Riktlinjer för bostadsförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för bostadsförsörjning"

Transkript

1 Trelleborg1000, v 1.0, TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer KS 2014/581 1 (12) Utredare Mats Åstrand , Riktlinjer för bostadsförsörjning Kommunernas skyldighet att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen har gällt sedan år 2000 och regleras i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Tillämpningen av lagstiftningen har varit något mild vilket lett till att kommunerna i praktiken inte haft absolut skyldighet att upprätta riktlinjer. Trelleborgs kommun har inte antagit några riktlinjer för bostadsförsörjning sedan lagen fastställdes. Kommunfullmäktige antog 2011 befolkningsmål om att Trelleborgs kommun ska uppnå invånare år Den önskade befolkningsutvecklingen har under 2012 och 2013 inte nått upp till den ursprungliga planen för befolkningsutveckling. Denna utveckling har medfört diskussioner om åtgärder och ett behov av en plan för bostadsförsörjning har vuxit fram. Inte heller under 2014 ser utvecklingen ut att uppnå den planerade befolkningsutvecklingen. Detta medför att under kommande år fram till 2025 behöver befolkningsökningen ligga på högre nivåer än som ursprungligen planerades Kommunfullmäktige kommer den 23 februari 2015 att ta ställning till om befolkningsmålet ska revideras till att nå invånare år Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun bygger på ett befolkningsmål om invånare år Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skärptes från den 1 januari 2014 och skyldigheten att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod betonades i förarbetena. I samma beslut tillfördes plan- och bygglagen bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja vid bl.a. planläggning. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning vara ett vägledande underlag. I kommunstyrelsens yttrade gällande revisionsrapporten Granskning av bostadsförsörjningen skriver man att Trelleborgs kommun har för avsikt att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen under Kommunstyrelsen beslutade i samband med att yttrandet antogs att uppdra åt kommundirektören att, efter att Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad har antagits, ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. Fördjupad översiktsplan antogs i juni Trelleborgs kommun Telefonväxel: E-post: Postadress: Trelleborg Org.nr:

2 2 (12) Ett viktigt komplement till Riktlinjer för bostadsförsörjning är de riktlinjer för markanvisning som håller på att tas fram. Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Ändringarna från den 1 januari 2014 innebär ett preciserande av innehåll i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer. Hänsyn ska tas till relevanta nationella och regionala mål och länsstyrelsen och andra regionala organ ska ges möjlighet att yttra sig över riktlinjerna. Kommunen ska med riktlinjerna planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska minst innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål och hur hänsyn tagits till relevanta nationella och regionala mål. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för utsatta grupper och marknadsförutsättningar. Nationella och regionala mål Det nationella målet för bostadsmarknadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Region Skåne anger i det regionala utvecklingsprogrammet Det öppna Skåne 2030 en målbild att tillgången till bostäder är god, vi har en bostadsmarknad i balans. Man poängterar vikten av att agera för ett ökat bostadsbyggande med en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Man vill stimulera ett klimatanpassat, kollektivtrafiknära, förtätat, blandat och integrerat byggande med balanserad och hållbar markanvändning. Den konkreta målsättningen för 2030 är att bostäder byggs per år i Skåne, med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseform, storlek och hustyp, för att matcha en årlig befolkningstillväxt på en procent. Näraliggande kommuner Näraliggande kommuner till Trelleborg i sydvästra Skåne; Vellinge, Svedala, Malmö och Staffanstorp, har alla höga ambitioner att växa befolkningsmässigt. Grannkommunen i öster, Skurup, har mer måttliga ambitioner. Vellinge anger i Översiktsplan 2010 som antogs 2013 att man vill växa från invånare 2010 till närmare och drygt invånare Man planerar främst för utbyggnad i kommunens centrala och östra delar, Vellinge och Hököpinge respektive Arrie, Östra Grevie och Västra Ingelstad. I dessa delar ska två tredjedelar av utbyggnaden ske. En tredjedel ska ske i övriga tätorter i kommunen. Svedala tänker öka befolkningen från invånare 2010 till invånare För denna befolkningsökning behöver man bygga 150

3 3 (12) bostäder per år där merparten, två tredjedelar, ska byggas i Svedala tätort och resterande utbyggnad i Bara och Klågerup. Malmö har antagit en ny översiktsplan under I denna anger man att det ska göras möjligt att Malmö ska kunna växa med invånare per år under kommande 20 år men att det vore mer gynnsamt med en mer måttlig ökningstakt. Utbyggnaden ska ske genom att Malmö växer inåt och förtätas och man pekar främst ut tre utbyggnadsområden; Västra hamnen- Varvsstaden-Nyhamnen, Hyllie-Holma-kroksbäck och Norra Sorgenfri- Rosengård. Den tidigare översiktsplanen från 2010 pekade ut utbyggnader i Tygelsjö, Oxie, Klagshamn och Bunkeflostrand. Planerade utbyggnader i dessa orter kommer att genomföras under de närmaste åren. Staffanstorp ska enligt Översiktsplan 2009 nästan fördubbla befolkningen under 30 år, från invånare 2008 till invånare 2038, genom utbyggnad av nuvarande tätorter, främst Staffanstorp och Hjärup. Skurup arbetar efter en översiktsplan från 2009 som anger en ökning från invånare 2008 till invånare 2018 genom utbyggnad i tätorter men även på landsbygd. De befolkningsökningar som Trelleborg, Malmö, Vellinge, Svedala och Staffanstorp siktar på har inte stöd i Region Skånes befolkningsprognos. Region Skånes befolkningsprognos sträcker sig till 2022 och i denna prognos tror man att befolkningsutvecklingen blir cirka 75 procent av vad de fem kommunerna har i sina planer. Region Skåne förväntar att på längre sikt kommer den utrikes nettoinflyttningen att minska i sydvästra Skåne. Bostads- och befolkningsutveckling i Trelleborg Befolkningsökningen har under de senaste tjugo åren varit högre än ökningen av bostadsbeståndet. Trelleborg skiljer sig därmed inte från andra kommuner som haft en positiv befolkningsutveckling. Boendetätheten har ökat från 2,20 personer per bostad 1990 till 2,25 personer per bostad Bostadsutvecklingen Antalet bostäder har ökat från till mellan 1990 och Småhusens andel av bostadsbeståndet har ökat något från 56 procent 1990 till 57 procent Under 1990-talet byggdes fler bostäder i flerbostadshus medan det under de senaste tio åren främst byggts småhus. Fördelat på upplåtelseform 2013 utgjordes 53 procent av äganderätt, 27 procent av hyresrätt och 20 procent av bostadsrätt. Mellan 2004 och 2013 nyproducerades bostäder, 77 procent av dessa var i småhus. Jämförelsen görs mellan 1990 och 2013 då dessa är de enda säkra siffrorna för bostäder i flerfamiljshus genom Folk- och bostadsräkningen 1990 och det färdiga lägenhetsregistret Befolkningsutveckling Mellan 2003 och 2013 växte befolkningen i Trelleborgs kommun med 9,5 procent, från till invånare. Detta ger en genomsnittlig årlig

4 4 (12) ökning med 0,9 procent. Befolkningssammansättningen har förändrats över perioden, det har blivit 25 procent fler som är 65 år och äldre, åringar har ökat med 38 procent, 1-5 åringar med 31 procent och nyfödda med 14 procent. Grundskolebarnen, 6-15 år, var 11 procent färre 2013 jämfört med För övriga åldersgrupper var det mindre förändringar. Skegrie är den tätort som ökat befolkningen mest och har mer än fördubblat befolkningen på tio år. Trelleborgs stad och Anderslöv har ökat med mer än tio procent, Smygehamn med nära tio procent. Övriga tätorter har mindre ökningar. Befolkningsantalet förändras beroende på födslar, dödsfall samt in- och utflyttning. Trelleborgs kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan mitten av 1980-talet. Sett över flera år har ökningen främst berott på inrikes flyttningsöverskott (skillnad mellan inflyttning och utflyttning från och till övriga kommuner i Sverige). Invandringsöverskottet har också haft stor betydelse medan födelseöverskottet (skillnad mellan födda och avlidna) har stått för den minsta andelen. Den absolut största andelen av in- och utflyttning till och från Trelleborg sker med de geografiskt närbelägna kommunerna och främst med Malmö. Studier av flyttmönster visar att främsta skälet vid flytt mellan 20 och 35 kilometer är bostad och boendemiljö. Den slutsatsen passar väl in i Trelleborgs utveckling mot boendekommun. Antalet in- och utflyttare till och från Trelleborg var, under perioden , som störst i åldrarna år. Mellan 19 och 24 år var antalet utflyttare betydligt högre än antalet inflyttare medan i åldern var inflyttarna fler än utflyttarna. Både antalet inflyttare och utflyttare minskade med ökad ålder. Bostadsmarknaden i Trelleborg Bostadsmarknaden i Trelleborg är i viss mån beroende av och gemensam med sydvästra Skåne. Marknaden för hyresrätter är i större utsträckning lokal än marknaden för bostads- och äganderätter. Genom att både bostadsrättslägenheter och småhus har en gynnsam kostnadsbild i Trelleborg relaterat till övriga Sydvästskåne är sökområdet begränsat för den som i första hand söker en bostad i Trelleborg. På motsatt sätt har Trelleborg blivit ett attraktivt alternativ som boendekommun för den som söker bostad i sydvästra Skåne. Det finns ett underskott på bostäder i Trelleborg och det är främst mindre hyreslägenheter till rimligt pris som det är stor efterfrågan på. Denna efterfrågan uttrycks främst av ungdomar och äldre där de senare också efterfrågar tillgång till hiss. Acceptansen för hyresnivåerna vid nyproducerade hyresrätter har ökat men fortfarande anser många att nivåerna är för höga vilket troligen beror på att hyresnivåerna i Trelleborg generellt är lägre än i jämförbara kommuner. Efterfrågan är stor på bostadsrätter i flerbostadshus. Bostadsköpare föredrar en högre kontantinsats och lägre hyra framför det motsatta. Marknaden för nyproducerade bostadsrätter bedöms av mäklare som försiktigt positiv.

5 5 (12) Villamarknaden har återhämtat sig efter att bankernas skärpta lånevillkor infördes Marknaden är god för villor runt två miljoner kronor men för villor som kostar 2,5 miljoner kronor eller mer är det svårare. Marknaden för nyproducerade villor är låg men bättre än för två år sedan. Hur stort underskottet är på bostäder i Trelleborg är svårt att klargöra. Om boendetätheten skulle vara på samma nivå 2013 som 1990, med 1,65 personer per lägenhet och 2,64 personer per småhus, skulle Trelleborgs kommun behövt ytterligare 376 bostäder Trelleborgshem har över personer i sin intressekö men hur många av dessa som har ett omedelbart behov av bostad finns det inte uppgift på. Planerad bostads- och befolkningsutveckling Trelleborgs kommun har ambitioner att växa och utvecklas och spela roll som regional kärna i Skånes utveckling. Befolkningsmål Trelleborgs kommun arbetar efter ett befolkningsmål om invånare år För att detta ska förverkligas behöver cirka bostäder färdigställas mellan 2015 och Det innebär en ökad befolkning med drygt 16 procent jämfört med Översiktsplan 2010 I översiktsplanen från 2010 anges att 75 procent av befolkningsökningen ska ske i Trelleborgs stad och därmed minst lika stor andel av bostadsbyggandet. Resterande andel av ny bebyggelse bör främst lokaliseras till utpekade utvecklingsorter. De områden som pekas ut för nya bostadsutbyggnader i Trelleborgs stad ligger i randen av nuvarande bebyggelse; Västervång, Mellanköpinge och Larsgården, Maglarps strand i väster, Gislöv/Serresjö i öster samt Sjöstaden. Bostadsbyggande i form av förtätning av centrum uttrycks lite försiktigare men översiktsplanen tar upp kvarteren Sjöjungfrun, Betan, Signalen och Sparven som lämpliga områden att bebyggas. På landsbygden anges huvuddelen av ny bebyggelse ske i utvecklingsorterna, varav hälften i Skegrie-Västra Tommarp, samt en mindre andel på landsbygd och i byar. Mot bakgrund av senare års småhusbyggande uttrycker översiktsplanen ett behov av även andra bostadstyper och upplåtelseformer och anger behovet av ökad variation i alla nybyggnadsområden. Fördjupad översiktsplan Trelleborgs stad I samband med beslutet om Översiktsplan 2010 beslutade kommunfullmäktige om att sätta igång ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad. Denna fördjupade översiktsplan antogs av kommunfullmäktige Den fördjupade översiktsplanen förespråkar byggandet av en tät blandstad med boende, verksamheter och service. Redan hårdgjord mark ska bebyggas och därmed kan mindre andel jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Den kommande möjligheten att bygga havsnära får stort utrymme.

6 6 (12) Fram till 2025 anger den fördjupade översiktsplanen 800 nya bostäder genom centrumförtätning, nya bostäder i Sjöstaden och 400 nya bostäder i kransområden, varav vardera 120 bostäder på Västervång, Östervång respektive Mellanköpinge. Maglarps strand anges som möjligt bebyggelseområde efter planperioden. Fördelning efter bostadstyp innebär enligt den fördjupade översiktsplanen: Villor, kedjehus och radhus: 400 bostäder i Trelleborgs stad och 900 totalt i kommunen. Lägenheter i öppna kvarter: 700 bostäder i Trelleborgs stad och 900 totalt i kommunen. Lägenheter i stadsmässiga centrumkvarter: bostäder i Trelleborgs stad och inga i övriga kommunen. Tillgänglighetsinventering av bostadsbeståndet Under hösten 2014 har ett projekt för att tillgänglighetsinventera flerbostadsbeståndet genomförts med stöd från Boverket. Under projektperioden har hela flerbostadsbeståndet i Trelleborgshems fastighetsbestånd undersökts, och därutöver har en stor del av det privata fastighetsbeståndet också inventerats. Resultaten visar att de flesta fastigheter har flera brister i entréerna, främst beroende på att det saknas kontrastmarkeringar i trappor och bra belysning i entréer och längs gångvägar. Det är således tämligen enkla och billiga åtgärder som kan vidtas för att förbättra fastigheterna ur tillgänglighetssynpunkt för fler boende. Samtidigt konstateras att en mycket stor andel av fastigheterna i flerbostadsbeståndet saknar hiss, vilket medför stora problem främst för gruppen personer med funktionsnedsättningar och äldre, men också för andra, exempelvis småbarnsfamiljer. Flera fastighetsägare har uttryckt intresse för att gå vidare och använda inventeringens resultat som underlag för åtgärder i samband med drift och underhåll. Projektet har generellt medfört ökad medvetenhet bland fastighetsägarna om vikten av god tillgänglighet, och hur man kan vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Bostadsförsörjningsplan En bostadsförsörjningsplan behöver vara långsiktig, speciellt för en kommun som vill växa. Nya bostäder ska planeras för inflyttningar samtidigt som behovet för den nuvarande befolkningen ska tillgodoses. En bostadsbyggnadsplan är på längre sikt, uppåt tio år, väldigt osäker. Det kan ta flera år från beslut om att inleda en planprocess tills den boende kan sätta nyckeln i låset. Beslut kan skjutas upp eller överklagas och därmed försena färdigställandet. Även de första åren i bostadsbyggnadsplanen innehåller ett visst mått av osäkerhet. Byggnationer kan försenas av olika anledningar, lagar kan ändras, konjunktursvängningar kan uppkomma och regler kan ändras såsom bankernas låneregler gjorde Hållbar utveckling Social hållbarhet

7 7 (12) I kommunens olika delar ska bostäder med olika upplåtelseformer, storlekar, standard och boendetyper finnas. Bostadsområden ska kunna innehålla även arbetsplatser, verksamheter, kommersiell och offentlig service, möjligheter för kultur- och fritidsaktiviteter och andra naturliga mötesplatser. Vid ny- och ombyggnad av bostäder ska tillgänglighets-, trygghets-, säkerhetsoch folkhälsoaspekter beaktas. Behovet av platser och grönområden för rekreation och uteaktiviteter ska beaktas vid nybyggnation och förtätning. Tillgång till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik för att nå andra målpunkter i staden ska ingå från början vid planläggning av bostadsområden. Miljömässig hållbarhet Vid allt byggande ska resurssnåla och miljömässigt hållbara lösningar användas. Förtätning och byggande på redan hårdgjord mark ska användas i hög utsträckning och därmed minska exploatering av jordbruksmark. Bebyggelse ska placeras så att den stärker befintlig infrastruktur. Ekonomisk hållbarhet Kostnadseffektiva lösningar ska användas vid bostadsbyggandet. En helhetslösning ska eftersträvas som inkluderar lokalbehovet för skola och omsorg. Befintliga tekniska system ska utnyttjas i hög utsträckning. Demografisk utveckling Antalet Trelleborgare 65 år och äldre har ökat med 25 procent de senaste tio åren. Antalet kommer att fortsätta öka fram till 2025 enligt befolkningsplan Även andra åldersgrupper kommer att öka och befolkningskurvan utifrån ålder kommer att bli jämnare jämfört med idag. Antal invånare efter ålder, utfall 2013 och prognos 2025

8 (12) Efterfrågan på bostäder Redan idag finns en stor efterfrågan på mindre lägenheter bland ungdomar och äldre och befolkningsutvecklingen visar på en fortsatt hög efterfrågan. Befolkningsutvecklingen indikerar också en ökad efterfrågan av bostäder från unga familjer. Samtidigt vet vi att många äldre stannar kvar i sin villa för att det inte finns lämpliga lägenheter att flytta till. Den flyttkedja som har bäst utsikter att bli framgångsrik i Trelleborg pekar mot ett ökat bostadsbyggande för äldre som kan lämna sina villor för att yngre barnfamiljer ska kunna ta över. De yngre barnfamiljerna lämnar i sin tur lägenheter för yngre par som i sin tur, i bästa fall, lämnar två mindre lägenheter lämpliga som första bostad för ungdomar som flyttar hemifrån. Bostadsbehovet för olika grupper Ungdomar och studenter Det finns ett underskott på lägenheter för ungdomar vilket beror på ett generellt underskott av små lägenheter. Särskilda ungdomsbostäder finns i två av Trelleborgshems bostadshus med totalt 33 lägenheter. Samma förhållande gäller för studenter då det inte finns särskilda studentbostäder i kommunen. Nyanlända personer Det är underskott på bostäder för nyanlända personer och svårigheten ökar ju större familjen är. Under kommande år väntas antalet flyktingar till Sverige öka. För Trelleborgs del kan det årligen handla om minst 40 ensamkommande flyktingbarn och runt 350 vuxna flyktingar och barn som kan komma till Trelleborg. Detta ställer stora krav på bostadsbyggandet. Särskilda boendeformer för äldre

9 9 (12) För tillfället råder balans mellan utbud och behov men på 2-5 års sikt kommer behovet att vara större. Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning För närvarande är det balans mellan utbud och efterfrågan och detta ser ut att råda även under kommande 3-4 år men efterfrågan kan ändras ganska snabbt. Bostäder för dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden Kommunen hyr ut lägenheter i andrahand, förenade med tillsyn eller särskilda villkor eller regler till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Då det i allmänhet är bostadsbrist blir det självklart ännu svårare för den som har problem av olika slag. Även kommunen får svårare att hitta lägenheter att hyra ut i andrahand om det råder underskott på bostäder. Marknadsförutsättningar sydvästra Skåne De fem kommunerna vars planer för befolkningsökning tidigare redovisats planerar att totalt växa till invånare Region Skåne tror inte i sin befolkningsprognos att detta är möjligt utan hamnar på invånare samma år, Skulle de fem kommunerna realisera sina bostadsbyggnadsplaner skulle det innebära ett bostadsöverskott. Det är dock svårt att tro att detta skulle hända, dessutom anger Malmö i sin översiktsplan att det vore gynnsamt för staden att växa lite långsammare än vad man planerar för. Sydvästra Skåne kan betraktas som en gemensam bostadsmarknad för de som redan bor här. På småhusmarknaden kan det vara så till stor del medan det för bostäder i flerbostadshus till mindre del är gemensam bostadsmarknad. Vid inflyttning från andra delar av landet är marknaden mer förskjuten mot Malmö och Lund. Inflyttningen till Trelleborg sker främst från närliggande kommuner där främsta anledningen troligtvis är boendemiljön. Trelleborgs roll som boendekommun har förstärkts under de senaste åren i takt med att antalet arbetstillfällen blivit färre i förhållande till befolkningsantalet. Under dessa år har utpendlingen ökat i betydligt högre grad än inpendlingen så att andelen Trelleborgare som idag jobbar i annan kommun är närmare 50 procent. Trelleborg kommer med stor sannolikhet att bli attraktivare som bostadsort när persontågtrafiken kommit igång. Tillgången till persontåg kommer troligen också att öka Trelleborgs attraktivitet för företagsetableringar vilket i förlängningen också gör Trelleborg till en attraktivare bostadsort. Kommunala strategier för balans på bostadsmarknaden Parkeringsnormen vid nybyggnation behöver sänkas för att bättre möta de förhållanden som råder, för att uppmuntra ett minskat bilberoende och för att sänka kostnaderna för bostadsproduktion.

10 10 (12) En gemensam bostadsförmedling där de större bostadsföretagen i Trelleborg är anslutna för att göra det enklare för bostadssökande och göra bostadsmarknaden i Trelleborg tillgängligare. Information om alla lediga tomter på kommunens webbplats för att ingen ska förledas att tro att bara kommunen tillhandahåller tomter. Bra förhållande med medborgare och byggföretag genom korrekt information och ett bra bemötande. Korta och förutsägbara handläggningstider för att underrätta planering och därmed effektivare byggtider. God markberedskap som möjliggör intensionerna i kommunens översiktsplaner. Byggklar mark i omfattning som matchar efterfrågan vilket ökar möjligheten för bostadsbyggande men också ökar möjligheten för kommunen att styra placering och utformning av byggandet. En tät blandstad med boende, verksamheter och service ska vara den ledande inriktningen för stadens utveckling. Nybyggnation ska ske primärt längs befintligt trafikstråk för att reducera investeringskostnader för infrastruktur och öka möjligheten för förbättrad kollektivtrafik. Samverkan MalmöLundregionen. Bostadsförsörjningen blir alltmer en regional fråga. Sydvästra Skåne kommer sannolikt att ha fortsatt hög befolkningsökning. En bra samverkan mellan kommunerna ökar möjligheten för att det bostadsbyggandet görs effektivt och kan tillgodose behovet. Förverkliga planerna för staden. Dessa planer föder ett intresse för Trelleborg som bostadsort men för att ett intresse ska förverkligas behövs konkret resultat. Bygga attraktiva bostäder; unika bostäder med kvalitet i boendet och med havsutsikt. Detta förstärker Trelleborg som stad och skapar intresse för boende och bostadsbyggande. Bostadsbyggnadsplan Det är fullt möjligt att bygga bostäder i Trelleborgs kommun under kommande tio år som medför att befolkningsmålet från 2011 på invånare 2025 uppfylls. En revidering till att befolkningsmålet istället uppnås 2028 ger en mer hanterbar befolkningsutveckling och en mer realistisk bostadsutbyggnad. Det allmännyttiga bostadsföretaget AB Trelleborgshem planerar att bebygga i två centrumnära lägen, kvarteret Betan och kvarteret Sparven, med 128 respektive 160 lägenheter. Man planerar också att förtäta i befintliga bostadsområden med mellan 100 och 300 lägenheter under den kommande tioårsperioden. I centrumläge är ombyggnadsarbeten för 24 mindre lägenheter igång i f.d. Centralskolan i kvarteret Bävern och de närmaste åren ska 60 lägenheter byggas i tre hus i detta område.

11 11 (12) I kvarteret Herkules invid Centralstationen planeras 280 bostäder uppföras med trolig byggstart under Då busstationen flyttar från Trelleborg Övre till Trelleborg C möjliggörs bostadsbyggande i detta område, totalt cirka 330 bostäder kan uppföras här. Brandstationen flyttar om ett par år vilket ger möjlighet att i ytterligare ett centrumläge uppföra runt 100 bostäder. När infarten till de nya färjelägena i hamnen har lösts frigörs en stor del av nuvarande hamnområde för bostadsbyggande. Under kan här med start vid Duxfabriken och Ångkvarnen byggas runt bostäder. Ett område en bit från centrum i kvarteret Hyveln (Johan Kocksgatan Hedvägen) kan 200 bostäder uppföras. Det pågår en del mindre projekt som skapar bostäder i flerbostadshus genom inredning av vindar, ombyggnad av delar av butikslokaler, uppförande av mindre flerbostadshus och liknande. Dessa initiativ beräknas ge runt tio nya bostäder per år. Det är övervägande bostäder i flerbostadshus som planeras i Trelleborgs tätort. Småhus beräknas uppföras i befintliga småhusområden i Svartesjö och Serresjö samt på Västervång där cirka 100 bostäder kan uppföras. I kommunens utvecklingsorter beräknas cirka 25 procent av bostadsutbyggnaden ske. I Skegrie planeras för ett nytt område mellan nuvarande bebyggelse i Skegrie och Snarringe. Cirka 200 bostäder kan byggas här. Anderslöv och Alstad kommer att gynnas av kommande persontågstrafik via Östra Grevie. I synnerhet Anderslöv kommer att gynnas och en ökande bostadsproduktion planeras därför. Totalt kan bostadsproduktionen uppgå till drygt bostäder. Eftersom andelen bostäder i flerbostadshus är större än i småhus blir den genomsnittliga boendetätheten 2,0. Ett bostadsbyggande på drygt bostäder skulle ge en ökning med drygt invånare vilket skulle uppfylla befolkningsmålet 2028 på invånare. Planerat bostadsbyggande , antal bostäder Område Betan Sparven Förtätning Trelleborgshem Herkules Bävern ABF-huset 15 Övre och Signalen Brandstationen 100 Angkvarnen söder 500 Dux 500 Hyveln 200

12 12 (12) Förtätning, mindre projekt Pågående objekt övrigt 44 Svartesjö Serresjö Västervång Skegrie Västra Tommarp Anderslöv Alstad Smygehamn Beddingestrand Totalt Källförteckning Kommunfakta och Områdesstatistisk databas, Statistiska Centralbyrån Befolkningsplan Trelleborgs kommun. Statisticon Samverkan Skåne Sydväst, SSSV / MalmöLundregionen Bostadsmarknadsanalys för Skåne Länsstyrelsen Skåne Varför flyttar man? PP-presentation Thomas Niedomysl Bostadsmarknadsenkät 2014 Boendeplanering i praktiken en vägledning till statistiken. Boverket Befolkning och bostäder 2014, rapport. Mats Åstrand Det öppna Skåne Region Skåne Skånes befolkningsprognos Region Skåne Gällande översiktsplaner för Malmö, Vellinge, Svedala, Skurup och Staffanstorp Översiktsplan 2010 för Trelleborgs kommun Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2014

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Foto:Trelleborgshem Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-22 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Riktlinjer för Bostadsförsörjning

Riktlinjer för Bostadsförsörjning Riktlinjer för Bostadsförsörjning Trelleborgs Kommun 2016 2016-08-15 2 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Tillgänglighetssamordnaren

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden

Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-05-04 KS 2014/581 1 (8) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 42 2949 mats.astrand@trelleborg.se Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se www.pwc.se Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun Februari 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-07-28 Dnr 1602139 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Järnvägsgatan 8 263

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 64 Dnr 2016/00329 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 64 Den 2016-09-19 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram Kommunfullmäktiges beslut Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

Befolkningsprognos och byggande

Befolkningsprognos och byggande Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Datum 2013-04-11 Diarienummer KSKF/2012:327 1 (10) Eskilstuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningenn

Läs mer

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV Samverkan Skåne Sydväst A P R I L 2008 1 Författare: Anna Bjärenlöv, stadskontoret Malmö Stad, Daniel Svärd, kommunledningsstaben, Lunds Kommun

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Charlene Nilsson Samhällsplanerare 040-675 38 94 Charlene.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-11-16 Dnr 1604024 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Åstorps kommun 265 80 Åstorp

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering.

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering. FÖRORD Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnadsfrågor, samhällsbyggnadsberedningen, har tagit initiativ till att arbeta fram politiska viljeinriktningar för bostadsförsörjningen. Fram till avregleringen

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Simrishamns kommun. Geodatasamverkan Skåne Simrishamn

Simrishamns kommun. Geodatasamverkan Skåne Simrishamn Simrishamns kommun Geodatasamverkan Skåne Simrishamn 2017-05-19, Anna Eliasson, Enhetschef Plan & bygglov, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns kommun Välkomna! Vår vision Boendeattraktivitet Simrishamn

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012 Kommunfullmäktige 2007-03-26 57 104 Kommunstyrelsen 2007-03-12 71 144 2007-02-19 17 36 Stadsbyggnadskontoret 06.960 21 marsks19 Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering,

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun Befolkningsplan 2015-2028 Trelleborgs kommun 2015-02-21 Under de senaste 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början 1985 har befolkningen ökat varje år.

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2017-02-06 Dnr 1604799 1 (5) Kommunstyrelsen Stadshuset 281 80 Hässleholm Remiss. Riktlinjer

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer