PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden"

Transkript

1 Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM har upprättats med anledning av ett detaljplanearbete i syfte att möjliggöra en utbyggnad med 28 friliggande bostadshus samt tre flerbostadshus med totalt lägenheter. Exploateringsområdet ligger i anslutning till en bäck. Befintliga broövergångar avses kompletteras med två nya. På grund av framtida ökande avrinning i bäcken befaras översvämningar kunna uppstå. Sweco har utrett dessa översvämningsrisker och rekommenderar åtgärder som innebär att inga befintliga eller planerade byggnader inom eller uppströms planområdet hotas av översvämning vid dimensionerande situation. I nuläget hotas befintlig bebyggelse nedströms planområdet av översvämning. Trots att exploateringen innebär 5 % ökning av flödet i bäcken minskas översvämningsrisken markant nedströms planområdet, eftersom bäckens kapacitet ökar som resultat av de föreslagna åtgärderna. Vissa delsträckor längs bäcken är trånga och utgör därför en översvämningsrisk. Sektionsarean längs dessa delsträckor föreslås ökas upp till 30 %. Bäckbotten sänks inte, utan bibehålles i nivå varför grundvattennivå inte kommer att påverkas. 1 (11) Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE Göteborg, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Jonas Persson Civilingenjör Göteborg Telefon direkt +46 (0)

2 Inledning Genom detaljplanområdet i Kämpersvik rinner en bäck som innebär en risk för översvämning vid höga flöden. För att besluta vilken situation fastigheterna ska skyddas mot, hänvisas till publikationen Stigande Vatten som tagit fram av länsstyrelsen i Västra Götaland. Utredningen av översvämningsrisken presenteras i rapporten Hydraulisk modellering av vattendraget i nuläget och i framtiden. I detta PM sammanfattas rapportens huvuddrag, som befintliga förutsättningar, planerade åtgärder och översvämning vid dimensionerande situation före och efter exploatering. För mer detaljer kring utförande och resultat hänvisas till rapporten. I figuren nedan visas området som påverkas av exploateringen. Cirkulär 800 mm Rektangulär 1000*900 mm Cirkulär 800 mm Hagarnevägen Viksvägen Cirkulär 1000 mm Figur 1 Flygfoto över Kämpersvik och bäckens sträckning (Eniro, ) Bäcken markeras med en blå linje i figuren. Sträckan som påverkas av exploateringen är ca 600 m lång och passerar på vägen ut mot havet fyra trummor/kulvertar. Deras position och dimension markeras i figuren. 2 (11)

3 Förutsättningar och metod För att beskriva översvämningsrisken har bäcken modellerats i Mike11 som är ett program för endimensionell hydraulisk modellering av vattendrag. Programmet är mycket välkänt i Sverige och världen för detta ändamål och är bland annat ett krav vid utförande av MSB:s (före detta Räddningsverket) översvämningskartering. Översvämningsrisken påverkas både av flödet i bäcken samt nivån i havet där bäcken mynnar ut. Storleken på flödet eller nivån kan beskrivas med återkomsttid som anger det sannolikt högsta flödet/nivån under denna tidsperiod. Enligt länsstyrelsens publikation bör planerade bostäder för helårsboende skyddas mot framtida högsta högvatten i havet med 0,5 m extra säkerhetsmarginal och framtida flöde i bäcken med 200 års återkomsttid. Viksvägen ägs av Trafikverket som ställer högre krav på skydd av vägar med alternativa förbifarter än länsstyrelsens publikation. Trafikverket rekommenderar att alla vägtrummor ska dimensioneras så vägen inte översvämmas vid ett framtida 50-årsflöde. Översvämningen vid denna händelse beräknas. Länsstyrelsens publikation rekommenderar istället ett intervall inom vilket vägar med alternativa förbifarter lokaliseras. Lägsta säkerhetsnivån i detta intervall är nivån vid medelflöde, under förutsättning att konsekvenserna vid hädelsen lindras. 3 (11)

4 Befintliga översvämningsrisker I figuren nedan visas översvämningens utbredning vid ett framtida 50-årsflöde i bäcken med befintliga trummor och utan exploateringar. Figur 2 Framtida 50-årsflöde i bäcken och medelvattennivå i havet Bilden visar att flödet i bäcken överbelastar alla trummor längs sträckan vilket leder till översvämning uppströms trumman och att vatten rinner över vägbanan. Några fastigheter vid Hagarnevägen och längre nedströms drabbas. 4 (11)

5 I figuren nedan visas översvämningens utbredning vid ett framtida 200-årsflöde i bäcken med befintliga trummor och utan exploateringar. Figur 3 Framtida 200-årsflöde i bäcken och medelvattennivå i havet Det höga flödet överbelastar befintliga trummor mer vilket ökar översvämningsrisken uppströms Hagarnevägen. Längre nedströms, där bäckens lutning minskar, breder vattnet ut sig och ett antal fastigheter hotas. 5 (11)

6 I figuren nedan visas översvämningens utbredning vid ett framtida högsta högvatten i havet med befintliga trummor och utan exploateringar. Figur 4 Framtida medelflöde i bäcken och högsta högvatten med säkerhetsnivå 1 i havet Situationen medför stor översvämning i det lågt liggande området nedströms planområdet. Ingen översvämningsrisk uppströms Hagarnevägen. 6 (11)

7 Översvämningsbilderna ovan visar resultat av högt flöde eller hög havsnivå. Återkomsttid för dessa händelser är 50 eller ca 200 år. Genom att kombinera dessa förutsättningar kan högre nivå längs vattendraget uppkomma men återkomsttiden är mycket längre. I figuren nedan visas en jämförelse mellan översvämningen vid 200-årsflödet, högsta högvatten med säkerhetsmarginal 1 samt vid kombinationen av de två händelserna. Framtida högsta högvatten i havet Framtida 200-årsflöde i bäcken Kombination av framtida högsta högvatten och 200-årsflöde Figur 5 Framtida högsta högvatten i havet (blå), 200-årsflöde i bäcken (gul) och kombinationen mellan dem (röd) De rödmarkerade ytorna visar områden som inte drabbas av den enskilda händelsen men vid kombinationen av de två. Bilden visar att tillkommande, översvämmade ytor är relativt små och att havets nivå inte påverkar området uppströms Hagarnevägen. 7 (11)

8 Planerade åtgärder och översvämningsrisk efter exploatering Resultatet av befintlig situation tyder att vägtrummornas och bäckens sektion är för liten längs vissa sträckor. Enligt detaljplanen tillkommer två broövergångar. Trumman under Viksvägen och de två tillkommande broövergångar föreslås ges en tillräcklig storlek för att hantera framtida 200-årsflöde. För att erhålla tillräcklig kapacitet utan att sänka bäckbotten eller höja vägen rekommenderas en låg trumma av typen TrenchCoat PipeArc eller motsvarande. Alla andra broövergångar i planen och nedströms anläggs utan att begränsa bäckens sektion (benämns icke-begränsande vägövergång i figuren nedan). Det leder till att översvämningsrisken nedströms minskar trots att flödet ökar något (5 %) på grund av exploateringen. I figuren nedan visas en sammanfattning av de planerade åtgärderna. Ny trumma Byte till ickebegränsande vägövergång A B Byte till större trumma C D Figur 6 Sammanfattning av föreslagna åtgärder (Eniro, ) Sträckorna som markeras med A-D bör ges olika typsektioner. Större delen av sträckorna B och D har redan den nödvändiga sektionen. Längs sträcka A och C kan sektionsarean behöva öka ca 30 %. 8 (11)

9 I figuren nedan visas översvämningsutbredningen, efter exploatering av detaljplaneområdet och genomförda åtgärder, vid framtida 50-årsflöde i bäcken med framtida medelvattennivå i havet. Figur 7 Framtida 50-årsflöde i bäcken och medelvattennivå i havet efter exploatering Bilden visar att översvämningsrisken vid 50-årsflödet minskar både i planområdet men även längre nedströms. Inga byggnader drabbas. 9 (11)

10 I figuren nedan visas översvämningsutbredningen, efter exploatering av detaljplaneområdet och genomförda åtgärder, vid framtida 200-årsflöde i bäcken med medelvattennivå nivå i havet. Figur 8 Framtida 200-årsflöde i bäcken och medelvattennivå i havet efter exploatering Vid framtida 200-årsflödet dämmer alla trummorna i planområdet men inga vägar översvämmas och översvämningen uppströms Viksvägen minskar. Inga byggnader bör drabbas av marköversvämning men dräneringar och parkeringsytor bör anläggas så de inte skadas vid händelsen. Om husdräneringen ligger lägre än 200-årsnivån i bäcken kan t ex byggnaden förses med husgrund som klarar denna uppdämning, alternativt kan dräneringen förses med bakvattenstoppar och pumpar. Nedströms planområdet förbättras situationen vid 200-årsflödet markant. 10 (11)

11 I figuren nedan visas översvämningsutbredningen, efter exploatering av detaljplaneområdet, vid framtida medelflöde i bäcken med framtida högsta högvatten i havet med säkerhetsnivå 1 (0,5 m över högsta högvatten). Figur 9 Framtida medelflöde i bäcken och högsta högvatten i havet efter exploatering Översvämningsrisken i planområdet påverkas inte av högt vattenstånd i havet. De föreslagna åtgärderna nedströms skyddar bara mot höga flöden i bäcken och inte mot högt vattenstånd. Situationen där blir därför densamma som före exploateringen. 11 (11)