Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt"

Transkript

1 Bilaga 1 Biogas Luttra - Projektplan 1 Projektnamn Biogas Luttra kommer att vara arbetsnamn för detta projekt. 2 Projektidé Idag finns en rad generella studier av biogasproduktion i lantbruket. Däremot saknas referensanläggningar för lantbrukare som vill satsa på biogasproduktion, det finns få etablerade biogasanläggningar på gårdsnivå i Sverige. Med stigande energipriser och en ökande klimatförändring blir produktion av förnybar energi som biogas mer och mer intressant och nödvändig. I Falköping som i många andra delar av Västra Götaland och Sverige växer efterfrågan på biogas. Falköpings kommun har producerat biogas från matavfall och avloppsslam sedan början år 2000, fram tills i år har gasen används som processenergi på bland annat Falköpings Mejeri. Från vecka 2 i år (2008) renas biogasen till fordonskvalitet i den av Göteborg Energi uppförda uppgraderingsanläggningen, denna gas transporteras i ledning till tankstället för fordonsgas vid Ållebergscenter. Uppgraderingsanläggningen kan fördubbla sin kapacitet vid tillförsel av mer biogas och tillsammans med den ledning för uppgraderad gas som går från reningsverket till tankstället ligger en rågasledning. Denna rågasledning är från kommunens sida, tänkt för lantbrukare som vill ansluta sig med gasledning från biogasproduktion på gården. Alternativt finns möjlighet att använda biogasen på hemmaplan för uppvärmning och elproduktion. Luttra är ett område som ligger geografiskt nära tätorten Falköping och samtidigt är det ett djurtätområde, detta är förutsättningar som passar mycket bra för biogasproduktion. Projektidén är alltså att undersöka förutsättningarna för biogasproduktion i Luttra mer djupgående i en förstudie. Detta för att i förlängningen skapa tillväxt i små företag och näringslivsutveckling på landsbygden genom att lantbrukarna diversifierar sin verksamhet och därmed ökar sin konkurrenskraft. Detta är ett viktigt led i att skapa hållbar utveckling dels genom sysselsättning på landsbygden, dels genom produktion av förnybar energi som minskar klimatpåverkan. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Det finns idag några få referensanläggningar för lantbrukare som vill satsa på biogas, de flesta är anläggningar i demonstrationssyfte till exempel på naturbruksgymnasium eller liknande, det finns ytterst få som driver produktion affärsmässigt. Liknande planer som finns i Luttra finns dock runt om i Sverige och även i Skaraborg, här samarbetar vi med dessa genom Skaraborgsgas, som är ett nätverk för biogasproduktion och erfarenhetsutbyte i Skaraborg. I Dalsland genom Innovatum och Hushållningssällskapet Väst pågår förstudier för att skapa ett biogassystem med ett antal lantbrukare sammankopplade mot en gemensam uppgraderingsanläggning, Biogas Brålanda. Detta projekt samverkar vi med dels genom Skaraborgsgas men även direkt genom dess projektledare. Här är ett erfarenhetsutbyte givande och mycket viktigt. Det finns även stor erfarenhet i Falköpings kommun om själva

2 biogasproocessen och till viss del ledningsdragning genom Falbygdens Energi som projekterat den gasledning som finns idag. 4 Vilka ska genomföra projektet? Projektet kommer att genomföras av en aktiv lantbrukare i Luttra som vill starta biogasproduktion tillsammans med representanter från Falköpings kommun och LRFs kommungrupp samt på regional nivå. Inom LRFs kommungrupp kommer den etablerade biogasgruppen att aktivt arbeta i projektet för att testa och utvärdera de modeller och exempel som tas fram. Även Hushållningssällskapet genom sitt projekt Skaraborgsgas kommer att delta i projektet. Både män och kvinnor kommer att vara aktiva i projektet. Utöver detta kommer specialistkompetens att behövas. Biogasproduktion i lantbruket har varit en av de viktigaste frågorna för LRFs kommungrupp i Falköping och Falköpings kommun under några år. Då denna fråga funnits på dagordningen under en längre tid är projektet välförankrat och efterlängtat lokalt i Falköping. 5 Syfte och målgrupp Syftet med detta projekt var från början att på djupet utreda förutsättningarna för biogasproduktion ifrån tre lantbrukare i Luttra. Det vill säga att göra en förstudie för att utröna om det är lönsamt och möjligt att etablera en biogasanläggning där gödsel pumpas från och till anläggningen. Det vi med förstudien ville utreda är: 1. Lokalisering av anläggning: Vart i Luttra är det mest lämpligt att placera en biogasanläggning? Vilka förutsättningar bör beaktas? 2. Hantering av gödsel mellan gårdarna och anläggningen: Hur ska detta göras på ett så lönsamt sätt som möjligt? Hur ska ledningar för gödselpumpning utformas och var ska de dras? 3. Organisering mellan lantbrukarna och mot köpare: I vilken form ska man samarbeta och hur tar men in fler lantbrukare när anläggningen är etablerad? 4. Vilka tillstånd krävs för denna typ av etablering? 5. Avsättning av biogasen: Vilken avsättning är mest lönsam? El- och värmeproduktion för eget bruk eller försäljning av biogas till uppgradering för fordonsbränsleproduktion? Om biogasen ska uppgraderas, hur ska gasledningar dras och vilken aktör i systemet tar denna investering? Målgruppen för projektet är i första hand de aktiva lantbrukarna i Luttra samt andra aktörer i biogassystemet. I andra hand är målgruppen lantbrukare som är intresserade av att producera biogas och vill ha mer kompetens och kunskap vilket kan ges genom detta projekt och i förlängningen en referensanläggning. Avstämning och summering augusti 2009 Förstudie för att undersöka möjligheten att producera biogas i en gemensam anläggning för gödseln från tre gårdar, har fokuserat på syfte 1, 2 och 5. Resultatet av detta redovisas här. Medverkande lantbrukare har varit Stefan Lennartsson, Majnegården, Gunnar Kjellén, Backgården Kent Lindström, Kvarnegården samt Mats Andersson, Majnegården (utan djur). Det har ännu inte uppstått några kostnader i projekt. Alla företag och organisationer som har hjälpt oss att studera detta, har gjort det av eget intresse eftersom de har sett framtida affärsmöjligheter på området.

3 Vi har tittat på två olika lösningar när det gäller att bygga själva anläggningen för biogasproduktion: Konstruktionsalternativ 1 Bo Johansson i Götene har på egen hand byggt en anläggning på sin gård och har dessutom byggt en på Sötåsens naturbruksskola i Töreboda. Han vill inte offerera ett liknande bygge till oss förrän han vet att de båda första fungerar tillfredsställande. Denna konstruktion är troligen lite billigare men har å andra sidan en lägre verkningsgrad pga konstruktionen med rör på insidan som värmer upp behållaren. Konstruktionsalternativ 2 Den andra lösningen kom från Scandinavian Biogas. Ett företag som konstruerar större anläggningar åt kommuner mm. Deras konstruktion bygger på att gödseln som skall rötas pumpas ut ur behållaren och värms upp vid sidan om för att sedan pumpas tillbaka igen. På så sätt sker också omrörning automatiskt och man slipper rörledningar inuti rötkammaren. En dyrare lösning men enligt Lars Brolin på Scandinavian Biogas har den en betydligt högre verkningsgrad. Vi räknade på två olika försäljningsalternativ för gasen i våra kalkyler: Försäljningsalternativ 1 I den ena varianten skulle vi sälja all gas till Falbygdens Energi som då skulle investera i en gasledning från vår produktionsplats för biogas till deras uppgraderingsanläggning för fordonsgas i Falköping (ca 4 km bort). Vi blev erbjudna ett pris på rågasen av Göteborg Energi som äger Falbygdens Energi. Detta pris var i sin tur knutet till priser på andra fordonsbränslen och övriga energislag för att följa marknadsutvecklingen. Ett intressant erbjudande, men utgångspriset på gasen blev tyvärr lite för lågt för att vi skulle få ihop vår kalkyl. Försäljningsalternativ 2 I den andra varianten skulle vi vid sidan av själva biogasproduktionen även investera i en gasmotor samt en generator för att omvandla energin till elektricitet. Fördelen med denna variant är att priset på energin per kwh är betydligt högre. Nackdelarna är att investeringarna blir större och att man bara får ut 30% av energin som finns i gasen i form av el, resten blir värme. Vi såg även en del användningsområden på våra egna gårdar för överskottsvärmen från en sådan produktion, men frågan är vad man sätter för pris på den energin i samarbetet mellan lantbruksföretagen som ingick i projektet. I slutändan såg de båda försäljningsalternativen likvärdiga ut. Gödseltransporter Det stora problemet för att genomföra hela investeringen var hur man skulle flytta gödseln från de tre gårdarna till en gemensam biogasanläggning. Att transportera gödseln med traktor eller lastbil blir alltför dyrt. Därför anlitades Hans Gösta Jönsson på Astimac för att räkna på vad det kostar att gräva ned rörledningar mellan gårdarna samt dimensionering av pumpar för ändamålet. Detta visade sig bli väldigt kostsamt. Självklart beroende på hur lång livslängd man räknar med, men detta kan man säga fäller vår kalkyl även om det skulle bli billigare att pumpa än att frakta gödseln. Det finns också en teknisk osäkerhetsfaktor i funktionen när det gäller att pumpa gödsel långa sträckor. Problem kan uppstå med igensatta rör mm.

4 Enbart en biogasanläggning dimensionerad för den totala mängden gödseln från de tre lantbruken hade dock varit lönsam om all gödsel funnits på samma plats från början. Med detta resultat har projektets inriktning ändrats. Målet är fortfarande att etablera en biogasanläggning i Luttra men nu endast med en lantbrukare, bland annat på grund av att förflyttningen av gödsel har visats sig olönsamt idag. Nytt syfte: 1. Ta fram en affärsmodell för en biogasanläggning med Kvarnegården som exempel. Genom att det är ett verkligt exempel kan det fungera som en testad och utvärderad modell för andra lantbrukare. 2. Avsättning av biogasen: Vilken avsättning är mest lönsam? El- och värmeproduktion för eget bruk eller försäljning av biogas till uppgradering för fordonsbränsleproduktion? Om biogasen ska uppgraderas, hur ska gasledningar dras och vilken aktör i systemet tar denna investering? 3. Ska gödseln kompletteras med ytterligare substrat? Vilken typ av material och hur? Hur kan en förmedlingsverksamhet som lantbrukare kan ansluta sig till för att ta tillvara på restprodukter etc.organiseras? 4. Ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av biogasanläggning som kan användas som modell för andra som vill handla upp liknande anläggningar. 5. Organisering mellan lantbrukare och mot köpare: I vilken form ska man samarbeta och hur tar men in fler lantbrukare när anläggningen är etablerad? 6. Vilka tillstånd krävs för denna typ av etablering? 7. Utreda möjligheten till andelsägd biogasanläggning, liknade inom vindkraftsbranschen. Kan detta var en möjlighet för lantbruket att få igång biogasproduktion? Hur ska ett sådant ägande i så fall se ut? 6 Geografiskt verksamhetsområde Projektet kommer att genomföras i Luttra utanför Falköping. Resultatet kommer i första hand att tillfalla de aktiva lantbrukarna i projektet. I andra hand kommer självfallet resultatet att spridas till andra intresserade lantbrukare inom LEADER Östra Skaraborg samt andra LEADER-områden och genom de nätverk som tidigare nämnts. Resultatet har egentligen ingen geografisk begränsning. 7 Projektets mål Målet med detta projekt är att etablera en biogasanläggning i Luttra-området i Falköpings kommun. Det vill säga att ta fram tillräckligt med bakgrund i en förstudie för att kunna handla upp och ta beslut om att investera i en biogasanläggning i Luttra-området som kan hantera gödsel och eventuellt annat substrat. Projektets mål är alltså att undersöka förutsättningarna för biogasproduktion i Luttra mer djupgående i en förstudie. Detta för att i förlängningen skapa tillväxt i små företag och näringslivsutveckling på landsbygden genom att lantbrukarna diversifierar sin verksamhet och därmed ökar sin konkurrenskraft. Detta är ett viktigt led i att skapa hållbar utveckling dels genom sysselsättning på landsbygden, dels genom produktion av förnybar energi som minskar klimatpåverkan. Projektets mål är även att skapa nya sammansättningar för samarbete och utveckling av företagandet på landsbygden med en ny typ av verksamhet. Målet är även att skapa ny kunskap som är viktig för fortsatt utveckling av biogasproduktion i lantbruket och för en levande landsbygd, där människor bor och verkar.

5 Projektet bidrar även i förlängningen, då anläggningen är etablerad, till att uppfylla flera av de nationella och regionala miljömål: - Begränsad klimatpåverkan - Bara naturlig försurning - Ingen övergödning - Ett rikt odlingslandskap - God bebyggd miljö - Frisk luft 8 Genomförandeplan samt tidsplan Detta projekt kommer att pågå från maj 2008 till 1 oktober 2010, ansökan om slutbetalning kommer att ha kommit in till länsstyrelsen den 31 december Aktiviteterna i projektet kommer ske i vår projektgrupp som består av Kent Lindström (Lantbrukare Luttra), Jan Landström (Ekonomiansvarig för leader-projektet, LRF) Wanja Wallemyr (Ordförande LRFs kommungrupp Falköping), Ida Helander (Strateg för hållbar utveckling, Falköpings kommun). Utöver denna projektgrupp kommer en referensgrupp utgöras av den etablerade biogasgrupp inom LRFs kommungrupp i Falköping. Det kommer även att etableras en referensgrupp med representanter från Skaraborgsgas, LRF konsult, Göteborg Energi, Falbygdens Energi, Fordonsgas och övriga konsulter med specifik kompetens inom de områden som projektet kräver för att besvara och utreda de frågeställningar vi står inför: Hur ska en lönsam affärsmodell biogasanläggning se ut? Kvarnegården är ett verkligt exempel som testas för att ta fram en testad och utvärderad modell för andra lantbrukare. Avsättning av biogasen: Vilken avsättning är mest lönsam? El- och värmeproduktion för eget bruk eller försäljning av biogas till uppgradering för fordonsbränsleproduktion? Om biogasen ska uppgraderas, hur ska gasledningar dras och vilken aktör i systemet tar denna investering? Ska gödseln kompletteras med ytterligare substrat i anläggning? Vilken typ av material och hur? Hur kan en förmedlingsverksamhet som lantbrukare kan ansluta sig till för att ta tillvara på restprodukter etc.organiseras? Förfrågningsunderlag för upphandling av biogasanläggning som kan användas som modell för andra som vill handla upp liknande anläggningar. Organisering mellan lantbrukare och mot köpare: I vilken form ska man samarbeta och hur tar men in fler lantbrukare när anläggningen är etablerad? Vilka tillstånd krävs för denna typ av etablering? Utreda möjligheten till andelsägd biogasanläggning, liknade inom vindkraftsbranschen. Kan detta var en möjlighet för lantbruket att få igång biogasproduktion? Hur ska ett sådant ägadande i så fall se ut? I den första delen av projektperioden kommer aktiviteterna bestå av insamling av data och konsultarbete för att utreda ovanstående frågeställningar. När detta är slutfört kommer aktiviteterna övergå i offertförfrågningar och organisationsformer.

6 9 Plan för spridning av resultat Det finns ett stort och brett intresse för att producera biogas i lantbruket, efterfrågan på resultat från denna förstudie är stort inom de nätverk vi har inom projektgruppen. Resultatet kommer i första hand att spridas i dessa nätverk, LRF lokalt men även på regional, Skaraborgsgas, Biogas Väst, och i de EU-projekt om biogas som Falköpings kommun deltar i. Spridning av resultatet kommer självklart att ske inom och mellan de olika LEADERområdena. Vår ekonomiansvarige jobbar med flertalet grupper lantbrukare som är intresserade av biogasproduktion, självklart kommer resultatet att spridas inom dessa grupper. 10 Övergång till ordinarie verksamhet Lantbrukarnas ordinarie verksamhet kommer fortsätta under hela projektperioden och därefter. Efter denna förstudie kommer ett investeringsbeslut att tas, om en etablering av en biogasanläggning sker kommer denna att drivas tillsammans med ordinarie verksamhet, hur detta ska drivas är ett av syftena att utreda i detta projekt.

7 11 Kostnadsbudget Projektets beräknade kostnader Kostnader Beskrivning Beräknat belopp, kr Övriga kostnader Konsultkostnad för specifik kompetens och kunskapsgivande inom: kr (170 timmar x 800 kr) A Projektledning B Modell för organisering av lantbrukarna bolagsbildande etc. ca 80 timmar ca 20 timmar C Utreda möjligheterna med andelsägande i biogasanläggningen samt ta fram en modell för hur detta skulle kunna organiseras. D Undersökning av potential av ytterligare substrat samt förmedlingsverksamhet Till detta kommer egen nedlagd tid som har en annan tidsfördelning. ca 40 timmar ca 30 timmar Arbetsbeskrivning A Ta fram underlag för upphandling av biogasanläggning. Biogasproduktionsanläggning, utarbeta en kravspecifikation och utföra en funktionsupphandling offertförfrågan Ta fram en lönsam affärsmodell för en biogasanläggning. Testa den på Kvarnegården, utvärdera och använda som modell för andra intresserade lantbrukare. Utreda avsättning av biogasen: Vilken avsättning är mest lönsam? El- och värmeproduktion för eget bruk eller försäljning av biogas till uppgradering för fordonsbränsleproduktion? Om biogasen ska uppgraderas, hur ska gasledningar dras och vilken aktör i systemet tar denna investering?. Vilka tillstånd krävs för denna typ av etablering? B C Organisering mellan lantbrukare och mot köpare: I vilken form ska man samarbeta och hur tar men in fler lantbrukare när anläggningen är etablerad? Samarbetsorganisation med samarbetsavtal, affärsupplägg, företagsform, gränssnitt mellan eget och gemensamt, kostnads/intäktsfördelning, finansierings och riskanalys Utreda möjligheten till andelsägd biogasanläggning, liknade ägandet som är vanligt inom vindkraftsbranschen. Kan detta var en möjlighet för lantbruket att få igång biogasproduktion? Hur ska ett sådant ägadande i så fall se ut?

8 D Ska gödseln kompletteras med ytterligare substrat i anläggning? Vilken typ av material och hur? Hur kan en förmedlingsverksamhet som lantbrukare kan ansluta sig till för att ta tillvara på restprodukter etc.organiseras? Projektets värderade resurser Resurser Beskrivning Värderat belopp, kr Inarbetade timmar Fyra lantbrukare 46 timmar LRF lokalt och regionalt Ca 50 timmar Falköpings kommun Ca 50 timmar LRF regionalt Ca 20 timmar Idéellt arbete B Kent Lindström - Lantbrukare 200 timmar kr Summa idéellt arbete Offentliga resurser Övriga privata finansiärer Summa offentliga/privata resurser LRFs biogasgrupp Falköping E Wanja Wallemyr LRFs kommungrupp A Ida Helander Falköpings kommun B Jan Landström - LRF Ekonomiansvarig 200 timmar kr 100 timmar kr ,00 kr 300 timmar kr 120 timmar kr ,00 kr Finansieringsplan Projektets faktiska finansiering Finansiering Beskrivning Värderat belopp, kr Finansiering från LAG Finansiering av konsulttjänster och kunskapsgivare kr Summa faktisk finansiering kr Resurser Beskrivning Värderat belopp, kr Idéellt arbete Lantbrukarnas egna arbete kr Övriga idéella resurser 0 Summa idéellt arbete och idéella resurser Övriga privata finansiärer Jan Landström - LRF Ekonomiansvarig kr 120 timmar kr

9 Offentliga resurser Summa offentliga/privata resurser Ida Helander - Falköpings kommun kr ,00 kr

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden LRF Dalarna Lantbruk Delägare Elbolag Mejeri Slakteri Anläggningsleverantörer SÄTERBYGDENS BIOGAS AB Bank Staten Försäkring Åkare Personal Kund Henrik Axelsson

Läs mer

Biogas på gården en introduktion

Biogas på gården en introduktion Biogas på gården en introduktion Innehåll Biogas på gården varför det? 3 Liten ordlista 3 Detta är Biogas 4 Så gör man biogas 5 Vad kan biogas användas till? 6 Uppgraderad biogas klimatneutralt drivmedel

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Mar tin Ahrne, 2010. REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ?

Mar tin Ahrne, 2010. REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ? REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ? Delstudie i projektet: Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Mar tin Ahrne, 2010 Eskilstuna Strängnäs Vingåker

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas En fallstudie för Skåne och Västra Götalands län RAPPORT NR 90 I MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM MIKAEL LANTZ OCH LOVISA BJÖRNSSON INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK

Läs mer

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Bakgrund... 2 Spelens Hus i sverok... 2 Minislaget i Umeå... 2 Uppstart... 2 Uppdrag... 3 Mål... 3 Resultat... 4 Rapport medlemsworkshop...

Läs mer

Ekonomisk utvärdering av biogasproduktion på gårdsnivå

Ekonomisk utvärdering av biogasproduktion på gårdsnivå KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Ekonomisk utvärdering av biogasproduktion på gårdsnivå Rapport i projektet Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå Hushållningssällskapens Förbund 2014 Lars-Erik Jansson

Läs mer

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 1 Slutrapport Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad.

Läs mer

RAPPORT Kalkylverktyg

RAPPORT Kalkylverktyg RAPPORT Kalkylverktyg Lönsamhetskalkylering vid biogastillämpningar Leif Gustafsson Innovatum AB Trollhättan 2010-02-06 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Leif Gustafsson, Innovatum

Läs mer

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar Utgångspunkter, utsikter och utmaningar SWOT-analys för Biogas Östs region Hösten 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport har tagits fram som en del av projektet

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Slutversion 2012-12-07 TRITA-IM2012:34

Slutversion 2012-12-07 TRITA-IM2012:34 Biogasproduktion av vass i Kalmar län - en samhällsekonomisk studie Eva Blidberg*, Yvonne Aldentun** och Fredrik Gröndahl* *Industriell ekologi, KTH **Regionförbundet i Kalmar län Slutversion 2012-12-07

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer