Projektplan Mälteriet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan Mälteriet"

Transkript

1 Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik malt till mindre bryggerier och livsmedelsbranschen. Bakgrund Efterfrågan på produkter producerade från lokala råvaror, med identitet och historia, ökar kraftigt i hela landet. Ett uttryck för detta är den mångfald mikrobryggerier som nu etablerats och därmed en efterfrågan på råvaror (maltkorn, malt, humle) som ytterligare kan öka uniciteten hos ölet. Under en inspirationsdag kring öl 2011 arrangerat av Centrum för Innovativa drycker (SLU Balsgård) väcktes frågan om möjligheten att ta fram lokalt producerad malt av Kasper Schönhult som driver Charlis Brygghus och diskussioner fördes mellan flera olika intressenter ifall ett lokalt mälteri skulle vara intressant att etablera i Skåne nordost. Sammantaget finns det flera argument för en sådan etablering: Vi ser idag en växande efterfrågan på lokal malt, med unik karaktär och producerat med hög kvalitet. Odlingsförutsättningarna i Skåne nordost är det bästa i Sverige för odling av maltkorn Bara i Skåne finns idag 6-7 mindre bryggerier, och antalet i Sverige ökar Ett mälteri i Skåne nordost torde också kunna erbjuda mikrobryggerier i andra delar av Sverige möjlighet att få tillgång till unika kvaliteter av malt Syfte Syftet med projektet är att stärka marknaden för lokala drycker producerade i Skåne nordost genom att kunna tillhandahålla lokal malt för mindre bryggerier. Mål Projektets mål är att i ett första steg undersöka förutsättningarna för etableringen av ett lokalt mindre mälteri i Skåne nordost, och i ett steg två investera i en testanläggning för mältning som lokaliseras och dimensioneras efter behov som definieras i förstudien. Målgrupper Projektet riktar sig till en tvådelad målgrupp. 1. Lantbrukare och småföretagare inom livsmedelsförädling 2. Livsmedelsaktörer, bryggerier Aktiviteter i projektet Projektet innehåller följande aktiviteter

2 Litteratur- och intervjustudie I projektet kommer Inledningsvis en litteraturstudie/inventering att genomföras eftersom vi vill få grepp om vilken kunskap och erfarenheter som finns kring lokala/mindre mälterier i Sverige och Norden idag. I litteraturstudien ingår även att genomföra en enkät/intervjuundersökning för att sammanställa den efterfrågan som idag finns av malt från mikrobryggerier (ca 60 st) och övrig livsmedelsindustri såsom bagerier m fl. Nätverk och informationsspridning En viktig förutsättning för ett lyckat projekt är att vi kan hitta de kontakter och skapa det engagemang som behövs för att stärka och utveckla projektet. För det gemensamma lärandet och utvecklingen av mälteriet så avser vi att initiera ett nätverk som består av både odlare och köparna av råvaran (bryggerier, livsmedelsaktörer, restauranger) för att ge projektet den tyngd som genomförandet kräver. Under projektets gång avser vi att genomföra tre öppna möten, med riktade inbjudningar till odlare och bryggare, för att informera om hur arbetet går framåt, och vilka resultat vi kommit fram till. Allt för att genomföra en öppen process och visa att vi är intresserade av inspel från nya företagare och olika intressenter. Kompetensutveckling I projektet är kompetensutveckling en viktig del. Vi kommer att genomföra minst två studieresor. En till Tyskland för att besöka mindre mälterier och tillverkare av mälterier för att sondera terrängen inför den kommande investeringen, och en resa antingen i Sverige till Tärnö Säteri för att besöka deras mälteri och ta del av deras erfarenheter eller till Danmark och besöka Per Kölster och hans mälteri. Vid SLU Alnarp finns ett mindre mälteri, typ försöksmälteri. Detta hoppas vi få tillgång till och eventuellt kunna flytta till Balsgård och där genomföra olika kurser i mältningsprocessen för de som är intresserade av att ingå i det nätverk som vi hoppas bildas under projektets gång. Kursen ges med syfte att sprida kunskap om mältningsprocessen och öka förståelsen för vikten av hög kvalitet på den odlade maltkornen. Viktigt är också att knyta till oss en mältmästare som kan vara behjälplig under arbetets gång, under kurserna, vid intrimningen av mälteriet och som resursperson för frågor kontinuerligt. Med respekt för att vi inte har hela bilden klar för oss när det gäller kompetensutveckling så har vi i budgeten avsatt kr extra för kompetensutveckling som vi idag inte vet inriktningen på, detta för att kunna möta behov som uppstår i de olika nätverken. Odling Kunskapen om själva odlingen av maltkorn, både ekologiskt och konventionellt, samt tillgången på bra sorter för maltkornsodling är god och därför kommer projektet inte att omfatta detta. Vidare har KLF lovat att inledningsvis i projektet bistå med maltkorn för de försöksmältningar som vi vill genomföra hösten Vår tes är att efterfrågan framförallt kommer att handla om ekologiskt producerad malt.

3 Kalkyler och ekonomi En förutsättning för att gå igång med ett lokalt mälteri är att kalkyler och beräkningar visar att det finns ekonomiska förutsättningar för en produktion. Ekonomirådgivarna vid Hushållningssällskapet i Kristianstad kommer därför att hjälpa till med att ta fram ekonomiska underlag. Provanläggning I projektet etapp II ingår att vi kommer att investera i ett mälteri för att påbörja en produktion i större skala. Inledningsvis kommer arbetet i mälteriet att fokusera på att säkerställa en hög kvalitet på malten eftersom kravet genomgående är högsta kvalitet av den malt som produceras. När så anläggningen är intrimmad och fungerar kommer det att mältas upp till tio olika typer av malt för att kunna erbjuda marknaden en bredd av produkter. En viktig del i arbetet kommer att vara processanalys och processbeskrivningen av mälteriet. Vilka volymer handlar det om, vilka är processtegen, temperaturintervall, lagringssteg, kvalitetskrav, arbetskraftsbehov. Detta styr sedan vilken typ av provanläggning som ska byggas. Provanläggningen kommer att byggas med tanken att i nästa steg kunna gradera upp den i olika steg för att möta ökade volymer. Framtida organisation En genomgående och bärande tanke i projektet är att arbeta för en kommersiell produktion av malt när Leaderprojektet är avslutat. I vilken form det ska ske vet vi inte idag men det finns olika tänkbara scenarion med aktiebolag, kooperativ, enskilt eller ekonomisk förening. Tidsplan Projektet innehåller olika delar, och sammantaget ser tidsplanen ut som följer: 2012 juni-juli Litteratur- och intervjustudie Första träff för intressenter i projektet. augusti-oktober Första studieresan Kompetensutveckling Provmältning oktober-december Fortsatt provmältning, samt ölbryggning för att förstå hela processen. Kalkyler och lönsamhetsberäkningar 2013 januari-april Studieresa två genomförs under våren, innan vårbruk för att besöka mälterier i Tyskland, och för att undersöka lämpliga mälterier att införskaffa. Utvärdering av Etapp I, start Etapp II

4 maj-juli Nätverksträffar, kompetensutveckling Framtida organisationsform Augusti-december Färdigställa mälteriet, provmälta, marknadsföring 2014 januari-juni Provmältning fortsättning Marknadsföring Övergång av verksamhet i kontinuerlig drift. Projektavslut, summering, utvärdering och slutrapport. Projektorganisation Projektägare: Hushållningssällskapet i Kristianstad Styrgrupp: En person från Leader/LAG En person från LRF En person från KLF Projektledare Arbetsgrupp: Christer Nilsson, KLF Jörgen Nilsson, LRF Ingmar Larsson Kimmo Rumpunen, SLU Gun Hagström, SLU Kasper Schönhult, Charlis bryggeri Christer Yrjas, Hushållningssällskapet Lantbruket och bryggerinäringen är av tradition mansdominerade branscher. Projektet kommer att ta detta i beaktande för att försöka nå kvinnor med inbjudningar till aktiviteter och evenemang för att öka andelen kvinnor i projektet och därmed nå en bättre jämställdhet. Det skulle gynna projektet då bred erfarenhet bland deltagandarna är viktigt för att nå ett bättre resultat med mälteriet och säkra dess etablering och fortlevnad. Omvärld, samverkan och hållbarhet Projektet kommer att samverka med SLU Balsgård Hushållningssällskapet driver Önnestadgymnasiet (naturbruksgymnasium), där bland annat gymnasiets ekologiska odling av spannmål kan bli intressant i sammanhanget. Vid skolan finns dessutom spannmålstork och spannmålslager som gör skolan lämplig för etableringen av ett lokalt mälteri. Placeringen av mälteriet ska analyseras noga eftersom en genuin gårdsmiljö är en stor marknadsföringsfördel. Att producera malt är en resurskrävande process och genomgående i projektet kommer att sökas lösningar som är hållbarhetsmässigt bra. Det gäller bland annat att se över hur energianvändningen

5 kan effektiviseras så långt möjligt och att välja energislag som är gynnsamma för miljön. En önskan är att använda biobränsle om möjligt för att stödja en lokal produktion av energi. Ett effektivt system för vattenförbrukningen är också målsättningen eftersom ett mälteri förbrukar mycket vatten. Utvärdering av projektet Den avslutande utvärderingen sker under juni Budget Se bifogad excel-fil. Total omslutning inklusive ideell tid: kr Finansiering Leader Ideell tid Beräkning av den ideella tiden ger timmar, motsvarandes kr. Christer Yrjas Hushållningssällskapet

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bondens Skyltfönster

Bondens Skyltfönster Bondens Skyltfönster Kontaktperson: Juliette Snijders 0709-900531 jsnijders@spray.se Innehållsförteckning förstudien Skyltfönster Namn Sida Projektnamn 1 Projektidé 2 Bakgrund/ Vad vill vi 2 Platsen 4

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Bilaga 1 Biogas Luttra - Projektplan 1 Projektnamn Biogas Luttra kommer att vara arbetsnamn för detta projekt. 2 Projektidé Idag finns en rad generella studier av biogasproduktion i lantbruket. Däremot

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Uppföljning av LRFs projekt Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne

Uppföljning av LRFs projekt Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne Uppföljning av LRFs projekt Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne Ulrika Forsgren Högman, Artcom Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 2. Syfte med uppföljningen s. 3 3. Metod för

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län.

God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. Här kommer en rejäl julklapp. Europeiska socialfonden ger 737 195 kr till ett förprojekt

Läs mer

Västerby fas 2. Produkter

Västerby fas 2. Produkter Västerby fas 2 Bakgrund: Rengsjö hembygdsförening beviljades våren 2009 medel från leader för att utveckla turismen på landsbygden och samtidigt öka kunskapen om vårt kulturarv. Detta projektet Västerby

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Första Koföreningen. Henrik Jansson Gunnar Petersson. December 2009

Första Koföreningen. Henrik Jansson Gunnar Petersson. December 2009 Första Koföreningen av Henrik Jansson Gunnar Petersson December 2009 2 Förord Denna förstudie syftar till att undersöka om det finns förutsättningar och intresse för att bilda och driva en koförening efter

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1

Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektnamn Affärsnytta & Sociala medier 2011 Dubbelsidigt mentorskap mellan företagare och ungdomar 1 Projektidé Beskriv kort idén med projektet.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Projekttitel: Ett smakligare och mer upplevelserikt Blekinge. 1. Projektidé och bakgrund. 1.1 Bakgrund. 1.2 Projektidé

Projekttitel: Ett smakligare och mer upplevelserikt Blekinge. 1. Projektidé och bakgrund. 1.1 Bakgrund. 1.2 Projektidé 1 Projekttitel: Ett smakligare och mer upplevelserikt Blekinge Projektägare: SmakUpplevelse Blekinge ekonomisk förening Projektledare: Christel Hammar Malmgren Projekttid: 2011-06- 01-2013 12-31 Målgrupp:

Läs mer