Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D

2 2 Sammanfattning Denna rapport behandlar bostadssituationen för studenter i Linköping. Genom en enkätundersökning har vi skaffat oss inblick i Linköpings student bostadsmarknad. Av enkätsvaren framkom att av de studenter som lyckats skaffa boende, så bor över 50 procent i vanliga lägenheter och ca en tredjedel i studentlägenheter. De flesta är nöjda med sitt boende, och de verkar också tycka att kostnaden är rimlig. Av de som svarat på enkäten, så har två tredjedelar själva, eller så känner de någon som, stått utan boende vid kursstart, vilket stöder uppfattningen om att det råder bostadsbrist för studenter i Linköping. Enkät undersökningen har kompletterats med intervjuer av bl.a. en kommunpolitiker. Enligt Muharrem Demirok (C), ansvarigt kommunalråd för bostadsförsörjning i Linköpings kommun, så råder det inte bostadsbrist. I tidningar står dock att läsa att oppositionen har en annan uppfattning och att man tillsammans med byggherrar vill ta sitt ansvar och agera för att råda bot på studenternas bostadsköer. Enligt lagen är kommunens ansvar att planera och främja bostadsförsörjningen i kommunen. Linköpings kommun bidrar till bostadsförsörjningen genom det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden och dotterbolaget Studentbostäder. På detta sätt blir man ett komplement och motvikt till den privata bostadsmarknaden. Kommunen är också beslutande instans genom byggnadsnämnden, som ger bygglov till de privata byggherrar som vill bygga bostäder i kommunen. Nämnden prövar om byggprojekten är i linje med kommunens planer och stämmer av åsikterna hos berörda parter påbörjades det byggnation av 22 stycken nya studentbostäder i Irrblosset i Valla och bostäderna kommer vara klara för inflyttning redan i augusti Det finns även planer på att bygga nya studentbostäder i området men när byggnationen ska påbörjas och vara klart är inte fastställt. Uppfattningen hos den politiska ledningen i Linköping är alltså att det inte råder bostadsbrist för studenter, utan de kan få bostad efter att ha stått i kö några månader. Det normala begreppet bostadskö stämmer dock inte in för studenter, för deras problem är att om de inte kan få tag i boende i tid till att kurserna börjar, så kan de bli tvungna att tacka nej till sin plats på Universitetet. Boende utanför Linköping är inte så aktuellt, eftersom det blir komplicerat och dyrt.

3 Innehållsförteckning 3 1 Inledning 1.1 Syfte 1.2 Metod 2 Bakgrund 3 Enkät resultat 4 Kommunens roll 5 Statens roll 6 Aktuella byggnationer 7 Analys 8 Referenslista 8.1 Skriftliga källor 8.2 Muntliga källor 8.3 Internet källor

4 1 Inledning Det finns en generell uppfattning om att det råder bostadsbrist på studentbostäder i Linköping. Något som ständigt är omdebatterat i länets nyhetstidningar. I vår rapport ska vi försöka ta reda på hur det ligger till, dels genom en enkätundersökning på universitetet, och informations insamling från böcker och internet. Syftet med uppgiften är att få en bättre insikt i studenters uppfattning om den eventuella bostadsbristen. Samt se om det finns något orsakssamband mellan hur nöjda/missnöjda studenter som bor i studentlägenhet, respektive vanlig lägenhet, är med sin boendesituation Syfte/frågeställning Är det bostadsbrist på studentbostäder i Linköping? Syftet med detta arbete är att få en inblick i Linköpings studentbostadsmarknad och analysera om det råder bostadsbrist på studentbostäder i Linköping utifrån studenter, kommun och bostadsbolags perspektiv. Vi vill också se vad kommunen har för ansvar enligt lag gentemot bostadsfrågan. 1.2 Metod För att samla information har vi använt av tidningsartiklar på internet, kommunala handlingar. Vi har även tagit hjälp av kurslitteraturen samt kommunallagen. Vi har också med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning (A.Bryman, 2008) har vi frågat studenter på Linköpings Universitet om deras boendesituation samt om de upplevt bostadsbrist på studentlägenheter i samband med kursstart. När vi utformade enkäten började vi med att skriva en kort text om vad undersökningen går ut på för att de svarande ska få en uppfattning om varför frågorna ser ut som de gör. Vi frågade bland annat studenterna om deras nuvarande boendesituation. Om de bor i studentlägenhet, om de tycker att kostnaden för sitt boende är rimlig, om de eller någon de känner stått utan boende vid kursens start och om de är nöjda med sitt boende. Då vi valt att begräsa oss till trettio enkäter valde vi att dela upp oss på Universitetet vid insamlingen för att få en variation av program, ålder och kön på de svarande. Vi valde dock att inte ta med en fråga om kön på enkäten då vi inte tror att variationen i svaren skulle vara betydande. Då tiden för sammanställning och analys av resultatet är knapp gjorde vi endast trettio enkäter. Ett sådant litet antal enkäter kan minska validiteten vart vi positivt överraskade när vi inte fick något bortfall på enkäterna. När vi sammanställde resultatet kollade vi om det fanns något orsakssamband mellan olika svartalternativ. Vi ställde olika svar mot varandra, t.ex. delade vi upp de som svarat att de bor i studentbostad och de övriga för att se om det blev någon variation i fråga om rimlighet av kostnad och trivsel.

5 2 Bakgrund 5 Bostadsbrist har alltid varit ett stort problem i Linköping, samt i hela landet. Varje år kan man läsa olika artiklar från lokaltidningar om att det råder stor brist på studentbostäder speciellt inför hösten. Varje år släpper SFS, Sveriges förenade studentkårer, sin årliga bostadsrapport över studenters bostadssituation, och det visade sig att kötiden kan vara ibland mellan 6-8 månader för rum i studentkorridor enligt Studentbostäder i Linköping. Det finns totalt studentlägenheter i Linköping och det går cirka studenter på Linköpings Universitet. Simon Helmér, vd på Studentbostäder, säger i Ivana Vukadinovics artikel Nya studentbostäder på gång i Valla, från 15 augusti 2012, att 30 procent av studenterna räknas vilja bo i studentbostäder. Han säger också att det historiskt sett är och har varit stort tryck på studentbostäder de senaste åren. Bostadsbrist i allmänhet avspeglar sig också på marknaden för studentbostäder. Dock anser majoriteten i kommunalrådet att de möter efterfrågan med utbudet på bostäder. 3 Enkät resultat Vi har som tidigare sagt genomfört en enkät på Linköpings Universitet och presenterar svaren i diagramform. Figur 1. Diagram på olika bostadsformer som är bosätta av studenter. Figur 2. Diagram på de vanligaste områden studentlägenheterna är belägna på.

6 6 När vi sammanställt enkäterna ser vi att nio stycken svarar att de bor i studentlägenheter, två i Ryd, en i Valla, en på T1, tre på Flamman och två annat alternativ. Sjutton stycken svarar att de bor i vanlig lägenhet och fyra annat alternativ. Figur 3. Diagrammet visar om kostnaderna för boendet anses rimligt i förhållande till standard och storlek. Sjutton stycken studenter tycker att kostnaden för sitt boende är rimlig, nio tycker inte det och fyra stycken har ingen uppfattning. Figur 4. Diagrammet visar om det finns studenter som själva eller känner någon som har stått utan bostad när kurserna har startat. Tjugo stycken har, eller känner någon som har, stått utan bostad när kursen börjar. Tio har inte det.

7 7 Figur 5. Diagram som visar om studenter har sökt boende utanför Linköping. Två har sökt boende utanför Linköping och tjugoåtta har inte det. Figur 6. Diagram som visar om tillfredsställelsen av studenternas nuvarande boende. Tjugosju är nöjda med sitt boende och tre är inte det. Andra resultat som vi har kunnat se tack vare enkäten är att av de tre studenter som är missnöjda med sitt boende så bor alla tre i studentlägenhet. Alltså är sex av nio studenter som bor i studentboende nöjda med sitt boende. Fem av de nio som bor i studentlägenhet tycker att kostnaden är för hög vilket är mer än hälften. Till skillnad från de som bor vanlig lägenhet eller övrigt alternativ där tjugo av tjugoett är nöjd med sitt boende och endast fyra av tjugoett tycker att kostnaden är för hög, tretton tycker att kostnaden är rimlig och fyra har ingen uppfattning. 4 Statens roll Statens roll i bostadssituationen är mindre komplex då det ansvaret är lagt hos Boverket. Boverket är Sveriges nationella myndighet vad gäller samhällsplanering, byggande och boende. Boverket har hand om frågor angående samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning samt för boendefrågor. Det är också Boverket som hanterar det statliga bostadsstödet i form av bidrag, enerigstöd och bidrag till kulturlokaler och diverse samlingslokaler.

8 8 Bortsätt från Boverket vars huvudsackliga uppgift är att hantera olika frågor och bidrag så ligger ansvaret på varje enskild kommun. Det här är det mest effektiva eftersom det är svårt för staten att ha hand om statsplaneringen för alla städer i Sverige. Det finns saker de inte lär ta hänsyn till i och med att de inte har en personlig insyn över staden vilket gör det lätt att dra lite sträck som ser effektivast ut men som i verkligheten kan ge andra vardagliga problem för invånarna i samhället. Att kommunen ska planera bostadsförsörjningen är tydligt uttryckt i lagarna. Lagen om bostadsförsörjning säger 1 Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syftet att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs 5 Kommunens roll Linköpings kommun har tagit i uppgift att vara en del i bostadsförsörjningen. Det här för att bostadsbristen samt hyrorna inte ska bli för höga. Kommunen äger därför ett allmännyttigt bostadsbolag, Stångåstaden, med hjälp av det här bolaget förvaltas lägenheter av dessa är Studentbostäder, vilket Linköping kommun tycker verkar rimligt. Studentbostäderna förvaltas av ett dotterbolag till Stångåstaden vid namn Studentbostäder. Studentbostäder har i uppgift att erbjuda och förmedla bostäder till studenter och enbart studenter som studerar på Linköpings Universitet. Det här är någonting som stöds av lag för att kommunen ska kunna erbjuda tillräckligt med bostäder och för att det inte bara kontrolleras av den fria marknaden, vilket skulle kunna ge en sned bostadsmarknad med hög bostadsbrist och höga hyror. 3 Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen skall en kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, skall dessa kommuner anordna sådan bostadsförmedling Varför skulle det bli hög bostadsbrist kan man antagligen undra över. Jo det här beror på att det ligger i bostadsbolagens intresse, ju högre bostadsbrist desto högre hyra kan de ta ut för en bostad. Det är en marknad med stora etableringshinder vilket gör det svårt för andra att starta företag i branschen, det här skapar ett sorts monopol vilket trissar upp bostadshyrorna. Därför är det viktigt att i vissa kommuner kunna åta sig en del av bostadsförsörjningen. I kommunen finns det också många privata byggföretag som själva driver fastighetsförvaltning och startar egna byggprojekt. Alla önskemål från privata aktörer att bygga inom kommunen måste godkännas av den nämnd som har hand om detta ansvarsområde. Berörd nämnd får då in ett förslag eller önskemål från ett byggföretag. Byggherren lämnar sedan in en specificering på exakt var han vill bygga och detaljerna kring själva bygget. Detta ska sedan utredas av handläggarna i nämnden som sedan ska ta ställning till ifall det planerade bygget överensstämmer med stadsplanen eller den aktuella detaljplanen för området. Här tas även åsikter från berörda personer och företag i handling. Därefter fattar nämnden beslut om byggherren beviljas bygglov eller inte.

9 9 Hittills har Murharrem Demirok förnekat bostadsbristen, ja rent av förlöjligat sådana påståenden, säger Kristina Edlund (S) i en artikel (Annika Rehn Jenny Eriksen, 8 mars 2012), kommunalråd och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, där Demirok är ledare. Kristina Eklunds uttalande stärks med prognoser från Kommunstyrelsens OBS-rapport 2013, som visar på att Linköpings bostadsbyggnation för låg med tanke på Linköpings befolkningstillväxt. Bortsätt från kommunens målsättning att erbjuda studentbostäder till så många studenter som möjligt, är det även ett mål att försöka behålla studenterna i kommunen efter studietiden. Det här bidrar till att bostadsbyggnationen i allmänhet är en mycket viktigt faktor för kommunen. De måste kunna erbjuda ett utbud att fräscha och bra bostäder till studenter efter studietiden för att få dem att stanna, arbeta och bilda familj i Linköping. Det här utgör en stor del av befolkningstillväxten idag och kommunen är mån om att det fortsätter på detta sätt. 6 Aktuella byggnationer Just nu är byggnation av nya studentbostäder igång för fullt på Irrblosset i Valla. Det planeras att bygga 22 nya studentlägenheter i två olika storlekar och former. Åtta lägenheter i storleken 38 m 2 samt 14 lägenheter i storleken m 2.. Dessa nya lägenheter kommer också ha tillgång till egen uteplats. Inflyttning kommer ske i augusti 2013, i lagom tid för höstterminens start, då etapp ett är avklarad. Planen är att bygga nya studentlägenheter mellan gamla och nya Irrblosset. När etapp två ska stå klart är ännu inte bestämt. 7 Analys Det vi snabbt kan dra en slutsats om är att det är enormt stort tryck på studentbostäder i början av varje hösttermin. Det här är inte speciellt konstigt med tanke på att det är då kurserna börjar, och nya elever behöver boende. Men trycket minskar efter en tid in på terminen och på våren står till och med studentbostäder tomma. Det här beror på att det är fler elever som börjar sina studier på höstterminen än vårterminen. Det är många studenter som hoppar av efter några veckor. Det finns även de studenter som bara läser en kurs och slutar innan vårterminen. En lösning på detta kan vara att fördela om kurserna så att fler kurser börjar på vårterminen istället för höstterminen. Det kan också tänkas fungera att erbjuda fler programstarter på vårterminen för att minska trycket på höstterminen. Det första vi lade märke till efter sammanställningen av enkäten var att en så stor del som två tredjedelar av de svarande har själva, eller känner någon som har stått utan boende vid kursens start. Det tycker vi indikerar inte bara på en rådande bostadsbrist utan också på att det tar för lång tid för studenterna att få tag på ett lämpligt boende. Som vi nämnt tidigare så finns det en delad mening i frågan från Linköpings kommunpolitiker. Oppositionen kräver ett erkännande av den borgerliga alliansen om att det finns en pågående bostadsbrist i kommunen. Kommunalrådet Kristina Edlund (S) vill tillsammans med majoriteten och byggherrar skapa ett samarbete för att bygga fler bostäder. Men för att projektet ska bli genomförbart krävs det enligt Edlund en gemensam problembild. Muharrem Demirok (C), ansvarigt

10 kommunalråd för bostadsförsörjning i Linköpings kommun, menar däremot att det inte råder bostadsbrist och att utbudet är lika stort som efterfrågan. Han menar att om man ställer sig i kö så kommer man få erbjudande om bostad inom några månader. Men som student så finns det ett stort problem i hans teori. Om man som student inte kan få tag i boende i tid till att kurserna börjar så kan man bli tvungen att tacka nej till sin plats på Universitetet. Många av Linköpings Universitets studenter kommer nämligen från andra regioner och kommuner som inte ligger i närheten av Linköping. Man kan inte pendla eller ta sig till Universitetet även om det vore under en tillfällig tid. 10 Men som vi även varit inne på tidigare så kan man inte bygga fler studentbostäder om det finns bostäder som står tomma på våren, det skulle inte fungera på en marknad eftersom det skulle skapa en stor förlust hos fastighetsägarna. Kommunen har enligt lag ansvar att se till att det finns tillräckligt med bostäder i kommunen och kan om det behövs ta hand om en del av bostadsförsörjningen. Hur kommunen väljer att göra är dock upp till varje enskild kommun att bestämma. I Linköping har man åtagit sig en del av bostadsförsörjningen för att öka utbudet av bostäder. Men för att kommunen ska få äga ett bolag så finns det särskilda regler. Bolaget får inte ha i syfte att generera någon vinst. Det får heller inte använda statliga medel för att få bättre konkurrenskraft gentemot andra bolag på marknaden. Därför konkurrerar bolaget, likt vilket bolag som helst, om marken och om tillstånd för att få bygga. Det här bolaget ska alltså ha exakt samma förutsättningar som vilket annat bolag som helst. Ett annat problem vi kan se utifrån enkäterna är att större delen av de som bort i studentbostäder tycker att hyran är alldeles för hög gentemot storleken och standarden på bostaden. Problemet som vi ser det ligger i att hyran är relativt hög per kvadratmeter för studentbostäder. En artonkvadratslägenhet kan gå sanslöst mycket pengar i månaden trots att du delar både kök och dusch med andra studenter. Det här leder till att många studenter, som vi också kan se i enkäten, väljer att bo i vanliga bostäder där de har eget kök, egen dusch samt större ytor och bara en liten skillnad i månadshyra. Så studenterna tycker alltså att studentbostäderna är för dyra men är å andra sidan villiga att betala en extra tusenlapp för att få bo i en vanlig bostad. Därför tror vi att en lösning kan vara att bygga större studentlägenheter där man kanske slipper dela kök och dusch, studenterna lär tycka att det är mer värt hyran även om hyran blir mer än om det vore en artonkvadratslägenhet. Vi menar också på att större studentbostäder ökar incitamentet till att dela bostaden med en annan student, kanske två klasskompisar delar lägenhet. Det är en bra lösning då hyran per person minskar men man slipper ändå dela kök och dusch med stycken andra studenter, det är antagligen mer lockande att bara dela med en person som man dessutom kommer att känna eller redan känner på ett bättre plan. Det finns en viss brist på studentbostäder, främst under höstterminens start men det tar även några månader innan efterfrågan mättas. Men det finns också olika sätt man kan lätta på trycket, genom alternativa lösningar som vi föreslagit utan att bygga fler studentbostäder eftersom det inte är en rimlig lösning på problemet. Men antalet intagna på Linköpings Universitet ökar för varje år, det krävs därför stor framförhållning och kommunen måste planera byggandet av nya studentbostäder i framtiden om befolkningstillväxten ska fortsätta att expandera.

11 8 Referenslista Skriftliga källor Norén Bretzer Sid. 181 (Den kommunala beslutsprocessen) 8.2 Muntliga källor Enkätundersökning på Linköpings Universitet, Internet källor 5&name=s-kraver-erkannande-om-bostadsbrist llmäktige/motioner_interpellationer/interpellationssvar%202012/ %20Bostadsbristen%20svar%20på%20interpellation%20(S).pdf =sv

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Lektionsplan med övningsuppgifter LÄRARHANDLEDNING

Lektionsplan med övningsuppgifter LÄRARHANDLEDNING Lektionsplan med övningsuppgifter LÄRARHANDLEDNING Inledning Utbud och efterfrågan är centrala begrepp inom nationalekonomi och grundläggande byggstenar för att förstå hur en marknadsekonomi fungerar.

Läs mer

Bostadsbristen i Östergötlands tvillingstäder

Bostadsbristen i Östergötlands tvillingstäder Bostadsbristen i Östergötlands tvillingstäder Ett jämförande perspektiv för studenters bostadssituation i Linköpings och Norrköpings kommuner Grupp F-2 Henrik Castwall, Jenny Matsson, Eric Olofsson, Rufat

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Socialdepartementet. Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet lämnar här sina synpunkter på rubricerad remiss.

Socialdepartementet. Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet lämnar här sina synpunkter på rubricerad remiss. Lund den 30 september 2015 Socialdepartementet YTTRANDE Remiss Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Boverket december

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2016-05-17

Tjänsteutlåtande 2016-05-17 Dnr: 013/2016 Ärende nr: 12 Sid 1 (6) Handläggare: Kristin Norrbom Telefon: 08-7858849 E-post: kristin.norrbom@bostad.stockholm.se Tjänsteutlåtande 2016-05-17 REDOVISNING AV UPPDRAG ATT PRÖVA MÖJLIGHETEN

Läs mer

Bengt Eriksson 2010-01-18

Bengt Eriksson 2010-01-18 BERIKON AB Promemoria Bengt Eriksson 2010-01-18 Kommunförbundet Skånes engagemang i studentbostadsfrågan Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har väckt frågan om förbundets engagemang i studentbostadsfrågan,

Läs mer

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Ärende 27 Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Tjänsteskrivelse 1 (4) 2016-02-07 KS 2015.0303 Handläggare Bosse Björk Svar på medborgarförslag om byggande av nya bostäder Sammanfattning Föreligger

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Rörligheten på småhusmarknaden Ett problem på svensk bostadsmarknad är att många villaägare bor kvar i huset långt efter barnen flyttat ut,

Läs mer

Göteborg stad för studenter

Göteborg stad för studenter Göteborg stad för studenter Göteborg & Co Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer HUI Research AB, Yulia Rokotova och Åsa

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB

AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB Utlåtande 2012:69 RI+V (Dnr 023-343/2012) AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss)

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Mats Dahllöf 090218 Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Jag har försökt utforma undervisningen och examinationen på kursen så att de följer lärandemålen, och jag tror att den föresatsen

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Piratpartistisk tidning

Piratpartistisk tidning Piratpartistisk tidning Beslutsunderlag inför Piratpartiets styrelsemöte 27 september 2015, av Anton Nordenfur Bakgrund Inför partistyrelsemötet i augusti 2015 lämnade jag in ett beslutsunderlag som sammanfattade

Läs mer

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Utlåtande 2009:105 RV (Dnr 316-803/2008) Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4 LINKÖPINGS UNIVERSITET HT10 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4 MIKROEKONOMI, 730G39 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Uppgift 1 Är nedanstående påståenden

Läs mer

MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER

MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER 1 Mäklarhusets Mäklarbarometer tar tempen på: Bostadsmarknaden inför amorteringskravet Ett kommande amorteringskrav har länge överskuggat bostadsmarknaden. Det första förslaget

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Koncernstyrelsen 2007-10-01 Ärende 3 Dnr 2007/21/27 Sid. 1(6) 2007-09-21 Joachim Quiding 08-508 295 35 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Förslag till beslut Koncernstyrelsen föreslås

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2016

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2016 Sida 1 av 6 STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2016 Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem Datum: 2016-04-21 Plats: Scandic Europa, Göteborg Närvarande: Ordföranden Vice ordföranden Ledamöter Suppleanter Kadir

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-04-13 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 19 Majoriteten kommer inte att tillstyrka förslaget till beslut, utan kommer att föreslå kommunstyrelsen att miljönämnden

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) s. 1(6) Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen överlämnar härmed sina synpunkter

Läs mer

STUDIETEKNIK. Till eleven

STUDIETEKNIK. Till eleven STUDIETEKNIK Till eleven Tro på dig själv! För att du ska lyckas riktigt bra med dina studier, måste du tro på din egen förmåga. Försök tänka på något som du är bra på, för då stärker du ditt självförtroende

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Inledning. Antagningsprocess

Inledning. Antagningsprocess SISU HT 2011 Inledning Jag vill inleda med att tacka för förtroendet till mitt stipendium från IA. Det gav mig möjlighet att betala hyran på mitt boende under min termin i Shanghai samt gav mig utrymme

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Bostadsfrågan. Hur hanteras den av Linköpings kommun?

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Bostadsfrågan. Hur hanteras den av Linköpings kommun? LINKÖPINGS UNIVERSITET Bostadsfrågan Hur hanteras den av Linköpings kommun? Alexander Näsström, David Hill, David Karlsson Seminariegrupp 6 2012-10-09 1 Innehållsförteckning: Inledning 2 Syfte. 3 Frågeställning.

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Byggkostnadsprojektets genomförande - avrapportering 2005

Byggkostnadsprojektets genomförande - avrapportering 2005 Utlåtande 2006:156 RIII (Dnr 316-79/2006) Byggkostnadsprojektets genomförande - avrapportering 2005 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Rapporten Byggkostnadsprojektets genomförande

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Boende enkät Söderby 2:14 hösten 2011

Boende enkät Söderby 2:14 hösten 2011 Boende enkät Söderby 2:14 hösten 211 Bakgrund Den 28 december 21 förvärvades fastigheten av Akelius Fastigheter och Brf Söderby 2:14 blev verklighet. Föreningen hade vi förvärvet 9 hyresrätter och 179

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2702. Reformer för fler bostäder. Kommittémotion. Förslag till riksdagsbeslut

Motion till riksdagen 2015/16:2702. Reformer för fler bostäder. Kommittémotion. Förslag till riksdagsbeslut Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Reformer för fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värdet

Läs mer

Avgift som debiteras studerande på veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Avgift som debiteras studerande på veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Avgift som debiteras studerande på veterinärprogrammet

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-opinion tar tempen på: Bostadsrätts- och villa/radhusägare i storstadsregionerna Bostadsmarknaden i storstadsregionerna är ett omdebatterat ämne. Inte minst i fråga

Läs mer

Kursutvärdering. Samhällskunskap A

Kursutvärdering. Samhällskunskap A Samhällskunskap A Läsåret 9-1 Läsåret 9-1 8 6 4 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Mitt första inryck av denna kurs var: Mycket bra 6 29 Bra 14 67 Dåligt 1 5 Mycket dåligt - - Antal EAS:. Antal

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011)

Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011) Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011) AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 17 oktober

Läs mer

Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag en jämförelse mellan Norrköping och Växjö

Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag en jämförelse mellan Norrköping och Växjö Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag en jämförelse mellan Norrköping och Växjö Inledning Värdeöverföringar från kommunala bostadsbolag till kommunen, ibland kallade vinstuttag, ibland koncernbidrag

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sex personer har fyllt i utvärderingsenkäten. En person läser kursen HU4304 som fristående kurs och de övriga läser den inom ett program.

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Husdjursavel HV0081, 10057.1516 15 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Anna Maria Johansson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-14-2016-01-31 Antal svar 20 Studentantal 35 Svarsfrekvens

Läs mer

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan.

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Hej Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Jag vill först säga att det är över 12 år sedan jag lämnade kyrkan. Vissa detaljer minns jag inte exakt, men då nämner

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Problem Sedan privatiseringen av landets apotek skedde för 3 år sedan är det många som hävdar att apoteken inte har utvecklats till det bättre,

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Internationell studieresa WIEN

Internationell studieresa WIEN Internationell studieresa WIEN 13-14 APRIL 2016 För att få en bättre inblick i den österrikiska studentbostadsmarknaden och en bakgrund till resans studiebesök börjar vi med en presentation av Günther

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-11-16 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Sammanfattning Synpunkter

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248 Motion till riksdagen 1987/88: av Jan Sandberg (m) om ungdomarnas bostadsmarknad stockholmsregionen En ond cirkel Olika socialdemokratiska regeringar har i sin iver att styra bostadsmarknaden genomdrivit

Läs mer

Ge dig själv en rad Gyllene år

Ge dig själv en rad Gyllene år Gemenskapsboendet Tersen Ge dig själv en rad Gyllene år Barnen har skaffat eget boende. Jobbet rullar på eller du har gått i pension. Det är nu du kan göra det där som kanske fick vänta medan barnen växte

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM VÄGEN TILL EN NY BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, Sverige 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet, 1997 2015 (procent) Hos föräldrar 15 17 18 21 19 19 21 22 23

Läs mer

Markreservationer för snabbt uppförda bostäder i Kalmar kommun

Markreservationer för snabbt uppförda bostäder i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Josefine Robertsson 2016-01-26 KS 2016/0025 50088 Kommunstyrelsen Markreservationer för snabbt uppförda bostäder i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden Motion 30 Motion 31 med utlåtanden 83 Motion 30 Finns det något hopp om en räddningsplan mot hyreshöjningarna? SÄNKTA HYROR Äntligen är vi ense om frysta hyror till att börja med. Vår nya regionordf. Greger

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre fyra projekt och elva delprojekt Göteborg, Norrköping och Västerås är tre städer som har försöksverksamhet inom

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Lunds universitet Box 117 221 00 Lund. Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se BESLUT. 2008-09-09 Reg.

Lunds universitet Box 117 221 00 Lund. Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se BESLUT. 2008-09-09 Reg. Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se BESLUT 2008-09-09 Reg.nr 31-5011-07 Anmälan mot Lunds universitet angående kostnader för egenterapi Högskoleverket

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 PRESSMEDDELANDE Innehåll 3 Pressmeddelande 5 Varför behövs Andelsägarmetoden? 6 Allmän presentation av Andelsägarmetoden hur går det till? 7 Vad avtalen

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer