Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)"

Transkript

1 YTTRANDE Vårt dnr: 15/ N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det i vissa situationer och utifrån bostadssociala skäl kan vara motiverat med ett riktat, tidsbegränsat investeringsstöd till särskilda bostäder som t.ex. studentbostäder eller bostäder för äldre, accepterar mot denna bakgrund förslaget att återinföra ett investeringsstöd för anordnande av mindre hyresbostäder och bostäder för studerande, men konstaterar att stödet i sig inte kommer att bidra till att lösa någon av de större bostadspolitiska utmaningarna, anser att det föreslagna hyresvillkoret för investeringsstöd behöver ändras så att det utformas på ett sådant sätt att det även möjliggör byggande på marknader och i lägen där riskerna är högre och avkastningskraven därför också måste vara högre satta, vill uppmärksamma regeringen på att medfinansiering av statlig trafikinfrastruktur övervältrar kostnader på bostadsproduktionen, uppmanar regeringen att sätta fokus på kostnadsutvecklingen för bostadsproduktionen i sina fortsatta ansträngningar för att öka bostadsbyggandet, uppmanar regeringen att ta initiativ till en ordentlig genomlysning i en statlig utredning av de ekonomiska och skattemässiga förutsättningarna för ett ökat och över tid tillräckligt bostadsbyggande och en stabil och långsiktigt fungerande bostadsmarknad, uppmanar regeringen att utveckla dialogen med finansiärerna av bostadsproduktionen för att få bättre analyser av bostadsbyggande i olika delar av landet och överväga tillskapandet av fler finansieringsformer, uppmanar regeringen att ta initiativ till en revidering av reglerna om förbud mot kommunala särkrav i 8 Kap 4 a PBL, anser att regeringen bör se över systemet med kreditgarantier för byggande i kommuner med svag bostadsmarknad, genom subventionerad riskpremie, föreslår regeringen att skapa möjligheter för privatpersoner att delta i finansieringen av hyresbostäder genom flexiblare regler där en hyresgäst genom att satsa kapital vid nyproduktion kan tillgodogöra sig en lägre hyra. Detta kräver en flexiblare lagstiftning kring hyresrätt/kooperativ hyresrätt och att skattemyndigheterna tillåter olika insatser av olika boende. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 2 (5) Synpunkter Bakgrund SKL delar regeringskansliets bild av dagsläget att situationen är synnerligen bekymmersam med en utbredd bostadsbrist i Sveriges kommuner i kombination med en generellt låg rörlighet på bostadsmarknaden, en snabbt ökande befolkning och snabbt ökande boendekostnader och att detta leder till att många människor har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden eller att finna en lämplig bostad utifrån hushållets förutsättningar. SKL kan, i likhet med vad som framförs i promemorian, konstatera att denna situation särskilt drabbar unga vuxna och studerande samt definitionsmässigt svaga hushåll, att bostadsbristen utgör ett av Sveriges största hinder för tillväxt och utveckling och att en sådan bristsituation i hög grad bidrar till att ökar arbetslösheten, minska sysselsättningen och försämra våra möjligheter att finansiera välfärden. Investeringsstöd för anordnande av nya hyresbostäder SKL har i olika sammanhang, och nu senast utifrån analyser gjorda inom ramen för det arbete som en särskilt tillsatt programberedning för ökat bostadsbyggande bedrivit, uttalat att det i vissa situationer och utifrån bostadssociala skäl kan vara motiverat med ett riktat, tidsbegränsat investeringsstöd till särskilda bostäder som t.ex. studentbostäder eller bostäder för äldre. Mot denna bakgrund så kan SKL acceptera förslaget att återinföra ett investeringsstöd för anordnande av mindre hyresbostäder och bostäder för studerande, men konstaterar samtidigt att stödet i sig inte kommer att bidra till att lösa någon av de större bostadspolitiska utmaningarna. Stödet kommer, enligt SKL:s bedömning, inte ge något mer omfattande nettotillskott av nya bostäder, endast i begränsad utsträckning leda till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, inte bidra till att pressa boendekostnaderna till nivåer som de utpekade målgrupperna faktiskt kan klara av att betala och inte leda till ett ökat byggande på svaga bostadsmarknader. SKL noterar också att ett investeringsstöd inte har efterfrågats av byggbranschen och dess företrädare och att stödet rentav kan vara kontraproduktivt i ett läge då bostadsbyggandet rent generellt tagit fart och det byggs fler hyresrätter än bostadsrätter, dessutom på många håll med god lönsamhet. Dock kan det vara motiverat med ett stöd för att stimulera till att en ökande andel av de nya bostäder som byggs kan tillkomma genom produktionsmetoder och processer som både leder till att bostäderna kan uppföras till lägre pris än idag samt att det leder till boendekostnader som fler hushåll kan klara av att betala. SKL har därför meddelat regeringen att förbundet är berett att medverka till att främja utvecklingen av ett sådant byggande. Det nu föreslagna investeringsstödet kan, enligt SKL:s bedömning, likaså i viss mån förväntas främja en utveckling som är till gagn för hela branschen och för de hushåll som idag efterfrågar mindre prispressade bostäder. Dock har SKL erfarit att det på vissa marknader och i vissa lägen där riskerna är högre och avkastningskraven därför också behöver vara högre satta kommer att vara svårt att åstadkomma ett byggande utifrån de hyresnivåer

3 3 (5) som är uppsatta som villkor för investeringsstödet. SKL anser därför att det föreslagna hyresvillkoret för investeringsstöd behöver ändras så att detta utformas på ett sådant sätt att det även möjliggör byggande på marknader och i lägen där riskerna är högre och avkastningskraven därför också måste vara högre satta. SKL vill i sammanhanget uppmärksamma regeringen på att medfinansiering av statlig trafikinfrastruktur leder till en övervältring av kostnader på bostadsproduktionen. SKL uppmanar också regeringen att mer generellt sätta fokus på kostnadsutvecklingen för bostadsproduktionen i sina fortsatta ansträngningar för att öka bostadsbyggandet. SKL vill härutöver, och utifrån det allvarliga läge Sverige befinner sig i när det gäller att erbjuda hela befolkningen goda boendeförhållanden, till regeringen adressera ett antal uppmaningar och förslag som SKL som företrädare för regioner och kommuner bedömer kan ha stor betydelse för ansträngningarna att lösa dagens problem och möta framtida utmaningar. SKL uppmanar regeringen att ta initiativ till en genomlysning i en statlig utredning av de ekonomiska och skattemässiga förutsättningarna för ett ökat och över tid tillräckligt bostadsbyggande och för en stabil och långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad. Bland annat bör konsekvenserna av olika former av kreditrestriktioner riktade mot hushållen, reavinstbeskattningen och den olikformiga beskattningen av olika upplåtelseformer belysas. SKL uppmanar även regeringen att utveckla dialogen med finansiärerna av bostadsproduktionen för att få bättre analyser av möjligheter och risker med bostadsbyggande i olika delar av landet och överväga tillskapandet av fler finansieringsformer. SKL föreslår att regeringen ser över systemet med kreditgarantier för byggande i kommuner med svag bostadsmarknad, genom subventionerad riskpremie, och att regeringen skapar möjligheter för privatpersoner att delta i finansieringen av hyresbostäder genom flexiblare regler där en hyresgäst genom att satsa kapital vid nyproduktion kan tillgodogöra sig en lägre hyra. Det senare kräver en flexiblare lagstiftning kring hyresrätt/kooperativ hyresrätt och att skattemyndigheterna tillåter olika insatser av olika boende. Konsekvenser SKL noterar att stödet förväntas bidra till att i storleksordningen hyreslägenheter tillkommer årligen. Som konstateras i promemorian kommer en del av hyresbostadsbyggandet med stor sannolikhet att bestå av planerade bostadsrättsprojekt som i stället läggs om till att bli hyresrätt, liksom av projekt som tidigarelagts. Hur stor nettoeffekten av stödet blir är svårt att bedöma, men erfarenhetsmässigt utifrån tidigare initiativ av liknande slag kan antas att % av bostäderna tillkommer genom helt nya projekt. Detta får även konsekvenser för bedömningen av de direkta och indirekta sysselsättningseffekterna. Utifrån detta drar SKL slutsatsen att stödet kommer att ge viss positiv effekt på utbudet av nya mindre hyresbostäder, men det kommer inte råda bot på bristen på sådana bostäder i många kommuner.

4 4 (5) SKL noterar också att förväntningen är att kombinationen av investeringsstöd och hyresvillkor ska kunna pressa ner boendekostnaderna och skapa fler flyttkedjor och därigenom öppna för fler hushåll att kunna efterfråga en bostad som passar deras behov. Med de hyresnivåer som blir möjliga att sätta för de stödberättigade bostäderna och utifrån det faktum att huvuddelen av bostäderna är ytmässigt små ser SKL det som tveksamt att de tilltänkta målgrupperna verkligen är de som kommer att gynnas och att åtgärden i någon nämnvärd omfattning kommer leda till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Enligt SKL:s uppfattning torde det snarare vara andra och mer systeminriktade åtgärder, som långsiktigt skapar stabila förutsättningar för en tillräcklig nyproduktion av bostäder och som leder till ett effektivare utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet i kombination med åtgärder som syftar till att stärka den enskildes förmåga att faktiskt efterfråga en lämplig bostad, som kan förväntas leda till en god måluppfyllelse. SKL ställer sig även tveksam till bedömningen att de energikrav som knyts till investeringsstödet kommer att leda till att energiförbrukningen för de bostäder som tillkommer kommer att vara lägre än vad de annars skulle ha varit. För detta antagande finns inga belägg och det torde snarare vara initiativ som direkt främjar byggbranschens förmåga att själv utveckla system och lösningar som svarar upp mot samhällets och konsumenternas krav på en långsiktigt god hushållning med resurser som kommer att bidra till en sådan utveckling. Bidrags- och lånestyrd teknikutveckling har erfarenhetsmässigt inte visat sig vara särskilt innovativ eller effektiv, om den inte kopplas till andra pågående processer i branschen, såsom upphandlingar och utveckling av standarder. Energikraven måste också definieras tydligt då de annars rymmer stor tolkningsmöjlighet (värdering av elvärme, varmvatten och andra beräkningsförutsättningar), vilket riskerar att snedvrida konkurrensen. Det framstår vidare som motsägelsefullt att införa bidragsvillkor som premierar hårdare energikrav än vad Boverkets byggregler kräver när man nyligen lagstiftat om förbud för kommunerna att ställa sådana krav. En revidering av förbudet i 8 kap 4 a PBL framstår som nödvändigt om de föreslagna bidragsvillkoren ska kunna tillämpas fullt ut. En dylik revidering framstår dessutom som angelägen om även kommunerna, på sätt som förordas i promemorian, ska kunna bidra till ett hållbart samhälle med låg energiförbrukning genom att ställa höga krav på energiprestanda. SKL ser det som angeläget att vidta åtgärder så att det blir lönsamt att bygga bostäder även på svaga bostadsmarknader. Inte minst för gruppen äldre kommer behovet av olika former av anpassade bostäder att behöva anordnas i alla Sveriges kommuner. På svaga bostadsmarknader möter kommuner och byggherrar andra, och betydligt större svårigheter än de som lyfts fram i promemorian när viljan finns att investera i nya bostäder. Dessa hänger samman med finansiering, riskhantering och skattepolitik och leder ofta till att angelägna projekt aldrig ges möjlighet att realiseras. SKL har på

5 5 (5) senare tid kunnat ta del av ett antal sådana projekt som, trots att kommuner och byggherrar borgat för i stort hela risken, inte kunnat genomföras till följd av att finansieringsinstitut inte bedömt dem som tillräckligt lönsamma. Sveriges Kommuner och Landsting Lena Micko Ordförande Reservation lämnades muntlig av Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Reservation lämnades till förmån för eget yrkande av Folkpartiet, se bilaga.

6 RESERVATION Styrelsen Reservation från Folkpartiet Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) Folkpartiet Liberalerna ställer sig inte bakom beredningens skrivning om en förändring av PBL för att i detta fallet tillåta att särkrav ska ställas. Sådana riskerar att fördyra byggkostnaderna och därmed minska byggandet av exempelvis studentbostäder, samtidigt som många studentstäder är i stort behov av sådana. För att energi- och miljökraven fortsatt ska värnas vill vi istället att de nationella kraven generellt skärps. Då vi inte fick gehör för våra yrkanden avger vi denna reservation.

Näringsdepartementet Helene Lassi STOCKHOLM. Sammanfattning

Näringsdepartementet Helene Lassi STOCKHOLM. Sammanfattning YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-09-14 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet Helene Lassi 10333 STOCKHOLM Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avstyrker

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108). Svar på remiss

Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108). Svar på remiss Dnr Sida 1 (6) 2018-05-03 Handläggare Anders Hallberg 08-508 264 01 Till Exploateringsnämnden 2018-05-24 Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108). Svar på remiss Exploateringskontoret får som

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) 2016 YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/04412 2016-11-18 Ert dnr: S2016/05391/FS Sektionen för ekonomisk analys Nils Mårtensson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Hemställan angående områden av riksintressen

Hemställan angående områden av riksintressen HEMSTÄLLAN Vårt ärendenr: 16/02332 2016-05-20 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Eva Hägglund Stadsrådsberedningen 10333 STOCKHOLM Kopia till: Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet

Läs mer

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Andreas Hagnell Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se

Läs mer

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-01-26 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Jan-Ove Östbrink Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning SOU

Läs mer

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74) YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06452 2017-01-20 Ert dnr: Sektionen för demokrati och styrning Martin Lidhamn Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk

Läs mer

Bostadsförsörjning i mindre kommuner

Bostadsförsörjning i mindre kommuner Bostadsförsörjning i mindre kommuner Bostadsmarknadsläget 2018 De lokala bostadsmarknadernas karaktär Kommuner med svag bostadsmarknad Med svag bostadsmarknad menas en marknad där efterfrågan på bostäder

Läs mer

Konsultation i frågor som rör det samiska folket (Ds 2017:43)

Konsultation i frågor som rör det samiska folket (Ds 2017:43) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-11-17 Sektionen för demokrati och styrning Björn Kullander I samråd med Avdelningen för juridik Helena Linde Kulturdepartementet 10333 STOCKHOLM Konsultation i frågor som rör

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus - Boverkets rapport (2017:23)

En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus - Boverkets rapport (2017:23) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-01-26 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Ds 2018:40

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Ds 2018:40 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2019-01-25 Ert dnr: A2018/01812/AR M Arbetsrättssektionen Anna Svanestrand Arbetsmarknadsdepartementet Gunilla Qvarsebo 103 33 STOCKHOLM Fredsplikt på arbetsplatser där det finns

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-10-23 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning

Läs mer

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:65)

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:65) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-07 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Jan-Ove Östbrink Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:65) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade finansieringsförutsättningar. för ny- och ombyggnad av bostäder. Dir. 2017:1

Kommittédirektiv. Förbättrade finansieringsförutsättningar. för ny- och ombyggnad av bostäder. Dir. 2017:1 Kommittédirektiv Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder Dir. 2017:1 Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2017 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2017: RI (Dnr 129-1902/2016) Anmälan om svar på remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande

Läs mer

Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-09-14 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Ulveson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105)

Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105) YTTRANDE Vårt dnr: 16/02125 2016-06-10 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-08-31 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Peter Kalliopuro Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen

Läs mer

Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62

Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62 YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06394 2017-01-20 Ert dnr: S2016/061781/FS Avdelningen för juridik Helena Linde Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) YTTRANDE Vårt dnr: Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Utbildningssektionen Jonas Finnman 2016-06-10 Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

BOSTÄDER TILL 2020

BOSTÄDER TILL 2020 250 000 BOSTÄDER TILL 2020 MAGDALENA ANDERSSON 27 AUGUSTI 2014 Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:185 RI (Dnr 129-1556/2016) Anmälan om svar på remiss av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande Remiss

Läs mer

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017 Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017 Alf Karlsson (MP) statssekreterare för Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsfrågor Näringsdepartementer

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL

Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL Bostadsbyggandet för lågt och följer heller inte befolkningsutvecklingen 120 000 160 000 100 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 80 000 40 000 60

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (U2016/02376/S)

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (U2016/02376/S) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-06-10 Ert dnr: Avdelningen för Utbildning och Arbetsmarknad J. Henrik Bergström Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 () Sveriges

Läs mer

Ett snabbare bostadsbyggande - SOU 2018:67

Ett snabbare bostadsbyggande - SOU 2018:67 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-12-14 Avdelningen för juridik Olof Moberg Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM Ett snabbare bostadsbyggande - SOU 2018:67 Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna (YA)

Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna (YA) YTTRANDE Vårt ärendenr: 17/05897 2018-01-26 Ert dnr: A2017/02195-1 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Elsa Mattsson Arbetsmarknadsdepartementet 10333 STOCKHOLM Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

Läs mer

Näringsdepartementet 2015-12-11

Näringsdepartementet 2015-12-11 Näringsdepartementet 2015-12-11 103 33 STOCKHOLM naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över SOU 2015:58: EU och kommunernas bostadspolitik Utredningens uppgift är angelägen: att

Läs mer

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) SABOs synpunkter SABO avstyrker förslaget att en ny bostadsförsörjningslag ska ersätta den

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande (SOU 2015:109)

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande (SOU 2015:109) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-03-11 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande (SOU

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2018-10-04 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2018-754 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller YTTRANDE Vårt dnr 2014-09-19 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Sammanfattning

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemoria 2006-06-07 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för bostad och byggande Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemorians huvudsakliga

Läs mer

Sammanfattning Syfte och avgränsning av uppdraget Bostadsbyggande är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till extern finansiering är för det mesta en absolut förutsättning för att ett bostadsprojekt

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-08-31 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Mats Söderberg Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd Sammanfattning

Läs mer

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2700 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut 1.

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning - SOU 2018:58

Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning - SOU 2018:58 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-11-16 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Sara Rhudin Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/05528 2016-12-16 Ert dnr: S2016/04598/FST Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Henrik Gouali Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM En funktionshinderspolitik

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 2015-08-28 1 (5) för Sveriges Kommuner och Landsting Tid Fredag den 28 augusti 2015, kl. 10:00 10:30 Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson (S) Katarina Berggren (S) Peter Roslund (S)

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Bostadsbyggande och digitalisering i hela landet information och dialog

Bostadsbyggande och digitalisering i hela landet information och dialog Bostadsbyggande och digitalisering i hela landet information och dialog Alf Karlsson Statssekreterare hos Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Vi bygger ut Sverige. Peter Eriksson. Bostads- och digitaliseringsminister. Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016

Vi bygger ut Sverige. Peter Eriksson. Bostads- och digitaliseringsminister. Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016 Foto: Mats samuelsson/midroc Vi bygger ut Sverige Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsminister Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016 Foto: Martin von Brömssen/Folio

Läs mer

Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad

Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad PM 2017:164 RII (Dnr 123-945/2017) Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för juridik Kristofer Karlsson Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild - SOU 2017:53

God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild - SOU 2017:53 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-10-13 Sektionen för hälso- och sjukvård Harald Grönqvist Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild - SOU 2017:53 Regeringen har

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-11-18 Utbildningssektionen Bodil Båvner En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att de förväntade

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

HYRESGÄSTERNAS VAL 2018 TA PARTI FÖR MÄNNISKAN

HYRESGÄSTERNAS VAL 2018 TA PARTI FÖR MÄNNISKAN HYRESGÄSTERNAS VAL 2018 TA PARTI FÖR MÄNNISKAN ALLA HAR RÄTT TILL ETT BRA HEM Alla har rätt till ett bra hem. I hemmet lever vi våra liv. Där vilar vi, umgås, lagar och äter mat, studerar, arbetar, gör

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2012:74 RV (Dnr 001-650/2012) Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder och Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25) Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

SKRIVELSE Yttrande över Sveriges Kommuners och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivfrågor

SKRIVELSE Yttrande över Sveriges Kommuners och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivfrågor Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1C Ankom Stockholms läns landsting- Dnr: 2011-09- 0 8 2011-09-08 Landstingsstyrelsen LS 1108-1105 UNDSTiNGSSTYRELSFN 1 1-09- 20 * 0 1 0 Yttrande

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56

Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-01-26 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Anna-Clara Olsson Avdelningen för vård och omsorg Michael Bergström Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Bastjänstgöring för läkare

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan analys och förslag

Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan analys och förslag YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-09-14 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer