BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN"

Transkript

1 BILAGA 5 PM KORSNING

2 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av vattenfyllda diken, mindre kärr och blöt mark Vid besök utmed projekterad sträcka under både vår och höst har vattennivåerna i de olika dikena observerats. Våren har inneburit mer vatten i dikena medan hösten inneburit mindre vatten och ibland helt torra öppna diken. Blötare partier har följt samma mönster. Utmed kabelsträckan på fastlandet har 5 st. öppna diken, 3 st. kulverterade diken och 4 st. våtare platser identifierats. Ett större dike omgivet av blötare mark kommer att korsas med metoden styrd borrning vilket lämnar både diket och den blöta marken opåverkad. De kulverterade dikena korsas utan att de behöver schaktas av och lämnas därför därhän. På Gotland har 6 st. öppna diken identifierats. Korsning med dessa vattenhinder skulle eventuellt kunna utföras med någon av de vidare beskrivna metoderna. Beroende på vilken typ av vattenhinder kablarna skall korsa anpassas korsningsmetoden till den bäst lämpade. Djupet på schaktet kan variera mellan korsningarna. Avståndet mellan dikesbotten och kanalisationsrör skall i korsningen vara minst 0,5 meter då diket är i välrensat skick och minst 0,8 meter då dikesbotten är i orensat skick. Längden på korsningen beror på dikets bredd i markplanet. Vid korsning av kärr eller blöt mark läggs kablarna på normalt djup d.v.s. med fyllningshöjden ca, meter. Följande metod skulle kunna användas vid korsning av vattenfyllt dike som ej kan länshållas.. En begränsad schakt tas upp i korsning med diket. En markduk läggs i schaktbotten och en ledningsbädd av bergkross läggs ovanpå markduken. Kanalisationsrör läggs på bergkrossen, som båda befinner sig under vattenytan. Rören förses med lock och återställning av schaktet och diket görs sedan med lämpliga schaktmassor. (9) memo0.docx Sweco Gjörwellsgatan Box SE-00 6 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Energuide AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm En del av Sweco-koncernen Simon Hultgren Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

3 Följande metod skulle kunna användass vid korsning av vattenfyllt dike. (med eventuell länshållning). En begränsad schakt tas upp i korsning med diket. Vidd behov placeras tillfälliga tätspärrar i det avschaktade diket för att vattnet ej skall rinna in i kabelschaktet. Tätspärrarna består av befintliga massor i möjligaste mån. m Om länshållning måste ske kan det göras med filterförsedda pumpar, vattnet släpps s då primärt om möjligt i dikets nedsida eller sekundärt i lämplig punkt i områdets närhet. Tillfälliga diken för avledning av pumpvatten kan behövas. En ledningsbädd läggs påå schaktbotten vid behov och lockförsedda rör förläggs ovanpå. Därefter återfylls schaktet och diket återställs. (9) memo0.docx

4 3(9) memo0.docx

5 Följande metod skulle kunna användass vid korsning av mindre kärr eller blötare mark 3. Vid korsningar av mindre blöta marker och kärr tas hänsyn till markbeskaffenhet och topografi för att inte riskera dessa dräneras ur. Dåå ett sprängt eller schaktat kabeldike i vissa fall f kan utgöra en möjlighet för vattenn att dränera marken tätas denna. Detta kan göras genomm att anlägga en tätspärr av, i första hand, befintliga täta massor. Tätspärren byggs runt kablarna i området där vatten kan tränga ut. Finns inte tillräckligt täta massor kan dessa ändå användas och kompletteras med en bentonitmatta som tätspärr. I våtmarker där denna dräneringsrisk inte finns eller ännu kunnat identifieras skulle någon av följande två installationsmetoder kunna användas. Konventionell schaktning med efterföljande kabelförläggning om kabeldiket tillfälligt kan hållas fritt från vatten då arbetet med m skyddsfyllning och kabelförläggning pågår. Schaktning med efterföljande rörförläggning i vilka kablarna sedan dras igenom. 4 (9) memo0.docx

6 Dessa metoder kräver dock att arbetsområdet har tillräcklig bärighet för arbetsmaskinerna, om inte, ska bärigheten förbättras av temporärtrt utlagda timmermattor eller liknande. Figur. Principskiss, korsning av mindre kärr eller blöt mark. Styrd borrning 4. Vid korsning av större diken planeras dessa att korsass med styrd borrning vilket lämnar de korsade dikena opåverkade. Figur. Typsektion, styr borrning vid korsning av blöt mark med dike. 5(9) memo0.docx

7 Nedanstående tabell visar identifierade diken, kärr och blöta marker och föreslagen metod för korsning av dessa. VHF avser vattenhinder på fastlandet, VHG avser vattenhinder på Gotland. ID-nr vattenhinder, koordinater, fastland VHF X= Y= VHF X= Y= VHF3 X= Y= VHF4 X= Y= VHF5 X= Y= VHF6 X= Y= VHF7 X= Y= VHF8 X= Y= Typ av hinder Öppet vägdike med anslutande trumma, intill väg 749 Öppet vägdike med anslutande trumma, intill väg 749 Öppet mindre dike i åkerkantt Öppet mindre skogsdikee Öppet mindre dike i åkerkantt Öppet mindre dike i åkerkantt nära betongtrumma för dike åkerdike Mindre kärr, ca 0 m Förmodad korsningsmk metod +förlängning av trummaa Ø500 +förlängning av trummaa Ø500 3 med tätspärr 6 (9) memo0.docx

8 VHF9 X= Y= VHF0 X= Y= VHF X= Y= VHF X= Y= VHF3 X= Y= VHF4 X= Y= VHF5 X= Y= VHF6 X= Y= VHF7 X= Y= Öppet mindre skogsdikee Öppet mindre skogsdikee åkerdike Blöt skogsmark, ca 5 m Blöt skogsmark, ca 80 m Öppet mindre skogsdikee Öppet mindre skogsdikee dike med blöt omgivning, ca 80 m Öppet skogsdike med tätspärr 3 med utökad bärighet 3 med utökad bärighet kommer sannolikt kunna undvikas kommer sannolikt kunna undvikas 4 Styrd borrning 7(9) memo0.docx

9 VHF8 X= Y= VHF9 X= Y= ID-nr vattenhinder, Koordinater Gotland VHG0 X= Y= VHG X= Y= VHG X= Y= VHG3 X= Y= VHG4 X= Y= VHG5 X= Y= Passage i kant av blöt skogsmark, ca 40 m Öppet skogsdike Typ av hinder åkerdike åkerdike mot skogsmark åkerdike åkerdike mot skogsmark Öppet vägdike, grusväg skogsdikee intill stationsområdet 3 Förmodad korsningsmetod k 8 (9) memo0.docx

10 Rör-/ /kabelförläggning Beroende på markanvändning och marktyp vid vattenhindret kan rören r uteslutas och kablarna förläggas direkt på botten av det schaktade kabeldiket ovanpå eventuell ledningsbädd och skyddsfyllning. I vissa fall kan delbara rör knäppas fast på kablarnaa efter förläggning underr de mindre dikena. Kabelinstallation genom tidigare förlagda rör kan vara något mer tidsödande än att förlägga kabeln och sedan knäppa fastt delbara rör. Detta får beslutas från fall till fall av beställarens representant och tillsammanss med fastighetsägaren om o det krävs. Rörförläggning kan utföras separat, skilt från övrigt schaktarbete utmed u kabelsträckan. Då kabel senare skall installeras i rören schaktas rörändarna fram på båda sidor s om diket eller det blöta partiet varpå kablarna dras igenom rören. Då kablarnaa efter installation hamnat i sitt slutliga läge fylls rören med en bentonitblandning och försluts. Nackdelen är attt diket måstee hållas öppet en tid före och efter kabeldragningen börjat och slutat. Vid två tillfällen korsar kablarna ett öppet vägdike just där en vägtrumma övergått till det öppna diket. Ett alternativ kan då vara att förlänga vägtrumman och med kablarna passera denna antingen över eller under den förlängda trumman. Utökad hänsyn och försiktighet I händelse av att påverkan av det korsande diket bör reduceras vidd schaktningg bör en förhållandevis skonsam metod väljas. Tiden för schaktning bör styras så att det om möjligt utförs under säsong då det ärr mindre vattenmängder i dikena och våtmarkerna. Om styrd borrning ej väljs som korsningsmetod bör metoden användas. Som tätspärr kan t.ex. spont eller stålskiva slåss ned tvärs över diket förr att även minimera den grumling g somm kan uppstå om istället jordmasso används som tätspärr. Om länshållning måste ske s kan det göras med filterförsedda pumpar, vattnet släpps då primärt om möjligt i dikets nedsida eller sekundärt i lämplig punkt i områdets närhet. Tillfälligaa diken för avledning av pumpvatten p kan behövas. En ledningsbädd läggs på schaktbotten vid behov och lockförsedda rör förläggs ovanpå. Därefter återfylls schaktet och diket återställs. Vid genomförande av samtliga korsningsmetoder skall arbetet bedrivas kontinuerligt till dess att rören är förlagda och diket återfyllt för att minimera tiden då det naturliga vattenflödet i diket är påverkat. Av schaktet påverkat område skall återställas till ursprungligt skick efter rörförläggning. 9(9) memo0.docx

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce Version 1.3 2012-11-13 Inlopp Inspektion Manhål Utlopp Ca. 0,96 m Ca. 1,2 m Ca. 2,9 m Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 2000ce 10 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce Version 3.0 2013-02-07 Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 3000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Natur- och Byggnadsförvaltningen NBF Gatu & Parkdriftavdelningen Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Uppdaterad 2015-02-01 Föreskrifter & anvisningar

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Version 2.1-2014-05-20 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce Version 1.3 2013-06-18 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,3 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 4000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Anslutning till telenätet Informationsblad 1/ 3 Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Målgrupp Denna information riktar sig till fastighetsägare kunder inom näringslivet

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Bygget Det här kapitlet innehåller riktlinjer för bygget av vindkraft i renskötselområdet. Projektstart Samråd Överenskommelse MKB Bygge Drift Vindkraft Rennäring Påverkan

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Att anlägga en boulebana!

Att anlägga en boulebana! Att anlägga en boulebana! Förutsättningarna för att anlägga en boulebana kan variera. Anläggandet av banan styrs mycket av vilket underlag som banan ska anläggas på, exempelvis gräs, gammal fotbollsplan,

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer