BEHANDLINGS RIKTLINJER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHANDLINGS RIKTLINJER"

Transkript

1 BEHANDLINGS RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Akutmottagning Skellefteå

2 Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning 1. Allmänt Anhöriginformation vid inläggning Anhörigomhändertagande och visning av avliden Blodgruppserologisk undersökning och regler vid blodgivning Information vid hemgång för äldre och personer med hjälpbehov Lån av visningsrum Omvårdnadsrond Primärvårdspatienter handläggning, samarbetsrutin Rättsmedicinsk obduktion Tandskador, jourhänvisning 2. Triage Ambulans, överlämning efter prehospitalt triage Monitorering och prioriteringsnivå 3. Medicin Basalt omhändertagande medicin-geriatrik Berusade, omhändertagande Bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande ssk Bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande usk Djup ventrombos Hjärtstopp hos gravida Hjärtstopp, patient med ambulanstransport Hjärtstopp, patient på akutmottagning Patienter med smärtproblematik Rutinprover medicin-geriatrik Stroketrombolys 1(3)

3 4. Kirurgi Aortaaneurysm Buksmärta, vuxen Gastrointestinal blödning Njursten Rutinprover kirurgi-ortopedi Testikelsmärta Trauma Urinstämma Ytlig brännskada Övervakning skalltrauma, vuxna och barn 5. Ortopedi Blodbeställning, ortopedi Höftfraktur Misstänkt fraktur 6. Infektion Smittsam sjukdom, åtgärder Sepsis 7. Gynekologi Genital herpes Sexuella övergrepp Vaginal blödning och missfall 8. Psykiatri BUP jourfunktion, Skellefteå Jourfunktion psykiatri, akutmottagning 9. Barn Vård av kirurgbarn under 1år på barnavd 14 Ytanestesi vid sårrengöring på barn 2(3)

4 10. Läkemedel Läkemedelsadministration av sjuksköterska (enligt delegeringar) Midazolam Nebulisering Rapilysinbehandling Spädningsschema Tetanusvaccination 3(3)

5 Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning, Allmänt 1. Allmänt Anhöriginformation vid inläggning Anhörigomhändertagande och visning av avliden Blodgruppserologisk undersökning och regler vid blodgivning Information vid hemgång för äldre och personer med hjälpbehov Lån av visningsrum Omvårdnadsrond Primärvårdspatienter handläggning, samarbetsrutin Rättsmedicinsk obduktion Tandskador, jourhänvisning 1(1)

6 Akutmottagningen och vårdavd på Med-Ger- och Kir- Ortkliniken Skellefteå Lasarett Robert Ylipää Anhöriginformation - upplysning om aktuellt vårdtillfälle vid inläggning av patient O 7 Akutmottagningen Skellefteå Sida: 1 (2) PM utfärdat av: Carola Degerman, Gabrielle Engdahl, Ingela Lundmark Information till anhöriga vid patientförfrågan Akutmottagningen Anhöriguppgifter - ta anhöriguppgifter (minst en men helst två anhöriga) - dokumentera i Personinfo under Närstående. Notering kan också finnas på triagebladet Information till anhöriga - anhöriga som är närvarande vid inläggningen informeras om vilken vårdavdelning - att de ska meddela övriga anhöriga om inläggningen - att de betraktas som patientens kontaktpersoner av sjukhuset vid behov av kontakt Rapportera alltid till mottagande vårdavdelning - ifall anhöriga är informerade om inläggningen eller inte - ifall patienten uttalat önskemål om begränsning gällande upplysning om vårdtillfället Upplysning om aktuellt vårdtillfälle (vtf) är vårdavdelningens ansvar - patienten tillfrågas inte rutinmässigt på akutmott om medgivande för att lämna ut upplysning om vårdtillfället Om patienten på akutmottagningen uttalar önskemål som gäller utlämnande av upplysn om vtf, ansvarar den medarbetare som tagit emot önskemålet för att; - notera i Personinfo under persontermen Upplysn om aktuellt vtf, med Ja eller Nej - om Ja, men endast till vissa anhöriga/närstående, ska detta noteras och personerna anges med namn i Personinfo - om Nej notera i Placerabilden och sätt en bock i Upplysningsskydd så att U:et tänds framför namnet i beläggningslistan 1

7 Akutmottagningen och vårdavd på Med-Ger- och Kir- Ortkliniken Skellefteå Lasarett Robert Ylipää Akutvårdsavdelning Anhöriginformation - upplysning om aktuellt vårdtillfälle vid inläggning av patient O 7 Akutmottagningen Skellefteå Sida: 2 (2) PM utfärdat av: Carola Degerman, Gabrielle Engdahl, Ingela Lundmark Information till anhöriga Om anhöriga inte är informerade från akutmottagningen, ansvarar tjänstgörande sjuksköterska på vårdavdelningen för att; - kontrollera att anhöriga informeras av patienten själv - alternativt efter medgivande informeras de anhöriga av avdelningspersonal Anhöriguppgifter som inte är införda i Personinfo på akutmottagningen - noteras av personal på vårdavdelningen Upplysning om aktuellt vårdtillfälle Vårdavdelningen ansvarar för att patienten tillfrågas huruvida information om vårdtillfället får lämnas ut, och till vilka personer; - notera i Personinfo under persontermen Upplysn om aktuellt vtf, med Ja eller Nej - om Ja, men endast till vissa anhöriga/närstående, ska detta noteras och personerna anges med namn i Personinfo - om Nej notera i Placerabilden och sätt en bock i Upplysningsskydd så att U:et tänds framför namnet i beläggningslistan Avslutat vårdtillfälle När vårdtillfället avslutas ansvarar avdelningen för att; - ta bort bocken i Placerabilden och informationen i Personinfo Ny förfrågan angående Upplysn om aktuellt vtf görs vid nytt vårdtillfälle. Växeln Ifall patientmedgivande finns noterat i Personinfobilden lämnas patientupplysning ut angående om och var en patient finns inlagd. Se rutinanvisning Förfrågan om person är inlagd vid vårdinrättning från Systeam Cross förvaltning. Övrigt Se lokal anvisning gällande informationsansvar för barn under 18 år, medvetslös eller desorienterad patient, oidentifierad, särskilt sekretesskydd, information till hemtjänstpersonal mm 2

8 Robert Ylipää Anhörigomhändertagande och visning av avliden O 6 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Anhörigomhändertagande och visning av avliden Anhörigomhändertagande och visning av avliden ska ske på ett värdigt sätt när en person avlidit. Koordinator bedömer personalsituation och arbetsbelastning. Den aktuella situationen avgör om och i vilken utsträckning akutpersonal kan medverka vid anhörigomhändertagandet, vem som ansvarar för anhörigomhändertagandet och var visning kan/ska ske. Dödsfall i hemmet eller kommunens särskilda boenden; Dagtid vardag kl sker konstaterande av dödsfall i hemmet eller kommunalt boende, via vårdcentral. Jourtid konstateras dödsfallet av primärvårdsbakjouren, telefon Se PM Rutiner vid konstaterande av dödsfall i eget boende och kommunens särskilda boenden i Patolog- Pärmen. Dödsfall på Akutmottagningen; Akutpersonal ansvarar för ett gott anhörigomhändertagande. Visning kan ske på akuten endast när det är möjligt ur personal- och verksamhetssynpunkt. Vid hög arbetsbelastning ska visning ske på patologen. Koordinator bedömer situationen (arbetsbelastning/personalsituation). Vid behov kallas sjukhuskyrkans jour som förstärkning och/eller för att överta ansvaret för anhörigomhändertagande och eventuell akut visning av den döde. Information lämnas till kyrkans personal. Samråd med ansvarig vårdpersonal och koordinator. När visning av avliden ska ske på patologen möter sjukhuskyrkans personal upp med de anhöriga på akutmottagningen. Vid behov av ytterligare stödfunktion kallas psykiatriska klinikens jourfunktion. Kl ring 71919, under övrig tid ring psykavd 2 telnr alt Begär alltid återkoppling ang vem som kommer och när. Uppstår problem sök psykjour. 1

9 Provtagning blodgruppsserologisk undersökning. Regler och checklista vid blodgivning M 5 Akutmottagningen Sida: 1 (3) PM utfärdat av: Carola Degerman Provtagning utförs av sjuksköterska eller av undersköterska med personlig delegering för uppgiften Prov för blodgruppering och förenlighetsprövning skall tas vid två skilda tillfällen. Undantag är akuta situationer då båda proven får tas vid samma tillfälle. Rör och remiss vara märkta med patientens namn och personnummer före provtagning. Etikettering får inte ske efter provtagning. Om fastsatt etikett lossnar efter provtagning ska provet kasseras. För oidentifierad patient eller när fullständigt personnummer saknas används reservnummer från Master Befolkning som identitet. I direkt samband med provtagning kontrolleras att etiketten på rör och remiss innehåller korrekta identitetsuppgifter. Identitetskontrollen görs även om patienten är känd för vårdgivaren. Den som tar provet ska på särskild plats på remissen intyga med namnunderskrift att identitetskontroll skett. 1. Be patienten själv ange personnummer och namn 2. Om patienten inte är kontaktbar kontrolleras fastsatt och signerat identitetsband Säkerhetsregler vid blodgivning SOSFS 1989:38 mom Ansvar för identitetskontroll och övriga kontroller inför och under pågående transfusion åvilar den som ger blodtransfusionen. Kontroll av blodets förenlighet med patienten; 1. Uppgifter om patientens personnummer och namn på blodenhetens följesedel jämförs med patientens muntliga eller ID-bandets skriftliga uppgifter 2. Jämför blodenhetens blodgruppsuppgift med patientjournalens. Blodgruppsförenlighet ska föreligga 3. Vid akuta situationer då blodgruppen inte är känd används O Rh-negativa erytrocyter, och vid behov av plasma används plasma tillhörande blodgrupp AB 1

10 Erytrocyter/trombocyter: Plasmaprodukter: 0 kan ges till alla AB kan ges till alla A kan ges till A och AB A kan ges till A och 0 B kan ges till B och AB B kan ges till B och 0 AB kan bara ges till AB 0 kan bara ges till 0 Kontrollera; 1. att hållbarhetstiden inte överskridits 2. att förenlighetsprövningen (bastesten) är godkänd 3. att blodenhetens nummer överensstämmer med följesedelns 4. Blodenhetens nummer inklistras i patientens journal med avsedd etikett från blodenheten Anteckna typ av blodkomponent, datum och tid för transfusionen samt signera Blod och blodprodukter får normalt inte blandas med infusionsvätskor eller andra läkemedel. Undvik risk för luftemboli. Blodnivån ska befinna sig ovanför filtret i transfusionsaggregatet. Observera! när aggregatet flyttas från en blodenhet till en annan. Patienten observeras under transfusionen. Alla reaktioner rapporteras (även lindriga) och noteras i patientjournalen. Vid tecken på akut transfusionsreaktion: - avbryt transfusionen - håll venvägen öppen - ge infusion Ringer-Acetat eller NaCl 0,9% - meddela ansvarig läkare - dokumentera reaktionen i transfusionsjournalen - kontrollera att patientens identitet stämmer med blodenhetens följesedel och att ABO- och Rh-grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens journaluppgift om blodgrupp - behandling enligt ordination utifrån symtomens svårighetsgrad. Ev timdiures, kontrollera urinens färg Utredning av komplikation: Skicka blodpåse och nytaget patientprov, (2 rör utan tillsats + 1 EDTA-rör), samt ifylld remiss till blodcentralen. Remiss vid transfusionsreaktion skrivs ut via blankettorget på Linda. 2

11 Checklista för kontroller vid blodgivning Den sjuksköterska som sätter blodet ansvarar för att identitetskontroll utförs enligt instruktion Kontrollera blodets förenlighet med patienten: - namn och personnummer på blodets följesedel ska stämma mot patientens muntliga eller ID-bandets skriftliga uppgifter - blodenhetens blodgruppsuppgift ska stämma mot patientjournalens - akuta situationer: om blodgruppen är okänd används O Rh-negativa erytrocyter eller vid behov av plasma används plasma som till hör blodgrupp AB Erytrocyter/trombocyter: Plasmaprodukter: 0 kan ges till alla AB kan ges till alla A kan ges till A och AB A kan ges till A och 0 B kan ges till B och AB B kan ges till B och 0 AB kan bara ges till AB 0 kan bara ges till 0 Kontrollera även: - hållbarhetstiden - att bastesten är godkänd - att blodenhetens nummer stämmer med följesedelns nummer Etikett med blodenhetens nummer klistras in i journalen. Notera typ av blodkomponent, datum, klockslag och signera. Blodenhetens batchnummer ska noteras i kommentarsrutan i Systeam Cross. Blod och blodprodukter får inte blandas med andra infusioner/läkemedel. Observera patienten och agera enligt instruktion vid tecken på transfusionsreaktion. 3

12 Robert Ylipää Information vid hemgång för äldre och/eller patient med hjälpbehov O 10 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Information vid hemgång, äldre patient När äldre personer med hjälpbehov eller personer med särskilda behov och som bor i eget boende, på eget initiativ sökt vård på akuten, ska anhöriga/närstående eller vårdare, med patientens tillstånd meddelas om att patienten åker hem. Särskild noggrannhet och omsorg om tveksamhet finns angående patientens mentala förmåga, samt vid tillfällen då patienten motsätter sig att anhöriga/vårdare meddelas trots att behov finns. Vid osäkerhet om patienten har hemtjänst gå in i Personinfo och kontrollera notering under t ex Boendeform eller Hemtjänst. När äldre personer eller person med särskilda behov skickats in till Akutmottagningen av vårdare (hemtjänstpersonal, nattpatrull mfl), så ansvarar ordinarie vårdare för att kontrollera om patienten blivit inlagd eller ska skickas hem, om inget besked från akutmottagningen erhållits. Ett besök på akutmottagningen innebär inte med automatik inläggning på sjukhus, och kommunens planering för vårdtagaren kvarstår som tidigare tills besked erhållits. Ring vxl och begär Akutmottagningen Skellefteå. Notering med aktuellt mobiltelefonnummer till tjänstgörande hemtjänstpersonal eller nattpatrull på rosa lappen är en förutsättning, för att akutmottagningens personal ska kunna lämna meddelande om att patienten återgår till hemmet. Om meddelande från akuten lämnats till hemtjänsten ska detta dokumenteras på akutjournalen. Behandlande läkare ansvarar för att bedömning, åtgärd och fortsatt handläggning dokumenteras på kommunens rosa rapportblad vid återgång till hemmet. Vid inläggning på sjukhus meddelas anhöriga antingen av akutmottagningen eller av inläggningsavdelning enligt befintlig rutin. Om anhöriga inte är meddelade från akutmottagningen ska detta överrapporteras till mottagande vårdavdelning.

13 Robert Ylipää Lån av visningsrum O 11 Akutmottagningen Skellefteå Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Vårdavdelning som önskar låna Akutmottagningens visningsrum ska; Ringa och kontrollera om visningsrummet är ledigt Ombesörja transport av den avlidne till och från visningsrummet Den avlidnes anhöriga ska hänvisas till aktuell vårdavdelning, och därifrån följas av avdelningspersonal till och från visningsrummet Anhörigomhändertagandet sköts helt av vårdavdelningen Efter visning ska den avlidne transporteras till respektive kliniks förvaringsrum och visningsrummet iordningställas. Nyckel återlämnas till akutmottagningens personal

14 Robert Ylipää Omvårdnadsrond O 1 Akutmottagningen Skellefteå Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Omvårdnadsrond Kommunicera i teamet. Stäm av frågetecken med behandlande läkare, om möjligt gemensamt. Omvårdnadsrond görs på alla gula, gröna eller blå patienter Intervall; 1 gång varje heltimme dygnet runt Aktivt ställningstagande: Vårdbehov Smärta Nutrition Elimination Ensam patient ska ha dörren öppen vid önskemål eller om behov finns Äldre patient behov av säng, vända och bädda, förnyad information, förvirring, kontakta anhöriga, trycksårsprofylax mm Ringklocka inom räckhåll Fortlöpande information till patienter och anhöriga, försök ge specifik information Fortsatt information samt tillsyn av patienter som väntar på inläggning och avtransport till vårdavdelning Erbjud möjlighet att sitta i väntrummet (informera om att patienten inte förlorar sin plats) Dokumentera tillsyn och åtgärder

15 Akutmottagningen Robert Ylipää Primärvårdspatienter, bedömning och handläggning. Samarbetsrutin med hälsocentralerna i Skellefteå och Norsjö kommun O 26 Akutmottagningen Sida: 1 (2) PM utfärdat av: Carola Degerman Arbetssätt på Akutmottagningen 1. Medicinsk bedömning av sjuksköterska och triagering enligt RETTS för prioritetsbestämning 2. Sjuksköterskan på akutmottagningen ansvarar för sortering av patienter till visst kompetensområde för initial läkarbedömning, t ex kirurgi, ortopedi, medicin, primärvård, gynekologi, psykiatri mm Läkaren ansvarar för att göra en bedömning av patienten utifrån sjuksköterskans sortering och bedömning av prioritetsnivå Sökorsaken styr beslutet om sortering av patienten till ett visst kompetensområde, och ska inte ifrågasättas, utan gäller tills aktuell jourläkare bedömt patienten 3. Triagering och sortering dokumenteras på Akutmottagningens dokumentationsunderlag = triagebladet, som senare scannas in i datajournalen 4. Vårdnivåer efter medicinsk bedömning; Egenvårdsråd av sjuksköterska Hänvisning till annan vårdenhet, t ex ssk eller läkare på hälsocentral Sjuksköterska akutmottagning Jourläkare akutmottagning 5. Sjuksköterskebesök handläggs utifrån Akutmottagningens lokala bedömningsunderlag och dokumenteras i Akutsjukvårdens journal. 6. Vid sjuksköterskebesök som kräver uppföljning via hälsocentral, eller hänvisning av patient under jourtid/natt till hälsocentral skrivs behandlingsmeddelande Behandlingsmeddelandet ska A-märkas, och skickas av läkarsekreterare via dokumentöverföringen till aktuell hälsocentral följande morgon Varje hälsocentral ansvarar för kontinuerlig bevakning av behandlingsmeddelanden från akutmottagningen 1

16 Akutmottagningen Robert Ylipää Primärvårdspatienter, bedömning och handläggning. Samarbetsrutin med hälsocentralerna i Skellefteå och Norsjö kommun O 26 Akutmottagningen Sida: 2 (2) PM utfärdat av: Carola Degerman 7. Dagtid vardag; Patient som efter bedömning sorteras till kompetensområde primärvård, hänvisas till hälsocentral Dokumentation sker i Akutsjukvårdens journal Patienten tar själv kontakt med sin hälsocentral, alternativt får hjälp av akutsjuksköterska för kontakt med hälsocentral När primärvårdsjour har aktiv tjänstgöring på akutmottagningen; Primärvårdsläkaren ansvarar för att bedöma, behandla och slutföra handläggning av patienter som sorterats till primärvård och inkommit tom kl 23:00 måndag-torsdag + söndag, och tom kl 01:00 fredag och lördag Nattetid; Bakjour tillkallas vid behov av akut läkarbedömning och ska då infinna sig på akutmottagningen för att bedöma och handlägga patienten Vid behov kontaktas bakjour primärvård för konsultation i övriga patientärenden 2

17 Robert Ylipää Handläggning vid behov av rättsmedicinsk obduktion O 12 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Rättsmedicinsk obduktion Gäller trafik- och andra olycksfall, suicid, plötslig spädbarnsdöd eller andra traumatiska dödsfall. Den avlidne ska snarast eller inom max 6 timmar från dödsfallet transporteras till patologen. Hur länge den avlidne bedöms ha legat innan han/hon blev funnen har betydelse för att beräkna tiden. Ska visning ske på akuten eller ska den avlidne överföras till patologen? Koordinator gör en bedömning av läget på akuten (arbetsbelastning/personalsituation/tidsfaktor), och fattar beslut om var visning ska ske. Informera och kalla sjukhuskyrkan/jourteamet, som övertar ansvaret för anhörigstödet på akuten alternativt patologen. För att visning ska ske på akuten måste också anhöriga komma in i god tid, i annat fall ska visning ske på patologen. Visningen beräknas ta ca 1 timme. Transport till patologen sköts av ambulanspersonal jourtid, när ingen transportör finns tillgänglig Anhöriga har alltid rätt till information om händelsen av läkare/personal. Vid behov kan stödjande samtal med anhöriga fortsätta efter visning, även om den avlidne transporterats till patologen.

18 Akutmottagningen Robert Ylipää Tandskador, jouranvisning O 28 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Jouranvisning vid tandskador Käk- och tandskador där tandvården behöver konsulteras går via käkskadejouren i Umeå. Käkskadejouren bedömer om handläggning kan ske av ordinarie tandvård, och svarar då för att dessa konsulteras. Aktuella telefonnummer till ansvariga inom ordinarie tandvård finns hos käkskadejouren. Käkskadejouren Umeå Sökarnummer (kan ej sökas från Skellefteå) Kvällstid Minicall eller GSM Sök via växeln; Slå 99 - ange sökarnummer - växeln bistår med sökning Ytterligare information och anvisningar om tandskador finns på Linda/ Verksamhet/Folktandvård/Barnoch ungdomstandvård Välj Tandolycksfall Rådfrågning Ordinarie tandläkarjour helgdagar kl 09:00-12:00 ring 112 1

19 Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning, Triage 2. Triage Ambulans, överlämning efter prehospitalt triage Monitorering och prioriteringsnivå 1(1)

20 Akutmottagningen och Ambulansen Skellefteå Överlämning av patient efter prehospital triagering O 4 Akutmottagningen och Ambulansen Skellefteå Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman och Christina Appelblad Överlämning av patient efter prehospital triagering Rapportering och överflyttning av patient till bår sker i ambulanstriagen. Triageåtgärd som ej utförts under transport, slutförs av ambulanspersonal om tid finns. Ambulansjournalen hämtas upp på dator i samband med överrapportering. Triagebladet fylls i av ambulanspersonal; namn, personnummer, ESS nr, vitalparametrar samt prioritet. Signeras av ambulanssjuksköterska. Observera! Tidpunkt för prehospital triagering, skiljer sig från tidpunkt för ankomst till akuten. Reevaluering och omprioritering av patienten sker med intervall enligt RETTS under ambulanstransport. Patientens prioritetsnivå kan förändras, från t ex initialt orange till gul vid ankomst till akutmottagningen, om utslagsgivande vitalparameter ändras. Prioritetsnivå som faller ut pga ESS kvarstår tills läkare bedömt patienten. Patienten reevalueras 10 min före ankomst till akutmottagningen. Avlämnandeprioritet noteras i rutan för omprioritering. Tidpunkt för nästa reevaluering på akutmottagningen beräknas från denna tidpunkt om inte annat anges vid överrapportering. Ambulanspersonal ansvarar för att patienten registreras av läkarsekreterare dagtid. Nattetid registreras patienten av akutpersonal. Patienter med medvetandesänkning, kognitiv svikt, förvirring etc, ID-märks redan i ambulanstriagen av ambulanspersonalen som kan bekräfta patientens identitet. Förvarning Ambulanslarm - Traumalarm Information enligt rutin. Röd patient larmas alltid. Orange patient larmas efter bedömning av ambulanspersonal. Koordinator akutmottagningen bär larmtelefon. Akuta EKG:n = ingen markering, ska handläggas som tidigare med omedelbar bedömning av läkare. Triage-EKG = triageåtgärd. EKG:t är markerat TRIAGE. Utförs som triageåtgärd och ska inte bedömas akut av läkare. Insänt Triage-EKG läggs i mapp i ambulanstriagen. Ambulanspersonal ansvarar för kontroll av personuppgifter på EKG:t i samband med överrapport.

21 Monitorering vid olika prioriteringsnivå M 1 Akutmottagningen Skellefteå Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman MONITORERING VID OLIKA PRIORITERINGSNIVÅ Prioritering av patienter till Akutmottagningen i Skellefteå har som mål att snabbt identifiera de svårast sjuka patienterna för att de snabbt ska komma under behandling. Triagesystemet kopplar ihop prioritetsnivå med övervakningsnivå, eftersom patienterna kan försämras eller förbättras under vårdtiden på akutmottagningen och därför behöver reevaluering med förnyad prioritering, och eventuellt förändrad övervakningsnivå. Övervakning vid RÖD prioritet Uppkoppling på övervakningsutrustning Sjuksköterska närvarande och täta basala kontroller med inriktning på den vitalparameter som är allvarligt påverkad (var 5:e till 15:e minut beroende på orsak till röd prioritet) Övervakning som röd så länge den utslagsgivande parametern kvarstår som RÖD Vid positiv effekt av behandling nedprioriteras patienten till aktuell övervakningsnivå Nedprioritering baserat på vitalparametrar görs av läkare eller sjuksköterska Övervakning vid ORANGE prioritet Uppkoppling på övervakningsutrustning Tät tillsyn av ssk/usk och basala kontroller med inriktning på den vitalparameter som är påverkad (ca var 15:e minut beroende på orsak till orange prioritet) Efter läkarkontakt nedprioriteras patienten till lämplig övervakningsnivå beroende på konsekvens av läkarbeslut Vid inläggning på vårdavd ska patienten ha samma övervakning på akuten, som ordinerats till vårdavdelningen Nedprioritering baserat på vitalparametrar görs av läkare eller sjuksköterska Övervakning vid GUL prioritet Kontrollera allmäntillståndet varje timme fram till läkarbedömning Utslagsgivande parameter kontrolleras och det ska göras ett aktivt ställningstagande till om patienten kvarstår i sin prioritet eller bör omprioriteras pga förändrade vitalparametrar. Efter läkarkontakt blir alla GULA patienter med automatik GRÖNA, dvs kontroller görs endast på läkarordination Övervakning vid GRÖN eller BLÅ prioritet Ingen övervakning av vitalparametrar Omvårdnadsrond varje hel timme Kontroller endast på läkarordination

22 Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning, Medicin 3. Medicin Basalt omhändertagande medicin-geriatrik Berusade, omhändertagande Bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande ssk Bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande usk Djup ventrombos Hjärtstopp hos gravida Hjärtstopp, patient med ambulanstransport Hjärtstopp, patient på akutmottagning Patienter med smärtproblematik Rutinprover medicin-geriatrik Stroketrombolys 1(1)

23 Basalt omhändertagande Medicin-Geriatrik O 16 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Basomhändertagande av medicinskt sjuka Allmänt Bedöm utifrån patienternas tillstånd vilken typ av undersökningsrum som ska användas. Ta anamnes och dokumentera kortfattat om detta ej är gjort i triagen. Anhöriguppgifter, telefonnummer och typ av boende dokumenteras i Personinfo. När det är bestämt att patienten ska läggas in, märk då först med ID-band. Kom ihåg att jobba tillsammans i teamet! Omvårdnad Patienten läggs i säng vid behov, t ex Stroke- och RA-patienter Klä av patienten för att underlätta undersökningen Kontrollera parametrar om det ej är gjort i triagen Monitorera patienten enligt RETTS Utvärdering tillsammans med jourhavande om fortsatt monitorering är nödvändig under resten av vårdtiden Utvärdera behov av akutrum, eventuellt flytta patienten Var uppmärksam på långa väntetider! Bered patienter med diabetes beroende på sökorsak möjlighet att äta Omvårdnadsrond varje hel timme. Dokumentera Information Informera patienten och anhöriga om undersökning, provtagning, eventuell röntgen samt berätta om väntetiden, och vad som kan förlänga denna. Provtagning Blodprover enligt Medicinrutin eller utifrån sökorsak. PVK där tillståndet kräver. G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_basalt omhändertagande Medicin-Geriatrik.doc

24 Berusade och drogpåverkade patienter - handläggning O 14 Akutmottagningen Sida: 1 (3) PM utfärdat av: Carola Degerman, C-G Olofsson Handläggning av berusade/drogpåverkade på akutmottagningen Patient som anländer med polis ska avlämnas via ambulansintaget Risk för hot och våld tänk förebyggande (se Plan för Hot och Våld) Omhändertagande 1. Ambulanstransport: Berusad eller drogpåverkad patient som inkommer med ambulans ska bedömas av läkare på akutmottagningen 2. Gående patient: Berusad eller drogpåverkad patient som kommer gående till akutmottagningen ska genomgå avancerad triage enligt RETTS inklusive alkometertest, för bedömning av patientens somatiska tillstånd och besiktning av patienten för bedömning av berusningsgrad och beslut om fortsatt handläggning Om sjuksköterskan bedömer att tillståndet beror på berusningsgraden, men att ingen somatisk skada eller sjukdom föreligger, kan sjuksköterskan kontakta Beroendeenheten för överföring av patient för tillnyktring utifrån inläggningskriterier och efter provtagning 3. Vid svårbedömd intoxikationsgrad eller om somatisk sjukdom/skada inte kan uteslutas, ska medicinsk bedömning alltid ske av primärvårds- /medicin- eller kirurgläkare Om patienten efter läkarbedömning inte bedöms vara i behov av medicinsk vård på somatisk vårdavdelning/iva, men har fortsatt behov av medicinsk vård/tillsyn överförs patienten utifrån inläggningskriterier till Beroendeenheten 4. Psykjour konsulteras vid intensivvårdskrävande intoxikation och suicidrisk / psykisk ohälsa 5. När vuxen patient med hemmavarande mindre barn inkommer med grav intoxikation, föreligger anmälningsskyldighet till socialtjänsten Vid misstanke om missbruk ska anmälan till körkorts- och vapenregistret övervägas 1

25 Berusade och drogpåverkade patienter, handläggning O 14 Akutmottagningen Sida: 2 (3) PM utfärdat av: Carola Degerman, C-G Olofsson 6. Provtagning inför överföring till Beroendeenheten: Rutinproverna riddas på aktuell primärjour psykiatri som ansvarar för uppföljning av provsvar Rutinprover: Alkometertest + urindrogscreening Blodstatus, P-Na, P-K, P-Krea, P-CRP P-Glucos, P-Asat, P-Alat, P-GT Övrig provtagning ordineras Vid rättsligt efterspel krävs laboratorieanalys av blod och/eller urin 7. Behandlingsmeddelande: Vårdpersonal på akutmottagningen ansvarar för att behandlingsmeddelande ifylls och skickas med patienten till Beroendeenheten 8. Transportsätt: Patient som omhändertagits enligt LOB men ej bedöms vara i behov av medicinsk vård eller övervakad tillnyktring - kontakta polis för besked om patienten kan gå hem eller ska kvarhållas enligt LOB Vid behov av övervakad tillnyktring - kontakta Beroendeenheten för överrapportering och skriv behandlingsmeddelande Transport: 0-krona via reseservice till Beroendeenheten Taxirekvisition utfärdas av Beroendeenhetens personal när patienten anländer Ambulanstransport till Beroendeenheten vid behov av övervakad tillnyktring Hemgång (enbart onyktra/i behov av husrum hänvisas till socialtjänsten eller hemmet) Transporten är ett egenansvar eller tillsammans med anhöriga då inget medicinskt behov finns 2

26 Berusade och drogpåverkade patienter - handläggning O 14 Akutmottagningen Sida: 3 (3) PM utfärdat av: Carola Degerman, C-G Olofsson Barn och ungdomar under 18 år Ungdomar under 18 år med gravare berusning handläggs av barnkliniken Frikostighet med inläggning och övervakning när det gäller barn och ungdomar i utsatt läge 1. Förälder/vårdnadshavare meddelas alltid 2. Anmälan av läkare eller sjuksköterska till Familjeomsorgen, Brinken, Skellefteå per brev kan ske från Akutmottagningen, Beroendeenheten eller Barnkliniken (använd brevmall) 3. Alkometertest obligatoriskt. Övrig provtagning enligt ordination 4. Information till föräldrar och patient om att; a) kontakt tas med familjen av socialtjänsten b) faran i beteendet d) tillgång till berusningsmedel för patienten är olaglig e) ingen polisanmälan sker så händelsen registreras inte i körkortsregistret 3

27 Omhändertagande av patient med bröstsmärta, sjuksköterska O 17 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Omhändertagande vid bröstsmärta Sjuksköterska 1. Anamnes 2. Sätt syrgas, 2 4 liter på grimma 3. VAS-skattning. Dokumentera 4. Tabl Nitroglycerin 0,5 mg sublingualt om systoliskt blodtryck ej är < 90 mm/hg Kontrollera att patienten inte fått Nitropuff i ambulans 5. Kontrollera att EKG är bedömt av läkare 6. Tabl Magnecyl brus 500 mg om ej administrerat i ambulansen 7. Två PVK, varav minst en grön venflon 8. Provtagning enligt Hjärtrutin Blodgrupering och bastest skickas akut vid trombolys eller akut PCI 9. Smärtlindring: Injektion Morfin 5 10 mg intravenöst Vid gallbesvär: Injektion Ketogan 5 mg intravenöst Vid illamående: Injektion Primperan 5 mg intravenöst 10. Injektion Seloken och tabl Plavix enligt ordination 11. Dokumentera! 12. Informera anhöriga G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande ssk.doc

28 Omhändertagande av patient med bröstsmärta, undersköterska O 18 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Omhändertagande vid bröstsmärta Undersköterska Monitorera patienten, skriv in patienten i övervakningen Ta EKG och visa för jourhavande läkare Ridda prover Ta nödvändiga parametrar Dokumentera Ta patientuppgifter, notera i personinfo Förbered för transport till IVA med transportabel övervakning G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande usk.doc

29 Godkänt datum: Robert Ylipää Rutin för handläggning vid djup ventrombos M 8 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Lise-Marie Ericsson, Ulf Lindgren Giltigt t o m: Version: 1:2 Nästa revisionsdatum: Handläggning vid djup ventrombos Allmänt Anamnes. Dokumentatera tablettbehandlad diabetes samt behandling med tabl Metformin eller tabl Glucophage, Ta in medicinjour/dagbakjour i triagen för snabb bedömning o ställningstagande till ev ultraljud Tänk på att ultraljud/flebografi ej utförs efter klockan 20:30! Information Vid ultraljud och/eller flebografi är det viktigt att förbereda patienten på att väntetiden kan bli förlängd Informera patienter som skall behandlas med Waran. Ge Waranbroschyr samt broschyr Blodpropp i benet. Omvårdnad Klä av patienten på underkroppen och lossa på övriga kläder inför undersökningen. Provtagning Provtagning enligt Trombosrutin + vikt. När röntgenundersökningen visar på djup ventrombos: Patienten informeras av behandlande läkare och får recept på lågmolekylärt Heparin samt tabl Waran. Akutpersonal provar ut stödstruma till patienten, (mät vaden och benets längd). Patienten behandlas med injektion lågmolekylärt Heparin (Innohep, Klexane, Fragmin), första dosen ges på akutmottagningen. Läkaren skickar en bevakning via Systeam Cross, och patienten kallas av Waransköterska för uppföljning. Inläggning Information, injektioner, stödstrumpa, recept mm under vårdtiden. G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_djup ventrombos.doc

30 Hjärtstopp hos gravida, handläggning M 2 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Larsa Ruthström, Johanna Sundqvist, Inger Öhlund Giltigt t o m: Nästa revisionsdatum: Handläggning vid hjärtstopp på gravid kvinna 1. Konstatera hjärtstopp och larma. Notera tiden! 2. Påbörja HLR 30:2, förskjut livmodern manuellt åt vänster och höj hö bäckenskovel cm (lakan, kilkudde) Observera! Lucas kan ej användas efter graviditetsvecka Larma; Medicin- och narkosjour Larmknapp HLR Barnjour Larmknapp Svårt sjukt barn Bakjour gynekologi Sökare 8850 Operationsavdelningen Telefon mellan kl 07:00-24:00 Sökare *81*71360 mellan kl 24:00-07:00 4. Förbered för urakut sectio och ta fram snittgaller 5. VF/VT: Defibrillering enligt rutin 6. Om ej omslag till normal hjärtrytm skall urakut sectio utföras på plats inom 4 min från hjärtstopp. Får ej fördröjas av intubation etc. Barnet skall vara ute inom 5 min! 7. Överväg transport till sal 3 på c-op under pågående A-HLR 8. Fortsätt HLR under kejsarsnittet, defibrillera igen när barnet är ute Kom ihåg att; Efter v 20 trycker livmodern på de stora kärlen och försämrar återflödet till hjärtat Vid graviditet förändras kvinnans fysiologiska förhållanden; ökad hjärtminutvolym och ökad syrgaskonsumtion Ökad acidosbenägenhet, ge 100 ml Tribonat tidigt, passerar ej över till fostret Sectio utförs för att rädda mammans liv Arbeta parallellt för att vinna tid! Fostret har max 2 minuters syrgasreserv vid cirkulationsstillestånd hos mamman 1

31 Handläggning av patient som inkommer med hjärtstopp M 20 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Inger Öhlund Handläggning av patient som inkommer med hjärtstopp Ambulanslarm: sök medicinjour *81*71400 sök narkosjour *81*71380 Narkosjour möter upp i ambulanshallen och tar vid behov över ventilering av patienten. Akutrummet: Ambulansrapport avges på akutrummet alla lyssnar samtidigt (läkare och vårdpersonal) Ambulanspersonal fortsätter med HLR/LUCAS tills rapport är given Efter rapport tar akutpersonalen över och fortsätter behandlingen Fortsatt defibrillering av ambulanspersonal möjliggör kontinuerlig dokumentation med LP 12:an Sjuksköterska/undersköterska: Sjuksköterska Läkemedel: Undersköterska: Narkosläkare: Medicinläkare: 1. Monitorera patienten (blodtryck, saturation) 2. Ge hjärtkompressioner om ej LUCAS 1. Fortsätt ge läkemedel enligt påbörjat AHLRbehandlingsprogram 3. Använd stoppur vid behov 4. Dokumentera fortlöpande på triagebladet 5. Ha kontroll på behandlingstiden Anhörigomhändertagande Ventilerar patienten. Arbetsledare 1. Övergripande behandlingsansvar 2. Överblicka behandlingssituationen (stå vid sidan) 3. Ordinera läkemedel vid behov 4. Besluta om fortsatt eller avslutande av behandling 5. Ha kontroll på blodtryck och saturation 6. Kontakt med/information till anhöriga Defibrillator och läkare ska medfölja vid tranport till Iva!

32 Handläggning vid inträffat hjärtstopp på akutmottagningen M 21 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Inger Öhlund Handläggning vid inträffat hjärtstopp på akutmottagningen AHLR Behandlingsprogrammet som sitter på väggen gäller! Personal 1 Konstatera hjärtstopp Larma på avdelningen och använd HLR-knappen på väggen! Ge hjärtkompressioner Personal 2 Ventilera med pocketmask. 15 liter O2 per minut Flytta patienten till ett akutrum vid behov Sjuksköterska defibrillering = Arbetsledare Förbered för defibrillering Defibrillera vid behov Sjuksköterska läkemedel Sätt PVK och koppla RingerAcetat Ge läkemedel enligt AHLR-program Dokumentation på triagebladet Defibrillator och läkare ska medfölja vid transport till Iva!

33 Akutmottagningen, klinikerna för Psykiatri, Medicin-Geriatrik, Kirurgi- Ortopedi, Anestesi-Operation-Iva, Primärvården samt Rehabcentrum Samarbetsrutin Skellefteå Lasarett. Handläggning av patient med långvarig (>3 månader), icke malign smärta på Akutmottagningen Skellefteå Publicerat: Reviderat: , , , M 19 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman, L-M Ericsson, Christina Sipola, Larsa Ruthström, C-G Olofsson, L-G Carlsson, Gunnar Engberg, Jonas Holm, Catrin Nygren Giltigt t o m: Version: 1:5 Nästa revisionsdatum: Till patienter med långvarig icke malign smärta ges på akutmottagningen aldrig opiater. Ej heller ges sk svaga opiater såsom kodein, dextropropoxifen, tramadol eller kombinationspreparat av typen Palladon Comp (hydromorfon). Som alternativ medicinering i injektionsform föreslås toradol och voltaren. 2. Benzodiazepiner ges aldrig på akuten till patienter med långvarig icke malign smärta där beroendeproblem anas. Även om ångest och/eller sömnproblem föreligger ges ej benzodiazepiner. 3. Om patienten inte godtar behandlingen, erbjuds inläggning. 4. Via psykiatriska kliniken kan varningsmeddelande angående drogberoende hos patient införas i Systeam Cross. Behandlingsansvarig läkare kontaktar psykiatriska kliniken för införande av varningsmeddelandet, samt ansvarar för att patienten informeras om att så sker. 5. Vid hemgång från akuten: Patienten informeras om att en kartläggning kommer att genomföras. Journalanteckning dikteras med förtur och kopia sänds till patientens familjeläkare/pal primärvård. Sammankallande till individuell vårdkonferens: PAL primärvård/familjeläkare ansvarar för att snarast sammankalla till en vårdkonferens. Vid behov tas kontakt per telefon. Om patienten saknar PAL primärvård/familjeläkare skickas remiss till patientens hälsocentral som då ansvarar för att vårdkonferensen sammankallas. Deltagare: Beroendeenheten, eventuellt kallas behandlande läkare på annan klinik och andra nyckelpersoner, samt patient och eventuella anhöriga. Mål: Att upprätta en individuell vårdplan. 6. Vid inläggning: Jourhavande läkare informerar patienten om att en noggrannare kartläggning av patientens problem måste genomföras och att ett vårdmöte kommer att sammankallas snarast. Sammankallande till vårdmöte: Ansvarig överläkare på vårdavdelning initierar första vårdmötet, och kan delegera till sjuksköterska på vårdavdelningen att sammankalla gruppen. När: Helst till påföljande dag, alternativt första vardag efter helg. Mötesformer: Personligt möte mellan sammankallade personer alternativt videokonferens. Deltagare: Ansvarig överläkare vid medicin- eller kirurg/ortopedkliniken, PAL primärvård alternativt privatläkare, samt beroendeenheten ska finnas representerade. Under mötet ska fortsättning i form av en individuell vårdkonferens för patienten planeras. Sammankallande till individuell vårdkonferens: PAL primärvård/familjeläkare ansvarar för att den individuella vårdkonferensen genomförs snarast. Deltagare: PAL primärvård/familjeläkare, beroendeenheten, patient och eventuella anhöriga. Andra nyckelpersoner kallas vid behov. Mål: Att upprätta en individuell vårdplan. G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_patienter med smärtproblematik.doc

34 7. Efter vårdmöte och/eller individuell vårdkonferens skickas läkarmeddelande angående reviderad akut handläggning av patienten till akutmottagningen. G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_patienter med smärtproblematik.doc

35 Rutinprover Medicin-Geriatrik M 6 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Medicinrutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos Hjärtrutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-PK INR P-APT-tid P-Troponin T Vid trombolys: Blodgruppering och Bastest akut Trombosrutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-PK INR P-APT-tid Infektionsrutin 1 Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-CRP Infektionsrutin 2 Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-CRP P-PK INR P-APT-tid P- Alat P-ALP P-Asat P-LD P-Bilirubin total P-GT P-Lipas Blododling x 2 Vid sepsismisstanke: Blodgruppering och Bastest akut CVS-rutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-CRP P-PK INR P-APT-tid Vid trombolys: Blodgruppering och Bastest akut Intoxrutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos S-Alkoholer S-Salicylat S-Paracetamol Urinprov för drogscreening

36 Rutin för trombolysbehandling vid stroke M 7 Akutmottagningen Sida: 1 (2) PM utfärdat av: Carola Degerman Trombolysbehandling vid Stroke Ambulans: Akutsjuksköterska: Initial medicinsk bedömning av patienten Inlarmning och rapport till akutsjuksköterska angående patientens tillstånd Larmblanketten fylls i Rapport till primärjouren medicin Förberedelser: Strokemapp: Dokumentationsblad, provtagningsremisser, övervakningsschema, inskrivningssedel, ID-band Strokemapp läkare: NIH-skala (bedömningskriterier) Omhändertagande på akutmottagningen: 1. Anamnes och status (primärjour medicin) 2. Sök bakjour om kriterier för trombolys uppfylls 3. Meddela röntgenpersonalen 4. Monitorera patienten 5. SpO2 < 95% - ge O2 1 liter/minut 6. Två PVK i armvecken, varav minst en grön nål 1,2 mm 7. Provtagning enligt CVS-rutin 8. Blodgruppering, bastest skickas akut 9. Infusion Natriumklorid 1000 ml/12 timmar 10. EKG 12. Temp, vid behov ges Alvedon 13. Inskrivning 14. Meddela IVA när patienten går på röntgen. Ange patientens vikt 15. Transport till röntgen för datortomografi Telefonnummer till röntgen: Dagtid kl 07:40 16:05 telefon Jourtid kl 16:05 21:00 telefon alt sökare Nattetid sök röntgenpersonal enligt rutin G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_stroketrombolys.doc

37 Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning, Kirurgi 4. Kirurgi Aortaaneurysm Buksmärta, vuxen Gastrointestinal blödning Njursten Rutinprover kirurgi-ortopedi Testikelsmärta Trauma Urinstämma Ytlig brännskada Övervakning skalltrauma, vuxna och barn 1(1)

38 Misstänkt aortaaneurysm, primär handläggning M 16 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm Primärt omhändertagande vid misstänkt aortaaneurysm Anamnes och trigering enligt RETTS Monitorering och reevaluering enl RETTS Blodtrycksmätning; Smärta; Syrgasbehandling; Patientinformation; Intravenös infart; Vätska; Provtagning; Blodbeställning; EKG Smärtlindring; Röntgen; Transport; Båda armarna vid misstänkt thorakal aorta VAS-skattning, dokumentera värde och tidpunkt Grimma alternativt Oxymask beroende på tillståndet Fasta tills vidare Två grova perifera infarter Inf Ringer-Acetat. BT systoliskt = 100 mm/hg Höj inte blodtrycket.! Enl Bukrutin 2 + P-Troponin T vid röd prioritet Blodgruppering och Bastest akut 6 enheter ORH-negativt blod, varav 4 enheter akut Vid röd eller orange prioritet Enligt ordination Alltid övervakning på röntgen alternativt ultraljud/dt aorta på IVA IVA ansvarar Primärjour kirurg informerar alltid bakjour kirurg - därefter söks narkosjour Kontakt med kärlkirurg efter röntgenundersökning 1

39 Buksmärta, cirkulatoriskt stabil vuxen patient, omhändertagande O 20 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm Primärt omhändertagande av cirkulatoriskt stabil vuxen patient med buksmärta Anamnes, triagering och reevaluering enligt RETTS Smärta; Avklädning; Patientinformation; Omvårdnadsrond; Provtagning; Vätska; Smärtlindring/läkemedel; Lokalisation, VAS-skatta och dokumentera värde och tidpunkt Vid låga buksmärtor - byxor Fasta tills vidare Varje hel timme Enligt bukrutin 2. P-TroponinT om prio röd! Inf Ringer-acetat Enligt ordination Längd och vikt Bladderscan; EKG; Vid misstanke om urinretention Röd och orange prioritet samt vuxen >70 år, diabetes, läkarordination samt kvinna med hög buksmärta (galla) Observera! Pojke/ung man med låg buksmärta och kräkning - testis?

40 Gastrointestinal blödning, primärt omhändertagande M 13 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm Primärt omhändertagande vid gastrointestinal blödning Anamnes och triagering enligt RETTS Smärta; VAS-skattning, dokumentera värde och tidpunkt Provtagning; Enligt Bukrutin 2 Blodgruppering och/eller Bastest Reevaluering och monitorering enligt RETTS Syrgasbehandling; Patientinformation; Grimma alternativt Oxymask beroende på tillståndet Fasta tills vidare Pågående gastrointestinal blödning och allmänpåverkad patient Iv infart; Vätska; 2 gröna venflon. Infusion Ringer-Acetat 2000 ml med övertrycksmanchett Provtagning; Enligt Bukrutin 2 Blodgruppering och bastest akut Blodbeställning; 4 enheter erytrocytkoncentrat akut EKG; Beredskap för; Ventrikelsond KAD O RH-negativt blod, ordineras Inj Octistim, enligt ordination (finns på Iva) Inj Cyklokapron enligt ordination 1

41 Njurstenssmärta, omhändertagande O 22 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm Symtom Flanksmärta Rörelsekrävande intervallsmärta Illamående Kräkning I första hand bedömning av primärvårdsjour Primärt omhändertagande vid njurstenssmärta Anamnes, triagering och reevaluering enligt RETTS Differentialdiagnos aorta! Smärta; Smärtlindring; Lokalisation, VAS-skatta, dokumentera värde och tidpunkt Enligt ordination. Utvärdera VAS Provtagning; Enligt Bukrutin 1 Urinprov sparas för eventuell odling Bladderscan Längd och vikt 1

42 Rutinprover Kirurgi-Ortopedi M 17 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm Bukrutin 1 (t ex njursten, testikel, urinstämma, divertikulit, allmän buk) Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glucos P-CRP Blodgruppering och/eller Bastest Urinprov inkl gravtest på fertila kvinnor Bukrutin 2 (t ex akut galla, gallvägshinder, gastrointestinal blödning) Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glucos P-CRP P-PK INR P-APT-tid P- Alat P-ALP P-Asat P-Bilirubin total P-GT P-Lipas Blodgruppering och/eller Bastest Urinprov inkl gravtest på fertila kvinnor Commotiorutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glucos P-CRP P-PK INR P-APT-tid Blodgruppering och/eller Bastest Urinprov Ortopedrutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glucos P-CRP P-PK INR P-APT-tid Blodgruppering och/eller Bastest Urinprov Traumarutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-CRP P-Alkoholer P-PK INR P-APT-tid P-Troponin T P- Alat P-ALP P-Asat P-Bilirubin total P-GT P-Lipas Blodgruppering och Bastest akut Urinprov inkl gravtest på fertila kvinnor.

43 Testikelsmärta, primärt omhändertagande O 24 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm OBS! Urakut läkarbedömning vid akut insättande smärta (< 2 dagar)! Längre anamnes - bedömning av primärvårdsjour i första hand kirurgjour i andra hand Symtom Akut smärta i scrotum och nedre delen av buken Testis är svullen och scrotalhuden rodnad Illamående och kräkningar Trauma mot scrotum Primärt omhändertagande av patient med testikelsmärta Anamnes, triagering och reevaluering enligt RETTS Smärta; VAS-skatta, dokumentera värde och tidpunkt Avklädning Patientinformation; Smärtlindring; Fasta tills vidare, samt förväntade vårdåtgärder Enligt ordination Provtagning; Bukrutin 1 Blodgruppering Intravenös infart Omvårdnadsrond; Varje hel timme 1

44 Akutmottagningen och Kir/Ort och An/Op/Iva Skellefteå Trauma, checklista förberedelse O 27 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman CHECKLISTA VID TRAUMAOMHÄNDERTAGANDE 1. Koordinator; larma traumateamet fördela arbetsuppgifter enligt rutin Arbetsorg på akutrum 2. Traumateamet; iordningställ övervakningsskåp kontrollera sug kontrollera intubationsutrustning dra in bår, lägg fram traumatransfer och glidplattor skriv ut etiketter ta fram klädsaxar 3. Förbered 2 varma Ringer-Acetat med trevägskran och ta fram övertrycksmanschett 4. Förbered läkemedel och märk sprutorna 5. Förbered provtagning enligt Traumarutin 9. Förbered vid behov; backar t ex KAD gipsning/suturering journal för oidentifierad patient bair-hugger 10. Alltid skyddsrock och handskar! 1

45 Urinstämma, primärt omhändertagande O 25 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm I första hand bedömning av sjuksköterska, alternativt primärvårdsjour. Symtom Täta urinträngningar, små urinmängder Låga buksmärtor, ömhet och värk över urinblåsan Förvirring och oro Primärt omhändertagande vid urinstämma Anamnes, triagering och reevaluering enligt RETTS Bladderscan; >350 ml urin - sätt KAD Provtagning; Enligt Bukrutin 1 Urinprov sparas för eventuell odling Patientinformation; Skriftlig information om KAD (typ och nr) och skötselråd Behandlingsmeddelande 1

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2013 Behandlingsriktlinjer - Allmänt Innehållsförteckning Rev nr: 1 Ersätter Utarbetad av: Godkänd av: Datum: Sida: 1 2013-01-14 Av: 243 Innehållsförteckning Sida A Allmänt 3 Förord

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för. NU-ambulansen 2015. Revision nr: 5

Behandlingsriktlinjer för. NU-ambulansen 2015. Revision nr: 5 Behandlingsriktlinjer för NU-ambulansen 2015 Revision nr: 5 Behandlingsriktlinjer Innehållförteckning Innehåll Kapitel: 0: 00 Anders Johansson Innehållsförteckning 1 Allmänt Förord 1: 01 Undersökning Standard

Läs mer

PROVTAGNINGSANVISNINGAR TRANSFUSIONSMEDICIN SU

PROVTAGNINGSANVISNINGAR TRANSFUSIONSMEDICIN SU PROVTAGNINGSANVISNINGAR TRANSFUSIONSMEDICIN SU INNEHÅLLSFÖRTECKNING Aktuella telefonnummer sid. 2 Viktigt att veta sid. 3 InterInfo sid. 3 Blodgruppering sid. 4 BAStest / MGtest sid. 67 DAT sid. 8 Antikroppsundersökning

Läs mer

Utfärdat av: MLA: AISAB, Falck, Samariten. Godkänt av: Åke Östman (AISAB) Kerstin Norrbin (Falck), Torbjörn Kanfjäll (Samariten)

Utfärdat av: MLA: AISAB, Falck, Samariten. Godkänt av: Åke Östman (AISAB) Kerstin Norrbin (Falck), Torbjörn Kanfjäll (Samariten) Medicinska riktlinjer för Förord Utfärdat av: Rev.nr 1 Förord sid 1 (1) Chefläkarens förord I den nya reviderade upplagan av Medicinska Behandlingsriktlinjer 2014 har vårdgivarnas fulla medicinska ansvar

Läs mer

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 1.1.1 Prehospital undersökning o. behandling vuxen 1.1.2 Smärtbehandling allmänt 1.2.1 Medicinskt ansvar 1.3.1 Journalhantering 1.4.1 Fortsatt egenvård 1.4.2 Fortsatt egenvård

Läs mer

Utfärdat av: MLA: AISAB, Falck, Samariten. Godkänt av: Åke Östman (AISAB) Kerstin Norrbin (Falck), Torbjörn Kanfjäll (Samariten)

Utfärdat av: MLA: AISAB, Falck, Samariten. Godkänt av: Åke Östman (AISAB) Kerstin Norrbin (Falck), Torbjörn Kanfjäll (Samariten) Medicinska riktlinjer för Förord Utfärdat av: Rev.nr 1 Förord sid 1 (1) Beställarläkarens förord Revideringen av de medicinska riktlinjerna för ambulanssjukvården i SLL är ett ständigt pågående arbete.

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER

BEHANDLINGS- RIKTLINJER BEHANDLINGS- RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans Giltig fr o m 2014-06-01 Behandlingsriktlinjer Ambulans/allmänt /innehållsförteckning Kapitel 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 5. Trauma/Olycksfall

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare

Läs mer

Anvisningar för Blodcentralen

Anvisningar för Blodcentralen 1(26) 2011-02-03 Anvisningar för Blodcentralen Innehållsförteckning Sidan 1. Kontakta oss 2 2. Allmän information 3 3. Provtagningsföreskrifter 4-5 4. Hur säkert är svaret från blodcentralen? 6 5. Blodgruppering

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

ANVISNINGAR. Akutsjukvården i Västerbotten, Skellefteå Ambulans

ANVISNINGAR. Akutsjukvården i Västerbotten, Skellefteå Ambulans ANVISNINGAR Akutsjukvården i Västerbotten, Skellefteå Ambulans Innehållsförteckning 1. Arbetsmiljö och säkerhet Alkoholkontroller Alkoholpolicy Debriefing Hot och våld 2. Beredskap ACIB, sökning Förstärkningslarm

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

1. Välkommen! 3 Verksamhets- och personalbeskrivning med telefonnummer 4 2. Att arbeta på akuten 17 3. Vanliga telefon/sökarnummer och diagnoskoder

1. Välkommen! 3 Verksamhets- och personalbeskrivning med telefonnummer 4 2. Att arbeta på akuten 17 3. Vanliga telefon/sökarnummer och diagnoskoder 1. Välkommen! 3 Verksamhets- och personalbeskrivning med telefonnummer 4 2. Att arbeta på akuten 17 3. Vanliga telefon/sökarnummer och diagnoskoder 24 4. Röntgen och andra avbildande metoder 26 5. Trauma

Läs mer

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Innehållsansvarig: Aino Kempe, Hygiensköt/ass, Vårdhygien (ainke); Bert Ove Larsson, Verksamhetschef, Giltig från: 2014-10-22 Infektionsklinik läkare (beola);

Läs mer

Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus

Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus INNEHÅLL CHECKLISTA FÖR LÄKARE VID DÖDSFALL...1 CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNST OCH HEMSJUKVÅRD...2 JOUR - KVÄLLAR OCH HELGER...2 SÄKERHET...2 VEM KONSTATERAR DÖDSFALL?...2

Läs mer

Transfusionsanvisningar

Transfusionsanvisningar Transfusionsmedicin Sid: 1 (1) Förberedelser Blodgruppering utförs inför ev. transfusion av erytrocyter, plasma och trombocyter. Kontrollera om patienten är blodgrupperad innan provtagning sök information

Läs mer

MEDICINSK RUTIN PREOPKOMPENDIET

MEDICINSK RUTIN PREOPKOMPENDIET 1 (32) Preopkompendiet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 Utredningsschema 4 Riktlinjer 6 Preoperativa konsulter 7 Blodbeställning 10 Diabetes och operation 12 Antikoagulantia och operation 16 Antitrombotika

Läs mer

Välkommen till Akutmottagningen

Välkommen till Akutmottagningen Välkommen till Akutmottagningen Akuten bara när det är allvarligt Du skall alltid åka till närmaste akutmottagning vid livshotande tillstånd samt om du känner dig allvarligt oroad över plötsligt uppkomna

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Händelseanalys Akut kejsarsnitt, kvinnan dog i samband med ingreppet Juni 2010

Händelseanalys Akut kejsarsnitt, kvinnan dog i samband med ingreppet Juni 2010 2010-07-01 Ärendenummer NU- 007791 i MedControl Ärendenummer Socialstyrelsen 931-15049/2010 för Lex Maria-anmälan Diarienummer NU sjukvården 57:110/10 för Lex Maria- anmälan Händelseanalys Akut kejsarsnitt,

Läs mer

ESS 0 -Anvisningar och tillämpningar av ESS i RETTS beslutsstöd.

ESS 0 -Anvisningar och tillämpningar av ESS i RETTS beslutsstöd. ESS 0 -Anvisningar och tillämpningar av ESS i RETTS beslutsstöd. somatik Alla ESS är uppbyggda på samma sätt och gäller både prehospitalt som hospitalt. Triageåtgärder är ersatta med rekommendationer enligt

Läs mer

SLAS PBT AMLS PHTLS Behandlingsriktlinjerna

SLAS PBT AMLS PHTLS Behandlingsriktlinjerna Förord Behandlingsriktlinjerna utarbetade av nätverket SLAS (Sveriges medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan) publicerades på FLISAs hemsida första gången oktober 2002 och reviderades

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Vad händer på akuten? journalen. Ta gärna med dig tidningen hem! juli 2013

Vad händer på akuten? journalen. Ta gärna med dig tidningen hem! juli 2013 juli 2013 Patientjournalen en tidning för dig som besöker Danderyds sjukhus Vad händer på akuten? journalen Ta gärna med dig tidningen hem! Kölapp, vänta, skrivas in, vänta, triagerad, färgkodad, hänvisad,

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 augusti 2011 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

ANELÄK Postoperativa rutiner (UVAkompendium)

ANELÄK Postoperativa rutiner (UVAkompendium) 1 (41) ANELÄK Postoperativa rutiner (UVAkompendium) Postoperativ vård bedrivs dels på Uppvakningsenheten ("UVA") och dels på Intensivvårdsavdelningen ("IVA"). Dessa riktlinjer är i första hand avsedda

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Fastställda av den strategiska ledningsgruppen för kommunerna och landstinget i Östergötland (SLG), den 13 december 2013 Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Ingress

Läs mer