Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning"

Transkript

1 Dagens innehåll

2 Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

3 Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering av ett didaktiskt fokus.

4

5 Erfarenheter handledarutbildning allt för grundläggande och generell tillgång till i högre grad, för ett kollegialt lärande, adekvata handledarstrategier önskemål om fördjupad koppling till aktuell forskning, beprövad erfarenhet och pedagogik/didaktik/metodik Önskemål om att få ligga steget före

6 En regional handledarutbildning En regionalt organiserad handledarutbildning, i samverkan med Högskolan i Halmstad m.fl., skulle komma att utgå från och inspireras av den kursbeskrivning och det innehåll som Skolverket tagit fram och anser vara adekvat. Utöver detta skulle en regional handledarutbildning också innebära en möjlighet att ytterligare utveckla och anpassa en sådan utbildning efter regionens mer specifika, gemensamma behov.

7 Möjligheter Att skapa en regional handledarutbildning, med en fördjupad koppling till regionens behov, skulle också ge kommuner/huvudmän en tillgång till flera utbildade handledare i den egna organisationen. En regional handledarutbildning kan starta upp tidigare och behöver inte ligga parallellt vilket stärker handledaren i sin roll.

8 Tolkning av illustration av den cykliska process som Helen Timperley förespråkar för lärares professionsutveckling.

9 Önskemål innehåll Föreläsning kring systematiskt kvalitetsarbete Samtal om samtal- kompetensutveckling i olika metoder för kollegialt lärande Det professionella samtalet Pedagogisk processrelaterad handledning Kunskapande samtal, kommunikativ praxis Textsamtal före, under och efter läsning Integrering mellan ämnesdidaktik och handledarkompetens Ledarskap; handledarens roll, förhållningssätt och bemötande som mentor/ledare Hantera att Läslyftet vänder sig till samtliga pedagoger, hur handledaren kan möta pedagoger i ämnen som inte traditionellt fokuserar på språkutveckling

10 Vilka behov kan ni redan idag se utifrån ett handledarskap hos er kommun/huvudman i förhållande till de förstelärare, specialpedagoger och lärare som kan tänkas fungera som handledare inom Läslyftet? Vilket innehåll ser vi som viktigt i en handledarutbildning med ett språkdidaktiskt fokus? Vad är viktigt ur ett handledande perspektiv? Vad är viktigt ur ett didaktiskt perspektiv? Vilka olika kompetenser finns hos kommunen/huvudmannen som kan vara en tillgång i organisationen av en handledarutbildning?

11 Nuläge

12 Läslyftet i förskolan Syfte: Att förbättra elevers läsförståelse och skrivförmåga Fokus: det kollegiala lärandet Materialet färdigt under 2016, allra senast augusti Behov av utbildade handledare? Fortbildningsmodell: 1 modul/8 delar per termin. Ca 30h. Styrker behovet av organiserad kollegial tid. Hur organiserar förskolan vanligtvis det kontinuerliga fortbildningsarbetet? Vad krävs av materialet för att det ska fungera i förskolans vardag? Tankar kring hur materialet bör utformas för att passa förskolans verksamhet bäst- moduler respektive stödmaterial? Riktar sig till förskolan- inte bara förskollärarna Ska det innebära en uppdelning?

13 Bedömningsstöd åk 1-3 Inför 2014 fick Skolverket ett regeringsuppdrag att utarbeta och implementera ett tydligt och konkret bedömningsstöd för uppföljning av elevernas kunskaper i läs- och skrivutveckling samt matematik. Syfte: Ska kunna användas redan i åk 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutveckling och matematik eller för att ge elever extra stimulans inom dessa områden. Nära kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. Vi kan inte med hjälp av materialet säga att eleven har den eller de specifika svårigheterna.

14 Två bedömningsstöd Bedömningsstöd i årskurs 1-3 i läs- och skrivutveckling. Utvecklas av inst för nordiska språk vid Uppsala univ. Relaterar till NSL. Bedömningsstöd i åk 1-3 i matematik, taluppfattning. Utvecklas av PRIM-gruppen vid Stockholms univ. Relaterar till Bedömning för lärande i matematik.

15 Betydelsen av att tidigt följa elevernas språk-, läsoch skrivutveckling finns tydlig angivet i regeringsuppdraget. Det är i nuläget tänkt som ett frivilligt material men politiken pratar om det som ett obligatoriskt material. Skolverket vet i nuläget inte om de kan vänta ett uppdrag att göra det obligatoriskt. Materialet måste hålla även om det blir obligatoriskt. Ev ta fram ett läsmål i koppling till läsa, skriva, räkna garantin.

16 Ska användas i åk 1-3. Ett till två tillfällen per termin tom hösten i åk 3. Under hösten i åk 3 ska man använda bedömningsstödet och pröva mot avstämning C för att ha resterande del av åk 3 för att fokusera på insatser. NP under våren. Identifierar kritiska punkter i elevens läs- och skrivrespektive matematiska utveckling. Stöd i att bedöma en förväntad progression i en tillräcklig kunskapsutveckling. Relatera till andra skolverksmaterial. Publiceras i april 2015 på Skolverkets webbplats. Krav: det ska kunna användas under pågående läsår. Identifierar kritiska punkter i elevens språk och matematik utveckling. Kopplar till NSL, matematik och Läslyftet.

17 Materialet innehåller två sammanställningsblanketter i förhållande till A-C. Här gör läraren en summativ bedömning vid ett avstämningstillfälle (namnteckning och dateras). Materialet ska användas för att stämma av elevernas kunskaper vid ett helst två tillfällen per läsår. Tagit ställning till vad som är rimligt att klara i åk 1 i förhållande till kunskapskraven. Åk 1: hela avstämning A och ca 1/3 av avstämning B. Har då eleven inte i slutet av åk 1 uppfyllt allt i A och en del av B så är det tydligt för skolan att insatser och anpassningar görs. Det handlar inte om att göra nya kunskapskrav. Det som är viktigt med materialet är att ge läraren ett underlag för att kunna gå vidare med sin undervisning.

18 Innehåll: Lärarinformation Handledning till genomförande av respektive avstämning A-C läsa respektive skriva i relation till NSL. Elevuppgifter i läsa respektive skriva med bedömda och analyserade elevsvar inklusive ljudfiler. Tex Läsa A: Teo och Tanja bokstavsprotokoll, ord, text, kopplat till analysen Läsa. Två ljudfiler på varje avstämning. Underlag för läsa respektive skriva för lärares dokumentation och sammanställning. Sammanställning- hur går vi vidare? (blankett) Iakttagelser och vidare undervisning för elevens vidare utveckling. Översikt och navigering för hur det hänger ihop. Samma upplägg som NSL.

19 Det är ett bedömningsstöd för utbildade lärare att användadet är inte ett undervisningsstöd! Hur förhålla oss till bedömningsstödet i förhållande till användning i F-klass? Det har under utprövningen visat sig vara svårt att hitta de elever i åk 1 som är på bokstavsljudsnivå. Rädsla- att det blir fler speciallärare som efterfrågas istället för att se till den egna undervisningen! Bedömningen är till för att ge läraren möjlighet att utveckla sin undervisning. Att eleven har rätt till anpassningar och stöd.

20 OECD 21st century skills I april kommer OECDs rapport om Sverige. Sverige kommer få kritik för att vi inte har ett tillräckligt forskningsbaserat arbetssätt- både gällande sak och form. OECD- Eleverna trivs med de lär sig inte Inte bara min undervisning och det jag presenterar för eleverna har forskningsstöd. Även mitt sätt att presentera måste ha forskningsstöd. Forskningsbaserat arbetssätt- inte bara fokus på sak utan även i allra högsta grad formen-> bästa tillgängliga kunskap och evidens-> 1. Vetenskaplig grund- klassiskt framtagen empiri 2. Beprövad erfarenhet- annan systematiskt framtagen kunskap.

21 Kompetensutvecklingsstöd Sju timmar om klassrumskommunikation- ett kompetensutvecklingsverktyg. Kan användas parallellt med Läslyftet för de som inte deltar. Finns delar som riktar sig till förskolan också. Det finns även Se vilka olika visar vilka som är på gång.

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer