- från idé 2ll produkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- från idé 2ll produkt"

Transkript

1 Centrum för Innova3va Drycker - från idé 2ll produkt En resurs för dig som vill utveckla unika drycker från lokala råvaror

2 Kort presenta3on av Hortonom: inriktning gene2k och växaörädling VäxAörädlare: svarta vinbär, havtorn, (rosenkvigen), (klema2s) Forskare (Agr Dr): gene2sk varia2on, polyfenoler Projektledare: Ideon Agro Food, samverkansprojekt akademi- näringsliv Utvecklingsledare och platschef vid SLU Balsgård Tillhörighet: VäxAörädling och Bioteknik, LTJ- fakulteten, SLU Ideellt arbete: Skåneländska Gastronomiska Akademien, Österlenakademien

3 Disposi3on Centrum för Innova2va drycker Marknad för olika typer av drycker Aktuella trender kring drycker

4 Varför startades Centrum för Innova3va Drycker? Goda marknadsmöjligheter Överbrygga klyvan mellan råvaruproduk2on och ra2onell vidareförädling Skapa möjlighet ag bägre utnygja universitetsresurser för kvalificerad verksamhetsutveckling inom dryckesområdet Bidra 2ll ag öka mervärdet av lokala råvaror Resurs både för nya och etablerade mikroföretag

5 Vad kan Centrum för Innova3va Drycker erbjuda? Rådgivning Utrustning Anläggning för provproduk2on Regionalt nätverk med samverkande utvecklingsresurser från råvara 2ll produk2on och försäljning Enkla och kvalificerade produktanalyser (alkohol, vitamin C, an2oxidanter) Projekt 2llsammans med forskare och studenter Inspira2onsdagar

6 Inspira3onsdagar kring olika dryckesteman

7 Inspira3onsdag kring beska bryggda mål3dsdrycker och workshop kring humle!!"#$%&'()*%(+##,-.$/-.(0%123"%(/#45&6"%($/77!"#$%&'(%)"#*'+,-&%"+,./#-',.&0++*',*&01-/&,)12,3)&-#2)$, -&%"+,2456/,7898,7:;7 'HW QQV HWW VWRUW LQWUHVVH I U GU\FNHU VRP SDVVDU WLOO PnOWLGHU DY ROLND VODJ RFK VRP LQWH LQQHKnOOHU DOOWI U P\FNHW DONRKRO 'HQQD LQVSLUDWLRQVGDJ ljqdu YL I UPLGGDJHQ nw EHVND EU\JJGD PnOWLGVGU\FNHU PHG OnJ DONRKROKDOW 'HW NDQ KDQGOD RP ROLND W\SHU DY WUDGLWLRQHOOD O PHQ RFNVn O VRP MlVWV Sn IUXNWHU RFK ElU 9L GLVNXWHUDU ROLND UnYDURU RFK WLOOYHUNQLQJVP MOLJKHWHU RFK SURYVPDNDU ROLND YDULDQWHU 3n HIWHUPLGGDJHQ lu KXPOHW L IRNXV RFK YL JHQRPI U RFNVn HQ ZRUNVKRS PHG PnO DWW WD IUDP I UVODJ Sn LQQHKnOO RFK LQULNWQLQJ Sn HWW IUDPWLGD SURMHNW NULQJ XWYlUGHULQJ RFK RGOLQJ DY KXPOH L 6NnQH %2,42'/ ± 1256,)(*,78*92:):-('(",-*';*#'4:-)*/3&*,78* #:&('4'2-' ± <:)6'*=2>44#'*/3&("#)#2>76:2*/:#*&34*'&6,? 8,&8'&( ± YHUNVDPKHWVDQVYDULJ YLG &HQ WUXP I U LQQRYDWLYD GU\FNHU JHU DUJXPHQW NULQJ YDUI U GHQQD W\S DY GU\FNHU lu LQWUHVVDQWD DWW VDWVD Sn L ROLND VDPPDQKDQJ C!"&&;:26-"-4*';*A&*/:#*&34*'&6,8,&8'&(C ± +')? 9:2*D78A-85&(E*&KDUOLV %U\JJKXV EHUlWWDU RP XWPDQLQJDU PHG DWW WLOOYHUND O PHG OnJ DONRKROKDOW L PLNUREU\JJHULHU FGHIIJFKHII*L5-78 ± OLYV PHGHOVNHPLVW RFK OPlVWDUH &XOLQDU $% EHUlWWDU RP KXPOHWV HJHQVNDSHU RFK KXU KXPOH DQYlQWV RFK DQYlQGV YLG WLOOYHUNQLQJ DY O 9L InU RFNVn YHWD KXU KXPOH RFK DQGUD EHVND LQJUHGLHQVHU NDQ DQYlQGDV I U DWW WLOOI UD EHVND WLOO ROLND GU\FNHU!"#$ 7LVGDJ NO ± Kimmo Rumpunen SLU Balsgård /+-0#"'12*3,*456 9' &KDUOLV %U\JJKXV bu XWELOGDG EU\JJPlVWDUH RFK KDU GULYLW NDIp NURJ RFK EDU 6\IWHW PHG EU\JJHULHW &KDUOLV %U\JJKXV lu DWW JHQRP PLNUREU\JJHUL I UPHGOD NXQVNDSHQ RP KDQWYHUNHW DWW EU\JJD O 'HWWD YDU DOOPlQELOGQLQJ I U KXQGUD nu VHGDQ.XQGH PDQ ODJD PDW L VW UUH KXVKnOO Vn NXQGH PDQ EU\JJD O 0nQJD JnU GDU KDGH HWW EU\JJKXV +XU PnQJD NDQ EU\JJD O QXI UWL GHQ".DVSHU EULQQHU I U QlUSURGXFHUDGH RFK R OWUHUDGH O ZZZ FKDUOLV VH /%99)'74904,#, KRUWRQRP Yl[WI UlGODUH RFK IRUV NDUH 8WYHFNOLQJVOHGDUH YLG 6/8 %DOVJnUG $QVYDUDU I U Yl[WI UlGOLQJ DY VYDUWD YLQElU RFK KDYWRUQ )RUVNDU NULQJ KlOVREHIUlPMDQGH lpqhq L IUXNWHU RFK ElU 9HUNVDPKHWV OHGDUH YLG &HQWUXP I U,QQRYDWLYD GU\FNHU $UEHWDU I U ODQGVE\JGVXWYHFNOLQJ LQRP OLYVPHGHOVRPUnGHW EODQG DQ QDW JHQRP /HDGHU 6NnQHV (VV %&'()$*6/8 %DOVJnUG )MlONHVWDG.ULVWLDQVWDG +,)(-'#$ NU H[NO PRPV OXQFK LQJnU.-/0&'-$ VHQDVW YLD ZZZ NRPSDVV OUI VH NRG (YHQ WXHOO VSHFLDONRVW DQJHV YLG DQPl ODQ ± D63-)6*85/&:,#&"-4*?*5(,9"*:&&:2*/AO&"48:(C 8QGHU GHQQD UXEULN KnOOHU YL HQ PLQLZRUNVKRS WLOOVDPPDQV PHG GDJHQV LQVSLUDW UHU NULQJ I UXWVlWWQLQJDU RFK LQWUHVVH I U NRP 1234,2$**XQ +DJVWU P PHUVLHOO KXPOHRGOLQJ L 6YHULJH RFK WDU IUDP I UVODJ Sn LQQHKnOO RFK LQULNWQLQJ DY HWW HYHQWXHOOW IUDPWLGD KXPOHSURMHNW $OOD VRP lu LQWUHVVHUDGH DY DWW RGOD RFK DQYlQGD KXPOH L ROLND VDPPDQKDQJ KlOVDV YlONRPQD WLOO ZRUNVKRSHQ ± 1"6'*,78*)'//'-P'((-"-4*';*#'4:-!"#$"%&'()*+,-#,.'VRPPHOLHU $UEHWDU VRP VRPPHOLHU Sn 5HVWDXUDQJ 'DKOEHUJ L +HOVLQJERUJ RFK KDU HWW VWRUW LQWUHVVH I U O RFK PDW JlUQD L NRPELQDWLRQ +DU EHW\JVDWW YHU O FLGHU RFK OHYHU HIWHU PRWWRW 1lVWD O NDQVNH lu lqqx ElWWUH " 5HFHQVHUDU O RFK EORJJDU RP O PLGGD JDU IHVWLYDOHU RFK DQGUD O HYHQW Sn EORJJHQ 0DOW +XPOH -lvw 9DWWHQ KWWS KXPOHRFKPDOW EORJVSRW VH 7%2&+"$'83"+,--), OLYVPHGHOVNHPLVW RFK EU\JJPlVWDUH PHG XWELOGQLQJ L. SHQKDPQ $UEHWDU YLG &XOLQDU $% L )MlO NLQJH +DU DUEHWDW LQRP GU\FNHV RFK DURPLQGXVWULQ EnGH L 6YHULJH RFK XWRPODQGV RFK VPDNVDWW DOOW IUnQ YDWWHQ WLOO VSULW %LVWnU PHG NRPSHWHQV VRP NRQVXOW EODQG DQQDW YLG HWDEOHULQJ DY PLNUREU\JJHULHU ±!2:-#:2*"*A&;02&#:- ± 12:#2"6*B,8'-):- VRP PHOLHU Sn UHVWDXUDQJ 'DKOEHUJ L +HOVLQJERUJ PHG HWW VlUGHOHV VWRUW NXQQDQGH RFK LQWUHVVH I U O RFK PDW EHUlWWDU RP WUHQGHU VPDNHU RFK NYDOLWHW PHG HWW IRNXV Sn O VRP PnOWLGVGU\FN ± %2,;)/'6-"-4*';*=:)6'*=2>44#'*#2>76:2*/:#* &34*'&6,8,&8'&( XQGHU 12:#2"6*B,8'-):-) OHGQLQJ SURYVPDNDU YL EHG PHU RFK GLVNXWHUDU ROLND O LQNOXVLYH VPDNVDWWD YDULDQ WHU VRP DOOD lu DY OnJDONRKRO W\S 'HVVD LQVSLUDW UHU InU GX WUlIID XQGHU GDJHQ,QVSLUDWLRQVGDJHQ DUUDQJHUDV DY &HQWUXP I U,QQRYDWLYD 'U\FNHU YLG 6/8 %DOVJnUG &HQWUXP I U,QQRYDWLYD 'U\FNHU lu HQ XWYHFNOLQJVUHVXUV GlU GX NDQ In UnGJLYQLQJ W H[ NULQJ UnYDUXYDO I U SDFNQLQJVO VQLQJDU RFK PDUNQDGVI ULQJ VDPW WLOOJnQJ WLOO XWUXVWQLQJ I U DWW XWYHFNOD RFK WD IUDP ROLND W\SHU DY GU\FNHU LQI U HQ HJHQ SURGXNWLRQ HOOHU OHJRWLOOYHUNQLQJ 9L NDQ lyhq KMlOSD WLOO PHG ROLND W\SHU DY DQDO\VHU I U DWW XSSQn ElVWD P MOLJD SURGXNWNYDOLWHW 9L YlUQDU RP GH ORNDOD UnYDURUQD RFK DUEHWDU I U HQ UDWLRQHOO NYDOLWHW 9lONRPPHQ DWW NRQWDNWD RVV 9HUNVDPKHWHQ QDQVLHUDV PHG VW G LIUnQ /lqvvw\uhovhq L 6NnQH /lq -RUGEUXNVYHUNHW RFK 6/8 ± LQQRYDWLYDGU\FNHU VOX VH ±

8 Vem vänder sig Centrum för Innova3va Drycker 3ll? Alla som bedriver eller planerar ag starta kommersiell verksamhet kring drycker är välkomna! Vi tar även emot prak2kanter, studenter och forskare som vill jobba med drycker ur olika aspekter

9 Produktutveckling/formulering

10 Sortering och pressning

11 Fyllning på flaska och bag in box

12 E3keLering

13 Hur kontaktar man Centrum för Innova3va Drycker? Hemsida: hgp://innova2vadrycker.slu.se Adress:, Fjälkestadsvägen 459, Kris2anstad Gun Hagström: :

14 Exempel på produkter som tagits fram med hjälp av Centrum för Innova3va Drycker: Olika drycker baserade på äpple: grumlig och klar äpplemust, kryddad äpplemust, äpple/päronmust, äpplevin och äpplecider, äpplecidervinäger Olika drycker (juicer, sav mm) baserade på bär: svarta vinbär, lingon, tranbär, aronia, blåbär, havtorn Vin av vinbär och hallon Smoothies: jordgubbe, äpple, plommon Öl av pilsnerkaraktär med frukter och bär: svarta vinbär, havtorn, äpple Drycker baserade på björksav: ren sav, öl, vin Mjöd (från honung) Frukt- och bärpuréer: havtorn m fl

15 Vilka har bidragit med finansiering 3ll Centrum för Innova3va Drycker? Länsstyrelsen i Skåne Jordbruksverket EU SLU Region Skåne Kris2anstads kommun Enskilda företag Projektet pågår Välkommen ag utnygja möjligheterna som ges under denna 2d!

16 Argument för beska bryggda drycker med låg alkoholhalt Marknadsmöjligheter finns Ej söta mål2dsdrycker everfrågas Hälsomervärde möjliga ag inkludera Små råvaruvolymer av hög kvalitet kan tas 2llvara Utrymme för innova2oner

17 Försäljning av drycker och livsmedel i Sverige 2010 (SCB) Totalt försäljningsvärde: 221 miljarder kronor 2010 Alkoholhal2ga drycker: 15.0% Alkoholfria drycker: 8.6% Mjölk, yoghurt och fil: 5.3% DeGa innebär ag olika drycker utgör hela 29.9% med eg totalt försäljningsvärde på drygt 66 miljarder kronor! VäxAörädling och Bioteknik, Balsgård

18 Försäljningsvärdet för drycker utveckling Livsmedel och drycker har totalt ökat med 47%, löpande priser. Alkoholhal2ga drycker ökade totalt seg med 33.9%. Läskedrycker, mineral- och källvagen har ökat med 69%. Frukt- och grönsaksjuicer, sav, sport- och energidrycker har ökat med 65%. Kaffe, te och chokladdryck har ökat 20.0%. Mjölk ökade med 15.0%. Yoghurt och fil ökade med 57.0%. VäxAörädling och Bioteknik, Balsgård

19 Alkoholhal3ga drycker förändringar i försäljningsvärde Spritdrycker minskade med 3.7% (minskad volym 7.9%) Vin inkl. cider ökade med 91.8% (ökad volym 60.1%) Öl ökade totalt seg med 26.6% Starköl har ökat med 70.5% LäG- och folköl har minskat med 24.5%

20 Trender: Konsumenten väljer allt o[are ekologiska produkter Ekologiska livsmedel utgjorde 4.1% 2010 jämfört med 1.9% var kaffe, te och chokladdryck den varugrupp där den ekologiska försäljningen var som störst 7.8%.

21 Trender: Handeln med hälsopreparat ökar starkt Försäljningen av hälsopreparat har i handeln ökat med 179% sedan 2000 (totalt 2.8 miljarder 2010)!

22 Trender: Smak ska helst kunna kopplas 3ll hälsomervärden Superfruits Tropiska frukter Choklad Vanilj Jordgubbe

23 Trender: Originalitet Ursprung alltmer vik2gt Sort Region Odlare Även 2llverkningsort och skala har betydelse

24 Trender: Färskhet Frukter, bär och grönsaker pressade on demand Egenpressad juice i bu2k Färsköl Minimal processning ( raw food )

25 Trenddrycker Energidrycker: äldre (näringstäthet), yngre (s2mulans) Sportdrycker: återhämtning, muskelbyggnad Drycker för bevarad/ökad skönhet An2oxidantdrycker Drycker för ag stärka immunförsvaret Juicer: naturliga, färskpressade, ekologiska Smoothies: mental skärpa, viktminskning, mägnad Funk2onellt vagen (ex. vitaminberikat)

26 SammanfaLning Lokala råvaror är evertraktade! Se i första hand 2ll kundbehovet/kundpreferenserna när du utvecklar nya produkter! Din råvara är mer unik än du anar! Med en unik råvara blir också produkterna unika och omöjliga ag kopiera! Ta vara på marknadsmöjligheterna! Välkommen ag utnygja resurserna vid Centrum för innova2va drycker!

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

2!+%, n NYTT RADIOKOMMUNIKATIONSSYSTEM 0OLISMYNDIGHETEN I 6ØSTRA ' TA LAND PLANERAR ATT B RJA ANVØNDA SIG AV DET NYA RADIOKOMMUNIKA TIONSSYSTEMET 2!+%, I FEBRUARI!LLA vbl»sljusmyndigheterv SKA ANVØNDA

Läs mer

.DQGLGDWXSSVDWVL6WDWLVWLN (QMlPI UDQGHVWXGLHDY KlOVDRFKKlOVRUHODWHUDGOLYVNYDOLWHW L/LQN SLQJRFK1RUUN SLQJ 0DULD0XUSK\ ) URUG 8SSGUDJVJLYDUHQI UH[DPHQVDUEHWHWlU)RONKlOVRYHWHQVNDSOLJW&HQWUXPL /LQN SLQJ8SSVDWVlPQHWDWWXQGHUV

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

Kirunakortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Fiska i Kiruna. Välkommen till Norrbottensfjällen!

Kirunakortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Fiska i Kiruna. Välkommen till Norrbottensfjällen! kortet 2014 I länet är landets samtliga större nationalparker och UNESCO:s världsarvsområde, Laponia, belägna. Laponia är ett 9 400 km² stort område med höga natur- och kulturvärden där sju samebyar lever

Läs mer

Jokkmokkskortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Jokkmokk

Jokkmokkskortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Jokkmokk skortet 2014, OlQHW lu ODQGHWV VDPWOLJD VW UUH QDWLRQDOSDUNHU RFK 81(6&2 V YlUOGVDUYVRPUnGH /DSRQLD EHOlJQD /DSRQLD lu HWW NPð VWRUW RPUnGH PHG K JD QDWXU RFK NXOWXUYlUGHQ GlU VMX VDPHE\DU OHYHU RFK DUEHWDU

Läs mer

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan. 1(5/$''1,1* 2&+,167$//$7,21 $9 $&52%$7 5($'(5 3GIGRNXPHQW Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Läs mer

Börja med at t st art a programmet Word. menyfält et. välj däreft er at t klicka på %LOGREMHNW och vidare på :RUG$UW. Tillbaka.

Börja med at t st art a programmet Word. menyfält et. välj däreft er at t klicka på %LOGREMHNW och vidare på :RUG$UW. Tillbaka. I den här kursen har jag använt Word 2002. Några mindre skillnader kan f örekomma med t idigare versioner men jag t ror at t du lät t kan gå igenom den här lat hunden oberoende av Word- v ersion. Känner

Läs mer

Uppdraget. Växtstrategi för den lilla staden ² GHW ÀQQV UHFHSW. rubriker enligt programmets uppdragsbeskrivning:

Uppdraget. Växtstrategi för den lilla staden ² GHW ÀQQV UHFHSW. rubriker enligt programmets uppdragsbeskrivning: Uppdraget rubriker enligt programmets uppdragsbeskrivning: 0...... 7. Inledning om Växtstrategi Blandad stad med mötesplatser - mångfald Tillgänglighet och koppling till omgivningen. Integration med stadskärnan

Läs mer

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR ,3 Bryssel den 3 april 2001,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR OlPSOLJDnWJlUGHU GDJDU I UH HXURGDJHQ ODGH NRPPLVVLRQHQ IUDP HWW PHGGHODQGH RP I UEHUHGHOVHUQDI

Läs mer

Rapport Biogas till fordonsgas i Umeåregionen en förstudie

Rapport Biogas till fordonsgas i Umeåregionen en förstudie Rapport Biogas till fordonsgas i Umeåregionen en förstudie Anna Säfvestad Albinsson 2011 Förord Denna förstudie är initierad av Näringslivsservice i Vännäs AB, LRF Västerbotten och BioFuel Region AB. Studien

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13 IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13 FALKENBERGS KOMMUN 2001-12 13 Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson 2 IT-infrastrukturprogram för Falkenbergs kommun. Kommunens policy i IT-frågor.

Läs mer

69()2V IRWRXWIO\NW WLOO V GUD 'DODUQD GHQ VHSWHPEHU

69()2V IRWRXWIO\NW WLOO V GUD 'DODUQD GHQ VHSWHPEHU Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar KALENDARIUM Kommande aktiviteter: April 2000 BILD - 2000 Nr 00/03 2-4 juni 2000 Redovisning RIFO-utst. i Quality-Hotel Nacka 21-24 september 2000 SVEFOs

Läs mer

Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Arjeplog. Arjeplogskortet

Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Arjeplog. Arjeplogskortet skortet 2014 I länet är landets samtliga större nationalparker och UNESCO:s världsarvsområde, Laponia, belägna. Laponia är ett 9 400 km² stort område med höga natur- och kulturvärden där sju samebyar lever

Läs mer

Nya LTS-högtalaren är på G!

Nya LTS-högtalaren är på G! Nya LTS-högtalaren är på G! Även om det är en hel del jobb kvar innan de nya trevägs LTS-högtalarna står färdiga är en av de besvärligare etapperna i trevägarens tillblivelse nu avklarad alla systemets

Läs mer

Inspirationsdag juice 20110301. o foto: Kimmo Rumpunen Centrum för Innovativa Drycker, Balsgård

Inspirationsdag juice 20110301. o foto: Kimmo Rumpunen Centrum för Innovativa Drycker, Balsgård Kort presentation av Kimmo Rumpunen Hortonom: inriktning genetik och växtförädling Växtförädlare: svarta vinbär, havtorn, klematis Forskare: genetisk variation, polyfenoler Projektledare: Ideon Agro Food,

Läs mer

Prislista & Produktinformation

Prislista & Produktinformation Prislista & Produktinformation 1 november 2012 31 oktober 2013 Är dina kunder fasta, rörliga eller digitala? Vi når dom. ON Box 193 941 24 Piteå Hamnplan 5, Piteå, 0911-645 00 INTRODUKTION 2012-11-01 --

Läs mer

Text och foto: Erik Söderholm.

Text och foto: Erik Söderholm. TEST ÅTTA NAVIGATORER ALDRIG MERA VILSE Nu har du inte längre någon ursäkt för att ringa och fråga efter vägbeskrivningen. Vi har testat sommarens hetaste gps-appar och QDYLJDWRUHU 'H HVWD U ULNWLJW SULVY

Läs mer

3URJUDPE\JJQDGVNRQVWHQV HOHPHQW $EVWUDNWDGDWDW\SHURFK 'DWDVWUXNWXUHU $EVWUDNWDGDWDW\SHU +HOWDO/LVWD6WDFN. 7DEHOO

3URJUDPE\JJQDGVNRQVWHQV HOHPHQW $EVWUDNWDGDWDW\SHURFK 'DWDVWUXNWXUHU $EVWUDNWDGDWDW\SHU +HOWDO/LVWD6WDFN. 7DEHOO $EVWUDNWDGDWDW\SHURFK 'DWDVWUXNWXUHU Dstr - 1 3URJUDPE\JJQDGVNRQVWHQV HOHPHQW Dstr - 2 $EVWUDNWDGDWDW\SHU +HOWDO/LVWD6WDFN. 7DEHOO $OJRULWPHU 6 NQLQJVRUWHULQJWUDYHUVHULQJ.RQWUROOVWUXNWXUHU IRULIZKLOH 1

Läs mer

2.7$*21(1. +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU. (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334

2.7$*21(1. +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU. (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334 2.7$*21(1 (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334 *UlQVRUJDQLVDWLRQHU $%,QWHU0DQDJH ZZZ1JRDE1VH INTRODUKTION 1 Syftet

Läs mer

Grattis Yvonne Augustin

Grattis Yvonne Augustin 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 16 vecka 19 år 2008 Grattis Yvonne Augustin Socialdemokraterna i Region Skåne: - Bakåtsträvande taktik att avskaffa akutläkarbilarna!

Läs mer

Melbye kompositmast. Framtidens lösning idag. Melbye kompositmaster på licens från

Melbye kompositmast. Framtidens lösning idag. Melbye kompositmaster på licens från elbye kompositmast Framtidens lösning idag elbye kompositmaster på licens från Dagens konsumenter förväntar sig att elektrisk energi DOOWLG QQV WLOOJlQJOLJ 1\WlQNDQGH LQRP VWROSWHNQRORJL krävs. Det ökande

Läs mer

Ökänt nervgift som fyllt många tomrum

Ökänt nervgift som fyllt många tomrum )UnQHJ\SWLVNDJUDYDUWLOOPRGHUQPXQKnOD Ökänt nervgift som fyllt många tomrum ARVIDSJAUR (PT) 9DFNHUW VLOYHUYLW RFK IO\WDQGH 0HQ VNHQHW EHGUDU ± VHGDQ DQWLNHQ NlQWVRPHWWVWDUNWQHUYJLIW 5HGDQ Gn YLVVWH PDQ

Läs mer

Reinfeldt hycklar om vården

Reinfeldt hycklar om vården 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 8 vecka 9 år 2008 Reinfeldt hycklar om vården

Läs mer

Lisa Allemo, SCB, tfn ,

Lisa Allemo, SCB, tfn , HA 24 SM 1601 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2015 Foods sales 2015 I korta drag Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2015 till 259 miljarder kronor och ökade därmed med ungefär 10

Läs mer

DOM 2011-05-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-05-27 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr T 12750-10 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Marie Nordström och jur. kand. Laine Nõu Strömgren

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 23 december 1999 Nr 1192 1196 INNEHÅLL Nr Sidan 1192 Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Bosnialainen

Läs mer

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1301 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2012 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2012 I korta drag Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2012 till 234 miljarder

Läs mer

'\QDPLVNELQGQLQJ. 3RO\PRUILQnJUD EHJUHSS. 3RO\PRUIL ² (Q YLVV NRQVWUXNWLRQ NDQ H[HNYHUDV Sn ROLND VlWW

'\QDPLVNELQGQLQJ. 3RO\PRUILQnJUD EHJUHSS. 3RO\PRUIL ² (Q YLVV NRQVWUXNWLRQ NDQ H[HNYHUDV Sn ROLND VlWW 3RO\PRUILQnJUD EHJUHSS Poly - 1 '\QDPLVNELQGQLQJ Poly - 2 3RO\PRUIL ² (Q YLVV NRQVWUXNWLRQ NDQ H[HNYHUDV Sn ROLND VlWW 7LGLJHOOHUVWDWLVNELQGQLQJ ² 9LONHQ IXQNWLRQ VRP VNDOO DQURSDV DYJ UV YLG NRPSLOHULQJHQ

Läs mer

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU ,3 Bryssel den 16 maj 2002 5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU (QOLJW GHQ VHQDVWH UHVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ lu I UVHQLQJDUQD

Läs mer

- Vatten- Miljöcentrum 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Uppsala, Box 7014

- Vatten- Miljöcentrum 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Uppsala, Box 7014 Datum 2013-09-11 568100 1 (5) Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark Typ av revision: 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: 2013-10-23 Revisor:

Läs mer

Gasol. allt för att underlätta din vardag. No. 9

Gasol. allt för att underlätta din vardag. No. 9 Gasol allt för att underlätta din vardag No. 9 Vilken grill passar dig bäst? I vårt breda sortiment hittar du allt ifrån den perfekta grillen för husvagnssemestern till statement-grillen V8 Hot Rod Grill.

Läs mer

(8523$3$5/$0(17(7 69$5. IUnQ /R\RODGH3DODFLR. 120,1(5$'.200,66,216/('$027 2&+9,&(25')g5$1'( 5(/$7,21(51$0('(8523$3$5/$0(17(7 75$1632572&+(1(5*,

(8523$3$5/$0(17(7 69$5. IUnQ /R\RODGH3DODFLR. 120,1(5$'.200,66,216/('$027 2&+9,&(25')g5$1'( 5(/$7,21(51$0('(8523$3$5/$0(17(7 75$1632572&+(1(5*, (8523$3$5/$0(17(7 69$5 IUnQ /R\RODGH3DODFLR 120,1(5$'.200,66,216/('$027 2&+9,&(25')g5$1'( OM 5(/$7,21(51$0('(8523$3$5/$0(17(7 75$1632572&+(1(5*, $QVYDULJWXWVNRWWXWVNRWWHWI UUHJLRQDOSROLWLNWUDQVSRUWRFKWXULVP

Läs mer

Ta med barnen ut i rymden! En pappa om autism [Sid 4] Bokklubben fyller 15 år Se sid 7! Fler nyheter: På schemat: Barn och miljö

Ta med barnen ut i rymden! En pappa om autism [Sid 4] Bokklubben fyller 15 år Se sid 7! Fler nyheter: På schemat: Barn och miljö En pappa om autism [Sid 4] SVARA SENAST 14 OKTOBER Bokklubben fyller 15 år Se sid 7! Bokklubben för pedagoger i Norden Medlemstidning nr 6 2008 www.lekalaraleva.nu Ta med barnen ut i rymden! Väck barnens

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

Gamla äpplesorter får nytt jobb!

Gamla äpplesorter får nytt jobb! Gamla äpplesorter får nytt jobb! Kimmo Rumpunen Sveriges Lantbruksuniversitet Institutionen för Växtförädling och Bioteknik Växtförädling Hortikultur Balsgård Därför startade vi Centrum för Innovativa

Läs mer

0,/-g%,/' $QYLVQLQJDUI UVPnKXVE\JJDUHL6LEER

0,/-g%,/' $QYLVQLQJDUI UVPnKXVE\JJDUHL6LEER 6,3221.817$ Tekniikka- ja ympäristöosasto Rakennusvalvonta 6,%%2.20081 Avdelningen för teknik och miljö Byggnadstillsyningen %5$60c+86%

Läs mer

Kampen om döttrarna INDIENS OÖNSKADE DÖTTRAR 2 TEXT & FOTO: STINA LINDE

Kampen om döttrarna INDIENS OÖNSKADE DÖTTRAR 2 TEXT & FOTO: STINA LINDE INDIENS OÖNSKADE DÖTTRAR 2 Kampen om döttrarna Hundratusentals flickfoster aborteras varje år i Indien. Ultraljud och annan teknologi hjälper föräldrar att ta reda på om deras blivande barn är en dotter

Läs mer

Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna. Livsmedel och alkoholfria drycker för 148 miljarder trots ökad prispress

Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna. Livsmedel och alkoholfria drycker för 148 miljarder trots ökad prispress HA 24 SM 0501 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2004 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna Food sales 2004 I korta drag Livsmedel och alkoholfria drycker för 148 miljarder trots

Läs mer

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & Smoothies 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & smoothies Hälsosamma juicer, både med frukt & grönsaker är populärt! De passar som snabb påfyllning när du är på språng, som ett nyttigt mellanmål

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Bryssel den 16 december 2002

Bryssel den 16 december 2002 ,3 Bryssel den 16 december 2002 :72 RFK MRUGEUXNHW (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ I UHVOnU HQ SSQDUH PDUNQDG VW G VRP L PLQGUH JUDG VQHGYULGHU KDQGHOQ RFK UDGLNDOW ElWWUH YLOONRU I UXWYHFNOLQJVOlQGHUQD.RPPLVVLRQHQODGHLGDJIUDPHWWDPELWL

Läs mer

Value of audit trails as evidence 1

Value of audit trails as evidence 1 Value of audit trails as evidence 1 Per Falk & Roger Lindblom Department of Computer and System Sciences Stockholm University / Royal Institute of Technology February 2005 Abstract Within crime investigations

Läs mer

Behovsanalys och markanspråk

Behovsanalys och markanspråk Behovsanalys och markanspråk Detta kapitel beskriver utbyggnadsbehov och andra markanspråk som skulle kunna lösas inom Västra Stationsområdet. Gator, torg, park och natur Tusentals Höörsbor pendlar varje

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

Ökning av ekologiska varor med nästan 6 % Försäljningen av kött fortsätter att stiga

Ökning av ekologiska varor med nästan 6 % Försäljningen av kött fortsätter att stiga HA 24 SM 1101 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2010 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food sales 2010 I korta drag Försäljningen ökade 2010 Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick

Läs mer

9.90/m 1.995:- 1.145:- Välkommen till det kompletta byggvaruhuset i Luleå 1.595:- Från 1.195:- Från 33:-/m. Från 51:-/m.

9.90/m 1.995:- 1.145:- Välkommen till det kompletta byggvaruhuset i Luleå 1.595:- Från 1.195:- Från 33:-/m. Från 51:-/m. Välkommen till det kompletta byggvaruhuset i Luleå Högtryckstvätt Tryckimpregnerad trall 28x120 Alto C120.2-6 PC Från 1.195:- 9.90/m Invändiga paneler Ytterpaneler Från 33:-/m Från 51:-/m 2 Bastudörr Härdat

Läs mer

Nya Karolinska huvudentré Skuggskissförslag som en del av kursen Going public, Konstfack 2015

Nya Karolinska huvudentré Skuggskissförslag som en del av kursen Going public, Konstfack 2015 Nya Karolinska huvudentré Uppdragsbeskrivning Platsen för gestaltningen är tre av de fyra väggar som innesluter entréhallens stora luftschakt. Den främre väggen är en central plats i det stora entrérummet

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ ,3 Bryssel den 28 Februari 2001.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ.RPPLVVLRQHQ WLOONlQQDJDY LGDJ KXYXGGUDJHQ L VLWW I UVODJ WLOO Q\ SHUVRQDOSROLWLN (QOLJW I UVODJHQ

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Innova-va drycker från bär

Innova-va drycker från bär 2-3- 9 Kort presenta-on av Kimmo Rumpunen Innova-va drycker från bär - drycker med smak- och hälsomervärden Hortonom: inriktning gene-k och väx>örädling Väx>örädlare: svarta vinbär, havtorn, rosenkvimen,

Läs mer

Goda och nyttiga bär - Aktuell forskning kring hälsobefrämjande effekter av bär och bärprodukter samt kort om nya sorter från Balsgård

Goda och nyttiga bär - Aktuell forskning kring hälsobefrämjande effekter av bär och bärprodukter samt kort om nya sorter från Balsgård Goda och nyttiga bär - Aktuell forskning kring hälsobefrämjande effekter av bär och bärprodukter samt kort om nya sorter från Balsgård Kimmo Rumpunen Forskare och Växtförädlare Projektledare Centrum för

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Certifikat för Ekologisk Produktion

Certifikat för Ekologisk Produktion 1 (4) Aranea Certifiering AB är ackrediterat av SWEDAC enligt EN45011 (ackr. nr 1913) Certifikat för Ekologisk Produktion Ovanstående företag är anslutet till Araneas certifiering. Certifieringen sker

Läs mer

2. CV Annika Vilhelmson. Filipstadsbacken 24 123 43 Farsta Tel: 0739-45 13 78 E-mail: mail@annikavilhelmson.se www.annikavilhelmson.

2. CV Annika Vilhelmson. Filipstadsbacken 24 123 43 Farsta Tel: 0739-45 13 78 E-mail: mail@annikavilhelmson.se www.annikavilhelmson. 2. CV Annika Vilhelmson Filipstadsbacken 24 123 43 Farsta Tel: 0739-45 13 78 E-mail: mail@annikavilhelmson.se www.annikavilhelmson.se Född 1979 Bor och arbetar i Stockholm Utbildning vt 2012 Going Public

Läs mer

Grisbäckens avrinningsområde

Grisbäckens avrinningsområde EU-projektet Grisbäckens avrinningsområde Torsås kommun Bakgrund Vattnet har stor betydelse för den regionala utvecklingen. En säkrad tillgång på vatten av hög kvalitet stärker både industrin, jordbruket

Läs mer

EnskedeTerrassens klassiker

EnskedeTerrassens klassiker Vår mat vid minnesstund EnskedeTerrassens klassiker 260 kr Tre smörgåsar på fullkornsbröd och kavring med handskalade räkor, basturökt skinka och lagrad ost inkl. en valfri alkoholfri dryck samt ekologiskt

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Inspireras av superfoods och rawfoodrecept på smoothies, bakverk, bröd och glass m.m. Recept. & Produktguide. No3

Inspireras av superfoods och rawfoodrecept på smoothies, bakverk, bröd och glass m.m. Recept. & Produktguide. No3 Recept Inspireras av superfoods och rawfoodrecept på smoothies, bakverk, bröd och glass m.m. & Produktguide No3 LCHF www.superfruit.se Avokado 1 portion: 2 dl mjölk 1 dl vispgrädde 1 avokado 2 msk färskpressad

Läs mer

VeterinärMagazinet. Raad. Anna Tidholm. Skräddarsytt jobb. på VHC UTGIVNINGSPLAN VeterinärMagazinet. och Tania

VeterinärMagazinet. Raad. Anna Tidholm. Skräddarsytt jobb. på VHC UTGIVNINGSPLAN VeterinärMagazinet. och Tania UTGIVNINGSPLAN 204 Veterinär Magazinet ZZZ YHWHULQDUPDJD]LQHW VH I V A R B E T S L A F F Ä R E R N G F O R S K N I t.se azine www.veterinarmag NR 4.203 Årgång 6 nummer per år 4 800 exemplar VeterinärMagazinet

Läs mer

Kompis med kroppen. 6. Mitt mellanmål

Kompis med kroppen. 6. Mitt mellanmål Kompis med kroppen 6. Mitt mellanmål Mellis mellan målen Har du märkt att du blir piggare när du ätit mellanmål? Se till att få i dig någon frukt eller grönsak vid varje mellis! 1. Frukt- och gröntmacka?

Läs mer

Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna. Nio miljarder mer i livsmedelskassorna 2006

Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna. Nio miljarder mer i livsmedelskassorna 2006 HA24 SM 0701 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2006 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna Food sales 2006 I korta drag Nio miljarder mer i livsmedelskassorna 2006 De svenska dagligvarubutikerna

Läs mer

Produktutveckling i den lilla skalan Äpple. o Foto: Henriette Smith, Creativ Fantasi,

Produktutveckling i den lilla skalan Äpple. o Foto: Henriette Smith, Creativ Fantasi, Produktutveckling i den lilla skalan Äpple Äpple för olika ändamål 7500 olika äppelsorter i världen Sommaräpple Höstäpple Vinteräpple Direktkonsumtion Ätäpple (många olika sorter och smaker med olika lagringstider)

Läs mer

supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen

supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen Molkosan supersmoothies Lättsmälta, bra för hälsan För att känna dig i form

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1 (H 159) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Kung Markatta Mousserande Äppelmust, 750 ml. Kung Markatta Mousserande Vitt Vin, alkoholfritt, 750 ml. Kung Markatta Äkta Fransk Cider 2 %, 750 ml

Kung Markatta Mousserande Äppelmust, 750 ml. Kung Markatta Mousserande Vitt Vin, alkoholfritt, 750 ml. Kung Markatta Äkta Fransk Cider 2 %, 750 ml Bilaga till pressmeddelande från Kung Markatta 26 april 2016 Produktinformation nyheter Kung Markatta sommaren 2016 Kung Markatta Mousserande Äppelmust, 750 ml Kung Markattas Mousserande Äppelmust tillverkas

Läs mer

Här har vi närhet till staden fast vi bor mitt i naturen

Här har vi närhet till staden fast vi bor mitt i naturen Här har vi närhet till staden fast vi bor mitt i naturen MÖJLIGHETERNAS JÄRNVÄG Alla ska känna att vi tillhör en region SURA MÄNNISKOR HÄNVISAS TILL ANNAN PLATS Det här får oss att trivas. När kommer du?

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

VISION OCH AFFÄRSIDÉ VISION OCH AFFÄRSIDÉ MAGNENTUS skall alltid upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag av både bostads-, kontors- och butikshyresgäster och vår affärsidé är att äga och förvalta fastigheter

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år. U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP. Nettokostnaden för invandringen

EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år. U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP. Nettokostnaden för invandringen Lägg om kursen! dag, vindstilla och med blå himmel. Passagerarna på Titanic roade sig på precis som det skulle. Det var i april 1912 som fartyget givit sig ut på sin jungfruresa. 1495 av 2207 människor

Läs mer

Din manual PHILIPS SA4VBE04KN http://sv.yourpdfguides.com/dref/4258539

Din manual PHILIPS SA4VBE04KN http://sv.yourpdfguides.com/dref/4258539 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SA4VBE04KN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ RP GHELODWHUDOD RSHQVNLHV DYWDOHQ

.RPPLVVLRQHQ Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ RP GHELODWHUDOD RSHQVNLHV DYWDOHQ ,3 Bryssel den 5 november 2002.RPPLVVLRQHQ Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ RP GHELODWHUDOD RSHQVNLHV DYWDOHQ.RPPLVVLRQHQ lu Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ L GH VN RSHQ VNLHV PnOHQVRPNRPLGDJ0nOHQKDUKDQGODWRPKXUXYLGDGHELODWHUDODDYWDOVRP

Läs mer

När svenska bär och frukter blir innovationskraft för utveckling av en levande skånsk landsbygd.

När svenska bär och frukter blir innovationskraft för utveckling av en levande skånsk landsbygd. Centrum för Innovativa Drycker Rapport om naturliga När svenska bär och frukter blir innovationskraft för utveckling av en levande skånsk landsbygd. En rapport om naturliga. 1 Innovation + Landsbygdsutveckling

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Falken 25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Falken 25 Utåva : 204-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Eriaratio Fa 25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 42 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :03-72 98 00/08-446 22 00 FAX: 03-72 98 0 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION Varör

Läs mer

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar Fruktdrycker Det finns många goda skäl att dricka juice och andra fruktdrycker varje dag. I vårt varierade sortiment hittar du naturliga drycker som är garanterat nyttiga och fyller många behov. Här finns

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 25 maj 2000 Nr 461 462 INNEHÅLL Nr Sidan 461 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten...

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

Tre delikatesser inkl. en valfri alkoholfri dryck samt ekologiskt kaffe eller te med tårtbit eller konditoribitar. 295 kr per kuvert.

Tre delikatesser inkl. en valfri alkoholfri dryck samt ekologiskt kaffe eller te med tårtbit eller konditoribitar. 295 kr per kuvert. Bli serverad i eget rum vid vackra dukade bord EnskedeTerrassens klassiker 260 kr Tre smörgåsar på fullkornsbröd med handskalade räkor, basturökt skinka och lagrad ost inkl. en valfri alkoholfri dryck

Läs mer

Trender i matkonsumtionen folkhälsoaspekter

Trender i matkonsumtionen folkhälsoaspekter Svenska matvanor och matpriser 2012-10-19 Trender i matkonsumtionen folkhälsoaspekter Konsumtionen av vissa produkter med ett högt fett- och/eller sockerinnehåll visar en minskande trend under perioden

Läs mer

Inköpspolicy. Kristianstads Nation

Inköpspolicy. Kristianstads Nation Inköpspolicy Kristianstads Nation Miljömål Nationens mål är att minst 10 % av våra råvaror ska vara framtagna på ett sätt som är hållbart för miljön. Med det så söker vi varor som är märkta med t.ex. något

Läs mer

DAGS ATT GE FÖRETAGET EN VITAMININJEKTION JUICA PÅ JOBBET

DAGS ATT GE FÖRETAGET EN VITAMININJEKTION JUICA PÅ JOBBET DAGS ATT GE FÖRETAGET EN VITAMININJEKTION JUICA PÅ JOBBET JUICA PÅ JOBBET Allt fler företag upplever sig periodvis behöva en vitamininjektion. Och vi på Juica ser många fördelar för företag som adderar

Läs mer

Konferensrapport. The Legal and Policy Framework for Global Electronic Commerce Nicklas Lundblad San Francisco

Konferensrapport. The Legal and Policy Framework for Global Electronic Commerce Nicklas Lundblad San Francisco Konferensrapport Nicklas Lundblad San Francisco Mars 1999 Innehåll Integritetsfrågor/Privacy... 1 Säkerhet och infrastruktur... 3 Elektroniska betalningssystem... 5 Globala ramverk för avtals- och immaterialrätt...

Läs mer

Picknick! VÅREN Upptäck vårt portionssortiment

Picknick! VÅREN Upptäck vårt portionssortiment Picknick! VÅREN 2016 Upptäck vårt portionssortiment Stora nyheter i små förpackningar I takt med att vi lever allt mer mobila liv ökar efterfrågan på mindre förpackningar av olika livsmedel. Vi på är stolta

Läs mer

Övningstentamen, akustikdelen i MTC947, HT2004

Övningstentamen, akustikdelen i MTC947, HT2004 Övningstentamen, akustikdelen i MTC947, HT2004 Uppgift 1 En högtalare matas med en elektrisk signal med effekten 30 W mätt som tidsmedelvärde. Högtalaren omvandlar signalens effekt till ljud med verkningsgraden

Läs mer

november 2012 februari 2013 Välkommen in i värmen! Nyhet! Gott te som gör gott. Missa inte våra bistroerbjudanden.

november 2012 februari 2013 Välkommen in i värmen! Nyhet! Gott te som gör gott. Missa inte våra bistroerbjudanden. november 2012 februari 2013 Välkommen in i värmen! Nyhet! Gott te som gör gott. Missa inte våra bistroerbjudanden. Fortsätt resan i bistron. Varmt välkommen ombord! När magen börjar kurra och du vill sträcka

Läs mer

Ett sammandrag av inkomna skrivelser redovisas här nedan och följs av Vägverket Region Mitts kommentar.

Ett sammandrag av inkomna skrivelser redovisas här nedan och följs av Vägverket Region Mitts kommentar. SAMRÅDSRED. %LODJD 1 (12) 9lJXWUHGQLQJ 9lJgVWUD7DQG ±%X 6DPUnGVUHGRJ UHOVH $QJnHQGHWLOO9lJYHUNHW5HJLRQ0LWWLQNRPQD\WWUDQGHQU UDQGHYlJXWUHGQLQJI U YlJGHOHQgVWUD7DQG ±%XL0DOXQJVNRPPXQ'DODUQDVOlQ Obj nr 860560

Läs mer

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4 Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt SCB:s föreskrifter (SCB-FS XXXX:XX). Uppgifter som lämnats till SCB skyddas enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100).

Läs mer

Ingredienser TIPS: DRYCKER Amaretto Ischokladshake. 3 min

Ingredienser TIPS: DRYCKER Amaretto Ischokladshake. 3 min Amaretto Ischokladshake 200 ml Fresubin DRINK Choklad 2 skopor vaniljglass 4 cl Amaretto kakaopulver vispgrädde rostad mandel Fresubin 2kcal fibre DRINK choklad Fresubin protein energy DRINK choklad Fresubin

Läs mer

Ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Inventering av utbudet

Ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Inventering av utbudet 1 Ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Inventering av utbudet Av EkoMatCentrum med stöd från Jordbruksverket 2012 2 Inventering av utbudet av ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Bakgrund

Läs mer

PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER

PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER 2154 Nr 473 Bilaga 1 PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER 1) Fruktjuice är en jäsbar men ojäst produkt i flytande form som erhålls ur färsk eller kyld frisk och mogen frukt, antingen en enda sort

Läs mer

Bättre hälsa med nya odlingsmetoder?

Bättre hälsa med nya odlingsmetoder? Bättre hälsa med nya odlingsmetoder? Antioxidanter/Bioaktiva ämnen i frukt & grönt Antioxidanter/Bioaktiva ämnen känt och okänt Marie Olsson Hortikultur SLU Alnarp Ny forskning om antioxidanter/bioaktiva

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION STARS AND STRIPES TRADEMARK AB

FÖRETAGSPRESENTATION STARS AND STRIPES TRADEMARK AB FÖRETAGSPRESENTATION STARS AND STRIPES TRADEMARK AB Inledning BAKGRUND Sveriges nyaste sportbar bjuder på en fantastisk miljö, som är inrett i en varm och modern stil. Med flera TV-skärmar än någonsin

Läs mer

16 lyckade kombos för en uppfriskande smoothie

16 lyckade kombos för en uppfriskande smoothie 16 lyckade kombos för en uppfriskande smoothie Smaka på det bästa från två banker Den här foldern innehåller 16 nykomponerade smoothies en för varje skånsk kommun där Swedbank kommer att finnas på plats.

Läs mer

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com 1 Hälsotest Namn: E-mail: Telefon: Datum: 2 Bakgrundsdata 1 Kön q Man q Kvinna 2 Hur gammal är du? q 56 år eller äldre q 46 55 år q 36 45 år q 26 35 år q 25 år eller yngre 3a Vilket är Ditt civilstånd?

Läs mer

Vad äter kvinnor och män? Gun Roos SIFO Statens institutt for forbruksforskning

Vad äter kvinnor och män? Gun Roos SIFO Statens institutt for forbruksforskning Vad äter kvinnor och män? Gun Roos SIFO Statens institutt for forbruksforskning Innehåll Vad säger koststudier att nordiska kvinnor och män äter? Varför äter kvinnor och män olika? Hållbar utveckling och

Läs mer

EN DEL AV DIREKTPRESS NR 30. 17-23 SEPT 2011. ÅRGÅNG

EN DEL AV DIREKTPRESS NR 30. 17-23 SEPT 2011. ÅRGÅNG EN DEL AV DIREKTPRESS NR 30. 17-23 SEPT 2011. ÅRGÅNG 6. KULTUR & NÖJE Hösten går i modets tecken SIDAN 16-17 HUS & HEM Mormors matta tar plats igen SIDAN 22 POLISRAPPORTEN Man på bygge fick spik i tinningen

Läs mer

Socialdemokraternas kommentarer på regionstyr

Socialdemokraternas kommentarer på regionstyr 5HJLRQEXOOHWLQHQ Socialdemokraternas kommentarer på regionstyr Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 13 vecka 14 år 2008 )OHUD VRFLDOGHPRNUDWLVND VWlOOQLQJVWDJDQGHQ IUnQ UHJLRQVW\UHOVHQV

Läs mer