RAPPORT. Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder."

Transkript

1 RAPPORT Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder. En undersökning bland godsdistributörer. John Wedel

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisa-tioner för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder. En undersökning bland godsdistributörer. Författare: John Wedel WSP Sverige AB Besöksadress: Rullagergatan 4 Box Göteborg Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 Förord Arbetet är utfört på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad och syftar till att undersöka hur godsdistributörer ser på några av delarna i Västsvenska Paketet. Arbetet baseras på intervjuer under första halvåret 2012 med personer verksamma inom godsdistribution. Författaren vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp med sin tid och sina synpunkter. Både de som intervjuats och de som avsatt tid för diskussion. Ett stort tack riktas också till berörda personer på Göteborgs Stads Trafikkontor samt kollegor på WSP Analys&Strategi. Göteborg i maj 2012 John Wedel WSP

4

5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Uppdragsmål 1.3 Genomförande 1.4 Intervjuobjekt 2 FRÅGOR 3 RESULTAT FRÅN INTERVJUER 3.1 Fråga 1 Hur många fordon 3.2 Fråga 2 Områden 3.3 Fråga 3 Fasta turer 3.4 Fråga 4 Vem bestämmer rutter 3.5 Fråga 5 Ruttplaneringsverktyg 3.6 Fråga 6 Hur kan distributionen underlättas 3.7 Fråga 7 Kunskap om VP 3.8 Fråga 8 Hur kommer VP påverka distributionen 3.9 Fråga 9 Uppfattning om trängselskatterna 3.10 Fråga 10 Uppfattning om Marieholmstunneln 3.11 Fråga 11 Påverkan från trängselskatter, Marieholmstunneln och Initiala åtgärder 3.12 Fråga 12 Påverkan vid trafikförändring inne i staden 3.13 Fråga 13 Påverkan vid trafikförändring på kringlederna 4 STOCKHOLM 1.1 Allmänt om trängselskatten 1.2 Transportörers syn 1.3 Intervjufrågor 1.4 Intervjuer 1.5 Sammanställning 1.6 Jämförelse med Göteborg 5 SLUTSATSER

6

7 SAMMANFATTNING Detta arbete beskriver ett antal godsdistributörers åsikt om hur de tror att Västsvenska paketet i allmänhet samt trängselskatten, Marieholmstunneln och Initiala åtgärder i synnerhet kommer att påverka möjligheterna till distribution av gods i Göteborg. Ett antal godsdistributörer har intervjuats genom djupintervjuer, innehållande 13 frågor. De intervjuade distributörerna utgör en relativt heterogen grupp, med allt från små till stora företag. Dessutom finns också en spridning när det gäller verksamhetsområde, vilket inverkar på typen av distribution. Svaren indikerar att åsikter och uppfattningar är relativt homogena i gruppen, både när det gäller vad man tycker och hur distributionen påverkas. Skulle man generalisera hela intervjugruppens åsikter i allmänhet, så skulle det bli ganska positiva. Men det finns naturligtvis även en spridning i uppfattning när det gäller vissa frågor. Några av de slutsatser som kan dras är: - Trängselskatten upplevs generellt positivt - Marieholmstunneln anses fylla ett stort behov. - Initiala åtgärder upplevs inte vara ett stort problem - Byggandet av kollektivtrafikkörfält upplevs svagt positivt - Många är mycket upprörda över att utländska fordon slipper trängselskatten. - Västsvenska Paketets inverkan på distributionseffektiviteten upplevs svår att bedöma. Under byggtiden upplevs dock att det kommer att bli problem. - Det finns en lägre kunskap om Västsvenska Paketet än man kan förvänta sig. - Det finns en önskan om att få distribuera gods i kollektivtrafikkörfält. - Det finns en önskan om bättre dialog med parkeringsbolag och parkeringsvakter. När det gäller jämförelsen med Stockholm kan man konstatera att intervjuade transportörer är mycket negativa till utfallet av trängselskatten samt att det finns olika uppfattning om hur framkomligheten faktiskt påverkats. 1

8

9 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund I Västsvenska Paketet ingår ett flertal olika projekt. Tre av dessa är trängselskatt, Marieholmstunneln och Initiala åtgärder. Alla dessa kommer att påverka möjligheterna att distribuera gods i Göteborg. En stor del av de positiva effekter som kommer att uppnås berör privatbilism och kollektivtrafik, men även godstrafiken kommer att påverkas både direkt och indirekt. Trängselskatten kommer att påverka såväl privatbilismens som yrkestrafikens trafikmönster både tidsmässigt och geografiskt. I vilken omfattning är dock oklart. Marieholmstunneln kommer att underlätta passage mellan E6, E20 och E45 samt passage över Göta Älv. Initiala åtgärder syftar främst till att öka kollektivtrafikens framkomlighet. Detta kan påverka privatbilismens volym genom att fler väljer kollektiva lösningar men också genom att en del befintliga körfiler reserveras till kollektivtrafiken. På grund av ovanstående är det intressant att få en uppfattning om hur godsdistributionen kan komma att förändras. 1.2 Uppdragsmål Målet med arbetet är att undersöka godsdistributörers åsikt om hur de tror att trängselskatt och Marieholmstunneln kommer att påverka möjligheterna till distribution av gods. Det är även tänkt att genomföras samma typ av studie ett år efter det att trängselskatterna införts. Detta ingår dock inte i denna studie. 1.3 Genomförande I projektet har ingått att intervjua godsdistributörer samt att sammanställa deras synpunkter. Ett antal viktiga godsdistributörer har valts ut i samråd med uppdragsgivaren. Intervjuerna har skett efter en frågemall, där 13 frågor av karaktären öppna frågor har använts. I en intervju har det handlat om en branschförening, varför vissa frågor har måst utgå. Vidare ingår en mindre jämförelse med Stockholm, där ett litet antal personer intervjuats. Arbetet har genomförts i sex steg: 1 Utformning av intervjuunderlag, Planering av intervjuer, Tidsbokning 3

10 2 Test av intervjuunderlag, Utvärdering, ev justering 3 Jämförelse med Stockholm, Telefonintervjuer, sammanställning material 4 Intervjuer 5 Sammanställning av resultat, Analys, kompletteringar 6 Dokumentation, Rapport och presentation Uppdraget har utförts på uppdrag av Karin Björklind på Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Även Magnus Jäderbergpå Trafikkontoret har initialt varit engagerad. Projektet startade i december 2011 men huvuddelen av arbetet gjordes i feb - apr Intervjuobjekt För att få en så bred bild som möjligt av transportörernas åsikter, har ett heterogent urval gjorts. Både stora och små företag, branschföreningar, varuägare, åkerier, speditionsföretag samt återvinningsföretag har tagits med. De personer som djupintervjuats är: Erik Vilhelmsson Tony Ekvall Thomas Malmkvist Jörgen Samsjö Annika Persson Lars Hubinette Hans Johansson Magnus Sjödell Stefan Sundqvist Lars-Göran Berggren Christian Baarlid Daniel Firth Kaj Troedsson Magnus Persson Lindome Flyttningsbyrå DB Schenker Posten DHL Sveriges Åkeriföretag HML GLC DSV Dagab Fazer Renova Trafikkontoret Stlm O-centralen, Stlm Schenker Åkeri, Stlm Dessutom har diskussioner och avstämningar gjorts med ett antal personer verksamma inom distribution, akademiska världen samt varuägare.

11 2 FRÅGOR Frågorna kan grupperas i tre delar. Fråga 1 5 är av mer allmän karaktär och är till för att beskriva lite om hur företaget arbetar. Fråga 6 11 handlar om transportörernas uppfattning om distribution, möjligheter och begränsningar. Fråga är mer inriktade mot allmän påverkan på trafikvolymen. 1 Hur många bilar/typ av bilar har ni? Frågan syftar till att undersöka om det handlar om distributionsfordon, upphämtning eller entreprenad. Intresset är störst för de två först nämnda. 2 Vilka områden kör ni i? Frågan syftar till att skilja på vad som menas med city eller centrala delarna av staden. Frågan är mer till för att intervjuobjektet skall förstå vilket område som prioriteras. 3 Kör ni fasta turer? Frågan syftar till att bestämma upplägget på distributionen. Antingen är det fasta turer eller så är det ett mer dynamiskt upplägg. Svaret förväntas inte bara bli ett ja eller nej utan kan även inkludera kommentarer. 4 Vem bestämmer rutter/färdvägar/prioriteringar? Frågan syftar till att klarlägga vem som bestämmer samt hur och i vilken prioritetsordning som turerna körs. Svaret förväntas också innehålla en lite längre beskrivning. 5 Har ni någon form av ruttplaneringsverktyg? Frågan avser ev användning av planeringsverktyg för rutterna exv ruttoptimering. Svaret förväntas innehålla en beskrivning av vilken typ av verk tyg det är, i de fall någon form av verktyg används. 6 Hur skulle er distribution kunna underlättas? Frågan är medvetet bred. Många olika typer av svar är möjliga. Ofta nämns generella problemområden, men även specifika platser eller situationer. 7 Vad vet du om Västsvenska paketet? Frågan är egentligen tvådelad. I frågan ryms en första inledande del som kan besvaras genom att ange mängden, exv mycket eller lite. Den andra delen är mer specifik och anger vad man vet. Även var kunskapen kommer ifrån inkluderas. WSP Box Göteborg Telefon Fax

12 8 Hur kommer Västsvenska Paketet att påverka er distribution/ uppsamling? Frågan tangerar fråga 6, men är direkt kopplad till aktiviteterna i Västsvenska Paketet, främst Trängselskatterna, Marieholmstunneln och Initiala åtgärder. Men även de andra delarna av Västsvenska Paketet inkluderas. Vid lägre kunskap om de olika delarna, har intervjuaren gett förslag på dessa så att frågan kunnat besvaras ordentligt. 9 Vad är din uppfattning om Trängselskatterna? Frågan avser dom personliga åsikterna i den professionella situationen. Det är alltså rollen som transportplanerare, logistikchef eller VD som avses, inte hur man som privatperson uppfattar trängselskatter t ex när man pendlar till arbetet. 10 Vad är din uppfattning om Marieholmstunneln. Frågan avser dom personliga åsikterna i den professionella situationen. Det är alltså rollen som transportplanerare, logistikchef eller VD som avses. 11 Hur tror du att följande kommer att påverka möjligheten att distribuera varor? Trängselskatter - Marieholmstunneln - Initiala åtgärder Frågan är snarlik fråga 8, men pekar ut tre specifika delar inom Västsvenska Paketet. Syftet är att ge en möjlighet att fördjupa svaret på fråga 8 samt att komma med kompletterande åsikter. 12 Hur skulle ni påverkas om trafiken inne i staden ökar resp minskar med 10% resp 25%? Frågan innehåller fyra olika situationer; ökar 10%, ökar 25%, minskar 10%, minskar 25%. Naturligtvis är det svårt att uppge en siffra på hur det påverkar, men en bedömning är önskvärd. 13 Hur skulle ni påverkas om trafiken på kringlederna ökar resp minskar med 10% resp 25%? Frågan är samma som fråga 12, men avser här kringlederna. Frågan inne håller fyra olika situationer; ökar 10%, ökar 25%, minskar 10%, minskar 25%. Även här är det svårt att uppge en siffra på hur det påverkar, men en bedömning är önskvärd.

13 3 RESULTAT Här redovisas resultatet av intervjuerna, uppdelade per fråga. Svaren från resp perintressanta är egentligen inte att se vem som har svarat vad. I flera av intervjuerna gavs kommentarer i slutet av inter- son finns redovisade i annat dokument, men det vjun som var av mer allmän karaktär eller som berörde en specifik fråga. Dessa kommentarer redovisas under resp fråga. För fråga 3 14 anges kortfattade svar från de intervjuade i punktform 3.1 Fråga 1 Hur många fordon De flesta har ca 10 bilar, men några av de intervjuade har upp mot ett 50-tal som kör i de mer centrala delarna av staden. Räknar man in även andra delar av Göteborg har några ända upp mot 200. Vissa av de intervjuade har också andra typer av fordon än distributionsfordon, exv lastbilar för entreprenadverksamhet. Ett intervjuat företag har fordon inom rehållnings- och återvinningsverksamhet. 3.2 Fråga 2 Område City är området inom vallgraven plus östra och västra Nordstan. Till centrala staden hör även Långgatorna, Haga, Vasastaden, Lorensberg, Gårda samt Gull- bergsvass och Gullbergs Strand.

14 Bild 1: Göteborg Stads definition av city och centrala staden 3.3 Fråga 3 Fasta turer De flesta kör fasta turer eller övervägande fasta turer. För en del större kunder samt för industriavfall sker körning efter avrop. Dessa är mycket svåra att planera i förväg. Turer varierar också över veckan. Kör ni fasta turer? Kör fasta turer Ca 90% fasta turer En del fast uppbokade kunder Ja Ja, men dessa kan variera lite beroende på att kunderna kan variera över veckan. Ja, delvis. Avfall för privatpersoner hämtas via fasta turer. Avfall från verksamheter hämtas efter avrop, svårt lägga rutter Nej Ja. Är kombinerade sälj- och körområden Ja Fasta turer 3.4 Fråga 4 Vem bestämmer rutter Det varierar stort avseende vem som bestämmer körrutter. Det kan vara allt från den enskilda chauffören till planerare, åkeri, speditör eller uppdragsgivare. Intressant är att även säljområdesindelning kan ha en påverkan på ruttupplägg. I dessa fall bestäms rutterna inom ett visst givet område, som visserligen kan förändras, men i så fall sker detta relativt sällan. Förvånande kan också vara att chaufförerna ofta får bestämma rutterna. Vem bestämmer rutter/färdvägar/prioriteringar? Chaufförerna bestämmer turerna Det förekommer mycket distribution av matvaror. Kunderna bestämmer turerna, men företaget försöker hjälpa till. Kör vissa rutter måndag, andra rutter tisdag, etc. Transportledarna bestämmer rutter. Vissa rutter görs upp med kunder, ofta med kort framförhållning. Rutter bestäms centralt. Skickas sedan till bilarnas handdatorer. Varje bil har system/handdator. Åkerierna bestämmer. Ofta bestämmer chaufförerna inom sina områden. Fasta rutter

15 Chauffören Upplagda efter säljdistrikt Trafikledarna Kunden bestämmer. Företaget försöker optimera. 3.5 Fråga 5 Ruttplaneringsverktyg Även här är det blandade svar, allt från att ruttplaneringsverktyg 1 används till att det används delvis eller inte alls. Intressant är att det med ett bra system för ruttoptimering går att effektivisera % i verksamheter som är välplanerade manuellt. Är rutterna dåligt planerade går det att effektivisera ännu mer. Därför är det förvånande att inte ännu fler använder bra system. Har ni någon form av ruttplaneringsverktyg? Använder inget verktyg, men tittar på LogiX som används tidigare Ja, men kunden bestämmer. Inte just nu, men på gång. Passar dock bara vissa bilar. Ja Nej, ruttplanering sköts av åkerierna. Nytt planeringsverktyg införs i mars. Handdator Nej! Är svårt att ändra turer eftersom säljområdena styr. Nej Har ruttplaneringssystem. 3.6 Fråga 6 Hur kan distributionen underlättas Eftersom frågan är bred så blir svaren av lite olika karaktär. Här pekar man bl a på regler runt möjliga leveranstider, lastzoner, dialog med parkeringsbolaget och möjlighet att få använda kollektivtrafikkörfält. Många åsikter och idéer om förbättringar finns. I vissa frågor har man mer samstämmiga åsikter, medan man i andra frågor har mer olika. Hur skulle er distribution kunna underlättas? Idag begränsas distributionen av regler runt distributionstider. Får inte komma för tidigt. Exv Stigbergstorget och Johanneberg får man inte komma till före kl Skulle vilja vara där kl Man bör skilja på ruttplanering och ruttoptimering

16 Inte svårt att stanna i stan. Hyresgäster/fastighetsägare vill inte ha för tidiga leveranser. Alla kunder vill leveranser ungefär samtidigt, vilket ger mycket flängande. Lossningfickor/avlastningsplatser är ett problem. Ofta upptagna. Detta är också ett säkerhetsproblem då man distribuerar en del stöldbegärliga varor. Tillgänglighet och trängsel är problem. Skulle vilja ha en bättre dialog med Parkeringsbolaget. Idag får man nästan alltid rätt vid överklagande men detta tar mycket administrativ tid. Skulle exv kunna finnas en dekal. Ökad framkomlighet skulle underlätta. Lastzoner inte så belastade. Samarbete med Sveriges Åkeriföretag, Trafikkontoret och Parkeringskontoret. Skall komma en mall för agerande. Fordonsdata kan underlätta. Mindre privatbilism. Bättre möjlighet att kunna stanna/lastzoner. Framkomligheten beror på trafiktoppar. Att kunna köra i kollektivtrafikfält skulle underlätta. Idag är trängsel ett problem. Tingstadstunneln är en begränsning. Många åtgärder har förenklat, t ex enkelriktningar. Mer kan göras t ex uppsamlingsterminaler och samplanering av leveranser till köpcentra. Åtgärder som förbättrad kollektivtrafik och cykelstråk kommer att lätta på trycket. Situationen idag är pressad och påverkar produktiviteten. Företaget klarar inte riktigt kraven idag. Idag finns ett beslutat tidsfönster Detta begränsar effektiviteten. Företaget vill kunna köra tidigare och senare för att klara uppdraget. Ombyggnation av filer till bussfiler underlättar inte framkomligheten. Stora problem med att kunna stanna. Åker ofta på P-böter, detta blir en arbetsmiljöfråga för chaufförer som känner sig jagade och är personligt betalningsansvariga. Snöröjningen är ett problem. Stora vallar försvårar för bilarna att kunna stanna. Avfallshantering upplevs som ett störningsmoment av omgivningen. Nya helt tysta hybridsopbilar skulle underlätta att få köra tidigt och sent, men merkostnaden för dessa är ett problem. Speciellt i nya blandstadsområden skulle de underlätta. Lastzoner begränsar. Generellt; tider, köer, öppettider samt kunder som inte kan ta emot. Det skulle hjälpa om man fick köra i kollektivtrafikfälten. Avstängningen av N. Hamngatan är negativ Tar man bort något så måste man ge något annat i stället. Handlar mycket om mottagarnas förmåga att ta emot gods före kl 10. Vi borde få köra i vissa kollektivtrafikkörfält, kanske inte för evigt men under vissa perioder.

17 Försöker undvika köer exv i tunneln. Startar Kör till centrala staden ca 06. Ibland problem med avlastningsplatser. Mycket sällan P-böter, ca 2 ggr/25 bilar och år. Ber att få passa på frågan Mindre köer Fler lastnings- och lossningszoner P-böter är ett problem 3.7 Fråga 7 Kunskap om VP Kunskapen varierar kraftigt, från att inte veta alls mycket till att veta relativt mycket. Alla har hört talas om Västsvenska Paketet och dess viktigaste delar som exv Västlänken. Däremot är kunskapen generellt relativt dålig om detaljer i Västsvenska Paketets olika delar, som exv byggstarter och sträckningar. Det är också intressant att kunskaperna erhållits från olika håll, allt från speciellt riktad information i slutna sammanhang till artiklar i allmänna medier. Det är lite förvånande att kunskapen generellt inte är högra bland branschfolk som kommer att bli direkt berörda av Västsvenska Paketets konsekvenser. Det är viktigt att påpeka att många tillfrågade tillhör Godsnätverket, i vilket det informerats speciellt om Västsvenska Paketet. Vad vet du om Västsvenska paketet? Vet inte mycket om VP Vet rätt mycket. I stort sett. Ganska mycket. Från massmedia, Västsvenska Handelskammaren och Godsnätverket. I stora drag. Fått info från diskussioner, tidningar och allmänna broschyrer. Ganska mycket. Relativt god kännedom. Fått veta mycket genom godsnätverket. God kännedom. Detta är en branschförening som måste vara uppdaterad. Vet inte så mycket. Ja, läst lite på nätet Har haft någon dragning. Har hyfsad kännedom. 3.8 Fråga 8 Hur kommer VP påverka distributionen Här inverkar naturligtvis kunskapen om Västsvenska Paketet på svaren. Vet man inte så mycket så är det naturligtvis svårt att ha en åsikt om hur saker påverkas. I de

18 fall kunskapen är lägre, så har viss information delgivits den som intervjuats för att denna skall kunna ta ställning. Det finns en positiv inställning till situationen efter att Västsvenska Paketet är genomfört, medan en del ser problem under byggtiden. Hur kommer Västsvenska Paketet att påverka er distribution/ uppsamling? Vet ej. Kommer att påverka rätt mycket under byggtiden. Pressen på chaufförerna kommer att öka. Efter byggtiden kommer det att bli lättare exv vid Korsvägen. På sikt bra, positivt. I byggskedet får man ta problemen. Har ganska liten andel distribution. Ser fram mot VP. Vill bara få det klart. Kommer att bli lite lättare när det är klart. Under byggtiden finns en del frågetecken. Göta Älvbron vet vi inte så mycket om, men den används inte så mycket. Västlänken också frågetecken. Kommer att påverka positivt. Dessutom får vi en trevligare stadskärna och bättre miljö. Två älvförbindelser är bra. Ökad kollektivtrafik, pendling och samåkning kommer att minska trycket. Göteborg är en tillväxtregion, men alla kan inte bo i staden, vilket kommer att leda till ökad pendling. Kommer att ge kostnadsökningar. Trängselskatten kommer att öka kostnaden med ca kr/bil. Svårt att säga om effektiviteten kommer att öka eller hur mycket. När stan förtätas blir det en utmaning. Ökade krav från industrikunder är också en utmaning, mer krav på precision, källsortering etc. Hoppas att köerna minskar, men det finns risk för att det blir mer köer. Blir det färre lastzoner så försvårar det också. Mycket ombyggnationer stör verksamheten. Måste offra lite för att få det bättre och initialt kan det nog bli bättre. Västlänken står för en mycket stor del av Västsvenska Paketet. Blir köer för distributionstrafiken då man bygger bort filer. Det finns inga planer på att tillåta godstrafik i kollektivtrafikkörfält. Tror inte det blir mycket mindre trafik, snarare trångt och svårt. Röde Orm har haft en positiv effekt. Bättre kollektivtrafik tar bort en del trafik. Genomfarter gör det bättre (där kapaciteten utökas med kollektivtrafikkörfält). Politikerna inser inte skillnaden mellan Göteborg och Stockholm. En tunnel till underlättar eftersom vårt företag finns på Hisingen. Hoppas att det blir positivt, men det återstår att se. Bör ge mer framkomlighet Bara positiv. Under byggnationen ökar transporterna, vilket är bra för oss som också har entreprenadbilar. Efter att det är klart är det en fördel då det underlättar för trafiken.

19 3.9 Fråga 9 Uppfattning om trängselskatterna Generellt kan man sammanfatta svaren som svagt positiva, men åsikterna varierar kraftigt, från inte positiv, via neutral/accepterar till klart positiv. Att nyttotrafik borde ha en positiv särbehandling framförs av någon. De allra flesta är upprörda, några till och med mycket upprörda, över att utländska fordon inte skall behöva betala och ser ett hot i detta. Någon nämner att det kanske inte är så troligt att nya utländska firmor etablerar citydistributionsverksamhet, men att det finns en fara i att de stora etablerade firmorna som redan kör här, tar in utländska fordon och förare som kan köra på andra villkor. Kostnaden ser de flesta inte som ett problem i sig. Förmodligen kommer trängseln att minska och därigenom kan effektivitetsvinsten kompensera för den högre kostnaden. Och skulle det inte bli någon effektivitetsvinst, så kan transportörerna flytta kostnaden till kunderna enligt de standardavtal som finns på marknaden. Vad är din uppfattning om Trängselskatterna? Kommer att göra det dyrare. Priserna går upp och kunderna får betala. Kanske blir distributionen enklare genom att det blir mindre trafik. Men affärerna riskerar att tappa om folk väljer affärer utanför city. Staden är på rätt väg med kollektivtrafiklösningar. Man måste acceptera trängselskatterna. Är försiktigt positiv. Kunderna kommer att få vara med och betala om det blir ökade kostnader. Men det kommer nog inte att kosta något. Stort problem med utländska åkare som slipper betala. Är väldigt negativ. Utländska åkare med skitiga bilar kommer att öka i centrum. Förhoppningsvis blir det färre personbilar. Då blir det lättare att komma fram och parkera. Konstigt att det är lika dyrt på morgonen och eftermiddagen. På morgonen skall ju det mesta av godset fram. Trafikverket meddelade stort att nyttotrafiken inte behöver betala mer än privatbilismen. Nyttotrafiken borde väl betala mindre? Önskar att man ser mer på nyttotrafiken. Utländska bilar betalar inte. Vi är neutrala, inte speciellt negativa. Blir det extra kostnader så förs dessa vidare. Utländska bilar problem. Tycker oss se att utlänska bilar har ökat sista tiden. Även svenska åkerier kan anlita utlänska bilar. I ren distribution är det inte mycket utlänska bilar. Vi är positiva. Kommer att minska trycket på trafiken och därmed minska trängseln. Att det bara gäller svenska bilar är negativt. Borde vara samma spelregler. Trängselskatterna kan också bidra till en öppen diskussion om trängsel, miljö, kollektivtrafik etc.

20 Bilismen kommer nog att minska. Det är viktigt med kommunikation, att man är tydlig med vart pengarna tar vägen. Används dom rätt är det bra. Stockholm fungerar. I Norge används pengarna till utbyggnader och där är man tydlig med att avgift tas ut under ett antal år. Det kommer att bli bra. Skatten finansierar bl a ny älvförbindelse. Är positiv till trängselskatten. Att utlänska åkare inte skall betala är dåligt. Vi är Positiva. Det är ett incitament att minska trafiken, vilket ger ökad framkomlighet för nödvändig trafik. Gillar inte undantaget för utländska fordon. Mätningar visar att ca 40% är utländska. Det kan bli mycket distribution med utländska fordon. Utländska bilar skall inte betala, konstigt. Kör i Stlm också, där är det en merkostnad på kr/månad. Skatt leder till ökad kostnad, men mindre stilltid minskar kostnaden. Inte positivt. Det är en kostnad som påverkar. Har läst lite om Stlm. Tveksam om färre bilar påverkar distributionen. Är irriterad på att utländska bilar undantas, jmf Maut och i Norge. Bidrar bara till negativ konkurrenskraft. Bättre då det minskar trängseln. Tar ut kostnaden mot kund. Ökad kostnad kan kompenseras av ökad effektivitet Fråga 10 Uppfattning om Marieholmstunneln En mycket stor positiv enighet. Endast en är lite tveksam till nyttan, men ser samtidigt viss positiv effekt. Avlastningen av Tingstadstunneln framhålls speciellt som positiv. Noteras bör att flera av de intervjuade personerna verkar i företag som ligger på Hisingen och då speciellt i Backa/Bäckebol industriområde. Dessa gynnas extra mycket av en ny tunnel. Vad är din uppfattning om Marieholmstunneln. Positiv för företaget, eftersom distributionen sker till och från Hisingen. Gynnar företaget pga mindre köer. Kommer att underlätta. Skulle varit klar nu! Ser fram mot att den blir klar, den behövs. Skapar jobb, vilket gynnar företaget som jobbar mycket med entreprenad. Svårt att se behovet. Inte så stort problem, E6 är det stora problemet. Kommer att avlasta Tingstadstunneln, men svårt att se hur mycket. Avlastning av Tingstadstunneln är mest akut. Bra positivt Jättebra. Tingstadstunneln är en propp. Inte långt emellan, men två tunnlar i stället för en ger möjlighet att distribuera till Göteborg i två delar. Den behövs nu.

21 Är helt nödvändig. Regionen växer, blir både tillväxt och förtätning. Hisingen växer också, vilket kräver en ny förbindelse. Måste bli till. Den kommer att avlasta Tingstadstunneln. Förbinder Hisingen med E20. Tunneln är bra för genomfartstrafik. Tingstadstunneln är ett problem idag. Underlättar distribution till östra Göteborg. Avlaster Tingstadstunneln. Positivt med ny förbindelse. Idag press på Tingstadstunneln med mycket köer. Tingstadstunneln är inte dimensionerad för dagens flöden. Bra, är positiv. Gynnar oss som ligger på Hisingen. Kan kanske ge problem vid byggnation Fråga 11 Påverkan från trängselskatter, Marieholmstunneln och Initiala åtgärder Här uttrycks många åsikter. Generellt hoppas man på mindre trafik genom bl a trängselskatterna men också genom att fler väljer kollektiva lösningar, vilket förenklar och underlättar för godsdistribution. Framkomligheten under byggtiden är något som oroar en del. Marieholmstunneln upplever man kommer att underlätta (se fråga 10) och stör inte speciellt mycket under dess byggtid. Initiala åtgärder upplevs inte heller störa speciellt mycket, men en viss oro finns för förändringa i trafikmönster. Hur tror du att följande kommer att påverka möjligheten att distribuera varor? Trängselskatter - Marieholmstunneln - Initiala åtgärder Det kan bli enklare att distribuera, genom att det blir lite mindre privatbilar på stan. Initiala åtgärder påverkar inte speciellt mycket i nuläget. Drabbas under byggtiden, men det är något man får ta. Drabbar också miljön. Vill kunna använda busskörfälten. Som det är nu så är det väldigt känsligt. En farligt gods situation kan göra att Tingstadstunneln blir obrukbar både på kort och lång sikt. Trängselskatt och Marieholmstunneln kommer att göra det lättare. Trängselskatt och höjt bensinpris kommer att minska privatbilismen. Initiala åtgärder kommer att påverka på så sätt att om ett körfält försvinner så påverkas naturligtvis godsdistribution. Har egentligen ingen åsikt om gods i kollektivkörfält. Bygget av Marieholmstunneln kommer inte att störa mycket. Initiala åtgärder påverkar inte jättemycket. Generellt ökar risken för köer vid byggprojekt. Idag stora köer samt på em. Den mesta distributionen sker mellan rusningarna. Problemen ligger i Tingstadstunneln, dvs till och från Terminalen i Bäckebol. Trängselskatten medför att det kommer att bli lättare att ta sig fram. Lättar på trafiken, underlättar framkomlighet.

22 Marieholmstunneln underlättar mycket. Ger 50% till. Initiala åtgärder ger lite problem just nu. Kan kanske påverka, men det är svårt att bedöma. Åkarna vill kunna använda kollektivfält. Trängselskattens påverkan är svår att svara på. Marieholmstunneln kommer att underlätta. Initiala åtgärder gör det lite svårare. Risken finns att trafiken hittar nya vägar och ger bekymmer där det idag inte finns några. Påverkar. Blir trängre under byggnation. Hoppas på mindre trafik i förlängningen, har blivit så innanför Vallgraven. Hoppa också på att folk kör andra vägar, så att det blir mindre trafik i centrum. Inte hört något från chaufförer om problem vid ombyggnader för initiala åtgärder. Färre tillgängliga filer ger mer trängsel. Ev måste rutter läggas om. Initiala åtgärder har liten påverkan, mest på morgonen och eftermiddagen Kör en hel del på dagen och då är det ingen påverkan. Kör inte så mycket på stora stråk, så vi har inte så stora problem. De stora stråken ligger utanför staden. Initiala åtgärder påverkar framkomligheten. Behov av färre filer för trafiken om kollektivtrafiken kör i sina filer Fråga 12 Påverkan vid trafikförändring inne i staden Generellt är uppfattningen att det vid en ökning på 10% skulle bli mer köer och därigenom sämre framkomlighet. Leveranstiderna skulle påverkas och man skulle behöva fler bilar. Dock upplever man att det går att klara distributionen på ungefär samma sätt som i dag. En ökning med 25% upplever man skulle innebär oerhört stora problem. Här skulle det krävas stora förändringar till mycket stora kostnader. Man skulle tvingas att distribuera på andra tider och ev även på andra sätt. En minskning med 10% underlättar naturligtvis, men upplevs inte påverka så mycket som man skulle kunna tro. Upplevs inte ge några stora effekter. En minskning med 25% upplevs underlätta mycket. Däremot har man svårt att bedöma hur mycket effekt detta skulle kunna ge. Svaren är här allmänt positiva, vilket kanske inte förvånar. Hur skulle ni påverkas om trafiken inne i staden ökar resp minskar med 10% resp 25%? +10% Problem främst på morgonen +25% Innebär att man måste få lov att distribuera på andra tider. Exv blir 3 lossningar idag kanske bara 2. Leder till stora kostnader. -10% Inget direkt resultat, ger inget stort utslag. Påverkas mer av ökning. Ligger på gränsen idag med att kunna hålla tider. -25% Kan börja se över turer. Kanske hinner man 1 extra tur per bil och dag.

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

2008-09-04. Vägverket

2008-09-04. Vägverket Hur kan vi skapa nya förbindelser och minska barriäreffekterna? Eller: Hur beroende är Göteborgsregionen av sina Älvförbindelser? Bertil Hallman, Vägverket Region Väst Samhällsutveckling Strategisk planerare

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Undersökning av Miljözonen i Göteborg. februari 2003. Ett projekt inom TELLUS Göteborg

Undersökning av Miljözonen i Göteborg. februari 2003. Ett projekt inom TELLUS Göteborg Undersökning av Miljözonen i Göteborg februari 3 Ett projekt inom TELLUS Göteborg Bakgrund Företagen i undersökningen Miljözonen infördes i Göteborg 1996, för att på ett effektivt sätt minimera miljöpåverkan

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-13 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-008 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION Uppfattningar om infrastruktur i Sveriges bilregion UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION TOBIAS ELMQUIST I nfrastrukturen berör de flesta och många har uppfattningar i frågor som berör infrastruktur.

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

I Backa beskattas enbart genomfartstrafik

I Backa beskattas enbart genomfartstrafik Alternativ G I Backa beskattas enbart genomfartstrafik Anta att vi målar betalstationerna 17 21 blåa och dessutom tillför nya betalstationer väster om Backa och målar dessa gröna. Enbart resor som passerar

Läs mer

Nu genomförs Västsvenska paketet!

Nu genomförs Västsvenska paketet! Nu genomförs Västsvenska paketet! Ökad framkomlighet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter Den 1 januari införs trängselskatten en del av Västsvenska paketet sidan 7 Västlänken en del av framtidens

Läs mer

3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET

3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET 3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET Med en Space syntax-analys beräknas den rumsliga

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik 2005:9 Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik Datainsamling före försökets genomförande 2005-05-12 FÖRORD På uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholms Stad har

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Västsvenska paketet. Bättre och säkrare framkomlighet. nu byggs kollektivtrafiken. TrängselskaTTen: så kommer den att fungera.

Västsvenska paketet. Bättre och säkrare framkomlighet. nu byggs kollektivtrafiken. TrängselskaTTen: så kommer den att fungera. Västsvenska paketet Vintern 2012 nu byggs kollektivtrafiken ut TrängselskaTTen: så kommer den att fungera Bättre och säkrare framkomlighet 1 Med sikte på En hållbar paketl Västsvenska paketet är en storsatsning

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Logistik i hemtjänst frigör resurser. Malmö 131129. Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se

Logistik i hemtjänst frigör resurser. Malmö 131129. Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se Logistik i hemtjänst frigör resurser Malmö 131129 Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se Logistik i hemtjänst frigör resurser Pilotprojekt på Orust Logistik i hemtjänsten LOV och logistik Avslutande

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rå-anteckningar från dialogmöte om trängselskatt i Backa den 27 maj 2015.

Rå-anteckningar från dialogmöte om trängselskatt i Backa den 27 maj 2015. Rå-anteckningar från dialogmöte om trängselskatt i Backa den 27 maj 2015. Upprättad av Per Bergström Jonsson, 2015-07-02 Anteckningen är utan bearbetning och därför kan det förekomma både upprepningar

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Källa: www.polydisplay.no November 2008 Anders Lindkvist Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Kort bakgrund

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

skyltar, transpondrar och tullkepor

skyltar, transpondrar och tullkepor skyltar, transpondrar och tullkepor Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Skyltar som numera finns i Stadsmuseets samlingar. Foto: Ramón Maldonado, 2008,

Läs mer

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Vinsta Villaägareförening tar inte ställning för eller emot Förbifart Stockholm, men om den byggs vill vi verka för att den skall bli så bra som möjligt

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Projekt djupintervju Samtal om service med fem företag våren 2009

Projekt djupintervju Samtal om service med fem företag våren 2009 Projekt djupintervju Samtal om service med fem företag våren 2009 2 Sammanfattning Projekt Djupintervju fokuserar på hur företagen uppfattar vår service. Fem företag spridda inom förbundets geografiska

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Kampanjrapport Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Tidsaxel sida 5 Översikt utskick sida 6 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 17 Svarshantering sida 18 22 Uppföljning

Läs mer

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt?

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? 1 Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? Inledning.3 Bakgrund.3 Syfte 3 Metod...4 Resultat 4 Slutsats 4 Felkällor... 5 Avslutning...5 Datum: 21/5-2010 Handledare: Gert Alf Namn: Lukas Persson

Läs mer

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik?

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier,

Läs mer

Eulercykel. Kinesiska brevbärarproblemet. Kinesiska brevbärarproblemet: Metod. Kinesiska brevbärarproblemet: Modell. Definition. Definition.

Eulercykel. Kinesiska brevbärarproblemet. Kinesiska brevbärarproblemet: Metod. Kinesiska brevbärarproblemet: Modell. Definition. Definition. Eulercykel Definition En Eulercykel är en cykel som använder varje båge exakt en gång. Definition En nods valens är antalet bågar som ansluter till noden. Kinesiska brevbärarproblemet En brevbärartur är

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter

Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter 2015-04-20 Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter Innehåll Erfarenhet visar att nära samarbete och användande av välutvecklade logistiklösningar ökar effektiviteten

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel ATT RÄKNA MED INDEX 1. Kostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen inom lastbilstransporter mäts av SCB. Mätningarnas resultat presenteras som indextal. Ett indextal anger ett värde i förhållande till ett

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Håkan Sköldberg, Profu 2015 05 13 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och

Läs mer

Skoterkörning på åker- och skogsmark

Skoterkörning på åker- och skogsmark www.snöskoterrådet.se Skoterkörning på åker- och skogsmark Var får jag köra snöskoter? Var får jag köra snöskoter? I lagen står det att körning med motordrivet fordon är förbjuden på snötäckt jordbruksmark

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Kundundersökning Saluhallen

Kundundersökning Saluhallen Kundundersökning Saluhallen Innerhåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Undersökarens ord... 3 Kommentar kring redovisningen av undersökningen... 3 Bortfall... 3 Undersökningsredovisning... Bakgrund Under 6 har

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer