UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren"

Transkript

1 UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen medför beträffande vägdagvattenflöde jämfört med dagens förhållanden. Den aktuella vägsträckan mellan Esarp och Genarp har delats in i 10 stycken avvattningsområden. Avvattningssystemet för vägdagvattnet och tillhörande fördröjningsmagasin är dimensionerade enligt Trafikverkets krav som är 2-årsregn för vägdagvattnet och 5-årsregn för fördröjningsmagasinen. Inledningsvis när vägavvattningen diskuterades var det tänkt att dagvattnet skulle fördröjas och renas i tio stycken magasin tillhörande de avvattningsområden som föreslagits för det aktuella vägavsnittet. Efter hand framkom att ingen rening av vägdagvattnet behövdes så härmed kontrollerades om det befintliga dagvattensystemet som idag bl a utnyttjas för dikningsföretagens markavvattning kunde avleda ett fördröjt vägdagvatten. Härmed framkom att fem stycken fördröjningsmagasin erfordras med hänsyn till att de befintliga dagvattenledningarna som avses utnyttjas har en för liten kapacitet att avleda ett outjämnat vägdagvattenflöde. Det flöde som får avledas från vägen har bestämts motsvara ca 1,5 l/s x ha avvattningsyta för vägen. Detta är samma krav som de befintliga dikningsföretagen är dimensionerade för. Vid diskussioner med Trafikverket skulle magasinen vara försedda med en permanent vattenspegel sett ur ett ekologiskt perspektiv. Om de fördröjningsvolymer som har beräknats, för de fem aktuella avrinningsområdena, skall magasineras utmed vägen i angränsande avvattningsdike istället för i de föreslagna magasinen måste dikena fördjupas och förses med en bred dikesbotten. Den markyta som den ökade bredden härmed tar i anspråk blir ungefär den samma som för de föreslagna fördröjningsmagasinen. Vid en ytterligare breddning av vägen måste dikningsföretagens dagvattenledningar under vägen förlängas för att kunna avleda åkerdräneringsvattnet. När vägdikena fördjupas ytterligare kan det bli problem med korsningsfrihet med befintliga dagvattenledningar och jordkablar. Det fördjupade diket har härmed flera funktioner såsom att avleda och fördröja vägdagvattnet, dränera vägöverbyggnaden och vägterrassen så att vägdagvattnet och grundvattnet inte skadar vägen. 1 (5) Sweco Lineborgsplan 3 SE Växjö, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Swe c o In fra s tru c tur e AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm En del av Sweco-koncernen G ör an L un dg re n Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

2 I och med att det fördröjda vattnet kommer att stå i dikena utmed långa sträckor och under relativt lång tid kommer marken i anslutning till vägen att blötas upp och kanske bli instabil. Ur trafiksynpunkt bör även detta beaktas. Då markmaterialet utmed vägen till stor del utgöras av finkorniga material samtidigt som grundvattenytan ligger närma markytan sker ingen nämnvärd infiltration i vägdikena. Efter hand sker också en viss igensättning av dessa då sand och andra finpartiklar lägger sig på dikets botten och slänter. Att utnyttja befintliga fördröjnings- och reningsmagasin som är avsedda för åkeravvattningssystemen bedöms inte vara lämpligt då dessa är dimensionerade för att ta hand om vattnet från åkermarken. Volymerna och nivåerna i dessa stämmer troligtvis inte med avvattningssystemen för vägen. Detta är också en ansvarsfråga då det gäller utsläpp av eventuellt förorenat vatten till Höje å. Med hänsyn till det som redovisats här ovan anses att en samlad fördröjning i de fem magasinen är att föredra ur bl a avvattnings-, drift- och skötselsynpunkt jämfört med att magasinera vägdagvattnet i nära anslutning till vägen och utmed långa sträckor av denna. Avrinningsområde 1 (0/000-0/200) De planerade åtgärderna medför ingen flödesökning beträffande vägdagvattenflödet jämfört med dagens förhållanden. ca 20 l/s ca 20 l/s Avvattningsområde 2 (0/200-0/570) De planerade åtgärderna medför ingen flödesökning beträffande vägdagvattenflödet jämfört med dagens förhållanden. ca 30 l/s ca 30 l/s Räknar med att kunna utnyttja den befintliga dagvattenledningen D225 mm utan att behöva Avrinningsområde 3 (0/570-1/080) ca 44 l/s ca 50 l/s Enligt Vattenkontrollen i Höje å 2012 så uppmättes ett flöde nedströms Genarps ARV (antar att denna punkt är representativt för vår vägsträckning) i januari till ca 1600 liter, i februari till ca 300 liter och i mars till ca 1200 liter. Med ledning av detta är flödesökningen, 6 l/s, ca 0,4 % av januariflödet i Höje å och 2 % av februariflödet. Räknar med att kunna utnyttja den befintliga dagvattenledningen D300 mm utan att behöva 2 (5)

3 Avrinningsområde 4 (1/080-1/865) ca 68 l/s ca 85 l/s Enligt Vattenkontrollen i Höje å 2012 så uppmättes ett flöde nedströms Genarps ARV i januari till ca 1600 liter, i februari till ca 300 liter och i mars till ca 1200 liter. Med ledning av detta är flödesökningen, 17 l/s, ca 1,5 % av januariflödet i Höje å och ca 5,5 % av februariflödet. Räknar med att kunna utnyttja den befintliga dagvattenledningen D400 mm utan att behöva Avrinningsområde 5 (1/865-2/280) ca 32 l/s ca 45 l/s Enligt Vattenkontrollen i Höje å 2012 så uppmättes ett flöde nedströms Genarps ARV i januari till ca 1600 liter, i februari till ca 300 liter och i mars till ca 1200 liter. Med ledning av detta är flödesökningen, 13 l/s, ca 0,8 % av januariflödet i Höje å och ca 4,5 % av februariflödet. Med ledning av det foto som har tagits vid kanalen i sektion ca 1/880 (avrinningsområde 5) så framgår det att diket delvis är igenslammat i botten och stentrumman under vägen är delvis igensatt. Vägdagvattnet föreslås släppas ut i diket norr om vägen, nedströms trumman. Om man skall uppskatta kapaciteten i diket med ledning av fotot så bör diket kunna avleda en vattenmängd av ca 500 l/s om man antar en bottenbredd av ca 0,5 meter, ett vattendjup av ca 0,5 meter och en dikeslutning av ca 1 promille. Vägdagvattenflödet har beräknats till ca 45 l/s för ett regn med en återkomsttid av 2 år och varaktighet av 10 minuter. Detta antas härmed motsvara ca 9 % av dikets kapacitet. Diket bedöms klara av detta flödestillskott. Befintlig trumma sektion 1/880 3 (5)

4 Avrinningsområde 6 (2/280-3/000) ca 65 l/s Då befintlig dagvattenledning har dimensionen D150 mm måste vägdagvattnet fördröjas. Avrinningsområde 7 (3/000-3/580) ca 60 l/s Då befintlig dagvattenledning har dimensionen D150 mm måste vägdagvattnet fördröjas. Avrinningsområde 8 (3/580-4/200) ca 65 l/s Då befintlig dagvattenledning har dimensionen D225 mm måste vägdagvattnet fördröjas. Avrinningsområde 9 (4/200-5/000) ca 80 l/s Då befintlig dagvattenledning har dimensionen D300 mm måste vägdagvattnet fördröjas. En befintlig damm finns längre norr ut på dagvattenledningen söder om Höje å. Avrinningsområde 10 (5/000-Så långt österut som vägdagvatten belastar befintligt dike) Kommer cirkulationsplatsen att utföras kommer ytterligare vägdagvatten att belasta dikena och fördröjningsmagasin. ca 75 l/s Om cirkulationsplatsen utförs tillkommer ca 15 l/s i vägdagvattenflöde. Då dagvattenflödet är stort och då cirkulationsplatsen utförs bör en fördröjning av vägdagvattnet utföras innan vattnet släpps ut i det befintliga diket. Befintliga dammar finns längre norr ut i diket söder om Höje å. Enligt fotot taget vid trumman i sektion ca 5/245 så framgår det att vatten dämmer upp i trumman. 4 (5)

5 Befintlig trumma i sektion 5/245. Sammanfattning Om man räknar med ett 2-årsregn med 10 minuters varaktighet föreslås härmed en fördröjning av vägdagvattnet i 5 punkter enligt ovan. Fördröjningsmagasin Tömningsflöde, fördröjningsvolym, vattennivåer och utbredning i plan för respektive fördröjningsmagasin framgår av tillhörande ritningar. 5 (5)

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer