BEHANDLINGS RIKTLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHANDLINGS RIKTLINJER"

Transkript

1 BEHANDLINGS RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Akutmottagning Skellefteå

2 Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning 1. Allmänt Anhöriginformation vid inläggning Anhörigomhändertagande och visning av avliden Blodgruppserologisk undersökning och regler vid blodgivning Information vid hemgång för äldre och personer med hjälpbehov Lån av visningsrum Omvårdnadsrond Primärvårdspatienter handläggning, samarbetsrutin Rättsmedicinsk obduktion Tandskador, jourhänvisning 2. Triage Ambulans, överlämning efter prehospitalt triage Monitorering och prioriteringsnivå 3. Medicin Basalt omhändertagande medicin-geriatrik Berusade, omhändertagande Bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande ssk Bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande usk Djup ventrombos Hjärtstopp hos gravida Hjärtstopp, patient med ambulanstransport Hjärtstopp, patient på akutmottagning Patienter med smärtproblematik Rutinprover medicin-geriatrik Stroketrombolys 1(3)

3 4. Kirurgi Aortaaneurysm Buksmärta, vuxen Gastrointestinal blödning Njursten Rutinprover kirurgi-ortopedi Testikelsmärta Trauma Urinstämma Ytlig brännskada Övervakning skalltrauma, vuxna och barn 5. Ortopedi Blodbeställning, ortopedi Höftfraktur Misstänkt fraktur 6. Infektion Smittsam sjukdom, åtgärder Sepsis 7. Gynekologi Genital herpes Sexuella övergrepp Vaginal blödning och missfall 8. Psykiatri BUP jourfunktion, Skellefteå Jourfunktion psykiatri, akutmottagning 9. Barn Vård av kirurgbarn under 1år på barnavd 14 Ytanestesi vid sårrengöring på barn 2(3)

4 10. Läkemedel Läkemedelsadministration av sjuksköterska (enligt delegeringar) Midazolam Nebulisering Rapilysinbehandling Spädningsschema Tetanusvaccination 3(3)

5 Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning, Allmänt 1. Allmänt Anhöriginformation vid inläggning Anhörigomhändertagande och visning av avliden Blodgruppserologisk undersökning och regler vid blodgivning Information vid hemgång för äldre och personer med hjälpbehov Lån av visningsrum Omvårdnadsrond Primärvårdspatienter handläggning, samarbetsrutin Rättsmedicinsk obduktion Tandskador, jourhänvisning 1(1)

6 Akutmottagningen och vårdavd på Med-Ger- och Kir- Ortkliniken Skellefteå Lasarett Robert Ylipää Anhöriginformation - upplysning om aktuellt vårdtillfälle vid inläggning av patient O 7 Akutmottagningen Skellefteå Sida: 1 (2) PM utfärdat av: Carola Degerman, Gabrielle Engdahl, Ingela Lundmark Information till anhöriga vid patientförfrågan Akutmottagningen Anhöriguppgifter - ta anhöriguppgifter (minst en men helst två anhöriga) - dokumentera i Personinfo under Närstående. Notering kan också finnas på triagebladet Information till anhöriga - anhöriga som är närvarande vid inläggningen informeras om vilken vårdavdelning - att de ska meddela övriga anhöriga om inläggningen - att de betraktas som patientens kontaktpersoner av sjukhuset vid behov av kontakt Rapportera alltid till mottagande vårdavdelning - ifall anhöriga är informerade om inläggningen eller inte - ifall patienten uttalat önskemål om begränsning gällande upplysning om vårdtillfället Upplysning om aktuellt vårdtillfälle (vtf) är vårdavdelningens ansvar - patienten tillfrågas inte rutinmässigt på akutmott om medgivande för att lämna ut upplysning om vårdtillfället Om patienten på akutmottagningen uttalar önskemål som gäller utlämnande av upplysn om vtf, ansvarar den medarbetare som tagit emot önskemålet för att; - notera i Personinfo under persontermen Upplysn om aktuellt vtf, med Ja eller Nej - om Ja, men endast till vissa anhöriga/närstående, ska detta noteras och personerna anges med namn i Personinfo - om Nej notera i Placerabilden och sätt en bock i Upplysningsskydd så att U:et tänds framför namnet i beläggningslistan 1

7 Akutmottagningen och vårdavd på Med-Ger- och Kir- Ortkliniken Skellefteå Lasarett Robert Ylipää Akutvårdsavdelning Anhöriginformation - upplysning om aktuellt vårdtillfälle vid inläggning av patient O 7 Akutmottagningen Skellefteå Sida: 2 (2) PM utfärdat av: Carola Degerman, Gabrielle Engdahl, Ingela Lundmark Information till anhöriga Om anhöriga inte är informerade från akutmottagningen, ansvarar tjänstgörande sjuksköterska på vårdavdelningen för att; - kontrollera att anhöriga informeras av patienten själv - alternativt efter medgivande informeras de anhöriga av avdelningspersonal Anhöriguppgifter som inte är införda i Personinfo på akutmottagningen - noteras av personal på vårdavdelningen Upplysning om aktuellt vårdtillfälle Vårdavdelningen ansvarar för att patienten tillfrågas huruvida information om vårdtillfället får lämnas ut, och till vilka personer; - notera i Personinfo under persontermen Upplysn om aktuellt vtf, med Ja eller Nej - om Ja, men endast till vissa anhöriga/närstående, ska detta noteras och personerna anges med namn i Personinfo - om Nej notera i Placerabilden och sätt en bock i Upplysningsskydd så att U:et tänds framför namnet i beläggningslistan Avslutat vårdtillfälle När vårdtillfället avslutas ansvarar avdelningen för att; - ta bort bocken i Placerabilden och informationen i Personinfo Ny förfrågan angående Upplysn om aktuellt vtf görs vid nytt vårdtillfälle. Växeln Ifall patientmedgivande finns noterat i Personinfobilden lämnas patientupplysning ut angående om och var en patient finns inlagd. Se rutinanvisning Förfrågan om person är inlagd vid vårdinrättning från Systeam Cross förvaltning. Övrigt Se lokal anvisning gällande informationsansvar för barn under 18 år, medvetslös eller desorienterad patient, oidentifierad, särskilt sekretesskydd, information till hemtjänstpersonal mm 2

8 Robert Ylipää Anhörigomhändertagande och visning av avliden O 6 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Anhörigomhändertagande och visning av avliden Anhörigomhändertagande och visning av avliden ska ske på ett värdigt sätt när en person avlidit. Koordinator bedömer personalsituation och arbetsbelastning. Den aktuella situationen avgör om och i vilken utsträckning akutpersonal kan medverka vid anhörigomhändertagandet, vem som ansvarar för anhörigomhändertagandet och var visning kan/ska ske. Dödsfall i hemmet eller kommunens särskilda boenden; Dagtid vardag kl sker konstaterande av dödsfall i hemmet eller kommunalt boende, via vårdcentral. Jourtid konstateras dödsfallet av primärvårdsbakjouren, telefon Se PM Rutiner vid konstaterande av dödsfall i eget boende och kommunens särskilda boenden i Patolog- Pärmen. Dödsfall på Akutmottagningen; Akutpersonal ansvarar för ett gott anhörigomhändertagande. Visning kan ske på akuten endast när det är möjligt ur personal- och verksamhetssynpunkt. Vid hög arbetsbelastning ska visning ske på patologen. Koordinator bedömer situationen (arbetsbelastning/personalsituation). Vid behov kallas sjukhuskyrkans jour som förstärkning och/eller för att överta ansvaret för anhörigomhändertagande och eventuell akut visning av den döde. Information lämnas till kyrkans personal. Samråd med ansvarig vårdpersonal och koordinator. När visning av avliden ska ske på patologen möter sjukhuskyrkans personal upp med de anhöriga på akutmottagningen. Vid behov av ytterligare stödfunktion kallas psykiatriska klinikens jourfunktion. Kl ring 71919, under övrig tid ring psykavd 2 telnr alt Begär alltid återkoppling ang vem som kommer och när. Uppstår problem sök psykjour. 1

9 Provtagning blodgruppsserologisk undersökning. Regler och checklista vid blodgivning M 5 Akutmottagningen Sida: 1 (3) PM utfärdat av: Carola Degerman Provtagning utförs av sjuksköterska eller av undersköterska med personlig delegering för uppgiften Prov för blodgruppering och förenlighetsprövning skall tas vid två skilda tillfällen. Undantag är akuta situationer då båda proven får tas vid samma tillfälle. Rör och remiss vara märkta med patientens namn och personnummer före provtagning. Etikettering får inte ske efter provtagning. Om fastsatt etikett lossnar efter provtagning ska provet kasseras. För oidentifierad patient eller när fullständigt personnummer saknas används reservnummer från Master Befolkning som identitet. I direkt samband med provtagning kontrolleras att etiketten på rör och remiss innehåller korrekta identitetsuppgifter. Identitetskontrollen görs även om patienten är känd för vårdgivaren. Den som tar provet ska på särskild plats på remissen intyga med namnunderskrift att identitetskontroll skett. 1. Be patienten själv ange personnummer och namn 2. Om patienten inte är kontaktbar kontrolleras fastsatt och signerat identitetsband Säkerhetsregler vid blodgivning SOSFS 1989:38 mom Ansvar för identitetskontroll och övriga kontroller inför och under pågående transfusion åvilar den som ger blodtransfusionen. Kontroll av blodets förenlighet med patienten; 1. Uppgifter om patientens personnummer och namn på blodenhetens följesedel jämförs med patientens muntliga eller ID-bandets skriftliga uppgifter 2. Jämför blodenhetens blodgruppsuppgift med patientjournalens. Blodgruppsförenlighet ska föreligga 3. Vid akuta situationer då blodgruppen inte är känd används O Rh-negativa erytrocyter, och vid behov av plasma används plasma tillhörande blodgrupp AB 1

10 Erytrocyter/trombocyter: Plasmaprodukter: 0 kan ges till alla AB kan ges till alla A kan ges till A och AB A kan ges till A och 0 B kan ges till B och AB B kan ges till B och 0 AB kan bara ges till AB 0 kan bara ges till 0 Kontrollera; 1. att hållbarhetstiden inte överskridits 2. att förenlighetsprövningen (bastesten) är godkänd 3. att blodenhetens nummer överensstämmer med följesedelns 4. Blodenhetens nummer inklistras i patientens journal med avsedd etikett från blodenheten Anteckna typ av blodkomponent, datum och tid för transfusionen samt signera Blod och blodprodukter får normalt inte blandas med infusionsvätskor eller andra läkemedel. Undvik risk för luftemboli. Blodnivån ska befinna sig ovanför filtret i transfusionsaggregatet. Observera! när aggregatet flyttas från en blodenhet till en annan. Patienten observeras under transfusionen. Alla reaktioner rapporteras (även lindriga) och noteras i patientjournalen. Vid tecken på akut transfusionsreaktion: - avbryt transfusionen - håll venvägen öppen - ge infusion Ringer-Acetat eller NaCl 0,9% - meddela ansvarig läkare - dokumentera reaktionen i transfusionsjournalen - kontrollera att patientens identitet stämmer med blodenhetens följesedel och att ABO- och Rh-grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens journaluppgift om blodgrupp - behandling enligt ordination utifrån symtomens svårighetsgrad. Ev timdiures, kontrollera urinens färg Utredning av komplikation: Skicka blodpåse och nytaget patientprov, (2 rör utan tillsats + 1 EDTA-rör), samt ifylld remiss till blodcentralen. Remiss vid transfusionsreaktion skrivs ut via blankettorget på Linda. 2

11 Checklista för kontroller vid blodgivning Den sjuksköterska som sätter blodet ansvarar för att identitetskontroll utförs enligt instruktion Kontrollera blodets förenlighet med patienten: - namn och personnummer på blodets följesedel ska stämma mot patientens muntliga eller ID-bandets skriftliga uppgifter - blodenhetens blodgruppsuppgift ska stämma mot patientjournalens - akuta situationer: om blodgruppen är okänd används O Rh-negativa erytrocyter eller vid behov av plasma används plasma som till hör blodgrupp AB Erytrocyter/trombocyter: Plasmaprodukter: 0 kan ges till alla AB kan ges till alla A kan ges till A och AB A kan ges till A och 0 B kan ges till B och AB B kan ges till B och 0 AB kan bara ges till AB 0 kan bara ges till 0 Kontrollera även: - hållbarhetstiden - att bastesten är godkänd - att blodenhetens nummer stämmer med följesedelns nummer Etikett med blodenhetens nummer klistras in i journalen. Notera typ av blodkomponent, datum, klockslag och signera. Blodenhetens batchnummer ska noteras i kommentarsrutan i Systeam Cross. Blod och blodprodukter får inte blandas med andra infusioner/läkemedel. Observera patienten och agera enligt instruktion vid tecken på transfusionsreaktion. 3

12 Robert Ylipää Information vid hemgång för äldre och/eller patient med hjälpbehov O 10 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Information vid hemgång, äldre patient När äldre personer med hjälpbehov eller personer med särskilda behov och som bor i eget boende, på eget initiativ sökt vård på akuten, ska anhöriga/närstående eller vårdare, med patientens tillstånd meddelas om att patienten åker hem. Särskild noggrannhet och omsorg om tveksamhet finns angående patientens mentala förmåga, samt vid tillfällen då patienten motsätter sig att anhöriga/vårdare meddelas trots att behov finns. Vid osäkerhet om patienten har hemtjänst gå in i Personinfo och kontrollera notering under t ex Boendeform eller Hemtjänst. När äldre personer eller person med särskilda behov skickats in till Akutmottagningen av vårdare (hemtjänstpersonal, nattpatrull mfl), så ansvarar ordinarie vårdare för att kontrollera om patienten blivit inlagd eller ska skickas hem, om inget besked från akutmottagningen erhållits. Ett besök på akutmottagningen innebär inte med automatik inläggning på sjukhus, och kommunens planering för vårdtagaren kvarstår som tidigare tills besked erhållits. Ring vxl och begär Akutmottagningen Skellefteå. Notering med aktuellt mobiltelefonnummer till tjänstgörande hemtjänstpersonal eller nattpatrull på rosa lappen är en förutsättning, för att akutmottagningens personal ska kunna lämna meddelande om att patienten återgår till hemmet. Om meddelande från akuten lämnats till hemtjänsten ska detta dokumenteras på akutjournalen. Behandlande läkare ansvarar för att bedömning, åtgärd och fortsatt handläggning dokumenteras på kommunens rosa rapportblad vid återgång till hemmet. Vid inläggning på sjukhus meddelas anhöriga antingen av akutmottagningen eller av inläggningsavdelning enligt befintlig rutin. Om anhöriga inte är meddelade från akutmottagningen ska detta överrapporteras till mottagande vårdavdelning.

13 Robert Ylipää Lån av visningsrum O 11 Akutmottagningen Skellefteå Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Vårdavdelning som önskar låna Akutmottagningens visningsrum ska; Ringa och kontrollera om visningsrummet är ledigt Ombesörja transport av den avlidne till och från visningsrummet Den avlidnes anhöriga ska hänvisas till aktuell vårdavdelning, och därifrån följas av avdelningspersonal till och från visningsrummet Anhörigomhändertagandet sköts helt av vårdavdelningen Efter visning ska den avlidne transporteras till respektive kliniks förvaringsrum och visningsrummet iordningställas. Nyckel återlämnas till akutmottagningens personal

14 Robert Ylipää Omvårdnadsrond O 1 Akutmottagningen Skellefteå Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Omvårdnadsrond Kommunicera i teamet. Stäm av frågetecken med behandlande läkare, om möjligt gemensamt. Omvårdnadsrond görs på alla gula, gröna eller blå patienter Intervall; 1 gång varje heltimme dygnet runt Aktivt ställningstagande: Vårdbehov Smärta Nutrition Elimination Ensam patient ska ha dörren öppen vid önskemål eller om behov finns Äldre patient behov av säng, vända och bädda, förnyad information, förvirring, kontakta anhöriga, trycksårsprofylax mm Ringklocka inom räckhåll Fortlöpande information till patienter och anhöriga, försök ge specifik information Fortsatt information samt tillsyn av patienter som väntar på inläggning och avtransport till vårdavdelning Erbjud möjlighet att sitta i väntrummet (informera om att patienten inte förlorar sin plats) Dokumentera tillsyn och åtgärder

15 Akutmottagningen Robert Ylipää Primärvårdspatienter, bedömning och handläggning. Samarbetsrutin med hälsocentralerna i Skellefteå och Norsjö kommun O 26 Akutmottagningen Sida: 1 (2) PM utfärdat av: Carola Degerman Arbetssätt på Akutmottagningen 1. Medicinsk bedömning av sjuksköterska och triagering enligt RETTS för prioritetsbestämning 2. Sjuksköterskan på akutmottagningen ansvarar för sortering av patienter till visst kompetensområde för initial läkarbedömning, t ex kirurgi, ortopedi, medicin, primärvård, gynekologi, psykiatri mm Läkaren ansvarar för att göra en bedömning av patienten utifrån sjuksköterskans sortering och bedömning av prioritetsnivå Sökorsaken styr beslutet om sortering av patienten till ett visst kompetensområde, och ska inte ifrågasättas, utan gäller tills aktuell jourläkare bedömt patienten 3. Triagering och sortering dokumenteras på Akutmottagningens dokumentationsunderlag = triagebladet, som senare scannas in i datajournalen 4. Vårdnivåer efter medicinsk bedömning; Egenvårdsråd av sjuksköterska Hänvisning till annan vårdenhet, t ex ssk eller läkare på hälsocentral Sjuksköterska akutmottagning Jourläkare akutmottagning 5. Sjuksköterskebesök handläggs utifrån Akutmottagningens lokala bedömningsunderlag och dokumenteras i Akutsjukvårdens journal. 6. Vid sjuksköterskebesök som kräver uppföljning via hälsocentral, eller hänvisning av patient under jourtid/natt till hälsocentral skrivs behandlingsmeddelande Behandlingsmeddelandet ska A-märkas, och skickas av läkarsekreterare via dokumentöverföringen till aktuell hälsocentral följande morgon Varje hälsocentral ansvarar för kontinuerlig bevakning av behandlingsmeddelanden från akutmottagningen 1

16 Akutmottagningen Robert Ylipää Primärvårdspatienter, bedömning och handläggning. Samarbetsrutin med hälsocentralerna i Skellefteå och Norsjö kommun O 26 Akutmottagningen Sida: 2 (2) PM utfärdat av: Carola Degerman 7. Dagtid vardag; Patient som efter bedömning sorteras till kompetensområde primärvård, hänvisas till hälsocentral Dokumentation sker i Akutsjukvårdens journal Patienten tar själv kontakt med sin hälsocentral, alternativt får hjälp av akutsjuksköterska för kontakt med hälsocentral När primärvårdsjour har aktiv tjänstgöring på akutmottagningen; Primärvårdsläkaren ansvarar för att bedöma, behandla och slutföra handläggning av patienter som sorterats till primärvård och inkommit tom kl 23:00 måndag-torsdag + söndag, och tom kl 01:00 fredag och lördag Nattetid; Bakjour tillkallas vid behov av akut läkarbedömning och ska då infinna sig på akutmottagningen för att bedöma och handlägga patienten Vid behov kontaktas bakjour primärvård för konsultation i övriga patientärenden 2

17 Robert Ylipää Handläggning vid behov av rättsmedicinsk obduktion O 12 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Rättsmedicinsk obduktion Gäller trafik- och andra olycksfall, suicid, plötslig spädbarnsdöd eller andra traumatiska dödsfall. Den avlidne ska snarast eller inom max 6 timmar från dödsfallet transporteras till patologen. Hur länge den avlidne bedöms ha legat innan han/hon blev funnen har betydelse för att beräkna tiden. Ska visning ske på akuten eller ska den avlidne överföras till patologen? Koordinator gör en bedömning av läget på akuten (arbetsbelastning/personalsituation/tidsfaktor), och fattar beslut om var visning ska ske. Informera och kalla sjukhuskyrkan/jourteamet, som övertar ansvaret för anhörigstödet på akuten alternativt patologen. För att visning ska ske på akuten måste också anhöriga komma in i god tid, i annat fall ska visning ske på patologen. Visningen beräknas ta ca 1 timme. Transport till patologen sköts av ambulanspersonal jourtid, när ingen transportör finns tillgänglig Anhöriga har alltid rätt till information om händelsen av läkare/personal. Vid behov kan stödjande samtal med anhöriga fortsätta efter visning, även om den avlidne transporterats till patologen.

18 Akutmottagningen Robert Ylipää Tandskador, jouranvisning O 28 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Jouranvisning vid tandskador Käk- och tandskador där tandvården behöver konsulteras går via käkskadejouren i Umeå. Käkskadejouren bedömer om handläggning kan ske av ordinarie tandvård, och svarar då för att dessa konsulteras. Aktuella telefonnummer till ansvariga inom ordinarie tandvård finns hos käkskadejouren. Käkskadejouren Umeå Sökarnummer (kan ej sökas från Skellefteå) Kvällstid Minicall eller GSM Sök via växeln; Slå 99 - ange sökarnummer - växeln bistår med sökning Ytterligare information och anvisningar om tandskador finns på Linda/ Verksamhet/Folktandvård/Barnoch ungdomstandvård Välj Tandolycksfall Rådfrågning Ordinarie tandläkarjour helgdagar kl 09:00-12:00 ring 112 1

19 Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning, Triage 2. Triage Ambulans, överlämning efter prehospitalt triage Monitorering och prioriteringsnivå 1(1)

20 Akutmottagningen och Ambulansen Skellefteå Överlämning av patient efter prehospital triagering O 4 Akutmottagningen och Ambulansen Skellefteå Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman och Christina Appelblad Överlämning av patient efter prehospital triagering Rapportering och överflyttning av patient till bår sker i ambulanstriagen. Triageåtgärd som ej utförts under transport, slutförs av ambulanspersonal om tid finns. Ambulansjournalen hämtas upp på dator i samband med överrapportering. Triagebladet fylls i av ambulanspersonal; namn, personnummer, ESS nr, vitalparametrar samt prioritet. Signeras av ambulanssjuksköterska. Observera! Tidpunkt för prehospital triagering, skiljer sig från tidpunkt för ankomst till akuten. Reevaluering och omprioritering av patienten sker med intervall enligt RETTS under ambulanstransport. Patientens prioritetsnivå kan förändras, från t ex initialt orange till gul vid ankomst till akutmottagningen, om utslagsgivande vitalparameter ändras. Prioritetsnivå som faller ut pga ESS kvarstår tills läkare bedömt patienten. Patienten reevalueras 10 min före ankomst till akutmottagningen. Avlämnandeprioritet noteras i rutan för omprioritering. Tidpunkt för nästa reevaluering på akutmottagningen beräknas från denna tidpunkt om inte annat anges vid överrapportering. Ambulanspersonal ansvarar för att patienten registreras av läkarsekreterare dagtid. Nattetid registreras patienten av akutpersonal. Patienter med medvetandesänkning, kognitiv svikt, förvirring etc, ID-märks redan i ambulanstriagen av ambulanspersonalen som kan bekräfta patientens identitet. Förvarning Ambulanslarm - Traumalarm Information enligt rutin. Röd patient larmas alltid. Orange patient larmas efter bedömning av ambulanspersonal. Koordinator akutmottagningen bär larmtelefon. Akuta EKG:n = ingen markering, ska handläggas som tidigare med omedelbar bedömning av läkare. Triage-EKG = triageåtgärd. EKG:t är markerat TRIAGE. Utförs som triageåtgärd och ska inte bedömas akut av läkare. Insänt Triage-EKG läggs i mapp i ambulanstriagen. Ambulanspersonal ansvarar för kontroll av personuppgifter på EKG:t i samband med överrapport.

21 Monitorering vid olika prioriteringsnivå M 1 Akutmottagningen Skellefteå Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman MONITORERING VID OLIKA PRIORITERINGSNIVÅ Prioritering av patienter till Akutmottagningen i Skellefteå har som mål att snabbt identifiera de svårast sjuka patienterna för att de snabbt ska komma under behandling. Triagesystemet kopplar ihop prioritetsnivå med övervakningsnivå, eftersom patienterna kan försämras eller förbättras under vårdtiden på akutmottagningen och därför behöver reevaluering med förnyad prioritering, och eventuellt förändrad övervakningsnivå. Övervakning vid RÖD prioritet Uppkoppling på övervakningsutrustning Sjuksköterska närvarande och täta basala kontroller med inriktning på den vitalparameter som är allvarligt påverkad (var 5:e till 15:e minut beroende på orsak till röd prioritet) Övervakning som röd så länge den utslagsgivande parametern kvarstår som RÖD Vid positiv effekt av behandling nedprioriteras patienten till aktuell övervakningsnivå Nedprioritering baserat på vitalparametrar görs av läkare eller sjuksköterska Övervakning vid ORANGE prioritet Uppkoppling på övervakningsutrustning Tät tillsyn av ssk/usk och basala kontroller med inriktning på den vitalparameter som är påverkad (ca var 15:e minut beroende på orsak till orange prioritet) Efter läkarkontakt nedprioriteras patienten till lämplig övervakningsnivå beroende på konsekvens av läkarbeslut Vid inläggning på vårdavd ska patienten ha samma övervakning på akuten, som ordinerats till vårdavdelningen Nedprioritering baserat på vitalparametrar görs av läkare eller sjuksköterska Övervakning vid GUL prioritet Kontrollera allmäntillståndet varje timme fram till läkarbedömning Utslagsgivande parameter kontrolleras och det ska göras ett aktivt ställningstagande till om patienten kvarstår i sin prioritet eller bör omprioriteras pga förändrade vitalparametrar. Efter läkarkontakt blir alla GULA patienter med automatik GRÖNA, dvs kontroller görs endast på läkarordination Övervakning vid GRÖN eller BLÅ prioritet Ingen övervakning av vitalparametrar Omvårdnadsrond varje hel timme Kontroller endast på läkarordination

22 Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning, Medicin 3. Medicin Basalt omhändertagande medicin-geriatrik Berusade, omhändertagande Bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande ssk Bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande usk Djup ventrombos Hjärtstopp hos gravida Hjärtstopp, patient med ambulanstransport Hjärtstopp, patient på akutmottagning Patienter med smärtproblematik Rutinprover medicin-geriatrik Stroketrombolys 1(1)

23 Basalt omhändertagande Medicin-Geriatrik O 16 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Basomhändertagande av medicinskt sjuka Allmänt Bedöm utifrån patienternas tillstånd vilken typ av undersökningsrum som ska användas. Ta anamnes och dokumentera kortfattat om detta ej är gjort i triagen. Anhöriguppgifter, telefonnummer och typ av boende dokumenteras i Personinfo. När det är bestämt att patienten ska läggas in, märk då först med ID-band. Kom ihåg att jobba tillsammans i teamet! Omvårdnad Patienten läggs i säng vid behov, t ex Stroke- och RA-patienter Klä av patienten för att underlätta undersökningen Kontrollera parametrar om det ej är gjort i triagen Monitorera patienten enligt RETTS Utvärdering tillsammans med jourhavande om fortsatt monitorering är nödvändig under resten av vårdtiden Utvärdera behov av akutrum, eventuellt flytta patienten Var uppmärksam på långa väntetider! Bered patienter med diabetes beroende på sökorsak möjlighet att äta Omvårdnadsrond varje hel timme. Dokumentera Information Informera patienten och anhöriga om undersökning, provtagning, eventuell röntgen samt berätta om väntetiden, och vad som kan förlänga denna. Provtagning Blodprover enligt Medicinrutin eller utifrån sökorsak. PVK där tillståndet kräver. G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_basalt omhändertagande Medicin-Geriatrik.doc

24 Berusade och drogpåverkade patienter - handläggning O 14 Akutmottagningen Sida: 1 (3) PM utfärdat av: Carola Degerman, C-G Olofsson Handläggning av berusade/drogpåverkade på akutmottagningen Patient som anländer med polis ska avlämnas via ambulansintaget Risk för hot och våld tänk förebyggande (se Plan för Hot och Våld) Omhändertagande 1. Ambulanstransport: Berusad eller drogpåverkad patient som inkommer med ambulans ska bedömas av läkare på akutmottagningen 2. Gående patient: Berusad eller drogpåverkad patient som kommer gående till akutmottagningen ska genomgå avancerad triage enligt RETTS inklusive alkometertest, för bedömning av patientens somatiska tillstånd och besiktning av patienten för bedömning av berusningsgrad och beslut om fortsatt handläggning Om sjuksköterskan bedömer att tillståndet beror på berusningsgraden, men att ingen somatisk skada eller sjukdom föreligger, kan sjuksköterskan kontakta Beroendeenheten för överföring av patient för tillnyktring utifrån inläggningskriterier och efter provtagning 3. Vid svårbedömd intoxikationsgrad eller om somatisk sjukdom/skada inte kan uteslutas, ska medicinsk bedömning alltid ske av primärvårds- /medicin- eller kirurgläkare Om patienten efter läkarbedömning inte bedöms vara i behov av medicinsk vård på somatisk vårdavdelning/iva, men har fortsatt behov av medicinsk vård/tillsyn överförs patienten utifrån inläggningskriterier till Beroendeenheten 4. Psykjour konsulteras vid intensivvårdskrävande intoxikation och suicidrisk / psykisk ohälsa 5. När vuxen patient med hemmavarande mindre barn inkommer med grav intoxikation, föreligger anmälningsskyldighet till socialtjänsten Vid misstanke om missbruk ska anmälan till körkorts- och vapenregistret övervägas 1

25 Berusade och drogpåverkade patienter, handläggning O 14 Akutmottagningen Sida: 2 (3) PM utfärdat av: Carola Degerman, C-G Olofsson 6. Provtagning inför överföring till Beroendeenheten: Rutinproverna riddas på aktuell primärjour psykiatri som ansvarar för uppföljning av provsvar Rutinprover: Alkometertest + urindrogscreening Blodstatus, P-Na, P-K, P-Krea, P-CRP P-Glucos, P-Asat, P-Alat, P-GT Övrig provtagning ordineras Vid rättsligt efterspel krävs laboratorieanalys av blod och/eller urin 7. Behandlingsmeddelande: Vårdpersonal på akutmottagningen ansvarar för att behandlingsmeddelande ifylls och skickas med patienten till Beroendeenheten 8. Transportsätt: Patient som omhändertagits enligt LOB men ej bedöms vara i behov av medicinsk vård eller övervakad tillnyktring - kontakta polis för besked om patienten kan gå hem eller ska kvarhållas enligt LOB Vid behov av övervakad tillnyktring - kontakta Beroendeenheten för överrapportering och skriv behandlingsmeddelande Transport: 0-krona via reseservice till Beroendeenheten Taxirekvisition utfärdas av Beroendeenhetens personal när patienten anländer Ambulanstransport till Beroendeenheten vid behov av övervakad tillnyktring Hemgång (enbart onyktra/i behov av husrum hänvisas till socialtjänsten eller hemmet) Transporten är ett egenansvar eller tillsammans med anhöriga då inget medicinskt behov finns 2

26 Berusade och drogpåverkade patienter - handläggning O 14 Akutmottagningen Sida: 3 (3) PM utfärdat av: Carola Degerman, C-G Olofsson Barn och ungdomar under 18 år Ungdomar under 18 år med gravare berusning handläggs av barnkliniken Frikostighet med inläggning och övervakning när det gäller barn och ungdomar i utsatt läge 1. Förälder/vårdnadshavare meddelas alltid 2. Anmälan av läkare eller sjuksköterska till Familjeomsorgen, Brinken, Skellefteå per brev kan ske från Akutmottagningen, Beroendeenheten eller Barnkliniken (använd brevmall) 3. Alkometertest obligatoriskt. Övrig provtagning enligt ordination 4. Information till föräldrar och patient om att; a) kontakt tas med familjen av socialtjänsten b) faran i beteendet d) tillgång till berusningsmedel för patienten är olaglig e) ingen polisanmälan sker så händelsen registreras inte i körkortsregistret 3

27 Omhändertagande av patient med bröstsmärta, sjuksköterska O 17 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Omhändertagande vid bröstsmärta Sjuksköterska 1. Anamnes 2. Sätt syrgas, 2 4 liter på grimma 3. VAS-skattning. Dokumentera 4. Tabl Nitroglycerin 0,5 mg sublingualt om systoliskt blodtryck ej är < 90 mm/hg Kontrollera att patienten inte fått Nitropuff i ambulans 5. Kontrollera att EKG är bedömt av läkare 6. Tabl Magnecyl brus 500 mg om ej administrerat i ambulansen 7. Två PVK, varav minst en grön venflon 8. Provtagning enligt Hjärtrutin Blodgrupering och bastest skickas akut vid trombolys eller akut PCI 9. Smärtlindring: Injektion Morfin 5 10 mg intravenöst Vid gallbesvär: Injektion Ketogan 5 mg intravenöst Vid illamående: Injektion Primperan 5 mg intravenöst 10. Injektion Seloken och tabl Plavix enligt ordination 11. Dokumentera! 12. Informera anhöriga G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande ssk.doc

28 Omhändertagande av patient med bröstsmärta, undersköterska O 18 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Omhändertagande vid bröstsmärta Undersköterska Monitorera patienten, skriv in patienten i övervakningen Ta EKG och visa för jourhavande läkare Ridda prover Ta nödvändiga parametrar Dokumentera Ta patientuppgifter, notera i personinfo Förbered för transport till IVA med transportabel övervakning G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_bröstsmärta-hjärtinfarkt, omhändertagande usk.doc

29 Godkänt datum: Robert Ylipää Rutin för handläggning vid djup ventrombos M 8 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Lise-Marie Ericsson, Ulf Lindgren Giltigt t o m: Version: 1:2 Nästa revisionsdatum: Handläggning vid djup ventrombos Allmänt Anamnes. Dokumentatera tablettbehandlad diabetes samt behandling med tabl Metformin eller tabl Glucophage, Ta in medicinjour/dagbakjour i triagen för snabb bedömning o ställningstagande till ev ultraljud Tänk på att ultraljud/flebografi ej utförs efter klockan 20:30! Information Vid ultraljud och/eller flebografi är det viktigt att förbereda patienten på att väntetiden kan bli förlängd Informera patienter som skall behandlas med Waran. Ge Waranbroschyr samt broschyr Blodpropp i benet. Omvårdnad Klä av patienten på underkroppen och lossa på övriga kläder inför undersökningen. Provtagning Provtagning enligt Trombosrutin + vikt. När röntgenundersökningen visar på djup ventrombos: Patienten informeras av behandlande läkare och får recept på lågmolekylärt Heparin samt tabl Waran. Akutpersonal provar ut stödstruma till patienten, (mät vaden och benets längd). Patienten behandlas med injektion lågmolekylärt Heparin (Innohep, Klexane, Fragmin), första dosen ges på akutmottagningen. Läkaren skickar en bevakning via Systeam Cross, och patienten kallas av Waransköterska för uppföljning. Inläggning Information, injektioner, stödstrumpa, recept mm under vårdtiden. G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_djup ventrombos.doc

30 Hjärtstopp hos gravida, handläggning M 2 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Larsa Ruthström, Johanna Sundqvist, Inger Öhlund Giltigt t o m: Nästa revisionsdatum: Handläggning vid hjärtstopp på gravid kvinna 1. Konstatera hjärtstopp och larma. Notera tiden! 2. Påbörja HLR 30:2, förskjut livmodern manuellt åt vänster och höj hö bäckenskovel cm (lakan, kilkudde) Observera! Lucas kan ej användas efter graviditetsvecka Larma; Medicin- och narkosjour Larmknapp HLR Barnjour Larmknapp Svårt sjukt barn Bakjour gynekologi Sökare 8850 Operationsavdelningen Telefon mellan kl 07:00-24:00 Sökare *81*71360 mellan kl 24:00-07:00 4. Förbered för urakut sectio och ta fram snittgaller 5. VF/VT: Defibrillering enligt rutin 6. Om ej omslag till normal hjärtrytm skall urakut sectio utföras på plats inom 4 min från hjärtstopp. Får ej fördröjas av intubation etc. Barnet skall vara ute inom 5 min! 7. Överväg transport till sal 3 på c-op under pågående A-HLR 8. Fortsätt HLR under kejsarsnittet, defibrillera igen när barnet är ute Kom ihåg att; Efter v 20 trycker livmodern på de stora kärlen och försämrar återflödet till hjärtat Vid graviditet förändras kvinnans fysiologiska förhållanden; ökad hjärtminutvolym och ökad syrgaskonsumtion Ökad acidosbenägenhet, ge 100 ml Tribonat tidigt, passerar ej över till fostret Sectio utförs för att rädda mammans liv Arbeta parallellt för att vinna tid! Fostret har max 2 minuters syrgasreserv vid cirkulationsstillestånd hos mamman 1

31 Handläggning av patient som inkommer med hjärtstopp M 20 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Inger Öhlund Handläggning av patient som inkommer med hjärtstopp Ambulanslarm: sök medicinjour *81*71400 sök narkosjour *81*71380 Narkosjour möter upp i ambulanshallen och tar vid behov över ventilering av patienten. Akutrummet: Ambulansrapport avges på akutrummet alla lyssnar samtidigt (läkare och vårdpersonal) Ambulanspersonal fortsätter med HLR/LUCAS tills rapport är given Efter rapport tar akutpersonalen över och fortsätter behandlingen Fortsatt defibrillering av ambulanspersonal möjliggör kontinuerlig dokumentation med LP 12:an Sjuksköterska/undersköterska: Sjuksköterska Läkemedel: Undersköterska: Narkosläkare: Medicinläkare: 1. Monitorera patienten (blodtryck, saturation) 2. Ge hjärtkompressioner om ej LUCAS 1. Fortsätt ge läkemedel enligt påbörjat AHLRbehandlingsprogram 3. Använd stoppur vid behov 4. Dokumentera fortlöpande på triagebladet 5. Ha kontroll på behandlingstiden Anhörigomhändertagande Ventilerar patienten. Arbetsledare 1. Övergripande behandlingsansvar 2. Överblicka behandlingssituationen (stå vid sidan) 3. Ordinera läkemedel vid behov 4. Besluta om fortsatt eller avslutande av behandling 5. Ha kontroll på blodtryck och saturation 6. Kontakt med/information till anhöriga Defibrillator och läkare ska medfölja vid tranport till Iva!

32 Handläggning vid inträffat hjärtstopp på akutmottagningen M 21 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Inger Öhlund Handläggning vid inträffat hjärtstopp på akutmottagningen AHLR Behandlingsprogrammet som sitter på väggen gäller! Personal 1 Konstatera hjärtstopp Larma på avdelningen och använd HLR-knappen på väggen! Ge hjärtkompressioner Personal 2 Ventilera med pocketmask. 15 liter O2 per minut Flytta patienten till ett akutrum vid behov Sjuksköterska defibrillering = Arbetsledare Förbered för defibrillering Defibrillera vid behov Sjuksköterska läkemedel Sätt PVK och koppla RingerAcetat Ge läkemedel enligt AHLR-program Dokumentation på triagebladet Defibrillator och läkare ska medfölja vid transport till Iva!

33 Akutmottagningen, klinikerna för Psykiatri, Medicin-Geriatrik, Kirurgi- Ortopedi, Anestesi-Operation-Iva, Primärvården samt Rehabcentrum Samarbetsrutin Skellefteå Lasarett. Handläggning av patient med långvarig (>3 månader), icke malign smärta på Akutmottagningen Skellefteå Publicerat: Reviderat: , , , M 19 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman, L-M Ericsson, Christina Sipola, Larsa Ruthström, C-G Olofsson, L-G Carlsson, Gunnar Engberg, Jonas Holm, Catrin Nygren Giltigt t o m: Version: 1:5 Nästa revisionsdatum: Till patienter med långvarig icke malign smärta ges på akutmottagningen aldrig opiater. Ej heller ges sk svaga opiater såsom kodein, dextropropoxifen, tramadol eller kombinationspreparat av typen Palladon Comp (hydromorfon). Som alternativ medicinering i injektionsform föreslås toradol och voltaren. 2. Benzodiazepiner ges aldrig på akuten till patienter med långvarig icke malign smärta där beroendeproblem anas. Även om ångest och/eller sömnproblem föreligger ges ej benzodiazepiner. 3. Om patienten inte godtar behandlingen, erbjuds inläggning. 4. Via psykiatriska kliniken kan varningsmeddelande angående drogberoende hos patient införas i Systeam Cross. Behandlingsansvarig läkare kontaktar psykiatriska kliniken för införande av varningsmeddelandet, samt ansvarar för att patienten informeras om att så sker. 5. Vid hemgång från akuten: Patienten informeras om att en kartläggning kommer att genomföras. Journalanteckning dikteras med förtur och kopia sänds till patientens familjeläkare/pal primärvård. Sammankallande till individuell vårdkonferens: PAL primärvård/familjeläkare ansvarar för att snarast sammankalla till en vårdkonferens. Vid behov tas kontakt per telefon. Om patienten saknar PAL primärvård/familjeläkare skickas remiss till patientens hälsocentral som då ansvarar för att vårdkonferensen sammankallas. Deltagare: Beroendeenheten, eventuellt kallas behandlande läkare på annan klinik och andra nyckelpersoner, samt patient och eventuella anhöriga. Mål: Att upprätta en individuell vårdplan. 6. Vid inläggning: Jourhavande läkare informerar patienten om att en noggrannare kartläggning av patientens problem måste genomföras och att ett vårdmöte kommer att sammankallas snarast. Sammankallande till vårdmöte: Ansvarig överläkare på vårdavdelning initierar första vårdmötet, och kan delegera till sjuksköterska på vårdavdelningen att sammankalla gruppen. När: Helst till påföljande dag, alternativt första vardag efter helg. Mötesformer: Personligt möte mellan sammankallade personer alternativt videokonferens. Deltagare: Ansvarig överläkare vid medicin- eller kirurg/ortopedkliniken, PAL primärvård alternativt privatläkare, samt beroendeenheten ska finnas representerade. Under mötet ska fortsättning i form av en individuell vårdkonferens för patienten planeras. Sammankallande till individuell vårdkonferens: PAL primärvård/familjeläkare ansvarar för att den individuella vårdkonferensen genomförs snarast. Deltagare: PAL primärvård/familjeläkare, beroendeenheten, patient och eventuella anhöriga. Andra nyckelpersoner kallas vid behov. Mål: Att upprätta en individuell vårdplan. G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_patienter med smärtproblematik.doc

34 7. Efter vårdmöte och/eller individuell vårdkonferens skickas läkarmeddelande angående reviderad akut handläggning av patienten till akutmottagningen. G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_patienter med smärtproblematik.doc

35 Rutinprover Medicin-Geriatrik M 6 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman Medicinrutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos Hjärtrutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-PK INR P-APT-tid P-Troponin T Vid trombolys: Blodgruppering och Bastest akut Trombosrutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-PK INR P-APT-tid Infektionsrutin 1 Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-CRP Infektionsrutin 2 Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-CRP P-PK INR P-APT-tid P- Alat P-ALP P-Asat P-LD P-Bilirubin total P-GT P-Lipas Blododling x 2 Vid sepsismisstanke: Blodgruppering och Bastest akut CVS-rutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-CRP P-PK INR P-APT-tid Vid trombolys: Blodgruppering och Bastest akut Intoxrutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos S-Alkoholer S-Salicylat S-Paracetamol Urinprov för drogscreening

36 Rutin för trombolysbehandling vid stroke M 7 Akutmottagningen Sida: 1 (2) PM utfärdat av: Carola Degerman Trombolysbehandling vid Stroke Ambulans: Akutsjuksköterska: Initial medicinsk bedömning av patienten Inlarmning och rapport till akutsjuksköterska angående patientens tillstånd Larmblanketten fylls i Rapport till primärjouren medicin Förberedelser: Strokemapp: Dokumentationsblad, provtagningsremisser, övervakningsschema, inskrivningssedel, ID-band Strokemapp läkare: NIH-skala (bedömningskriterier) Omhändertagande på akutmottagningen: 1. Anamnes och status (primärjour medicin) 2. Sök bakjour om kriterier för trombolys uppfylls 3. Meddela röntgenpersonalen 4. Monitorera patienten 5. SpO2 < 95% - ge O2 1 liter/minut 6. Två PVK i armvecken, varav minst en grön nål 1,2 mm 7. Provtagning enligt CVS-rutin 8. Blodgruppering, bastest skickas akut 9. Infusion Natriumklorid 1000 ml/12 timmar 10. EKG 12. Temp, vid behov ges Alvedon 13. Inskrivning 14. Meddela IVA när patienten går på röntgen. Ange patientens vikt 15. Transport till röntgen för datortomografi Telefonnummer till röntgen: Dagtid kl 07:40 16:05 telefon Jourtid kl 16:05 21:00 telefon alt sökare Nattetid sök röntgenpersonal enligt rutin G:\Akutsjukvården\Ledningssystem för Akutsjukvården\Rutiner för Akutmottagningar\Behandlingsriktliner (Akuten Skellefteå)\Behandlingsriktlinjer (word)\03_stroketrombolys.doc

37 Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning, Kirurgi 4. Kirurgi Aortaaneurysm Buksmärta, vuxen Gastrointestinal blödning Njursten Rutinprover kirurgi-ortopedi Testikelsmärta Trauma Urinstämma Ytlig brännskada Övervakning skalltrauma, vuxna och barn 1(1)

38 Misstänkt aortaaneurysm, primär handläggning M 16 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm Primärt omhändertagande vid misstänkt aortaaneurysm Anamnes och trigering enligt RETTS Monitorering och reevaluering enl RETTS Blodtrycksmätning; Smärta; Syrgasbehandling; Patientinformation; Intravenös infart; Vätska; Provtagning; Blodbeställning; EKG Smärtlindring; Röntgen; Transport; Båda armarna vid misstänkt thorakal aorta VAS-skattning, dokumentera värde och tidpunkt Grimma alternativt Oxymask beroende på tillståndet Fasta tills vidare Två grova perifera infarter Inf Ringer-Acetat. BT systoliskt = 100 mm/hg Höj inte blodtrycket.! Enl Bukrutin 2 + P-Troponin T vid röd prioritet Blodgruppering och Bastest akut 6 enheter ORH-negativt blod, varav 4 enheter akut Vid röd eller orange prioritet Enligt ordination Alltid övervakning på röntgen alternativt ultraljud/dt aorta på IVA IVA ansvarar Primärjour kirurg informerar alltid bakjour kirurg - därefter söks narkosjour Kontakt med kärlkirurg efter röntgenundersökning 1

39 Buksmärta, cirkulatoriskt stabil vuxen patient, omhändertagande O 20 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm Primärt omhändertagande av cirkulatoriskt stabil vuxen patient med buksmärta Anamnes, triagering och reevaluering enligt RETTS Smärta; Avklädning; Patientinformation; Omvårdnadsrond; Provtagning; Vätska; Smärtlindring/läkemedel; Lokalisation, VAS-skatta och dokumentera värde och tidpunkt Vid låga buksmärtor - byxor Fasta tills vidare Varje hel timme Enligt bukrutin 2. P-TroponinT om prio röd! Inf Ringer-acetat Enligt ordination Längd och vikt Bladderscan; EKG; Vid misstanke om urinretention Röd och orange prioritet samt vuxen >70 år, diabetes, läkarordination samt kvinna med hög buksmärta (galla) Observera! Pojke/ung man med låg buksmärta och kräkning - testis?

40 Gastrointestinal blödning, primärt omhändertagande M 13 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm Primärt omhändertagande vid gastrointestinal blödning Anamnes och triagering enligt RETTS Smärta; VAS-skattning, dokumentera värde och tidpunkt Provtagning; Enligt Bukrutin 2 Blodgruppering och/eller Bastest Reevaluering och monitorering enligt RETTS Syrgasbehandling; Patientinformation; Grimma alternativt Oxymask beroende på tillståndet Fasta tills vidare Pågående gastrointestinal blödning och allmänpåverkad patient Iv infart; Vätska; 2 gröna venflon. Infusion Ringer-Acetat 2000 ml med övertrycksmanchett Provtagning; Enligt Bukrutin 2 Blodgruppering och bastest akut Blodbeställning; 4 enheter erytrocytkoncentrat akut EKG; Beredskap för; Ventrikelsond KAD O RH-negativt blod, ordineras Inj Octistim, enligt ordination (finns på Iva) Inj Cyklokapron enligt ordination 1

41 Njurstenssmärta, omhändertagande O 22 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm Symtom Flanksmärta Rörelsekrävande intervallsmärta Illamående Kräkning I första hand bedömning av primärvårdsjour Primärt omhändertagande vid njurstenssmärta Anamnes, triagering och reevaluering enligt RETTS Differentialdiagnos aorta! Smärta; Smärtlindring; Lokalisation, VAS-skatta, dokumentera värde och tidpunkt Enligt ordination. Utvärdera VAS Provtagning; Enligt Bukrutin 1 Urinprov sparas för eventuell odling Bladderscan Längd och vikt 1

42 Rutinprover Kirurgi-Ortopedi M 17 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm Bukrutin 1 (t ex njursten, testikel, urinstämma, divertikulit, allmän buk) Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glucos P-CRP Blodgruppering och/eller Bastest Urinprov inkl gravtest på fertila kvinnor Bukrutin 2 (t ex akut galla, gallvägshinder, gastrointestinal blödning) Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glucos P-CRP P-PK INR P-APT-tid P- Alat P-ALP P-Asat P-Bilirubin total P-GT P-Lipas Blodgruppering och/eller Bastest Urinprov inkl gravtest på fertila kvinnor Commotiorutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glucos P-CRP P-PK INR P-APT-tid Blodgruppering och/eller Bastest Urinprov Ortopedrutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glucos P-CRP P-PK INR P-APT-tid Blodgruppering och/eller Bastest Urinprov Traumarutin Blodstatus P-Natrium P-Kalium P-Kreatinin P-Glukos P-CRP P-Alkoholer P-PK INR P-APT-tid P-Troponin T P- Alat P-ALP P-Asat P-Bilirubin total P-GT P-Lipas Blodgruppering och Bastest akut Urinprov inkl gravtest på fertila kvinnor.

43 Testikelsmärta, primärt omhändertagande O 24 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm OBS! Urakut läkarbedömning vid akut insättande smärta (< 2 dagar)! Längre anamnes - bedömning av primärvårdsjour i första hand kirurgjour i andra hand Symtom Akut smärta i scrotum och nedre delen av buken Testis är svullen och scrotalhuden rodnad Illamående och kräkningar Trauma mot scrotum Primärt omhändertagande av patient med testikelsmärta Anamnes, triagering och reevaluering enligt RETTS Smärta; VAS-skatta, dokumentera värde och tidpunkt Avklädning Patientinformation; Smärtlindring; Fasta tills vidare, samt förväntade vårdåtgärder Enligt ordination Provtagning; Bukrutin 1 Blodgruppering Intravenös infart Omvårdnadsrond; Varje hel timme 1

44 Akutmottagningen och Kir/Ort och An/Op/Iva Skellefteå Trauma, checklista förberedelse O 27 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Carola Degerman CHECKLISTA VID TRAUMAOMHÄNDERTAGANDE 1. Koordinator; larma traumateamet fördela arbetsuppgifter enligt rutin Arbetsorg på akutrum 2. Traumateamet; iordningställ övervakningsskåp kontrollera sug kontrollera intubationsutrustning dra in bår, lägg fram traumatransfer och glidplattor skriv ut etiketter ta fram klädsaxar 3. Förbered 2 varma Ringer-Acetat med trevägskran och ta fram övertrycksmanschett 4. Förbered läkemedel och märk sprutorna 5. Förbered provtagning enligt Traumarutin 9. Förbered vid behov; backar t ex KAD gipsning/suturering journal för oidentifierad patient bair-hugger 10. Alltid skyddsrock och handskar! 1

45 Urinstämma, primärt omhändertagande O 25 Akutmottagningen Sida: 1 (1) PM utfärdat av: Susanne Brandin, Jonas Holm I första hand bedömning av sjuksköterska, alternativt primärvårdsjour. Symtom Täta urinträngningar, små urinmängder Låga buksmärtor, ömhet och värk över urinblåsan Förvirring och oro Primärt omhändertagande vid urinstämma Anamnes, triagering och reevaluering enligt RETTS Bladderscan; >350 ml urin - sätt KAD Provtagning; Enligt Bukrutin 1 Urinprov sparas för eventuell odling Patientinformation; Skriftlig information om KAD (typ och nr) och skötselråd Behandlingsmeddelande 1

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö Version: 1.0 Skapad: 2012-09-15 Reviderad: 2014-04-15 Gäller tv, längst tom: 2015-04-15 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Cecilia Rogmark, Magnus Eneroth, Henrik Dyhre Dokumentinnehåll: Arbetsuppgifter

Läs mer

Traumaomhändertagande

Traumaomhändertagande Traumaomhändertagande Rev 2009-09-03 Traumaomhändertagande lasarettet Ljungby Målsättning Tre samtida multitrauma skall kunna tas om hand enligt nedanstående riktlinjer. Det direkta patientomhändertagandet

Läs mer

STEMI_akutmott_jourtid Upprättare Datum Sidnr Bertil Olsson 2008-12-02 1 (5) Thomas Pettersson 1.0

STEMI_akutmott_jourtid Upprättare Datum Sidnr Bertil Olsson 2008-12-02 1 (5) Thomas Pettersson 1.0 Bertil Olsson 2008-12-02 1 (5) RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV INKOMMANDE PATIENTER MED misstänkt ST-höjningsinfarkt ()/ nytillkommen vänstergrenblock(lbbb) Helgfria måndagar-torsdagar 16:00-08:00 och

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg

/(\ inspektionen för vård och omsorg /(\ inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2016-02-24 Dnr 8.1.1-20976/2014 1(5) A v delning Mitt Hälso- och sjukvård, HS l hans.rudstam@ivo.se Region Gävleborg län Vårdgivare Region Gävleborg, Gävle sjukhus,

Läs mer

Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam

Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam 2008-12-11 Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam INLEDNING Denna manual har arbetats fram för att ligga som grund för omhändertagandet av svårt skadade patienter

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

LOKAL ANVISNING till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

LOKAL ANVISNING till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Identifiering, gömda flyktingar, 2016-03-01 papperslösa, ID-band Utfärdande

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Hjärtstopp Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Innehåll Hjärtstopp (bakgrund-hjärtstoppsregistret) Hjärtstopp på DS Nya riktlinjer 2011 Defibrillator och mediciner

Läs mer

Höftfrakturlinjen SUS - Lund

Höftfrakturlinjen SUS - Lund Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 2014-11- 24 Gäller tv, längst tom: 20150415 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: My von Friesendorf Dokumentinnehåll:Arbetsuppgifter höftfrakturlinjen

Läs mer

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal Sida 1 (6) 2015-06-08 Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal vid förändring av patients hälsotillstånd samt överföring till annan vårdinrättning MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen,

Läs mer

En grundläggande handbok till AmbuLink

En grundläggande handbok till AmbuLink En grundläggande handbok till AmbuLink Handboken uppdateras kontinuerligt på www.vgregion.se/ambulink. Undvik därför att spara eventuellt utskrivna handböcker. Var noggrann med senaste dokumentdatum! 2011-03-16

Läs mer

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår VÅRD- PROGRAM Knäledsplastik Dnr Version 1:11 Gäller för: Framtagen av/datum: Kirurg/ortopedkliniken Klas Hellgren,öl/Björn Albrektsson,öl/Sara Axelsson,ssk/2005-04-01 Godkänd av/datum: Henrik Jonsson/Verksamhetschef

Läs mer

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi 1 (6) ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi Kontinuerlig epiduralanestesi kan med fördel utnyttjas vid behov av postoperativ smärtlindring. För att underlätta för vårdavdelningarna

Läs mer

Säker traumavård självvärderingsformulär

Säker traumavård självvärderingsformulär Säker traumavård självvärderingsformulär Patientfall A Fallbeskrivning som främst syftar till att värdera prehospital verksamhet, larmkedjor, säkrande av A och B problem, samt tidig handläggning på akutmottagning.

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus Vårdrutin 1 (5) Utgåva: 1 Godkänd av: Verksamhetschef 2012-03-01 2015-03-01 Utarbetad/reviderad av: Eric Rinstad Wolmer Edqvist Lena Emanuelsson Revisionsansvarig: Ambulansöverläkaren Ev. diarieinr: Version

Läs mer

Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell

Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell Metoden för vårdbehovsmätning är tänkt att spegla de resurser som behövs för att erbjuda den enskilde god vård i särskilt boende för äldre personer. Aktivitetsförmågan

Läs mer

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Sid 1(8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Språket

Läs mer

Vård i samverkan kommunerna - primärvården

Vård i samverkan kommunerna - primärvården 1 Hemvårdsenheten Reviderad 2009-04-29 Birgitta Mogård Verksamhetschef Vård i samverkan kommunerna - primärvården Riktlinjer för samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor vid särskilda boenden i Uppsala

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086 Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086 Socialstyrelsen Enheten för Krisberedskap Att: Jonas Holst 2006-12-29 Redovisning av enkätresultat Information från ambulans vid daglig verksamhet och katastrof

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia.

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia. Totalt 17p. Som primärjour på ett länsdelssjukhus ca sju mil från universitetsstaden blir Du sökt av en sjuksköterska kl 22.15. Man har mottagit ett EKG från ambulansen, det gäller en 73-årig kvinna med

Läs mer

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram)

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Vecka Besök Screening Riktade åtgärder 0-para Fler-para (Var god se sid 2) Vecka 6-12, två Barnmorskebesök. ABCD-inskrivning

Läs mer

Rutiner på Klinisk kemi i Skåne vid misstänkt viral hemorragisk feber (VHF), MERS, H5N1

Rutiner på Klinisk kemi i Skåne vid misstänkt viral hemorragisk feber (VHF), MERS, H5N1 2015 09 23 08 1(5) Instruktion Godkänd av: Rutiner på vid misstänkt viral hemorragisk feber (VHF) Säkerhetslaboratoriet Rutiner på i Skåne vid misstänkt viral hemorragisk feber (VHF), MERS, H5N1 Prover

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Antagen i socialnämnden 2009-05-05 69 Denna riktlinje är framtagen tillsammans med flertalet av medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 7

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 7 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 7 Innehållsansvarig: Eija Hinkkanen, Barnmorska, Gynekologisk mottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (eijhi); Ida Giltig från: 2014-12-05 Lindahl,

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Nu blir det repetition av baskunskaper

Hälsa Sjukvård Tandvård. Nu blir det repetition av baskunskaper Nu blir det repetition av baskunskaper Bakomliggande fysiologi i METTS vitalparametrar A= Luftväg B= Andning C= Cirkulation D= CNS E= Temp. Vilken/vilka parametrar faller ut och signalerar vilket/vilka

Läs mer

Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats.

Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats. 2014-12-02 4 1(7) Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats. Definition direktinläggning Inläggning på akutgeriatrisk vårdplats av multisjuk äldre patient i

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Handlingsprogram Kvinnofrid

Handlingsprogram Kvinnofrid 1 (13) Gotlands kommun (13) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Hälso- och sjukvårdens ansvar...3 Bemötande av våldutsatta kvinnor...3 Upptäcka och identifiera misshandel...5 Medicinskt omhändertagande och

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Öppet spår alla vinner i långa loppet

Öppet spår alla vinner i långa loppet Öppet spår alla vinner i långa loppet Ett samordningsprojekt mellan Ambulans och Prehospital Akutsjukvård vid SU och Primärvårdsområde Hisingen, Göteborg Jörgen Thorn, Verksamhetschef, Vårdcentralen Biskopsgården

Läs mer

Akuta kejsarsnitt. Ove Karlsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Akuta kejsarsnitt. Ove Karlsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Akuta kejsarsnitt Ove Karlsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kollega, 1 gravida, 0 para Svår preeklampsi, har EDA, lågt TPK CTG allvarlig bradykardi, vad göra? 1. Larmsnitt 2. Akut snitt - brådskande

Läs mer

Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall

Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall 1 Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall * Ring jourhavande läkare, som ska inställa sig inom 30 minuter för att konstatera dödsfallet. Notera klockslaget då patienten avled. * Kontakta

Läs mer

Abort före graviditetsvecka 12

Abort före graviditetsvecka 12 Kvinnoklinikerna i, Kvinnokliniken Första kontakten med kliniken Patienten som överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska. Det är då viktigt att känna av hur många

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Anamnes och vitalparametrar

Anamnes och vitalparametrar Patientfall 1 76 årig kvinna som söker för sveda vid miktion och lågt sittande buksmärtor av lättare karaktär. Ringde igår och fick tid till idag. Dottern medföljer, de sitter nu i väntrummet då hon plötsligt

Läs mer

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus Bakgrund införde hösten 2009 ett gemensamt triagesystem RETTS (Medical Emergency Triage

Läs mer

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn:

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn: Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård 10 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Amb05 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande patienter med eller utan stöd av MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp)

SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande patienter med eller utan stöd av MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp) Ansvariga författare: Per Hederström, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 5.0 Fastställt: 2009-02-27 Gäller från: 2009-01-01 SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Du är välkommen att göra din praktik hos oss på Hjärt-Lungkliniken, avdelning 12. Vi finns i L-huset våning 2.

Du är välkommen att göra din praktik hos oss på Hjärt-Lungkliniken, avdelning 12. Vi finns i L-huset våning 2. Bästa student! Du är välkommen att göra din praktik hos oss på Hjärt-Lungkliniken, avdelning 12. Vi finns i L-huset våning 2. Vår del av kliniken består av flera enheter: Vårdavdelning 12 Lungmottagning

Läs mer

Händelseanalys. Datum: 2014-04-09. Barnet avlider under förlossning. November 2013. Analysledare:

Händelseanalys. Datum: 2014-04-09. Barnet avlider under förlossning. November 2013. Analysledare: Datum: 2014-04-09 Händelseanalys Barnet avlider under förlossning November 2013 Analysledare: MB, KW Område Barn- och kvinnosjukvård Västra Götalandsregionen 1 Sammanfattning Syftet är att identifiera

Läs mer

Hypertoni och graviditet

Hypertoni och graviditet Kvinnokliniken i Norrköping Hypertoni och graviditet 1(5) Hypertoni och graviditet Kronisk hypertoni och graviditet Definition: Hypertoni som har förelegat före graviditeten eller har diagnostiserats före

Läs mer

BESLUT. Ärendet Lex Maria-anmälan angående läkemedelsförväxling.

BESLUT. Ärendet Lex Maria-anmälan angående läkemedelsförväxling. Socialstyrelsen BESLUT 2012-11-28 Dnr 9.3.1-27025/2011 1(5) T/Region Sydväst/Sek4 Agneta Resare agneta.resare@socialstyrelsen.se Västra Götalandsregionen Tillsynsärenden Regionens Hus, Diariet 542 87 Mariestad

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Del 1_6 sidor_25 poäng

Del 1_6 sidor_25 poäng Del 1_6 sidor_25 poäng 1. Du är läkare på anestesikliniken UAS och tjänstgör på centraloperation. Morgondagens uppgift blir att ge anestesi till en patient med pankreascancer som ska genomgå en öppen pankreatikoduodenektomi

Läs mer

Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige

Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige Inledning Patienter med svår sepsis eller septisk chock är relativt vanliga på våra sjukhus och framförallt på våra intensivvårdsavdelningar.

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

BEHANDLINGS RIKTLINJER

BEHANDLINGS RIKTLINJER BEHANDLINGS RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Akutmottagning Umeå Akutsjukvården i Västerbotten Innehållsförteckning 1. Allmänt Blödning och blödningsersättning Direktintag från akutmottagningen

Läs mer

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för vård i livets slutskede Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård

Dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Fastställd: 2001-10-15 2014-05-27 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Innehållsförteckning Dödsfall inom kommunal hälso-

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

7. Svar: kontakt med koronarangiografi lab läkare då patienten behöver genomgå akut PCI. (1p)

7. Svar: kontakt med koronarangiografi lab läkare då patienten behöver genomgå akut PCI. (1p) FACIT - DX1 HT15 2015-10-13 MEQ 1. Svar: hjärtstopp. Pulskontroll ingår ej. (2 p) 2. Svar: Larma (mottagningspersonal för hämtning av defibrillator, akut vagn samt larma akuta teamet på sjukhuset), starta

Läs mer

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemvård.

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemvård. Malmö Stadsdelsförvaltningar Trelleborgs kommun Fastställd: 2001-10-15 Reviderad: 2007-09-12 Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemvård. Bakgrund: Det finns ett antal regelverk som styr hur döden ska fastställas

Läs mer

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa PM GYN 2011 1(5) Reproduktiv Hälsa Inducerad abort Datum: 2009-08-01 Reviderat 2011-01-01 Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa Abortprocessen Telefonrådgivning Bokning

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

ViS - Vård i samverkan kommun - landsting

ViS - Vård i samverkan kommun - landsting ViS - Vård i samverkan kommun - landsting : Kommun(er): Uppsala Landstingsförvaltning(ar): Primärvården Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för vårdtagare i ordinärt boende inskrivna i hemvårdsenheten

Läs mer

HEJ. Johanna Berg, Underläkare, Akutmottagningen SUS Malmö

HEJ. Johanna Berg, Underläkare, Akutmottagningen SUS Malmö HEJ Johanna Berg, Underläkare, Akutmottagningen SUS Malmö Är tiden ur led? En dag på akuten Damen som älskade Maria Lang SSK från övervaket ringer. 83 år gammal, bor hemma, änka. Kommer med ambulans pga

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni på akuten Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni är en folksjukdom 27% av den vuxna befolkningen i Sverige har hypertoni (SBU) Hypertoni är den ledande orsaken

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, Läkarutbildningen termin 11, Pediatrik, Obstetrik & Gynekologi och Akuta verksamheter. Tentamen 2012-06-04.

Hälsouniversitetet i Linköping, Läkarutbildningen termin 11, Pediatrik, Obstetrik & Gynekologi och Akuta verksamheter. Tentamen 2012-06-04. SKRIFTLIG TENTAMEN 4 juni 2012 T11 Skrivningen består av följande fall Fall Totalt Delpoäng Pelle, 6 mån 18 p 3+1+2+3+3+2+4 Nyfött barn 23 p 2+1+3+1+3+1+3+1+1+2+2+3 Inga, 82 år 25 p 3+6+2+2+1+2+2+3+2+2

Läs mer

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Giltigt i 2 år från 2015-04-24 Sida 1 av 6 Bakgrund De blodbildande stamcellerna finns framför allt i benmärgen. En liten mängd cirkulerar

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Trombolys och trombektomi vid ischemisk stroke

Trombolys och trombektomi vid ischemisk stroke Regional medicinsk riktlinje Trombolys och trombektomi vid ischemisk stroke Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören efter remiss (HSD-D 3-2016) giltigt t o m mars 2018 Utarbetad av Strokerådet Syfte

Läs mer

ÅLDERSSTIGEN. Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN. Verksamhetsutvecklare

ÅLDERSSTIGEN. Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN. Verksamhetsutvecklare ÅLDERSSTIGEN Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN Verksamhetsutvecklare PER ÖRNINGE Ambulansöverläkare Göteborg >500 000 invånare

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

KODNUMMER.. MEQ B 25 poäng 1(8)

KODNUMMER.. MEQ B 25 poäng 1(8) KODNUMMER.. MEQ B 25 poäng 1(8) KODNUMMER. Du är AT-läkare på vårdcentral. Idag kommer Evert Karlsson 72 år på sitt första besök till vårdcentralen. Han har flyttat från en annan del av landet och du har

Läs mer

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning:

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning: MEQ fråga 2 ANNA, 30 ÅR 13 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Vägledning. För TIA registrering i Riksstroke Version 6.0

Vägledning. För TIA registrering i Riksstroke Version 6.0 Vägledning För TIA registrering i Riksstroke Version 6.0 Vägledning för TIA-registrering i Riksstroke Version 6.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2015-01-01 och därefter. Formulärets

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus

Läs mer

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken.

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Öppna tempkurva Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Förlossningsuppgifter är ifyllda på förlöst patient. Bläddra Långliggande

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.; beslutade den 25 juni 2009. (M) Utkom från trycket

Läs mer

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun 1(6) Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun Innehåll Detta häfte innehåller information för Dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Söderköpings kommun när Du behöver

Läs mer

Integrerande MEQ fråga DX1. Totalt 18 poäng. Anvisning:

Integrerande MEQ fråga DX1. Totalt 18 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ fråga DX1 Totalt 18 poäng Din skrivningskod: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

112. Intraosseös (IO) infart

112. Intraosseös (IO) infart 112. Intraosseös (IO) infart Informationsblad nr 112 Skapad januari 2012, ändrad 28 januari 2014 Syfte Att informera om när, hur och varför en Intraosseös (IO) infart sättes och användes. Genomförande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Ett gemensamt arbete mellan landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun Christina Mörk Hemvårdsenheten Läkarvård i hemmet till äldre multisjuka patienter Svårt

Läs mer

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemsjukvård.

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemsjukvård. Malmö stad Fastställd: 2001-10-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2010-04-29 Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemsjukvård. Det finns ett antal regelverk som styr hur döden ska fastställas

Läs mer

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:...

Läs mer

Din boj i psykiatribukten.

Din boj i psykiatribukten. Hej primärjour! Inför de första jourerna som primärjour psykiatri kan det kännas nervöst. Alla har vi läst psykiatrikursen men många av oss har inte träffat många människor med psykisk sjukdom. Men ta

Läs mer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2010-10-14 Samverkansnämndens rekommendationer och beslut

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Akut Hjärtsjuk i Skåne ) Rätt Vård Direkt Ambulanssjukvården Region Skåne Kamber, Region Skåne Reviderad 2004-03-09

Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Akut Hjärtsjuk i Skåne ) Rätt Vård Direkt Ambulanssjukvården Region Skåne Kamber, Region Skåne Reviderad 2004-03-09 Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Akut Hjärtsjuk i Skåne ) Rätt Vård Direkt Ambulanssjukvården Region Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Definitioner sid 2 Vision sid 3 Förord Bakgrund Mål SOS

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer