Läs-och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Hur undvika följande fallgropar?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-03. Läs-och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Hur undvika följande fallgropar?"

Transkript

1 Läs-och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever Christina Hedman Inst. för Språkdidaktik Stockholms universitet Om (svårigheter med) att identifiera dyslexi hos en andraspråkselev och vad rättvisande bedömning av dyslexi kan innebära Om vad läs-och skrivsvårigheter och dyslexi är och pedagogiska implikationer Hur undvika följande fallgropar? Överidentifiering: dyslexi identifieras hos en elev som inte har dessa svårigheter Underidentifiering: dyslexi identifieras inte hos en elev som faktiskt har dessa problem Vad är läs-och skrivsvårigheter? (Några) möjliga orsaker Vad är dyslexi? koncentrationssvårigheter (t.ex. vid ADHD syn/hörselnedsättning dyslexi specifika språkstörningar (SLI) ingen/låg läsvana Diskrepansdefinitionen En tidigare klassisk definition En störning som kommer till uttryck i svårigheter att lära sig läsa trots vanlig undervisning, normal intelligens och rimliga socio-kulturella villkor. (World Federation of Neurology, 1968) I Sverige klassat som handikapp % av den läskunniga befolkningen 1

2 Tre förklaringsmodeller 1. Fonologiska förklaringshypotesen Huvudproblemet är fonologisk processning automatisk ordavkodning drabbas (se Høien & Lundberg, 1992:36 eller International Dyslexia Association) 2. Magnocellulära förklaringshypotesen Huvudproblemet återfinns t.ex. i snabba visuella förlopp Svårt med ordning på bokstäver och åt vilket håll de ska skrivas (Stein, Talcott& Witton, 2001) 3. Cerebellumhypotesen Huvudproblemet är automatisering långsam läsning och motoriska problem vid skrivande (Fawcett & Nicolson, 2001) Visuo-spatiala problem ex. hö-vänster, felvända bokstäver Motorik Associerade problem En alternativ förklaringsmodell (Ramus 200) fonologisk medvetenhet kärnproblem och fonologiskt minne svårt uppfatta skillnaden mellan språkljud som /b/ och /v/ snabb ordåtkomst kan drabbas liksom stavning Svårigheter återge siffror, veckans dagar eller månaderna i rätt ordning. Dyslexi hos tvåspråkiga Polyglot dyslexia (Wagner 198) Polyglotdyslexi beskrivs som en mindre dysfunktion i lillhjärnan (cerebellum) och tvåspråkigheten i sig målas inte ut som primär orsak. Tvåspråkigheten diskuteras däremot som en försvårande faktor Wagner föreslår att tvåspråkiga elever med dyslexi bör undvika att använda två språk och att endast majoritetsspråket bör användas i skolan. Senare studier av dyslexi hos tvåspråkiga baserade på fonologiska förklaringsmodellen Exempel: Miller Guron& Lundberg (2003) Enspråkigas fonologiska medvetenhet jämfördes med tvåspråkigas (1-åringar, 18 modersmål) inga skillnader En slutsats är att dyslexitest kan utföras på majoritetsspråket 2

3 Vilken norm används? Det är inte tillrådligt att använda dyslexitest som är utprövade och normerade på en svenskfödd population. Använder man sig ändå av dessa test bör man förvänta sig en allmän nivåsänkning. (Myrberg 2002: 75ff) Viktigt att jämföra tvåspråkiga med andra tvåspråkiga och inkludera språkinlärningshistoria, språkanvändning, språkliga nivåer på respektive språk (Grosjean 1998) Lesaux och Geva (2006): översikt över lässtudier med engelska som andraspråk KRITIK: Reading disability -termen förekommer utifrån låga resultat på standardiserade lästest -> utan att hänsyn tas till några andra bakgrundsvariabler Mosanda Mosanda is an amient grot with many flits. It slanks from gorite an ild which pargs like lange. tidningsprenumerahunem premenrationen tidningspermationen tidningsprenumertion promeniera (promenera) (se exempel i Hedman 2009) tig (tyg); hyr (hur) 3

4 Individuell resultatprofil på engelska ur Geva 2000:23 punjabi-engelsktalande lågstadieelev Resultat på punjabi? poängindex Individuell resultatprofil på svenska och spanska ur Hedman 2009; Susana, 16 år sv sp muntl språkbeh fonologisk bearbetning högläsning läsförst skrivn Undersökningsgruppen: Senare delen av den svenska kommunala grundskolan (13-16 år); Spansk-svensktalande; Kommit till Sverige för minst tre år sedan; Inga problem med syn, hörsel och koncentration [..] Fack..föringar är svaga i Japan och har lite att sä..sätta emot arbetsgivning.. arbetsgiv-a-r-nas..(äh, jag hatar när det är långa ord) o.. o-r-ga-n-ise..o-r-g-a-n-i-s-a-tio-tio-tionorganisation. Det.. arbet..ar... det arbetet säkerhe.. sä..sär..skilt..många kvinnor i dom små företag. Dom stora företag ser på kvinnor som ins..ins..inställ..bill..bil..ins..instabil arbetskraft [..] Jag kommer att hjälpa Med gården. Ska vara hos min pappa. Men det jag vill att åka till [specificerat land i Europa].

5 Flerfaldig fallstudie jämförelser av tre grupper av fall (Hedman 2009) Höga indikationer dyslexi spansk-svensktalande med misstänkt dyslexi spansk-svensktalande utan misstänkt dyslexi enspråkiga spansk-(5) resp. svensktalande (5) med dokumenterad dyslexi Rättvisande jämförelser (inga gruppskillnader gällande ålder, kön, socioekonomisk bakgrund, och vistelsetid i Sverige) Hänsyn till båda språken 17 Ingen dyslexi Juana, åk 9, överidentifierad poängindex Juana, deltagare nr 8 sv sp muntl språkbeh fonologisk bearbetning högläsning läsförst skrivn Jag ska åka till [.] med min faster och hennes man. Jag vill Fiska y gå till Festival Promeniera med mina kompisar leta efter en bra kille gå på bio med min pappa, åka båda och villa lite. läxa matte och svenska. 5

6 Överidentifierad: Carmen, åk 9, till Sverige i 9-årsåldern Jag skulle vilja åka utomlands för o träffa släkten. Och vara med familjen. Shopa kläder vara ute med kompisarna. [.]. För man saknar kompisar och släkt som man lämmnar kvar i [.] de goda maten som finns När man åker utomland som man alldrig glömmer. Stranden oj oj oj det e så sköna stränder och solen som skiner så fint i [.]. Flicka ur tvåspråkiga kontrollgruppen, åk 9: Jag ska sommarjobba på företaget där min pappa jobbar, dock på en annan avdelning. Sedan ska hela min familj och jag åka ner till [specificerat land] och hälsa på några kusiner som bor där. Väl hemma kommer jag att ha basket träningar i stort sett varje dag. Inverkan av undervisning i modersmålet? Bättre resultat hos tvåspråkiga som hade haft sammanhängande modersmålsundervisning (7 år eller mer) (jämför Thomas & Collier 2002, Salameh 2003) poängindex 16-årig elev modersmålsundervisning hela skolgången Deltagare nr 6 muntl språkbeh fonologisk bearbetning högläsning läsförst skrivn sv sp 6

7 Effekter av ortografin? Klassifikation av språk utifrån ortografiskt djup och stavelsekomplexitet (Seymour et al 2003) Fler felläsningar på svenska än spanska Färre brott mot stavningsregler i den enspråkigt spansktalande gruppen med tidigare dokumenterad dyslexi Utredning Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. [.] (SL 3kap. 8 ) Översättning av utredningsmaterial Exempel. Test på somaliska från ett kartläggningsmaterial på flera språk i Norge Åk -5 (3-) sidan 13. Text med flervalsfrågor. 10 minuter. Lindén & Salo

8 Åk -5 (3-) sidan 19. Skriv fortsättning på berättelsen. 10 minuter. Åk 3 (2 i Sverige) sidan 5. Dra streck mellan 3 ord. Lindén & Salo Lindén & Salo Åk 3 (2 i Sverige) sidan 6. Sätt kryss på bilden som passar till meningen. minuter. Exempel på förslag till åtgärder (ur en fallstudie av en tvåspråkig elev i skolår 3 av Eva Dahlborg (Specialutbildningen i läs-och skrivsvårigheter/dyslexi, Inst. för lingvistik, Stockholms universitet) Alla lärare känner till elevens styrkor och svagheter Uppmuntra eleven att fråga lärare om hon inte förstår samt använda lexikon (digitala lexikon, t ex Gustavas ordbok) Använda tankekartor för att lättare ta till sig innehållet i inlärningen. Modersmålslärare fortsätter att utveckla hennes förstaspråk och involveras i klassrumsarbetet Mindre grupper där eleven får arbetaspråkutvecklande t ex utifrån Gibbons bok Stärk språket, stärk lärandet Lyssnapåtalböcker (t ex med Daisyspelare) Förlängd provtid och få hjälp att läsa frågorna. Eleven börfåen kopiaiförväg vid muntliga genomgångar overheadmaterial, powerpointpresentationer eller smartboard Lindén & Salo

9 KOMPENSATION/ALTERNATIVA VERKTYG Tillgång till egen dator med alla program installerade Lyssna på talböcker(t.ex. med Daisyspelare) Använda stavningsprogram på dator, t.ex. Stava Rex och Spell Right Talsyntes på dator LäromedelinlästapåCD. Genomattbådese ochhöra texten ökar förståelsen av textens innehåll Förlängd tid vid prov och skriftliga uppgifter Pedagogiska behov Stöd i utvecklingen både på första- och andraspråket Ökad förståelse både för andraspråksutveckling och dyslexi Specialpedagogik, undervisning i modersmål och svenska som andraspråk behövs och kompletterar varandra Modersmålslärare underutnyttjad resurs (se Lindén, 2010) (se www. svenska.dyslexiforeningen.se) 33 3 frågor, reflektioner, kommentarer? Hedman, Christina (2012). Dyslexia profiling in Spanish-Swedish speaking adolescents. International Journal of Speech-Language Pathology. Early online. Hedman, Christina (2012). Läsutveckling hos flerspråkiga. I Salameh, E.-K. (red.). Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning.natur och kultur/lärare Lär Hedman, Christina (2012). Flerspråkig med dyslexi?. I Salameh, E.-K. (red.). Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning.natur och kultur/lärare Lär Hedman, Christina (2010). Över -och underidentifiering av dyslexi hos tvåspråkiga. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 1, 5, Hedman, Christina (2009). Dyslexi på två språk. En multipel fallstudie av spansksvensktalande ungdomar med läs-och skrivsvårigheter. Akademisk avhandling, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. 9

LÄSK-pärmen FDB, 2014

LÄSK-pärmen FDB, 2014 LÄSK-pärmen FDB, 2014 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever i årskurs 8

Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever i årskurs 8 Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC Enheten för logopedi Logopedprogrammet Examensarbete i logopedi Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever

Läs mer

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu. LÄSK-pärmen FDB, 2011 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

Dyslexi på två språk. En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Christina Hedman

Dyslexi på två språk. En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Christina Hedman Dyslexi på två språk En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter Christina Hedman Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Doctoral Dissertation

Läs mer

Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling

Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Christina Hedman Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2009 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 - Dyslexi reser hinder, trots styrkor i varje liten unge Alla ungar kommer till

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen

S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen Dyslexi genom livet Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter Anna Fouganthine Anna Fouganthine,

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Information- Kartläggning av språkspåret

Information- Kartläggning av språkspåret Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-05-19 Dnr: 2015/187-GSN-648 Grundskolenämnden Information- Kartläggning av språkspåret Ärendebeskrivning

Läs mer

Varför modersmålsundervisning?

Varför modersmålsundervisning? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Varför modersmålsundervisning? - Elever och lärare berättar Why mother-tongue education? - Pupils and teachers tellings

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter?

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Christer Jacobson Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 4/2006 Hur

Läs mer

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende 31 januari 2011 Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende Hitta läsningen! Ett inspirationsmaterial på dvd för föräldrar till barn med dyslexi eller andra läs- och

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Elevhälsoplan för Boo Gårds skola läsåret 11/12

Elevhälsoplan för Boo Gårds skola läsåret 11/12 Elevhälsoplan för Boo Gårds skola läsåret 11/12 Innehåll: EHT-teamet... 2 Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 4 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete... 5 Rutiner för elevärenden... 5 Särskilt stöd...

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2014-2015 20140825

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Handlingsplan. Att förebygga läs och skrivsvårigheter. Nordanstigs kommun

Handlingsplan. Att förebygga läs och skrivsvårigheter. Nordanstigs kommun Handlingsplan Att förebygga läs och skrivsvårigheter Nordanstigs kommun Min stavning är bra Jag stavar egentligen bra, men det ruskar, så att alla bokstäver kommer på fel plats. Nalle Puh 2004/2005 Berit

Läs mer