Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Gångvikens skola Ingela Renman 1

2 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid bästa möte för fortsatt lärande! Utifrån visionen är vårt förhållningssätt och arbetssätt när det gäller värdeorden följande: VÄRDEORD FÖRHÅLLNINGSSÄTT ARBETSSÄTT Mod Öppenhet gentemot nya idéer, vilja att förbättra undervisningen utan att tappa trygghet och våra traditioner. Kompetensutveckling av lärare externt. Studiecirklar, återkommande punkter på och i arbetslag samt lärgrupper internt. Utökad konferenstid för arbetet med. Tid för sambedömning. Öppenhet Vi jobbar för goda relationer, en positiv anda och högt i tak. Skolråd, återkoppling till föräldrar genom skolan på webben, veckobrev och -kontakter i alla klasser, en levande hemsida, spridning av vår folder samt hög tillgänglighet. Helhetssyn Alla barn är allas barn. Samarbete och samverkan både internt och externt. Nätverk i skolområdet. Temadagar, fadderverksamhet, F- 6-perspektiv och samverkan med närsamhället (museum, kyrkan, bibliotek, företag etc.). Gångvikens skolas vision: En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro 2. Analys och utvärdering av läsåret 2011/12 För att stötta eleverna i deras lärande och utveckling har vi under en längre tid jobbat med ett antal utvecklingsområden. Utifrån Skolverkets inspektion 2011 har ytterligare några utvecklingsområden tillkommit. Nolltolerans Som ett stöd i vårt fortsatta arbete mot mobbning och kränkande behandling har vi utarbetat en ny Likabehandlingsplan Vi gör elever och föräldrar kontinuerligt delaktiga i Likabehandlingsplanen. 2

3 et jobbar aktivt med elev- och föräldrasamtal. Förebyggande arbete i klasserna (SET, klassråd, fadderverksamhet, kamratstödjarna, vänskapsvecka, lekdagar mm) pågår. Vi har uppnått målet att ytterligare öka tryggheten bland eleverna. Elevernas kännedom om Likabehandlingsplanen är fortfarande låg. Vi har nog tidigare tagit för givet att eleverna haft större kännedom om Likabehandlingsplanen än vad som faktiskt varit fallet, nu ser vi att det kan ha betydelse för barnens trygghet om vi arbetar mer grundligt och eleverna får en ökad medvetenhet om vad planen innehåller. Kommunenkäten visar också att eleverna inte i så stor utsträckning känner sig delaktiga i utformningen av den. Kunskaper Vi har jobbat med att konkretisera nya läroplanens mål, och göra eleverna delaktiga i planering och utvärdering. Pedagogernas förväntningar på elevernas kunskapsutveckling är hög. Målet är att alla elever ska nå målen i samtliga ämnen. Vi har ägnat mycket tid till att sätta oss in i, centrala innehållet, kunskapskriterier, lokal planering och elevbedömning. Vi har fortsatt med vår matematiksatsning. Våra mattepiloter har deltagit i olika utbildningar. Vi har satsat på intensivläsning i de lägre årskurserna och vi har köpt in nya böcker till vårt skolbibliotek. I åk 1 hade i princip alla elever knäckt läskoden till jul. Elevernas närvaro har kontinuerligt följts upp i EHT. Inga elever har ogiltig frånvaro. Alla elever i åk 3 blev godkända på nationella proven i matematik och svenska. I åk 6 hade vi 5 elever varav 4 hade åtgärdsprogram i fler än ett ämne. Av alla elever som hade åtgärdsprogram på skolan nådde 86% målen i dem. Utvecklande lärmiljö Genom införskaffandet av fler aktiva uttag och fler bärbara datorer har tillgängligheten ökat, och tekniken används. Personalen har utbildats i användandet av digitala klassrum. Många elever upplever att det är roligt att lära. Elevernas möjlighet att använda t.ex. power point och kanonen när de redovisar inför klass, har lett till att de som redovisar upplever det som mindre nervöst och att åhörarna visar större intresse och engagemang. 3

4 Vi utvecklar barnens lärmiljö bl.a. i samarbete med STU, och i vårt arbete med utvecklar vi arbetssätt som främjar alla barns inlärning. Vi fick en ökad måluppfyllelse enligt elevenkäten (åk 3-5) på frågan Arbetet i skolan gör mig nyfiken så jag får lust att lära mig mer. Skolskogen Skolskogen har även detta läsår använts i både fritids och skolverksamheten, och elevernas lust att lära har ökat. En hel del material har köpts in till skolan i samband med Kom ut - utbildningen. Vi ser att eleverna mår bra av att vistas i skogen, i leken tränas kreativitet och samspel. Elevinflytande Vi har arbetat med en ökad måluppfyllelse genom elevernas delaktighet i planering och utvärdering. Eleverna har deltagit i olika råd; klassråd, elevråd, matråd och hälsokommittén (mötesteknik, demokratifostran, delaktighet mm). Via elevrådet har alla klasser deltagit i utvecklandet av vår Likabehandlingsplan. Enligt enkäten ligger en genomsnittlig siffra på i hur stor utsträckning eleverna anser sig få vara med och bestämma på 69%. Vi har stora skillnader mellan klasserna. Vi är bra på att utvärdera olika arbetsområden med eleverna, men inte lika bra på att ta med dem i planeringsskedet. Skolgården Målet var att förbättra trivseln genom att möjliggöra aktiva och roliga raster. Engagerade elever har lett till större sammanhållning på skolan och minskad skadegörelse. Via Hälsokommittén har eleverna fått vara med och lämna förslag på hur skolgården kan förbättras, dessa förslag har sedan lämnats till fastighetskontoret. Eftersom skolan hotades av nedläggning lades de flesta förslagen i träda, men lekhagar mm målades om, utebänkar och pingisbord köptes in och cykelställ ställdes upp. 4

5 3. Nuläges- och omvärldsanalys 3.1 Nulägesanalys STYRKOR MÖJLIGHETER Liten skola; alla känner alla och inget barn faller mellan stolarna. Liten personalomsättning. Stort föräldraengagemang. (extra starkt efter nedläggningshotet) Flexibel, förändringsbenägen och engagerad personal ger stora möjligheter att utveckla verksamheten. Engagerade föräldrar kan påverka skolans situation. Väl inarbetade traditioner; ger kontinuitet och stabilitet. Tydlig hälsoprofil; medvetenhet om vikten av en god livsföring skapas. Hög måluppfyllelse. Väl utvecklade rutiner kring barn i behov av särskilt stöd. Utvecklingsbenägen personal, med på banan. SVAGHETER RISKER/HOT Liten skola; sårbart med liten personalstyrka. Få personer ska klara många utvecklingsområden, (mapiloter, utv. av alternativa verktyg, PBS, LUS, implementering av ). Elevtapp till friskolor. Den lilla personalstyrkan kan utmattas i olika utvecklingsprojekt. Hot om små skolors vara eller inte vara stressar personal, elever och föräldrar. Ifrågasättande av vår skolas vara. Sambedömnning av få pedagoger kan minska likvärdigheten. 5

6 3.2 Omvärldsanalys OMVÄRLDSHÄNDELSE EFFEKT Upprustning av området, både vad gäller vägar och lägenheter Mer attraktivt område för barnfamiljer och möjlighet till fler barn i skolan Möjlighet att med buss komma iväg på olika aktiviteter Ytterligare expansion av Birsta Fler unga söker sig till området Ny läroplan Tydligare kunskapskrav och mer likvärdig skola. Mall för verksamhetsplan Lättare att göra jämförelser mellan skolor Ekonomiska förutsättningar Budget i balans Påverkar den lilla skolans organisation Ökat elevunderlag Påverkar skolans organisation Oklarhet kring kommunbudget och skolorganisation Påverkar folks beslut om boende och skolplacering 3.3 Sammanfattning av nuläges- och omvärldsanalys De styrkor och möjligheter vi vill bygga vidare på är flexibel, engagerad och förändringsbenägen personal, vi är med på banan. Den lilla skolan har också en sårbarhet med få personal som ska göra allt. Viktigt är att begränsa utvecklingsområdena, att inte gapa över för mycket. Antalet elever ökar med 23 % och det inger framtidstro för vår skola som under året var nedläggningshotad. Ifrågasättandet av skolans vara har ökat sammanhållningen bland alla; personal, elever och föräldrar. Skolan har en styrka i sin litenhet där alla känner alla; alla elever är allas elever. Vi har många föräldrar som är aktiva och värnar om skolans vara. Vi försöker upprätthålla goda kontakter mellan hem och skola. 6

7 Vi har även lyckats hålla vår budget i balans. Skolan har väl utvecklade rutiner för barn i behov av stöd. Måluppfyllelsen är hög. Vi fortsätter att arbeta med nya läroplanen. Det är en spännande utmaning; att utveckla kompetensen att göra rättvisa tydliga bedömningar; att tydliggöra målen för elever och föräldrar och göra eleverna delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen. Skolan har en tydlig hälsoprofil. Vi arbetar vidare med hälsotema och samarbetar med föräldrarna i vår Hälsokommitté.. Att alla elever ska känna sig trygga är ett stort och viktigt arbete och vi har även ökat den indikatorn till 95%. Likabehandlingsplanen måste kontinuerligt förankras och aktualiseras bland elever och föräldrar. 4. Verksamhetens mål 4.1 Trygghet (Normer och värden Lgr11) Buns mål: I Sundvalls förskolor och skolor råder nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. INDIKATORER ÅK RESULTAT 2012 AMBITION 2013 Andelen elever som är trygga i grundskolan; instämmer helt/delvis % Enhetens mål utifrån området trygghet: Gångvikens skolas vision: En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro Skolan har ett väl fungerande arbete för att upptäcka och åtgärda kränkande behandling och ett inarbetat förebyggande arbete med bl.a. Livskunskap. Likabehandlingsplanen som omarbetades under läsåret enligt kommunens mall är ett levande dokument 7

8 4.2 Utvecklande lärmiljö (Utveckling och lärande Lgr11) Buns mål: Sundsvalls kommunala förskolor och skolor har en utvecklande lärmiljö. INDIKATORER RESULTAT 2012 AMBITION 2013 Arbetet i skolan gör mig nyfiken så Jag får lust att lära mer; instämmer helt/delvis. Åk-3-5 Åk % 90% Andel som deltagit i arbetet med systematisk kunskapsbildning (lärgrupper, lärledarutbildning) Antal pedagoger PIM 3 36% 45% 55% 73% Antal skolledare PIM 2 Antal digitala klassrum 8 8 Antal personal/dator 6 6 Antal elever/dator 4 4 De bärbara datorerna på skolan avses användas av pedagogerna också, och därmed har alla pedagoger rent hypotetiskt tillgång till var sin dator. Enhetens mål utifrån området utvecklande lärmiljö: Dataanvändandet ska vara en naturlig del i undervisningen. Alternativa verktyg ska finnas tillgängligt för de elever som har behov. All personal ska ha goda kunskaper i användandet av modern teknik. 4.3 Kunskaper Bun:s mål för grundskolan: - Att alla elever i grundskolan når målen i samtliga ämnen - Att alla elever i behov av stöd når målen - Att inga elever har ogiltig frånvaro 8

9 INDIKATORER RESULTAT 2012 AMBITION 2013 Andel elever som nått kravnivån i nationella prov i svenska åk 3 flickor, pojkar, totalt Andel elever som nått kravnivån i nationella prov i matematik åk 3 flickor pojkar totalt Andel elever i åk 6 som nått kunskapskraven i samtliga ämnen utom moderna språk flickor pojkar totalt Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 Totalt flickor pojkar elever med utländsk bakgrund Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program Genomsnittlig meritvärde i åk 9 Totalt flickor pojkar elever med utländsk bakgrund Andel elever som nått kunskapskraven av de som fått stödinsatser Totalt flickor pojkar elever med utländsk bakgrund Ogiltig frånvaro: Andel elever med ogiltig frånvaro åk 7, 8, 9 *Totalt 5 elever 0% * 0% 86% 78% 92% Skolans mål utifrån området kunskaper: Alla elever ska ha knäckt läskoden i åk 1. Alla elever ska känna motivation och vilja göra sitt bästa i skolarbetet. 9

10 4.4 Utveckla sin fulla potential Bun:s mål: I Sundsvalls kommunala förskolor och skolor får barn och elever utveckla sin fulla potential och förmåga. INDIKATORER ÅK RESULTAT 2012 AMBITION 2013 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen; instämmer helt/delvis % Enhetens mål inom området utveckla sin fulla potential : Vi tillmötesgår elevernas olika lärstilar och har en varierad undervisning. 4.5 Barn- och elevinflytande Bun:s mål: I Sundsvalls skolor råder starkt barn- och elevinflytande INDIKATORER ÅK RESULTAT 2012 AMBITION 2013 Läraren i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter; instämmer helt/delvis % Enhetens mål inom området barn- och elevinflytande: Skolans olika medbestämmanderåd synliggörs i klasserna. Elevernas inflytande ökar med stigande ålder och mognad. 10

11 5. Handlingsplan MÅL Trygghet Ge alla eleverna en trygg, lugn miljö fri från kränkande behandling INDIKATORER/ NYCKELTAL/ MÅLKRITERIE Trygga elever enl.elevenkät Vår trygghetsenkät Hälsosamtalet VAD SKA GÖRAS FÖR ATT MÅLET SKA NÅS Vi avsätter mer tid för uppföljande samtal för et. Vår egen trivselenkät måste föras in i verksamhetsplanen. Tid för att leda kamratstödjarverksamheten schemaläggs och fadderverksamheten byggs ut. För att ytterligare öka tryggheten ser vi över både organisation av, och innehåll i dessa verksamheter. Nytänk behövs. Vi kommer att ta upp Likabehandlingsplanen med personal, elever och föräldrar vid skolstarten i höst. Vårt förebyggande arbete och trygghetsrådets arbete har gett positiva resultat. För att upprätthålla den höga nivån vad gäller trygghet bland våra elever fortsätter vi med vårt förebyggande arbete. HUR FÖLJS MÅLET UPP Schemalägg -ning Schemalägg ning Uppföljning och analys vid Klassråd Skolråd Föräldramöten Konf Fritidsmöten Trygghesråd NÄR SKA MÅLET UTVÄRD- ERAS /13 VEM ANSVARAR rektor Vi kommer att dela förskoleklassens barn i grupper för språkövningar och social träning. Ett utökat samarbete med andra verksamheter, för att ge det behov av stöd till barnet som behövs i fritidsverksamheten Utvecklande lärmiljö Ge eleverna en lärmiljö som leder till god måluppfyll- Andel pedagoger som deltagit i systematisk kunskapsbildning Rutiner för datoranvändandet och underhåll av datorerna ses över. Vi fortsätter, utifrån vad som är ekonomiskt möjligt, att utöka antalet datorer även nästa läsår. Vi ska slutföra utbildningen Uppföljning och analys vid Alag Konf 2012 rektor 11

12 else Andel pedagoger Pim 3 Antalet digitala klassrum Antalet datorer/elev Alternativa verktyg och utnyttjar ny teknik och möjligheter i större utsträckning för elever i behov av stöd. Vi införskaffar en skanner. Genomföran de under en Konferens Inköp Kunskaper Alla elever når målen i samtliga ämnen Np åk 3 Np åk 6 Kunskapskriterier åk 3 och 6 Betyg åk 6 För att öka måluppfyllelsen i matematik återupptar vi vårt arbete med studiecirkeln Att förstå och använda tal, vi ämnar arbeta mer laborativt i ämnet. Vi fortsätter att i personalgruppen delge varandra exempel på planeringar i olika ämnen. Genomföran de under en Konferenser 2012/13 rektor När det gäller omdömen i alla ämnen kommer vi att utbilda oss mer i Schoolsoft och för att få föräldrarna mer delaktiga i Schoolsoft ges information på föräldramöten. Utveckla sin fulla potential Eleverna får uppfylla sin fulla potential och förmågor Lust att lära Stöd och hjälp Lärares förväntningar enl elevenkät Vi ser över vår organisation för att tillgodose elevernas behov av stöd. Vi fortsätter att utveckla vårt arbete med skolskogen, tillverkar material för undervisning utomhus i olika ämnen. Tid avsätts på sommardagar och. EHT 2012/2013 Elevernas inflytande Elevernas inflytande är starkt Eleverna är nöjda med inflytande över arbetet i skolan enl. elevenkät. Vårt uppdrag att på ett bättre sätt tydliggöra målen och syftet med de olika arbetsområdena behöver förbättras. Vi börjar med diskussioner i arbetslagen och genom att ta upp nya arbetsområden i våra klassråd. Genomföran de i Alag och konf. 2012/13 rektor 12

13 Skolgården Förbättra trivseln genom att möjliggöra aktiva och roliga raster trivselenkät Kontakten med fastighetskontoret återupptas till hösten och arbetet i hälsokommittén fortskrider enligt planerna. Hälsokommitté 2012/13 6. Uppföljning och utvärdering - Kvalitetsredovisning - Kommunens elevenkät - Skolans trivselenkät - Nationella prov i åk 3 och 6 - Diagnoser - Skolråd - - Hälsokommitté Uppföljningen åskådliggörs i årshjulet 13

14 Kommunens elevenkät Hälsokommitte Betyg åk 6 Skriftliga omdömen Hälsokommitte Skolråd Matråd Trivselenkät Hälsokommitte Nationella prov Trivselenkät Hälsosamtal Skolråd Diagnoser i sv,ma Personalenkät Verksamhetsplan Hälsosamtal Uppföljning av Kvalitesredovisningen, OSIS, Hälsosamtal, nationella prov, elevenkät Hälsosamtal Kvalitesredovisning Betyg åk 6 Skolråd Hälsokommitte Utvecklingssamtal Skriftliga omdömen Skolråd Hälsokommitte Personalenkät 14

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan HAGASKOLAN Annelie Hjelm & Gunilla Eriksson 1 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt!

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning 2011/2012 Gångvikens skola Rektor Ingela Renman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av verksamhetsåret...3 2 Framtiden...3 3 Beskrivning över enhetens förutsättningar...4

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014/2015. Gångvikens skola, en. En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro.

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014/2015. Gångvikens skola, en. En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro. Verksamhetsplan Gångvikens skola, en En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro. Verksamhetsplan Grundskolan Petra Carlsvärd Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 3 2 Analys

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan Sundsvalls Kulturskola Vik rektor Paula Lundgren Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här

Har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här 150812 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 2 och 3 Läsåret 2015/2016 Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon:

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN LÄSÅRET 2016 17 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Mikael Nilsson Rektor, Läsåret 16/17 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Verksamhetsplan Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Hagaskolans årshjul sid. 3 Hagafritidshem årshjul sid. 4 Utvecklingsarbete sid.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg Enhetsplan läsåret 2014-2015 Rektor Sture Wängberg Information och dialog i Resam den 29 sep 2014 Verksamhetsidé: Beskrivning av verksamheten på Vårbergskolan. Skolan ligger i ett område med fin natur

Läs mer

Prioriterade mål. för läsåret Stanstorpsskolan

Prioriterade mål. för läsåret Stanstorpsskolan Prioriterade mål för läsåret 2014-2015 : Stanstorpsskolan Mål; Alla skall känna trygghet och trivsel på skolan. Alla skall ha höga positiva förväntningar på barn/elever. Rastvärdar Raster Pedagoger Omklädningsvärdar

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan Smålandsstenars skolområde Arbetsplan 2004-2005 1. Elevernas kunskaper - intresse och lust att lära med särskilt fokus på språk och matematik. Allt arbete ska syfta till att på ett lustfyllt sätt skapa

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Neptuniskolan F-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Neptuniskolan F-5 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Neptuniskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Kommentar Lena Hagström Verksamhetens namn och inriktning

Läs mer

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015 20140921 Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Karlbergsskolan RO Läsårsplan

Karlbergsskolan RO Läsårsplan L ÄSÅR 2015/2016 Karlbergsskolan RO Läsårsplan Innehållsförteckning Vårt rektorsområde... 3 Vision... 3 Nationella mål... 4 Prioriterade mål och indikatorer... 4 Karlbergsskolan RO, Läsårsplan 2(8) Vårt

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Sofia skola 2013-11-25 IUP-plan för Sofia skola I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Verksamhetsplan Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Augusti 2017 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Malmens skola och fritidshem Verksamhetsidé vision På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad,

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer