Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se"

Transkript

1 Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet

2 Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel ökar Drygt hälften av Sveriges befolkning över 65 år bor idag i bostäder med bristande tillgänglighet Sverige har 9,6 miljoner invånare, 290 kommuner och 20 regioner/landsting

3 Hur bor äldre idag? i vård och omsorgsboende. Kräver biståndsbeslut Omkring bor i seniorbostäder, trygghetsbostäder, kollektiva bostäder eller liknande Resterande - drygt 90% - bor i vanliga lägenheter, villor eller radhus

4 Så bor äldre 4 De allra flesta - drygt 90% - bor i ordinärt boende Knappt hälften bor i småhus Drygt 20% bor i bostadsrätt Drygt 30% bor i hyresrätt, jämnt fördelat på privat och allmännytta Cirka 3% bor i seniortrygghetsbostäder och liknande

5 Demografisk fördelning 5

6 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Augusti 2010 november miljoner kronor Genomfört av Hjälpmedelsinstitutet Sekretariat: 7 personer Finansierade 67 projekt 58 kommuner deltog 4 fyra arkitekttävlingar Fyra geografiska nätverk med 50 deltagande kommuner

7 Dagens och morgondagens pensionärer 7 Lever längre och är friskare högre upp i åren Tillhör olika generationer Har olika värderingar, livsstilar, ekonomi Många har bättre utbildning och ekonomi, men inte alla. 40 % har garantipension knappt kr per år Kommer inte att vara tysta, timida eller tacksamma

8 Hur vill äldre bo? 8 Bo kvar i sin bostad eller sitt område så länge man kan Tillgänglig hyreslägenhet ett alternativ för de som bor i villa Ökande intresse för senior- och trygghetsbostäder Trygghet och gemenskap är viktigt Nära service och natur Balkong och uteplats viktigt Sällan beredda att betala nyproduktionshyror

9 Varför flytta? 9 Svårt att gå i trappor Sophantering Otrygghet, störande grannar När man inte kan köra bil längre och bor på landsbygden Sänka boendekostnaderna

10 Trygghetsbostäder exempel från Luleå 10 Genomförandeplan - boende för äldre i Luleå Kommunalt regelverk för trygghetsboende Samordning av trygghetsboende och äldreomsorg Ombyggnad Kostnadseffektivt

11 Trygg boendemiljö 11 Bo i gemenskap Äldreboende för HBTQ-personer Måltidsmiljöer för äldre - restauranger och måltidsrum

12 Bo bra - slutsatser 12 Beredskap mycket olika bland kommunerna För lite nybyggnad och ombyggnad av bostäder som passar äldre och även andra grupper Långsiktighet. Mer tid behövs

13 Fler slutsatser 13 Äldre, deras organisationer och personal bör vara med i planeringen av äldres bostäder Förstudier ger ett bra underlag för kommunen i sin planering av äldres boende Samverkan mellan olika aktörer ger utrymme för nya initiativ och möjliga affärsidéer Samverkan inom kommuner och mellan kommuner kan ge stora vinster Ta vara på initiativkraften hos äldre.

14 Utmaningar 14 Äldres boende är en kommunledningsfråga Samverkan inom kommunen och med andra aktörer (fastighetsbolag, organisationer m.fl.) Prioritera bostadsplaneringen och bostadsproduktion högre Öka tillgänglighet Utnyttja teknikens möjligheter Erbjud mångfald av boendeformer Stötta initiativ från grupper

15 Välfärdsteknologi i boendet en förutsättning för kvarboende 15 Förutsättning: en tillgänglig och väl fungerande bostad Bra och säker nätverksförbindelse E-hemtjänst E-hälsa Goda exempel behövs Kunskap om och tillgång till tekniska lösningar bland personal, individer och anhöriga

16 16 Varför behövs välfärdsteknologi? Dubbel demografisk utmaning - Fler äldre 34 procent fler 80-åringar anställda inom vård- och omsorg går i pension fram till 2020 enligt Sveriges Kommuner och Landsting SKL. Nyrekrytering behövs, men också nya lösningar. Ökade kostnader hur ska de täckas - Mera resurser till det offentliga!? - Höjda skatter? - Större ansvar för anhöriga - Köpa fler privata tjänster Högre livskvalitet!

17 Digitala trygghetslarm - Ny teknik i nya infrastrukturer användare i Sverige Mycket uppmärksamhet i media Rekommendationer: - Blanda inte analog och digital teknik! - Övervaka att larmen fungerar! - Samverkan mellan olika aktörer

18 24 timmarsperspektiv

19 Seniormobil Utvärderingar Teknik för äldre produkter och tjänster Nytto-/kostnadsanalyser 19

20 Exempel välfärdsteknologi - Digitala lås 20 Gôrbra för äldre - Göteborg VIKTIG - Västerås BOVital - Norrköping

21 E-hemtjänst 21 Exempel Bildtelefoni med videosamtal Giraffen Meddelandehantering - Ippi, myjoice Nattillsyn Nattfrid Exempel Västerås

22

23 Slutsatser och rekommendationer Bo bra på äldre dar 1) Samverkan när det gäller bostadsförsörjning 2) Breddat utbud av bostäder och boendeformer för äldre 3) Överkomliga boendekostnader 4) Förbättrad tillgänglighet användbarhet till bostäder och boendemiljöer 5) Forskning, utveckling, utbildning, erfarenhetsutbyte och information

24 Till Regeringen Det byggs för lite och till för höga kostnader för att många äldre ska kunna efterfråga lämpliga bostäder. Stora delar av bostadsbeståndet är i behov av upprustning och förbättringar av tillgängligheten. Bättre förutsättningar för tillämpning av välfärdsteknologi i boendet behöver skapas. Villkoren för olika upplåtelseformer för bostäder behöver ses över. Detta är problem vilkas lösning förutsätter initiativ från regeringen.

25 Till Regeringen Kvarboendeprincipen är en hörnsten i den svenska äldrepolitiken. Därför är utformning av bostäder och boendemiljöer en allt viktigare fråga. När äldre ska bo kvar längre i det vanliga bostadsbestånden är bostadens tillgänglighet och användbarhet fundamental. Dessutom kommer alltmer hemtjänst och hemsjukvård att bedrivas I hemmet. En central instans I det svenska samhället bör ha ett helhetsansvar för äldres boende, inkluderande såväl bostadens tillgänglighet och användbarhet som välfärdsteknologi.

26 Till Riksdagen Det byggs för lite och till för höga kostnader för att många äldre ska kunna efterfråga lämpliga bostäder. Stora delar av bostadsbeståndet är i behov av upprustning och förbättringar av tillgängligheten. Bättre förutsättningar för tillämpning av välfärdsteknologi i boendet behöver skapas. Villkoren för olika upplåtelseformer för bostäder behöver ses över. Detta är problem vilkas lösning förutsätter politiska initiativ.

27 Till Fastighetsbranschen Utbudet av bostäder och boendeformer som är lämpliga och attraktiva för äldre är begränsat. Den bristande tillgängligheten i befintliga bostäder och boendemiljöer är ett växande problem. Fastighetsbranschen har en viktig uppgift i att bygga nya bostäder och utveckla nya boendeformer i samklang med äldres behov och önskemål. Branschen behöver tänka långsiktigt och påbörja ett målmedvetet arbete för att förbättra tillgängligheten i beståndet. Fastigheterna behöver förberedas för den nya välfärdsteknologi som växer fram.

28 Till Sveriges Kommuner och Landsting Bristfällig planering av bostadsförsörjningen och bristande samverkan mellan olika förvaltningar och nämnder, är i många kommuner hinder för att få fram bra bostäder och boendemiljöer för äldre. Samtidigt finns många goda exempel på kommuner med god samverkan. Kommunerna med SKL som pådrivare har en viktig uppgift i att se till att bostadsplaneringen får högre prioritet och bygger på samverkan inom kommunen och mellan kommunerna och andra aktörer. Ett ökat erfarenhetsutbyte mellan kommunerna bör stimuleras genom nätverksarbete.

29 Till Pensionärsrörelsen Äldre är endast i begränsad utsträckning delaktiga i planeringen av bostäder. De har ofta inte den information som behövs för att kunna välja och påverka. Pensionärsrörelsen behöver engagera sig mer i utvecklingen av bostäder och boendemiljöer som motsvarar äldres behov. En viktig uppgift är att se till att äldre är välinformerade om vilket utbud och vilka möjligheter som finns, så att de kan göra rationella val, samt att de blir delaktiga i planering och byggande. Ta de fem punkterna från Bo bra på äldre dar till utgångspunkter för pensionärsrörelsens fortsatta arbete!

30 30 Vi vill bo bra på äldre dar!