Vägverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-09-04. Vägverket"

Transkript

1 Hur kan vi skapa nya förbindelser och minska barriäreffekterna? Eller: Hur beroende är Göteborgsregionen av sina Älvförbindelser? Bertil Hallman, Vägverket Region Väst Samhällsutveckling Strategisk planerare Vägverket 1

2 Fordonstrafik över Göta älv Ca fordon passerar Göta älv dagligen (7 förbindelser) fordon per dygn passerar Tingstadstunneln som är dimensionerad för ca fordon per dygn fordon per dygn passerar Älvsborgsbron Maxtimman i huvudriktningen är lika stor i Tingstadstunneln som på Älvsborgsbron drygt fordon Vägverket 2

3 Vägverket 3

4 Tillståndet för de mest vitala delarna av vägnätet i Göteborg - förbindelserna över Göta älv - försämras allt mer med stigande ålder och ökad trafikbelastning. Underhållsinsatserna blir med åren allt tätare samt mer omfattande och innebär att arbeten med trafikinskränkningar som följd nu kommer att pågå varje år. Risken för mer oväntade allvarliga skador på konstruktionerna är också påtaglig. Störningsriskerna i kombination med den höga trafikbelastningen gör vägsystemet mycket sårbart. Vägverket 4

5 Stort behov av underhåll och reparationer Älvsborgsbron Byten av hängkablar klart 2008 Ny isolering och beläggning inom några år Hoppskydd och byte av kantbalkar krav från 2009 Tingstadstunneln Nya strävbalkar, tätning tråg/tunneln, brandsäker, mm 2009 Säkring av rörelsefogar, åtgärder inom några år Vägverket 5

6 Angeredsbron Hoppskydd ~hösten 2009 Jordfallsbron Större ombyggnad i samband med E45 och Nordlänken. Kantbalksbyten Stallbackabron Förstärkningsarbeten. Byte av yttre körbana. Två körfält tas i anspråk. Hösten 2010 till hösten 2012 Vägverket 6

7 Älvsborgsbron Byten av hängkablar klart 2008 Ny isolering och beläggning inom några år Hoppskydd krav från 2009 Vägverket 7

8 Tingstadstunnel 2009 Vägverket 8

9 Tingstadstunneln 2009 Under vår och sommar 2009 behöver strävbalkarna i tunneln bytas ut. Strävbalkarna håller isär väggarna till trågen i in- och utfarterna av tunneln. Även utbyte av gummitätning mellan tråg och tunnel, klinker, förbättring av brandvatten och utrymningsvägar kommer att göras i samband med reparationerna Kommunen kommer troligtvis att reparera Salsmästarbron i samband med reparationerna i Tingstadstunneln, diskussioner pågår. Vägverket 9

10 Strävbalkar är balkar tvärs tunneln som stagar rampens väggar Vägverket 10

11 Ljusrastren är monterade i strävbalkarna Vägverket 11

12 Det sitter stycken strävbalkar i varje tunnelmynning. Det är strävbalkarna under broarna som har störst skador. Vägverket 12

13 Fogen har glidit isär. Så här ser det ut idag! Tätbälg Ramp Stålskoning Tunnel Dubbelriktat upplag för ramp Vägverket 13

14 Tidplan Det kommer behövas 10 helger, från april-midsommar, för förberedelsearbeten, bland annat förbättringar av trafikledningen mm 5 sommarveckor, troligtvis vecka 29-32, med vecka 33 som reservvecka, Trafikanalyser inför detaljplanering pågår fortfarande Vägverket 14

15 Trafikpåverkan (förslag under arbete) Helgavstägning Under helgavstängningarna kommer 1 rör att vara avstängt. Under tiden är det 2+1 körfält i det öppna röret Åt vilket håll det kommer vara 2 körfält beror på vilket rör det arbetas i på grund av att under helgavstängningarna tar det för mycket tid att leda över 2 körfält i fel rör. Tider då avstängningarna ska börja respektive avslutas diskuteras fortfarande men det ligger runt fredag kväll - måndag morgon Vägverket 15

16 Trafikpåverkan Sommaravstägning Under sommaravstängningen kommer 1 rör att vara avstängt åt gången Det kommer då att vara dubbelriktad trafik i det öppna röret Trafikanalyser pågår för som underlag till val av trafikföring Vägverket 16

17 Stallbackabron Förstärkningsarbeten. Byte av yttre körbanekanter. Två körfält tas i anspråk. Hösten 2010 till hösten 2012 Vägverket 17

18 En ny älvförbindelse - bakgrund och nuläge Vägverket 18

19 Partihallsförbindelsen E45/E20 Trafikmängder Vägverket 19

20 Marieholmsförbindelsen Etapp 1 Partihallsförbindelsen E45/E20, byggtid Etapp 2 Marieholmstunneln E6/E45, beslut om utbyggnad saknas Den nya förbindelsen avlastar Tingstadstunneln och minskar sårbarheten i nuvarande vägsystem över Göta älv Vägverket 20

21 Partihallsförbindelsen Vägverket 21

22 Marieholmstunneln Vägverket 22

23 Marieholmstunneln Fakta: Utgör etapp 2 i Marieholmsförbindelsen Dimensionerad för fordon per dygn Avlasta Tingstadstunneln som idag har fordon per dygn (överskrider kapacitetstaket) och minska sårbarheten i nuvarande vägsystem över Göta älv Prognos fordon per dygn år 2020, beräknad fördelning är fordon i Tingstadstunneln och fordon i Marieholmstunneln Byggs som sänktunnel mellan Marieholm och Tingstad Tre körfält i vardera riktningen Längd 500 m Beräknad kostnad Mkr i dagens prisnivå Möjlig utbyggnad Vägverket 23

24 Marieholmstunneln byggs som sänktunnel Vägverket 24

25 Vägverket 25

26 Ny älvförbindelse i Göteborg -Studerade räkneexempel till alternativ finansiering Utredningsalternativ 1. Avgift enbart på den nya förbindelsen Kan endast användas för finansiering av älvförbindelsen. 2. Avgift på den nya förbindelsen i kombination med skatt i Tingstadstunneln. Skatt kan användas fritt. För att bidraga till målet bättre kollektivtrafik kan alternativ 2. kombineras med busskörfält i Tingstadstunneln som ger förutsättning för förbättrad kollektivtrafik över älven. Vägverket 26

27 Finansieringens förutsättningar Brukaravgifter täcker: Cirka 2/3 av investeringskostnaden för Marieholmsförbindelse. Motsvarar i räkneexemplen 2,3 miljarder kr. Täcker investering, drift och administration av avgiftssystemet. Bidrager med 40 Mkr per år till förbättring av kollektivtrafik. Motsvarar 1 miljard kr över 25 år. Avskrivningstiden är 25 år. Lån upptas hos Riksgäldskontoret till en ränta på 4,5 procent. Lånet beräknas som ett annuitetslån Vägverket 27

28 Intäktsmål Marieholm + Tingstad Investering v äg Bättre kollektivtrafik Kostnad avgiftsupptag Räntekostnader Summa Motsvarar årlig kostnad på ca 240 miljoner kronor Vägverket 28

29 År 2020 fördelar sig ca fordon per dygn mellan två förbindelser (Vägutredning) Ärendefördelning Lastbilar Yrkes pb Övriga privat Tjänsteresor Arbetsresor Tingstadstunneln Marieholmstunneln Vägverket 29

30 Trafikförutsättningar (utredning om brukaravgifter) Tingstadstunneln passeras idag av drygt fordon per vardagsdygn. När Marieholmstunneln byggs avlastas Tingstadstunneln. År 2020 beräknas ca fordon fördelas mellan Marieholmstunneln och Tingstadstunneln. Ett avgiftssystem kan minska trafiken något. Fördelningen av fordon mellan tunnlarna beror på utformning av övergripande och lokalt vägnät, ianspråktagande av busskörfält osv. Beräkningar för olika scenarier visar att respektive tunnel kommer att trafikeras av mellan och fordon per dygn. Analyser, som bygger på resvaneundersökningar, indikerar att minst 55-60% av personbilsresorna över älvsnittet utförs av personer bosatta i Göteborgs kommun. Mindre än 10% är ren genomfart dvs resor som har både start- och målpunkt utanför Storgöteborg. Vägverket 30

31 Alternativa sätt att få in intäkt Räkneexempel Avgiftsbeläggning Alla bilar, vardagar Enbart godstrafik Alla bilar, högtrafik Genomsnittsnivå på avgift personbil/lastbil 3-5 kr / kr 10/100 kr per passage 250/2000 kr per månad 0 kr / kr 6 10 kr / kr För-/nackdelar Avgift kan tas in med många olika konstruktioner. Rabatter kan ges via månadskort, årskort, etc. Liten styrande effekt på trafiken. Nästan ingen styrande effekt. Varierande betalningsvilja. Osäker intäktnivå. Stor styrande effekt. Trafiknätet utnyttjas mer optimalt. Många betalar. Vägverket 31

32 Omflyttningseffekter Förbindelse Jordfallsbron Angeredsbron Marieholmstunneln Tingstadstunneln Göta älvbron Älvsborgsbron E6 norr vid Bäckebol Väg 45 vid Lärje Hisingsleden vid Björlanda Oscarsleden Lundbytunneln Skillnader i trafik utan avgift och med avgift samt busskörfält, fordon per vardagsdygn Årsdygnstrafik Vägverket 32

33 Slutsatser av WSP:s utredning Användning av brukaravgifter: Marieholmsförbindelsen lämpar sig väl för att delfinansieras av avgifter. Avgift behöver läggas på både Marieholms- och Tingstadstunneln för att intäktsmålen ska nås. Med avgift på enbart Marieholmstunneln väljer alltför många andra vägar. Juridiskt blir avgiften på Marieholmstunneln en avgift, medan den på Tingstadstunneln blir en skatt. Vägverket 33

34 Avgiftsnivåer: En rimlig avgiftsnivå kan delfinansiera en ny älvförbindelse utan att skapa oönskade trafikomledningar. Avgifter ger en viss dämpning av trafik i tunnlarna och omledning (10-15%) Avgifter ger viss ökad trafik på kringfarter såsom Söder/västerleden och Hisingsleden och mindre ökning på Göta älvbron. Intäkter och trafikeffekter påverkas av sådant som rabattmöjligheter, undantagna fordon, tidsdifferentiering etc. Närmare studier bör göras inför ett eventuellt införande av avgifter. Vägverket 34

35 Införande: Ett eventuellt framtida införande av trängselskatt i Göteborg bedöms vara möjligt att kombinera med avgifter på Marieholms- och Tingstadstunneln. Vägverket 35

36 Vägverket 36

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 1 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

Sedan Essingeleden byggdes har Stockholms län vuxit med ett helt Göteborg. Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten?

Sedan Essingeleden byggdes har Stockholms län vuxit med ett helt Göteborg. Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten? 2008 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten? Stockholmsregionen har mycket stora behov av nyinvesteringar i infrastruktur. Handelskammaren

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen

Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Sida 1(12) Datum: 2009-12-08 Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar av eventuellt tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Uppdateringar av gällande underlag till investeringar

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping. Oskarshamns kommun. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Linda Meurling. Uppdragsnummer 2128034

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping. Oskarshamns kommun. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Linda Meurling. Uppdragsnummer 2128034 Oskarshamns kommun Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping Uppdragsnummer 2128034 Stockholm Sweco Infrastructure AB Anders Schweitz Linda Meurling ra04s 2010-05-18 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK från ambition till verklighet FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK UTMANING UTGÅNGSPUNKT Få passager över Nissan koncentrerar trafik genom stadskärnan och gör biltrafiken störningskänslig. Biltrafiken behöver

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Trafikanalyser för Stockholm 2030

Trafikanalyser för Stockholm 2030 ARBERAPPOR 2030:5 trategiska avdelningen FEBRUARI 2004 rafikanalyser för tockholm 2030 underlag för att belysa effekten av bebyggelseutveckling, trafikinvesteringar och trängselskatt 2030 O C K H O L M

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer