10 förslag för bättre boende för seniorer

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 förslag för bättre boende för seniorer"

Transkript

1 Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat ett helt liv ska man känna sig trygg med att samhället kan ge hjälp och stöd när man behöver det. Vi måste därför ha fortsatt höga ambitioner för äldreomsorgen och aktivt driva på utvecklingen mot ökad kvalitet och trygghet i omsorgen om den enskilde. Det handlar också om att säkra en äldreomsorg som kommer alla till del, oavsett kön, utbildningsgrad, etnicitet eller ekonomisk bärkraft. Men omsorg om äldre handlar inte bara om tillgång till hemtjänst och vårdboenden. Det handlar även om hur samhället kan bidra till ett gott liv för seniorer. Där spelar boendet en grundläggande roll. Ett bra och tillgängligt boende kan bidra till att skapa trygghet och social delaktighet för den enskilde. Det är också en hälsofrämjande insats som kan bidra till att skjuta upp tyngre behov av vård och omsorg längre upp i åldrarna. Tyvärr ser vi idag alltför många boendeformer som skapar social isolering på grund av fysisk otillgänglighet och bristande möjlighet till social samvaro. Många står i kö till så kallade trygghetsbostäder, men utbudet möter långt ifrån efterfrågan. Utmaningarna vi ser måste få en lösning, inte bara för att förbättra boendemiljön för seniorer, utan också för att långsiktigt klara Uppsala kommuns ekonomi. Om kommunen fortsätter att ge samma mängd omsorgsinsatser som idag och om åldersspridningen är densamma kommer utgifterna för äldreomsorgen i Uppsala kommun att behöva utökas med 750 mkr år 2030 och 1 miljard mer år 2038 (se figur). Det är en dramatisk ökning av kostnader som kan komma att tränga undan andra viktiga servicefunktioner för kommuninvånarna. Men genom förebyggande åtgärder i form av tillgängligare bostäder och hälsofrämjande insatser kan den negativa kostnadsutvecklingen minska. Socialdemokraterna i Uppsala

2 2 (5) 3500 Prognos kostnadsutveckling äldreomsorg Kostnad (milj. kr) Vi socialdemokrater vill att Uppsala ska bli Sveriges bästa kommun för seniorer att bo och leva. Samtidigt vill vi ta ansvar för ekonomin. Därför har vi arbetat fram tio förslag på hur Uppsala kommun kan förbättra boendesituationen för seniorer. Vi vill: 1. Genomföra en behovsanalys av seniorers nuvarande och framtida boendepreferenser. Uppsala kommun saknar en ordentlig analys av hur dagens och framtidens generationer av seniorer ser på sin boendesituation och hur de vill bo och leva på ålderns höst. Det visar sig inte minst i den otydlighet som råder på bostadsmarknaden för seniorer i Uppsala. Flera hundra personer står i kö till de så kallade trygghetsbostäderna, f d servicehusen (tillgängligt utformade lägenheter med tillgång till gemensamhetslokaler och värd/värdinna). Samtidigt har efterfrågan på nyproducerade trygghetsbostäder i Uppsalahems regi var it ljummen. Det råder en oklarhet kring hur boendet för äldre ska utformas och vilka olika boendeformer som bör utvecklas för att möta olika individers preferenser. Genom en behovsanalys kan vi få en bättre bild av efterfrågan hos olika grupper av seniorer och på ett strategiskt sätt driva på utvecklingen av ett bättre boende för seniorer. 2. Genomföra en tillgänglighetsinventering. Samtliga bostadsområden där många seniorer bor måste inventeras i syfte att undersöka i vilken utsträckning

3 3 (5) bostäderna och boendemiljön är tillgänglighetsanpassad. 3. Genomföra tillgänglighetsanpassningar i befintliga bostäder. Utifrån tillgänglighetsinventeringen ska en handlingsplan tas fram över hur tillgänglighetsanpassningar ska ske. I några fall kan det röra sig om en individuell biståndsprövning där den enskilde uppmanas att söka om boendeanpassning. Men en nackdel med den lösningen är att anpassningen endast kommer biståndstagaren till del och att fastighetsägarna ofta drar sig för att säga ja till anpassning då individen själv ansvarar för att återställa till befintligt skick. I flertalet fall kommer därför generella bostadsanpassningar att behövas som kommer alla boende till del och utan att biståndsprövning måste ske. Det kan röra sig om att sätta upp ramper, hissar med mera. I hyresrätter bör möjligheten ses över att erbjuda byte av lägenhet för äldre som vill och behöver komma närmare markplan. 4. Aktivt verka för att staten tillför resurser till ökad tillgänglighet i befintliga bostäder. Kostnaderna för generella tillgänglighetsanpassningar är omfattande. I Uppsala kommun finns inte investeringsmedel som täcker det nödvändiga behovet. Kommunen bör därför aktivt söka samarbete med andra kommuner och rikta krav mot staten att tillföra riktade medel för tillgänglighetsanpassning. Ett pilotprojekt har genomförts i Luleå kommun där staten gått in med tillgänglighetsmedel. Men utvecklingen går för långsamt. Nu är det dags att också träda in med hjälp för Sveriges övriga 289 kommuner som är i behov av finansiellt stöd för tillgänglighetsanpassningar. 5. Skärpa kraven på tillgänglighetsanpassningar i ägardirektiven till kommunens fastighetsbolag och Uppsalahem. Kommunens egna fastighets- och bostadsbolag ska föregå med gott exempel och ta samhällsansvar för att tillgänglighetsanpassa sitt bostadsbestånd utifrån behov. Tyvärr är det inte alltid fallet. Det rör sig inte bara om ta ansvar för att tillgängliggöra boendet för seniorer, utan också för personer med funktionsnedsättning och barn. 6. Skärpa tillsynen av plan- och bygglagen. En oroande utveckling visar att allt fler söker om bidrag för bostadsanpassning av nyproducerade bostäder i Uppsala kommun. Brister har uppmärksammats vad gäller följsamhet till lagens krav om tillgängliga badrum, entréer, altandörrar med mera. Som privatperson ska man kunna lita på att det boende man köper eller hyr för uppfyller de krav som lagen ställer på nyproduktion. I vissa fall är det också så att individen inte kan beviljas bidrag för bostadsanpassning eftersom lagen

4 4 (5) anger att nyproducerade bostäder redan ska ha uppfyllt kraven på fullgod tillgänglighet. Skattebetalarna ska heller inte belastas för kostnader som byggherren ska stå för vad gäller tillgänglighet. Vi vill därför att kommunen skärper tillsynen av plan- och bygglagen. Det är satsade resurser som kommer ge vinster på lång sikt. 7. Öka informationsinsatserna om tillgängligt boende i samband med uppsökande hembesök till seniorer. Det är viktigt att fler äldre planerar och ser över sin boendesituation. Äldrenämndens uppsökande hembesök för seniorer bör öka sina informationsinsatser för att informera seniorer om möjligheten att söka bidrag för bostadsanpassning och vid behov hänvisa till andra boendealternativ. Teamet som genomför hembesöken får också värdefull kunskap om äldres boendesituation som bör koordineras med kommunens tillgänglighetsinventering. 8. Se över behovet av att utveckla och öka antalet trygghetsbostäder. Utifrån en genomförd behovsanalys av seniorers bostadspreferenser bör Uppsala kommun se över behovet av att utveckla och eventuellt öka tillkomsten av trygghetsbostäder som utformats utifrån seniorernas preferenser. Flera hundra står idag i kö till att flytta in i en trygghetsbostad, men det är oklart om samtliga bostäder uppfyller förväntningarna. Vissa trygghetsbostäder har enbart en enkel gemensamhetslokal och begränsad tillgång till sociala aktiviteter och samvaro. Andra trygghetsbostäder, såsom Nyby servicehus, erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter, tillgång till restaurang med mera. Dessutom har endast en ny trygghetsbostad tillkommit de senaste åren, utöver de gamla befintliga servicehus som omvandlats till trygghetsbostäder. Det är ett underkännande av den borgerliga majroitetens bostadspolitik för äldre. 9. Utreda behovet av att utveckla en biståndsprövad mellanboendeform Det finns ett antal äldre individer som idag lever socialt isolerade på grund av bristande tillgänglighet i bostaden. De har ofta heller inte råd att flytta in i nybyggda trygghetsbostäder eller seniorbostäder med betydligt högre hyra eller avgift. I första hand bör kommunen eller fastighetsägarna försöka ordna med tillgänglighetsåtgärder för dessa boenden. Om det inte går kan det finnas anledning för kommunen att se över behovet av att göra en form av mellanboende föremål för biståndprövning. Det innebär att kommunen tar finansiellt ansvar för att erbjuda ett tryggt och mer tillgängligt boende för dessa individer. Förslaget innebär förmodligen ökade kostnader på kort sikt, men kan på lång sikt innebära besparingar då behovet av en väsentligt dyrare

5 5 (5) vårdboendeplats kan skjutas upp. 10. Tillsätta en arbetsgrupp direkt under kommunledningen som ska övervaka att tillgänglighetsåtgärder genomförs. Arbetet med åtgärder för ökad tillgänglighet i boendemiljön sträcker sig över flera nämnders ansvarsområden. Men som läget ser ut idag faller ansvaret mellan stolarna och utvecklingen mot en tillgängligare boendemiljö går för långsamt. Frågan måste lyftas och bevakas på en högre politisk nivå. Tidsatta mål för vilka åtgärder som ska vidtas ska tas fram och följas upp kontinuerligt av arbetsgruppen.

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, utredningssekreterare Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/465-ÄN-010 Erika Barreby - bh837 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/465-ÄN-010 Erika Barreby - bh837 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-01-15 Dnr: 2015/465-ÄN-010 Erika Barreby - bh837 E-post: erika.barreby@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bostäder att bo kvar

Läs mer

Ny särskild boendeform för äldre. Bo Engström, Avd chef Strategi och plan, Äldreförvaltningen

Ny särskild boendeform för äldre. Bo Engström, Avd chef Strategi och plan, Äldreförvaltningen Ny särskild boendeform för äldre Bo Engström, Avd chef Strategi och plan, Äldreförvaltningen Lagförslag under beredning Två departementspromemorior Lagrådsremiss Proposition förväntas i juni Förslag till

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Att samverka ger nycklar till framgång

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Att samverka ger nycklar till framgång SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Att samverka ger nycklar till framgång 2 Inledning Det här är en överenskommelse mellan Umeå kommuns äldrenämnd och AB Bostaden i Umeå om att i samverkan planera och etablera

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Bilaga med sammanställda data från Bostadsmarknadsenkäten (BME) och Statistiska centralbyrån (SCB) Innehållsförteckning REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS

Läs mer

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Workshop: Tillgänglighet och teknikstöd i boendet Göteborg 11 februari 2010 Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Studien har delfinansierats av medel från Teknik

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Bra boende för seniorer

Bra boende för seniorer Bra boende för seniorer SPFseniorerna Bohusdistriktet 20 november 2018 på Kungshatt i Kungälv Fredrik von Platen Arkitekt SAR/MSA * Bostadssakkunnig SPFseniorerna 65-plussare ökar mest just nu! Vår livslängd

Läs mer

Äldres boende. Lägesrapport april Birgitta Branegård Peter Öste Kommunstyrelsens uppdrag, KS , dnr 1326/09

Äldres boende. Lägesrapport april Birgitta Branegård Peter Öste Kommunstyrelsens uppdrag, KS , dnr 1326/09 Äldres boende Kommunstyrelsens uppdrag, KS 2010-0609, dnr 1326/09 Lägesrapport april 2013 Birgitta Branegård Peter Öste 031-368 10 39 031-368 10 23 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Bostadsmarknaden i stort - bostadsbehov och bostadsefterfrågan samt förutsättningar för en lokal bostadsmarknad i balans

Bostadsmarknaden i stort - bostadsbehov och bostadsefterfrågan samt förutsättningar för en lokal bostadsmarknad i balans Bostadsmarknaden i stort - bostadsbehov och bostadsefterfrågan samt förutsättningar för en lokal bostadsmarknad i balans Bostadsmarknadsläget 218 Bostadsmarknadsläget 218 utifrån kommunstorlek 135 26 29

Läs mer

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende!

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende! Till SPF Seniorernas representanter i de kommuner som utsetts till remissinstanser för utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Regler för trygghetsbostäder Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Trygghetsboende ska ses en del av utbudet av bostäder i kommunen där

Läs mer

En MÄNSKLIG politik för omtanke och stöd

En MÄNSKLIG politik för omtanke och stöd FINSPÅNGARE INTE TILL SALU VALET 2014 En MÄNSKLIG politik för omtanke och stöd För att kunna må bra, trivas och känna sig trygg, måste man veta att samhället finns för omtanke och stöd till behövande.

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

REGION GOTLANDS REGELVERK FÖR STÖD TILL TRYGGHETSBOENDEN

REGION GOTLANDS REGELVERK FÖR STÖD TILL TRYGGHETSBOENDEN Författningssamling för Region Gotland REGION GOTLANDS REGELVERK FÖR STÖD TILL TRYGGHETSBOENDEN Antaget av regionfullmäktige 2017-06-19, 91. Detta dokument innehåller definitioner, organisation, förmedling

Läs mer

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Äldreomsorg Boende Höör 2016-10-25 Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Demografisk utveckling Ca 2 miljoner pensionärer 65 år och äldre ökar med över 300 000 per år 2030 kommer det att finnas

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2009 SID 2 (11)

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2009 SID 2 (11) ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING SID 1 (11) 2009-03-04 Handläggare: Barbro Karlsson, 508 36 218 Lars Strand, 508 36 205 Till Äldrenämnden den 17 mars 2009 Remissyttrande till

Läs mer

Rutin - trygghetsboende. Linköpings kommun linkoping.se

Rutin - trygghetsboende. Linköpings kommun linkoping.se Rutin - trygghetsboende Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: ÄN 2015-711 Datum: Gäller från och med 2018-02-01 och tillsvidare Handläggare: Antagen av avdelningschef för strategisk verksamhetsutveckling

Läs mer

VAL 2018 ETT TRYGGT LIV SOM SENIOR

VAL 2018 ETT TRYGGT LIV SOM SENIOR VAL 2018 ETT TRYGGT LIV SOM SENIOR Du ska kunna leva ett tryggt liv som senior Vi seniorer vill leva ett tryggt och fritt liv. Hot och oro minskar vår glädje och möjlighet att fortsätta bidra till Sverige,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Värdet av tillgänglighet

Värdet av tillgänglighet Värdet av tillgänglighet Fil dr., leg. psykolog Lisbeth Lindahl Folkets hus, Göteborg 2013-12-05 Bakgrund Johannes Grén, Formverkstan Gbg Framtida utmaning hur ska välfärden klaras? Andelen äldre ökar

Läs mer

Hur vill de årsrika bo och hur möter vi behoven. Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden

Hur vill de årsrika bo och hur möter vi behoven. Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden Hur vill de årsrika bo och hur möter vi behoven Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden Det handlar om individer, inte ett kollektiv Hur vill årsrika människor ha det Ses

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar

Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar Bromma stadsdelsförvaltning Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 291-16-1.5.1. Sida 1 (10) SDN 2016-08-25 2016-07-04 Handläggare Monica Mården Anna-Lena Yngvesson Till Bromma stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2017-05-03 ON 2017/0043 53515 Socialdepartementet Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande över Utredningen om bostäder för äldres slutbetänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)

Yttrande över Utredningen om bostäder för äldres slutbetänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Dnr N2015/06917/PUB Yttrande över Utredningen om bostäder för äldres slutbetänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har getts möjlighet att avge yttrande över

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

att fastställa bostadsförsörjningsplan enligt upprättat förslag och

att fastställa bostadsförsörjningsplan enligt upprättat förslag och Uppsala ^ KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-03-30 Diarienummer ALN-2015-0096.01 Äldrenämnden Bostadsförsörjningsplan 2015-2018 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Hur kan prioriteringar i äldreomsorgen förbättras ur de äldres perspektiv?

Hur kan prioriteringar i äldreomsorgen förbättras ur de äldres perspektiv? Hur kan prioriteringar i äldreomsorgen förbättras ur de äldres perspektiv? Seminarium för KEFU 26 november 2015 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Uppdrag att ur ett patient- brukar- och medborgarperspektiv

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Social hållbarhet. Thomas Österberg

Social hållbarhet. Thomas Österberg Social hållbarhet Thomas Österberg Hållbarhetsavdelningarna Arbetar på uppdrag av KS Leder arbetet med att ta fram policyer, riktlinjer, program och planer i linje med politikens ambitioner Skapar förutsättningar

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Bostäder att bo kvar i bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta

Bostäder att bo kvar i bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Bostäder att bo kvar i bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85) SABOs synpunkter Allmänt SABO anser att utredningen

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRYGGHETSBOENDE

RIKTLINJER FÖR TRYGGHETSBOENDE RIKTLINJER FÖR TRYGGHETSBOENDE Riktlinjer för Trygghetsboende är antagna av kommunstyrelsen den 2019-03-12 att gälla till 2044. De riktar sig till Vård och Omsorg. Ses över för revidering senast mars 2021.

Läs mer

Datum. Äldrenämnden. Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten till subventionerade seniorrestauranger

Datum. Äldrenämnden. Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten till subventionerade seniorrestauranger Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Nordström-Liiv Gunvor Datum Diarienummer 2013-11-05 ALN-2013-0220.30 Äldrenämnden Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten

Läs mer

Bostäder att bo kvar i vad föreslås? Tillgänglighet i befintligt bestånd strategiskt tänk. Ylva Sandström, 19 januari 2016

Bostäder att bo kvar i vad föreslås? Tillgänglighet i befintligt bestånd strategiskt tänk. Ylva Sandström, 19 januari 2016 Bostäder att bo kvar i vad föreslås? Tillgänglighet i befintligt bestånd strategiskt tänk Ylva Sandström, 19 januari 2016 Innehåll Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85

Läs mer

SMÅ INSATSER FÖRBÄTTRAR HÄLSA OCH LIVSKVALITET

SMÅ INSATSER FÖRBÄTTRAR HÄLSA OCH LIVSKVALITET SMÅ INSATSER FÖRBÄTTRAR HÄLSA OCH LIVSKVALITET Bra mötesplatser, spännande aktiviteter och insatser som minskar isolering och risk för skador det gör susen för seniorers hälsa och välbefinnande. Med små

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun kortsiktig planering perioden 2012-2014 långsiktig planering perioden 2015-2020 Fastställd av socialnämnden 2011 11 23 2(12) Innehåll Sida Bakgrund

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Olika perspektiv på hållbara bostäder för seniorer

Olika perspektiv på hållbara bostäder för seniorer Olika perspektiv på hållbara bostäder för seniorer Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR Cecilia Kaan, FoU i Väst/GR Inga Malmqvist, Chalmers Nätverk för chefer för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, 14 sep 2018.

Läs mer

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård s vision Tillsammans bygger vi staden s verksamhet Mark strategiska köp och försäljning upplåtelser arrenden och tomträtt Förvaltning förvalta Fastighetsnämndens fastighetsbestånd Exploatering upplåta

Läs mer

5. Omedelbar justering

5. Omedelbar justering SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSHINDER Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour Telefon: 08-508 25157 SID 1 (6) 2009-03-25 DNR 006/396-2009 Till Skärholmens

Läs mer

ÄLDRE MEDBORGARE. Ett gott liv som senior. Rikt aktivitetsutbud. Ökat inflytande

ÄLDRE MEDBORGARE. Ett gott liv som senior. Rikt aktivitetsutbud. Ökat inflytande ÄLDRE MEDBORGARE Antalet äldre i Värmdö kommer att öka framöver och det är viktigt att politiken arbetar målinriktat för att skapa de bästa förutsättningarna för att våra medborgare ska få ett gott liv

Läs mer

Rätt att välja boende

Rätt att välja boende OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2017-02-23 OSN-2017-0151 Rev 2017-03-13 Omsorgsnämnden Rätt att välja boende Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Boendestrategier för äldrelivet I Alingsås

Boendestrategier för äldrelivet I Alingsås Boendestrategier för äldrelivet I Alingsås 1 Bakgrund och syfte - De samhällsekonomiska konsekvenserna av denna utveckling riskerar att äventyra kommunens ekonomi. - Äldreboendedelegationens rapport har

Läs mer

Kommunikationsplan: Boendekommunikation för äldre

Kommunikationsplan: Boendekommunikation för äldre Sida 1 (8) 2017-12-11 Kommunikationsplan: Boendekommunikation för äldre Bakgrund och syfte Bakgrund Antalet äldre invånare kommer att bli allt fler, vilket ställer stora krav på samhället. Staden arbetar

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning, utredning och utveckling i frågor som rör äldre och åldrande inom: geriatrisk medicin, folkhälsa psykologi, socialgerontologi,

Läs mer

Planering för boenden för äldre i Stockholms stad - svar på remiss

Planering för boenden för äldre i Stockholms stad - svar på remiss ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-12-23 Handläggare: Hanna Markkula Telefon: 08-508 10 133 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 090122 Planering för boenden

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Inriktning. för äldreomsorgen i Borås Stad

Inriktning. för äldreomsorgen i Borås Stad Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad INLEDNING Vård- och äldrenämnden beslutade 2017-01-17 att under 2017 ta fram ett inriktningsdokument som pekar ut långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE. Definitioner

BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE. Definitioner BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE Definitioner OLIKA SLAGS BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE Ordinära bostäder Seniorboenden Trygghetsbostäder Särskilt boende/ vård och omsorgsboende Korttidsboende 2017-12-18 JÄRFÄLLA KOMMUN

Läs mer

Delrapport från Äldreboendeutredningen

Delrapport från Äldreboendeutredningen ÄLDREFÖRVALTNINGEN Avdelningen för upphandling och utveckling Sida 1 (9) 2016-05-13 Handläggare Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215 Till Äldrenämnden den 14 juni 2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Socialt hållbart boende, exemplet Alingsås

Socialt hållbart boende, exemplet Alingsås Socialt hållbart boende, exemplet Alingsås 1 Boendestrategier för äldrelivet Bakgrund och syfte - De samhällsekonomiska konsekvenserna av denna utveckling riskerar att äventyra kommunens ekonomi. - Äldreboendedelegationens

Läs mer

Trygghetsbostäder i Osby kommun [Underrubrik] Antagen av: Helena Ståhl Antagningsdatum: Dnr: Datum

Trygghetsbostäder i Osby kommun [Underrubrik] Antagen av: Helena Ståhl Antagningsdatum: Dnr: Datum [Underrubrik] Antagen av: Helena Ståhl Antagningsdatum: 190506 Framtagen av: Andriette Näslund Uppdaterad: Dnr: 2(5) Innehåll 1 Trygghetsbostäder Osby kommun... 3 1.1 Definition... 3 1.2 Kriterier för

Läs mer

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Bilaga 2 Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Intresset för servicehus Äldreförvaltningen uppdrog åt USK att tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Ett samarbetsprojekt mellan JTH och HHJ, finansierat av Smart Housing Småland Demografi och byggande i Sverige

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Planera för ditt boende som senior redan nu

Planera för ditt boende som senior redan nu Planera för ditt boende som senior redan nu 1 Hur vill du bo i framtiden? Har du tänkt på att du kan behöva byta bostad när du blir äldre? Det kan ta emot att flytta från ett hem där du kanske bott under

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Jag kommer att ta upp Vikten av att se utanför boxen Vem i kommunen som äger frågan Att tillgängliga bostäder minskar behovet av särskilt boende Hur inventering

Läs mer

Bostäder anpassade för äldre? Ingrid Hjalmarson & Jenny Österman

Bostäder anpassade för äldre? Ingrid Hjalmarson & Jenny Österman Bostäder anpassade för äldre? Ingrid Hjalmarson & Jenny Österman Äldrecentrums uppdrag Studiens syfte var att undersöka hur äldre personer i Stockholm ser på sitt nuvarande boende och hur de vill att boende

Läs mer

Prognos för äldres behov av bostäder

Prognos för äldres behov av bostäder 2017-11-23 1 (12) Rapport Äldrenämnden Prognos för äldres behov av bostäder 2018 2030 Sammanfattning Rapporten, Prognos för äldrenämndens behov av bostäder 2018 2030, syftar till att ge en ram för en möjlig

Läs mer