Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

2 Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 2.1 HUR HAR REKTOR FÖLJT UPP MÅLEN I SKOLANS HANDLINGSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET?... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 2.2 HUR HAR REKTOR ÅTERFÖRT RESULTATEN TILL ELEVER, PERSONAL OCH FÖRÄLDRAR?... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 3 PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN INFÖR KOMMANDE LÄSÅR BESKRIVNING ÖVER SKOLANS FÖRUTSÄTTNINGAR... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 5 VERKSAMHETENS MÅL NORMER OCH VÄRDEN/TRYGGHET UTVECKLANDE LÄRMILJÖ KUNSKAPER UTVECKLA SIN FULLA POTENTIAL ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE/ BARN- OCH ELEVINFLYTANDE SKOLANS ÖVRIGA MÅL LIKABEHANDLINGSPLANEN ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD (18)

3 1 och utvärdering av läsåret Positiva resultat i skolans egen trivselenkät. Kolla resultaten i kommunens enkät. Tvärgrupper, synliga rastvakter, faddergrupper & livsviktigt/livskunskap. Snabb konfliktlösning. * Vi fortsätter arbeta med aktiviteter och miljöer som stimulerar till lärande. Årskurs 6 har arbetat med ipads - utvärdering? Kvalitet i fritidshem. Kompensatoriska hjälpmedel. Studiecirkel i genrepedagogik. * Höga kunskapsresultat (se resultat nationella prov och tjänstedeklarationen). * Bra resultat gällande elevernas fulla potential, men en svacka på frågan Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. Resurser? * Vi tycker att det är lite lågt resultat på frågan Jag får vara med och bestämma, och att vi måste tydliggöra elevernas delaktighet samt bli bättre på att genomföra demokratiska beslut (inköp). 2 Prioriterade utvecklingsområden inför kommande läsår Vi satsar på att utveckla vår hälsoprofil. Pedagogerna kommer under året att gå en utbildning i matematik ( mattelyftet ). Vi ser över våra rutiner för att utveckla trygghetsrådet. Vi jobbar för att skolrådet är uppdaterat angående skolans närmiljö (ex. Malandsbadet). 3 Verksamhetens mål 3.1 Normer och värden/trygghet Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 1 MÅL 1 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området trygghet Elever i Sundsvalls skolor känner sig trygga Fritidshem Vi arbetar med att ge barnen en trygg miljö genom att finnas till hands för dem och stimulera dem till meningsfulla aktiviteter. Vi erbjuder sysselsättning inom olika lärandemiljöer vilket tränar barnen socialt, emotionellet, motoriskt och språkligt. Genom schemaförändringar för personalen så har fritidshemmet en större personaltäthet under eftermiddagen när behovet är som störst. 1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (18)

4 Elevskattning med hjälp av föräldrarna i fritidshem (index) Jag känner mig trygg med barnen på fritidshemmet Jag känner mig trygg med de vuxna på fritidshemmet Vi ser att barnen är trygga med varandra och med personalen på fritidshemmet. Ökad personaltäthet på eftermiddagen har till stor del bidragit till barnens trygghet. Vi kommer att öka vår personalstyrka under eftermiddagen. Vårt pågående arbete med att förbättra fritidshemmets lärmiljöer kommer att fortskrida. Förskoleklass Vi har ett långt och utvecklande samarbete med förskolan i området för att barnen ska känna sig trygga när de kommer till skolan. Vidare samarbetar vi stadievis i skolan för att skapa en trygg övergångsmiljö. Elevskattning med hjälp av föräldrarna i förskoleklass (index) Jag känner mig trygg med barnen i förskoleklassen 96 % Jag känner mig trygg med de vuxna i förskoleklassen 96 % Den medvetna sociala träningen och samarbetet med förskola och övrig skola visar på att barnen känner sig trygga i förskoleklassen. Utveckla ett ännu mer medvetet arbete med barnens trygghet och samspel i fokus (övergångar, SET, raster). 4(18)

5 Grundskola Vi har arbetat med kamratstödjarverksamhet, faddergruppsverksamhet och trygghetsråd samt gett extra resurser mot elever med särskilda behov. Vi har haft styrda rastaktiviteter och eleverna har fått ge önskemål om mer rastleksaker. Elevskattning med hjälp av föräldrarna i årskurs 1-2 (index) Jag känner mig trygg med barnen i skolan 87 % Jag känner mig trygg med min klasslärare i skolan 98 % Elevskattning årskurs 3-5, 6-9 (%) 2011/2012 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Andel Andel Andel Jag känner mig trygg i skolan år % 98 % Jag känner mig trygg i skolan år % 91 % Vi har utbildat kamratstödjare och pedagogen som ansvarar för gruppen har deltagit i trygghetsrådet. För lite tid har avsatts för trygghetsrådet, faddergruppsverksamhet och kamratstödjarverksamhet. Arbetet med att utveckla rastaktiviteterna har varit uppskattat. Vi kommer att dela upp kommande kamratstödjare i mindre grupper samt ge dem mer tid för kamratstödjarverksamhet tillsammans med pedagog. Vi arbetar fram bättre rutiner för trygghetsrådet att kunna träffas och agera och vi ökar vår faddergruppsverksamhet. Vi fortsätter med styrda rastaktiviteter och förbättrar elevernas rastaktiviteter genom inköp av leksaker samt en ny klätterställning. Vi anställer en SVA-pedagog på heltid. 5(18)

6 3.2 Utvecklande lärmiljö MÅL 2 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området utvecklande lärmiljö Elever i Sundsvalls skolor känner att de stimuleras till utveckling och lärande 2010/ /2012 Antal personal/dator Antal elever/dator Personal (%) som deltagit i systematisk kunskapsbildning (För 2013/2014 gäller området matematik) 27 % 27 % 82 % 13 % Fritidshem Vi arbetar systematiskt med att utveckla våra lärmiljöer, både inomhus och utomhus. Vi är delaktiga i det utvecklande arbetet Kvalité i fritidshem. Personal (%) som deltagit i systematiskt kunskapsbildning inom området kvalitet i fritidshem 2013/ Vi kan se att barnen behöver aktiviteter i form av rörelse och lek som komplement till all digital utrustning. Fortsatt arbete med att utveckla och förbättra fritidshemmets lärmiljöer. Förskoleklass Att skapa olika miljöer och planera aktiviteter som inbjuder till lust att lära bland annat genom planerade mattelekar och språklekar. Barnen har under året arbetat mer aktivt med våra datorer i olika aktiviteter under dagen. Kunna dela klassen i mindre grupper. Det dagliga språkarbetet har gjort att 14 av 18 barn har knäckt läskoden och är på gång att läsa. 6(18)

7 Genom det medvetna språkarbetet varje dag ger vi barnen möjlighet att knäcka läskoden så tidigt som möjligt. Fortsätta att se över vår datorutrustning. Att ännu oftare kunna dela klassen i mindre grupper för att skapa fler lärandesituationer. Grundskola Vi har köpt in ipads till eleverna i årskurs 6. Eleverna har blivit mer motiverade till lärande. Arbetet med ipads i årskurs 6 har bidragit till mer motivation till lärande hos eleverna. Därför finns önskemål om att ipads ska användas redan i lägre årskurser. Vi kompletterar ipads så att det finns 1 ipad/elev i årskurs 6. Vi behöver komplettera antalet bärbara datorer så det finns 10 stycken datorer (2 elever/dator). Vi skapar bättre rutiner för IT-användande samt avsätter tid till ITansvarig för underhåll av datorerna. 3.3 Kunskaper Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 2 2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (18)

8 MÅL 3 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området kunskaper Eleverna når målen i samtliga ämnen Vi har anställt mer personal samt utökat speciallärar-/sva-tjänsten till 100 %. Alla pedagoger har gått en utbildning i genrepedagogik. Två tillfällen i veckan har eleverna haft möjlighet att få läxhjälp utanför skoltid. Årskurs 6 har använt materialet Tummen upp! kartläggning LGR 11. Andel elever som nått kravnivån på samtliga delprov i NP 3 i svenska och matematik åk / /2012 Ämne Matematik 72,2 % Svenska 66,7 % Svenska som andraspråk Andel elever i åk 6 som nått kravnivån i alla ämnen Andel elever med ogiltig frånvaro i årskurs 6, 7, 8 och / /2012 Åk 6 Tjänstedeklaration inom området läsa och skriva i skolans tidigare år Andel elever i årskurs 1 som knäckt läskoden /2012 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 89 % 90 % 100 % 96 % 97 % 3 Nationella Prov 4 Tjänstedeklarationens löfte utvärderas i kvalitetsredovisningen. Mätningen görs efter avslutat läsår. 8(18)

9 Ett ökat antal SVA-elever samt ett högt antal elever med speciella behov gör att speciallärartjänsten inte räcker till. Läxhjälpen har ökat elevernas intresse och motivation för skolarbetet. Arbetet med Tummen Upp! Kartläggning LGR11 har gett eleverna en bättre överblick över sina kunskaper. Vi strukturerar upp läxhjälpen bättre. Vi anställer en SVA-pedagog på 100 %. Vi beställer Tummen upp! -material till eleverna i årskurs 4-6 för att säkerställa att eleverna når målen i respektive ämne. 3.4 Utveckla sin fulla potential MÅL 4 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området utveckla sin fulla potential Elever utvecklar sin fulla potential och förmåga Fritidshem Vi erbjuder barnen olika aktiviteter utifrån deras intresse och behov. Föräldraskattning i fritidshemmet (index) Mitt barns utveckling stimuleras på fritidshemmet Mitt barns lärande stimuleras på fritidshemmet Vi ser att barnen vågar och vill prova på nya saker. Vi vill öka barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi vill utveckla innehållet av verksamheten på fritidshemmet och även utöka valet av olika aktiviteter. 9(18)

10 Förskoleklass Vi använder oss av språklek, mattelek, skapande arbete, rörelse och barnens fria val och lek för att stimulera deras utveckling och förmågor. Föräldraskattning i förskoleklassen (index) Mitt barns utveckling stimuleras i förskoleklassen 93 % 93 % Mitt barns lärande stimuleras i förskoleklassen 96 % 96 % Genom att använda närmiljön, skolgården och våra övriga miljöer har alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ser att barnen vågar prova nya situationer och aktiviteter i gruppen. Att kunna arbeta i mindre grupper och mer individuellt med vissa barn. 10(18)

11 Grundskola Vi har samarbetat mellan klasser i olika konstellationer. Vi har fortsatt vårt arbete med Teknikhuset. Vi har utnyttjat våra kompetenser på bästa sätt. Föräldraskattning i grundskolan åk 1-2 (index) Mitt barns utveckling stimuleras i skolan 89 % Mitt barns lärande stimuleras i skolan 89 % Elevskattning åk 3-5 (%) 2011/2012 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Arbetet i skolan gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mer 80 % 88 % 89 % Jag får stöd och hjälp om jag behöver det 95 % 95 % 100 % Mina lärare förväntar sig att jag når kunskapskraven i alla ämnen Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 98 % 98 % 97 % 94 % 96 % 96 % Elevskattning åk 6-9 (%) 2011/2012 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Arbetet i skolan gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mer - 50 % 100 % Jag får stöd och hjälp om jag behöver det % 91 % Mina lärare förväntar sig att jag når kunskapskraven i alla ämnen Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena - 88 % 100 % % 100 % Allas kompetenser räcker inte till för att tillgodose elevernas behov. Utvecklingen av skolskogen har inte skett pga. konsekvenser av storm. Vi anställer en musikpedagog. Mellanstadiet fortsätter arbeta med Teknikhuset. Vi utvecklar arbetet med skolskogen. 11(18)

12 3.5 Elevernas ansvar och inflytande/ Barn- och elevinflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 5 MÅL 5 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området elevinflytande Elever har ett starkt inflytande i skolan Fritidshem Vi är lyhörda för barnens önskemål och ger dem inflytande och möjlighet till att påverka innehållet av verksamheten. Elevskattning med hjälp av föräldrarna i fritidshemmet (index) Personalen på fritidshemmet lyssnar och förstår mig Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra på fritidshemmet Vi behöver tydliggöra för barnen deras egen möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Vi kommer att skapa ett forum där barnen kan få uttrycka sina förslag till aktiviteter. Genom informationsbrev till föräldrarna kan vi också tydliggöra verksamhetens innehåll för dem på ett bra sätt. 5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (18)

13 Förskoleklass Vi har en representant i skolans matråd. Barnen kan göra egna val av aktiviteter varje dag och de deltar kontinuerligt i utvärdering av olika aktiviteter. Barnen är också med och planerar vissa aktiviteter, t.ex. idrott. Elevskattning med hjälp av föräldrarna i förskoleklass (index) Personalen på förskoleklassen lyssnar och förstår mig Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra i förskoleklassen 86 % 75 % Vi måste bli ännu bättre på att ta med barnen i planeringen och tydliggöra för dem att de faktiskt har möjlighet att göra många egna val i förskoleklassen. Öka barn och föräldrars inflytande av verksamheten genom t.ex. klassråd, planering och i föräldramöten. 13(18)

14 Grundskola Vi har haft kontinuerliga möten i våra olika råd. Flera av elevernas önskemål i råden har uppfyllts, vilket har synliggjort för eleverna att de har inflytande, bland annat genom en asfalterad plan och 1 maträtt vid lunchen. Elevskattning med hjälp av föräldrarna i grundskolan årskurs 1-2 (index) Personalen på skolan lyssnar och förstår mig - 83 % Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra i skolan - 67 % Elevskattning i åk 3-5 (%) 2011/2012 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Läraren i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 95 % 98 % 100 % Jag får veta hur det går för mig i skolan Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 89 % 98 % 93 % 94 % 96 % 96 % Elevskattning i åk 6-9 (%) 2011/ 2012 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Läraren i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter % 100 % Jag får veta hur det går för mig i skolan Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena % 100 % % 100 % Eleverna upplever att de får respons på sina förslag från de olika råden. Vi har fortsatt kontakt med SOT för att utveckla skolgårdsmiljön samt skolans underhåll. Vi måste tydliggöra för eleverna vid de tillfällen när de får vara med och bestämma/påverka. 14(18)

15 4 Skolans övriga mål Skolans mål Fritidshemmets mål Att alla barn ska få en bra och utvecklande lärmiljö. Personalen deltar aktivt i nätverket Kvalité i fritidshem. Personalen har fått en ökad medvetenhet kring barnens lärmiljöer. Vårt påbörjande arbete har gett goda resultat i barngruppen, vilket har bidragit till en tryggare och mer självständig barngrupp. Vårt arbete med att förbättra och utveckla lärmiljöerna fortskrider. 5 Likabehandlingsplanen Barn- och utbildningsförvaltningens mål Alla skolor har en likabehandlingsplan med en aktuell kartläggning av elevernas trivsel och trygghet samt om det finns risk för inslag av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling Indikator Det finns en likabehandlingsplan med en aktuell kartläggning Skolans kartläggning i form av enkäter och elevernas trygghetsvandring ligger som grund för arbetet med likabehandlingsplanen. Likabehandlingplanens samtliga insatser och åtgärder utvärderas, följs upp och revieras varje läsår. Vårdnadshavare och skolrådsrepresentanter får ta del av likabehandlingsplanen vid skolstart. Eleverna arbetar kontinuerligt med likabehandlingsplanen under årets gång. Skolan har ett trygghetsråd som arbetar förebyggande och träffas kontinuerligt varje vecka. Skolan har detta år haft kamratstödjare som haft rastaktiviteter för de mindre barnen en långrast i veckan. Planerade rastaktiviteter med pedagog har schemalagts. Vi har fått lugnare raster när pedagoger eller kamratstödjare har anordnat rastaktiviteter. Elevernas egen kartläggning av otrygga platser har gjort personalen mer uppmärksam på vart risken för kränkningar, trakasserier eller diskriminering kan förekomma. 15(18)

16 Enkätresultat Enkätresultat i grundskolan F-2 index Jag vet vem jag kan prata med i skolan om lag eller någon annan blir illa behandlad (index Förskoleklass) Jag vet vem jag kan prata med i skolan om jag eller någon annan blir illa behandlad (index Fritidshem) Jag vet vem jag kan prata med i skolan om jag eller någon annan blir illa behandlad (index åk 1-2) 93 % % Enkätresultat i grundskolan åk /2012 % Jag vet vem jag kan prata med i skolan om jag eller någon annan blir illa - 96 % 91 % behandlad (retad eller mobbad) Vi har arbetat i vår klass med likabehandlingsplanen? 78 % Enkätresultat i grundskolan åk /2012 % Jag vet vem jag kan prata med i skolan om jag eller någon annan blir illa behandlad (utsatt för trakasserier eller kränkningar) Jag har fått delta i arbetet med likabehandlingsplanen runt kränkande behandling - 75 % 100 % 64 % Styrda rastaktiviteter av pedagog och kamratstödjare har bidragit till lugnare raster och att fler barn har meningsfulla aktiviteter. Skolans trygghetsråd har ibland upplevt en viss tidsbrist för det förebyggande arbetet i klasserna. Personalen behöver vara mer aktiva som rastvärdar och ha en bättre koll på de ställen som vi utifrån trygghetsvandringen vet kan vara otrygga platser. Vi ska fortsätta med rastaktiviteter som är styrda av personal på skolan. Vi ser över våra rastvärdsrutiner och förbättrar vuxennärvaron i olika situation, som t ex i korridorer, utanför matsal och i omklädningsrum. Trygghetsrådet vill ha mer tid för förebyggande arbete i klasserna. Vi kommer att fortsätta jobba aktivt under hela året med vår likabehandlingsplan. 16(18)

17 6 Elever i behov av särskilt stöd Barn- och utbildningsförvaltningens mål Alla elever i behov av särskilt stöd i förskoleklass stimuleras till utveckling och lärande Alla elever når målen i grundskolan Fritidshem Vi har personal från fritidshemmets som deltagit skolans elevhälsoteam. Vi har personalförstärkning för barn i behov av särskilt stöd under fritidstiden. Vi tydliggör material och verksamhet för barnen genom bildstöd. Genom personalförstärkning får alla barn en tryggare vistelsetid på fritidshemmet. Med hjälp av bildstödet får alla barn möjlighet till struktur och ordning. Vi ser att alla barn behöver struktur och tydliga rutiner för en lugnare miljö och tillvaro på fritidshemmet. Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbete med bildstöd. Personalen behöver kompetensutveckling i AKK (alternativ och kopletterande kommunikation). Förskoleklass Att få möjlighet att arbeta i mindre grupper och enskilt. Ge barnen möjlighet till social träning och språkträning enskilt och i grupp. Det medvetna språkarbetet har visat goda resultat för flera av barnen. Möjligheten att arbeta i mindre grupper gör att barnen får större tilltro att utvecklas. När vi delar barnen i mindre grupper gör det att vi ger alla barn möjlighet att delta utifrån deras förutsättningar. Möjlighet till delad grupp samt stöd för elever som är i behov av det. 17(18)

18 Grundskola Vi fångar upp barnen i förskoleklassen, så att de får tidig stöttning och hjälp socialt och språkligt. Vi har ett bra samarbete med de föräldrar som har barn i behov av stöd. Elever i behov av särskilt stöd följs kontinuerligt upp i EHT, elevgenomgångar, fritidsmöten och i utvecklingssamtal. Vi kartlägger och följer upp eleverna samt sätter in mer insatser där behov uppstår. 2013/2014 Indikator Flickor Pojkar Antal elever med åtgärdsprogram Antal elever i särskild undervisningsgrupp Antal elever i enskild undervisningsgrupp Antal elever med särskilt stöd i klass Antal elever med anpassad studiegång Antal elever med handledning på modersmål Det har fungerat bättre organisatoriskt när det gäller arbetet med barn i behov av stöd under detta läsår, vilket har lett till goda resultat av barnens läsutveckling. Genom stora EHT får såväl speciallärare som klasslärare stöd och tips på fortsatt arbete som gynnar eleverna. Dessutom har vi regelbundna EHT-möten lokalt 1 gång/vecka. Användandet av alternativa verktyg har varit till stor hjälp för elever i behov av särskilt stöd. Vi behöver avsätta mer resurser till barn i behov av särskilt stöd i framtiden eftersom vi vet att vi kommer att få fler elever med ett annat modersmål till hösten. Vi ska också bli bättre på att kartlägga och följa upp elever med behov av stöd. Arbetet med alternativa verktyg kommer att utvecklas. 18(18)

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Gångvikens skola Ingela Renman 1 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Innehållsförteckning Organisation Personal Klass Arbetslag/samverkan Specialresurser

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw Vår verksamhet i förskoleklass utifrån LGR 11 ertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåa

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FREDRIKSBERGS SKOLA

KVALITETSREDOVISNING FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING FREDRIKSBERGS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Teknikstation fritidskväll Innehållsförteckning Inledning...4 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...4 Underlag och rutiner...4 Organisation

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Fritidshem Datum: 2014-09-02 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens/enhetens/verksamhetens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Valåsskolan Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Vårt val av problem/område

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Läsåret -11/12 HÄNSYN ANSVAR RESPEKT - KUNSKAP FÖRUTSÄTTNINGAR Lokaler Skolan har mer än tillräckligt med lokaler, detta eftersom elevantalet krympt.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012 Rektor Villerkulla Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer