stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen"

Transkript

1 stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen

2 Innehåll 3 INLEDNING 4 Nulägesanalys allt fler unga stockholmare låg produktion av bostäder 6 Nulägesanalys ojämn fördelning mellan kommuner vad värderar studenter? 8 bostadsbristens konsekvenser studenter väljer bort stockholm 1 bostadsbristens konsekvenser minst två år i kö 1 Åtgärder för ökad nybyggnation Nationella åtgärder 12 Åtgärder för ökad nybyggnation regionala möjligheter 13 Åtgärder för ökad nybyggnation kommunal bostadspolitik 14 sammanfattning 15 källor SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Norrtullsgatan 2, Stockholm, Layout och design: Mimmi Toreheim 213 Textproduktion: Sofie Sidoli och Lorentz Tovatt

3 inledning Att det råder en bostadsbrist i Stockholm är ingen nyhet, inte heller att den drabbar studenter hårdare än många andra grupper. Tyvärr ser vi i dagsläget inga tecken på att situationen blir bättre för de som väljer Stockholm som ort för sina högre studier. Det finns ett antal kommuner i Stockholms län som historiskt sett har varit bättre på att tillgodose det behov av bostäder som regionens studenter har. Det finns också ett par kommuner som just nu är bättre än andra. Problemet är den brist på regional samordning och samsyn vi ser. Bostadsfrågan är främst en kommunal och statlig angelägenhet. På nationell nivå sätts ramar inom vilka kommunerna ska planera och arbeta för bostäder åt sina invånare. På kommunal nivå handlar det om att distribuera mark och att leda processer från idé till faktiska hus och bostäder. Hur kan dessa system vara i sådan otakt med Stockholms bostadsbehov? De senaste åren har frågan om bristen på bostäder i Stockholmsregionen allt oftare diskuterats utifrån den regionala aspekten. Kommunerna måste tillsammans lösa de problem vi gemensamt står inför, där en god infrastruktur är nyckeln, och således det som bör prioriteras av kommunerna. I Stockholms län finns minst tolv kommuner med närhet till ett campus och med god kollektivtrafik. Trots deras likhet i dessa faktorer ser studentbostadsläget helt olika ut i dessa kommuner. Varför är det så? Genom ett ökat regionalt samarbete kring frågor om kompetensförsörjning, regional utveckling och bostadsbyggande skulle även förståelsen och viljan att tillsammans bidra till att minska bostadsbristen för studenter uppnås. Det är en hög målsättning men också en nödvändighet för att få Stockholm att växa till sin fulla potential. Martin Sahlin Ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation 3

4 Nulägesanalys Allt fler unga stockholmare Stockholm växer rekordartat. Siffror visar att länet ökade med närmare 4 personer under 211, och preliminära beräkningar för 212 visar att befolkningsökningen fortsätter. 1 Enligt Stockholms läns landstings enhet för Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) förväntas länets befolkning att öka med en halv miljon till år 23. Samtidigt är ungdomskullarna för år 212 och 213 rekordstora, då de höga födelsetalen från början av 199-talet har medfört att ungdomar i åldrarna 2 25 är betydligt fler än tidigare år. 2 Detta åldersspann utgör även majoritet bland de som flyttar in i regionen, vilket leder till att det idag finns 68 8 personer i åldern 2 27 som säger sig vilja ha en bostad i Stockholm. 3 Om Stockholm i framtiden inte kan erbjuda studenter tak över huvudet riskerar regionen att gå miste om mer högutbildad arbetskraft enligt TMR kommer det att råda brist på 73 högutbildade i Stockholmsregionen år Detta kommer att ge negativa konsekvenser inte bara för regionens tillväxt utan för hela Sveriges. På sikt är även Stockholms nationella och internationella konkurrenskraft hotad. Låg produktion av bostäder Den låga nyproduktionstakten av studentbostäder och små hyresrätter har hållit i sig sedan början av tjugohundratalet. År 211 färdigställdes endast 65 studentlägenheter i Stockholm och den negativa trenden förväntas fortsätta. Det planerade tillskottet av studentbostäder i hela länet för år var Under 211 påbörjades 28 nya studentlägenheter i Stockholms stad, men under 212 års två första kvartal har inga lägenheter färdigställts. 5 I Stockholms län uppger 22 av 26 kommuner att det råder brist på små hyresrätter och studentlägenheter. 6 En i övrigt obalanserad bostadsmarknad ger negativa konsekvenser även för studentbostadsmarknaden. Studenter som egentligen vill söka sig bort från sin studentbostad, men som inte hittar ett annat boende, väljer i många fall att bo kvar efter avslutade studier, vilket leder till att genomströmningen i studentbostadsbeståndet minskar. 4

5 Färdigställda bostäder Tillskott genom ombyggnad och permanentering 6 bostäder / 1 nya invånare Befolkningsökning Nedgången i befolkningsökningen 21 beror huvudsakligen på registerrensning hos SCB och berör egentligen 29 och tidigare. Siffran för kvartal visar på en fortsatt kraftig befolkningsökning Tillskottet av bostäder och befolkningsökningen i Stockholms län Källa: SCB och Länsstyrelsen i Stockholms län studentlägenheter påbörjade och färdigställda nybyggnation och ombyggnad * Påbörjat Färdigställt Källa: USK/Sweco * Siffror för det första halvåret 212 5

6 Nulägesanalys Vad värderar studenter? Fördomen att studenter kräver att få bo centralt är spridd. Men denna fördom är föga överensstämmande med vad studenter egentligen efterfrågar för typ av boende och var de kan tänka sig att bo. När studenter ska ranka de viktigaste faktorerna inför val av bostad kommer närhet till kollektivtrafik på första plats och närhet till sitt campusområde på andra. Närhet till centrala Stockholm värderas först som nummer tre. Det är alltså delvis en myt att alla studenter vill bo i en egen lägenhet innanför tullarna. Studenter är inte heller speciellt kräsna vad gäller restid till sitt lärosäte en stor andel studenter tycker att det är rimligt att resa mer än en halvtimme från sitt hem till sitt lärosäte. 8 Med andra ord är flera av länets kommuner relevanta för bostadsbyggande för studenter. Det finns ett flertal kommuner i länet som har goda kollektivtrafikförbindelser såväl som närhet till olika campusområden och som idag har ett mycket lågt antal studentbostäder i sitt bestånd. Ojämn fördelning mellan kommuner Bland de kommuner i Stockholms län som svarade på frågorna om studentbostäder i Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät år 212 redovisade flera att studenter har svårt att få boende i deras område. Samtliga av dessa kommuner har också en generell brist på hyresrätter. 7 Totalt i länet finns det renodlade studentbostäder, de kommuner som har flest av dessa är Stockholm med 7 6 och Solna med 2 6. Det råder alltså brist på lägenheter som kan efterfrågas av studenter i nästan samtliga av länets kommuner. Även kommuner som ligger nära ett campus eller har bra kollektivtrafikförbindelser har brist. I tabellen på nästa sida följer en lista på de kommuner vars läge och kommunikationer gör att de bedöms vara extra relevanta för en ökad nyproduktion av studentbostäder. Det är enbart fyra kommuner som uppger att de planerar nybyggnation av studentbostäder under : Stockholm, Huddinge, Sundbyberg och Södertälje. Flertalet kommuner, däribland Haninge, Nacka, Tyresö och Täby, menar att deras studentbostäder brister i flera avseenden, bland annat i fråga om pris och läge. Några kommuner, främst Sollentuna och Danderyd, som både har bra kollektivtrafikförbindelser och ligger i närheten av stora campusområden, har inga studentbostäder alls, och har heller inga planer på att bygga sådana den närmsta tiden. 6

7 Kommun Brist på bostäder som studenter kan efterfråga Bestånd januari 212 Planerat tillskott genom ny- och ombyggnad Botkyrka Danderyd Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Totalt i länet Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län fördelning av restid totalt för studenterna på De fyra lärosätena. mer än 1 h 1h 5 min 3 procent 4 procent 9 procent 13 procent 11 procent 12 procent 4 min 3 min 2 min 21 procent 19 procent 16 procent 17 procent 23 procent 39 procent 1 min 4 procent 1 procent hur lång restid har du normalt till dina studier? hur lång restid tycker du är rimlig att ha till din undervisning? Källa: SLL 3:211 7

8 Bostadsbristens konsekvenser Det är uppenbart att den extrema bristen på bostäder för studenter får negativa konsekvenser för Stockholmsregionen. Bred kompetens inom alla vetenskapsområden är en förutsättning för tillväxt och utveckling i En negativ konsekvens av en bostadsmarknad i obalans är risken att studenter från andra delar av Sverige och världen behöver tacka nej till sina utbildningsplatser. Risken är också att många studenter flyttar ifrån regionen när deras studier är färdiga. Hela 47 procent av Stockholms studenter uppger att situationen på bostadsmarknaden resulterar i att de funderar på eller har bestämt sig för att flytta till annan ort eller utomlands efter sina studier. Dessutom menar så många som 29 procent av Stockholms studenter att de har funderat på att flytta under själva studietiden. 9 Om bostadsbristen inte byggs bort kan detta i förlängningen slå hårt mot välfärden. För att på sikt stärka och garantera kompetenstillförseln inom både offentlig och privat sektor krävs det att de studenter och forskare som kommer till Stockholm har goda förutsättningar att bedriva sina studier. En undersökning från TNS SIFO visar att 17 procent undviker att söka jobb i storstadsregionerna av samma skäl, vilket pekar på bostadsbristen som ett hinder för tillväxt. 1 Stockholm riskerar att år 23 lida brist på upp emot 73 en internationellt konkurrenskraftig storstadsregion. Om Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och växa, är möjligheten att leva och studera i regionen en förutsättning. Studenter väljer bort Stockholm högutbildade. Om studentbostadsbyggandet inte kommer igång kan siffran bli ännu högre. Samtidigt går arbetsmarknaden in i ett rekordstort generationsskifte. För första gången i historien har Sverige fler äldre människor än yngre, och detta är en trend som kommer att hålla i sig. En beräkning från 21 visade att det under perioden fram till 225 väntas 1,6 miljoner pensionsavgångar, vilket enligt arbetsförmedlingen är drygt 25 fler än under den senaste femtonårsperioden. 11 Därmed kommer det finnas en brist på arbetskraft i framtiden, samtidigt som kan innebära att regionen inte får tillräckligt många studenter. Vårt samhälle befinner sig i en övergångsfas. Produktionskraften går över till fokus på innovation och högt humankapital. Därför är bred kompetens inom alla vetenskapsområden en förutsättning för tillväxt och utveckling och grundläggande i den internationella konkurrenskraften. Om inte Stockholm kan erbjuda sina studenter goda förutsättningar för studier och tak över huvudet riskerar vi att på allvar tappa delar av den konkurrenskraft vi i dagsläget har. 8

9 har boendesituationen fått dig att fundera på att flytta ifrån stockholm under studietiden? Ja, definitivt, 16 procent Ja, har funderat på det, 13 procent Nej, funderar inte direkt på det, 27 procent Nej, definitivt inte, 44 procent Källa: SLL 3:211 påverkar boendesituationen i stockholm dina planer för framtiden vad gäller boende och karriär? Ja, jag kommer flytta till annan ort i Sverige, 17 procent Ja, jag har funderat på att flytta utomlands, 24 procent Ja, jag kommer flytta utomlands, 5 procent Nej, jag vill bo och arbeta i Stockholm, 53 procent Källa: SLL 3:211 9

10 Bostadsbristens konsekvenser Minst två år i kö Den extrema bristen på bostäder som kan efterfrågas av studenter resulterar i att kötiderna för de studentbostäder som finns idag är långa. Ingenting tyder på att utvecklingen kommer att vända inom den närmsta tiden. Att de 8 studenter som studerar i Stockholm ska dela på cirka 12 5 studentbostäder leder givetvis till långa köer. Detta syns tydligt i Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB), där genomströmningen i bostäderna har minskat kraftigt de senaste åren. Kötiden för de minsta korridorsrummen hos SSSB är cirka 2 år, medan kötiden till studentlägenheter utrustade med kök eller pentry är ännu längre. Med andra ord hinner en genomsnittlig student läsa större delen av sin utbildning innan den får tillgång till en studentbostad. 12 En stor majoritet av de studentbostäder som förmedlats genom Stockholms stads bostadsförmedling under har haft kötid på mellan sex och åtta år. 13 Åtgärder för ökad nybyggnation Ansvaret för bostadsbyggande är delat. Riksdagen ansvarar för regelverk som underlättar för nyproduktion, men kommunerna är de som enligt lag har det yttersta Nationella åtgärder Likvärdiga ekonomiska villkor mellan olika upplåtelseformer Flertalet skatter och avgifter är satta så att de missgynnar nybyggnation av studentlägenheter och andra bostäder som studenter kan efterfråga. Ett exempel på detta är den kommunala fastighetsavgiften. Den infördes efter avskaffandet av fastighetsskatten och är utformad så att alla som äger en bostadslägenhet betalar en avgift per lägenhet och år. Summan är helt oberoende av storlek och standard och avser därmed såväl ett korridorrum på Lappkärrsberget som en paradvåning på Strandvägen. Detta gör att avgiften slår oproportionerligt hårt mot aktörerna på studentbostadsmarknaden, eftersom dessa måste betala samma summa, trots att själva lägenheten kanske bara består av ett enda rum. Regeringen valde att i sin höstbudget sänka avgiften, men satsningen är för bostadsförsörjningsansvaret. Fler och fler aktörer pekar emellertid på att man borde lyfta bostadsfrågan på regional nivå, framförallt i tillväxtorter. liten. I stället bör den kommunala fastighetsavgiften avskaffas helt för studentbostäder. I ett senare skede bör den ses över och anpassas så att den speglar lägenhetens storlek och standard. Inte heller momsen på hyresbostäder är likvärdigt utformad. I dag betalar fastighetsägare moms på i princip alla varor och tjänster. Momssatsen på 25 procent driver upp både hyrorna och kostnaderna för nyproduktion. Det vore rimligare att placera momsen på hyrorna, ett förslag som även framförts av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO. Det innebär att fastighetsägarna skulle kunna göra avdrag för ingående moms vilket markant skulle minska kostnaderna för fastighetsägarna och göra hyresrätter mer lönsamt jämfört 1

11 med andra upplåtelseformer. 14 Ett annat sätt att få ekonomi i att bygga hyresrätter generellt, och studentbostäder specifikt, vore att minska underhållskostnaderna för fastighetsägarna. I dag finns en uppenbar obalans mellan olika upplåtelseformer. Egnahemsägare och bostadsrättsföreningar kan göra avsättningar för framtida periodiska underhållskostnader skattefritt. Detta innebär att underhåll blir väsentligt billigare för andra upplåtelseformer än just hyresrätten. Samma sak gäller ROT-avdraget, som innebär att bostadsrättsföreningar och egnahemsägare får skattereduktion för reparation, underhåll och om- och tillbyggnader. Att införa möjligheten till skattefria avsättningar för underhåll även för bostadsföretagen och införa ROTavdrag även för hyreshus skulle skapa en bättre och rättvisare balans mellan olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden. Gör bostadsbyggande till ett riksintresse Idag försenas och stoppas planprocesser av studentbostadsprojekt på grund av riksintressen. Antingen handlar det om att projektet inkräktar i naturreservat eller också står kulturmiljöområden i vägen för nybyggnation. Självklart är det viktigt att bevara områden som på ett eller annat sätt är viktiga ur ett nationellt intresse, men problemet är att riksintressena skrevs för 4 år sedan och under helt andra villkor. Under 7-talet fanns till exempel, till skillnad från idag, ett överskott av bostäder, och urbaniseringen har ökat mångfaldigt sedan då. Riksintressena Höj studenters betalningsförmåga För många studenter är det svårt att få ekonomin att gå ihop, speciellt för dem som lever i en storstadsregion. Just Stockholmsregionen utmärker sig för att vara extra dyr att bo och leva i som student. 15 Den största utgiften för studenten i Stockholm är boendet. Genomsnittskostnaden för boende är nästan 4 kronor i månaden, vilket gör Stockholm till den dyraste studentstaden att äga eller hyra bostad i, i hela landet. Den genomsnittliga boendekostnaden för en student i hela riket är 3 kronor i månaden. 16 Samtidigt som boendekostnaderna för en student i Stockholm är högre än för studenter i övriga landet tar endast 8 procent av Stockholms studenter bostadsbidraget. Att ge studenterna ökad betalningsförmåga kan få flera positiva effekter. För det första kan det leda till att studenter har möjlighet är dessutom skrivna på ett sätt som bygger på att de måste tolkas. Därför avgörs många byggprojekt på osäkra, och i vissa fall godtyckliga, grunder, där tolkningarna i sig också drar ut på byggprocesserna. Detta för med sig svårare villkor för byggbolagen när de ska beräkna sina kostnader utan att veta hur långa processer de har framför sig. Det behöver således utredas hur bostadsbyggande kan bli ett riksintresse, där andra riksintressen idag hämmar den positiva befolkningsökning som regionerna har. att efterfråga även andra delar av det ordinarie bostadsbeståndet. För det andra kan deras ökade betalningsförmåga i längden stimulera nyproduktion av studentbostäder, i och med det ekonomiska incitament högre hyror skulle innebära. Samtidigt får en högre betalningsförmåga inte bli en ursäkt för att höja hyrorna till orimliga nivåer, speciellt eftersom de redan idag är i högsta laget i vissa studentbostäder. Eftersom hyran är den största enskilda utgiften för studenter, är bostadsbidraget en viktig del i studenters trygghetssystem. Dessvärre är bostadsbidragets utformning inte heltäckande. Idag omfattas endast studenter med barn samt studenter i åldersgruppen år av möjligheten att söka bidraget. Denna åldersgräns innebär att en tredjedel av studenterna inte har möjlighet att ta del av bostadsbidraget

12 Åtgärder för ökad nybyggnation Studenter har också svårt att förutse hur en bostadsbidragsansökan kan drabba deras ekonomi. I ansökan om bostadsbidrag ska årsinkomsten förutses, vilket kan vara svårt för många studenter då de flesta som arbetar vid sidan av sina studier inte vet hur mycket de kommer att tjäna under det kommande året. Detta resulterar i att runt 4 procent av alla studenter blir återbetalningsskyldiga efter att ha tagit emot bostadsbidrag. 18 Bostadsbidraget har inte anpassats över tid och det är helt enkelt inte tillgängligt för stora delar av studentpopulationen. Trygghetssystem får inte förvandlas till fasader. Ska vi ha bostadsbidrag i Sverige bör systemet omarbetas så att det faktiskt ger det stöd som är avsett. Ett ytterligare sätt att stärka studenternas betalningsförmåga, som i längden kan leda till att fler företag ger sig in i studentbostadsmarknaden, är att höja studiemedlet. Om studenterna på allvar ska bli konkurrenskraftiga gentemot andra grupper på bostadsmarknaden krävs emellertid en reell ökning. Regionala möjligheter Ökad regional bostadspolitik Fler och fler aktörer lyfter behovet av en ökad regionalisering av bostadspolitiken. Detta är även något som kommuner själva eftersträvar, åtminstone i Stockholmsregionen. Stockholmsregionen har redan idag uppsatta mål för bostadsbyggandet genom RUFS 21. Det är emellertid ytterst få av kommunerna som lever upp till de uppsatta målen. Ett alternativ God infrastruktur förutsättning för planering av bostäder Ett annat alternativ är att skapa morötter för de kommuner som håller en hög byggtakt. Ett förslag som läggs fram i regeringens utredning om bostadsförsörjningen i Stockholms län är en ökad samordning mellan infrastruktur och bostadsbyggande. Infrastrukturen har stor betydelse för bostadsplaneringen. Ofta är utbyggnad av infrastruktur en grundförutsättning för att planera och bygga nya bostadsområden. skulle vara att ge den regionala utvecklingsplanen ännu större bäring och finna sätt att skapa restriktioner för de kommuner som trots det inte lever upp till de nivåer som det har beslutats om gemensamt. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över hur bostadsförsörjningslagen kan ändras så att kommuner även måste ta regionala hänsyn i sitt bostadsplanerande. Här föreslås en förhandling ledd av landstinget som syftar till att teckna avtal med samtliga kommuner i länet om bostadsbyggandet tio år framåt men också till att sätta särskild fokus på att tidigarelägga och prioritera sådana investeringar i infrastrukturen som har störst betydelse för att öka bostadsbyggandet. 12

13 Åtgärder för ökad nybyggnation Kommunal bostadspolitik Använd de kommunala redskapen En stor del av det politiska ansvaret för bostadsbyggande för studenter ligger på kommunal nivå. Kommuner bör i större utsträckning använda sina allmännyttiga bolag för att säkerställa att fler bostäder för studenter byggs. Många kommuner kan också använda sig mer av tomträttsavgälden och sänka den för studentbostäder och andra flerbostadshus med små och yteffektiva lägenheter. Detta skulle innebära att kommuner aktivt kan ge incitament för de bolag och stiftelser som väljer att bygga för unga och studenter. Snabba på planprocesser Vidare handlar det kommunala ansvaret om att effektivisera de planprocesser som rör nybyggnation av bostäder. Nya studentbostadsprojekt tar orimligt lång tid att genomföra, vilket skrämmer bort byggbolag och i allmänhet dämpar nyproduktionen. En lösning på detta är att det ska finnas politiska direktiv till förvaltningen att prioritera studentbostäder i planprocessen, så att dessa ärenden kan behandlas skyndsamt. Avskaffa parkeringsnormen En tredje kommunal åtgärd för att stimulera nybyggnation är att slopa parkeringsnormen för studentbostadsprojekt. Detta skulle resultera i att det blir billigare och enklare att genomföra byggnadsprojekt. Väldigt få studenter i Stockholm har bil. Det är däremot viktigt att tänka på de färdmedel som studenter i hög utsträckning använder sig av: kollektivtrafik och cykel. 13

14 sammanfattning Bostadssituationen ser fortsatt mörk ut för många studenter i Stockholmsregionen. Med en växande grupp unga blir bostadsbristen tydlig, där studenter kan tvingas vänta upp till 4 6 år för att få en studentlägenhet. Trots löften om fler bostäder, talar siffror om påbörjade och avslutade bostadsprojekt sitt tydliga språk: det byggs för lite. Ett flertal kommuner uppger att de har brist på såväl mindre hyresrätter som studentbostäder, och i flera fall finns det från kommunernas sida inga planer på nybyggnation av studentbostäder under den närmsta tiden. Konsekvensen av bostadsbristen ser vi bland annat i hur studenter överväger att lämna storstadsregionerna. Detta riskerar att slå hårt mot storstäderna generellt, och i synnerhet Stockholm som riskerar att lida en enorm brist på arbetskraft i framtiden. Dagens bostadsbrist kan med andra ord få långtgående konsekvenser som påverkar flera sektorer i samhället. Ansvaret för bostadsbyggande ligger på såväl statlig som kommunal nivå. Men det är också av vikt att bostadsfrågan lyfts till en regional nivå, vilket flera aktörer påvisar. Att skapa morötter för de kommuner som håller en hög byggtakt är ett exempel på ett sätt att öka det regionala tänkandet i bostadsfrågan. I dagsläget ser ambitionsnivån för nybyggnation av studentbostäder väldigt olika ut i Stockholms läns kommuner. För att minska bostadsbristen krävs här en samordning mellan kommunerna, där ett gemensamt ansvar för bostadsfrågan tas. Här är det också viktigt att infrastrukturen utvecklas i takt med bostadsbyggandet då infrastrukturen är en grundförutsättning för planering och produktion av nya bostadsområden. För att skapa bättre förutsättningar för nybyggnation av studentbostäder bör kommuner använda sig mer av tomträttsavgälden och sänka den för studentbostäder och andra flerbostadshus med små och yteffektiva lägenheter. Genom att i större utsträckning använda allmännyttiga bolag kan kommunerna också säkerställa att fler studentbostäder byggs. Vidare finns flera nationella åtgärder för att underlätta nybyggnationen av studentbostäder, och alltså långsiktigt stärka Stockholms tillväxt. Den kommunala fastighetsavgiften slår oproportionerligt hårt mot de aktörer som bygger studentbostäder och små hyresrätter, eftersom de får betala mer per kvadratmeter. Den kommunala fastighetsavgiften bör avskaffas helt för studentbostäder, och senare ses över och anpassas så att den speglar lägenhetens storlek och standard. För att komma tillrätta med dagens bostadssituation krävs åtgärder på alla politiska nivåer likaväl som det krävs samordning dem emellan. Situationen påverkar alla i regionen och det är som beslutsfattare naivt att tro något annat. Därför är det viktigt att alla skriver under samma problemformulering och tillsammans formulerar målen för hur detta problem ska lösas. 14

15 Källor 1 SCB, siffror från januari 212 och januari (21211 & ) 2 Student söker bostad, Boverket. Studenthttp:// dokument/21/student_soker_bostad.pdf 3 Ungas vuxnas boende, Stockholm län 211, Hyresgästföreningen. hyresgastforeningen.se/om_oss/ladda_hem/rapporter/ungas_boende/sidor/248--ungavuxna-vill-ha-egen-bostad.aspx (213118) 4 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 21, (Regionplane- och trafikkontoret). 5 Stockholm stad, Exploateringsnämnden, Tertialrapport 2. exploatering/document/ /dagordning/6/6%2bilaga%21.pdf 6 Bostadsmarknadsenkäten, Stockholms län 212, Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport%2212_18%2Bostadsmarknadsenkaten.pdf 7 Bostadsmarknadsenkäten, Stockholms län 212, Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport%2212_18%2Bostadsmarknadsenkaten.pdf 8 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär, Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting, Arbetsmaterial 3:211 9 Stockholmstudenternas bostadssituation och bostadskarriär, Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting, Arbetsmaterial 3:211 1 Påverkar bostadsbristen studenternas vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? Hyresgästföreningen 212, Oss/ladda_hem/rapporter/ungas_boende/Sidor/Paverkar-bostadsbristen-studenters-viljaoch-mojlighet-att-bo-och-arbeta-i-storstadsregionerna.aspx 11 Arbetsförmedlingen, pressmeddelande ,6 miljoner pensionsavgångar brist på arbetskraft i många kommuner. Protokoll Stadsbyggnadsnämnden sep 21 aug 211, tillgängliga via 12 SSSB ( ) SSSB är den största studentbostadsaktören i Stockholms län. 13 Statistik i januari 213 från Stockholms stads bostadsförmedling ( ) bokabostad.stockholm.se/statistikkotid.aspx 14 Läs mer: Balanserade ekonomiska villkor en skattereform för hyresrätten, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO (21), se/om_oss/ladda_hem/rapporter/documents/12_balanserade_ekonomiska_villkor.pdf 15 Läs mer: Studera i Stockholm en dyr affär, Stockholms studentkårers centralorganisation 16 SFS Studentbudget 211, Sveriges förenade studentkårer Läs mer: Balanserade ekonomiska villkor en skattereform för hyresrätten, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO (21), balanserade_ekonomiska_villkor.pdf 17 Student söker bostad, Boveket. Dokument/21/Student_soker_bostad.pdf 18 Försäkringskassan. Siffror från

16 ssco grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i stockholmsregionen. ssco har i dagsläget ca 5 stycken medlemskårer och representerar genom dem över 8 studenter. ssco har tre huvuduppgifter: 1. att värna om och utveckla stockholm som sveriges ledande utbildningsort. 2. att erbjuda mötesplatser för stockholmsregionens studenter och studentkårer. 3. att tillhandahålla gemensam service för stockholmsregionens studenter.

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation BOSTADSRAPPORT 211 Ursäkta röran de bygger inte nytt studentbostäder är en tillväxtfråga för hela länet Innehåll 3. inledning 4. förutsättningar - läget

Läs mer

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter.

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter. ekerö Södertälje NORR- TÄLJE botkyrka nykvarn järfälla SALEM sollentuna nynäshamn Danderyd Vaxholm sundbyberg Lidingö Stockholm Nacka Upplands Bro huddinge sigtuna Vallenȫsteråker Upplands tuna Väsby Täby

Läs mer

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13 Inledning Nulägesanalys Fallstudie: intervju Solna Fallstudie: intervju - Järntorget Kommunal bostadspolitik åtgärder för nybyggnation 3 4-6 7-8 9-10 11-13 Sammanfattning Källor 14 15 Bostadsrapport hösten

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED HALVTID I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED LÖFTENA TILL STUDENTERNA? INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 NULÄGESANALYS STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR HUVUDSTADEN BLIR ALLT MER KUNSKAPSINTENSIV 6 NULÄGESANALYS EXTREM

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Akut brist på studentbostäder

Akut brist på studentbostäder 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Akut brist på studentbostäder Ett hot mot Stockholms kompetensförsörjning En stark kunskapsregion förutsätter studentbostäder Den dysfunktionella

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

BOSTÄDER TILL 2020

BOSTÄDER TILL 2020 250 000 BOSTÄDER TILL 2020 MAGDALENA ANDERSSON 27 AUGUSTI 2014 Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407 Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan Lotta Jaensson 140407 Bostadsmarknaden i ett sammanhang Befolkningsökning. Industrisamhället ersatts med tjänstesamhälle. Urbanisering. Utflyttning

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 YTTRANDE 2009-10-07 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) Box 4414 102 69 STOCKHOLM Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Sammanfattning SSCO ser positivt på de grundläggande ståndpunkterna

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Miljonprogrammet 2015

Miljonprogrammet 2015 Juli 2011 Miljonprogrammet 2015 Hur löser vi den nya bostadskrisen? Förord En tredjedel av Sveriges kommuner uppger idag att de har brist på bostäder. Under 2010 byggdes det knappt 20 000 nya bostäder

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Moderaterna bygger för det växande Stockholm Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Vi välkomnar att Stockholmsregionen växer 2010-08-26 Stockholmsregionen

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Bokslut i bostadsfrågan. En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår

Bokslut i bostadsfrågan. En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår Bokslut i bostadsfrågan En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår 19 januari 2010 2010 Stockholms universitets studentkår (SUS) Text och analys: Oscar

Läs mer

Regional bedömning av behovet av nya bostäder

Regional bedömning av behovet av nya bostäder YTTRANDE 1 (5) Enheten för bostadsfrågor Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 Stockholm Regional bedömning av behovet av nya bostäder (S2012/4203/PBB) Sammanfattning

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten 2010 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten Bilaga till analysen: Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt, 2010:3 Svagt bostadsbyggande

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Remissyttrande Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer