RAPPORT. Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder."

Transkript

1 RAPPORT Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder. En undersökning bland godsdistributörer. John Wedel

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisa-tioner för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder. En undersökning bland godsdistributörer. Författare: John Wedel WSP Sverige AB Besöksadress: Rullagergatan 4 Box Göteborg Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 Förord Arbetet är utfört på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad och syftar till att undersöka hur godsdistributörer ser på några av delarna i Västsvenska Paketet. Arbetet baseras på intervjuer under första halvåret 2012 med personer verksamma inom godsdistribution. Författaren vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp med sin tid och sina synpunkter. Både de som intervjuats och de som avsatt tid för diskussion. Ett stort tack riktas också till berörda personer på Göteborgs Stads Trafikkontor samt kollegor på WSP Analys&Strategi. Göteborg i maj 2012 John Wedel WSP

4

5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Uppdragsmål 1.3 Genomförande 1.4 Intervjuobjekt 2 FRÅGOR 3 RESULTAT FRÅN INTERVJUER 3.1 Fråga 1 Hur många fordon 3.2 Fråga 2 Områden 3.3 Fråga 3 Fasta turer 3.4 Fråga 4 Vem bestämmer rutter 3.5 Fråga 5 Ruttplaneringsverktyg 3.6 Fråga 6 Hur kan distributionen underlättas 3.7 Fråga 7 Kunskap om VP 3.8 Fråga 8 Hur kommer VP påverka distributionen 3.9 Fråga 9 Uppfattning om trängselskatterna 3.10 Fråga 10 Uppfattning om Marieholmstunneln 3.11 Fråga 11 Påverkan från trängselskatter, Marieholmstunneln och Initiala åtgärder 3.12 Fråga 12 Påverkan vid trafikförändring inne i staden 3.13 Fråga 13 Påverkan vid trafikförändring på kringlederna 4 STOCKHOLM 1.1 Allmänt om trängselskatten 1.2 Transportörers syn 1.3 Intervjufrågor 1.4 Intervjuer 1.5 Sammanställning 1.6 Jämförelse med Göteborg 5 SLUTSATSER

6

7 SAMMANFATTNING Detta arbete beskriver ett antal godsdistributörers åsikt om hur de tror att Västsvenska paketet i allmänhet samt trängselskatten, Marieholmstunneln och Initiala åtgärder i synnerhet kommer att påverka möjligheterna till distribution av gods i Göteborg. Ett antal godsdistributörer har intervjuats genom djupintervjuer, innehållande 13 frågor. De intervjuade distributörerna utgör en relativt heterogen grupp, med allt från små till stora företag. Dessutom finns också en spridning när det gäller verksamhetsområde, vilket inverkar på typen av distribution. Svaren indikerar att åsikter och uppfattningar är relativt homogena i gruppen, både när det gäller vad man tycker och hur distributionen påverkas. Skulle man generalisera hela intervjugruppens åsikter i allmänhet, så skulle det bli ganska positiva. Men det finns naturligtvis även en spridning i uppfattning när det gäller vissa frågor. Några av de slutsatser som kan dras är: - Trängselskatten upplevs generellt positivt - Marieholmstunneln anses fylla ett stort behov. - Initiala åtgärder upplevs inte vara ett stort problem - Byggandet av kollektivtrafikkörfält upplevs svagt positivt - Många är mycket upprörda över att utländska fordon slipper trängselskatten. - Västsvenska Paketets inverkan på distributionseffektiviteten upplevs svår att bedöma. Under byggtiden upplevs dock att det kommer att bli problem. - Det finns en lägre kunskap om Västsvenska Paketet än man kan förvänta sig. - Det finns en önskan om att få distribuera gods i kollektivtrafikkörfält. - Det finns en önskan om bättre dialog med parkeringsbolag och parkeringsvakter. När det gäller jämförelsen med Stockholm kan man konstatera att intervjuade transportörer är mycket negativa till utfallet av trängselskatten samt att det finns olika uppfattning om hur framkomligheten faktiskt påverkats. 1

8

9 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund I Västsvenska Paketet ingår ett flertal olika projekt. Tre av dessa är trängselskatt, Marieholmstunneln och Initiala åtgärder. Alla dessa kommer att påverka möjligheterna att distribuera gods i Göteborg. En stor del av de positiva effekter som kommer att uppnås berör privatbilism och kollektivtrafik, men även godstrafiken kommer att påverkas både direkt och indirekt. Trängselskatten kommer att påverka såväl privatbilismens som yrkestrafikens trafikmönster både tidsmässigt och geografiskt. I vilken omfattning är dock oklart. Marieholmstunneln kommer att underlätta passage mellan E6, E20 och E45 samt passage över Göta Älv. Initiala åtgärder syftar främst till att öka kollektivtrafikens framkomlighet. Detta kan påverka privatbilismens volym genom att fler väljer kollektiva lösningar men också genom att en del befintliga körfiler reserveras till kollektivtrafiken. På grund av ovanstående är det intressant att få en uppfattning om hur godsdistributionen kan komma att förändras. 1.2 Uppdragsmål Målet med arbetet är att undersöka godsdistributörers åsikt om hur de tror att trängselskatt och Marieholmstunneln kommer att påverka möjligheterna till distribution av gods. Det är även tänkt att genomföras samma typ av studie ett år efter det att trängselskatterna införts. Detta ingår dock inte i denna studie. 1.3 Genomförande I projektet har ingått att intervjua godsdistributörer samt att sammanställa deras synpunkter. Ett antal viktiga godsdistributörer har valts ut i samråd med uppdragsgivaren. Intervjuerna har skett efter en frågemall, där 13 frågor av karaktären öppna frågor har använts. I en intervju har det handlat om en branschförening, varför vissa frågor har måst utgå. Vidare ingår en mindre jämförelse med Stockholm, där ett litet antal personer intervjuats. Arbetet har genomförts i sex steg: 1 Utformning av intervjuunderlag, Planering av intervjuer, Tidsbokning 3

10 2 Test av intervjuunderlag, Utvärdering, ev justering 3 Jämförelse med Stockholm, Telefonintervjuer, sammanställning material 4 Intervjuer 5 Sammanställning av resultat, Analys, kompletteringar 6 Dokumentation, Rapport och presentation Uppdraget har utförts på uppdrag av Karin Björklind på Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Även Magnus Jäderbergpå Trafikkontoret har initialt varit engagerad. Projektet startade i december 2011 men huvuddelen av arbetet gjordes i feb - apr Intervjuobjekt För att få en så bred bild som möjligt av transportörernas åsikter, har ett heterogent urval gjorts. Både stora och små företag, branschföreningar, varuägare, åkerier, speditionsföretag samt återvinningsföretag har tagits med. De personer som djupintervjuats är: Erik Vilhelmsson Tony Ekvall Thomas Malmkvist Jörgen Samsjö Annika Persson Lars Hubinette Hans Johansson Magnus Sjödell Stefan Sundqvist Lars-Göran Berggren Christian Baarlid Daniel Firth Kaj Troedsson Magnus Persson Lindome Flyttningsbyrå DB Schenker Posten DHL Sveriges Åkeriföretag HML GLC DSV Dagab Fazer Renova Trafikkontoret Stlm O-centralen, Stlm Schenker Åkeri, Stlm Dessutom har diskussioner och avstämningar gjorts med ett antal personer verksamma inom distribution, akademiska världen samt varuägare.

11 2 FRÅGOR Frågorna kan grupperas i tre delar. Fråga 1 5 är av mer allmän karaktär och är till för att beskriva lite om hur företaget arbetar. Fråga 6 11 handlar om transportörernas uppfattning om distribution, möjligheter och begränsningar. Fråga är mer inriktade mot allmän påverkan på trafikvolymen. 1 Hur många bilar/typ av bilar har ni? Frågan syftar till att undersöka om det handlar om distributionsfordon, upphämtning eller entreprenad. Intresset är störst för de två först nämnda. 2 Vilka områden kör ni i? Frågan syftar till att skilja på vad som menas med city eller centrala delarna av staden. Frågan är mer till för att intervjuobjektet skall förstå vilket område som prioriteras. 3 Kör ni fasta turer? Frågan syftar till att bestämma upplägget på distributionen. Antingen är det fasta turer eller så är det ett mer dynamiskt upplägg. Svaret förväntas inte bara bli ett ja eller nej utan kan även inkludera kommentarer. 4 Vem bestämmer rutter/färdvägar/prioriteringar? Frågan syftar till att klarlägga vem som bestämmer samt hur och i vilken prioritetsordning som turerna körs. Svaret förväntas också innehålla en lite längre beskrivning. 5 Har ni någon form av ruttplaneringsverktyg? Frågan avser ev användning av planeringsverktyg för rutterna exv ruttoptimering. Svaret förväntas innehålla en beskrivning av vilken typ av verk tyg det är, i de fall någon form av verktyg används. 6 Hur skulle er distribution kunna underlättas? Frågan är medvetet bred. Många olika typer av svar är möjliga. Ofta nämns generella problemområden, men även specifika platser eller situationer. 7 Vad vet du om Västsvenska paketet? Frågan är egentligen tvådelad. I frågan ryms en första inledande del som kan besvaras genom att ange mängden, exv mycket eller lite. Den andra delen är mer specifik och anger vad man vet. Även var kunskapen kommer ifrån inkluderas. WSP Box Göteborg Telefon Fax

12 8 Hur kommer Västsvenska Paketet att påverka er distribution/ uppsamling? Frågan tangerar fråga 6, men är direkt kopplad till aktiviteterna i Västsvenska Paketet, främst Trängselskatterna, Marieholmstunneln och Initiala åtgärder. Men även de andra delarna av Västsvenska Paketet inkluderas. Vid lägre kunskap om de olika delarna, har intervjuaren gett förslag på dessa så att frågan kunnat besvaras ordentligt. 9 Vad är din uppfattning om Trängselskatterna? Frågan avser dom personliga åsikterna i den professionella situationen. Det är alltså rollen som transportplanerare, logistikchef eller VD som avses, inte hur man som privatperson uppfattar trängselskatter t ex när man pendlar till arbetet. 10 Vad är din uppfattning om Marieholmstunneln. Frågan avser dom personliga åsikterna i den professionella situationen. Det är alltså rollen som transportplanerare, logistikchef eller VD som avses. 11 Hur tror du att följande kommer att påverka möjligheten att distribuera varor? Trängselskatter - Marieholmstunneln - Initiala åtgärder Frågan är snarlik fråga 8, men pekar ut tre specifika delar inom Västsvenska Paketet. Syftet är att ge en möjlighet att fördjupa svaret på fråga 8 samt att komma med kompletterande åsikter. 12 Hur skulle ni påverkas om trafiken inne i staden ökar resp minskar med 10% resp 25%? Frågan innehåller fyra olika situationer; ökar 10%, ökar 25%, minskar 10%, minskar 25%. Naturligtvis är det svårt att uppge en siffra på hur det påverkar, men en bedömning är önskvärd. 13 Hur skulle ni påverkas om trafiken på kringlederna ökar resp minskar med 10% resp 25%? Frågan är samma som fråga 12, men avser här kringlederna. Frågan inne håller fyra olika situationer; ökar 10%, ökar 25%, minskar 10%, minskar 25%. Även här är det svårt att uppge en siffra på hur det påverkar, men en bedömning är önskvärd.

13 3 RESULTAT Här redovisas resultatet av intervjuerna, uppdelade per fråga. Svaren från resp perintressanta är egentligen inte att se vem som har svarat vad. I flera av intervjuerna gavs kommentarer i slutet av inter- son finns redovisade i annat dokument, men det vjun som var av mer allmän karaktär eller som berörde en specifik fråga. Dessa kommentarer redovisas under resp fråga. För fråga 3 14 anges kortfattade svar från de intervjuade i punktform 3.1 Fråga 1 Hur många fordon De flesta har ca 10 bilar, men några av de intervjuade har upp mot ett 50-tal som kör i de mer centrala delarna av staden. Räknar man in även andra delar av Göteborg har några ända upp mot 200. Vissa av de intervjuade har också andra typer av fordon än distributionsfordon, exv lastbilar för entreprenadverksamhet. Ett intervjuat företag har fordon inom rehållnings- och återvinningsverksamhet. 3.2 Fråga 2 Område City är området inom vallgraven plus östra och västra Nordstan. Till centrala staden hör även Långgatorna, Haga, Vasastaden, Lorensberg, Gårda samt Gull- bergsvass och Gullbergs Strand.

14 Bild 1: Göteborg Stads definition av city och centrala staden 3.3 Fråga 3 Fasta turer De flesta kör fasta turer eller övervägande fasta turer. För en del större kunder samt för industriavfall sker körning efter avrop. Dessa är mycket svåra att planera i förväg. Turer varierar också över veckan. Kör ni fasta turer? Kör fasta turer Ca 90% fasta turer En del fast uppbokade kunder Ja Ja, men dessa kan variera lite beroende på att kunderna kan variera över veckan. Ja, delvis. Avfall för privatpersoner hämtas via fasta turer. Avfall från verksamheter hämtas efter avrop, svårt lägga rutter Nej Ja. Är kombinerade sälj- och körområden Ja Fasta turer 3.4 Fråga 4 Vem bestämmer rutter Det varierar stort avseende vem som bestämmer körrutter. Det kan vara allt från den enskilda chauffören till planerare, åkeri, speditör eller uppdragsgivare. Intressant är att även säljområdesindelning kan ha en påverkan på ruttupplägg. I dessa fall bestäms rutterna inom ett visst givet område, som visserligen kan förändras, men i så fall sker detta relativt sällan. Förvånande kan också vara att chaufförerna ofta får bestämma rutterna. Vem bestämmer rutter/färdvägar/prioriteringar? Chaufförerna bestämmer turerna Det förekommer mycket distribution av matvaror. Kunderna bestämmer turerna, men företaget försöker hjälpa till. Kör vissa rutter måndag, andra rutter tisdag, etc. Transportledarna bestämmer rutter. Vissa rutter görs upp med kunder, ofta med kort framförhållning. Rutter bestäms centralt. Skickas sedan till bilarnas handdatorer. Varje bil har system/handdator. Åkerierna bestämmer. Ofta bestämmer chaufförerna inom sina områden. Fasta rutter

15 Chauffören Upplagda efter säljdistrikt Trafikledarna Kunden bestämmer. Företaget försöker optimera. 3.5 Fråga 5 Ruttplaneringsverktyg Även här är det blandade svar, allt från att ruttplaneringsverktyg 1 används till att det används delvis eller inte alls. Intressant är att det med ett bra system för ruttoptimering går att effektivisera % i verksamheter som är välplanerade manuellt. Är rutterna dåligt planerade går det att effektivisera ännu mer. Därför är det förvånande att inte ännu fler använder bra system. Har ni någon form av ruttplaneringsverktyg? Använder inget verktyg, men tittar på LogiX som används tidigare Ja, men kunden bestämmer. Inte just nu, men på gång. Passar dock bara vissa bilar. Ja Nej, ruttplanering sköts av åkerierna. Nytt planeringsverktyg införs i mars. Handdator Nej! Är svårt att ändra turer eftersom säljområdena styr. Nej Har ruttplaneringssystem. 3.6 Fråga 6 Hur kan distributionen underlättas Eftersom frågan är bred så blir svaren av lite olika karaktär. Här pekar man bl a på regler runt möjliga leveranstider, lastzoner, dialog med parkeringsbolaget och möjlighet att få använda kollektivtrafikkörfält. Många åsikter och idéer om förbättringar finns. I vissa frågor har man mer samstämmiga åsikter, medan man i andra frågor har mer olika. Hur skulle er distribution kunna underlättas? Idag begränsas distributionen av regler runt distributionstider. Får inte komma för tidigt. Exv Stigbergstorget och Johanneberg får man inte komma till före kl Skulle vilja vara där kl Man bör skilja på ruttplanering och ruttoptimering

16 Inte svårt att stanna i stan. Hyresgäster/fastighetsägare vill inte ha för tidiga leveranser. Alla kunder vill leveranser ungefär samtidigt, vilket ger mycket flängande. Lossningfickor/avlastningsplatser är ett problem. Ofta upptagna. Detta är också ett säkerhetsproblem då man distribuerar en del stöldbegärliga varor. Tillgänglighet och trängsel är problem. Skulle vilja ha en bättre dialog med Parkeringsbolaget. Idag får man nästan alltid rätt vid överklagande men detta tar mycket administrativ tid. Skulle exv kunna finnas en dekal. Ökad framkomlighet skulle underlätta. Lastzoner inte så belastade. Samarbete med Sveriges Åkeriföretag, Trafikkontoret och Parkeringskontoret. Skall komma en mall för agerande. Fordonsdata kan underlätta. Mindre privatbilism. Bättre möjlighet att kunna stanna/lastzoner. Framkomligheten beror på trafiktoppar. Att kunna köra i kollektivtrafikfält skulle underlätta. Idag är trängsel ett problem. Tingstadstunneln är en begränsning. Många åtgärder har förenklat, t ex enkelriktningar. Mer kan göras t ex uppsamlingsterminaler och samplanering av leveranser till köpcentra. Åtgärder som förbättrad kollektivtrafik och cykelstråk kommer att lätta på trycket. Situationen idag är pressad och påverkar produktiviteten. Företaget klarar inte riktigt kraven idag. Idag finns ett beslutat tidsfönster Detta begränsar effektiviteten. Företaget vill kunna köra tidigare och senare för att klara uppdraget. Ombyggnation av filer till bussfiler underlättar inte framkomligheten. Stora problem med att kunna stanna. Åker ofta på P-böter, detta blir en arbetsmiljöfråga för chaufförer som känner sig jagade och är personligt betalningsansvariga. Snöröjningen är ett problem. Stora vallar försvårar för bilarna att kunna stanna. Avfallshantering upplevs som ett störningsmoment av omgivningen. Nya helt tysta hybridsopbilar skulle underlätta att få köra tidigt och sent, men merkostnaden för dessa är ett problem. Speciellt i nya blandstadsområden skulle de underlätta. Lastzoner begränsar. Generellt; tider, köer, öppettider samt kunder som inte kan ta emot. Det skulle hjälpa om man fick köra i kollektivtrafikfälten. Avstängningen av N. Hamngatan är negativ Tar man bort något så måste man ge något annat i stället. Handlar mycket om mottagarnas förmåga att ta emot gods före kl 10. Vi borde få köra i vissa kollektivtrafikkörfält, kanske inte för evigt men under vissa perioder.

17 Försöker undvika köer exv i tunneln. Startar Kör till centrala staden ca 06. Ibland problem med avlastningsplatser. Mycket sällan P-böter, ca 2 ggr/25 bilar och år. Ber att få passa på frågan Mindre köer Fler lastnings- och lossningszoner P-böter är ett problem 3.7 Fråga 7 Kunskap om VP Kunskapen varierar kraftigt, från att inte veta alls mycket till att veta relativt mycket. Alla har hört talas om Västsvenska Paketet och dess viktigaste delar som exv Västlänken. Däremot är kunskapen generellt relativt dålig om detaljer i Västsvenska Paketets olika delar, som exv byggstarter och sträckningar. Det är också intressant att kunskaperna erhållits från olika håll, allt från speciellt riktad information i slutna sammanhang till artiklar i allmänna medier. Det är lite förvånande att kunskapen generellt inte är högra bland branschfolk som kommer att bli direkt berörda av Västsvenska Paketets konsekvenser. Det är viktigt att påpeka att många tillfrågade tillhör Godsnätverket, i vilket det informerats speciellt om Västsvenska Paketet. Vad vet du om Västsvenska paketet? Vet inte mycket om VP Vet rätt mycket. I stort sett. Ganska mycket. Från massmedia, Västsvenska Handelskammaren och Godsnätverket. I stora drag. Fått info från diskussioner, tidningar och allmänna broschyrer. Ganska mycket. Relativt god kännedom. Fått veta mycket genom godsnätverket. God kännedom. Detta är en branschförening som måste vara uppdaterad. Vet inte så mycket. Ja, läst lite på nätet Har haft någon dragning. Har hyfsad kännedom. 3.8 Fråga 8 Hur kommer VP påverka distributionen Här inverkar naturligtvis kunskapen om Västsvenska Paketet på svaren. Vet man inte så mycket så är det naturligtvis svårt att ha en åsikt om hur saker påverkas. I de

18 fall kunskapen är lägre, så har viss information delgivits den som intervjuats för att denna skall kunna ta ställning. Det finns en positiv inställning till situationen efter att Västsvenska Paketet är genomfört, medan en del ser problem under byggtiden. Hur kommer Västsvenska Paketet att påverka er distribution/ uppsamling? Vet ej. Kommer att påverka rätt mycket under byggtiden. Pressen på chaufförerna kommer att öka. Efter byggtiden kommer det att bli lättare exv vid Korsvägen. På sikt bra, positivt. I byggskedet får man ta problemen. Har ganska liten andel distribution. Ser fram mot VP. Vill bara få det klart. Kommer att bli lite lättare när det är klart. Under byggtiden finns en del frågetecken. Göta Älvbron vet vi inte så mycket om, men den används inte så mycket. Västlänken också frågetecken. Kommer att påverka positivt. Dessutom får vi en trevligare stadskärna och bättre miljö. Två älvförbindelser är bra. Ökad kollektivtrafik, pendling och samåkning kommer att minska trycket. Göteborg är en tillväxtregion, men alla kan inte bo i staden, vilket kommer att leda till ökad pendling. Kommer att ge kostnadsökningar. Trängselskatten kommer att öka kostnaden med ca kr/bil. Svårt att säga om effektiviteten kommer att öka eller hur mycket. När stan förtätas blir det en utmaning. Ökade krav från industrikunder är också en utmaning, mer krav på precision, källsortering etc. Hoppas att köerna minskar, men det finns risk för att det blir mer köer. Blir det färre lastzoner så försvårar det också. Mycket ombyggnationer stör verksamheten. Måste offra lite för att få det bättre och initialt kan det nog bli bättre. Västlänken står för en mycket stor del av Västsvenska Paketet. Blir köer för distributionstrafiken då man bygger bort filer. Det finns inga planer på att tillåta godstrafik i kollektivtrafikkörfält. Tror inte det blir mycket mindre trafik, snarare trångt och svårt. Röde Orm har haft en positiv effekt. Bättre kollektivtrafik tar bort en del trafik. Genomfarter gör det bättre (där kapaciteten utökas med kollektivtrafikkörfält). Politikerna inser inte skillnaden mellan Göteborg och Stockholm. En tunnel till underlättar eftersom vårt företag finns på Hisingen. Hoppas att det blir positivt, men det återstår att se. Bör ge mer framkomlighet Bara positiv. Under byggnationen ökar transporterna, vilket är bra för oss som också har entreprenadbilar. Efter att det är klart är det en fördel då det underlättar för trafiken.

19 3.9 Fråga 9 Uppfattning om trängselskatterna Generellt kan man sammanfatta svaren som svagt positiva, men åsikterna varierar kraftigt, från inte positiv, via neutral/accepterar till klart positiv. Att nyttotrafik borde ha en positiv särbehandling framförs av någon. De allra flesta är upprörda, några till och med mycket upprörda, över att utländska fordon inte skall behöva betala och ser ett hot i detta. Någon nämner att det kanske inte är så troligt att nya utländska firmor etablerar citydistributionsverksamhet, men att det finns en fara i att de stora etablerade firmorna som redan kör här, tar in utländska fordon och förare som kan köra på andra villkor. Kostnaden ser de flesta inte som ett problem i sig. Förmodligen kommer trängseln att minska och därigenom kan effektivitetsvinsten kompensera för den högre kostnaden. Och skulle det inte bli någon effektivitetsvinst, så kan transportörerna flytta kostnaden till kunderna enligt de standardavtal som finns på marknaden. Vad är din uppfattning om Trängselskatterna? Kommer att göra det dyrare. Priserna går upp och kunderna får betala. Kanske blir distributionen enklare genom att det blir mindre trafik. Men affärerna riskerar att tappa om folk väljer affärer utanför city. Staden är på rätt väg med kollektivtrafiklösningar. Man måste acceptera trängselskatterna. Är försiktigt positiv. Kunderna kommer att få vara med och betala om det blir ökade kostnader. Men det kommer nog inte att kosta något. Stort problem med utländska åkare som slipper betala. Är väldigt negativ. Utländska åkare med skitiga bilar kommer att öka i centrum. Förhoppningsvis blir det färre personbilar. Då blir det lättare att komma fram och parkera. Konstigt att det är lika dyrt på morgonen och eftermiddagen. På morgonen skall ju det mesta av godset fram. Trafikverket meddelade stort att nyttotrafiken inte behöver betala mer än privatbilismen. Nyttotrafiken borde väl betala mindre? Önskar att man ser mer på nyttotrafiken. Utländska bilar betalar inte. Vi är neutrala, inte speciellt negativa. Blir det extra kostnader så förs dessa vidare. Utländska bilar problem. Tycker oss se att utlänska bilar har ökat sista tiden. Även svenska åkerier kan anlita utlänska bilar. I ren distribution är det inte mycket utlänska bilar. Vi är positiva. Kommer att minska trycket på trafiken och därmed minska trängseln. Att det bara gäller svenska bilar är negativt. Borde vara samma spelregler. Trängselskatterna kan också bidra till en öppen diskussion om trängsel, miljö, kollektivtrafik etc.

20 Bilismen kommer nog att minska. Det är viktigt med kommunikation, att man är tydlig med vart pengarna tar vägen. Används dom rätt är det bra. Stockholm fungerar. I Norge används pengarna till utbyggnader och där är man tydlig med att avgift tas ut under ett antal år. Det kommer att bli bra. Skatten finansierar bl a ny älvförbindelse. Är positiv till trängselskatten. Att utlänska åkare inte skall betala är dåligt. Vi är Positiva. Det är ett incitament att minska trafiken, vilket ger ökad framkomlighet för nödvändig trafik. Gillar inte undantaget för utländska fordon. Mätningar visar att ca 40% är utländska. Det kan bli mycket distribution med utländska fordon. Utländska bilar skall inte betala, konstigt. Kör i Stlm också, där är det en merkostnad på kr/månad. Skatt leder till ökad kostnad, men mindre stilltid minskar kostnaden. Inte positivt. Det är en kostnad som påverkar. Har läst lite om Stlm. Tveksam om färre bilar påverkar distributionen. Är irriterad på att utländska bilar undantas, jmf Maut och i Norge. Bidrar bara till negativ konkurrenskraft. Bättre då det minskar trängseln. Tar ut kostnaden mot kund. Ökad kostnad kan kompenseras av ökad effektivitet Fråga 10 Uppfattning om Marieholmstunneln En mycket stor positiv enighet. Endast en är lite tveksam till nyttan, men ser samtidigt viss positiv effekt. Avlastningen av Tingstadstunneln framhålls speciellt som positiv. Noteras bör att flera av de intervjuade personerna verkar i företag som ligger på Hisingen och då speciellt i Backa/Bäckebol industriområde. Dessa gynnas extra mycket av en ny tunnel. Vad är din uppfattning om Marieholmstunneln. Positiv för företaget, eftersom distributionen sker till och från Hisingen. Gynnar företaget pga mindre köer. Kommer att underlätta. Skulle varit klar nu! Ser fram mot att den blir klar, den behövs. Skapar jobb, vilket gynnar företaget som jobbar mycket med entreprenad. Svårt att se behovet. Inte så stort problem, E6 är det stora problemet. Kommer att avlasta Tingstadstunneln, men svårt att se hur mycket. Avlastning av Tingstadstunneln är mest akut. Bra positivt Jättebra. Tingstadstunneln är en propp. Inte långt emellan, men två tunnlar i stället för en ger möjlighet att distribuera till Göteborg i två delar. Den behövs nu.

21 Är helt nödvändig. Regionen växer, blir både tillväxt och förtätning. Hisingen växer också, vilket kräver en ny förbindelse. Måste bli till. Den kommer att avlasta Tingstadstunneln. Förbinder Hisingen med E20. Tunneln är bra för genomfartstrafik. Tingstadstunneln är ett problem idag. Underlättar distribution till östra Göteborg. Avlaster Tingstadstunneln. Positivt med ny förbindelse. Idag press på Tingstadstunneln med mycket köer. Tingstadstunneln är inte dimensionerad för dagens flöden. Bra, är positiv. Gynnar oss som ligger på Hisingen. Kan kanske ge problem vid byggnation Fråga 11 Påverkan från trängselskatter, Marieholmstunneln och Initiala åtgärder Här uttrycks många åsikter. Generellt hoppas man på mindre trafik genom bl a trängselskatterna men också genom att fler väljer kollektiva lösningar, vilket förenklar och underlättar för godsdistribution. Framkomligheten under byggtiden är något som oroar en del. Marieholmstunneln upplever man kommer att underlätta (se fråga 10) och stör inte speciellt mycket under dess byggtid. Initiala åtgärder upplevs inte heller störa speciellt mycket, men en viss oro finns för förändringa i trafikmönster. Hur tror du att följande kommer att påverka möjligheten att distribuera varor? Trängselskatter - Marieholmstunneln - Initiala åtgärder Det kan bli enklare att distribuera, genom att det blir lite mindre privatbilar på stan. Initiala åtgärder påverkar inte speciellt mycket i nuläget. Drabbas under byggtiden, men det är något man får ta. Drabbar också miljön. Vill kunna använda busskörfälten. Som det är nu så är det väldigt känsligt. En farligt gods situation kan göra att Tingstadstunneln blir obrukbar både på kort och lång sikt. Trängselskatt och Marieholmstunneln kommer att göra det lättare. Trängselskatt och höjt bensinpris kommer att minska privatbilismen. Initiala åtgärder kommer att påverka på så sätt att om ett körfält försvinner så påverkas naturligtvis godsdistribution. Har egentligen ingen åsikt om gods i kollektivkörfält. Bygget av Marieholmstunneln kommer inte att störa mycket. Initiala åtgärder påverkar inte jättemycket. Generellt ökar risken för köer vid byggprojekt. Idag stora köer samt på em. Den mesta distributionen sker mellan rusningarna. Problemen ligger i Tingstadstunneln, dvs till och från Terminalen i Bäckebol. Trängselskatten medför att det kommer att bli lättare att ta sig fram. Lättar på trafiken, underlättar framkomlighet.

22 Marieholmstunneln underlättar mycket. Ger 50% till. Initiala åtgärder ger lite problem just nu. Kan kanske påverka, men det är svårt att bedöma. Åkarna vill kunna använda kollektivfält. Trängselskattens påverkan är svår att svara på. Marieholmstunneln kommer att underlätta. Initiala åtgärder gör det lite svårare. Risken finns att trafiken hittar nya vägar och ger bekymmer där det idag inte finns några. Påverkar. Blir trängre under byggnation. Hoppas på mindre trafik i förlängningen, har blivit så innanför Vallgraven. Hoppa också på att folk kör andra vägar, så att det blir mindre trafik i centrum. Inte hört något från chaufförer om problem vid ombyggnader för initiala åtgärder. Färre tillgängliga filer ger mer trängsel. Ev måste rutter läggas om. Initiala åtgärder har liten påverkan, mest på morgonen och eftermiddagen Kör en hel del på dagen och då är det ingen påverkan. Kör inte så mycket på stora stråk, så vi har inte så stora problem. De stora stråken ligger utanför staden. Initiala åtgärder påverkar framkomligheten. Behov av färre filer för trafiken om kollektivtrafiken kör i sina filer Fråga 12 Påverkan vid trafikförändring inne i staden Generellt är uppfattningen att det vid en ökning på 10% skulle bli mer köer och därigenom sämre framkomlighet. Leveranstiderna skulle påverkas och man skulle behöva fler bilar. Dock upplever man att det går att klara distributionen på ungefär samma sätt som i dag. En ökning med 25% upplever man skulle innebär oerhört stora problem. Här skulle det krävas stora förändringar till mycket stora kostnader. Man skulle tvingas att distribuera på andra tider och ev även på andra sätt. En minskning med 10% underlättar naturligtvis, men upplevs inte påverka så mycket som man skulle kunna tro. Upplevs inte ge några stora effekter. En minskning med 25% upplevs underlätta mycket. Däremot har man svårt att bedöma hur mycket effekt detta skulle kunna ge. Svaren är här allmänt positiva, vilket kanske inte förvånar. Hur skulle ni påverkas om trafiken inne i staden ökar resp minskar med 10% resp 25%? +10% Problem främst på morgonen +25% Innebär att man måste få lov att distribuera på andra tider. Exv blir 3 lossningar idag kanske bara 2. Leder till stora kostnader. -10% Inget direkt resultat, ger inget stort utslag. Påverkas mer av ökning. Ligger på gränsen idag med att kunna hålla tider. -25% Kan börja se över turer. Kanske hinner man 1 extra tur per bil och dag.

Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande

Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande Västsvenska paketet Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande Uppföljning och jämförelse med tidigare studie Maj 2013 Dokumenttitel: Effekter på godsdistribution av trängselskattens införande

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1 Citylogistik Godskollektivtrafik i stadsmiljö Schenker Consulting AB 1 Innehåll Vad är citylogistik? Nuläge Vision Schenkers lösning Schenker Consulting AB 2 Vad är citylogistik? Kortfattad beskrivning

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

2008-09-04. Vägverket

2008-09-04. Vägverket Hur kan vi skapa nya förbindelser och minska barriäreffekterna? Eller: Hur beroende är Göteborgsregionen av sina Älvförbindelser? Bertil Hallman, Vägverket Region Väst Samhällsutveckling Strategisk planerare

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Undersökning av Miljözonen i Göteborg. februari 2003. Ett projekt inom TELLUS Göteborg

Undersökning av Miljözonen i Göteborg. februari 2003. Ett projekt inom TELLUS Göteborg Undersökning av Miljözonen i Göteborg februari 3 Ett projekt inom TELLUS Göteborg Bakgrund Företagen i undersökningen Miljözonen infördes i Göteborg 1996, för att på ett effektivt sätt minimera miljöpåverkan

Läs mer

Nordstan gjorde rätt från början Sara Ranäng, Projektledare

Nordstan gjorde rätt från början Sara Ranäng, Projektledare Nordstan gjorde rätt från början Sara Ranäng, Projektledare Foton från Nordstan - Från gårdagens vision till dagens affärscentrum, Tre Böcker Förlag AB; Martin Fritz Foto översiktsbild: Bildservice Nordstan

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome påverkas Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. Hur boende i Tuve,

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Q&A för trängselskatten

Q&A för trängselskatten 1 Q&A för trängselskatten Generella svar på fem vanliga frågor 1. Varför infördes trängselskatt på Essingeleden när naturliga alternativvägar saknas? Eftersom Essingeleden är den viktigaste nordsydliga

Läs mer

Några pågående projekt

Några pågående projekt Trafiken är ett av Stockholms största miljöproblem Några pågående projekt Biltullar Utbyggnad av kollektivtrafik Nya vägar och järnvägar Samordning av transporter Mycket köer och det är svårt att komma

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Var bor de som arbetar i regionens kärna?

Var bor de som arbetar i regionens kärna? Var bor de som arbetar i regionens kärna? (En tredjedel av alla arbetsplatser i Göteborgsregionen) Källa: Chalmers Sida 2 Kan man inte bara öka antalet bussar, tåg och spårvagnar? Sida 3 Trafik och resandeutvecklingen

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-04-18 Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3).

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Transportindustriförbundet, STIF Remissvar nya miljözonsbestämmelser, diarienummer N2016/07396/MRT

Transportindustriförbundet, STIF Remissvar nya miljözonsbestämmelser, diarienummer N2016/07396/MRT Transportindustriförbundet, STIF Remissvar nya miljözonsbestämmelser, diarienummer N2016/07396/MRT Nedan finner ni STIF:s synpunkter/remissvar och förslag på utformningen av bestämmelser om miljözoner

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag - samlad lägesrapport om Vinterdäck (N2008/5938/TR)

Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag - samlad lägesrapport om Vinterdäck (N2008/5938/TR) Näringsdepartementet registrator@enterprise.ministry.se 103 33 Stockholm Remissvar från Gröna Bilister Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag - samlad lägesrapport om Vinterdäck (N2008/5938/TR) Inledning

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet 29 maj 2013 Syfte med Västsvenska paketet Att skapa förutsättningar för och bidra till att uppfylla politiskt antagna

Läs mer

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna PULS-RAPPORT #1-2017 SAMMANFATTNING Förutsebarhet, tydlighet och undanröjande av hinder när det byggs i städerna När det byggs mycket i städerna

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen Vinjetter Inledning I denna kurs kommer vi att utgå från transporter som tema för vinjetterna. Fokus för kursen blir vilken information som behöver vara tillgänglig och hur denna skulle kunna lagras. Man

Läs mer

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-13 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-008 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Frågan om trängselskatt i Göteborg

Frågan om trängselskatt i Göteborg Hur påverkas luften i centrala Göteborg om föreslagna trängselavgifter införs? Svenska Luftvårdsföreningen 20 april 2010 Per Bergström Jonsson Trafikverket Region Väst Leder den grupp som bland annat utreder

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Sida 21 (31) 14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Stadsdelsnämndens beslut beslutade att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun och Stockholms stad, Stockholms län, TRV 2012/19667

Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun och Stockholms stad, Stockholms län, TRV 2012/19667 Samfundet S:t Erik Stockholm YTTRANDE 2016-03-01 Trafikverket Ärendemottagningen Planprövning Box 810 781 28 Borlänge trafikverket@trafikverket.se Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden Stadsledningskontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr SLK 001-1000/2013 Dnr TK T2013-000-03728:1 Dnr MF 2013-9203 Sida 1 (5) 2013-07-03 Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner Fördjupad utredning om trängselskattesystemets utformning på Östra Hisingen Underlags- Stadsutvecklingsplaner Göteborg 1 (28) S w e co Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige Telephone

Läs mer

Trängselskatt presentation SWE. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Trängselskatt presentation SWE. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Trängselskatt presentation 060125 SWE 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Trängselskatt presentation 060125 SWE 2 Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Information om trängselskatten. räknautträngselskatten.se

Information om trängselskatten. räknautträngselskatten.se Information om trängselskatten 1 Fridkullagatan 2 Gibraltargatan 3 Doktor Allards gata 4 Ehrenströmsgatan 5 Dag Hammarskjöldsleden 6 Margaretebergsgatan 7 Fjällgatan/Ljungmansgatan 8 Stigbergsliden 9 E45

Läs mer

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION Uppfattningar om infrastruktur i Sveriges bilregion UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION TOBIAS ELMQUIST I nfrastrukturen berör de flesta och många har uppfattningar i frågor som berör infrastruktur.

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Framtida städer och logistiklösningar

Framtida städer och logistiklösningar SPANING Framtida städer och logistiklösningar Johan Lundin Kontorschef White Göteborg Transporter har utgjort en förutsättning för staden i alla tider Skeppsbron, Stockholm, 1790-tal Städerna har vuxit,

Läs mer