Enskild verksamhet Välkomna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enskild verksamhet 150414 Välkomna! 2015-02-27"

Transkript

1 Enskild verksamhet Välkomna!

2 Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS) och RUC

3 Språkutveckling - Handledarutbildning Med anledning av uppstarten av Skolverkets nationella satsning på Läslyftet under hösten 2015/2016 har frågan kring huvudmännens och kommunernas tillgång till den av Skolverket anordnade handledarutbildningen diskuterats i det Regionala Nätverket för Språk-, läs- och skrivutvecklare såväl som i Samrådet och Regionens förvaltningschefsgrupp. Vid ansökningstillfället i januari 2015 har Sveriges huvudmän och kommuner sökt bidrag för omkring 2400 handledare dock räcker pengarna endast till 460. Skolverket gör utifrån detta ett urval baserat på bland annat geografisk spridning och antal elever i olika regioner. Med anledning av den begränsade möjligheten att delta i Skolverkets handledarutbildning är det viktigt att vi diskuterar och kartlägger vilka behov vi inom regionen har av en kvalitativ handledarutbildning för de handledare vi inte får statsbidrag för. Utifrån detta har en dialog inletts kring möjligheten att eventuellt starta upp en likvärdig, men utifrån deltagande kommuner och huvudmäns behov, ytterligare specificerad handledarutbildning i samverkan med RUC, Högskolan i Halmstad och ev ytterligare aktörer. För att ytterligare ha möjlighet att kartlägga de olika huvudmännens/kommunernas behov av handledarutbildning och även ett mer specifikt behov av fördjupning inom denna vill vi få möjlighet att stämma av med er kring denna fråga.

4 Beslutade insatser ht15/vt16 8/9 Sökprogram för internationellt utbyte + Skrivarverkstad 14/10 Internationell dag med tema Hållbar utveckling och demokrati 14/10 Fortbildningsdag för idrottslärare Förslag: Barnrytmik i förskolan Likabehandlingsplaner

5

6 Analys Vi behöver träna oss i att synliggöra, medvetandegöra och kommunicera det som händer i klassrummet och på skolnivå, hur når vi dit? Hur analyserar vi sifferlösa värden- relationer, motivation processer? skolledarens viktig i detta arbete. Kollegialt lärande i ledningsgruppen för att nå en djupare analys i arbetet, mer än erfarenhetsutbyte? Kommun som utgångspunkt, för att skapa likvärdighet. Ökad analyskompetens både hos skolledare/förskolechefer samt på huvudmannanivå som en del i att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. På enhetsnivå behöver man bli bättre på att analysera, utvärdera, planera och genomföra i en framåtsiktande process för att öka måluppfyllelsen. Att praktiskt öva och få möjlighet att analysera underlag för ökad resultatförstålse och att få redskap för att komma bort från vad till hur, varför och hur går vi vidare. Mer fokus på praktik än teori, En bredare kunskap om hur vi skall analysera resultaten och att vi också analyserar rätt resultat. Analysarbetet behöver kopplas till det professionella lärandet analyskompetens för rektorerna Systematiska kvalitetsarbetet Analysverktyg Analysmetoder Självvärderingsinstrument Steget efter analys? Hur hantera resultatet? Fördjupar och systematiserar det formativa förhållningssättet. Kompetensutveckling för skolledare och förstelärare avseende analys

7 Ledarskap Ökad förståelse för hur man leder specifika processer och utvecklingsområden, som exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet. En möjlighet skulle vara att efter exempelvis utbildning i analyskompetens eller pojkar/flickors resultat öppna upp för diskussion eller på annat sätt få input kring hur man som rektor på bästa sätt leder detta arbete ut mot pedagogerna. Ökad förståelse i hur man lär tillsammans med andra rektorer; kollaborativt lärande förskolechefer och rektorer emellan. Ledarskapsutbildning för skolledare tillsammans med våra förestelärare med utgångspunkt i Timperleys tankar om anpassningsförmåga. Kollegialt lärande - hur skapa bästa förutsättningar? Pedagogiska ledarskapet Ledarskapet i klassrummet Ledarstilar Designa klassrum Hur möta olika elever? Behov av samordning av insatser för fortbildning och stöd till förstelärare. Som organisation behöver vi ge verktyg och arbetssätt som innebär att vi utvecklar undervisningsmetoder utifrån beprövad erfarenhet. Utifrån detta kommer vi behöva stärka pedagogernas kompetens i observationsteknik, kollegahandledning med mera.

8 Integration Utbyta erfarenheter och goda exempel Föreläsning Behöver kunskap om nyanlända elevers behov, hur en bra utslussning skall gå till och hur man organiserar klasser med elever med olika språk och olika behov. Förberedelseklass olika sätt att organisera Mottagande Vad säger forskningen? Kartläggningar material och verktyg Modersmålsundervisning Svenska som andraspråk Lyckade och mindre lyckade integrationsprojekt Stort behov av kompetensutveckling. Utveckla en tre-stegs utbildning för lärare ( och ev skolledare) för alla medarbetare kring integration och SVA. Hur kan vi möta nyanlända på ett bättre och effektivare sätt? Vi behöver öka vår professionalism inom hela kunskapsområdet migration. Utveckla arbetssätt och förutsättningar för integration är ett måste för hela kommunen.

9 Samverkan S-N-A Satsning inte så mycket mot företag, snarare skolorna, i samverkansprocesser och projekt. Skapa tydliga och kommunikationsvägar mellan olika aktörer, så som HH och regionen, Fördjupad kunskap kring arbetsmiljöverkets regler vid prao. Förståelse kring ex. vad vi kan göra för att förebygga risktagande på bästa/smidigaste sätt. Hur kan vi arbeta med dokumentation? Ökad kunskap avseende APL. Får inte landa i att vi ska starta små företag Måste handla om att ta tillvara olika förmågor och se helheter och sammanhang och naturligtvis koppla det till det entreprenöriella lärandet. Entreprenörskap Lyckade projekt och satsningar Olika färdiga koncept som en meny Modeller Hur kan vi verka tillsammans med att få fler lärare involverade i forskning inte endast som konsumenter utan också som forskningsproducenter. Riktar samverkan mot grundskolan. Nätverk mer riktat mot grundskolan och med fokus på det entreprenöriella samarbetet.

10 Flickors och pojkars resultat I kombination med analyskompetens Ökad förståelse för de bakomliggande faktorerna till varför resultatskillnaderna är så stora mellan pojkar och flickor Utökad förståelse för varför det ser ut som det gör men också tips på verktyg och metoder för att för att komma åt och arbeta vidare med de skillnaderna som man ser. Kunde initialt göras genom kompetensutveckling på förvaltningsnivå. Känner att kunskapen behöver öka här, innan vi kan driva frågan utåt i organisationen. Hur göra skillnad? Hur förändra och bryta trender? Forskning och metoder Vi behöver tillsammans finna modeller där vi aktivt kan verka för undervisning som på ett annat sätt kan fånga upp pojkars studieintresse. Genusperspektivet måste förstärkas. Behov utifrån SIRI Analyserar resultat och har en dialog med verksamheten kring glappet mellan flickor och pojkars resultat.

11 Näktergalen

12 Förebild Från Malmö Högskola där man har drivit olika mentorsprojekt sedan barn i 12-årsåldern har varit med En del av mentorsbarnen studerar nu vid Malmö högskola, vilket var ett av syftena vid starten Och några av mentorsbarnen är nu själva mentorer Finns även vid andra lärosäten i Sverige och i Europa

13 Näktergalen Sweden: Malmö Borås Halmstad Kristianstad Växjö Nattergalen Norway: Agder Bergen Bodø Lillehammer Oslo Stavanger Sør-Trøndelag Telemark Østfold

14 Syftet med Näktergalsprojektet Att coachen/mentorn: ska vara en vuxen förebild i en nära relation med en ensamkommande ung person (adept) ska få inblick i adeptens liv och härigenom ökad kunskap, förståelse och empati för människors olika livsvillkor ska få ett komplement till sin högskoleutbildning, kunskaper som man inte kan läsa sig till, samt vara en vuxen kompis.

15 Syftet med Näktergalsprojektet Att den ensamkommande unga personen ska få en ökad möjlighet att skapa god självkänsla ska få en vuxen förebild, en studerande vid Högskolan i Halmstad ska få nya erfarenheter och kunskaper i en relation med en högskolestuderande som bidrar till integration

16 Kommunförlagda förskolelyftskurser NT-kurser för Kungsbacka kommun vt/ht

17 Science safari bussen Science Safari för barn, ungdomar och unga vuxna, för framtida kompetensförsörjning och för praktisk folkbildning. Science Safari är en miljöbuss full av experiment, den första i sitt slag i Europa. Vikten av att bli överväldigad Idag är det välkänt att kunskapen om samt intresset för naturvetenskap och teknik minskar i samhället. Science Safari vill bidra till att förändra detta genom att uppmuntra människors upptäckarglädje och vetenskapliga nyfikenhet. Mycket finns att tillgå i storstäderna men i allmänhet utesluts de som inte bor i närheten, särskilt de grupper utan erfarenhet eller tradition av vetenskapsmöten. Detta är projektets utgångspunkt med grundläggande syften att vara en inspiration för barn, ungdomar och unga vuxna, bidra till kompetensförsörjning inom näringslivet samt bedriva folkbildning i dess bästa bemärkelse.

18

19

20 Nuläge på Avdelningen för lärande inom LHS Inventering av framtida personalbehov i kommunerna, inom skolområdet KPU speciell inriktning? Övningsskolor Arbetsmarknadsdag

21 Framtidens digitala lärande Region Hallands Digitala agenda Hur går vi vidare diskuteras just nu?

22 En eventuell fortsättning diskuteras. Start hösten 2015?

23 Övriga frågor Val av representant i Samrådet ht15/vt16 Avtal för 2015 Entreprenöriellt lärande Erfarenhetsutbyte av försöksverksamhet med Övningsskolor

24

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer