Traumaomhändertagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Traumaomhändertagande"

Transkript

1 Traumaomhändertagande Rev

2 Traumaomhändertagande lasarettet Ljungby Målsättning Tre samtida multitrauma skall kunna tas om hand enligt nedanstående riktlinjer. Det direkta patientomhändertagandet skall ske enligt de principer som ATLS, TNCC, ATSS och PHTLS bygger på. Traumaomhändertagandet beskrivs i två avdelningar där första avdelningen beskriver traumakedjan från olycksplats till IVA alternativt operation, den andra avdelningen innehåller beskrivning av traumaarbetet inom respektive enhet (interna planer). Första avdelning Traumalarm Larmkriterier är samma i Växjö och Ljungby. Lokala variationer kan före komma beträffande traumateamets sammansättning. Ambulanspersonal ska larma sjuksköterska på akutmott om en patient utsatts för trauma och uppfyller något av kriterierna i stort eller litet traumalarm. Traumalarm utlöses då någon patient är på väg till sjukhuset alternativt är på sjukhuset och något av nedanstående uppfylls. Ansvarig för att se till att traumalarm sker enligt rutin är sjuksköterska på akutmott. Kriterierna utgår från vuxen patient tänk på att larmkriterierna måste anpassas för barn. Stort traumalarm Stort trauma definition Potentiellt livshotande skador i en eller flera kroppsdelar eller risk för att dolda livshotande skador föreligger. Stort trauma är när något av följande kriterier uppfylls: 1. Vitala parametrar Påverkad luftväg Andningsfrekvens över 29 eller under 10 BT under 90 Puls under 50 eller över 120 Patient med RLS lika med eller mer än 3 Kraftigt smärtpåverkad patient OBS! Tänk på variationer för olika patientgrupper 2. Kliniska fynd Penetrerande skada i huvudet, hals, thorax, buk Kraftigt trubbigt våld mot skalle, buk eller thorax Instabil bäckenfraktur Extremitetspares Instabil bröstkorg 10 % brännskada eller inhalationsbrännskada Mer än en fraktur på långa rörben Amputationsskada ovan handled eller fotled Klämskador mot buk eller thorax Skott-, stick- eller explosionsskador Hänsyn ska tas till riskgruppspatienter och skademekanismen i bedömningen men utlösande av stort traumalarm sker inte enbart på sådana kriterier.

3 Litet traumalarm Definition litet traumalarm Inga livshotande skador finns eller misstänks, men patienten har varit utsatt för högenergivåld eller där mindre ej livshotande skador finns på patienten. Patienten ska mötas av ett mindre team. Primär eller sekundär undersökning enligt ATLS principerna ska göras omedelbart. Hittas störning i vitala parametrar, potentiellt livshotande skador eller misstanke om livshotande skada, ska larmets graderas upp till stort traumalarm. Litet traumalarm sker enligt följande kriterier: 1. Vitala parametrar ska vara normala BT över 90 Puls normal Andning normal i frekvens, djup och symmetri Vaken patient OBS! Tänk på variationer för olika patientgrupper. 2. Kliniska fynd Inga synliga eller misstänkta skador Mindre frakturer eller hudskador 3. Skademekanism Fall från höjd Barn mer än 3 ggr barnets längd, vuxna mer än 4 meter Trafikskador Fotgängare/cyklist påkörd 10 km/tim Mc-olycka eller motsvarande 30 km/tim Hastighet vid olyckan 70 km/tim Utkastad ur fordonet Död med passagerare Suttit i bil som rullat runt Föremål inträngande i passagerarhytten 30 cm Bilen sammantryckt 50 cm Riskpatienter Icke bältade vid trafikolycka Barn under 5 år Personer äldre än 60 år Gravida Hypotermi 32 grader Celsius Intoxikationer Annan försvårande sjukdom Vid litet traumalarm går larm till: Kirurgjour (via sökare, akutsökning) går till akutmottagning Sjuksköterska (akutmott) Undersköterska (akutmott)

4 Utlösande av stort traumalarm Ambulanspersonal meddelar ledningsansvarig sjuksköterska (LAS) per telefon att traumalarm skall utlösas. Antalet personer som skall omhändertas av traumateam skall klart anges. Vid fler än 1 person är det viktigt att sjukhuset får veta i vilken ordning patienterna kommer för att kunna prioritera och omfördela personal. Mottagande ledningsansvarig sjuksköterska utlöser lokalt larm via sökarsystem. Larm går till: Kirurgbakjour (kontaktas av primärjour) Går till akutmottagning Kirurgjour (via sökare, gemensamt traumanr) Går till akutmottagning Narkosläkare (via telefon 5171) Går till akutmottagning Narkossköterska (via sökare, gemensamt traumanr) Går till akutmottagning IVA-sköterska (via sökare, gemensamt traumanr) Går till akutmottagning Op-sköterska (larmas av ssk mottagning vid >2 traumapat) Larm går också till: Rtg (via telefon) Agerar enligt intern plan Lab (via telefon) Agerar enligt intern plan Larmande sköterska på akutmottagning agerar enligt aktionskort. Om inte kirurgens primärjour eller bakjour finns tillgängliga anlitas i första hand narkosjouren. Överlämnande från ambulans till traumateam Ambulanspersonal ansvarar för patienten tills rapport är lämnad till chef för traumateamet. Vid rapport skall alla i teamet lyssna. Rapporten lämnas av den som ansvarat för patienten under det primära omhändertagandet. Teamet samlas runt patienten inne på respektive rum med den som rapporterar vid huvudändan. Rapporten skall ta högst 1 minut. Efter den primära, orienterande rapporten tas ansvaret över av respektive teamledare. En kompletterande, mer ingående beskrivning av traumaförloppet lämnas till teamledaren så snart som möjligt. Inledning Kort inledning som inkluderar ålder, kön, namn, tidpunkt för olycka (hämtning) och huvudproblem. Beskrivning av olycksplatsen Vid olyckor skall man ge en kort beskrivning av olycksplatsen (eventuellt kompletterat med fotografi). Försök beskriv mekanismerna bakom olyckan. Tidigare sjukhistoria Ange allergier, aktuell medicinering och tidigare sjukdomar. Beskriv skada och/eller symtom Ta upp relevant information, (även avsaknad av symtom kan vara viktigt). Är informationen andrahandsinformation ange källa. Undersökningsfynd Ange allmäntillstånd, puls, blodtryck, andningsfrekvens och medvetandegrad, fortsätt med att ange fynd gjorda under primär och eventuell sekundär undersökning. Åtgärder Ange alla invasiva åtgärder som gjorts inkludera indikation och resultat. Monitorering Ange förändringar i patientens tillstånd under transporten. Uppfattning Avsluta gärna med en sammanfattande uppfattning om patientens problem. Frågor

5 Traumateam Kirurgbakjour kontaktar operation vid behov. Operationspersonalen bör så snart det gå frigöras för förberedande av eventuella operativa ingrepp. Vid omhändertagande av 2 skadade (2 traumateam) kallas även: Undersköterska narkos (kallas av narkossköterska) Vid omhändertagande av 3 skadade (3 traumateam) kallas även: Sköterska 2 akutmottagningen (kallas av sköterska akutmottagningen) Sköterska operation (kallas av akutmottagningen) Ambulanssköterska (stannar kvar efter rapport) Ambulansundersköterska (stannar kvar efter rapport) Primärjour medicin (kallas av primärjour kirurg) Sammansättning av traumateam vid omhändertagande av 1 skadad (teamledare understruken): Vid mer än ett team samtidigt kommer uppgifter för respektive funktion att variera något. OBS! Sköterska akutmott ansvarar för att samtliga patienter erhåller identitetsband så snart som möjligt. Team (vid 1 skadad) Kirurgbakjour Kirurgjour Narkosläkare SSK Narkos SSK IVA / SSK Akuten 2 SSK Akuten 1 USK Akuten Sammansättning av traumateam vid omhändertagande av 2 skadade Team 1 (akutrum vä) Narkosläkare SSK Akuten 1 USK Narkos Team2 (akutrum hö) Kirurgjour SSK Narkos SSK IVA/ USK Akuten Kirurgens bakjour har övergripande ansvar. SSK Akuten 2 assisterar båda teamen Anm 1. USK Narkos larmas av SSK Narkos. larmas av LAS (ledningsansvarig ssk) v b. Sammansättning av traumateam vid omhändertagande av 3 skadade Team 1 (akutrum vä) Team2 (akutrum hö) Team 3 "akutrum" kirmott Narkosläkare SSK IVA / SSK Akuten 2 USK Narkos Kirurgjour SSK Narkos USK Akuten Kirurgbakjour SSK Akuten 1 USK Ambulans Kirurgens bakjour har övergripande ansvar. Medicinjour assisterar vid behov samtliga team. SSK Akuten 2/SSK Operation assisterar alla teamen. Anm 2. USK Narkos larmas av SSK Narkos. SSK Operation larmas av SSK Akuten 1. larmas av LAS v b. SSK Akuten 2 larmas av LAS v b. Omhändertagande på akutmottagning Efter sekundär undersökning (i vissa fall även primär) bestämmer kirurgbakjour fortsatt strategi för varje patient och även prioriteringsordning. Kirurgbakjour informerar respektive teamledare (i förekommande fall) om sitt beslut.

6 Vid vidaretransport till röntgen, operation eller IVA skall funktionerna kirurgjour, narkosläkare och narkossköterska följa patienten. På Röntgenavdelningen skall traumateamets funktioner kirurgjour, narkosläkare och narkossköterska fortsätta ha ansvar för patienten. Avslut av teamarbete Teamets insats avslutas i samband med att patienten överflyttas till IVA, operation eller det att transport till annan vårdinrättning påbörjas. Insatsen kan också avslutas på anmodan av kirurgens bakjour. Efter teamet har avslutat sitt arbete bör man träffas (om möjligt) och gör en utvärdering av arbetet. Ledningsansvarig sjuksköterska är ansvarig för utvärderingen. Om något anmärkningsvärt framkommer vid denna utvärdering skall skriftlig rapport lämnas till traumagruppen. Dokumentation Journal Ambulansjournal påbörjas vid olycksplats och används tills patient övertas på akutrummet, därefter används akutjournalen till dess att patienten överflyttas till IVA, operation eller det att transport till annan vårdinrättning påbörjas. Traumauppföljning. Vid alla fall där traumateam aktiverats skall traumadokument ifyllas. Dokument för uppföljning av traumaarbete skall ifyllas, i nämnd ordning, av: - ambulanspersonal efter avlämnande till akutmott. - sjuksköterska akutmott efter avslutat teamarbete.

7 Andra avdelningen Ansvarsområden inom ambulansorganisationen Befattningshavare Besättningen tillsammans Sjukvårdsledaren Medicinskt ansvarig Sjukvårdsledaren Sjukvårdsledaren Medicinskt ledningsansvarig Sjukvårdsledaren i samråd med medicinskt ansvarig Sjukvårdsledaren Medicinskt ansvarig Ambulanspersonal i respektive ambulans Ambulanspersonal i respektive ambulans Sjukvårdsledaren Ansvarsområde På väg ut kontaktas SOS-alarm angående hur många enheter som är larmade. Kontrollera plats för olyckan, antal fordon, antal skadade, ev fastklämda, döda och så vidare. Bestäm vem som skall vara sjukvårdsledare (utmärkt med väst) och vem som tar hand om patienterna (medicinskt ledningsansvarig). Lämna genom vindrutan rapport till SOS-alarm. Kontrollera att området är säkert för personalen. Säkra upp med bilarna. Inventera och prioritera patienterna. Rapportera till sjukvårdsledaren. Tag kontakt med räddningsledaren för strategi i omhändertagandet av olyckan. Utse ev uppsamlingsplats för skadade, uppställning av katastrofvagn osv. Lämnar verifieringsrapport till SOS-alarm samt begär ev fler ambulanser. Kontakt sökes med bakjour kirurg. Utlös traumalarm via ledningsansvarig sjuksköterska (LAS) efter de indikationer som gäller. Vid fler än tre traumafall kontrollera vilka andra sjukhus som är aktuella. Dirigera tillströmmande ambulanser. Vem skall åka, vart skall ambulansen köra och om möjligt identitet på patienten (i samarbete med polisen). Fotografering av olyckan. Ett antal fotografier som speglar händelseförloppet och energin i olyckan skickas med första ambulans till sjukhus. Minst 5 fotografier, med första taget genom vindrutan. Behandla patienterna enligt PHTLS-principen på plats. Primär undersökning med immobilisering. Under transporten till sjukhus. Fortsätta med behandlingsprinciper enligt PHTLS. Monitorera, sätta infarter (ev koppla dropp), fortsatt syrgasbehandling, smärtlindring osv. Under transporten till sjukhus ringa och förvarna om ankomst. Kort rapport om patientens tillstånd. Dialog med räddningsledaren om uppföljning av arbetet på olycksplatsen med samtliga inblandad personal i direkt anslutning till olyckstilfället.

8 På röntgenavdelning Vid ankomst av patient kort rapport av teamledare, alla lyssnar. Undersökningar genomförs enligt följande (Här beslutas vilka undersökningar, i prioriteringsordning, som skall utföras rutinmässigt.) Röntgenundersökningar vid multitraumapatient DT Multitrauma (ingår DT hjärna, halsrygg, thorax och buk) Efter avslutad DT-undersökning förflyttas patienten till lab 1 för röntgen av ev extremiteter. På intensivvårdsavdelning Befattningshavare Sköterska med ansvar för traumasökaren Övrig personal på IVA Ansvarsområde Överlämnar patientansvar till övrig personal. Går till akutmott och deltar i traumateam. Tar med bärbar telefon och om möjlighet finns, informeras IVA angående ev förberedelser på IVA. Håller sig informerade om ev åtgärder och förberedelser som kan bli aktuella för IVA. Vid ankomst till IVA rapporterar teamledaren och samtliga i vårdteamet lyssnar. Överflyttning till IVA-säng sker efter ordination av ansvarig läkare.

9 Traumateam med 1 skadad Bakjour kirurg Chef i traumateamet Ansvar för prioritering och strategi Övergripande ansvar för omhändertagande och strategi Ta emot rapport från amb. personal Lämna rapport till övriga i teamet Ansvar för överflyttning från amb. bår till traumatransfer Informera samtliga anhöriga Rapport till op och rtg Ordinera röntgenmetod, trauma-ct el. ej Kirurgjour Primär och sekundär undersökning enl. ATLS Ordinera läkemedel, infusioner, ev. blod, prover, undersökningar Ansvara för och utföra olika ingrepp, thoraxdrän, laparocentes och friläggningar Skriver röntgenremiss, trauma-ct el. ej, efter samråd med bakjour kirurg Narkosläkare Fria luftvägar inkl. spinal kontroll Ordinerar infusioner och ev. blod Anlägger vb. CVK och artärnål Rapport till IVA SSK Narkos Kontrollera att övervakningsutrustning finns på plats Fria luftvägar inkl. spinal kontroll (om ej narkosläkare närvarande) Syrgasbehandling (10-12 l på mask med reservoar) Övervaka SpO2, AF, puls, bltr, CO2, GCS/RLS Ge ordinerade läkemedel SSK IVA el. SSK Akuten 2 grova PVK Traumaprover enl. färdigt paket i Cosmic och beställ blod vb. 2 varma Ringer-Acetat SSK Akuten 1 Sök traumateamet Skriv rapport från SOS/amb på whiteboardtavlan Säga till SSK akuten 2 i det fall IVA-SSK ej kan komma Öppna låsta skåp på akutrummet Sätt på takvärme Ansvar för att samtliga patienter får id-band Ansvara för dokumentation i traumajournal

10 USK Akuten Ta in traumavagn och transfer på akutrummet Dela ut aktionskort Ta in rullvagnar på akutrummet Klipp upp kläder Mät temp Sätt KAD enl. ordination Lämna blodprover till lab Gör patientbrickor till samtliga patienter Skriv in patienten i Cosmic Ring in op vb. (avgörs av teamledaren) Lämna besked till lab och rtg om de ej berörs av larmet (avgörs av bakjour kirurg) Samla in aktionskorten Traumateam med 2 skadade Bakjour kirurg Chef för traumateamen Ansvar för prioritering och strategi Övergripande ansvar för omhändertagande och strategi Ta emot rapport från amb.personal Lämna rapport till övriga i teamen Informera samtliga anhöriga Rapport till op och rtg Ordinera röntgenmetod, trauma-ct el. ej Traumateam 1 Narkosläkare Ledare i traumateam 1 Ansvar för överflyttning från amb. bår till traumatransfer Primär och sekundär undersökning enl. ATLS Ordinera läkemedel, infusioner, ev. blod, prover, undersökningar Ansvara för olika ingrepp, thoraxdrän, laparocentes, friläggningar, CVK och artärnål Skriva röntgenremiss, trauma-ct el. ej, efter samråd med bakjour kirurg Rapport till op, rtg, IVA Kontrollera att övervakningsutrustning finns på plats Fria luftvägar inkl. spinal kontroll Syrgasbehandling (10-12 l på mask med reservoar) Övervaka SpO2, AF, bltr, puls, CO2, GCS/RLS Ge ordinerade läkemedel SSK Akuten 1 Sök traumateamet Skriv rapport från SOS/amb. på whiteboardtavlan

11 Be ambulans SSK stanna i det fall IVA SSK ej kan komma Ringa in extra personal v b Öppna låsta skåp på akutrummet och sätt på takvärmen Ansvara för att samtliga patienter erhåller id-band 2 grova PVK Traumaprover enl. färdigt paket i Cosmic och beställ blod vb. 2 varma Ringer-Acetat Ansvara för dokumentation i traumajournal Skriva patienten i Cosmic USK Narkos Ta in traumavagn och transfer på akutrummet Klipp upp kläder Mät temp Lämna blodprover till lab Ansvarar för att KAD sätts enl. ordination Ring in op vb. (avgörs av teamledaren) Traumateam 2 Kirurgjour Ledare i traumateam 2 Ansvar för överflyttning från amb. bår till traumatransfer Primär och sekundär undersökning enl. ATLS Ordinera läkemedel, infusioner, ev. blod, prover, undersökningar Ansvara för olika ingrepp, thoraxdrän, laparocentes, friläggningar, CVK och artärnål Skriva röntgenremiss, trauma-ct el. ej, efter samråd med bakjour kirurg Rapport till op, rtg, IVA SSK Narkos Meddelar narkos USK Kontrollera att övervakningsutrustning finns på plats Fria luftvägar inkl. spinal kontroll Syrgasbehandling (10-12 l på mask med reservoar) Övervaka SpO2, AF, bltr, puls, CO2, GCS/RLS Ge ordinerade läkemedel SSK IVA el. 2 grova PVK 2 varma Ringer-Acetat Traumaprover enl. färdigt paket i Cosmic och beställ blod vb. Ansvara för dokumentation i traumajournal USK Akuten Ta in traumavagn och transfer på akutrummet Dela ut aktionskort Ta in rullvagnar på akutrummet Klipp upp kläder

12 Mät temp Sätt KAD enl. ordination Lämna blodprover till lab Gör patientbrickor till samtliga patienter Skriv in patienten i Cosmic Ring in op vb. (avgörs av teamledaren) Lämna besked till lab och rtg om de ej berörs av larmet (avgörs av bakjour kirurg) Samla in aktionskorten Traumateam med 3 skadade Traumateam 1 Narkosläkare Ledare i traumateam 1 Ansvar för överflyttning från amb. bår till traumatransfer Primär och sekundär undersökning enl. ATLS Ordinera läkemedel, infusioner, ev. blod, prover, undersökningar Ansvara för olika ingrepp, thoraxdrän, laparocentes, friläggningar, CVK och artärnål Skriver röntgenremiss, trauma-ct el. ej, i samråd med bakjour kirurg Rapport till op, rtg, IVA Kontrollera att övervakningsutrustning finns på plats Fria luftvägar inkl. spinal kontroll Syrgasbehandling (10-12 l på mask med reservoar) Övervaka SpO2, AF, bltr, puls, CO2, GCS/RLS Ge ordinerade läkemedel SSK IVA el. SSK Akuten 2 2 grova PVK Traumaprover enl. färdigt paket i Cosmic och beställ blod vb. 2 varma Ringer-Acetat Ansvara för dokumentation i traumajournal Ansvara för att skiva in patienten i Cosmic med hjälp av akutens USK/SSK USK Narkos Ta in traumavagn och transfer på akutrummet Klipp upp kläder Mät temp Lämna blodprover till lab Ansvarar för att KAD sätts enl. ordination Traumateam 2 Kirurgjour

13 Ledare i traumateam 2 Ansvar för överflyttning från amb. bår till traumatransfer Primär och sekundär undersökning enl. ATLS Ordinera läkemedel, infusioner, ev. blod, prover, undersökningar Ansvara för olika ingrepp, thoraxdrän, laparocentes, friläggningar, CVK och artärnål (med assistans av narkosläkare) Skriver röntgenremiss, trauma-ct el. ej, efter samråd med kirurg bakjour Rapport till op, rtg, IVA SSK Narkos Meddelar narkos USK Kontrollera att övervakningsutrustning finns på plats Fria luftvägar inkl. spinal kontroll Syrgasbehandling (10-12 l på mask med reservoar) Övervaka SpO2, AF, bltr, puls, CO2, GCS/RLS Ge ordinerade läkemedel 2 grova PVK Traumaprover enl. färdigt paket i Cosmic och beställ blod vb. 2 varma Ringer-Acetat Ansvara för dokumentation i traumajournal USK Akuten Ta in traumavagn och transfer på akutrummet Dela ut aktionskort Ta in rullvagnar på akutrummet Klipp upp kläder Mät temp Sätt KAD enl. ordination Lämna blodprover till lab Gör patientbrickor till samtliga patienter Skriv in patienten i Cosmic Ring in op vb. (avgörs av teamledaren) Lämna besked till lab och rtg om de ej berörs av larmet (avgörs av bakjour kirurg) Samla in aktionskorten Traumateam 3 Bakjour kirurg Ledare i traumateam 3 Ansvar för prioritering och strategi Övergripande ansvar för omhändertagande och strategi Informera samtliga anhöriga Ansvar för överflyttning från amb.bår till traumatransfer Primär och sekundär undersökning enl. ATLS Ordinera läkemedel, infusioner, ev. blod, prover, undersökningar Ansvara för olika ingrepp, thoraxdrän, laparocentes, friläggningar, CVK och artärnål (med assistans av narkosläkare)

14 Ordinera röntgenmetod, trauma-ct el. ej Rapport till op, rtg, IVA Kontrollera att övervakningsutrustning finns på plats Fria luftvägar inkl. spinal kontroll Syrgasbehandling (10-12 l på mask med reservoar) Övervaka SpO2, AF, bltr, puls, CO2, GCS/RLS Ge ordinerade läkemedel SSK Akuten 1 Sök traumateamet Skriv rapport från SOS/amb. på whiteboardtavlan Säga till SSK akuten 2 i det fall IVA-SSK ej kan komma Ring in extrapersonal vb. Öppna låsta skåp på akutrummet och sätt på takvärmen Ansavara för att samtliga patienter erhåller id-band 2 grova PVK 2 varma Ringer-Acetat Traumaprover enl. färdigt paket i Cosmic och beställ blod vb. Ansvara för dokumentation i traumajournal Skriv in patienten i Cosmic USK Ambulans Ta in bårvagn på akutrummet på KM Klipp upp kläder Mät temp Lämna blodprover till lab Sätt KAD enl. ordination

Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam

Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam 2008-12-11 Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam INLEDNING Denna manual har arbetats fram för att ligga som grund för omhändertagandet av svårt skadade patienter

Läs mer

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö Version: 1.0 Skapad: 2012-09-15 Reviderad: 2014-04-15 Gäller tv, längst tom: 2015-04-15 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Cecilia Rogmark, Magnus Eneroth, Henrik Dyhre Dokumentinnehåll: Arbetsuppgifter

Läs mer

STEMI_akutmott_jourtid Upprättare Datum Sidnr Bertil Olsson 2008-12-02 1 (5) Thomas Pettersson 1.0

STEMI_akutmott_jourtid Upprättare Datum Sidnr Bertil Olsson 2008-12-02 1 (5) Thomas Pettersson 1.0 Bertil Olsson 2008-12-02 1 (5) RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV INKOMMANDE PATIENTER MED misstänkt ST-höjningsinfarkt ()/ nytillkommen vänstergrenblock(lbbb) Helgfria måndagar-torsdagar 16:00-08:00 och

Läs mer

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:...

Läs mer

Säker traumavård självvärderingsformulär

Säker traumavård självvärderingsformulär Säker traumavård självvärderingsformulär Patientfall A Fallbeskrivning som främst syftar till att värdera prehospital verksamhet, larmkedjor, säkrande av A och B problem, samt tidig handläggning på akutmottagning.

Läs mer

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun 1(6) Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun Innehåll Detta häfte innehåller information för Dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Söderköpings kommun när Du behöver

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

Hjärtinfarkt. Katarina Eggertz 091012

Hjärtinfarkt. Katarina Eggertz 091012 Hjärtinfarkt Hjärtats blodförsörjning Hjärtmuskeln har en egen blodförsörjning från två kranskärl Dessa kommer direkt från stora kroppspulsådern där den lämnar vänster kammare Kranskärlen förgrenar sig

Läs mer

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall - åtgärder vid olycksfall och akut sjukdom - anvisningar för omhändertagande av elev som under skoltid insjuknar eller utsätts för olycksfall - allmänna åtgärder

Läs mer

Höftfrakturlinjen SUS - Lund

Höftfrakturlinjen SUS - Lund Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 2014-11- 24 Gäller tv, längst tom: 20150415 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: My von Friesendorf Dokumentinnehåll:Arbetsuppgifter höftfrakturlinjen

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL. Situation / Skademekanism: Bakgrund: Aktuellt: Rekommendation / larmnivå

TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL. Situation / Skademekanism: Bakgrund: Aktuellt: Rekommendation / larmnivå TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... Olyckstid::... Ankomst akutrum:... lämnar akutrum;... Ambulans:. Hkp:... Söker

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086 Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086 Socialstyrelsen Enheten för Krisberedskap Att: Jonas Holst 2006-12-29 Redovisning av enkätresultat Information från ambulans vid daglig verksamhet och katastrof

Läs mer

Dokumentnamn: Kirurgkliniken, Traumajour. Giltig fr.o.m. 2011-05-01

Dokumentnamn: Kirurgkliniken, Traumajour. Giltig fr.o.m. 2011-05-01 Kirurgens traumajour US (s. 97140) kontaktas av ledningsansvarig sjuksköterska(ls) på akutmottagningen. Benämningen Ledningsansvarig traumajour (medicinsk ansvarig) aktiveras i samband med alla beredskapslägen

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Publicerat för enhet: Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik Version: 14

Publicerat för enhet: Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik Version: 14 Publicerat för enhet: Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik Version: 14 Innehållsansvarig: Inger Bjurström, Vårdutvecklare, Intensivvårdsavdelning Norra Älvsborgs Länssjukhus (carbj2) Giltig från: 2018-10-29

Läs mer

Del 8_10 sidor_12 poäng

Del 8_10 sidor_12 poäng Du träffar Therese som är 38 årig som varit överviktig sedan barndomen. Hon har försökt med olika bantningsprogram utan att lyckas. Hon är bekymrad över sitt hälsotillstånd pga. en nyupptäckt diabetes

Läs mer

Traumavård i Värmland

Traumavård i Värmland Division opererande specialiteter Traumagrupp Värmland 2014-08-29 Dnr LK/121858 Traumavård i Värmland Version 3.00 Karlstad 2014-09-01 Göran Karlström Ordförande Traumagrupp Värmland Innehållsförteckning

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL

Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL Datum:... Beräknad ankomst:... Olyckstid:... Ankomst akutrum:... Ambulans Hkp Söker

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Antagen i socialnämnden 2009-05-05 69 Denna riktlinje är framtagen tillsammans med flertalet av medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Läs mer

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Transport Vilket färdmedel Rapport Vad bör ingå Vad bör opereras på turistort/hemort

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdprocesser Giltig fr.o.m: 2016-06-01 Faktaägare: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Fastställd av: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Gäller

Läs mer

Akuta kejsarsnitt. Ove Karlsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Akuta kejsarsnitt. Ove Karlsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Akuta kejsarsnitt Ove Karlsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kollega, 1 gravida, 0 para Svår preeklampsi, har EDA, lågt TPK CTG allvarlig bradykardi, vad göra? 1. Larmsnitt 2. Akut snitt - brådskande

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors.

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors. Händelse/Diarienr: 2010.01049 Sida 1(6) OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors. Utredare Myndighet Telefon Magnus Östlund Gästrike Räddningstjänst 026-179663 Medutredare Myndighet/Organisation

Läs mer

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige

Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige Inledning Patienter med svår sepsis eller septisk chock är relativt vanliga på våra sjukhus och framförallt på våra intensivvårdsavdelningar.

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus Vårdrutin 1 (5) Utgåva: 1 Godkänd av: Verksamhetschef 2012-03-01 2015-03-01 Utarbetad/reviderad av: Eric Rinstad Wolmer Edqvist Lena Emanuelsson Revisionsansvarig: Ambulansöverläkaren Ev. diarieinr: Version

Läs mer

Handläggning av stort trauma vid Västerviks sjukhus

Handläggning av stort trauma vid Västerviks sjukhus 2011-09-20 Handläggning av stort trauma vid Västerviks sjukhus Bengt Arvidsson Verksamhetschef Kirurg kliniken, Västerviks Sjukhus Innehållsförteckning 2 Målsättning och organisation 3-4 Traumaorganisation

Läs mer

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf RÖNTGENREMISSEN Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016 Lovisa Brydolf Anamnes Kliniska fynd Diagnos Undersökningsfynd Röntgenremissens uppbyggnad UNDERSÖKNINGSTYP/REMISSGRUPP: T ex Rtg, DT, MRT, Ultraljud,

Läs mer

Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall

Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall 1 Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall * Ring jourhavande läkare, som ska inställa sig inom 30 minuter för att konstatera dödsfallet. Notera klockslaget då patienten avled. * Kontakta

Läs mer

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15 Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid Läsåret 2014/15 INNEHÅLL INLEDNING sid 3 KRISSTÖDSGRUPPENS MEDLEMMAR sid 4 BEREDSKAPSPLAN: Om elev hastigt avlider eller blir skadad sid 5-6 Personals död sid 7

Läs mer

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit En 60 årig tidigare rökande kvinna söker på akutmottagningen på grund av andfåddhet. Hon behandlas med Enalapril pga högt blodtryck sedan 3 år tillbaka. Hon har besvärats

Läs mer

Röntgen vid trauma Gäller för: Region Kronoberg

Röntgen vid trauma Gäller för: Region Kronoberg Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Röntgen Giltig fr.o.m: 2018-05-09 Faktaägare: Karin Walde, specialistläkare Röntgenenheten Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2010 Sverige

Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2010 Sverige Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2010 Sverige Inledning Patienter med svår sepsis eller septisk chock är relativt vanliga på våra sjukhus och framförallt på våra intensivvårdsavdelningar.

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset 2011-11-22 Senast ändrad 2016-12-12 Akuta larm på Akademiska sjukhuset - en översikt av larmsystemet för akuta larm 1. ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER... 2 SCHEMATISK ÖVERSIKT... 2 2. LARMKATEGORIER...

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg

/(\ inspektionen för vård och omsorg /(\ inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2016-02-24 Dnr 8.1.1-20976/2014 1(5) A v delning Mitt Hälso- och sjukvård, HS l hans.rudstam@ivo.se Region Gävleborg län Vårdgivare Region Gävleborg, Gävle sjukhus,

Läs mer

Del 8_6 sidor_21poäng

Del 8_6 sidor_21poäng Del 8_6 sidor_21poäng Du arbetar som underläkare på akuten när sjuksköterskan Eva kommer och meddelar dig att ett larm är på väg in med ambulans. Eva ursäktar sig över larmrapporten, allt hon vet är att

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset Godkänt den: 2018-09-23 Ansvarig: Göran Günther Gäller för: Akademiska sjukhuset Innehåll Översikt larmkategorier och larmtyper...2 Schematisk översikt...2 Larmkategorier...3 Traumalarm...3 Akutlarm...4

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Hjärtstopp Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Innehåll Hjärtstopp (bakgrund-hjärtstoppsregistret) Hjärtstopp på DS Nya riktlinjer 2011 Defibrillator och mediciner

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset 2011-11-22 senast ändrad 2015-06-24 Akuta larm på Akademiska sjukhuset - en översikt av larmsystemet för akuta larm 1. ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER... 2 SCHEMATISK ÖVERSIKT... 2 2. LARMKATEGORIER...

Läs mer

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Undersökning av olyckor och räddningsinsatser

Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Område Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka Rv 41 Skene Larmnummer: 1367 Datum: 2011-07-19 Diarienummer:

Läs mer

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning. Skellefteå Räddningstjänst

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning. Skellefteå Räddningstjänst Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning Skellefteå Räddningstjänst Nå målet säkert! 11:7 Särskild försiktighet 2:1 Omsorg varsamhet & hänsyn 11:8 Andras säkerhet Trafiksäkerhetspolicy Räddningstjänsten

Läs mer

IVPA I Väntan På Ambulans. Anders Johansson, Vårdutvecklare i NU-sjukvården

IVPA I Väntan På Ambulans. Anders Johansson, Vårdutvecklare i NU-sjukvården Anders Johansson, Vårdutvecklare i NU-sjukvården Målsättning Organisation Utbildning Avtal Uppföljning Erfarenheter Forskningsprojekt Framtiden Målsättning med införandet av IVPA Korta tiden till första

Läs mer

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Ett gemensamt arbete mellan landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun Christina Mörk Hemvårdsenheten Läkarvård i hemmet till äldre multisjuka patienter Svårt

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.; beslutade den 25 juni 2009. (M) Utkom från trycket

Läs mer

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni på akuten Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni är en folksjukdom 27% av den vuxna befolkningen i Sverige har hypertoni (SBU) Hypertoni är den ledande orsaken

Läs mer

Minnesanteckningar AC gruppens möte 8 9 okt 2015, Kungsörstorp

Minnesanteckningar AC gruppens möte 8 9 okt 2015, Kungsörstorp Minnesanteckningar AC gruppens möte 8 9 okt 2015, Kungsörstorp Närvarande: AC från Uppsala, Örebro, Sörmland, Värmland, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. 1 Rapport från sommaren Gävleborg I Hudiksvall

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Riskanalys. Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8. Mars 2016

Riskanalys. Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8. Mars 2016 Riskanalys Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8 Mars 2016 2016-03-31 Handläggare Mikael Åsén Kvalitet- och patientsäkerhetsavdelningen 2016-03-31

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Kvinnoklinikerna Eksjö och Värnamo I teamet ingår: Eksjö: Annelie Nodén Maria Björk Inger Hansen Värnamo: Annette Johansson Ulla Mattsson Ewa Johansson - kontaktperson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2012-02-28 1(10) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2011 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm Sverige AB är en vårdgivare med verksamhet över hela landet vid 18 SOS-centraler. Enligt

Läs mer

Betygskriterier OSCE examination

Betygskriterier OSCE examination Institutionen för Omvårdnad Umeå Universitet Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 6 hp Betygskriterier OSCE examination Syftet med examinationen är att utifrån en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar.

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Revidering och komplettering 2010-11-10 och 2011-02-16 Beslut TKL 2011-03-11 Utvärderas senast 2012-12-01 Riktlinjer för samverkan avseende medicinska

Läs mer

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid?

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Med egenvård menas medicinering eller annan medicinsk åtgärd som utförs av icke medicinskt utbildad

Läs mer

Dokumentnamn: 4. Akutkliniken Akutmottagning Sekreterare. Giltig fr o m: 2011-06-01

Dokumentnamn: 4. Akutkliniken Akutmottagning Sekreterare. Giltig fr o m: 2011-06-01 Nattetid finns ingen sekreterare på akutmottagningen. Denna åtgärdskalender ska då följas av utpekad sjuksköterska efter direktiv från ledningsansvarig sjuksköterska akutmottagningen (LS). Dokumentera

Läs mer

Rutin vid bältesläggning

Rutin vid bältesläggning Rutin vid bältesläggning Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller en allmän skyldighet att erbjuda en god vård som skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda

Läs mer

RUTIN FÖR FALLPREVENTION

RUTIN FÖR FALLPREVENTION 2010-01-28 RUTIN FÖR FALLPREVENTION Antagen av Gränssnittsgruppen 2010-01-28 Bilagorna 2-6 finns i särskilt dokument (wordformat) med möjlighet till lokal anpassning. INLEDNING Fall är den vanligaste orsaken

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (8) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

Höftfrakturkedjor i Skåne är det möjligt? Tony Andersson KAMBER-Skåne 091013

Höftfrakturkedjor i Skåne är det möjligt? Tony Andersson KAMBER-Skåne 091013 Höftfrakturkedjor i Skåne är det möjligt? Tony Andersson 091013 Innehåll Bakgrund organisation och förutsättningar. Strategier och metod. Uppföljning av vårdkedjan, inklusions- och exklusionskriterier.

Läs mer

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Omvårdnadsbilagor Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Innehåll Bilaga 1...3 Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning,

Läs mer

Kirurgi. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi 7,5 hp Röntgensjuksköterskeprogrammet T3 HT 2011

Kirurgi. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi 7,5 hp Röntgensjuksköterskeprogrammet T3 HT 2011 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi 7,5 hp Röntgensjuksköterskeprogrammet T3 HT 2011 STUDIEHANDLEDNING Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi,

Läs mer

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal Sida 1 (6) 2015-06-08 Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal vid förändring av patients hälsotillstånd samt överföring till annan vårdinrättning MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen,

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Sammanfattning av Hospiteringsenkät

Sammanfattning av Hospiteringsenkät Sammanfattning av Hospiteringsenkät Om hospiteringsprojektet Inom Räddningstjänsten i Storgöteborg sker kompetensutveckling av ambulanspersonalen bl.a. genom hospitering 2 veckor/år på något av de tre

Läs mer

SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande patienter med eller utan stöd av MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp)

SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande patienter med eller utan stöd av MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp) Ansvariga författare: Per Hederström, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 5.0 Fastställt: 2009-02-27 Gäller från: 2009-01-01 SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Buss i dike

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Buss i dike Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Buss i dike Sammanfattning av händelsen En dansk turistbuss på väg till Idre med ungdomar kommer för långt ut på vägkanten och bussen skär ned i diket.

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Informationsträff för piloter Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Avvikelsemodulen Avvikelse på missad medicin, ingen SSK var med på meddelandelistan. Vilka får meddelande om avvikelsen? Avvikelser ska

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Triage - vad sker när kriterierna ändras? Dr Fredrik Linder Sektionen för akutkirurgi och trauma Akademiska sjukhuset

Triage - vad sker när kriterierna ändras? Dr Fredrik Linder Sektionen för akutkirurgi och trauma Akademiska sjukhuset Triage - vad sker när kriterierna ändras? Dr Fredrik Linder Sektionen för akutkirurgi och trauma Akademiska sjukhuset Jävsdeklaration Inga ekonomiska bindningar att redovisa Nationella traumalarmskriterier

Läs mer

Traumatologi Pelle Gustafson Trauma / Tumörsektionen Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Traumatologi Pelle Gustafson Trauma / Tumörsektionen Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Pelle Gustafson Trauma / Tumörsektionen Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund En solig tisdagsförmiddag i mars: - en 42-årig kvinna är på väg in till mottagningen - hittad 10 meter från sin

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

Krishanteringsplan för Täfteå IK

Krishanteringsplan för Täfteå IK Krishanteringsplan för Täfteå IK 1. Inledning Att vara aktiv i en idrottsförening, exempelvis som idrottsledare eller ledamot i styrelse, innebär ett stort ansvar för andra människor, inte minst barn och

Läs mer

112. Intraosseös (IO) infart

112. Intraosseös (IO) infart 112. Intraosseös (IO) infart Informationsblad nr 112 Skapad januari 2012, ändrad 28 januari 2014 Syfte Att informera om när, hur och varför en Intraosseös (IO) infart sättes och användes. Genomförande

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp. Cancer i urinvägar

Standardiserat vårdförlopp. Cancer i urinvägar Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinvägar Blåscancer I Sverige upptäcks ca 2400 nya fall av tumör i urinblåsan/år. Ca 250 fall av tumör i övriga urinvägar (njurbäcken, uretär, uretra). Inom VGR ca

Läs mer

Förbättra patientflödet på Astrid Lindgrens Barnakut. Varför och Hur?

Förbättra patientflödet på Astrid Lindgrens Barnakut. Varför och Hur? Förbättra patientflödet på Astrid Lindgrens Barnakut Varför och Hur? Långa väntetider resulterar i Ilska Oro Frustration Missnöje Våld! Väntande familjer är tid- och resursslukande Tid som ägnas åt väntande

Läs mer

Sammanfattning nuvarande sjuktransport och ambulansorganisation samt framtida förslag...1

Sammanfattning nuvarande sjuktransport och ambulansorganisation samt framtida förslag...1 Sammanfattning nuvarande sjuktransport och ambulansorganisation samt framtida förslag...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...3 2 Metod...3 2.1 Beskrivning liggande sjuktransporter...3 2.2 Beskrivning

Läs mer

Sjukvårdspersonalen i akutbilarna har hög medicinsk kompetens. Oftast ingår en anestesisjuksköterska

Sjukvårdspersonalen i akutbilarna har hög medicinsk kompetens. Oftast ingår en anestesisjuksköterska Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 1(20) Övergripande regional katastrofplan a ens termer och begrepp Bilaga B akutbil alarmering ambulans ambulanslarm ambulanssjukvård ARCC ATLS bil bemannad med

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Ansvar Ansvar: MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att det finns säkra rutiner för läkemedelshantering och delegering och att de är kända Sjuksköterska

Läs mer

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn:

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn: Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård 10 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Amb05 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Vårdbegäran Protokoll

Vårdbegäran Protokoll Rapportera data om Vårdbegäran till SIR Vårdbegäran Protokoll Förnyad kontakt innebär ett fortsatt konsultativt ansvar medan patientansvaret ligger kvar på avdelningens läkare och sköterskor till dess

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

Akuta medicinska larm vid SÄS Borås

Akuta medicinska larm vid SÄS Borås 2015-03-18 9485 1 (16) Sammanfattning I syfte att höja patientsäkerheten har denna riktlinje för akuta medicinska larm (AML) tagits fram för att ligga till grund för sjukhusets arbete med AML. Riktlinjen

Läs mer

Höftprocessen Landstinget i Östergötland Östra distriktet.

Höftprocessen Landstinget i Östergötland Östra distriktet. Vrinnevisjukhuset en Landstinget i Östergötland Östra distriktet Detta är ett övergripande PM för patienter med misstänkt höftfraktur i östra länsdelen Alla patienter med misstänkt höftfraktur handläggs

Läs mer

Tertiary Trauma Survey (TTS)

Tertiary Trauma Survey (TTS) Godkänt den: 2017-02-27 Ansvarig: Fredrik Linder Gäller för: Akademiska sjukhuset Vad är? En strukturerad undersökning och genomgång av en multitraumapatient efter initial resuscitering och stabilisering.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-14 Annika Hull Laine, centrumchef för barn- och kvinnocentrum Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Fördjupad. olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668

Fördjupad. olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668 Räddningstjänsten Karlstadsregionen Fördjupad Datum Dnr olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668 Anledning till undersökningen: På tisdagen den 30 november kolliderar ett av räddningstjänstens fordon

Läs mer

Dokumentnamn: 2. Akutkliniken Akutmottagning Ledningsansvarig sjuksköterska. Giltig fr o m:

Dokumentnamn: 2. Akutkliniken Akutmottagning Ledningsansvarig sjuksköterska. Giltig fr o m: Dokumentera åtgärder med klockslag. Åtgärdskalendern kan användas för dokumentation. Kirurgbakjour larmas av enligt PM på Akutmottagningen. Åtgärd Klockan/ signatur 1. Vid begäran av sjukvårdsgrupp - larma

Läs mer

Händelseanalys Upprepade doser av infusion Zometa till patient med nedsatt njurfunktion.

Händelseanalys Upprepade doser av infusion Zometa till patient med nedsatt njurfunktion. Datum: 2013-03-28 Händelseanalys Upprepade doser av infusion Zometa till patient med nedsatt njurfunktion. Februari 2012 Analysledare: Verksamhetsutvecklare Område Medicin, NU-sjukvården Västra Götalandsregionen

Läs mer

Delrapport Projekt Sårvård/Madrasser

Delrapport Projekt Sårvård/Madrasser /Madrasser Startdatum 2007-01-01 Beställare Marita Everås ledare Agneta Ericsson Utförare, 2 1. Sammanfattning... 3 3. Uppdrag och organisation... 6 4. Syfte... 6 5. Mål... 6 6. Målgrupp... 7 7. Metod

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 10 april 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

TRAUMAKOMPENDIUM Initialt omhändertagande av traumapatienter

TRAUMAKOMPENDIUM Initialt omhändertagande av traumapatienter TRAUMAKOMPENDIUM Initialt omhändertagande av traumapatienter Detta kompendium ska fungera som en hjälp och checklista för jourhavande läkare som handlägger traumapatienter vid Akademiska Sjukhuset Riktlinjerna

Läs mer