Studentbostäder i Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentbostäder i Uppsala"

Transkript

1 Studentbostäder i Uppsala Slutrapport

2 Innehåll Uppdraget Bedömning av hur antalet studenter och forskare kommer att utvecklas över tid Befintligt och planerat utbud av nya bostäder till målgruppen Efterfrågan på nya student- och forskarbostäder Slutsatser om hur antalet planerade nya student- och forskarbostäder möter efterfrågan 2

3 Uppdraget Evidens har tidigare genomfört analyser av behov och efterfrågan på bostäder för unga vuxna inklusive studenter i Uppsala. Uppsalahem önskar nu komplettera och fördjupa den tidigare studien med ytterligare fokus på just gruppen studenter och forskarstuderande. Syftet med denna fördjupning är att resultatet ska kunna ligga till grund för olika aktörers bedömning av efterfrågan på nyproducerade student- och forskarbostäder. Med en sådan bedömning blir det lättare för olika aktörer att få en realistisk bild av behov, efterfrågan och vilka volymer av nyproducerade bostäder som troligtvis kan komma att tillföras marknaden under överskådlig tid. För att svara på dessa frågor måste ett antal olika förutsättningar kartläggas. De viktigaste är: 1. Bedömning av hur antalet studenter och forskare kommer att utvecklas över tid 2. Befintligt och planerat utbud av nya bostäder till målgruppen 3. Efterfrågan på nya student- och forskarbostäder, givet krav på hyresnivå i nyproduktionen, lägesegenskaper och andra bostadsegenskaper som storlek mm. En central del i denna analys är att få kunskap om hur stor andel av målgruppen som föredrag en studentbostad framför en bostad på den reguljära bostadsmarknaden i Uppsala 4. Analysen avslutas med en bedömning av hur antalet planerade nya student- och forskarbostäder möter efterfrågan. Kommer det att bygga tillräckligt många? 3

4 Innehåll Uppdraget Bedömning av hur antalet studenter och forskare kommer att utvecklas över tid Befintligt och planerat utbud av nya bostäder till målgruppen Efterfrågan på nya student- och forskarbostäder Slutsatser om hur antalet planerade nya student- och forskarbostäder möter efterfrågan 4

5 Totalt studenter i Uppsala inklusive SLU. Hur antalet studenter förändras över tid påverkas framförallt av andra faktorer än demografin främst konjunktur och statlig finansiering Antal studenter och åringar Chalmers tekniska högskola 10,0 Samband mellan antal studenter, demografi och BNP, årlig procentuell förändring Göteborgs universitet Karolinska institutet 8, Kungl. Tekniska högskolan 6, Stockholms universitet (inkl Lärarhögskolan) 4,0 Antal Linköpings universitet 2, Luleå tekniska universitet Lunds universitet Umeå universitet 0,0-2, Uppsala universitet -4, Källa: SCB och Evidens 0 Örebro universitet Befolkning år riket -6,0 Befolkning år riket BNP Riket studenter 5

6 Men också det demografiska trycket väntas minska. Antalet i åldern förväntas minska med upp till 600 personer per ålderskohort till 2018 och Befolkning efter ålder Uppsala kommun Förändring av befolkning efter ålder i Uppsala kommun (idag jmf 2018/2023) Antal Antal Ålder Ålder Källa: SCB och Evidens 6

7 Marginell förändring av antalet studenter. Bland utbytesstudenter och betalande studenter förväntas en ökning, men från relativt sett låga nivåer Kategori Antal Prognos Kommentar Helårsstudenter Svenska och europeiska. Ingen hjälp med bostäder Studenter med behov av bostadsgaranti: * Liten ökning? Troligen liten ökning av antal platser/ statliga anslagen. Samtidigt utfasning av överproduktion, varför totalökning blir liten Utbytesstudenter inresande Erasmus Mundus studenter Betalande Masterstudenter Ca 1 000** Ca Exakta siffror saknas Ökning Dessa grupper har bostadsgaranti. För närvarande disponeras ca 1000 bäddar, men dessa räcker inte till Betalande Under graduatestudenter (kandidatnivå) Finns ej idag, men kommer inom kort Troligen stort intresse Denna grupp är troligen mycket yngre än Masterstudenterna, ~17 år, och har därmed andra behov. * Sammantaget helårsstudenter varav på Uppsala universitet och på SLU Uppsala **Totalt inresande utbytesstudenter per år som stannar 1-2 terminer. Uppskattningsvis omkring samtidigt. Tillkommer utbytesstudenter vid SLU, antalet är dock litet i förhållande till övriga volymer Källa: Intervjuer 7

8 Uppsala Universitet tog emot omkring 900 gästforskare under 2014* Antal gästforskare inom respektive kategori** Antal Hur länge stannar gästforskarna?** 1-3 månader 4-12 månader månader >24 månader Under 2014 hade universitetet uppskattningsvis omkring 900 gästforskare* I en undersökning som tidigare gjorts av UUHO visar att gästforskarnas familjesituation ser ut enligt nedan: Ensamma: 63% (motsvarar 567 st om 900 totalt) Medföljande partner: 19% (motsvarar 171 st om 900 totalt) Medföljande barn: 18% (motsvarar 162 st om 900 totalt) Över hälften av gästforskarna stannar 1 år eller längre. En fjärdedel stannar tre månader eller kortare * Enkätundersökning samt intervjuer med institutioner genomförd av IFSS i maj 2015 ** Enkätundersökning av UUHO VT 2015 samt intervjuer. Räknat på 900 gästforskare totalt 8

9 Av studenter är ca forskarstuderande (helårsdoktorander) Kommun Doktorander tot (helårs) Doktorander tot (individer) Utl doktorander (individer) Svenska doktorander (individer) Personal Forskande/ undervisande helårspersoner* Utl Gästforskare (individer, bostadsort) Stockholm (län) Göteborg Lund Uppsala** Linköping Umeå Luleå Örebro * Med doktors- eller annan forskarexamen (ej Lic.) ** Alla siffror för SLU ligger i Uppsala, vilket ger något för höga siffror i Uppsala och något för låga Alnarp/Lund och Umeå. Antal helårsdoktorander i Uppsala skall därför minskas med 160 stycken. Källa: Universitetskanslerämbetet, Migrationsverket och Evidens 9

10 Huvudsakliga observationer om utvecklingen av antalet studenter i Uppsala Antalet helårstudenter på Uppsala universitet och Lantbruksuniversitetet uppgår år 2015 till ca Förändringen av antalet studenter påverkas av flera faktorer men så länge söktrycket är större än antalet studieplatser bestäms antalet studenter av hur många studieplatser som staten avser finansiera Den demografiska förändringen av unga vuxna i studieåldrar pekar mot att söktrycket inte ökar av demografiska skäl, antalet åringar minskar fram till och med år 2023 Däremot förväntas antalet studenter som omfattas av bostadsgarantier som exempelvis utbytesstudenter och betalande masterstudenter öka. Denna grupp består i dagsläget av ca studenter Sammanfattningsvis visar analysen av hur antalet studenter utvecklas de närmaste åren att studentanatalet kommer vara relativt konstant med en mindre ökning av antalet studenter med bostadsgaranti 10

11 Innehåll Uppdraget Bedömning av hur antalet studenter och forskare kommer att utvecklas över tid Befintligt och planerat utbud av nya bostäder till målgruppen Efterfrågan på nya student- och forskarbostäder Slutsatser om hur antalet planerade nya student- och forskarbostäder möter efterfrågan 11

12 Det finns ca studentbostäder till totalt ca helårsstudenter i Uppsala. Nästan en bostad till varannan student. Det är ett relativt stort utbud av studentbostäder jämfört med andra orter Antal studenter och studentbostäder i utvalda kommuner Antal studentbostäder i kommunen (januari 2014) Antal registrerade studenter HT 2013 Antal studentbostäder i kommunen per 100 registrerade studenter Antal helårsstudenter Antal studentbostäder i kommunen per 100 helårs studenter Stockholms län OBS! Län GU+Chalmers Lunds Universitet Uppsala Universitet* Umeå Universitet Malmö högskola Högskolan i Jönköping Karlstad Universitet Linköpings universitet * Dessutom ca studenter på SLU, Ultuna Källa: Universitetskanslerämbetet, Boverket och Evidens. 12

13 Stor pipeline av planerade studentbostäder drygt studentlägenheter med planerad inflyttning senast under 2018 på gång på lång sikt Byggherre Adress Inflytt år Student Ungdom Studentstaden Blåsenhus/ von Kraemers allé Studentstaden Hans & Greta/ Dag Hammarskjölds väg Uppsala University Housing Office Hotell Uppsala Östgöta nation Döbelnsgatan Norrlandsgården m.fl. Studentvägen Studentstaden Döbelnsgatan (Fältläkaren) V-dala nation Flogstavägen Studentstaden Ultuna/ Bäcklösa Östgöta nation Banérgatan Rikshem Kantorsgatan Studentstaden Rackarberget? nationer Flogsta? 800 Studentkårer Uppsala kommun Ulleråker/Södra staden ink Ulltuna och Rosendal? 100? ca lägenheter, odefinierad användning Uppsalahem Rosendal Uppsalahem Bäcklösa Uppsalahem Kåbolunden Studentstaden Kapellgärdet 500 Studentstaden Rosendal Studentstaden Vänortsgatan 13

14 Pipeline i Uppsala stor jämfört med andra universitetsorter. Planerade studentbostäder sammanställning av intervjusvar från kommunernas planavdelningar samt företrädare för Akademiska Hus Kommun Antagna planer och pågående byggnation Pågående planer Idé1 Totalt Stockholm (län) Göteborg Lund Totalt Mycket stor osäkerhet beroende på bedömningar som görs av uppgiftslämnare. Planerad volym nya studentbostäder i Uppsala är i paritet med Göteborg och större än i Lund. I Stockholm finns mycket omfattande planer på att bygga nya studentbostäder de närmaste åren totalt omfattar dessa drygt nya bostäder. Förverkligas dessa planer fördubblas nästan utbudet av studentbostäder i Stockholm om man också räknar in de som byggts de senaste två åren (se nästa sida) 14

15 I Stockholms län finns studentbostäder i pågående projekt (maj 2015). Mer än 800 byggdes Prognos inflyttning Antal studentbostäder/ kommun Summa Huddinge Nacka Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Täby Upplands Väsby Totalsumma Huvuddelen av de planerade nya studentbostäderna i Stockholm planeras byggas i Stockholm och Huddinge Av planerna framgår att huvuddelen ska vara klara för inflyttning åren

16 Huvudsakliga observationer om nuvarande och planerat utbud av studentbostäder i Uppsala Det finns ca studentbostäder i Uppsala. Med helårsstudenter betyder det att det finns studentbostäder till knappt hälften av alla helårsstudenter. Det är ett relativt stort utbud vid en jämförelse med andra universitetsorter Det finns planer på att bygga ca nya studentbostäder i Uppsala de närmaste åren, vilket är mer än i Lund och paritet med Göteborg. Men det finns samtidigt omfattande planer på nyproduktion längre fram. Totalt summerar alla planer till minst ca nya studentbostäder I Stockholm finns mycket omfattande planer på nyproduktion av studentbostäder, nästan nya studentbostäder har tillförts eller planeras tillföras marknaden Det betyder att nuvarande utbud (som tillkommit under de senaste 50 åren) i det närmaste fördubblas på mycket kort tid, givet att planerna förverkligas 16

17 Innehåll Uppdraget Bedömning av hur antalet studenter och forskare kommer att utvecklas över tid Befintligt och planerat utbud av nya bostäder till målgruppen Efterfrågan på nya student- och forskarbostäder Slutsatser om hur antalet planerade nya student- och forskarbostäder möter efterfrågan 17

18 Behov och efterfrågan på studentbostäder I analysen skattas efterfrågan på nyproducerade studentbostäder med hjälp av en frågeundersökning bland studenter. Med efterfrågan menas hur många nyproducerade studentbostäder som med största sannolikhet kommer att efterfrågas givet den hyresnivå som nyproduktion kräver. Den grundläggande frågan i analysen är därmed hur många studenter som kan, och vill, hyra en nyproducerad studentbostad med tillhörande hyresnivå. Med dagens mark- och byggkostnader samt avkastningskrav bland producenterna är hyresnivån högre i nyproducerade bostäder än i successionsbeståndet. Studenter som inte vill eller kan betala nyproduktionshyra kan då istället om möjligt välja att efterfråga en äldre, och billigare, studentbostad eller en bostad på den reguljära bostadsmarknaden Analysen svarar därmed inte på frågan om hur många nya bostäder som behövs. Svaret på frågan om hur stort behovet är kräver ett normativt ställningstagande till hur snabbt det är rimligt att en student får tillgång till en studentbostad och till frågan om vem som ska betala mellanskillnaden mellan studentens betalningsvilja och producentens kostnad Den frågeteknik som tillämpats för att analysera efterfrågan och betalningsvilja kallas för Willingness To Pay (WTP) och innebär att respondenterna får ta ställning till väl specificerade boendealternativ med tillhörande hyresnivåer som varieras enligt ett förfarande som kan liknas vid en auktion. 18

19 Enkätundersökning Totalt 660 intervjuer i maj 2015 SP-studie (Stated preference) Metoden innebär att man med en särskild frågeteknik vänder sig med frågor till hushållen i den relevanta marknaden. Hushållen får genom ett auktionsförfarande avslöja sina preferenser och betalningsvilja. Urval Personer studerande på Uppsala Universitet i åldern år (medelålder 24 år), rekryterade på plats. Frågor Preferens Område urval enligt uppdragsgivarens önskemål Bostadstyp Betalningsvilja Nuvarande och önskad bostadssituation 19

20 Resultatet visar att ca häften av studenterna idag bor i någon form av studentbostad, yngre studenter överrepresenterade i korridorsrum Hur bor du idag? Hur bor du idag? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25 år eller yngre Över 25 år 20

21 Tydligt att det finns en preferens för att bo centralt I vilket/vilka områden kan du tänka dig att bo? % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal Antal svarande 21

22 Ingen entydlig bild vad gäller bostadssituationen, men de allra flesta är nöjda med sin boendesituation men tror att andra har det svårt Jag är nöjd med min boendesituation Det är lätt för studenter att hitta en bostad i Uppsala 50% 30% 45% 40% 76 % 25% 35% 30% 20% 25% 15% 20% 15% 8 % 10% 10% 5% 5% 0% Ja absolut Nej absolut inte 0% Ja absolut Nej absolut inte 22

23 Studenterna i Uppsala ungefär lika nöjda med sitt studentboende som på andra universitetsorter Andel boende per bostadstyp (staplar på vänster axel) och NKI-betyg (punkter på höger axel) per studieort Enkätundersökning med ett urval studenter på flera orter visar att studenterna i Uppsala ger ett genomsnittligt NKI-betyg på sitt studentboende. Andel boende per bostadstyp Studentbostad Reguljärt 2:a hand/inneboende/föräldrar Studentbostad Reguljärt 2:a hand/inneboende/föräldrar Studentbostad Reguljärt 2:a hand/inneboende/föräldrar Studentbostad Reguljärt 2:a hand/inneboende/föräldrar Studentbostad Reguljärt 2:a hand/inneboende/föräldrar Studentbostad Reguljärt 2:a hand/inneboende/föräldrar Studentbostad Reguljärt 2:a hand/inneboende/föräldrar Studentbostad Reguljärt 2:a hand/inneboende/föräldrar Studentbostad Reguljärt 2:a hand/inneboende/föräldrar NKI-betyg Lund redovisar ett NKI på 73, Göteborg 79 medan Uppsala redovisar 73. Samtliga betyg får betraktas som relativt goda. Studenter som bor på den reguljära bostadsmarknaden i Uppsala är mest nöjda med sitt boende och redovisar ett NKIbetyg på 88. Detta är det högsta uppmätta värdet bland de studerade studieorterna. Stockholm Göteborg Lund Uppsala Linköping Umeå Luleå Örebro Totalt Källa: Evidens och Akademiska hus 23

24 Jämförelse med år 2011: något lättare att hitta en bostad 2015 än 2011 och fler är nöjda med sin boendesituation Källa: ARS Research AB, Bostadsundersökning bland studenterna i Uppsala, vintern uppgav ungefär 40 procent att det är mycket svårt att få tag på bostad. Resultaten kommer ifrån en fyrgradig skala. Jämförs resultaten med den nyligen genomförda undersökningen är det inget som direkt tyder på att situationen har förändrats dramatiskt. På frågan Det är lätt för studenter att hitta en bostad i Uppsala var det drygt 40 procent som svarade mycket svårt (givet att den niogradiga skala som användes räknas om till en fyrgradig skala). Däremot är det fler som anser det är lätt att hitta bostad drygt 5 procent angav att det är mycket lätt att hitta bostad (givet att den niogradiga skala som användes räknas om till en fyrgradig skala). Att jämföra med 1 procent uppgav knappt 50 procent att de är mycket nöjda med sitt boende. Resultaten kommer ifrån en fyrgradig skala. På frågan Jag är nöjd med min boendesituation var det cirka 60 procent som svarade att de var mycket nöjda (givet att den niogradiga skala som användes räknas om till en fyrgradig skala). 24

25 7 av 10 har löst sitt boende under första läsåret oavsett ålder 60% Hur lång tid tog det för Dig att få en bostad där Du hade möjlighet och kunde tänka Dig att bo under minst ett år? 60% Hur lång tid tog det för Dig att få en bostad där Du hade möjlighet och kunde tänka Dig att bo under minst ett år? 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Under första Under andra Under tredje terminen terminen terminen Under fjärde terminen Under femte terminen eller senare Har ingen egen bostad 0% Under första Under andra Under tredje terminen terminen terminen Under fjärde terminen Under femte terminen eller senare Har ingen egen bostad Under 25 år Över 25 år 25

26 Boende i studentbostad inte mer nöjda med sin boendesituation jämfört med övriga, vilket framförallt beror på att de som bor i korridor inte är lika nöjda Jag är nöjd med min boendesituation Jag är nöjd med min boendesituation 70% 50% 60% 45% 40% 50% 35% 40% 30% 25% 30% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% Ja absolut Nej absolut inte 0% Ja absolut Nej absolut inte Boende i studentbostad Reguljärt boende Korridorsrum Studentlägenhet Vanlig hyresrätt 26

27 Ingen tydlig skillnad i ålder, de under 25 och de äldre är ungefär lika nöjda. De yngstas höga andel korridorsboende drar ner den gruppens nöjdhet något 60% Jag är nöjd med min boendesituation 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja absolut Nej absolut inte 25 år eller yngre Över 25 år 27

28 Knappt hälften bor i studentbostad men bara ca 30 procent vill bo i studentbostad. Reguljärt boende mer efterfrågat bland studenter 40% 35% 30% 25% Hur bor du idag? Hur skulle Du vilja bo i Uppsala? Utgå ifrån det liv och den privatsituation Du har idag. Jag vill helst bo i 30% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 5% 0% 10% 5% 0% 25 år eller yngre Över 25 år 25 år eller yngre Över 25 år 28

29 Boende på den reguljära marknaden efterfrågar också i många fall fortsatt boende på reguljära marknaden men ca 15 % vill hellre bo i studentbostad 30% Hur vill de som idag bor på den reguljära marknaden bo 30% Hur vill de som idag bor på den reguljära marknaden bo 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 25 år eller yngre Över 25 år 29

30 Fler på den reguljära marknaden ser sitt boende som det man faktiskt föredrar, vilket troligen förklaras av att de är äldre 70% Hur väl stämmer ditt boende med hur du skulle vilja bo? 45% Hur väl stämmer ditt boende med hur du skulle vilja bo? 25 år eller yngre 60% 40% 35% 50% 30% 40% 25% 30% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% Ja absolut Nej absolut inte 0% Ja absolut Nej absolut inte Reguljärt boende Boende i studentbostad Reguljärt boende Boende i studentbostad 30

31 Betalningsvilja för olika områden och bostadsalternativ Områden studien har fokuserat på Område Antal svar Centrala Staden 180 Kapellgärdet/Kvarngärdet 83 Flogsta 81 Ultuna 45 Rosendal 59 Rackarberget 130 Eriksberg 82 Respondenterna har fått välja vilka områden de skulle kunna tänka sig att bo på för att sedan få frågan om betalningsvilja för olika boendeformer i just det området Tänk dig att Du blir erbjuden en nybyggd studentbostad i form av en/ett: Studentrum på 20 kvm Studentbostad i form av en 1:a på 25 kvm 3:a på 45 kvm som delas med någon Du känner 2:a på 40 kvm Hyresrättslägenhet på den vanliga bostadsmarknaden i form av en 1:a på 25 kvm 1:a på 25 kvm som Du dessutom kommer kunna bo kvar i efter att du avslutat dina studier Bostadsrättslägenhet på den vanliga bostadsmarknaden i form av en 1:a på 25 kvm 1:a på 25 kvm som ligger på Ditt campusområde Skulle Du acceptera erbjudandet om hyran blir 31

32 Studenterna känsliga för bostadsstorleken och nästan 30 procent inte villiga att betala kr/kvm/år för rum i korridor. Premie för att få bo kvar Betalningsvilja mätt som kr/kvm/år för samtliga områden Kronor per kvm/år % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Procent villiga att betala angivet pris Rum 20 kvm Student-lgh 25 kvm Student-dou 45 kvm Student-lgh 40 kvm Hyres-lgh 25 kvm Bo-kvar-lgh 25 kvm Bostadsrätt 25 kvm Campus-lgh 25 kvm 32

33 Högst betalningsvilja för bostad i centrala staden och lägst i Flogsta Betalningsvilja mätt som kr/kvm/år centrala staden Betalningsvilja mätt som kr/kvm/år Flogsta Kronor per kvm/år Kronor per kvm/år % 25% 50% 75% 100% 0 0% 25% 50% 75% 100% Procent villiga att betala angivet pris Procent villiga att betala angivet pris Rum 20 kvm Student-lgh 25 kvm Rum 20 kvm Student-lgh 25 kvm Student-dou 45 kvm Student-lgh 40 kvm Student-dou 45 kvm Student-lgh 40 kvm Hyres-lgh 25 kvm Bo-kvar-lgh 25 kvm Hyres-lgh 25 kvm Bo-kvar-lgh 25 kvm Bostadsrätt 25 kvm Campus-lgh 25 kvm Bostadsrätt 25 kvm Campus-lgh 25 kvm 33

34 Det är endast i centrala staden och i Rosendal som betalningsviljan är högre för en 1:a på 25 kvm än på campus Betalningsvilja mätt som kr/kvm/år för studentlägenhet om 25 kvm Kronor per kvm/år % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Procent villiga att betala angivet pris Centala staden Kappelgärdet Flogsta Ultuna Rosendal Rackarbergen Eriksberg Campus-lgh 25 kvm 34

35 Finns tydliga fördelar med att producera bostäder på campus ur ett intäktsperspektiv Betalningsvilja i kr/ mån Betalningsvilja i kr/kvm/ år Campus-lgh 25 kvm Prisdifferens i kr/kvm/ år Prisdifferens i % Centrala staden ,6 Kapellgärdet/Kvarngärdet ,3 Flogsta ,1 Ultuna ,9 Rosendal ,8 Rackarberget ,4 Eriksberg ,2 35

36 Sammanfattning: Högst betalningsvilja i centrala lägen Betalningsvilja i kr/ mån per bostadstyp Centrala staden Kapellgärdet /Kvarngärdet Flogsta Ultuna Rosendal Rackarberget Eriksberg Samtliga Rum 20 kvm Student-lgh 25 kvm Student-dou 45 kvm Student-lgh 40 kvm Hyres-lgh 25 kvm Bo-kvar-lgh 25 kvm Bostadsrätt 25 kvm* Campus-lgh 25 kvm *Betalningsvilja uttryckt i kr/kvm vid en avgift till föreningen om 650 kr/kvm/år 36

37 Beräkning av möjlig nyproduktion steg 1: hur många kan tänka sig att bo i studentbostad Beräkningen baseras på de 660 enkäter som genomförts Den hyra som krävs för att möta produktionskostnaderna och gällande avkastningskrav sätts till kr/mån för en lägenhet om 25 kvm Som underlag för beräkningen används antagandet att antalet helårsstudenter och doktorander uppgår till En stor andel av studenterna uppger att de gärna bor i studentlägenhet Hur många av dessa kan vara intresserade av att flytta till studentlägenhet? 50% Preferens för att bo i studentlägenhet 72 % 40% 30% 20% 10% 0% Ja absolut Nej absolut inte 37

38 Steg 2 Antal som både vill bo i studentbostad och har betalningsvilja. Knappt 20 procent av studenterna har preferens och tillräcklig betalningsvilja för att efterfråga nyproduktion Trots att många har preferens för studentbostad är det inte alls lika många som har en betalningsvilja som motsvarar en nyproduktionshyra om kr/månad Knappt 20 procent av studenterna har sådana preferenser Samtidigt är det svårt att tro att samtliga av dessa skulle vara intresserade av nyproduktion bara de fick möjlighet att flytta En betydande del av dessa är nämligen nöjda med sitt nuvarande boende, vilket gäller både de som bor i studentbostad och de som bor i reguljärt boende 19% 53% 28% Ej preferens för studentboende Ej betalningsvilja för nyproducerat studentboende Preferens och betalningsvilja för nyproducerat studentboende 38

39 Inte inkomstnivåerna som avgör om man är en del av målgruppen utan snarare nuvarande hyresnivå 100% Inkomster/månad och hyra för olika målgrupper, med preferens för studentboende % Andel av studenterna i inkomstgrupp 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Medelhyra, kr/mån 10% % Betalningsvilja på 5 000, missnöjd Betalningsvilja på 5 000, nöjd Betalningsvilja på 4 250, missnöjd Betalningsvilja på 3 500, missnöjd eller mer Medelhyra (höger axel) 39

40 Steg 3. Hur många är missnöjda idag? En stor andel av de studenter som efterfrågar nyproduktion är idag nöjda med sitt boende Av de knappa 20 procent som både hade preferens för nyproduktion och tillräcklig betalningsvilja är det en stor andel som redan idag är nöjda med sitt boende Antagandet för hur mycket nyproduktion som kan tillskapas bygger på att det är de som är missnöjda med sin boendesituation idag som kommer att agera när nyproduktion finns tillgänglig 40% 35% 30% Nöjd med sitt nuvarande boende Studenter med preferens och betalningsvilja för nyproduktion Boende i reguljärt boende är i denna grupp mindre missnöjda med sitt nuvarande boende jämfört med boende i studentbostad vilket innebär att det sannolikt främst är från boende i det existerande beståndet som svarar för den största efterfrågan på nyproduktion 25% 20% 15% 10% Målgruppen 24 % 5% 0% Ja absolut Nej absolut inte 40

41 Uppskattningsvis uppgår efterfrågan till nya bostäder vid en hyresnivå om kr/månad Räknas enkätsvaren upp mot det totala antalet helårsstudenter (som har antagits till ) kommer det antagna nyproduktionstalet uppgå till cirkla bostäder Efterfrågan från det existerande beståndet Efterfrågan från reguljärt boende personer personer bostäder frigörs? Exempelvis studenter med lägre betalningsvilja men preferens för studentbostad nyproducerade bostäder 1 Efterfrågan på nya studentbostäder baseras på att 24 procent av respondenterna med preferens för studentbostäder och betalningsvilja på minst kr/månad, är missnöjda med sitt nuvarande boende och därför utgör en målgrupp baseras på att målgruppen ökar med 25 procent. 41

42 Stor effekt på efterfrågan om produktionskostnader och avkastningskrav kan hållas låga men stora risker för fall i efterfrågan om hyresbehovet ökar En känslighetsanalys visar att efterfrågan på nyproduktion kan möjliggöra produktion av drygt till nya studentbostäder om hyran för 1 rok på 25 kvm kan begränsas till ca kr/ månad Samtidigt visar känslighetsanalysen att efterfrågan på nyproducerade studentbostäder nästan faller bort helt om hyresnivån ökar till kr/månad för 1 rok på 25 kvm. Slutsatsen är att studenter är mycket priskänsliga och har tydliga budgetrestriktioner när hyresnivåen börjar överstiga kr/månad. Dessutom börjar andra alternativ på den reguljära marknaden bli konkurrenskraftiga vid dessa hyresnivåer. 42

43 Risk för vakanser i befintligt bestånd liten om nyproduktionen uppgår till ca bostäder Uppskattningsvis lämnar 630 personer sin studentbostad till förmån för nyproduktion. Finns inga frågor i enkäten om efterfrågan för det existerande beståndet. Finns dock många på den reguljära marknaden som idag är missnöjda med sitt boende och är beredda att betala för nyproduktion dock inte de kr/månad som här krävs Uppskattningsvis personer beredda att betala kr/månad Uppskattningsvis ytterligare 670 personer beredda att betala kr/månad 43

44 Samtliga i den potentiella målgruppen kan tänka sig att bo centralt men en stor andel kan även tänka sig att bo i Rackarberget 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Föredraget bostadsområde bland den potentiella målgruppen 0% 44

45 Huvudsakliga observationer om efterfrågan och betalningsvilja Bilden av studenternas bostadssituation är inte entydlig, men de allra flesta är nöjda med sin boendesituation samtidigt som man uppfattar att andra har svårt att få en bra bostad 7 av 10 har löst sitt boende under första läsåret oavsett ålder. En jämförelse med resultat från liknande undersökning år 2011 indikerar att det blivit något lättare att hitta en bostad 2015 än 2011 och att fler är nöjda med sin boendesituation idag jämfört med år 2011 Resultatet av enkätundersökningen visar att ungefär häften av studenterna idag bor i någon form av studentbostad. Samtidigt visar svaren att bara ca 30 procent helst vill bo i en studentbostad. Det betyder att den reguljära bostadsmarknaden är attraktiv också för studenter och att en väsentlig del av boende i en studentbostad gärna byter bostad när möjligheten finns. Det är tydligt att det finns en preferens för att bo centralt och ha närhet till campus. Att ha nära campus ger normalt något högre betalningsvilja liksom möjligheten att bo kvar i bostaden efter studietiden Resultatet av enkäten visar att efterfrågan på nyproducerade studentbostäder uppgår till nya bostäder vid en hyresnivå om kr/månad. Men det finns en stor effekt på efterfrågan om produktionskostnader och avkastningskrav kan hållas låga. Då ökar möjligheterna att producera fler nya bostäder. Men om hyresbehoven ökar och hamnar över kr/månad finns påtagliga risker att efterfrågan blir mycket begränsad 45

46 Innehåll Uppdraget Bedömning av hur antalet studenter och forskare kommer att utvecklas över tid Befintligt och planerat utbud av nya bostäder till målgruppen Efterfrågan på nya student- och forskarbostäder Slutsatser om hur antalet planerade nya student- och forskarbostäder möter efterfrågan 46

47 Huvudsakliga observationer Sammanfattningsvis visar analysen av hur antalet studenter utvecklas de närmaste åren att studentanatalet kommer vara relativt konstant med en mindre ökning av antalet studenter med bostadsgaranti Med helårsstudenter finns det studentbostäder till knappt hälften av alla helårsstudenter. Det är ett relativt stort utbud vid en jämförelse med andra universitetsorter Det finns planer på att bygga ca nya studentbostäder i Uppsala de närmaste åren, vilket är mer än i Lund och paritet med Göteborg. Dessutom planeras minst lika mycket till efter år 2018 Bilden av studenternas bostadssituation är inte entydlig, men de allra flesta är nöjda med sin boendesituation samtidigt som man uppfattar att andra har svårt att få en bra bostad 7 av 10 har löst sitt boende under första läsåret oavsett ålder. En jämförelse med resultat från liknande undersökning år 2011 indikerar att det blivit något lättare att hitta en bostad 2015 än 2011 och att fler är nöjda med sin boendesituation idag jämfört med år 2011 Resultatet av enkätundersökningen visar att ungefär häften av studenterna idag bor i någon form av studentbostad. Samtidigt visar svaren att bara ca 30 procent helst vill bo i en studentbostad. Det betyder att den reguljära bostadsmarknaden är attraktiv också för studenter och att en väsentlig del av boende i en studentbostad gärna byter bostad när möjligheten finns. Det är tydligt att det finns en preferens för att bo centralt och ha närhet till campus. Att ha nära campus ger normalt något högre betalningsvilja liksom möjligheten att bo kvar i bostaden efter studietiden Skattningen av efterfrågan och betalningsviljan för nyproducerade studentbostäder visar att det är möjligt att tillföra ca nya studentbostäder, givet att hyresnivån för dessa är ca kr/månad. Kan hyresnivån hållas under kr möjliggörs produktion av fler studentbostäder uppemot till Efterfrågan är störst i centrala Uppsala, inklusive Rackarberget. Om hyresnivåerna ökar till mer än kr/månad faller efterfrågan dramatiskt Nuvarande planer förefaller mycket omfattande i förhållande till efterfrågan. Det blir därför särskilt viktigt att prioritera flexibilitet så att planerade projekt vid behov kan ställas om till små och yteffektiva bostäder för den reguljära marknaden samtidigt som en väsentlig del av produktionen bör möjliggöra boende för två studenter och därmed för två kostnadsbärare i varje bostad. 47

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 BAKGRUND Studenter har idag en tämligen svår situation på Stockholms bostadsmarknad. I Stockholms län

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Bostadsmarknaden för studenter och andra unga vuxna i Uppsala Evidens

Bostadsmarknaden för studenter och andra unga vuxna i Uppsala Evidens Bostadsmarknaden för studenter och andra unga vuxna i Uppsala Evidens 1 Stark mediabild av skriande bostadsbrist för studenter 2 Innehåll En ny ekonomisk geografi och efterfrågan på Uppsalas bostadsmarknad

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011. En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn

BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011. En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011 En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn Innehållet i denna broschyr bygger på resultaten av en rapport

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26 Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 216 4 26 SKL 216-4-26 1 Innehåll Vad bestämmer bostadsefterfrågan i olika kommuner? Varför varierar bostadsbyggandet

Läs mer

Bilagor till Student söker bostad

Bilagor till Student söker bostad Boverket Regeringsuppdrag Bilagor till Student söker bostad Beskrivning av de utvalda högskoleorterna Planlösningar lägenheter mindre än 35 m² En analys av produktionskostnader i 25 studentbostadsprojekt

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Vad är en studentbostad? En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigad eftergymnasial

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Göteborg stad för studenter

Göteborg stad för studenter Göteborg stad för studenter Göteborg & Co Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer HUI Research AB, Yulia Rokotova och Åsa

Läs mer

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT STUDBOGUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter 2013 BRIST BALANS ÖVERSKOTT Inledning Läget på studentbostadsmarknaden måste ses ur ett årligt perspektiv. Det är något

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 2016:06 Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos 2016-2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder tiotusentals bostäder - en röst Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Hushåll och bostäder

Hushåll och bostäder Hushåll och bostäder Så ligger till! Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 8 16 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Översikt 3 Bostadsbeståndet 4 Andel bostäder efter hustyp 4 Andel

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Bostadsmarknad och betalningsvilja Maria Pleiborn 2013-03-22 2013-03-22 Två delar Hur mycket bostäder tål marknaden att det produceras

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA 2006 RAPPORT

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA 2006 RAPPORT UPPSALA STUDENTKÅR BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA RAPPORT Årsskiftet / 2007 P0806 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Uppsala studentkår genomförde en undersökning om bostadssituationen för studenter

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20-27-åringar i olika boendeformer, 2001-2011 (procent). Hyresrätt 29 26 26 24 24 19 30 27 27 25 26 21 27 25 26 23 21 17

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN 2015 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning I Studboguiden ges en överblick av den svenska studentbostadsmarknaden ur ett helårsperspektiv.

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Nya byggförslag i Folkpartiet liberalernas förslag till budget för Stockholms stad 2016 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Folkpartiet liberalerna står

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar

Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar Ingela Gabrielsson, privatekonom 2013-08-28 Sammanfattning Bland unga vuxna i åldern 18-29 år bor 27 % kvar i föräldrahemmet. I åldern 22-25

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter

Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter Hållbar samhällsutveckling 2015-09-04 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppdrag...3 Sammanfattning av uppdraget...3 Sammanfattning

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

SKL och bostadsförsörjningen

SKL och bostadsförsörjningen SKL och bostadsförsörjningen En bild av problemen på dagens bostadsmarknad 2013-04-19 bjorn.sundstrom@skl.se SKL:s fokus på bostadspolitiska frågor under senare år 1995-1997 Ägarstyrning 1998-2004 2012-

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Rapport Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning och syfte...

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1011 SFS Bostadsrapport 2010 Förord Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport om hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. I år har SFS valt

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer