-Västra Tommarp, samt en mindre andel på landsbygd och i byar. Mot bakgrund av senare års småhusbyggande uttrycker översiktsplanen ett behov av även andra bostadstyper och upplåtelseformer och anger behovet av ökad variation i alla nybyggnadsområden. Fördjupad översiktsplan Trelleborgs stad I samband med beslutet om Översiktsplan 2010 beslutade kommunfullmäktige om att sätta igång ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad. Denna fördjupade översiktsplan antogs av kommunfullmäktige Den fördjupade översiktsplanen förespråkar byggandet av en tät blandstad med boende, verksamheter och service. Redan hårdgjord mark ska bebyggas och därmed kan mindre andel jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Den kommande möjligheten att bygga havsnära får stort utrymme.

6 6 (12) Fram till 2025 anger den fördjupade översiktsplanen 800 nya bostäder genom centrumförtätning, nya bostäder i Sjöstaden och 400 nya bostäder i kransområden, varav vardera 120 bostäder på Västervång, Östervång respektive Mellanköpinge. Maglarps strand anges som möjligt bebyggelseområde efter planperioden. Fördelning efter bostadstyp innebär enligt den fördjupade översiktsplanen: Villor, kedjehus och radhus: 400 bostäder i Trelleborgs stad och 900 totalt i kommunen. Lägenheter i öppna kvarter: 700 bostäder i Trelleborgs stad och 900 totalt i kommunen. Lägenheter i stadsmässiga centrumkvarter: bostäder i Trelleborgs stad och inga i övriga kommunen. Tillgänglighetsinventering av bostadsbeståndet Under hösten 2014 har ett projekt för att tillgänglighetsinventera flerbostadsbeståndet genomförts med stöd från Boverket. Under projektperioden har hela flerbostadsbeståndet i Trelleborgshems fastighetsbestånd undersökts, och därutöver har en stor del av det privata fastighetsbeståndet också inventerats. Resultaten visar att de flesta fastigheter har flera brister i entréerna, främst beroende på att det saknas kontrastmarkeringar i trappor och bra belysning i entréer och längs gångvägar. Det är således tämligen enkla och billiga åtgärder som kan vidtas för att förbättra fastigheterna ur tillgänglighetssynpunkt för fler boende. Samtidigt konstateras att en mycket stor andel av fastigheterna i flerbostadsbeståndet saknar hiss, vilket medför stora problem främst för gruppen personer med funktionsnedsättningar och äldre, men också för andra, exempelvis småbarnsfamiljer. Flera fastighetsägare har uttryckt intresse för att gå vidare och använda inventeringens resultat som underlag för åtgärder i samband med drift och underhåll. Projektet har generellt medfört ökad medvetenhet bland fastighetsägarna om vikten av god tillgänglighet, och hur man kan vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Bostadsförsörjningsplan En bostadsförsörjningsplan behöver vara långsiktig, speciellt för en kommun som vill växa. Nya bostäder ska planeras för inflyttningar samtidigt som behovet för den nuvarande befolkningen ska tillgodoses. En bostadsbyggnadsplan är på längre sikt, uppåt tio år, väldigt osäker. Det kan ta flera år från beslut om att inleda en planprocess tills den boende kan sätta nyckeln i låset. Beslut kan skjutas upp eller överklagas och därmed försena färdigställandet. Även de första åren i bostadsbyggnadsplanen innehåller ett visst mått av osäkerhet. Byggnationer kan försenas av olika anledningar, lagar kan ändras, konjunktursvängningar kan uppkomma och regler kan ändras såsom bankernas låneregler gjorde Hållbar utveckling Social hållbarhet

7 7 (12) I kommunens olika delar ska bostäder med olika upplåtelseformer, storlekar, standard och boendetyper finnas. Bostadsområden ska kunna innehålla även arbetsplatser, verksamheter, kommersiell och offentlig service, möjligheter för kultur- och fritidsaktiviteter och andra naturliga mötesplatser. Vid ny- och ombyggnad av bostäder ska tillgänglighets-, trygghets-, säkerhetsoch folkhälsoaspekter beaktas. Behovet av platser och grönområden för rekreation och uteaktiviteter ska beaktas vid nybyggnation och förtätning. Tillgång till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik för att nå andra målpunkter i staden ska ingå från början vid planläggning av bostadsområden. Miljömässig hållbarhet Vid allt byggande ska resurssnåla och miljömässigt hållbara lösningar användas. Förtätning och byggande på redan hårdgjord mark ska användas i hög utsträckning och därmed minska exploatering av jordbruksmark. Bebyggelse ska placeras så att den stärker befintlig infrastruktur. Ekonomisk hållbarhet Kostnadseffektiva lösningar ska användas vid bostadsbyggandet. En helhetslösning ska eftersträvas som inkluderar lokalbehovet för skola och omsorg. Befintliga tekniska system ska utnyttjas i hög utsträckning. Demografisk utveckling Antalet Trelleborgare 65 år och äldre har ökat med 25 procent de senaste tio åren. Antalet kommer att fortsätta öka fram till 2025 enligt befolkningsplan Även andra åldersgrupper kommer att öka och befolkningskurvan utifrån ålder kommer att bli jämnare jämfört med idag. Antal invånare efter ålder, utfall 2013 och prognos 2025

8 (12) Efterfrågan på bostäder Redan idag finns en stor efterfrågan på mindre lägenheter bland ungdomar och äldre och befolkningsutvecklingen visar på en fortsatt hög efterfrågan. Befolkningsutvecklingen indikerar också en ökad efterfrågan av bostäder från unga familjer. Samtidigt vet vi att många äldre stannar kvar i sin villa för att det inte finns lämpliga lägenheter att flytta till. Den flyttkedja som har bäst utsikter att bli framgångsrik i Trelleborg pekar mot ett ökat bostadsbyggande för äldre som kan lämna sina villor för att yngre barnfamiljer ska kunna ta över. De yngre barnfamiljerna lämnar i sin tur lägenheter för yngre par som i sin tur, i bästa fall, lämnar två mindre lägenheter lämpliga som första bostad för ungdomar som flyttar hemifrån. Bostadsbehovet för olika grupper Ungdomar och studenter Det finns ett underskott på lägenheter för ungdomar vilket beror på ett generellt underskott av små lägenheter. Särskilda ungdomsbostäder finns i två av Trelleborgshems bostadshus med totalt 33 lägenheter. Samma förhållande gäller för studenter då det inte finns särskilda studentbostäder i kommunen. Nyanlända personer Det är underskott på bostäder för nyanlända personer och svårigheten ökar ju större familjen är. Under kommande år väntas antalet flyktingar till Sverige öka. För Trelleborgs del kan det årligen handla om minst 40 ensamkommande flyktingbarn och runt 350 vuxna flyktingar och barn som kan komma till Trelleborg. Detta ställer stora krav på bostadsbyggandet. Särskilda boendeformer för äldre

9 9 (12) För tillfället råder balans mellan utbud och behov men på 2-5 års sikt kommer behovet att vara större. Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning För närvarande är det balans mellan utbud och efterfrågan och detta ser ut att råda även under kommande 3-4 år men efterfrågan kan ändras ganska snabbt. Bostäder för dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden Kommunen hyr ut lägenheter i andrahand, förenade med tillsyn eller särskilda villkor eller regler till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Då det i allmänhet är bostadsbrist blir det självklart ännu svårare för den som har problem av olika slag. Även kommunen får svårare att hitta lägenheter att hyra ut i andrahand om det råder underskott på bostäder. Marknadsförutsättningar sydvästra Skåne De fem kommunerna vars planer för befolkningsökning tidigare redovisats planerar att totalt växa till invånare Region Skåne tror inte i sin befolkningsprognos att detta är möjligt utan hamnar på invånare samma år, Skulle de fem kommunerna realisera sina bostadsbyggnadsplaner skulle det innebära ett bostadsöverskott. Det är dock svårt att tro att detta skulle hända, dessutom anger Malmö i sin översiktsplan att det vore gynnsamt för staden att växa lite långsammare än vad man planerar för. Sydvästra Skåne kan betraktas som en gemensam bostadsmarknad för de som redan bor här. På småhusmarknaden kan det vara så till stor del medan det för bostäder i flerbostadshus till mindre del är gemensam bostadsmarknad. Vid inflyttning från andra delar av landet är marknaden mer förskjuten mot Malmö och Lund. Inflyttningen till Trelleborg sker främst från närliggande kommuner där främsta anledningen troligtvis är boendemiljön. Trelleborgs roll som boendekommun har förstärkts under de senaste åren i takt med att antalet arbetstillfällen blivit färre i förhållande till befolkningsantalet. Under dessa år har utpendlingen ökat i betydligt högre grad än inpendlingen så att andelen Trelleborgare som idag jobbar i annan kommun är närmare 50 procent. Trelleborg kommer med stor sannolikhet att bli attraktivare som bostadsort när persontågtrafiken kommit igång. Tillgången till persontåg kommer troligen också att öka Trelleborgs attraktivitet för företagsetableringar vilket i förlängningen också gör Trelleborg till en attraktivare bostadsort. Kommunala strategier för balans på bostadsmarknaden Parkeringsnormen vid nybyggnation behöver sänkas för att bättre möta de förhållanden som råder, för att uppmuntra ett minskat bilberoende och för att sänka kostnaderna för bostadsproduktion.

10 10 (12) En gemensam bostadsförmedling där de större bostadsföretagen i Trelleborg är anslutna för att göra det enklare för bostadssökande och göra bostadsmarknaden i Trelleborg tillgängligare. Information om alla lediga tomter på kommunens webbplats för att ingen ska förledas att tro att bara kommunen tillhandahåller tomter. Bra förhållande med medborgare och byggföretag genom korrekt information och ett bra bemötande. Korta och förutsägbara handläggningstider för att underrätta planering och därmed effektivare byggtider. God markberedskap som möjliggör intensionerna i kommunens översiktsplaner. Byggklar mark i omfattning som matchar efterfrågan vilket ökar möjligheten för bostadsbyggande men också ökar möjligheten för kommunen att styra placering och utformning av byggandet. En tät blandstad med boende, verksamheter och service ska vara den ledande inriktningen för stadens utveckling. Nybyggnation ska ske primärt längs befintligt trafikstråk för att reducera investeringskostnader för infrastruktur och öka möjligheten för förbättrad kollektivtrafik. Samverkan MalmöLundregionen. Bostadsförsörjningen blir alltmer en regional fråga. Sydvästra Skåne kommer sannolikt att ha fortsatt hög befolkningsökning. En bra samverkan mellan kommunerna ökar möjligheten för att det bostadsbyggandet görs effektivt och kan tillgodose behovet. Förverkliga planerna för staden. Dessa planer föder ett intresse för Trelleborg som bostadsort men för att ett intresse ska förverkligas behövs konkret resultat. Bygga attraktiva bostäder; unika bostäder med kvalitet i boendet och med havsutsikt. Detta förstärker Trelleborg som stad och skapar intresse för boende och bostadsbyggande. Bostadsbyggnadsplan Det är fullt möjligt att bygga bostäder i Trelleborgs kommun under kommande tio år som medför att befolkningsmålet från 2011 på invånare 2025 uppfylls. En revidering till att befolkningsmålet istället uppnås 2028 ger en mer hanterbar befolkningsutveckling och en mer realistisk bostadsutbyggnad. Det allmännyttiga bostadsföretaget AB Trelleborgshem planerar att bebygga i två centrumnära lägen, kvarteret Betan och kvarteret Sparven, med 128 respektive 160 lägenheter. Man planerar också att förtäta i befintliga bostadsområden med mellan 100 och 300 lägenheter under den kommande tioårsperioden. I centrumläge är ombyggnadsarbeten för 24 mindre lägenheter igång i f.d. Centralskolan i kvarteret Bävern och de närmaste åren ska 60 lägenheter byggas i tre hus i detta område.

11 11 (12) I kvarteret Herkules invid Centralstationen planeras 280 bostäder uppföras med trolig byggstart under Då busstationen flyttar från Trelleborg Övre till Trelleborg C möjliggörs bostadsbyggande i detta område, totalt cirka 330 bostäder kan uppföras här. Brandstationen flyttar om ett par år vilket ger möjlighet att i ytterligare ett centrumläge uppföra runt 100 bostäder. När infarten till de nya färjelägena i hamnen har lösts frigörs en stor del av nuvarande hamnområde för bostadsbyggande. Under kan här med start vid Duxfabriken och Ångkvarnen byggas runt bostäder. Ett område en bit från centrum i kvarteret Hyveln (Johan Kocksgatan Hedvägen) kan 200 bostäder uppföras. Det pågår en del mindre projekt som skapar bostäder i flerbostadshus genom inredning av vindar, ombyggnad av delar av butikslokaler, uppförande av mindre flerbostadshus och liknande. Dessa initiativ beräknas ge runt tio nya bostäder per år. Det är övervägande bostäder i flerbostadshus som planeras i Trelleborgs tätort. Småhus beräknas uppföras i befintliga småhusområden i Svartesjö och Serresjö samt på Västervång där cirka 100 bostäder kan uppföras. I kommunens utvecklingsorter beräknas cirka 25 procent av bostadsutbyggnaden ske. I Skegrie planeras för ett nytt område mellan nuvarande bebyggelse i Skegrie och Snarringe. Cirka 200 bostäder kan byggas här. Anderslöv och Alstad kommer att gynnas av kommande persontågstrafik via Östra Grevie. I synnerhet Anderslöv kommer att gynnas och en ökande bostadsproduktion planeras därför. Totalt kan bostadsproduktionen uppgå till drygt bostäder. Eftersom andelen bostäder i flerbostadshus är större än i småhus blir den genomsnittliga boendetätheten 2,0. Ett bostadsbyggande på drygt bostäder skulle ge en ökning med drygt invånare vilket skulle uppfylla befolkningsmålet 2028 på invånare. Planerat bostadsbyggande , antal bostäder Område Betan Sparven Förtätning Trelleborgshem Herkules Bävern ABF-huset 15 Övre och Signalen Brandstationen 100 Angkvarnen söder 500 Dux 500 Hyveln 200

12 12 (12) Förtätning, mindre projekt Pågående objekt övrigt 44 Svartesjö Serresjö Västervång Skegrie Västra Tommarp Anderslöv Alstad Smygehamn Beddingestrand Totalt Källförteckning Kommunfakta och Områdesstatistisk databas, Statistiska Centralbyrån Befolkningsplan Trelleborgs kommun. Statisticon Samverkan Skåne Sydväst, SSSV / MalmöLundregionen Bostadsmarknadsanalys för Skåne Länsstyrelsen Skåne Varför flyttar man? PP-presentation Thomas Niedomysl Bostadsmarknadsenkät 2014 Boendeplanering i praktiken en vägledning till statistiken. Boverket Befolkning och bostäder 2014, rapport. Mats Åstrand Det öppna Skåne Region Skåne Skånes befolkningsprognos Region Skåne Gällande översiktsplaner för Malmö, Vellinge, Svedala, Skurup och Staffanstorp Översiktsplan 2010 för Trelleborgs kommun Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2014

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Öckerö Kommun Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Telefon (växel): 031-97 62 00 E-post: diarium.sb@ockero.se

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från www.smalandsbilder.se 1 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND...

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2025

Bostadsförsörjningsprogram 2025 Bostadsförsörjningsprogram 2025 - väx med 1 procent En del av Utvecklingsstrategin Remissversion 2014-12-19 2 (161) Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bostadspolitiska mål för bostadsförsörjningen i Vellinge

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen Boverket Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boverket april 2006 Titel: Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Utgivare: Boverket,

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 1 Bostadsförsörjningsplan Gällivare kommun 2012-2030 Projektansvarig: Ulf Hansson, utvecklingschef Författare: Jonas Sompio, utvecklingsenheten Liza Yngström,

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Rapport 2011:16 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Boverket november 2011 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Utgivare: Boverket november

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Resultatet av en workshop 31 mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Många bostäder, men inte till alla? 3 Unga vuxna 8 Trångboddhet 12 Hemlöshet 16 Vad gör vi?

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Med sikte på 2030 Antaget i Kommunfullmäktige 2011-12-12 Micael Sandberg MWA Konsult & Invest, augusti 2011 Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats

Läs mer