SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet."

Transkript

1 I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. Socialdemokraterna l.!.k;~~,~ ~ ~.3.!!!.liES T, "'.".~s,"a' "'li~'!!'/!l'_.;;;;$r~

2 3 l. Vi behöver en förändring av Luleås 'bostadspolitik Socialdemu&rnn:ma hehö~aiornja en ny bostadspolink iluleå där vår -arbeta.rekommun~-:6~ nbiinjer och förhillnings5.att för våm politiska Ioret:i2da..-e sa att en mer:.rociait inriktat och råtrrisare bostadspolitik formas. Bosradsbrisren il ~ eåinkiu5i'!i"ebristen på studenrboszåder; är tydliga tecken på att vål: ba,-mdspoli - inte fungerzr. KOM,?>.lIj~E is _-\.o~svar: Det 2r bara samhället - kommunen som ägare av allmännyttan dvs Lulebo AB som kan bygga borrbostadsbristen. Luleås bostadsmarknad behöver fler hyresrätter. ~Ien da. måste,ägardire1.l::iven ro:rändras och ocksåtydliggöras när det gäller finansieringen a, rryprodukrionen och upprustningar av äldre bostadsbestånd Den ro:r:ändring som ägaren Luleå kommun gjort under 2013 angående finansieringen av nyproduktionen är en bra början, men den innehåller inte något om finansieringen av upprustningen av äldre bostadsbestånd Nuvarande metod att finansiera upprustningen är att sälja ut delar-av det egna bostadsbeståndet. Vi anser att det måste finnas en annan finansiering än utförsäljning. Många skäl talar emot den nuvarande ordningen som styrs av ägardirektiven och behovet av upprustningar. Det är företagsekonomiskt en dålig affår att sälja ut lönsamma fastighetsbestånd, där de nya ägarna kan tillgodogöra sig en god direktavkastning. Det är ekonomiskt lönsamma projekt som ägaren Luleå kommun och kommunmedborgarna avyttrar ä\-en om de pengar som försäljningarna inbringar b1.a möjliggör upprustning av andra fastigheter. Finansieringen av upprustningarna måste ske med ägarkapital och lån. En annan bostadspolitisk effekt av nuvarande finansieringsmodell är att bostadsbestånd med lägre hyresnivåer minskas samtidigt som nyproduktionen drar upp - höjer genomsnittshyrorna. Allmännyttan - Lulebo AB minskar andelen billigare hyresrätter i det äldre bostadsbeståndet. En avgörande fråga är att ur ägardirektiven ta bort begränsningen för hur stor marknadsandel av hyresrätten i Luleå som Lulebo AB ska ha. Om vi ska få fler bostäder och bygga bort bostadsbristen, då måste kommunen använda Lulebo AB- någon annan aktör finns inte. En annan fråga som försenar bostadsbyggandet är bristen på fårdiga planer och det eftersatta investeringsprogrammet för vatten och avlopp. Även här behöver vi ett omtag med tydliga politiska riktlinjer till våra förtroendevalda. Vårt politiska ledarskap och ansvar måste bli tydligare.

3 Rättvisa i boendet mellan upplåtelsefermerea måste vara en tydlig inriktning ivår bostadspolitik. Därför måste vi förändra prisema vid försäljning av småhus tomter. Vi ska inte skattesubventionera byggandet av TIllor. Det finns inga sakskäl eller någon logisk förklaring till varför vi inte har en själkosmadsprincip när vi säljer tomter till privatpersoner och företag. Det finns andra prioriteringar inom vår välfård där våra skattepengar bättre behövs än som bidrag till privat förmögenhetsuppbyggnad. Luleå vaxer och kan växa ännu mer om bostadsförsörjningen fungerar bättre. Det räcker inte med att bygga i centrala staden och på Kronan. Ett nytt bostadsområde måste börja gestaltas och bostadsbyggandet i tätortsnära byar samt iråneå och Alvik bör aktualiseras. Handels socialdemokratiska fackklubb föreslår Att Luleå arbetarekommun bifaller motionen Att en arbetsgrupp får i uppdrag att planera för ett bostadspolitiskt temamöte där vi drar upp riktlinjerna för bostadspolitiken i vårt kommande kommunalpolitiska program samt Att vi skyndsamt arbetar fram och fastställer ett socialdemokratiskt bostadspolitiskt program för Luleå. Handels Socialdemokratiska fackklubb Arbetarekommunstyrelsens motion 1 utlåtande över Föredragande: Yvonne Sr:ålnacke Inledningsvis vill styrelsen säga att det är med stor glädje vi ser att Handels Socialdemokratiska fackklubb engagerar sig i bostadspolitiken. Luleå står inför en ny tillväxtperiod då det kommer byggas många bostäder. Visionen som är antagen i kommunfullmäktige om att vi ska bli fler Luleåbor innebär i praktiken att det är ca nya bostäder som ska byggas. Ska vi klara av att nå det målet måste vi säkerställa att vi dels har en tydlig politisk vilja om var och hur vi ska bygga, dels att kommunens organisation är rustad för att hantera en större mängd ärenden och bygglov och dels att det kan beredas mark för byggande. Läget i Luleå är oerhört gynnsamt idag då Luleå är en tillväxtkommun. En låg arbetslöshet och en optimism om framtiden gör att vi har alla möjligheter att bygga fler bostäder. Men om vi ska öka takten i byggandet så mycket som krävs för att nå bli fler så måste vi attrahera fler aktörer som vill bygga och förvalta bostäder.

4 5 De ~ ~~~ie ca verkar i Luleå komm-er m:re att I2c.t.a till för att nå våra ~" ~'::. ~~ ~ ':::'tt' -::}- -,:er som TIll bygga och förr:- Labosråder. Mwga av de ~~~ _ :~. -e ;;'- e:b1era.de i Luleå har idag principbeslut som gör att man -zi OO~:::. =:!2 s,.ecige ocn ci:um:eclluleå. Vi måste nuövenyga dessa aktörer om det klo~ oci:, :~~~ ~ i zu: investera och bygg2 ~Luleå, Det är i sig en utmaning, men.n2got u~ekbraror au nå de faststålldamålea. Ett. 2, de v,e:d.'-!yg vi har rill rorlägandc är Lulebo, det allmännyttiga bostadsbolaget. Lulebo hu 1{}700 l~erer. varav 1500 studentbostäder och finns i de flesta av Lulds stadsdelar.. \ ven ianmås och i Råneå. Det står tyclligt i ågardirekriven följande: Lulebo AB utgör ett. riktigt instrument den kommunala bostadspolitiken. Bolaget skall bygga, äga, förvalta och hyra ut bostäder och kommersiella lokaler inom Luleå kommun. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla Luleå kommun till en attraktiv tillväxtkommun. Detta skall ske genom utveckling av bostäder, bostadsområden och stadsdelar med god kvalitet. Under tidsperioden ska Lulebo ha målsättningen att bygga 1000 nra lägenheter i Luleå kommun. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. för Huvudinriktningen för Lulebo AB:s verksamhet bygger på långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Bolaget ska inom ramen för de ekonomiska avkastningskraven skapa ett brett utbud av bostäder som tillgodoser kommunens bostadssociala ambitioner, underlättar integration sarbetet, skapar boendeformer för olika sociala grupper och åldersgrupper i samhället, bland annat trygghetsboenden. Det är alltså redan fastställt politiskt att Lulebo AB ska bygga enligt de principer som motionen föreslår. Dock är det viktigt an förstå att vissa förutsättningar har vi svårt att påverka själva. Kostnadsläget för att bygga bostäder i Sverige är tyvärr högt. Varför det är så beror förstås på många olika saker, men svårt att påverka för oss lokalt. Det vi kan göra och till stor del redan gör är att bygga så kostnadseffektivt och smart som möjligt och an hela tiden var öppen för nya lösningar samt att i det underhåll som sker av gammalt bestånd fortsätta att renovera hållbart då tillväxten är hög. Detta innebär dock inte att vi ska verka för stora hyreshöjningar men en viss justering krävs för ett bra och långsiktigt boende. Visionen för Lulebo AB är klok, framsynt, samhällsbyggare och detta är viktiga ledord i verksamheten vilket innebär att nya alternativ kontinuerligt diskuteras för att utveckla verksamheten utifrån det behov och efterfrågan som finns iluleå kommun.

5 6 Det finns inget självändamål att ett enskilt bosradsbolag blir alltför dominerande på en ort. Idag bor redan cirka 1/3 av Luleås befolkning i Lulebo AB:s lägenheter. Med de krav vi nu ställt på Lulebo att bygga 1000 nya bostäder är det inte rimligt att bara växa. Det är viktigt att vi får in fler aktörer som vill verka på vår bostadsmarknad för att skapa en differentie:ting med fler alternativ, Den försäljning som sker är i områden där Lulebo AB har stor andel av bostadsmarknaden. Likaså måste en del av Lulebo ARs expansion innebära, inte enbart nyproduktion, utan även att de befintliga bestånd som finns underhålls på ett bra sätt. Detta för att säkerställa ett bra boende för alla i Luleå kommun. Även till det krävs kapital. Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta: Att avslå att-sats 1 Att bifalla att-sats 2 och 3

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan

Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan Kommunerna vill få fart på byggandet För att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande behövs ett förbättrat samspel mellan alla aktörer på bostadsmarknaden.

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Fra leie til eie Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Foto framsida: Ålesund, Norge. Istock by Getty Images.»Sveriges politiska partier beslutande

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer