Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

2 Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 2.1 HUR HAR REKTOR FÖLJT UPP MÅLEN I SKOLANS HANDLINGSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET?... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 2.2 HUR HAR REKTOR ÅTERFÖRT RESULTATEN TILL ELEVER, PERSONAL OCH FÖRÄLDRAR?... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 3 PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN INFÖR KOMMANDE LÄSÅR BESKRIVNING ÖVER SKOLANS FÖRUTSÄTTNINGAR... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 5 VERKSAMHETENS MÅL NORMER OCH VÄRDEN/TRYGGHET UTVECKLANDE LÄRMILJÖ KUNSKAPER UTVECKLA SIN FULLA POTENTIAL ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE/ BARN- OCH ELEVINFLYTANDE SKOLANS ÖVRIGA MÅL LIKABEHANDLINGSPLANEN ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD (18)

3 1 och utvärdering av läsåret Positiva resultat i skolans egen trivselenkät. Kolla resultaten i kommunens enkät. Tvärgrupper, synliga rastvakter, faddergrupper & livsviktigt/livskunskap. Snabb konfliktlösning. * Vi fortsätter arbeta med aktiviteter och miljöer som stimulerar till lärande. Årskurs 6 har arbetat med ipads - utvärdering? Kvalitet i fritidshem. Kompensatoriska hjälpmedel. Studiecirkel i genrepedagogik. * Höga kunskapsresultat (se resultat nationella prov och tjänstedeklarationen). * Bra resultat gällande elevernas fulla potential, men en svacka på frågan Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. Resurser? * Vi tycker att det är lite lågt resultat på frågan Jag får vara med och bestämma, och att vi måste tydliggöra elevernas delaktighet samt bli bättre på att genomföra demokratiska beslut (inköp). 2 Prioriterade utvecklingsområden inför kommande läsår Vi satsar på att utveckla vår hälsoprofil. Pedagogerna kommer under året att gå en utbildning i matematik ( mattelyftet ). Vi ser över våra rutiner för att utveckla trygghetsrådet. Vi jobbar för att skolrådet är uppdaterat angående skolans närmiljö (ex. Malandsbadet). 3 Verksamhetens mål 3.1 Normer och värden/trygghet Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 1 MÅL 1 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området trygghet Elever i Sundsvalls skolor känner sig trygga Fritidshem Vi arbetar med att ge barnen en trygg miljö genom att finnas till hands för dem och stimulera dem till meningsfulla aktiviteter. Vi erbjuder sysselsättning inom olika lärandemiljöer vilket tränar barnen socialt, emotionellet, motoriskt och språkligt. Genom schemaförändringar för personalen så har fritidshemmet en större personaltäthet under eftermiddagen när behovet är som störst. 1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (18)

4 Elevskattning med hjälp av föräldrarna i fritidshem (index) Jag känner mig trygg med barnen på fritidshemmet Jag känner mig trygg med de vuxna på fritidshemmet Vi ser att barnen är trygga med varandra och med personalen på fritidshemmet. Ökad personaltäthet på eftermiddagen har till stor del bidragit till barnens trygghet. Vi kommer att öka vår personalstyrka under eftermiddagen. Vårt pågående arbete med att förbättra fritidshemmets lärmiljöer kommer att fortskrida. Förskoleklass Vi har ett långt och utvecklande samarbete med förskolan i området för att barnen ska känna sig trygga när de kommer till skolan. Vidare samarbetar vi stadievis i skolan för att skapa en trygg övergångsmiljö. Elevskattning med hjälp av föräldrarna i förskoleklass (index) Jag känner mig trygg med barnen i förskoleklassen 96 % Jag känner mig trygg med de vuxna i förskoleklassen 96 % Den medvetna sociala träningen och samarbetet med förskola och övrig skola visar på att barnen känner sig trygga i förskoleklassen. Utveckla ett ännu mer medvetet arbete med barnens trygghet och samspel i fokus (övergångar, SET, raster). 4(18)

5 Grundskola Vi har arbetat med kamratstödjarverksamhet, faddergruppsverksamhet och trygghetsråd samt gett extra resurser mot elever med särskilda behov. Vi har haft styrda rastaktiviteter och eleverna har fått ge önskemål om mer rastleksaker. Elevskattning med hjälp av föräldrarna i årskurs 1-2 (index) Jag känner mig trygg med barnen i skolan 87 % Jag känner mig trygg med min klasslärare i skolan 98 % Elevskattning årskurs 3-5, 6-9 (%) 2011/2012 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Andel Andel Andel Jag känner mig trygg i skolan år % 98 % Jag känner mig trygg i skolan år % 91 % Vi har utbildat kamratstödjare och pedagogen som ansvarar för gruppen har deltagit i trygghetsrådet. För lite tid har avsatts för trygghetsrådet, faddergruppsverksamhet och kamratstödjarverksamhet. Arbetet med att utveckla rastaktiviteterna har varit uppskattat. Vi kommer att dela upp kommande kamratstödjare i mindre grupper samt ge dem mer tid för kamratstödjarverksamhet tillsammans med pedagog. Vi arbetar fram bättre rutiner för trygghetsrådet att kunna träffas och agera och vi ökar vår faddergruppsverksamhet. Vi fortsätter med styrda rastaktiviteter och förbättrar elevernas rastaktiviteter genom inköp av leksaker samt en ny klätterställning. Vi anställer en SVA-pedagog på heltid. 5(18)

6 3.2 Utvecklande lärmiljö MÅL 2 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området utvecklande lärmiljö Elever i Sundsvalls skolor känner att de stimuleras till utveckling och lärande 2010/ /2012 Antal personal/dator Antal elever/dator Personal (%) som deltagit i systematisk kunskapsbildning (För 2013/2014 gäller området matematik) 27 % 27 % 82 % 13 % Fritidshem Vi arbetar systematiskt med att utveckla våra lärmiljöer, både inomhus och utomhus. Vi är delaktiga i det utvecklande arbetet Kvalité i fritidshem. Personal (%) som deltagit i systematiskt kunskapsbildning inom området kvalitet i fritidshem 2013/ Vi kan se att barnen behöver aktiviteter i form av rörelse och lek som komplement till all digital utrustning. Fortsatt arbete med att utveckla och förbättra fritidshemmets lärmiljöer. Förskoleklass Att skapa olika miljöer och planera aktiviteter som inbjuder till lust att lära bland annat genom planerade mattelekar och språklekar. Barnen har under året arbetat mer aktivt med våra datorer i olika aktiviteter under dagen. Kunna dela klassen i mindre grupper. Det dagliga språkarbetet har gjort att 14 av 18 barn har knäckt läskoden och är på gång att läsa. 6(18)

7 Genom det medvetna språkarbetet varje dag ger vi barnen möjlighet att knäcka läskoden så tidigt som möjligt. Fortsätta att se över vår datorutrustning. Att ännu oftare kunna dela klassen i mindre grupper för att skapa fler lärandesituationer. Grundskola Vi har köpt in ipads till eleverna i årskurs 6. Eleverna har blivit mer motiverade till lärande. Arbetet med ipads i årskurs 6 har bidragit till mer motivation till lärande hos eleverna. Därför finns önskemål om att ipads ska användas redan i lägre årskurser. Vi kompletterar ipads så att det finns 1 ipad/elev i årskurs 6. Vi behöver komplettera antalet bärbara datorer så det finns 10 stycken datorer (2 elever/dator). Vi skapar bättre rutiner för IT-användande samt avsätter tid till ITansvarig för underhåll av datorerna. 3.3 Kunskaper Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 2 2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (18)

8 MÅL 3 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området kunskaper Eleverna når målen i samtliga ämnen Vi har anställt mer personal samt utökat speciallärar-/sva-tjänsten till 100 %. Alla pedagoger har gått en utbildning i genrepedagogik. Två tillfällen i veckan har eleverna haft möjlighet att få läxhjälp utanför skoltid. Årskurs 6 har använt materialet Tummen upp! kartläggning LGR 11. Andel elever som nått kravnivån på samtliga delprov i NP 3 i svenska och matematik åk / /2012 Ämne Matematik 72,2 % Svenska 66,7 % Svenska som andraspråk Andel elever i åk 6 som nått kravnivån i alla ämnen Andel elever med ogiltig frånvaro i årskurs 6, 7, 8 och / /2012 Åk 6 Tjänstedeklaration inom området läsa och skriva i skolans tidigare år Andel elever i årskurs 1 som knäckt läskoden /2012 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 89 % 90 % 100 % 96 % 97 % 3 Nationella Prov 4 Tjänstedeklarationens löfte utvärderas i kvalitetsredovisningen. Mätningen görs efter avslutat läsår. 8(18)

9 Ett ökat antal SVA-elever samt ett högt antal elever med speciella behov gör att speciallärartjänsten inte räcker till. Läxhjälpen har ökat elevernas intresse och motivation för skolarbetet. Arbetet med Tummen Upp! Kartläggning LGR11 har gett eleverna en bättre överblick över sina kunskaper. Vi strukturerar upp läxhjälpen bättre. Vi anställer en SVA-pedagog på 100 %. Vi beställer Tummen upp! -material till eleverna i årskurs 4-6 för att säkerställa att eleverna når målen i respektive ämne. 3.4 Utveckla sin fulla potential MÅL 4 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området utveckla sin fulla potential Elever utvecklar sin fulla potential och förmåga Fritidshem Vi erbjuder barnen olika aktiviteter utifrån deras intresse och behov. Föräldraskattning i fritidshemmet (index) Mitt barns utveckling stimuleras på fritidshemmet Mitt barns lärande stimuleras på fritidshemmet Vi ser att barnen vågar och vill prova på nya saker. Vi vill öka barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi vill utveckla innehållet av verksamheten på fritidshemmet och även utöka valet av olika aktiviteter. 9(18)

10 Förskoleklass Vi använder oss av språklek, mattelek, skapande arbete, rörelse och barnens fria val och lek för att stimulera deras utveckling och förmågor. Föräldraskattning i förskoleklassen (index) Mitt barns utveckling stimuleras i förskoleklassen 93 % 93 % Mitt barns lärande stimuleras i förskoleklassen 96 % 96 % Genom att använda närmiljön, skolgården och våra övriga miljöer har alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ser att barnen vågar prova nya situationer och aktiviteter i gruppen. Att kunna arbeta i mindre grupper och mer individuellt med vissa barn. 10(18)

11 Grundskola Vi har samarbetat mellan klasser i olika konstellationer. Vi har fortsatt vårt arbete med Teknikhuset. Vi har utnyttjat våra kompetenser på bästa sätt. Föräldraskattning i grundskolan åk 1-2 (index) Mitt barns utveckling stimuleras i skolan 89 % Mitt barns lärande stimuleras i skolan 89 % Elevskattning åk 3-5 (%) 2011/2012 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Arbetet i skolan gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mer 80 % 88 % 89 % Jag får stöd och hjälp om jag behöver det 95 % 95 % 100 % Mina lärare förväntar sig att jag når kunskapskraven i alla ämnen Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 98 % 98 % 97 % 94 % 96 % 96 % Elevskattning åk 6-9 (%) 2011/2012 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Arbetet i skolan gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mer - 50 % 100 % Jag får stöd och hjälp om jag behöver det % 91 % Mina lärare förväntar sig att jag når kunskapskraven i alla ämnen Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena - 88 % 100 % % 100 % Allas kompetenser räcker inte till för att tillgodose elevernas behov. Utvecklingen av skolskogen har inte skett pga. konsekvenser av storm. Vi anställer en musikpedagog. Mellanstadiet fortsätter arbeta med Teknikhuset. Vi utvecklar arbetet med skolskogen. 11(18)

12 3.5 Elevernas ansvar och inflytande/ Barn- och elevinflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 5 MÅL 5 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området elevinflytande Elever har ett starkt inflytande i skolan Fritidshem Vi är lyhörda för barnens önskemål och ger dem inflytande och möjlighet till att påverka innehållet av verksamheten. Elevskattning med hjälp av föräldrarna i fritidshemmet (index) Personalen på fritidshemmet lyssnar och förstår mig Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra på fritidshemmet Vi behöver tydliggöra för barnen deras egen möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Vi kommer att skapa ett forum där barnen kan få uttrycka sina förslag till aktiviteter. Genom informationsbrev till föräldrarna kan vi också tydliggöra verksamhetens innehåll för dem på ett bra sätt. 5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (18)

13 Förskoleklass Vi har en representant i skolans matråd. Barnen kan göra egna val av aktiviteter varje dag och de deltar kontinuerligt i utvärdering av olika aktiviteter. Barnen är också med och planerar vissa aktiviteter, t.ex. idrott. Elevskattning med hjälp av föräldrarna i förskoleklass (index) Personalen på förskoleklassen lyssnar och förstår mig Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra i förskoleklassen 86 % 75 % Vi måste bli ännu bättre på att ta med barnen i planeringen och tydliggöra för dem att de faktiskt har möjlighet att göra många egna val i förskoleklassen. Öka barn och föräldrars inflytande av verksamheten genom t.ex. klassråd, planering och i föräldramöten. 13(18)

14 Grundskola Vi har haft kontinuerliga möten i våra olika råd. Flera av elevernas önskemål i råden har uppfyllts, vilket har synliggjort för eleverna att de har inflytande, bland annat genom en asfalterad plan och 1 maträtt vid lunchen. Elevskattning med hjälp av föräldrarna i grundskolan årskurs 1-2 (index) Personalen på skolan lyssnar och förstår mig - 83 % Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra i skolan - 67 % Elevskattning i åk 3-5 (%) 2011/2012 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Läraren i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 95 % 98 % 100 % Jag får veta hur det går för mig i skolan Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 89 % 98 % 93 % 94 % 96 % 96 % Elevskattning i åk 6-9 (%) 2011/ 2012 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Läraren i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter % 100 % Jag får veta hur det går för mig i skolan Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena % 100 % % 100 % Eleverna upplever att de får respons på sina förslag från de olika råden. Vi har fortsatt kontakt med SOT för att utveckla skolgårdsmiljön samt skolans underhåll. Vi måste tydliggöra för eleverna vid de tillfällen när de får vara med och bestämma/påverka. 14(18)

15 4 Skolans övriga mål Skolans mål Fritidshemmets mål Att alla barn ska få en bra och utvecklande lärmiljö. Personalen deltar aktivt i nätverket Kvalité i fritidshem. Personalen har fått en ökad medvetenhet kring barnens lärmiljöer. Vårt påbörjande arbete har gett goda resultat i barngruppen, vilket har bidragit till en tryggare och mer självständig barngrupp. Vårt arbete med att förbättra och utveckla lärmiljöerna fortskrider. 5 Likabehandlingsplanen Barn- och utbildningsförvaltningens mål Alla skolor har en likabehandlingsplan med en aktuell kartläggning av elevernas trivsel och trygghet samt om det finns risk för inslag av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling Indikator Det finns en likabehandlingsplan med en aktuell kartläggning Skolans kartläggning i form av enkäter och elevernas trygghetsvandring ligger som grund för arbetet med likabehandlingsplanen. Likabehandlingplanens samtliga insatser och åtgärder utvärderas, följs upp och revieras varje läsår. Vårdnadshavare och skolrådsrepresentanter får ta del av likabehandlingsplanen vid skolstart. Eleverna arbetar kontinuerligt med likabehandlingsplanen under årets gång. Skolan har ett trygghetsråd som arbetar förebyggande och träffas kontinuerligt varje vecka. Skolan har detta år haft kamratstödjare som haft rastaktiviteter för de mindre barnen en långrast i veckan. Planerade rastaktiviteter med pedagog har schemalagts. Vi har fått lugnare raster när pedagoger eller kamratstödjare har anordnat rastaktiviteter. Elevernas egen kartläggning av otrygga platser har gjort personalen mer uppmärksam på vart risken för kränkningar, trakasserier eller diskriminering kan förekomma. 15(18)

16 Enkätresultat Enkätresultat i grundskolan F-2 index Jag vet vem jag kan prata med i skolan om lag eller någon annan blir illa behandlad (index Förskoleklass) Jag vet vem jag kan prata med i skolan om jag eller någon annan blir illa behandlad (index Fritidshem) Jag vet vem jag kan prata med i skolan om jag eller någon annan blir illa behandlad (index åk 1-2) 93 % % Enkätresultat i grundskolan åk /2012 % Jag vet vem jag kan prata med i skolan om jag eller någon annan blir illa - 96 % 91 % behandlad (retad eller mobbad) Vi har arbetat i vår klass med likabehandlingsplanen? 78 % Enkätresultat i grundskolan åk /2012 % Jag vet vem jag kan prata med i skolan om jag eller någon annan blir illa behandlad (utsatt för trakasserier eller kränkningar) Jag har fått delta i arbetet med likabehandlingsplanen runt kränkande behandling - 75 % 100 % 64 % Styrda rastaktiviteter av pedagog och kamratstödjare har bidragit till lugnare raster och att fler barn har meningsfulla aktiviteter. Skolans trygghetsråd har ibland upplevt en viss tidsbrist för det förebyggande arbetet i klasserna. Personalen behöver vara mer aktiva som rastvärdar och ha en bättre koll på de ställen som vi utifrån trygghetsvandringen vet kan vara otrygga platser. Vi ska fortsätta med rastaktiviteter som är styrda av personal på skolan. Vi ser över våra rastvärdsrutiner och förbättrar vuxennärvaron i olika situation, som t ex i korridorer, utanför matsal och i omklädningsrum. Trygghetsrådet vill ha mer tid för förebyggande arbete i klasserna. Vi kommer att fortsätta jobba aktivt under hela året med vår likabehandlingsplan. 16(18)

17 6 Elever i behov av särskilt stöd Barn- och utbildningsförvaltningens mål Alla elever i behov av särskilt stöd i förskoleklass stimuleras till utveckling och lärande Alla elever når målen i grundskolan Fritidshem Vi har personal från fritidshemmets som deltagit skolans elevhälsoteam. Vi har personalförstärkning för barn i behov av särskilt stöd under fritidstiden. Vi tydliggör material och verksamhet för barnen genom bildstöd. Genom personalförstärkning får alla barn en tryggare vistelsetid på fritidshemmet. Med hjälp av bildstödet får alla barn möjlighet till struktur och ordning. Vi ser att alla barn behöver struktur och tydliga rutiner för en lugnare miljö och tillvaro på fritidshemmet. Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbete med bildstöd. Personalen behöver kompetensutveckling i AKK (alternativ och kopletterande kommunikation). Förskoleklass Att få möjlighet att arbeta i mindre grupper och enskilt. Ge barnen möjlighet till social träning och språkträning enskilt och i grupp. Det medvetna språkarbetet har visat goda resultat för flera av barnen. Möjligheten att arbeta i mindre grupper gör att barnen får större tilltro att utvecklas. När vi delar barnen i mindre grupper gör det att vi ger alla barn möjlighet att delta utifrån deras förutsättningar. Möjlighet till delad grupp samt stöd för elever som är i behov av det. 17(18)

18 Grundskola Vi fångar upp barnen i förskoleklassen, så att de får tidig stöttning och hjälp socialt och språkligt. Vi har ett bra samarbete med de föräldrar som har barn i behov av stöd. Elever i behov av särskilt stöd följs kontinuerligt upp i EHT, elevgenomgångar, fritidsmöten och i utvecklingssamtal. Vi kartlägger och följer upp eleverna samt sätter in mer insatser där behov uppstår. 2013/2014 Indikator Flickor Pojkar Antal elever med åtgärdsprogram Antal elever i särskild undervisningsgrupp Antal elever i enskild undervisningsgrupp Antal elever med särskilt stöd i klass Antal elever med anpassad studiegång Antal elever med handledning på modersmål Det har fungerat bättre organisatoriskt när det gäller arbetet med barn i behov av stöd under detta läsår, vilket har lett till goda resultat av barnens läsutveckling. Genom stora EHT får såväl speciallärare som klasslärare stöd och tips på fortsatt arbete som gynnar eleverna. Dessutom har vi regelbundna EHT-möten lokalt 1 gång/vecka. Användandet av alternativa verktyg har varit till stor hjälp för elever i behov av särskilt stöd. Vi behöver avsätta mer resurser till barn i behov av särskilt stöd i framtiden eftersom vi vet att vi kommer att få fler elever med ett annat modersmål till hösten. Vi ska också bli bättre på att kartlägga och följa upp elever med behov av stöd. Arbetet med alternativa verktyg kommer att utvecklas. 18(18)

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014/2015. Gångvikens skola, en. En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro.

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014/2015. Gångvikens skola, en. En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro. Verksamhetsplan Gångvikens skola, en En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro. Verksamhetsplan Grundskolan Petra Carlsvärd Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 3 2 Analys

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola

Arbetsplan för Västra Bodarna skola 150825 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan.

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan. Örgryte-Härlanda Förskoleklass en lekfull övergång till skolan www.goteborg.se Förskoleklassens viktigaste pedagogiska redskap är lek, skapande och elevens eget utforskande. Genom leken stimuleras elevens

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Svartå Förskoleklass, (Svartå) Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Gångvikens skola Ingela Renman 1 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning 2011/2012 Gångvikens skola Rektor Ingela Renman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av verksamhetsåret...3 2 Framtiden...3 3 Beskrivning över enhetens förutsättningar...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2016-2017 Likabehandlingsplan 2016 2017 Regnbågsskolan Inledning Vi har en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling som vi kallar

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Niclas Larsson, niclas.larsson@kil.se 2016-10-12 Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan HAGASKOLAN Annelie Hjelm & Gunilla Eriksson 1 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt!

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kållekärrs och Långekärrs skolor

Kållekärrs och Långekärrs skolor Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Kållekärrs och Långekärrs skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Hans Persson 150814 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö fritidshem Klubben Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsplan för Blåklockans förskola.

Arbetsplan för Blåklockans förskola. Arbetsplan för Blåklockans förskola. Vision för förskolor och skolor i Oxelösunds kommun. Oxelösund ska bli känd som en av Sveriges bästa förskole-och skolkommuner. Blåklockans förskola ligger i ett villa

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2013/2014 131029 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer