Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer , Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening"

Transkript

1 Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer , Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box Osby , Lars-Åke Ljungdahl Gullarp Osby Sammanfattning av projektet/genomförande/resultat Bakgrund Hur idén utvecklades Sedan 2009 har Osby kommun haft en strategigrupp bestående av kommunala tjänstemän och näringslivsföreträdare från Osby Näringsliv med ca 200 medlemsföretag. Syftet med strategigruppen har varit att finna konkreta idéer om utveckling för kommun och näringsliv utifrån utbildning, entreprenörskap och internationellt samarbete. Under 2010 genomfördes ett par seminarium kring framför allt eftergymnasial utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan. Diskussionerna kom efterhand att inriktas mot turismområdet och genomförande av aktiviteter och upplevelser där den gemensamma nämnaren kan sägas vara pedagogisk turism eller lärande lekande. Det konkreta resultatet av dessa diskussioner blev en ansökan inom Leader för att få göra en förstudie i syfte att identifiera aktörer, utbud och målgrupper samt titta på hur en genomförandeorganisation skulle kunna se ut. Förstudien syftade också till att diskutera hur marknadsföringen av konceptet skulle kunna läggas upp. Med denna förstudie som grund skapades konceptet Lärsemester. Grundidén med Lärsemester är att kombinera kortare kurser och utbildningar av upplevelsekaraktär med övernattningar och möjligheter till andra upplevelser under den tid man inte håller på med kurser och utbildning. Utbudet av kurser och utbildningar skall rikta sig till alla i familjen/sällskapet där var och en kan hitta sin kurs/utbildning och därmed också kunna plocka ihop sina alldeles speciella dagar i Osby med omnejd. Genomförande Osby Lärsemesterförening Våren 2011 bildades Osby Lärsemesterförening i syfte att genomföra idén med Lärsemester och en styrgrupp 1 tillsattes för att arbeta med att ta fram en ansökan. En ansökan skickades till Leader Skånes Ess med en projektplan som beskrev hur projektet 1 Styrgruppens sammansättning redovisas på blanketten Ansökan om utbetalning

2 skulle genomföras. Projektet beviljades den 25 maj. En projektsamordnare Lars-Åke Ljungdahl - ansvarade för detaljplaneringen av aktiviteter, kontakterna med utbildare samt svarade på frågor m.m. om själva genomförandet av aktiviteterna. Naturbruksgymnasiet i Osby utgjorde det fysiska navet i projektet då en hel del av de aktuella aktiviteterna var tänkta att äga rum på Naturbruksgymnasiet eller skulle utgå härifrån. Osby Turistbyrå knöts också till projektet och skulle hjälpa till att ta emot anmälningar och boka deltagare. Dialog med kommunens näringslovsorganisation Osby Näringsliv skedde kontinuerligt under projektet via den representant i föreningens styrelse, Jankov Månsson, som också ingår i styrelsen för Osby Näringsliv. Upplägget var att genomföra två kursveckor med olika kurser och utbildningar. (Se schema nedan). Vecka 1 (4 8 juli) och vecka 2 (1 5 augusti) Motorsågskurs Fyrhjulingsutbildning Kajak-utbildning Rita/designa den egen trädgråd (2 dagar) Växtarrangemang/pyssel (1 dag) Historiska strövtåg (1-3 dagar) Perenner och kryddor (2 dagar) Ridskola/turridning Körkort EU-moped, intensivkurs (2 dagar) För att genomföra dessa kurser hade kontakter tagits med olika utbildare och företagare inom respektive område. Arbetet med att marknadsföra projektet startade omgående och en hemsida togs fram (www.larsemester.se) samtidigt som en annonskampanj i med fokus på Skåne och södra Småland genomfördes. Resultat och erfarenheter Projektets konkreta mål var att genomföra de planerade lärsemesterveckorna (se ovan) och locka minst 100 deltagare/vecka. Med denna mängd deltagare var det tänkt att organisationen och samverkan mellan de olika aktörerna skulle kunna testas och ge ett underlag till ett beslut om en forsatt satsning och uppväxling inför sommaren Till den första kursveckan (4-8 juli) inkom anmälningar till flertalet av kurserna men inte i sådan omfattning att det gick att genomföra någon av dem eftersom det fanns en minmax-gräns för antal deltagare. Detta innebar att det under första kursveckan inte genomfördes några aktiviteter. Även inför den andra kursveckan (1-5 augusti) inkom anmälningar till en mängd aktiviteter men även denna gång fick man för få anmälniongar till respektive aktivitet. Dock genomfördes en aktivitet Rita och designa din trädgård med tio deltagare. Utvärderingen visade att kursen var mycket omtyckt. Med tanke på att det endast genomfördes en aktivitet kan resultatet sägas vara en besvikelse. I analysen som gjordes efter den sista kursveckan lyftes det alltför korta tidsperspektivet fram som en grundläggande orsak till detta. Att påbörja marknadsföringen

3 endast en månad före första kursveckan var en alldeles för kort tid för att få ut budskapet. Troligtvis var det också alldeles för sent eftersom de allra flesta människor redan har planerat sin semester och då inte har någon önskan eller intresse av att ändra sig. Det svaga intresset för även den andra kursveckan tyder på detta. Om Lärsemester genomförs kommande år är det viktigt att man är med och marknadsför konceptet redan under vintern/våren så att Lärsemester hinner sätta sig hos de som är intresserade och att det finns ett utrymme för att planera in de olika kurserna. För redovisning av projektets mätbarta resulta enligt EU:s riktlinjer, se särskild blankett. Varför ville vi genomföra projektet? Syftet med projektet var att få kunskap och erfarenhet så att hela konceptet pedagogisk turism kan utvecklas till ett bärkraftigt upplägg som tillvaratar många av de saker som idag anses som Osby kommuns starka sidor som t. ex. varumärket Snapphaneriket, den långa traditionen som utbildningsort, att förknippas med lekande och pedagogik (BRIO/BRIO-priset), Naturbruksgymnasiet samt inte minst den fina natur- och miljö som finns i Osby med omnejd. I ett större perspektiv kan dessa aktiviteter också knytas till de turismutbildningar som redan finns eller kommer att startas inom gymnasieskolan i Osby och som på sikt även kan utgöra en grund för en ansökan om en framtida yrkeshögskoleutbildning inom turismområdet. De synergier som finns kring pedagogisk turism och utbildning kan vara mycket betydande. Vem riktade projektet sig till? Målgruppen är människor som är intresserade av natur och naturupplevelser, historia, skog och trädgård m.m. Områden som kan knytas till landbygd och landsbygdsutveckling.tanken var också att barn inte skulle vara något hinder för föräldrar som ville delta i någon utbildningsaktivitet. Inom projektet hade man resurser att genomföra olika aktiviteter för barn som innebar att även barnen skulle uppleva lärsemestern som rolig och utvecklande. En annan målgrupp är de företagare som på olika sätt är involverade i upplevelse- och turismnäringen i Osby med omnejd. Projektet skulle på olika sätt spilla över på dem. Detta kan vara genom att folk övernattar till följd av kurserna, vill ha andra aktiviteter i samband med att man är i Osby etc. Kostnader och finansiering Projektets kostnader ser ut enligt följande: Kostnader Beskrivning Beräknat belopp, kr Löner / 0 Indirekta kostnader 0 Investeringar 0 Övriga kostnader Marknadsföring, hemsida etc Summa faktiska kostnader

4 Projektets resurser Resurser Ideellt arbete Beskrivning Arbete i styrgrupp, föreningen, Osby Turism (142 h á 175 h) Värderat belopp, kr Övriga ideella resurser 0 Offentliga resurser Hyra av kontor, dator etc Summa resurser Projektets faktiska finansiering Finansiering Beskrivning Belopp, kr Privat medfinansiering 0 Intäkter i projektet Adm. intäkt från deltagare i projektets kurser (10 delt x 150 kr) Deltagaravgifter 0 Örvig offentlig medfinansiering 0 Summa faktisk finansiering Utvärdering och resultatspridning Målsättningen var att samtliga kurser som ingick i utbudet och som genomfördes skulle utvärderas. Den enda kusren som genomfördes Rita och designa din trädgård utvärderades genom att samtliga deltagare fick svara på ett antal frågor kring upplägg, innehåll, genomförande m.m. Svaren var övervägande mycket positiva och kundnöjdheten stor. Projektorganisationen och de övriga förutsättningarna (lokaler etc.) har av förklarliga skäl inte prövats på det sätt som var önskvärt tack vare att bara en aktivitet genomfördes men i den analys som styrgruppen gjorde efter kursveckorna ansågs att beredskapen och strukturen för att handha betydligt fler aktiviteter skulle ha fungerat. Resultatet av projektet kommer att redovisas vid olika tillfällen och till olika målgrupper (turistföretagare, politiker, tjänstemän m.fl.) som kan ha intresse av resultatet. Informationen till berörda målgrupper är också viktigt med tanke på en eventuell fortsättning kommande år. Projektet har också rönt ett visst medialt intresse och presenterats i tidningarna Norra Skåne och Kristianstadsbladet samt Radio Kristianstad. Avslutning- framåtblick Om projektet uppnått de mål som sattes hade underlaget för ett beslut om att växla upp Lärsemester till en större verksamhet varit betydligt mer omfattande och bättre än som nu är fallet. Dock tycker styrgruppen att idén om aktiviteter och utbildning i samverkan är mycket god och tanken lever om en fortsättning sommaren Då är det, som nämnts ovan, mycket viktigt att man redan tidigt förbereder och startar marknadsföringen av konceptet. Här är det viktigt med ett samarbete med Snapphanerikets och deras

5 marknadsföring (katalog m.m.) redan under våren Huruvida omfattningen av satsningen 2012 inskränker sig till två veckor som genomfördes inom projektet eller det blir en utökning till att omfatta 5-6 veckor är i nuläget svårt att uttala sig om. Som nämnts ovan under rubriken Varför ville vi genomföra projektet? kan Lärsemesterverksamheten, om den blir en återkommande verksamhet, bidra till att utveckla den turismutbildning som finns inom gymnasieskolan i Osby. Här kan t ex elever som går turismutbildningen ges möjlighet till sommarjobb eller arbetsplatsförlagd utbildning (APU) inom ramen för upplägget Lärsemester. På lite längre sikt kan det också leda till att en turismutbildning på högre nivå yrkeshögskolenivå etableras i Osby. De synergier som finns kring pedagogisk turism och utbildning kan bli av stor betydelse för Osby i ett framtidsperspektiv.

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer