Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 7"

Transkript

1 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 7 Innehållsansvarig: Eija Hinkkanen, Barnmorska, Gynekologisk mottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (eijhi); Ida Giltig från: Lindahl, Sektionsledare, Gynekologisk mottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (idali1); Ingrid Almskog Mandelman, Verksamhetschef bitr, Kvinnoklinik läkare (ingal) Godkänt av: Ingrid Almskog Mandelman, Verksamhetschef bitr, Kvinnoklinik läkare (ingal) Giltig till: Allmänt... 2 Indikationer... 2 Kontraindikationer... 2 Rh-profylax... 2 Handläggning vid tidig medicinsk abort t.o.m v Läkarbesök... 3 Mifegyne-behandling... 4 Cytotec-behandling... 4 Cytotec-behandling i hemmet... 5 Läkemedel till kvinna som genomför medicinsk abort i hemmet... 5 Efterkontroll hos sjuksköterska på mottagning... 6 Efterkontroll hos sjuksköterska på telefon... 6 Handläggning medicinsk abort vecka 9+1 vecka Läkarbesök... 6 Mifegyne-behandling... 7 Cytotec-behandling... 7 När graviditetsvävnaden kommit ut... 7 Handläggning medicinsk abort vecka 12+1 vecka Läkarbesök... 8 Mifegyne-behandling... 8 Cytotec-behandling... 9 När fostret kommit ut (10)

2 Allmänt Medicinsk abort genomförs i två steg. Man förbehandlar med tablett Mifegyne som är ett antiprogesteron, samt behandlar sedan med ett prostaglandin som ges vaginalt. Mifegyne blockerar gulkroppshormonreceptorer i endometriet och myometriet och leder till cervixuppmjukning, cervixdilatation samt embryoavstötning. Dessutom ökar Mifegyne myometriets känslighet för den myometriesammandragande effekt som prostaglandin har. Kombinationen Mifegyne + prostaglandin givet innan graviditetslängden överskridit 63 dagar = 9 veckor, leder i 95% av fallen till fullständig abort. Vid 2:a trimester - abort förkortar Mifegyne i kombination med prostaglandin förloppet, jämfört med när enbart prostaglandin användes. Indikationer Avbrytande av tidig graviditet (max 9 veckor) i kombination med Cytotec. Avbrytande av 2:a trimestergraviditet, i kombination med Cytotec (alternativt Cervagem). Kontraindikationer Mot Mifegyne: Mot prostaglandin: Mot metoden: Binjurebarkinsufficiens, långvarig kortisonbehandling. Överkänslighet mot prostaglandin. Ökad blödningsbenägenhet, Waran-behandling. Försiktighet tillråds Med prostaglandin (gäller Cervagem men ej Cytotec) vid följande tillstånd: Obstruktiv lungsjukdom Vanerökande kvinnor över 35 år (risk för coronarspasm) Lever-/njurinsufficiens Ärrbildning i livmodern av sådan art att det finns risk för uterusruptur Rh-profylax Vid medicinsk abort ges detta till Rh-negativ kvinna med graviditet mer än 9 veckor + 0 dagar, var god se PM om Rh-profylax: er vid givande av Anti-D. 2 (10)

3 Handläggning vid tidig medicinsk abort t o m v Läkarbesök Abortrådgivning inklusive gyn-undersökning med ultraljudsdatering, klamydiaodling, vaginosbedömning och preventivmedelsrådgivning. Ultraljudsdatering: Om ingen hinnsäck ses vid ultraljud och inga ultraljudsmässiga eller kliniska fynd talar för ektopisk graviditet eller spontan abort görs graviditetstest. Vid positivt graviditetstest fullföljs aborten utan fördröjning. Ta ett S-HCG i anslutning till abortens genomförande och ta ett nytt S-HCG en vecka senare (vid besök hos sjuksköterska eller på vårdcentral). Information om hur/var kvinnan kan nås måste finnas i journalen. Ordinerande läkare/dagjour/avdelningsläkare bedömer svaret och tar ställning till om åtgärd behövs eller ej och ansvarar för att patienten får denna information. Sedvanlig journalanteckning i Abortmallen eller med diktat görs av läkaren som dessutom själv direkt fyller i läkemedelsordination i Ordinationsblad för medicinsk abort i Melior. Riskbedömning, medicinskt och ur ett patientsäkerhetsperspektiv, till om hemabort är möjlig. Muntlig och skriftlig information ges till kvinnan. Kuratorskontakt erbjuds, obligat till kvinna <18 år, se PM gravida under 18 år. Hb, blodtryck och hälsodeklaration. MRB-odling enligt riktlinjer. Mottagningssjuksköterskan ordnar tider för Mifegyne-besök, Cytotec-besök samt efterkontroll och ger patienten muntlig och skriftlig patientinformation (finns särskild patientinformation). Barnmorskeledd verksamhet - riktlinjer Barnmorska som genomgått certifiering för abortrådgivning inklusive certifiering för ultraljudsdiagnostik kan självständigt handlägga abortsökande kvinnor för abortrådgivning. Följande patienter kan bokas för ett besök till barnmorska: Kvinnor som redan vid telefonkontakt uttrycker att de vill göra en medicinsk abort. Kvinnan får inte ha gått längre i sin graviditet än till vecka (enligt certifiering). Kvinnan får inte lida av någon interkurrent sjukdom, ska inte stå på några mediciner och inte ha några riskfaktorer vad gäller att genomföra abort. Kvinnan ska inte ha några kända uterusmissbildningar. Besöket hos barnmorskan genomförs på samma sätt som läkarbesök och i enlighet med de riktlinjer som beskrivits ovan. 3 (10)

4 Läkare med ultraljudsvana/dagbakjour ska konsulteras eller tillkallas av barnmorskan för en second opinion vid följande situationer: Om man ej kan se hinnsäck med gulesäck eller foster. Stor diskrepans mellan förväntad och påvisad graviditetslängd. Duplexgraviditet. Foster med CRL >20 mm. Foster större än 7 mm utan hjärtaktivitet Vid icke viabelt foster. Hinnsäck mer än 25 mm utan gulesäck eller foster. Vid buksmärta eller blödning. Vätska framför eller bakom uterus. Bakteriell vaginos. Andra oklara fynd. Vid ev medicinska frågor. Mifegyne-behandling Senast vid 63 dagars graviditetslängd = 9 veckor och 0 dagar, helst tidigare. Kontrollera att läkemedelsordination finns i Melior. 1 tablett Mifegyne 200 mg sväljs av kvinnan i närvaro av sjuksköterska. Särskild Melior- omvårdnadsjournal används av sjuksköterskan för dokumentation. Upplys kvinnan om att både smärtor och blödning kan förekomma innan hon dag 2 eller 3 får Cytotec-behandling. Information om kontaktväg vid oväntat riklig blödning eller smärta. Kvinnan informeras om att vid kräkning inom 1 timme ges ny dos Mifegyne tillsammans med supp Primperan. Cytotec-besök planeras på mottagning: Får med 800 mg Brufen Retard + 1 g Paracetamol att ta 1 timme innan bokat Cytotec-besök (alt 2 tabletter Panocod). Cytotec-behandling i hemmet: Ge läkemedel enligt sid 5 i PM + patientinfo. Kontrollera att tid för återbesök till sjuksköterska efter 3-4 veckor är bokat, alternativt att annan överenskommelse om graviditetstestkontroll finns, senast 12 veckor efter SM. Cytotec-behandling på KK Behandling med Cytotec ges timmar efter Mifegyne-intag. Vid ankomst: ska kvinnan 1 timme innan ha tagit 800 mg Brufen Retard + 1 g Paracetamol, (alt 2 tabletter Panocod) om detta ej är gjort görs det nu. 4 tabletter Cytotec 0,2 mg ges vaginalt oavsett graviditetslängd, och kvinnan vilar en stund härefter. 4 (10)

5 Oavsett eventuell blödning efter Mifegyne-administrationen ska kvinnan få Cytotec efter timmar, såvida inte aborten bedöms som fullständig, detta avgörs av läkare. Smärtlindringsbehov och allmäntillstånd kontrolleras med jämna mellanrum, vid behov ges tablett Panocod/Paracetamol/supp Ketogan 10 mg. Vid illamående: Tablett Primperan. Kvinnan kvarstannar på enheten 4 6 timmar för observation. Vid sparsam eller utebliven blödning efter 3 timmar ska kvinnan ta ytterligare 2 tabletter Cytotec vaginalt. Ev abortmaterial betraktas som biologiskt avfall och skickas för bränning. Kontakt erbjuds med läkare/gynjour om behov av detta finns. I annat fall går kvinnan hem. Diagnos Legal abort O04.9 samt Åtgärd Medicinsk abort DL006 dokumenteras i journalen. Vid hemgång: Kontrollera att å b-tid finns till sjuksköterska 3-4 veckor senare och senast 12 veckor efter SM. Om kvinnan väljer att göra graviditetstest själv hemma så ska hon meddela graviditetstestresultat på telefon. Journaldokumentation om resultatet måste göras. Kvinnor som ej hör av sig ska påminnas 1 gång och detta ska likaså dokumenteras. Skicka med värktabletter för abortdagen och dagen efter, d v s tablett Paracetamol, tablett Brufen och ev tablett Panocod.. Cytotec-behandling i hemmet Det är möjligt att erbjuda kvinnan att ta sina Cytotec-tabletter i hemmet. Förutsättningen för detta är att ansvarig läkare/barnmorska i varje enskilt fall gör en riskbedömning såväl ur ett medicinskt som ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Man ska t ex förvissa sig om att kvinnan kan förmedla sig med kvinnokliniken i samband med att hon gör sin medicinska abort och att hon har en resursperson till sin hjälp i händelse av riklig blödning. För läkemedel och handläggning, se nästa sida. Läkemedel till kvinna som genomför medicinsk abort i hemmet Kvinnor som avser att fullfölja medicinsk abort i hemmet behöver analgetika samt Cytotec-tabletter med hem. De får med sig mediciner för abortdagen samt dagen efter. Tablett Paracetamol 500 mg, 2 x 3, 10 tabletter medskickas. Tablett Brufen 800 mg, 3 tabletter medskickas. Kapsel OxyNorm 5 mg, 2 kapslar medskickas 6 tabletter Cytotec 0,2 mg medskickas 5 (10)

6 Alternativ vid gastrit/salicylatöverkänslighet. Tablett Panocod, 2 x 4, 10 tabletter medskickas eller supp Panocod forte, 1 x 4, 5 supp medskickas Särskilt patientinformationsblad om läkemedel medskickas. Tid för återbesök/telefonkontakt bestäms. Efterkontroll hos sjuksköterska på mottagning Gravtest. Om negativt: Ingen ytterligare åtgärd. Om positivt: Läkarkontakt (avdelningsläkare/dagjour) för ultraljud. Vital graviditet? Om ej: Nytt graviditetstest en vecka senare. Finns fungerande preventivmedel? Om allt OK, ingen mer åtgärd. Vid besvärande blödning: Kontakt avdelningsläkare/dagjour för bedömning och ställningstagande till åtgärd. Endast vid riklig blödning eller om anterio/posterior diameter på ev uterusinnehåll >15 mm finns indikation för exeres. Efterkontroll hos sjuksköterska på telefon Kvinna som ej kommer på återbesök ska ringa och meddela resultatet av graviditetstest 3-4 veckor efter abortens genomförande, detta dokumenteras i journalen. Om kvinnan ej hörts av inom överenskommen tid göres 1 påminnelse, och samtidigt skrivs journaldokumentation. Handläggning medicinsk abort vecka vecka Läkarbesök Abortrådgivning inklusive ultraljudsdatering, gyn-undersökning, vaginosdiagnostik samt klamydiaodling. Sedvanlig inläggningsjournal dikteras av läkaren alt skrivs journal med hjälp av abortmallen. Läkemedelsordination skrivs in direkt av läkaren i Melior-journal i särskilt ordinationsblad. Muntlig information och skriftlig (finns särskild för abort mellan vecka 9-12). Kuratorskontakt erbjuds, till kvinna under 18 år obligat, se PM gravida under 18 år. Blodgruppering, Hb, blodtryck och hälsodeklaration. MRB-odling enligt riktlinjer. Mottagningssjuksköterskan ger ytterligare information muntligt och skriftligt och ordnar tid för Mifegyne-behandling och för Cytotecbehandling. Cytotec ges timmar efter Mifegyneadministrationen. 6 (10)

7 Mifegyne-behandling Kontrollera att Läkemedelsordination finns i Melior. 1 tablett Mifegyne 200 mg sväljs av kvinnan i närvaro av sjuksköterska. Information om kontaktväg vid oväntat riklig blödning eller oväntad smärta. Kvinnan informeras om att vid ev kräkning inom 1 timme ges ny dos tillsammans med antiemetikum. Skicka med 800 mg Brufen Retard + 1 g Paracetamol att ta 1 timme innan kvinnan har besökstid bokad för Cytotec-behandling. Cytotec-behandling timmar efter Mifegyne-intag. Ansvarig avdelningsläkare informeras när kvinnan kommit och etablerar förslagsvis kontakt med kvinnan redan nu, innan hon har smärtor och blödning, med tanke på att senare undersökning kan komma att bli aktuell. Kvinnan bör efter att hon ätit frukost endast inta fri mängd klara vätskor. 4 tabletter Cytotec 0,2 mg inläggs vaginalt av kvinnan själv, läkare eller sjuksköterska. Härefter 2 tabletter Cytotec peroralt var 3:e timme maximalt 4 ggr. Har kvinnan ej tagit analgetika innan ankomst får hon 800 mg Brufen retard + 1 g Paracetamol. Smärtlindringsbehov och allmäntillstånd kontrolleras med jämna mellanrum. Smärtlindring: Utöver ovanstående supp Ketogan, inj Ketogan 2,5-5 mg i v. Rh-negativ kvinna får Rh-profylax enligt PM. Kvinnan ska använda bäcken till sina behov för att abortvävnaden inte ska hamna i toaletten. Om kvinnan ej aborterar efter ovanstående behandling planeras vakuumexeres dagen därpå. Ansvarig läkare lägger in kvinnan för kirurgisk åtgärd följande förmiddag, fastande från midnatt. När graviditetsvävnaden kommit ut Kvinnan kvarstannar 2 timmar på enheten för observation. Avdelningsansvarig läkare alt barnmorska gör en bedömning av graviditetsvävnaden för att avgöra om aborten är komplett eller inte. Ansvarig barnmorska eller, om sådan inte tjänstgör eller är tveksam, enhetsansvarig läkare tar ställning till om livmodern är komplett tömd eller om kompletterande exeres behöver göras. Om man ej kan se komplett abortprodukt/foster görs ultraljud för att ta ställning till om exeres behöver göras eller inte. I avsaknad av annan bättre definition använder vi tills vidare definitionen att komplett missfall = endometrium < 15 mm. Om endometriet är > 15 mm ska man i samråd med kvinnan ta ställning till vilken den fortsatta handläggningen ska vara exspektans 1 vecka eller exeres. 7 (10)

8 Om det föreligger vävnadsrester av måttlig mängd kan aspirationskit prövas. Behövs särskilt omhändertagande av fostret? PAD? Annan provtagning? Avdelningsansvarig läkare skriver ut patienten vid behandling på avdelningen. Erbjuder å b till KK. Kontrollerar att preventivmedel diskuterats. Kuratorskontakt? Diagnos Legal abort O04.9 samt åtgärd Medicinsk tvåstegsabort DL006. Följande gäller för kvinna som avbrutit graviditeten p g a missbildning: Beslut om PAD på foster/placenta och kromosom-analys på placentabit skall tas av ansvarig läkare på spec-mvc innan aborten påbörjas. Återbesök bokas till inremitterande ULJ-läkare på spec-mvc för uppföljning. Dubbeltid. Handläggning medicinsk abort vecka vecka Läkarbesök Abortrådgivning inklusive ultraljudsdatering, gyn-undersökning, vaginosdiagnostik samt klamydiaodling. Sedvanlig inläggningsjournal dikteras av läkaren alt skrivs journal med hjälp av abortmallen. Läkemedelsordination skrivs in direkt av läkaren i Melior-journal i särskilt ordinationsblad. Muntlig information och skriftlig (finns särskild för sen-abort). Kuratorskontakt erbjuds, till kvinna under 18 år obligat, se PM gravida under 18 år. Blodgruppering, Hb, blodtryck och hälsodeklaration. MRB-odling enligt riktlinjer. Mottagningssjuksköterskan ger ytterligare information muntligt och skriftligt och ordnar tid för Mifegyne-behandling och för Cytotecbehandling. Cytotec ges timmar efter Mifegyneadministrationen. Mifegyne-behandling Läkemedelsordination Kontrollera att finns i Melior. 1 tablett Mifegyne 200 mg sväljs av kvinnan i närvaro av sjuksköterska. Information om kontaktväg vid oväntat riklig blödning eller oväntad smärta. Kvinnan informeras om att vid ev kräkning inom 1 timme ges ny dos tillsammans med antiemetikum. Skicka med 800 mg Brufen retard + 1 g Paracetamol att tas 1 timme innan kvinnan har besökstid bokad för Cytotec-behandling. 8 (10)

9 Cytotec-behandling timmar efter Mifegyne-intag. Ansvarig avdelningsläkare informeras när kvinnan kommit och etablerar förslagsvis kontakt med kvinnan redan nu, innan hon har smärtor och blödning, med tanke på att senare undersökning kommer bli aktuell. Kvinnan bör efter att hon ätit frukost endast inta fri mängd klara vätskor. 4 tabletter Cytotec 0,2 mg inläggs vaginalt av kvinnan själv, läkare eller sjuksköterska. Har kvinnan ej tagit analgetika innan ankomst får hon 800 mg Brufen retard + 1 g Paracetamol. Därefter ges 2 tabletter Cytotec peroralt var 3:e timme maximalt 4 ggr. Om abort härefter ej skett ges 1 tablett Mifegyne vid midnatt samt morgonen därpå en ny omgång Cytotec med 4 tablett vaginalt följt av 2 tablett vaginalt var 3:e timme, maximalt 5 ggr. Om abort ändå ej inträffat ges på nytt vid midnatt 1 tablett Mifegyne och morgonen därpå vag Cervagem var 3:e timme max 5 ggr. Smärtlindringsbehov och allmäntillstånd kontrolleras med jämna mellanrum. Smärtlindring: Utöver ovanstående supp Ketogan, inj Ketogan 2,5-5 mg iv, alternativt PCB. Lustgas kan övervägas (Förl-avd). Rh-negativ kvinna får Rh-profylax enligt PM. När fostret kommit ut Sjuksköterskan ger efter fostrets framfödande 8,3 µg = 1 ml Syntocinon i.m eller långsamt i.v. Mottagnings-/avdelningsansvarig läkare tar ställning till om livmodern är komplett tömd, v g se nr 2 sid 10, eller om kompletterande exeres behöver göras. Ansvarig barnmorska eller, om sådan inte tjänstgör eller är tveksam, enhetsansvarig läkare tar ställning till om livmodern är komplett tömd eller om kompletterande exeres behöver göras. Det kan göras genom att bedöma vävnaden som kommit ut kompletterat av klinisk undersökning inklusive ultraljud. I avsaknad av evidensbaserade data beträffande tolkning av ultraljudsbilden efter abort blir det upp till läkarens kliniska erfarenhet att avgöra om uterus är tömd eller inte. Om det föreligger vävnadsrester av måttlig mängd kan aspirationskit prövas. Vid tveksamhet rekommenderas exeres. Om placenta sitter i cervix ska man med hjälp av ögletång eller Credes handgrepp försöka lösa placenta spontant. Om detta misslyckas och om kvinnan inte blöder kan man ge ytterligare 2 tabletter Cytotec peroralt eller sublingualt. Om kvinnan blöder eller om placenta inte avgår trots dessa åtgärder görs exeres. Läkaren tar reda på om särskilt omhändertagande av fostret ska ske? Vävnad skickas till PAD? Annan provtagning? Avdelningsansvarig läkare skriver ut patienten vid behandling på avdelningen. Erbjuder återbesök till KK. Kontrollerar att preventivmedel diskuterats. Kuratorskontakt? Diagnos Legal abort O04.9 samt åtgärd Medicinsk tvåstegsabort DL (10)

10 Tablett Dostinex 0,5 mg, 2 x 1 alternativt Pravidel 2,5 mg, 1 x 2 i 15 dagar förskrivs till kvinnor där graviditeten är v eller mer. Om en kontakt med apotek inom 1 dygn postabortem ej är praktisk möjlig erhåller kvinnan 2 tabletter Dostinex 0,5 mg av avdelningen. Följande gäller för kvinna som avbrutit graviditeten p g a missbildning: Beslut om PAD på foster/placenta och kromosom-analys på placentabit skall tas av ansvarig läkare på spec-mvc innan aborten påbörjas. Återbesök bokas till inremitterande ultraljudsläkare på spec- MVC för uppföljning. Dubbeltid. 10 (10)

Abort före graviditetsvecka 12

Abort före graviditetsvecka 12 Kvinnoklinikerna i, Kvinnokliniken Första kontakten med kliniken Patienten som överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska. Det är då viktigt att känna av hur många

Läs mer

Abortverksamheten KK Östergötland

Abortverksamheten KK Östergötland Abortverksamheten KK 1(9) Abortverksamheten KK Första kontakten med kliniken Patienten som överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska. Det är då viktigt att känna

Läs mer

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa PM GYN 2011 1(5) Reproduktiv Hälsa Inducerad abort Datum: 2009-08-01 Reviderat 2011-01-01 Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa Abortprocessen Telefonrådgivning Bokning

Läs mer

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Senabort, ob-gyn NLL

Senabort, ob-gyn NLL Senabort, ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus Syfte Att erbjuda likvärdig

Läs mer

Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST

Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST Varje dag dör ca 270 kvinnor runt om i världen pga osäkra och illegalt utförda aborter Nu lite svensk historia Karolina Widerström, första kvinnliga

Läs mer

Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet. Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus

Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet. Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus Missfall i tidig graviditet vanligt 15-20% av alla graviditeter Var fjärde

Läs mer

Hypertoni och graviditet

Hypertoni och graviditet Kvinnokliniken i Norrköping Hypertoni och graviditet 1(5) Hypertoni och graviditet Kronisk hypertoni och graviditet Definition: Hypertoni som har förelegat före graviditeten eller har diagnostiserats före

Läs mer

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 LUNDS UNIVERSITET Obstetrik och gynekologi, Lund Grundkursen inom läkarutbildningen, termin 10 Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 Kod:. Fråga 1 Max

Läs mer

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar Version Nr 2.0 Datum 08.12.2015 Ersätter version 1.0 Datum 03.09.2013 Ref. RMP Version nr 4.0 19-08-2013 Huvudutbildningsmaterial EU Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar 1 Innehåll 1. Läkarens

Läs mer

Faktaägare Teleman Pia, Teleman Pia, Teleman Pia

Faktaägare Teleman Pia, Teleman Pia, Teleman Pia Rubrik Abort - legal Dokumenttyp Riktlinje Gäller from 2016-05-16 Giltigt t o m 2018-05-16 Sida: Författare Sundler Malin Faktaägare Teleman Pia, Teleman Pia, Teleman Pia 1 (7) Gäller för (enhet) VE kvinnosjukvård,

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Översiktlig information om. Tidig Fosterdiagnostik

Översiktlig information om. Tidig Fosterdiagnostik Översiktlig information om Tidig Fosterdiagnostik Fosterdiagnostik är frivilligt Det är viktigt att betona att all fosterdiagnostik är frivillig och skall bara ske om den gravida kvinnan önskar genomgå

Läs mer

Tvillinggraviditet och förlossning

Tvillinggraviditet och förlossning 2015-10-29 21323 1 (5) Sammanfattning Diagnostik, graviditetsövervakning och förlossning vid tvillinggraviditet. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar... 1 Genomförande... 1 Tvillinggraviditet

Läs mer

Välkommen till oss. Barnmorska: Kontakta oss

Välkommen till oss. Barnmorska: Kontakta oss Vänta barn Välkommen till oss Att vänta barn är en av livets största upplevelser! Vi vill ge trygghet, kunskap och vara en nära kontakt under hela graviditeten. Välkommen till Kvinnohälsovården i Halland!

Läs mer

MHV. Livsstils- och folkhälsofrågor inom Mödrahälsovården. Rimlig viktuppgång under graviditet utifrån ingångs-bmi

MHV. Livsstils- och folkhälsofrågor inom Mödrahälsovården. Rimlig viktuppgång under graviditet utifrån ingångs-bmi MHV PM Kvinnokliniken Länssjukhuset Kalmar Författare: Helene Muhr Giltigt from 2014-09-11 Giltigt tom 2016-09-11 Livsstils- och folkhälsofrågor inom Mödrahälsovården Fysisk aktivitet under graviditet

Läs mer

Trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum.

Trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum. Dokumentnamn: Trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum Utfärdande PE: Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Utfärdande enhet: Kvinnokliniken i Linköping Framtagen av: (Namn, titel,

Läs mer

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn 2 feb 2015 Utbildningskoncept i gynekologiskt och obstetrisk ultraljudsdiagnostik Mål: Strävan från SFOG,

Läs mer

Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST 140214

Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST 140214 Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST 140214 Varje dag dör ca 270 kvinnor runt om i världen pga osäkra och illegalt utförda aborter Nu lite svensk historia Karolina Widerström, första kvinnliga

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

1.1 Vilka olika ryggbedövningar finns (2 st), ange tre sätt som de skiljer sig åt. (1,5p)

1.1 Vilka olika ryggbedövningar finns (2 st), ange tre sätt som de skiljer sig åt. (1,5p) Del 1_6 sidor_21 poäng En kvinna kommer in till förlossningen med värkar. Hon väntar sitt första barn. Barnet är fullgånget (40 veckors graviditet) Förlossningen är i inledningen och det är många timmar

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Tablett. Ljusgula, cylindriska, bikonvexa tabletter märkta med 167 B på ena sidan.

PRODUKTRESUMÉ. Tablett. Ljusgula, cylindriska, bikonvexa tabletter märkta med 167 B på ena sidan. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Mifegyne 200 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 200 mg mifepriston. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

23 Fosterdiagnostik RS160306

23 Fosterdiagnostik RS160306 23 Fosterdiagnostik RS160306 Ärendet 2015 publicerade SBU-rapporten Analys av foster-dna i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13,18 och 21 med rekommendationer hur fosterdiagnostik

Läs mer

Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2017-12-11 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 3 Faktaägare:

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

3. Johanna 21 söker för preventivmedelsrådgivning. Johanna är för närvarande arbetslös och har träffat ny pojkvän sedan 3 månader tillbaka.

3. Johanna 21 söker för preventivmedelsrådgivning. Johanna är för närvarande arbetslös och har träffat ny pojkvän sedan 3 månader tillbaka. Testa dig själv Här följer ett antal patientfall där du har möjligheten att fundera kring vanliga kliniska frågeställningar inom Gynekologi/Obstetrik. Något facit presenteras inte utan se frågorna som

Läs mer

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram)

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Vecka Besök Screening Riktade åtgärder 0-para Fler-para (Var god se sid 2) Vecka 6-12, två Barnmorskebesök. ABCD-inskrivning

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

Intrauterin fosterdöd

Intrauterin fosterdöd Intrauterin fosterdöd Checklista finns längst bak i dokumentet. Definitioner (MS 1959:83): Med levande fött barn avses varje nyfödd som visar något livstecken oberoende av graviditetens längd och barnets

Läs mer

Abortverksamheten till och med graviditetsvecka 12

Abortverksamheten till och med graviditetsvecka 12 Abortverksamheten till och med graviditetsvecka 12 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 2 2013-12-09 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL Version nr Diarie nr År/löp nr 2 09OLL3397 Sidan 1 av 11 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Riktlinjer vid remisshantering Primärvård 091201 Upprättad av (befattning,

Läs mer

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Rapportera en vårdkontakt...

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

GynObstetrik. the33. Graviditetsdiagnostiska metoder. Health Department

GynObstetrik. the33. Graviditetsdiagnostiska metoder. Health Department GynObstetrik Graviditetsdiagnostiska metoder Health Department Innehållsförteckning 1 Diagnostik och uppföljning av graviditeten..2 Maternell undersökning......2 Kroppsvikt Blodtrycksmätning Ultraljud

Läs mer

Infektioner inom gynekologi Mats Bergström

Infektioner inom gynekologi Mats Bergström Infektioner inom gynekologi Mats Bergström Postoperativ sårinfektion efter laparotomi De flesta postoperativa bukväggsinfektioner orsakas av Staphylococcus aureus och uppträder tre till fyra dygn postoperativt,

Läs mer

Farmaceutens vägledning till utlämning av isotretinoin

Farmaceutens vägledning till utlämning av isotretinoin Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoin) Farmaceutens vägledning till utlämning av isotretinoin Det förebyggande programmet mot graviditet och exponering av foster Inledning

Läs mer

Vi söker 40 stycken personer med förstoppning eller diarré, som vill delta i en studie och prova ett kosttillskott.

Vi söker 40 stycken personer med förstoppning eller diarré, som vill delta i en studie och prova ett kosttillskott. Kosttillskott studien dag för dag Vi söker 40 stycken personer med förstoppning eller diarré, som vill delta i en studie och prova ett kosttillskott. Kosttillskottet består av en kostfiber kallad beta-glukan

Läs mer

Organisation av abortvården vid medicinsk abort -handlagt av barnmorska

Organisation av abortvården vid medicinsk abort -handlagt av barnmorska Bakgrund Eftersom socialstyrelsen rekommenderar ett ökat deltagande av barnmorskor i denna vård ställs också krav på utbildning för att kunna följa riktlinjerna. 2007 fick FARG SFOG:s uppdrag att anordna

Läs mer

Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem

Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Region Skåne Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram

Läs mer

Information om screening av fostrets kromosom- och strukturavvikelser

Information om screening av fostrets kromosom- och strukturavvikelser 1 Fosterscreening Information om screening av fostrets kromosom- och strukturavvikelser Denna broschyr är ämnad för alla föräldrar som väntar barn. Det är önskvärt att föräldrarna bekantar sig med broschyren

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

PM Palliativ vård i nyföddhetsperioden

PM Palliativ vård i nyföddhetsperioden Skånes universitetssjukhus Neonatalkliniken Magnus Lindroth, Elisabeth Norman Ansvariga: E Olhager, klinikchef, S Polberger, bitr klinikchef Datum 2013-12-01 Giltigt t.o.m. 2017-10-01 PM Palliativ vård

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-145266 Fastställandedatum: 2016-02-03 Upprättare: Annica C Olofsson Axner Giltigt t.o.m.: 2017-02-03 Fastställare: Karin Huisman Psykisk sjukdom under

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

ABORTENHETEN SÖS. En sammanhållen barnmorskeledd vårdprocess. Sophia Grigoriou, Vårdenhetschef Inga-Maj Andersson, Barnmorska PhD

ABORTENHETEN SÖS. En sammanhållen barnmorskeledd vårdprocess. Sophia Grigoriou, Vårdenhetschef Inga-Maj Andersson, Barnmorska PhD ABORTENHETEN SÖS En sammanhållen barnmorskeledd vårdprocess Sophia Grigoriou, Vårdenhetschef Inga-Maj Andersson, Barnmorska PhD VO Kvinnosjukvård/Förlossning Inducerade aborter /graviditetslängd 1983 2015

Läs mer

GynObstetrik. the33. Den normala förlossningen. Health Department

GynObstetrik. the33. Den normala förlossningen. Health Department GynObstetrik Den normala förlossningen Health Department Innehållsförteckning 1 Den normala förlossningen.....2 Puerperium.......2 Door test..2 Infektionsscreening......2 Förlossnings fyra faser......2

Läs mer

Medicinsk hemabort i graviditsvecka 9+1 till 10+6 Pilotstudie

Medicinsk hemabort i graviditsvecka 9+1 till 10+6 Pilotstudie Medicinsk hemabort i graviditsvecka 9+1 till 10+6 Pilotstudie Författare: Erik Hagman, MD Handledare: Lotta Andreén, MD, PhD Kvinnokliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand Jäv/intressekonflikt Ingen

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Kvinnosjukvården 1 5

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Kvinnosjukvården 1 5 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Kvinnosjukvården 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Lisa Toysum, överläkare Margareta Lood, verksamhetschef 2016-04-27

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING NÄTVERKSGRUPPEN I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN FÖR SJUKDOMAR I THYROIDEA, PARATHYROIDEA, BINJURAR OCH ENDOKRINA BUKTUMÖRER PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING Giltigt 2007-01-01-2009-12-31

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17613 su/med 2016-02-12 2 RUTIN Celiaki - Glutenintolerans Lokalt vårdprogram

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17613 su/med 2016-02-12 2 RUTIN Celiaki - Glutenintolerans Lokalt vårdprogram Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17613 su/med 2016-02-12 2 Innehållsansvarig: Audur Gudjonsdottir, Överläkare, Läkare medicin barn (audgu) Godkänd av: Lars Gelander, Verksamhetschef,

Läs mer

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoin) Patientvägledning. Förebyggande av graviditet och exponering av foster

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoin) Patientvägledning. Förebyggande av graviditet och exponering av foster Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoin) Patientvägledning Förebyggande av graviditet och exponering av foster SYFTET MED BROSCHYREN Den här broschyren innehåller viktig information,

Läs mer

Rutiner vid användande av

Rutiner vid användande av Centrala Barnhälsovården Göteborg Rutiner vid användande av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), åtgärder och dokumentation inom Mödra- och barnhälsovården Göteborg 2 Bakgrund Depression postpartum

Läs mer

Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Region Skåne

Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Region Skåne Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Riktlinjer vid exposition av mässling

Riktlinjer vid exposition av mässling 1(5) Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas av ett RNA-virus. Smittan är luftburen med små droppar som inandas eller når in

Läs mer

mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn

mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn Utfärdad den April 2016 Innehåll Inledning... 3 Vad är riskerna?... 4 Vilka är i riskzonen?... 4 Hur riskerna undviks... 5 Viktig information

Läs mer

Skrivning i obstetrik & gynekologi termin 9 i Lund tisdagen den 3 januari 2012

Skrivning i obstetrik & gynekologi termin 9 i Lund tisdagen den 3 januari 2012 Kodnummer.. Maxpoäng 53. Godkänt 35 Skrivning i obstetrik & gynekologi termin 9 i Lund tisdagen den 3 januari 2012 Obstetrik Fråga 1 En kvinna gravid i 36:e graviditetsveckan går på en MVC-kontroll. Fosterljuden

Läs mer

PATIENTINFORMATION. E-kod/Initialer:.

PATIENTINFORMATION. E-kod/Initialer:. PATIENTINFORMATION En placebo-kontrollerad, dubbel-blindad, randomiserad studie på patienter med typ 2-diabetes för att utvärdera om läkemedlen Epanova och dapagliflozin kan minska andelen fett i levern.

Läs mer

Ersättningsmodell för barnmorskemottagningsverksamhet

Ersättningsmodell för barnmorskemottagningsverksamhet Beställarkontor Vård PM 1 (9) 2004-08-17 Bilaga 3 Handläggare Telefon E-post Arbetsgruppen: Uppdragsbeskrivningar och ersättningsmodeller för BMM & BVC Ersättningsmodell för barnmorskemottagningsverksamhet

Läs mer

Handlingsprogram. Alkoholförebyggande arbete under graviditet och i småbarnsfamiljer vid familjecentraler, MHV och BHV i Skaraborg

Handlingsprogram. Alkoholförebyggande arbete under graviditet och i småbarnsfamiljer vid familjecentraler, MHV och BHV i Skaraborg Handlingsprogram Alkoholförebyggande arbete under graviditet och i småbarnsfamiljer vid familjecentraler, MHV och BHV i Skaraborg Handlingsprogrammet är utarbetat av en arbetsgrupp bestående av: Mödrahälsovårdsöverläkare

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department GynObstetrik Förtidsbörd Health Department Innehållsförteckning 1 Förtidsbörd.....2 Definition.......2 Incidens.......2 Riskfaktorer.......2 Orsaker.......2 Faktorer associeras med förtidsbörd.. 3 Akut

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning:

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning: MEQ fråga 2 ANNA, 30 ÅR 13 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Specialistskrivning Obstetrik och gynekologi 2005

Specialistskrivning Obstetrik och gynekologi 2005 Specialistskrivning Obstetrik och gynekologi 2005 Skrivningen består av kortare eller längre s.k. MEQ (modified essay questions) frågor, vissa med inslag av faktafrågor. Totalt omfattar skrivningen 100

Läs mer

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 -

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 - Indikation Läkemedel Form Administrationssätt Styrka dosering maxdos kontraindikation instruktion till vårdgivare Se PM Prokto-Rektoscopi Om barnet har haft spontan avföring inom de närmaste 3-4 timmarna

Läs mer

ANELÄK Premedicinering till barn

ANELÄK Premedicinering till barn 1 (6) ANELÄK Premedicinering till barn Dosering enligt detta dokument får ske av sjuksköterska utan särskild ordination av narkosläkare när det gäller barn utan komplicerande sjukdom. Barn som fått premedicinering

Läs mer

Livsstils- och folkhälsofrågor inom Mödrahälsovården

Livsstils- och folkhälsofrågor inom Mödrahälsovården 1(8) Fysisk aktivitet Kvinnor bör uppmanas att fortsätta vara fysiskt aktiva under sin graviditet, alternativt initiera någon form av träning. De enda aktiviteter som bör undvikas är sådana som kan innebära

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund Sedan slutet av 1960-talet har screening för upptäckt av symtomfria förstadier till cervixcancer, dysplasier (cellförändringar), genomförts i Sverige.

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Välkommen till barnmorskemottagningarna i nordöstra Skåne

Välkommen till barnmorskemottagningarna i nordöstra Skåne Välkommen till barnmorskemottagningarna i nordöstra Skåne Välkommen till barnmorskemottagningarna i nordöstra Skåne Viktiga kontakter Barnmorskemottagningen... Barnmorska... Barnmorska Nordost - är en

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Rättarens poäng på denna sida:

Rättarens poäng på denna sida: 9 sidor 15 poäng En man född 1965 söker akutmottagningen pga smärtor i övre delen av buken sedan ca ett halvt dygn tillbaka. Smärtorna sitter som ett band runt buken och strålar bakåt i ryggen. Smärtorna

Läs mer

Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin

Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoin) Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin Det förebyggande programmet mot graviditet och exponering av foster Inledning

Läs mer

Nytt fosterprov utmanar

Nytt fosterprov utmanar Forskning & Framsteg Nr 12/2010 s. 14-16 http://www.fof.se/tidning/2011/1/nytt-fosterprov-utmanar Nytt fosterprov utmanar AV PER SNAPRUD UR F&F 1/2011. Ett enkelt blodprov från en gravid kvinna kan avslöja

Läs mer

Motion - Information och uppföljning vid upprepade aborter

Motion - Information och uppföljning vid upprepade aborter YTTRANDE 1(2) 2012-02-14 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo YTTRANDE Motion - Information och uppföljning vid upprepade aborter Inledning I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Samuel

Läs mer

BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET VILKA SKA IMPLEMENTERAS AV MEDLEMSLÄNDERNA

BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET VILKA SKA IMPLEMENTERAS AV MEDLEMSLÄNDERNA BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET VILKA SKA IMPLEMENTERAS AV MEDLEMSLÄNDERNA 1/5 VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING

Läs mer

En intervjustudie. An interview study

En intervjustudie. An interview study SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV OMVÅRDNAD VID INDUCERAD SEN ABORT En intervjustudie NURSES EXPERIENCES OF NURSING CARE FOR WOMEN UNDERGOING A SECOND TRIMESTER INDUCED ABORTION An interview

Läs mer

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel Bilaga III Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel 20 PRODUKTRESUMÉ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera

Läs mer

Glukoselimination, per os, venöst provtagning.

Glukoselimination, per os, venöst provtagning. 1(5) INDIKATIONER Huvudindikation enl WHO är förhöjt fasteglukos ( impaired fasting glucose ) dvs fp-glukos 6,1 6,9 mmol/l. Andra indikationer beskrivs i Läkemedelsboken 2011-2012 som screening (opportunistiskt)

Läs mer

Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008,

Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008, Kod: 1 Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008, 08.30-13.00 Obstetrik (20 poäng) Fråga 1 En 24-årig förstföderska, gravid i v 34 + 5, inremitteras från MVC till KK:

Läs mer

Postpartum blödningar

Postpartum blödningar PM nr 7 PM Kvinnokliniken Författare: Christine Petersson Giltigt from 2014-02-21 Giltigt tom 2016-02-21 Postpartum blödningar Bakgrund: Blödning post partum kan komma plötsligt och kvinnan kan förlora

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet

Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet Patientinformation Manus: Mamma-Barn-teamet, Avdelningen för Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Annelie Bilberg - sjukgymnast

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien dag för dag: Vi söker 10 stycken personer som lider av förstoppning eller diarré som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor. Under studien studeras effekterna av ett kosttillskott studeras

Läs mer

Efter en förlossning 1

Efter en förlossning 1 Efter en förlossning 1 På bäddavdelningen för nyfödda får man träna hur det är att leva med en bebis Bebisen sköts av mamman under hela sjukhusvistelsen. För bebisen är den bästa platsen föräldrarnas famnar

Läs mer

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår VÅRD- PROGRAM Knäledsplastik Dnr Version 1:11 Gäller för: Framtagen av/datum: Kirurg/ortopedkliniken Klas Hellgren,öl/Björn Albrektsson,öl/Sara Axelsson,ssk/2005-04-01 Godkänd av/datum: Henrik Jonsson/Verksamhetschef

Läs mer

etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg Frihet att välja själv upp till 120 dagar utan blödningar

etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg Frihet att välja själv upp till 120 dagar utan blödningar etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg upp till 120 dagar utan blödningar Vad är Diza? Diza är ett kombinerat p-piller (receptbelagt) som innehåller östrogen (etinylestradiol) och gestagen (drospirenon).

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION REKOMMENDATION Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2011 2012 PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 60 00 www.thl.fi 5 2011 Rekommendation

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Totalt block - handläggning

Totalt block - handläggning Fosterkardiologi Fosterkardiologi 2011-11-24 Mats Mellander Barnhjärtcentrum Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus Göteborg Fosterkardiologi Diagnostik vid fosterarytmier Diagnos och behandling av

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets komplikationer Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets komplikationer......2 Preeklampsi.......2 Patofysiologi Klassifikation Riskfaktorer Symtom Handläggning Komplikationer

Läs mer