Riktlinjer för bostadsförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för bostadsförsörjning"

Transkript

1 Trelleborg1000, v 1.0, TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer KS 2014/581 1 (12) Utredare Mats Åstrand , Riktlinjer för bostadsförsörjning Kommunernas skyldighet att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen har gällt sedan år 2000 och regleras i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Tillämpningen av lagstiftningen har varit något mild vilket lett till att kommunerna i praktiken inte haft absolut skyldighet att upprätta riktlinjer. Trelleborgs kommun har inte antagit några riktlinjer för bostadsförsörjning sedan lagen fastställdes. Kommunfullmäktige antog 2011 befolkningsmål om att Trelleborgs kommun ska uppnå invånare år Den önskade befolkningsutvecklingen har under 2012 och 2013 inte nått upp till den ursprungliga planen för befolkningsutveckling. Denna utveckling har medfört diskussioner om åtgärder och ett behov av en plan för bostadsförsörjning har vuxit fram. Inte heller under 2014 ser utvecklingen ut att uppnå den planerade befolkningsutvecklingen. Detta medför att under kommande år fram till 2025 behöver befolkningsökningen ligga på högre nivåer än som ursprungligen planerades Kommunfullmäktige kommer den 23 februari 2015 att ta ställning till om befolkningsmålet ska revideras till att nå invånare år Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun bygger på ett befolkningsmål om invånare år Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skärptes från den 1 januari 2014 och skyldigheten att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod betonades i förarbetena. I samma beslut tillfördes plan- och bygglagen bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja vid bl.a. planläggning. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning vara ett vägledande underlag. I kommunstyrelsens yttrade gällande revisionsrapporten Granskning av bostadsförsörjningen skriver man att Trelleborgs kommun har för avsikt att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen under Kommunstyrelsen beslutade i samband med att yttrandet antogs att uppdra åt kommundirektören att, efter att Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad har antagits, ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. Fördjupad översiktsplan antogs i juni Trelleborgs kommun Telefonväxel: E-post: Postadress: Trelleborg Org.nr:

2 2 (12) Ett viktigt komplement till Riktlinjer för bostadsförsörjning är de riktlinjer för markanvisning som håller på att tas fram. Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Ändringarna från den 1 januari 2014 innebär ett preciserande av innehåll i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer. Hänsyn ska tas till relevanta nationella och regionala mål och länsstyrelsen och andra regionala organ ska ges möjlighet att yttra sig över riktlinjerna. Kommunen ska med riktlinjerna planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska minst innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål och hur hänsyn tagits till relevanta nationella och regionala mål. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för utsatta grupper och marknadsförutsättningar. Nationella och regionala mål Det nationella målet för bostadsmarknadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Region Skåne anger i det regionala utvecklingsprogrammet Det öppna Skåne 2030 en målbild att tillgången till bostäder är god, vi har en bostadsmarknad i balans. Man poängterar vikten av att agera för ett ökat bostadsbyggande med en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Man vill stimulera ett klimatanpassat, kollektivtrafiknära, förtätat, blandat och integrerat byggande med balanserad och hållbar markanvändning. Den konkreta målsättningen för 2030 är att bostäder byggs per år i Skåne, med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseform, storlek och hustyp, för att matcha en årlig befolkningstillväxt på en procent. Näraliggande kommuner Näraliggande kommuner till Trelleborg i sydvästra Skåne; Vellinge, Svedala, Malmö och Staffanstorp, har alla höga ambitioner att växa befolkningsmässigt. Grannkommunen i öster, Skurup, har mer måttliga ambitioner. Vellinge anger i Översiktsplan 2010 som antogs 2013 att man vill växa från invånare 2010 till närmare och drygt invånare Man planerar främst för utbyggnad i kommunens centrala och östra delar, Vellinge och Hököpinge respektive Arrie, Östra Grevie och Västra Ingelstad. I dessa delar ska två tredjedelar av utbyggnaden ske. En tredjedel ska ske i övriga tätorter i kommunen. Svedala tänker öka befolkningen från invånare 2010 till invånare För denna befolkningsökning behöver man bygga 150

3 3 (12) bostäder per år där merparten, två tredjedelar, ska byggas i Svedala tätort och resterande utbyggnad i Bara och Klågerup. Malmö har antagit en ny översiktsplan under I denna anger man att det ska göras möjligt att Malmö ska kunna växa med invånare per år under kommande 20 år men att det vore mer gynnsamt med en mer måttlig ökningstakt. Utbyggnaden ska ske genom att Malmö växer inåt och förtätas och man pekar främst ut tre utbyggnadsområden; Västra hamnen- Varvsstaden-Nyhamnen, Hyllie-Holma-kroksbäck och Norra Sorgenfri- Rosengård. Den tidigare översiktsplanen från 2010 pekade ut utbyggnader i Tygelsjö, Oxie, Klagshamn och Bunkeflostrand. Planerade utbyggnader i dessa orter kommer att genomföras under de närmaste åren. Staffanstorp ska enligt Översiktsplan 2009 nästan fördubbla befolkningen under 30 år, från invånare 2008 till invånare 2038, genom utbyggnad av nuvarande tätorter, främst Staffanstorp och Hjärup. Skurup arbetar efter en översiktsplan från 2009 som anger en ökning från invånare 2008 till invånare 2018 genom utbyggnad i tätorter men även på landsbygd. De befolkningsökningar som Trelleborg, Malmö, Vellinge, Svedala och Staffanstorp siktar på har inte stöd i Region Skånes befolkningsprognos. Region Skånes befolkningsprognos sträcker sig till 2022 och i denna prognos tror man att befolkningsutvecklingen blir cirka 75 procent av vad de fem kommunerna har i sina planer. Region Skåne förväntar att på längre sikt kommer den utrikes nettoinflyttningen att minska i sydvästra Skåne. Bostads- och befolkningsutveckling i Trelleborg Befolkningsökningen har under de senaste tjugo åren varit högre än ökningen av bostadsbeståndet. Trelleborg skiljer sig därmed inte från andra kommuner som haft en positiv befolkningsutveckling. Boendetätheten har ökat från 2,20 personer per bostad 1990 till 2,25 personer per bostad Bostadsutvecklingen Antalet bostäder har ökat från till mellan 1990 och Småhusens andel av bostadsbeståndet har ökat något från 56 procent 1990 till 57 procent Under 1990-talet byggdes fler bostäder i flerbostadshus medan det under de senaste tio åren främst byggts småhus. Fördelat på upplåtelseform 2013 utgjordes 53 procent av äganderätt, 27 procent av hyresrätt och 20 procent av bostadsrätt. Mellan 2004 och 2013 nyproducerades bostäder, 77 procent av dessa var i småhus. Jämförelsen görs mellan 1990 och 2013 då dessa är de enda säkra siffrorna för bostäder i flerfamiljshus genom Folk- och bostadsräkningen 1990 och det färdiga lägenhetsregistret Befolkningsutveckling Mellan 2003 och 2013 växte befolkningen i Trelleborgs kommun med 9,5 procent, från till invånare. Detta ger en genomsnittlig årlig

4 4 (12) ökning med 0,9 procent. Befolkningssammansättningen har förändrats över perioden, det har blivit 25 procent fler som är 65 år och äldre, åringar har ökat med 38 procent, 1-5 åringar med 31 procent och nyfödda med 14 procent. Grundskolebarnen, 6-15 år, var 11 procent färre 2013 jämfört med För övriga åldersgrupper var det mindre förändringar. Skegrie är den tätort som ökat befolkningen mest och har mer än fördubblat befolkningen på tio år. Trelleborgs stad och Anderslöv har ökat med mer än tio procent, Smygehamn med nära tio procent. Övriga tätorter har mindre ökningar. Befolkningsantalet förändras beroende på födslar, dödsfall samt in- och utflyttning. Trelleborgs kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan mitten av 1980-talet. Sett över flera år har ökningen främst berott på inrikes flyttningsöverskott (skillnad mellan inflyttning och utflyttning från och till övriga kommuner i Sverige). Invandringsöverskottet har också haft stor betydelse medan födelseöverskottet (skillnad mellan födda och avlidna) har stått för den minsta andelen. Den absolut största andelen av in- och utflyttning till och från Trelleborg sker med de geografiskt närbelägna kommunerna och främst med Malmö. Studier av flyttmönster visar att främsta skälet vid flytt mellan 20 och 35 kilometer är bostad och boendemiljö. Den slutsatsen passar väl in i Trelleborgs utveckling mot boendekommun. Antalet in- och utflyttare till och från Trelleborg var, under perioden , som störst i åldrarna år. Mellan 19 och 24 år var antalet utflyttare betydligt högre än antalet inflyttare medan i åldern var inflyttarna fler än utflyttarna. Både antalet inflyttare och utflyttare minskade med ökad ålder. Bostadsmarknaden i Trelleborg Bostadsmarknaden i Trelleborg är i viss mån beroende av och gemensam med sydvästra Skåne. Marknaden för hyresrätter är i större utsträckning lokal än marknaden för bostads- och äganderätter. Genom att både bostadsrättslägenheter och småhus har en gynnsam kostnadsbild i Trelleborg relaterat till övriga Sydvästskåne är sökområdet begränsat för den som i första hand söker en bostad i Trelleborg. På motsatt sätt har Trelleborg blivit ett attraktivt alternativ som boendekommun för den som söker bostad i sydvästra Skåne. Det finns ett underskott på bostäder i Trelleborg och det är främst mindre hyreslägenheter till rimligt pris som det är stor efterfrågan på. Denna efterfrågan uttrycks främst av ungdomar och äldre där de senare också efterfrågar tillgång till hiss. Acceptansen för hyresnivåerna vid nyproducerade hyresrätter har ökat men fortfarande anser många att nivåerna är för höga vilket troligen beror på att hyresnivåerna i Trelleborg generellt är lägre än i jämförbara kommuner. Efterfrågan är stor på bostadsrätter i flerbostadshus. Bostadsköpare föredrar en högre kontantinsats och lägre hyra framför det motsatta. Marknaden för nyproducerade bostadsrätter bedöms av mäklare som försiktigt positiv.

5 5 (12) Villamarknaden har återhämtat sig efter att bankernas skärpta lånevillkor infördes Marknaden är god för villor runt två miljoner kronor men för villor som kostar 2,5 miljoner kronor eller mer är det svårare. Marknaden för nyproducerade villor är låg men bättre än för två år sedan. Hur stort underskottet är på bostäder i Trelleborg är svårt att klargöra. Om boendetätheten skulle vara på samma nivå 2013 som 1990, med 1,65 personer per lägenhet och 2,64 personer per småhus, skulle Trelleborgs kommun behövt ytterligare 376 bostäder Trelleborgshem har över personer i sin intressekö men hur många av dessa som har ett omedelbart behov av bostad finns det inte uppgift på. Planerad bostads- och befolkningsutveckling Trelleborgs kommun har ambitioner att växa och utvecklas och spela roll som regional kärna i Skånes utveckling. Befolkningsmål Trelleborgs kommun arbetar efter ett befolkningsmål om invånare år För att detta ska förverkligas behöver cirka bostäder färdigställas mellan 2015 och Det innebär en ökad befolkning med drygt 16 procent jämfört med Översiktsplan 2010 I översiktsplanen från 2010 anges att 75 procent av befolkningsökningen ska ske i Trelleborgs stad och därmed minst lika stor andel av bostadsbyggandet. Resterande andel av ny bebyggelse bör främst lokaliseras till utpekade utvecklingsorter. De områden som pekas ut för nya bostadsutbyggnader i Trelleborgs stad ligger i randen av nuvarande bebyggelse; Västervång, Mellanköpinge och Larsgården, Maglarps strand i väster, Gislöv/Serresjö i öster samt Sjöstaden. Bostadsbyggande i form av förtätning av centrum uttrycks lite försiktigare men översiktsplanen tar upp kvarteren Sjöjungfrun, Betan, Signalen och Sparven som lämpliga områden att bebyggas. På landsbygden anges huvuddelen av ny bebyggelse ske i utvecklingsorterna, varav hälften i Skegrie-Västra Tommarp, samt en mindre andel på landsbygd och i byar. Mot bakgrund av senare års småhusbyggande uttrycker översiktsplanen ett behov av även andra bostadstyper och upplåtelseformer och anger behovet av ökad variation i alla nybyggnadsområden. Fördjupad översiktsplan Trelleborgs stad I samband med beslutet om Översiktsplan 2010 beslutade kommunfullmäktige om att sätta igång ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad. Denna fördjupade översiktsplan antogs av kommunfullmäktige Den fördjupade översiktsplanen förespråkar byggandet av en tät blandstad med boende, verksamheter och service. Redan hårdgjord mark ska bebyggas och därmed kan mindre andel jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Den kommande möjligheten att bygga havsnära får stort utrymme.

6 6 (12) Fram till 2025 anger den fördjupade översiktsplanen 800 nya bostäder genom centrumförtätning, nya bostäder i Sjöstaden och 400 nya bostäder i kransområden, varav vardera 120 bostäder på Västervång, Östervång respektive Mellanköpinge. Maglarps strand anges som möjligt bebyggelseområde efter planperioden. Fördelning efter bostadstyp innebär enligt den fördjupade översiktsplanen: Villor, kedjehus och radhus: 400 bostäder i Trelleborgs stad och 900 totalt i kommunen. Lägenheter i öppna kvarter: 700 bostäder i Trelleborgs stad och 900 totalt i kommunen. Lägenheter i stadsmässiga centrumkvarter: bostäder i Trelleborgs stad och inga i övriga kommunen. Tillgänglighetsinventering av bostadsbeståndet Under hösten 2014 har ett projekt för att tillgänglighetsinventera flerbostadsbeståndet genomförts med stöd från Boverket. Under projektperioden har hela flerbostadsbeståndet i Trelleborgshems fastighetsbestånd undersökts, och därutöver har en stor del av det privata fastighetsbeståndet också inventerats. Resultaten visar att de flesta fastigheter har flera brister i entréerna, främst beroende på att det saknas kontrastmarkeringar i trappor och bra belysning i entréer och längs gångvägar. Det är således tämligen enkla och billiga åtgärder som kan vidtas för att förbättra fastigheterna ur tillgänglighetssynpunkt för fler boende. Samtidigt konstateras att en mycket stor andel av fastigheterna i flerbostadsbeståndet saknar hiss, vilket medför stora problem främst för gruppen personer med funktionsnedsättningar och äldre, men också för andra, exempelvis småbarnsfamiljer. Flera fastighetsägare har uttryckt intresse för att gå vidare och använda inventeringens resultat som underlag för åtgärder i samband med drift och underhåll. Projektet har generellt medfört ökad medvetenhet bland fastighetsägarna om vikten av god tillgänglighet, och hur man kan vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Bostadsförsörjningsplan En bostadsförsörjningsplan behöver vara långsiktig, speciellt för en kommun som vill växa. Nya bostäder ska planeras för inflyttningar samtidigt som behovet för den nuvarande befolkningen ska tillgodoses. En bostadsbyggnadsplan är på längre sikt, uppåt tio år, väldigt osäker. Det kan ta flera år från beslut om att inleda en planprocess tills den boende kan sätta nyckeln i låset. Beslut kan skjutas upp eller överklagas och därmed försena färdigställandet. Även de första åren i bostadsbyggnadsplanen innehåller ett visst mått av osäkerhet. Byggnationer kan försenas av olika anledningar, lagar kan ändras, konjunktursvängningar kan uppkomma och regler kan ändras såsom bankernas låneregler gjorde Hållbar utveckling Social hållbarhet

7 7 (12) I kommunens olika delar ska bostäder med olika upplåtelseformer, storlekar, standard och boendetyper finnas. Bostadsområden ska kunna innehålla även arbetsplatser, verksamheter, kommersiell och offentlig service, möjligheter för kultur- och fritidsaktiviteter och andra naturliga mötesplatser. Vid ny- och ombyggnad av bostäder ska tillgänglighets-, trygghets-, säkerhetsoch folkhälsoaspekter beaktas. Behovet av platser och grönområden för rekreation och uteaktiviteter ska beaktas vid nybyggnation och förtätning. Tillgång till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik för att nå andra målpunkter i staden ska ingå från början vid planläggning av bostadsområden. Miljömässig hållbarhet Vid allt byggande ska resurssnåla och miljömässigt hållbara lösningar användas. Förtätning och byggande på redan hårdgjord mark ska användas i hög utsträckning och därmed minska exploatering av jordbruksmark. Bebyggelse ska placeras så att den stärker befintlig infrastruktur. Ekonomisk hållbarhet Kostnadseffektiva lösningar ska användas vid bostadsbyggandet. En helhetslösning ska eftersträvas som inkluderar lokalbehovet för skola och omsorg. Befintliga tekniska system ska utnyttjas i hög utsträckning. Demografisk utveckling Antalet Trelleborgare 65 år och äldre har ökat med 25 procent de senaste tio åren. Antalet kommer att fortsätta öka fram till 2025 enligt befolkningsplan Även andra åldersgrupper kommer att öka och befolkningskurvan utifrån ålder kommer att bli jämnare jämfört med idag. Antal invånare efter ålder, utfall 2013 och prognos 2025

8 (12) Efterfrågan på bostäder Redan idag finns en stor efterfrågan på mindre lägenheter bland ungdomar och äldre och befolkningsutvecklingen visar på en fortsatt hög efterfrågan. Befolkningsutvecklingen indikerar också en ökad efterfrågan av bostäder från unga familjer. Samtidigt vet vi att många äldre stannar kvar i sin villa för att det inte finns lämpliga lägenheter att flytta till. Den flyttkedja som har bäst utsikter att bli framgångsrik i Trelleborg pekar mot ett ökat bostadsbyggande för äldre som kan lämna sina villor för att yngre barnfamiljer ska kunna ta över. De yngre barnfamiljerna lämnar i sin tur lägenheter för yngre par som i sin tur, i bästa fall, lämnar två mindre lägenheter lämpliga som första bostad för ungdomar som flyttar hemifrån. Bostadsbehovet för olika grupper Ungdomar och studenter Det finns ett underskott på lägenheter för ungdomar vilket beror på ett generellt underskott av små lägenheter. Särskilda ungdomsbostäder finns i två av Trelleborgshems bostadshus med totalt 33 lägenheter. Samma förhållande gäller för studenter då det inte finns särskilda studentbostäder i kommunen. Nyanlända personer Det är underskott på bostäder för nyanlända personer och svårigheten ökar ju större familjen är. Under kommande år väntas antalet flyktingar till Sverige öka. För Trelleborgs del kan det årligen handla om minst 40 ensamkommande flyktingbarn och runt 350 vuxna flyktingar och barn som kan komma till Trelleborg. Detta ställer stora krav på bostadsbyggandet. Särskilda boendeformer för äldre

9 9 (12) För tillfället råder balans mellan utbud och behov men på 2-5 års sikt kommer behovet att vara större. Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning För närvarande är det balans mellan utbud och efterfrågan och detta ser ut att råda även under kommande 3-4 år men efterfrågan kan ändras ganska snabbt. Bostäder för dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden Kommunen hyr ut lägenheter i andrahand, förenade med tillsyn eller särskilda villkor eller regler till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Då det i allmänhet är bostadsbrist blir det självklart ännu svårare för den som har problem av olika slag. Även kommunen får svårare att hitta lägenheter att hyra ut i andrahand om det råder underskott på bostäder. Marknadsförutsättningar sydvästra Skåne De fem kommunerna vars planer för befolkningsökning tidigare redovisats planerar att totalt växa till invånare Region Skåne tror inte i sin befolkningsprognos att detta är möjligt utan hamnar på invånare samma år, Skulle de fem kommunerna realisera sina bostadsbyggnadsplaner skulle det innebära ett bostadsöverskott. Det är dock svårt att tro att detta skulle hända, dessutom anger Malmö i sin översiktsplan att det vore gynnsamt för staden att växa lite långsammare än vad man planerar för. Sydvästra Skåne kan betraktas som en gemensam bostadsmarknad för de som redan bor här. På småhusmarknaden kan det vara så till stor del medan det för bostäder i flerbostadshus till mindre del är gemensam bostadsmarknad. Vid inflyttning från andra delar av landet är marknaden mer förskjuten mot Malmö och Lund. Inflyttningen till Trelleborg sker främst från närliggande kommuner där främsta anledningen troligtvis är boendemiljön. Trelleborgs roll som boendekommun har förstärkts under de senaste åren i takt med att antalet arbetstillfällen blivit färre i förhållande till befolkningsantalet. Under dessa år har utpendlingen ökat i betydligt högre grad än inpendlingen så att andelen Trelleborgare som idag jobbar i annan kommun är närmare 50 procent. Trelleborg kommer med stor sannolikhet att bli attraktivare som bostadsort när persontågtrafiken kommit igång. Tillgången till persontåg kommer troligen också att öka Trelleborgs attraktivitet för företagsetableringar vilket i förlängningen också gör Trelleborg till en attraktivare bostadsort. Kommunala strategier för balans på bostadsmarknaden Parkeringsnormen vid nybyggnation behöver sänkas för att bättre möta de förhållanden som råder, för att uppmuntra ett minskat bilberoende och för att sänka kostnaderna för bostadsproduktion.

10 10 (12) En gemensam bostadsförmedling där de större bostadsföretagen i Trelleborg är anslutna för att göra det enklare för bostadssökande och göra bostadsmarknaden i Trelleborg tillgängligare. Information om alla lediga tomter på kommunens webbplats för att ingen ska förledas att tro att bara kommunen tillhandahåller tomter. Bra förhållande med medborgare och byggföretag genom korrekt information och ett bra bemötande. Korta och förutsägbara handläggningstider för att underrätta planering och därmed effektivare byggtider. God markberedskap som möjliggör intensionerna i kommunens översiktsplaner. Byggklar mark i omfattning som matchar efterfrågan vilket ökar möjligheten för bostadsbyggande men också ökar möjligheten för kommunen att styra placering och utformning av byggandet. En tät blandstad med boende, verksamheter och service ska vara den ledande inriktningen för stadens utveckling. Nybyggnation ska ske primärt längs befintligt trafikstråk för att reducera investeringskostnader för infrastruktur och öka möjligheten för förbättrad kollektivtrafik. Samverkan MalmöLundregionen. Bostadsförsörjningen blir alltmer en regional fråga. Sydvästra Skåne kommer sannolikt att ha fortsatt hög befolkningsökning. En bra samverkan mellan kommunerna ökar möjligheten för att det bostadsbyggandet görs effektivt och kan tillgodose behovet. Förverkliga planerna för staden. Dessa planer föder ett intresse för Trelleborg som bostadsort men för att ett intresse ska förverkligas behövs konkret resultat. Bygga attraktiva bostäder; unika bostäder med kvalitet i boendet och med havsutsikt. Detta förstärker Trelleborg som stad och skapar intresse för boende och bostadsbyggande. Bostadsbyggnadsplan Det är fullt möjligt att bygga bostäder i Trelleborgs kommun under kommande tio år som medför att befolkningsmålet från 2011 på invånare 2025 uppfylls. En revidering till att befolkningsmålet istället uppnås 2028 ger en mer hanterbar befolkningsutveckling och en mer realistisk bostadsutbyggnad. Det allmännyttiga bostadsföretaget AB Trelleborgshem planerar att bebygga i två centrumnära lägen, kvarteret Betan och kvarteret Sparven, med 128 respektive 160 lägenheter. Man planerar också att förtäta i befintliga bostadsområden med mellan 100 och 300 lägenheter under den kommande tioårsperioden. I centrumläge är ombyggnadsarbeten för 24 mindre lägenheter igång i f.d. Centralskolan i kvarteret Bävern och de närmaste åren ska 60 lägenheter byggas i tre hus i detta område.

11 11 (12) I kvarteret Herkules invid Centralstationen planeras 280 bostäder uppföras med trolig byggstart under Då busstationen flyttar från Trelleborg Övre till Trelleborg C möjliggörs bostadsbyggande i detta område, totalt cirka 330 bostäder kan uppföras här. Brandstationen flyttar om ett par år vilket ger möjlighet att i ytterligare ett centrumläge uppföra runt 100 bostäder. När infarten till de nya färjelägena i hamnen har lösts frigörs en stor del av nuvarande hamnområde för bostadsbyggande. Under kan här med start vid Duxfabriken och Ångkvarnen byggas runt bostäder. Ett område en bit från centrum i kvarteret Hyveln (Johan Kocksgatan Hedvägen) kan 200 bostäder uppföras. Det pågår en del mindre projekt som skapar bostäder i flerbostadshus genom inredning av vindar, ombyggnad av delar av butikslokaler, uppförande av mindre flerbostadshus och liknande. Dessa initiativ beräknas ge runt tio nya bostäder per år. Det är övervägande bostäder i flerbostadshus som planeras i Trelleborgs tätort. Småhus beräknas uppföras i befintliga småhusområden i Svartesjö och Serresjö samt på Västervång där cirka 100 bostäder kan uppföras. I kommunens utvecklingsorter beräknas cirka 25 procent av bostadsutbyggnaden ske. I Skegrie planeras för ett nytt område mellan nuvarande bebyggelse i Skegrie och Snarringe. Cirka 200 bostäder kan byggas här. Anderslöv och Alstad kommer att gynnas av kommande persontågstrafik via Östra Grevie. I synnerhet Anderslöv kommer att gynnas och en ökande bostadsproduktion planeras därför. Totalt kan bostadsproduktionen uppgå till drygt bostäder. Eftersom andelen bostäder i flerbostadshus är större än i småhus blir den genomsnittliga boendetätheten 2,0. Ett bostadsbyggande på drygt bostäder skulle ge en ökning med drygt invånare vilket skulle uppfylla befolkningsmålet 2028 på invånare. Planerat bostadsbyggande , antal bostäder Område Betan Sparven Förtätning Trelleborgshem Herkules Bävern ABF-huset 15 Övre och Signalen Brandstationen 100 Angkvarnen söder 500 Dux 500 Hyveln 200

12 12 (12) Förtätning, mindre projekt Pågående objekt övrigt 44 Svartesjö Serresjö Västervång Skegrie Västra Tommarp Anderslöv Alstad Smygehamn Beddingestrand Totalt Källförteckning Kommunfakta och Områdesstatistisk databas, Statistiska Centralbyrån Befolkningsplan Trelleborgs kommun. Statisticon Samverkan Skåne Sydväst, SSSV / MalmöLundregionen Bostadsmarknadsanalys för Skåne Länsstyrelsen Skåne Varför flyttar man? PP-presentation Thomas Niedomysl Bostadsmarknadsenkät 2014 Boendeplanering i praktiken en vägledning till statistiken. Boverket Befolkning och bostäder 2014, rapport. Mats Åstrand Det öppna Skåne Region Skåne Skånes befolkningsprognos Region Skåne Gällande översiktsplaner för Malmö, Vellinge, Svedala, Skurup och Staffanstorp Översiktsplan 2010 för Trelleborgs kommun Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2014

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden

Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-05-04 KS 2014/581 1 (8) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 42 2949 mats.astrand@trelleborg.se Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se www.pwc.se Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun Februari 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Inledning Huddinge kommun är en starkt växande kommun i länet, läget är attraktivt för boende med närhet till centrala Stockholm, bra kollektivtrafik

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17 BU D G ET O C H PL AN ER 20 15 2 01 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015 2019 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17 9 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015-2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogram Program antaget av Dnr SPN-168/2005 263 Kommunfullmäktige 2007-04-23 Bostadsbyggnadsprogram 2007 för Norrköpings kommun 2(14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 3 Mål och strategier

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun 2014-2017

Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun 2014-2017 Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun 2014-2017 SAMRÅDSHANDLING Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm

Läs mer

BOENDE. Bostadsbeståndet och de boende

BOENDE. Bostadsbeståndet och de boende BOENDE BOENDE Behovet av nya bostäder i Båstads kommun följer inte enkelt från en analys av befolkningsstatistik och bostadstillgång. Kommunens roll för fritidsboendet har en stor inverkan på bostadsbyggandet

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Fogelström. Lösningar för bostadsförsörjning

Fogelström. Lösningar för bostadsförsörjning Fogelström Lösningar för bostadsförsörjning Oktober 2015 Uppdrag med fokus på boende för asylsökande Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter Migrationsverkets vision

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015 Datum 2015-06-08 1(27) Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239000

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Uppdragsbeskrivning; - En beskrivning och analys av kommunens olika geografiska områdens förutsättningar

Läs mer

BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande. Analys av regional bostadsmarknad År 2014 I Uppsala län

BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande. Analys av regional bostadsmarknad År 2014 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 I Uppsala län Bostadsmarknadsenkäten en unik koll på bostadsmarknaden Länsstyrelsen följer utvecklingen

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknaden 2015 2013 Bostadsmarknadsanalys Meddelande 2015 2013 : 10 XX Bostadsmarknaden i Hallands län 2015-06-12 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2015-10 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M --2015/10--SE

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden

Analys av bostadsmarknaden 2012:16 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2012 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport 2012:16 Rapportnamn: Utgivare: Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 Karlskrona Upplaga:

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Rapport 2013:23 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Boverket december 2013 Titel:

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

Bostadsläget i Höör 2015

Bostadsläget i Höör 2015 Bostadsläget i Höör 2015 Årlig uppföljning av bostadsmarknaden Bostadsläget i Höör 2015 Kommunen har ansvar för att planera för bostadsförsörjningen. Syftet med kommunens planering är att skapa förutsättningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer