Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenutredning Almekärr 3:48"

Transkript

1

2 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box LERUM Norconsult AB Box Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: N:\101\15\ \0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar - PM\Dagvattenutredning Almekärr 3_ doc Kvalitetsgranskad av: Tryck: Åsa Malmäng Pohl Norconsult AB

3 3 (14) Innehållsförteckning 1. Orientering Befintlig dagvattenhantering Översvämning december Föreslagen dagvattenhantering Dagvatten från aktuella bostäder, dammen samt Aspenäsvägen Dagvatten från gräsmattan i nordvästra delen av Nyebroparken Bilageförteckning Bilaga 1. Befintligt system för avledning av dagvatten Almekärr 3:48 Bilaga 2. Föreslaget system för avledning av dagvatten Almekärr 3:48

4 4 (14) 1. Orientering På uppdrag av Lerums kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning för fastigheten Almekärr 3:48. Inom fastigheten finns det idag en park, Nyebroparken, med lekplats och en parkeringsyta. Dessutom finns det en damm, med en yta om ca 1846 m 2, som utgör ett positivt inslag för miljön i parken. Fastigheten Almekärr 3:48 är belägen mellan Aspenäsvägen och Nyebrostigen, ca 200 m från väg E20, se figur 1 nedan. Fastigheten gränsar både nordväst och sydväst mot bostadsområden. Figur 1. Den svarta markeringen visar lokaliseringen av Almekärr 3:48 Fastigheten gränsar till Säveån som strax nedströms mynnar ut i sjön Aspen. Marknivån inom planområdet varierar mellan ca +24 m och ca +24,7 m. Inom parkområdet finns det dock ett par konstgjorda kullar som kan vara så höga som ca +25 m respektive ca +27 m. Området har idag problem med återkommande översvämningar. Stora delar av parken översvämmas vid kraftig nederbörd, hastig snösmältning samt vid höga vattennivåer i Alebäcken.

5 5 (14) Syftet med föreliggande dagvattenutredning är att arbeta fram ett förslag på åtgärder som medför att dagvattenhanteringen inom Almekärr 3:48 samt närliggande dagvattensystem kan fungera tillfredställande. 2. Befintlig dagvattenhantering Befintligt systemet för avdelning av dagvatten som finns utbyggt inom Almekärr 3:48 och i dess närhet illustreras i bilaga 1. Områdets nuvarande avvattning och andra anordningar som har betydelse för avdelning av dagvatten har inventerats i januari Dagvatten från en mindre del av den nordvästliga sidan av parken avleds idag, i en konventionell dagvattenledning som är av dimensionen 225 mm, direkt till Säveån. Denna ledning har sitt utlopp på nivån +23,56 m. Dagvatten från parkeringsytan, som är ca 0,15 ha, avleds också direkt mot Säveån via ett öppet dike. Den nordöstliga sidan av parken består av en ca 0,91 ha stor gräsyta. Det har framkommit klagomål från boende i närheten att parkens gräsyta ej går att utnyttja tillfullo då den under långa perioder är för blöt. Avvattningen av gräsytan fungerar således ej tillfredsställande vilket torde bero på de geotekniska förhållanden, se figur 2. Figur 2. Gräsyta i den nordöstliga delen av Nyebroparken

6 6 (14) Jordlagren inom området utgörs från markytan och nedåt av ett organiskt jordlager, svämsediment av sand och salt samt lös till halvfast lera till stort djup. Infiltrations möjligheten är därmed mycket begränsad. (Källa: Lerums kommun, Almekärr 3:48, Detaljplan kompletterande geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden. Norconsult, ) Till dammen som finns i Nyebroparken avvattnas ca 0,75 ha parkyta, se figur 3. Dammen har ingen funktion avseende omhändertagande av dagvatten från intilliggande bostadsområden utan är anlagd enbart av estetiska skäl. Vattenytan uppgår till ca 1846 m 2. I dammen finns det inplanterade fiskar av arten karp. Dammen är försedd med ett bräddutlopp med hjälp av vilken vattenytan i dammen hålls på ca +23,8 m. Vid detta vattenstånd uppskattas dammen vara ca 0,50 m djup och ha en volym på ca 880 m 3. I mitten av dammen finns det en nedsänkning på ca 10 m 2 där djupet uppgår till ca 1,5 m, detta på grund av att dammen inte ska bottenfrysa med hänsyn till fiskarna. Figur 3. Dammen i den sydöstra delen av Nyebroparken Längs den sydöstra kanten av Nyebroparken finns det en konventionell dagvattenledning, som är av dimensionen mm. Med hjälp av denna ledning avleds dagvatten från intilliggande bostadsområden såsom delar av bostäderna längs Nyebrostigen och samfällighetsföreningen, Atrium i Lerum, längs Lerum Andersvägen. Dagvatten från samfällighetsföreningen avleds via privatägda ledningar inom området, dimensioner 225 mm, till ovannämnd dagvattenledning, se bilaga 1.

7 7 (14) Enligt ordföranden i samfällighetsföreningen Atrium i Lerum, har föreningen problem med återkommande översvämningar. Mest utsatt är fastigheten på Lerum Andersvägen nummer 6. Dagvattenledningarna inom samfällighetsföreningen ska enligt ordföranden vara i god kondition, samtliga dagvattenbrunnar slamsugs årligen. Överskottsvatten från dammen i Nyebroparken samt dagvatten från ovannämnda dagvattenledning samman strålar strax söder om dammen och avleds vidare i en konventionell dagvattenledning, med dimension 600 mm, mot Alebäcken. Från den brunn där överskottsvattnet från dammen och dagvattnet från bostadsområdena samman strålar (vattengång +22,43 m) passerar dagvattnet tre brunnar före utloppet i Alebäcken. Brunnarnas vattengång har enligt inmätningar följande nivåer +22,26 m, +22,73 m samt +23,18 m, se bilaga 2. Med andra ord har dagvattenledningen bakfall på vissa sträckor, vilket medför att uppdämningar av vatten kan ske i ledningen samt att Alebäcken involveras i dagvattensystem, eftersom lutningen i ledningen medför att bäcken kan rinna in i ledningssystemet. Det bör observeras att med hjälp av ovannämnda dagvattenledning med utlopp i Alebäcken avleds även dagvatten från en stor del av Aspenäsvägen samt dagvatten från en del av området som ligger sydväst om Aspenäsvägen. Området som ligger sydväst om Aspenäsvägen utgör en del av ett större område som planeras att utvecklas, se figur 4. Utvecklingen är ett av projekten som deltar i Europan 10, en arkitektur tävling med flera projekt från hela Europa. Tävlingen handlar om att arbeta fram förslag på innovativa lösningar för urbana miljöer. Nyebroparken Aspen Alebäcken Figur 4. Område som ingår i arkitektur tävlingen Europan 10 Aspen

8 8 (14) 2.1 Översvämning december 2006 I mitten av december 2006 orsakade det ihållande regnet översvämningar i kommunen. Vattennivån i sjön Aspen uppgick till +24,13 m enligt uppgift från Vattenfall. Detta gjorde att den sydvästra delen av Nyebroparken samt en del av det intilliggande bostadsområdet, samfällighetsföreningen Atrium i Lerum, översvämmades. Samtliga ytor med en nivå på +24,13 m eller lägre översvämmades, se figur 5. Området påverkades således mycket kraftigt av den uppkomna översvämningen, som sannolikt orsakades mestadels av att Alebäcken trängde in i dagvattensystemet. Vid vattennivåer runt +23,80 m i Aspen och tillika Alebäcken fylls dammen på med vatten från Alebäcken och inget dagvatten kan avledas från området. Figur 5. Nyebroparken vid översvämningstillfället december 2006 (Foto: Lerums kommun) Även Aspenäsvägen och delar av området som ligger sydväst om vägen påverkades av översvämningar, vilket härrör från att avledningen av dagvatten från dessa ytor är kopplade till dagvattenledningen med utloppet i Alebäcken, enligt tidigare beskrivning.

9 9 (14) 3. Föreslagen dagvattenhantering Det befintliga dagvattensystemet med utlopp i Alebäcken fungerar ej tillfredsställande. Vid höga vattennivåer i Aspen och tillika Alebäcken kan inte avledning av dagvatten ske från delar av bostadsområdet längs Nyebrostigen samt samfällighetsföreningen Atrium i Lerum. Med avseende på denna problematik samt den pågående arkitektur tävlingen för området sydväst om Aspenäsvägen bör befintlig dagvattenledning med utlopp i Alebäcken utgå. För den framtida exploateringen av området är det gynnsamt att ledningen utgår då den annars skulle ha inskränkt på exploateringsområdet i form av t.ex. ledningsrätt. Nedan ges förslag på åtgärder som medför att dagvattenhanteringen inom Almekärr 3:48 samt närliggande dagvattensystem kan fungera tillfredställande. 3.1 Dagvatten från aktuella bostäder, dammen samt Aspenäsvägen I och med att befintlig dagvattenledning till Alebäcken föreslås utgå behövs en ny dagvattenledning för avledning av dagvatten från delar av bostäderna längs Nyebrostigen, samfällighetsföreningen Atrium i Lerum, överskottsvatten från dammen samt avvattning av aktuell sträcka av Aspenäsvägen. Avledningen av aktuellt dagvatten föreslås ske till Säveån via en ny dagvattenledning och dagvattenpumpstation, se bilaga 2. Med avseende på befintligt dagvattensystem och lägsta lågvattennivå i Aspen rekommenderas inte anläggande av själfallssystem till Säveån. Med utgångspunkt från befintlig brunn, som är gemensam för dagvattnet från bostäderna och överskottsvattnet från dammen, skulle en dagvattenledning med minimalt fall på ca 3 få ett utlopp i Säveån på ca +22,88 m. Lägsta lågvattennivå i Aspen är enligt uppgift ca +23,30 m (enligt dokumentet Teknisk beskrivning för parkombyggnad på Aludden, går i praktiken aldrig vattennivån i Aspen lägre än + 23,44 m). För att få en tillfredsställande och säker dagvattenhantering bör således en pumpstation för dagvatten anläggas. Föreslagen dagvattenledning och pumpstation bör anläggas inom fastigheten Almekärr 3:48. En förskola planeras att byggas inom fastigheten vilket medför att framtiden är relativt väl definierad för det aktuella området och problem med eventuell exploatering i framtiden med avseende på föreslaget dagvattensystem fås anses vara relativt begränsad. Samordning av planerad transformatorstation och föreslagen pumpstation bör studeras vidare för optimal lösning. Eventuellt kan det t.ex. vara möjligt att elutrustningen tillhörande pumpstationen samordnas med transformatorstationen.

10 10 (14) Föreslagen dagvattenledning, från befintlig brunn för bostäderna och dammen, framtill pumpstation föreslås få en dimension av ca 600 mm och anläggas med en lutning om ca 5, se bilaga 2. Befintlig ledning mot Alebäcken pluggas. En dagvattenledning, med dimension 300 mm, föreslås anläggas från den befintliga rännstensbrunnen på Aspenäsvägen som står i förbindelse med kupolbrunnen på västra sidan av Aspenäsvägen. Förbindelsen mellan kupolbrunnen och befintlig dagvattenledning till Alebäcken utgår således. För parkeringsytan sydväst om Aspenäsvägen, det vill säga Aspenäsvägen 2 utanför Järnia-affären/tennishallen, förslås att befintlig avvattning till dagvattenledningen mot Alebäcken behålls till dess att arkitektur tävlingen är avgjord och området ska exploateras. I nuläget anses det vara onödigt att lägga resurser på avvattning av aktuell yta eftersom denna innefattas av den framtida utvecklingen av området. Befintlig dagvattenledning till Alebäcken pluggas strax uppströms anslutningen av dagvattenledningen från aktuell yta. Pumpstationen föreslås utrustas med frekvensstyrda pumpar och dimensioneras för ca 500 l/s, baserat på nederbörd med 10-års återkomsttid och varaktighet 10 minuter. Dagvattenhanteringen för den planerade förskolan i Nyebroparken bör samordnas med föreslaget dagvattensystem, så att den föreslagen pumpstation även kan betjäna förskolan. Det föreslagna dagvattensystemet medför att samfällighetsföringen Atrium i Lerum sannolikt ej behöver drabbas av återkommande problem med översvämningar fortsättningsvis. I detaljprojekteringsskedet fastställs definitiva ledningslägen och dimensioner.

11 11 (14) 3.2 Dagvatten från gräsytan i nordvästra delen av Nyebroparken För att öka tillgängligheten till gräsytan för boende i området föreslås avvattning ske genom dränledningar och ett makadamdike. Sju dränledningar föreslås anläggas med ett mellanrum på ca 20 m. Varje dränledning föreslås förses med ett dränlager som är ca 1,0 m brett, se figur 6. Dränlagrens funktion är att främja vattengenomsläppligheten. gräsmatta Dränlager (100 mm) Dränledning (50 mm) Figur 6. Skiss över dränledning med dränlager Dräneringsledningarna anslutas till ett makadamdike som föreslås anläggas längs den lägsta delen av gräsmattan, se bilaga 2. I figur 7 nedan visas ett förslag på utformning av makadamdike i kombination med dränledningar i gräsytan. gräsmatta 0,8 m 0,6 m 0,4 m Dränledning (50 mm) Dränledning (100 mm) Figur 7. Skiss över föreslaget makadamdike Avtappningen av dagvatten från makadamdiket föreslås ske via en dagvattenledning, med diameter 100 mm, som bör anläggas med en minsta lutning om ca 3. Ledningen ansluts till befintlig dagvattenledning, se bilaga 2.

12 12 (14) Avvattningen av gräsytan är inte att betrakta som markavvattning, eftersom området ingår i en befintlig detaljplan. Någon dispens för markavvattning erfordras därvid ej. Det i dagsläget återkommande problemet med att gräsytan är för blöt torde försvinna genom föreslagna åtgärder. I detaljprojekteringsskedet fastställs definitiva ledningslägen och dimensioner. Norconsult AB Mark och Vatten Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal

13 13 (14)

14 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

15 BILAGA 1 Beteckningar Säveån Befintlig dagvattenledning Säveån Befintlig vägdränledning Utlopp Befintlig dagvattenledning (Privat) Befintligt dike Befintlig rännstensbrunn Befintlig dagvattenbrunn Utlopp Befintlig damm D100 DSA100 D400 DSA100 DSA NO 22.18SV 22.73NO 23.18S DSA150 DSA150 DSA100 Befintligt system för avledning av dagvatten Almekärr 3:48, Lerums Kommun Uppdragsnummer: Utlopp DSA100 Norconsult AB Box 8774, Göteborg Tfn Skala 1:2000 (A3)

16 BILAGA 2 Beteckningar Säveån Befintlig dagvattenledning Säveån Befintlig vägdränledning Utlopp Befintlig dagvattenledning (Privat) Befintligt dike Befintlig rännstensbrunn Befintlig damm Utlopp Befintlig ledning utgår Utlopp Föreslagen dagvattenledning Föreslagen trycksatt dagvattenledning TA500 Dagvattenpumpstation Befintlig dagvattenbrunn DSA100 DSA100 DSA150 D400 D100 D100 Föreslaget makadamdike med dränledning (D100) Föreslagen dränledning (D50) +22,43 Föreslagen dagvattenbrunn +23,59 +23,62 Kupolbrunn DSA150 DSA150 DSA100 Föreslagen spolbrunn Ledning pluggas Föreslaget system för avledning av dagvatten Almekärr 3:48, Lerums Kommun Uppdragsnummer: Utlopp DSA100 Norconsult AB Box 8774, Göteborg Tfn Skala 1:2000 (A3)

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11 Rapport Nr 2014 11 Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt Ulf Lundblad Jonas Backö Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005.

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. Dnr P 384 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD PROGRAMSAMRÅDSHANDLING PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. 1 SYFTE OCH MÅL

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer