Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Gångvikens skola Ingela Renman 1

2 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid bästa möte för fortsatt lärande! Utifrån visionen är vårt förhållningssätt och arbetssätt när det gäller värdeorden följande: VÄRDEORD FÖRHÅLLNINGSSÄTT ARBETSSÄTT Mod Öppenhet gentemot nya idéer, vilja att förbättra undervisningen utan att tappa trygghet och våra traditioner. Kompetensutveckling av lärare externt. Studiecirklar, återkommande punkter på och i arbetslag samt lärgrupper internt. Utökad konferenstid för arbetet med. Tid för sambedömning. Öppenhet Vi jobbar för goda relationer, en positiv anda och högt i tak. Skolråd, återkoppling till föräldrar genom skolan på webben, veckobrev och -kontakter i alla klasser, en levande hemsida, spridning av vår folder samt hög tillgänglighet. Helhetssyn Alla barn är allas barn. Samarbete och samverkan både internt och externt. Nätverk i skolområdet. Temadagar, fadderverksamhet, F- 6-perspektiv och samverkan med närsamhället (museum, kyrkan, bibliotek, företag etc.). Gångvikens skolas vision: En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro 2. Analys och utvärdering av läsåret 2011/12 För att stötta eleverna i deras lärande och utveckling har vi under en längre tid jobbat med ett antal utvecklingsområden. Utifrån Skolverkets inspektion 2011 har ytterligare några utvecklingsområden tillkommit. Nolltolerans Som ett stöd i vårt fortsatta arbete mot mobbning och kränkande behandling har vi utarbetat en ny Likabehandlingsplan Vi gör elever och föräldrar kontinuerligt delaktiga i Likabehandlingsplanen. 2

3 et jobbar aktivt med elev- och föräldrasamtal. Förebyggande arbete i klasserna (SET, klassråd, fadderverksamhet, kamratstödjarna, vänskapsvecka, lekdagar mm) pågår. Vi har uppnått målet att ytterligare öka tryggheten bland eleverna. Elevernas kännedom om Likabehandlingsplanen är fortfarande låg. Vi har nog tidigare tagit för givet att eleverna haft större kännedom om Likabehandlingsplanen än vad som faktiskt varit fallet, nu ser vi att det kan ha betydelse för barnens trygghet om vi arbetar mer grundligt och eleverna får en ökad medvetenhet om vad planen innehåller. Kommunenkäten visar också att eleverna inte i så stor utsträckning känner sig delaktiga i utformningen av den. Kunskaper Vi har jobbat med att konkretisera nya läroplanens mål, och göra eleverna delaktiga i planering och utvärdering. Pedagogernas förväntningar på elevernas kunskapsutveckling är hög. Målet är att alla elever ska nå målen i samtliga ämnen. Vi har ägnat mycket tid till att sätta oss in i, centrala innehållet, kunskapskriterier, lokal planering och elevbedömning. Vi har fortsatt med vår matematiksatsning. Våra mattepiloter har deltagit i olika utbildningar. Vi har satsat på intensivläsning i de lägre årskurserna och vi har köpt in nya böcker till vårt skolbibliotek. I åk 1 hade i princip alla elever knäckt läskoden till jul. Elevernas närvaro har kontinuerligt följts upp i EHT. Inga elever har ogiltig frånvaro. Alla elever i åk 3 blev godkända på nationella proven i matematik och svenska. I åk 6 hade vi 5 elever varav 4 hade åtgärdsprogram i fler än ett ämne. Av alla elever som hade åtgärdsprogram på skolan nådde 86% målen i dem. Utvecklande lärmiljö Genom införskaffandet av fler aktiva uttag och fler bärbara datorer har tillgängligheten ökat, och tekniken används. Personalen har utbildats i användandet av digitala klassrum. Många elever upplever att det är roligt att lära. Elevernas möjlighet att använda t.ex. power point och kanonen när de redovisar inför klass, har lett till att de som redovisar upplever det som mindre nervöst och att åhörarna visar större intresse och engagemang. 3

4 Vi utvecklar barnens lärmiljö bl.a. i samarbete med STU, och i vårt arbete med utvecklar vi arbetssätt som främjar alla barns inlärning. Vi fick en ökad måluppfyllelse enligt elevenkäten (åk 3-5) på frågan Arbetet i skolan gör mig nyfiken så jag får lust att lära mig mer. Skolskogen Skolskogen har även detta läsår använts i både fritids och skolverksamheten, och elevernas lust att lära har ökat. En hel del material har köpts in till skolan i samband med Kom ut - utbildningen. Vi ser att eleverna mår bra av att vistas i skogen, i leken tränas kreativitet och samspel. Elevinflytande Vi har arbetat med en ökad måluppfyllelse genom elevernas delaktighet i planering och utvärdering. Eleverna har deltagit i olika råd; klassråd, elevråd, matråd och hälsokommittén (mötesteknik, demokratifostran, delaktighet mm). Via elevrådet har alla klasser deltagit i utvecklandet av vår Likabehandlingsplan. Enligt enkäten ligger en genomsnittlig siffra på i hur stor utsträckning eleverna anser sig få vara med och bestämma på 69%. Vi har stora skillnader mellan klasserna. Vi är bra på att utvärdera olika arbetsområden med eleverna, men inte lika bra på att ta med dem i planeringsskedet. Skolgården Målet var att förbättra trivseln genom att möjliggöra aktiva och roliga raster. Engagerade elever har lett till större sammanhållning på skolan och minskad skadegörelse. Via Hälsokommittén har eleverna fått vara med och lämna förslag på hur skolgården kan förbättras, dessa förslag har sedan lämnats till fastighetskontoret. Eftersom skolan hotades av nedläggning lades de flesta förslagen i träda, men lekhagar mm målades om, utebänkar och pingisbord köptes in och cykelställ ställdes upp. 4

5 3. Nuläges- och omvärldsanalys 3.1 Nulägesanalys STYRKOR MÖJLIGHETER Liten skola; alla känner alla och inget barn faller mellan stolarna. Liten personalomsättning. Stort föräldraengagemang. (extra starkt efter nedläggningshotet) Flexibel, förändringsbenägen och engagerad personal ger stora möjligheter att utveckla verksamheten. Engagerade föräldrar kan påverka skolans situation. Väl inarbetade traditioner; ger kontinuitet och stabilitet. Tydlig hälsoprofil; medvetenhet om vikten av en god livsföring skapas. Hög måluppfyllelse. Väl utvecklade rutiner kring barn i behov av särskilt stöd. Utvecklingsbenägen personal, med på banan. SVAGHETER RISKER/HOT Liten skola; sårbart med liten personalstyrka. Få personer ska klara många utvecklingsområden, (mapiloter, utv. av alternativa verktyg, PBS, LUS, implementering av ). Elevtapp till friskolor. Den lilla personalstyrkan kan utmattas i olika utvecklingsprojekt. Hot om små skolors vara eller inte vara stressar personal, elever och föräldrar. Ifrågasättande av vår skolas vara. Sambedömnning av få pedagoger kan minska likvärdigheten. 5

6 3.2 Omvärldsanalys OMVÄRLDSHÄNDELSE EFFEKT Upprustning av området, både vad gäller vägar och lägenheter Mer attraktivt område för barnfamiljer och möjlighet till fler barn i skolan Möjlighet att med buss komma iväg på olika aktiviteter Ytterligare expansion av Birsta Fler unga söker sig till området Ny läroplan Tydligare kunskapskrav och mer likvärdig skola. Mall för verksamhetsplan Lättare att göra jämförelser mellan skolor Ekonomiska förutsättningar Budget i balans Påverkar den lilla skolans organisation Ökat elevunderlag Påverkar skolans organisation Oklarhet kring kommunbudget och skolorganisation Påverkar folks beslut om boende och skolplacering 3.3 Sammanfattning av nuläges- och omvärldsanalys De styrkor och möjligheter vi vill bygga vidare på är flexibel, engagerad och förändringsbenägen personal, vi är med på banan. Den lilla skolan har också en sårbarhet med få personal som ska göra allt. Viktigt är att begränsa utvecklingsområdena, att inte gapa över för mycket. Antalet elever ökar med 23 % och det inger framtidstro för vår skola som under året var nedläggningshotad. Ifrågasättandet av skolans vara har ökat sammanhållningen bland alla; personal, elever och föräldrar. Skolan har en styrka i sin litenhet där alla känner alla; alla elever är allas elever. Vi har många föräldrar som är aktiva och värnar om skolans vara. Vi försöker upprätthålla goda kontakter mellan hem och skola. 6

7 Vi har även lyckats hålla vår budget i balans. Skolan har väl utvecklade rutiner för barn i behov av stöd. Måluppfyllelsen är hög. Vi fortsätter att arbeta med nya läroplanen. Det är en spännande utmaning; att utveckla kompetensen att göra rättvisa tydliga bedömningar; att tydliggöra målen för elever och föräldrar och göra eleverna delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen. Skolan har en tydlig hälsoprofil. Vi arbetar vidare med hälsotema och samarbetar med föräldrarna i vår Hälsokommitté.. Att alla elever ska känna sig trygga är ett stort och viktigt arbete och vi har även ökat den indikatorn till 95%. Likabehandlingsplanen måste kontinuerligt förankras och aktualiseras bland elever och föräldrar. 4. Verksamhetens mål 4.1 Trygghet (Normer och värden Lgr11) Buns mål: I Sundvalls förskolor och skolor råder nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. INDIKATORER ÅK RESULTAT 2012 AMBITION 2013 Andelen elever som är trygga i grundskolan; instämmer helt/delvis % Enhetens mål utifrån området trygghet: Gångvikens skolas vision: En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro Skolan har ett väl fungerande arbete för att upptäcka och åtgärda kränkande behandling och ett inarbetat förebyggande arbete med bl.a. Livskunskap. Likabehandlingsplanen som omarbetades under läsåret enligt kommunens mall är ett levande dokument 7

8 4.2 Utvecklande lärmiljö (Utveckling och lärande Lgr11) Buns mål: Sundsvalls kommunala förskolor och skolor har en utvecklande lärmiljö. INDIKATORER RESULTAT 2012 AMBITION 2013 Arbetet i skolan gör mig nyfiken så Jag får lust att lära mer; instämmer helt/delvis. Åk-3-5 Åk % 90% Andel som deltagit i arbetet med systematisk kunskapsbildning (lärgrupper, lärledarutbildning) Antal pedagoger PIM 3 36% 45% 55% 73% Antal skolledare PIM 2 Antal digitala klassrum 8 8 Antal personal/dator 6 6 Antal elever/dator 4 4 De bärbara datorerna på skolan avses användas av pedagogerna också, och därmed har alla pedagoger rent hypotetiskt tillgång till var sin dator. Enhetens mål utifrån området utvecklande lärmiljö: Dataanvändandet ska vara en naturlig del i undervisningen. Alternativa verktyg ska finnas tillgängligt för de elever som har behov. All personal ska ha goda kunskaper i användandet av modern teknik. 4.3 Kunskaper Bun:s mål för grundskolan: - Att alla elever i grundskolan når målen i samtliga ämnen - Att alla elever i behov av stöd når målen - Att inga elever har ogiltig frånvaro 8

9 INDIKATORER RESULTAT 2012 AMBITION 2013 Andel elever som nått kravnivån i nationella prov i svenska åk 3 flickor, pojkar, totalt Andel elever som nått kravnivån i nationella prov i matematik åk 3 flickor pojkar totalt Andel elever i åk 6 som nått kunskapskraven i samtliga ämnen utom moderna språk flickor pojkar totalt Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 Totalt flickor pojkar elever med utländsk bakgrund Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program Genomsnittlig meritvärde i åk 9 Totalt flickor pojkar elever med utländsk bakgrund Andel elever som nått kunskapskraven av de som fått stödinsatser Totalt flickor pojkar elever med utländsk bakgrund Ogiltig frånvaro: Andel elever med ogiltig frånvaro åk 7, 8, 9 *Totalt 5 elever 0% * 0% 86% 78% 92% Skolans mål utifrån området kunskaper: Alla elever ska ha knäckt läskoden i åk 1. Alla elever ska känna motivation och vilja göra sitt bästa i skolarbetet. 9

10 4.4 Utveckla sin fulla potential Bun:s mål: I Sundsvalls kommunala förskolor och skolor får barn och elever utveckla sin fulla potential och förmåga. INDIKATORER ÅK RESULTAT 2012 AMBITION 2013 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen; instämmer helt/delvis % Enhetens mål inom området utveckla sin fulla potential : Vi tillmötesgår elevernas olika lärstilar och har en varierad undervisning. 4.5 Barn- och elevinflytande Bun:s mål: I Sundsvalls skolor råder starkt barn- och elevinflytande INDIKATORER ÅK RESULTAT 2012 AMBITION 2013 Läraren i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter; instämmer helt/delvis % Enhetens mål inom området barn- och elevinflytande: Skolans olika medbestämmanderåd synliggörs i klasserna. Elevernas inflytande ökar med stigande ålder och mognad. 10

11 5. Handlingsplan MÅL Trygghet Ge alla eleverna en trygg, lugn miljö fri från kränkande behandling INDIKATORER/ NYCKELTAL/ MÅLKRITERIE Trygga elever enl.elevenkät Vår trygghetsenkät Hälsosamtalet VAD SKA GÖRAS FÖR ATT MÅLET SKA NÅS Vi avsätter mer tid för uppföljande samtal för et. Vår egen trivselenkät måste föras in i verksamhetsplanen. Tid för att leda kamratstödjarverksamheten schemaläggs och fadderverksamheten byggs ut. För att ytterligare öka tryggheten ser vi över både organisation av, och innehåll i dessa verksamheter. Nytänk behövs. Vi kommer att ta upp Likabehandlingsplanen med personal, elever och föräldrar vid skolstarten i höst. Vårt förebyggande arbete och trygghetsrådets arbete har gett positiva resultat. För att upprätthålla den höga nivån vad gäller trygghet bland våra elever fortsätter vi med vårt förebyggande arbete. HUR FÖLJS MÅLET UPP Schemalägg -ning Schemalägg ning Uppföljning och analys vid Klassråd Skolråd Föräldramöten Konf Fritidsmöten Trygghesråd NÄR SKA MÅLET UTVÄRD- ERAS /13 VEM ANSVARAR rektor Vi kommer att dela förskoleklassens barn i grupper för språkövningar och social träning. Ett utökat samarbete med andra verksamheter, för att ge det behov av stöd till barnet som behövs i fritidsverksamheten Utvecklande lärmiljö Ge eleverna en lärmiljö som leder till god måluppfyll- Andel pedagoger som deltagit i systematisk kunskapsbildning Rutiner för datoranvändandet och underhåll av datorerna ses över. Vi fortsätter, utifrån vad som är ekonomiskt möjligt, att utöka antalet datorer även nästa läsår. Vi ska slutföra utbildningen Uppföljning och analys vid Alag Konf 2012 rektor 11

12 else Andel pedagoger Pim 3 Antalet digitala klassrum Antalet datorer/elev Alternativa verktyg och utnyttjar ny teknik och möjligheter i större utsträckning för elever i behov av stöd. Vi införskaffar en skanner. Genomföran de under en Konferens Inköp Kunskaper Alla elever når målen i samtliga ämnen Np åk 3 Np åk 6 Kunskapskriterier åk 3 och 6 Betyg åk 6 För att öka måluppfyllelsen i matematik återupptar vi vårt arbete med studiecirkeln Att förstå och använda tal, vi ämnar arbeta mer laborativt i ämnet. Vi fortsätter att i personalgruppen delge varandra exempel på planeringar i olika ämnen. Genomföran de under en Konferenser 2012/13 rektor När det gäller omdömen i alla ämnen kommer vi att utbilda oss mer i Schoolsoft och för att få föräldrarna mer delaktiga i Schoolsoft ges information på föräldramöten. Utveckla sin fulla potential Eleverna får uppfylla sin fulla potential och förmågor Lust att lära Stöd och hjälp Lärares förväntningar enl elevenkät Vi ser över vår organisation för att tillgodose elevernas behov av stöd. Vi fortsätter att utveckla vårt arbete med skolskogen, tillverkar material för undervisning utomhus i olika ämnen. Tid avsätts på sommardagar och. EHT 2012/2013 Elevernas inflytande Elevernas inflytande är starkt Eleverna är nöjda med inflytande över arbetet i skolan enl. elevenkät. Vårt uppdrag att på ett bättre sätt tydliggöra målen och syftet med de olika arbetsområdena behöver förbättras. Vi börjar med diskussioner i arbetslagen och genom att ta upp nya arbetsområden i våra klassråd. Genomföran de i Alag och konf. 2012/13 rektor 12

13 Skolgården Förbättra trivseln genom att möjliggöra aktiva och roliga raster trivselenkät Kontakten med fastighetskontoret återupptas till hösten och arbetet i hälsokommittén fortskrider enligt planerna. Hälsokommitté 2012/13 6. Uppföljning och utvärdering - Kvalitetsredovisning - Kommunens elevenkät - Skolans trivselenkät - Nationella prov i åk 3 och 6 - Diagnoser - Skolråd - - Hälsokommitté Uppföljningen åskådliggörs i årshjulet 13

14 Kommunens elevenkät Hälsokommitte Betyg åk 6 Skriftliga omdömen Hälsokommitte Skolråd Matråd Trivselenkät Hälsokommitte Nationella prov Trivselenkät Hälsosamtal Skolråd Diagnoser i sv,ma Personalenkät Verksamhetsplan Hälsosamtal Uppföljning av Kvalitesredovisningen, OSIS, Hälsosamtal, nationella prov, elevenkät Hälsosamtal Kvalitesredovisning Betyg åk 6 Skolråd Hälsokommitte Utvecklingssamtal Skriftliga omdömen Skolråd Hälsokommitte Personalenkät 14

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012

Kvalitetsredovisning 2012 Kvalitetsredovisning 2012 Läsåret 2011/2012 Djuptjärnsskolan Katrin Andersson Innehållsförteckning sid Inledning 3 Djuptjärnsskolans grundskola och skolbarnomsorg 4 Förutsättningar för undervisning, rastaktiviteter,

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ANNHELEN ADLER-JOHANESSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Nordal År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 30 807

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 10/11 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten, elevernas trivselenkät, resultaten från nationella proven, den psyko-sociala

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Valåsskolan Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Vårt val av problem/område

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009 KR Nödingeskolan 2009 1 1. Innehåll 1. Innehåll 2 2. Ansvarig för kvalitetsredovisningen och tidsintervall. 3 3. Rutiner för framtagande. 3 4.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer