10063 Nationella turistfiskeprojektet

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10063 Nationella turistfiskeprojektet"

Transkript

1 Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson till Sammanfattning Nationella turistfiskeprojektet i Blekinge har som huvuduppgift att främja fisketurismen som en växande näring och på så vis ge området möjligheter till ökade arbetstillfällen. Projektet kommer även fungera som ett rådgivande organ för turismentreprenörer som vill vara med och utveckla en ekologisk hållbar fisketurism med stabila och konkreta mål. 2. Bakgrund, syfte och mål. Bakgrundsbeskrivning: Fisketurism är den enskilt viktigaste utvecklingsmöjligheten inom turismen i Blekinge. Den europeiska marknaden är mycket stor med ca 50 miljoner fiskeintresserade individer. Konkurrensen i Sverige och övriga Europa är dock mycket hård. För att som liten aktör ha möjlighet att medverka i denna konkurrens, som tvingar till en resurskrävande marknadsföring på den europeiska marknaden och att klara en produktutveckling behövs ett organiserat samarbete. På initiativ från Nedre Dalälven har ett nätverk bildats mellan ett 20 tal Leader områden i ett nationellt turismfiskeprojekt med finansiering från Jordbruksverket. För att kunna medverka i Nationella turistfiskeprojektet inom Leader förutsätts dessutom att alla medverkande Leader områden fattar beslut om ett eget Leader projekt på regional nivå som samarbetar med det nationella projektet. Med tillgång till Sveriges trädgård med alla dess fiskrika vatten såsom åarna, skogssjöarna och en underbar kuststräcka med otaliga möjligheter till spännande sportfiske så har Blekinge stor potential att bli en världsattraktion på den internationella fisketuristmarknaden. Möjligheterna att utveckla det redan befintliga fisket och skapa nya kvalitativa fiskeupplevelser för en bred nationell och internationellt växande målgrupp är mycket stora och dess unika egenskaper står sig starka i konkurrensen med andra europeiska och globala fisketurismdestinationer. Utvecklingen av fiske turismen inom destinationen motsvarar dock inte de naturtillgångar och möjligheter den besitter. I dagsläget är området i behov av ett antal insatser för att den positiva utvecklingen av fisketurismen ska fortlöpa. Projektets övergripande mål syftar till att främja just en sådan positiv utveckling. Projektet kommer att samverka i samråd med lokala intressenter såsom med nationella intressenter. Projektet kommer även att ansvara för den lokala anknytningen i samarbetet med det Nationella turistfiskeprojektet inom Leader. Syfte: Projektets syfte är att i enlighet med avtalet samverka med Nationella turistfiskeprojektet inom Leader och bidra till: En kraftig ökning av utländska turistfiskegäster i Blekinge Öka antalet turistfiske entreprenörer med mognad att ta emot internationell fisketurism Det övergripande syftet är att öka intäktsbasen i Blekinge och att öka förädlingsgraden i branschen.

2 Projektet ska, genom de övergripande målen, främja en positiv utveckling in Leader Blekingeområdet. Projektets arbete med lokal med lokal förankring kommer att bidra till en ökad kunskap och förståelse för fisketurismen hos allmänheten. Genom detta, samt genom samarbete med det Nationella turistfiskeprojektet inom Leader, skapar projektet en bredare plattform för nya och befintliga entreprenörer att utveckla sin verksamhet ifrån. Mål: Ansvara för lokala anknytningen i samarbete med Nationella turistfiskeprojektet inom Leader enligt gällande avtal: Medverkande områden (SP) svara för förankring och etablering av projektet i det egna området, delger intressenter i området hur projektet utvecklas och till projektsamordnare framför behov från leverantörer som kan ligga inom ramen för projektets verksamhet. Vidare är det SP:s uppgift att: Att minst 6-8 turismföretag uppnår en export mognad i sina företag inom fisketurismen. Att skapa minst 6-8 nya jobb enligt TEM (Turist ekonomiska modellen) Svara för att ta fram uppgifter till nationella samordnaren om befintliga och tänkbara fiskeentreprenörer som passar in i projektet samt att information från Nationella turistfiskeprojektet inom Leader sprids till berörda intressenter på lokal nivå. Fortlöpande informera LAG om projektets utveckling genom deltagande i möten mellan destination/anläggningar och nationella samordnaren. Aktivt medverka vid värdskap för besökande researrangörer, agenter, press, media och annan marknadsföring som initieras av projektet. Där Nationella turistfiskeprojektet inom Leader finansierar eventuella kostnader för resor till och från områden. Förankra verksamheten och informera om hur en ökad fisketurism i det egna området innebär positiva möjligheter för närmast berörda och andra i området. Samverka med andra regionala och nationella organisationer som kan bidra till att marknadsföring och produktutveckling stärks till nytta av projektet. SP medverka i utvärdering av projektet. Ta ytterligare initiativ inom det egna området som främjar projektet. Följande fyra övergripande mål är initiativ med lokal fokus som främjar projektet: Kvalitetssäkring av minst 10 st. produkter för den internationella marknaden, klart slutet Minst 10 st. produkter kvalitetssäkras för att genom Nationella turistfiskeprojektet inom Leader och Lokala organ marknadsföras internationellt. Projektet arrangerar och finansierar 1 kurstillfälle/kommun under våren/sommaren 2011 om tillräckligt intresse finns i varje kommun. Kursen syftar till att ge entreprenörer tillräckligt med kunskap i produktutveckling och paketering. Målet är att få fram minst 10 kvalitetssäkrade produkter för den internationella marknaden. Projektet ger entreprenörer möjlighet att under sommaren 2011 få sina produkter bedömda under praktiskt utförande ev. med en större grupp gäster/ försökskaniner. Produkter marknadsförs i dokumentet Fiska i Blekinge 2011 som kommer att spridas lokalt med årlig uppdatering. Arbeta med lokal förankring av fisketurism. 100 st. organisationer får grundläggande utbildning om fisketurism senast hösten

3 2012. Utbildningen riktar sig mot alla intressenter ex. entreprenörer, destinationsorganisationer, turistbyråer, FVOF, fiskerättsinnehavare, föreningar, campingägare, politiker osv. Syftet med utbildningen är att öka den allmänna förståelsen för fisketurism. Utveckla samarbete och informationsutbyte med destinationsorganisationerna, FVOF, fiskerättsägare och föreningar. Tillsammans med berörda intressenter belysa frågan om rådighet över resursen. Tillsammans med berörda intressenter ta fram olika modeller för hur frågan ska lyftas fram. Insatser görs endast i samverkan med och om intresse finns från berörda intressenter. Utöver de övergripande målen ska projektet även främja och inspirera den privata, ideella samt offentliga sektorn till samarbeten inom följande områden: Främja/inspirera till projekt och aktiviteter som syftar till att öka intresset för fiske och fisketurism hos ungdomar. De är en viktig grupp för att bygga en framtida hållbar fisketurism. Främja/inspirera till projekt och aktiviteter som syftar till att öka intresset för fiske och fisketurism bland invandrare. Främja/inspirera till projekt och aktiviteter som syftar till att öka intresset för fiske och fisketurism bland kvinnor. Stötta projekt och fonder vars syfte är att främja fisketurism och/eller fiskevårdande åtgärder. Avgränsningar Projektet kommer inte att ansvara för leveransen av fiskeprodukter till slutkund då detta ansvar ligger på de enskilda aktörerna inom turismbranschen. Projektet kommer inte direkt gynna enstaka, enskilda fisketurismaktörer inom området utan verka för objektiv utveckling av fisketurismen där var och en av aktörerna tar sin del av ansvaret. Projektet kommer inte att besluta om upplåtelser av fiskevatten eller dylikt. Projektet kommer inte att besluta om kvoteringar/regleringar, fiskebestämmelser eller dylikt. 3. Horisontella mål. Konkurrenskraft. Genom samverkan i nätverksgrupp/er ta fram och genomföra aktiviteter och mäta att dessa blir klara på utsatt tid. Nöjda gäster. Projektet kommer att arbeta för att gäster blir så nöjda med sina fiskeupplevelser att de väljer att komma tillbaka. Vi mäter antalet återkommande gäster. Sålda fiskekort Fiskeprojektet kommer att genom aktiv marknadsföring verka för att öka fisketurismen i området och mäter därmed antalet sålda fiskekort.

4 4. Nulägesanalys och intressenter. SWOT- analys Kartläggning och analys av yttre och inre förutsättningar som kan komma att påverka genomförandet. Styrkor 1. Oreglerade vattendrag/friska biotoper 2. Stora områden med kvalitativt fiske 3. Säljkraftig och skön natur och en arkipelaglik skärgård. 4. Etablerade aktörer 5. Samarbete med det nationella turistfiskeprojektet, vilket besitter grundläggande erfarenheter med bl.a. det utländska säljledet. 6. Infrastrukturen. Flyg, tåg, båtar. 7. Möjligheter till kvalitativt fiske året runt. 8. Närheten till Europa. 9. Kunniga och engagerade entreprenörer. Möjligheter 1. Ökat antal fisketurister/gästnätter 2. Skapa arbetstillfällen 3. Bidra till positiv landsbygdsutveckling i området. 4. Utveckling av ekologiskt hållbar fisketurism kommer att bidra till minskat slitage på maker och behålla fiskepopulationerna. 5. Kombination av olika upplevelser tack vare ett brett produktutbud 6. Rikta fokus mot en gemensam målbild tack vare ett utbrett engagemang. Svagheter 1. Utbredd okunskap om turistfiske bland allmänheten och offentliga politiker och tjänstemän. 2. Dålig kommunikation mellan fiskerättsägare, FVO och entreprenörer 3. Bitvis outvecklad infrastruktur 4. För få entreprenörer med kunskap att ta emot internationella fisketurister. 5. Fiskemöjligheter med högre boende standard saknas till viss del. 6. Brist på resurser till marknadsföring 7. Brist på professionella guider Hot 1. Utbyggnad av fritt rinnande vatten 2. Ökat yrkesfiske efter lax och havsöring i kustområdet. 3. Utbredning av säl och skarvpopulation beskattar kustfiskebeståndet. 4. Lokal okunskap som ibland leder till stor beskattning av fiskebestånden. 5. Utsläpp och föroreningar. 6. Oseriösa entreprenörer. 7. Slitage på naturen pga. en ohållbar förvaltning 8. Olika bestämmelser på områden som skapar otydlighet för turisterna. Slutsatser Leader Blekinge som utgör den sydöstra delen av Sverige besitter stor potential att bli en världsattraktion på den internationella marknaden. Gäddfisket i området är unikt och mycket efterfrågat av internationella fiskare. Även havsöringsfisket är speciellt på grund av öringens storlek. Områdets styrkor måste börja förvaltas med långsiktiga mål för att möjligöra en framtida ökad fisketurism.

5 Intressentanalys Kartläggning och analys av individer, grupper och organisationer som kan påverka projektet och som kommer att påverkas av projektet. Fisketuristentreprenörerna: En bra kommunikation mellan projektet och entreprenörerna kommer att effektivisera arbetet med att marknadsföra området samt leverera kvalitativa turistfiskeprodukter nationellt samt internationellt. Med ett lokalt projekt entreprenörernas önskemål, synpunkter och frågor snabbt framföras till det Nationella turistfiskeprojektet. Samtidigt blir det enklare för det Nationella turistfiskeprojektet att genom del lokala projektet förmedla sitt budskap ända ut till den enskilda aktören. De rutinerade entreprenörer, som varit verksamma under en längre tid, är även mycket viktiga för projektet med tanke på den stora erfarenhet och kunskap de besitter i ämnet. Nationella turistfiskeprojektet: Leader Blekinge kommer att av det Nationella turistfiskeprojektet köpa konsulttjänster för hjälp med den internationella marknadsföringen. Leader Blekinge kommer i sin tur att förmedla områdets produktutbud och genom Nationella turistfiskeprojektet få ut dessa den europeiska marknaden till fördel för de lokala aktörerna/entreprenörerna. Visit Blekinge(turistbyråerna): Leader Blekinge kommer att erbjuda grundläggande utbildning i turistfiske för att stärka dem då de kan vara den första kontakten en turist tar med vårt område. Ideella organisationer: Leader Blekinge har för avsikt att stötta inspirera organisationer som visar intresse för att medverka fisketuristfrämjande projekt eller har för avsikt att ansöka om projektstöd. Inhemska fisketurister: De inhemska fisketuristerna är ett viktigt kundklientel för besöksnäringen i Blekinge. En offensivare marknadsföring av Fiske i Blekinge samt ett breddat, kvalitativt produktutbud kommer att öka antalet inhemska fisketurister, även för logianläggningar/entreprenörer som hittills inte haft fisketurism som främsta målgrupp. Internationella fisketurister: Detta är ett kapitalstarkt kundklientel med höga krav på kvalité och service. Olika nationaliteter ställer ofta olika krav på upplevelsen. Med kartläggning av dessa kundklientelen och deras behov ökar vi kunskapen om hur Blekinge som turistfiske destination ska kunna leverera dessa upplevelser. Fiskevårdsområden, Fiskerättsinnehavare: Genom att öka den allmänna kunskapen om fisketurismens utvecklingsmöjligheter så ökar chanserna att fler FVO och fiskerättsinnehavare följer med i utvecklingen. I samarbete med entreprenörer kan FVO och fiskerättsinnehavare gynnas genom bl.a. Ökade arbetstillfällen och mer intäkter till föreningarna i form av t.ex. ökad fiskekortsförsäljning. Detaljhandeln: I och med ökad fisketurism så kommer intresset för detaljhandel att öka. Besökande fisketurister vill ofta uppdatera sin utrustning på plats. Ungdomshus, Fritidsgårdar: Leader Blekinge kommer att stödja de ungdomshus eller fritidsgårdar som visa intresse att satsa på verksamhet som syftar till att öka intresset för fiske bland ungdomar. T.ex. fiskeläger, fiskekurser, studieresor osv. Krögare, matvaruhandel: Äta bör man annars dör man Detta gäller även för fisketurister. Med ökad fisketurism följer således en ökning av antalet matgäster på de lokala restaurangerna och mataffärerna. Hotell, Vandrarhem: De utländska fisketuristerna efterfrågar i första hand logi med hög standard nära fiskeplatserna, vilket också skapa möjligheter till entreprenörskap och nya arbetstillfällen.

6 5. Tidsplan och aktiviteter. Tidsplan se bilaga 1. Aktivitetslista Lista med aktiviteter som är tids- och resursuppskattade. Totalt antal projekttimmar (arbetstid projektledare): 2400 timmar timmar timmar timmar Notering: timmar inom () är antalet budgeterade ideella timmar i projektet. Till grund för detta ligger möten, utbildningar, informationsträffar mm. med entreprenörer, turistorganisationer, FVO, föreningar osv. Totalt antal ideella timmar: 725 timmar Aktivitet Resursbehov Start Slut Projektstart 36 timmar Projekt administration 96 timmar Första LAG 3 timmar LAG möte 11 timmar Offentliggör projektet 16 timmar Marknadsundersökning 120 timmar (50) Swedenfishing.com 100 timmar (50) Uppstart av arbetsgrupp 4 timmar (15) Arbetsgruppsmöten 208 timmar (100) Fiska i Bleking 2011 klar 72 timmar Fiska i Bleking 2012 klar 48 timmar Fiska i Bleking 2013 klar 48 timmar Kursupplägg för grundkurs 32 timmar Lokal förankring 80 timmar (250) Kurs för aktörer 400 timmar Hitta samarbetsform för kvalitetssäkring 64 timmar (30) Starta kvalitetssäkring 32 timmar (30) Träffa aktörer 528 timmar Träffa Nationella turistfiskeprojektet 96 timmar (100) Marknadsföringsaktiviteter 128 timmar (100) Övriga aktiviteter 150 timmar Projektavslut 128 timmar

7 6. Organisation och bemanning. Roller, ansvar Leader Blekinge projektägare Johan Johansson projektledare Bemanningsplan Styrgrupp: LAG- gruppen 7. Budget. Budget se bilaga Kommunikation och kvalitetssäkring. Rapporter och dokumentation Projektet följs upp genom att projektledaren rapporterar till styrgrupp inför varje styrgruppsmöte samt rapporterar genom statusrapport till verksamhetsledaren inför varje LAG- möte. Styrgruppsmöten planeras 1-2 gånger per år. Information om projektet och aktuella aktiviteter kommer att publiceras på fortlöpande under projektet. Informationsplan Plan med för informationsspridning med syfte att säkerställa att rätt målgrupp får rätt information i rätt tid och på rätt sätt. Vem Varför Vad När Hur Ansvarig Närbesläktade projekt såsom Blekinge arkipelag, Visit- Blekinge Kommunala organisationer Entreprenörs organisationer FVOF, fiskerättsinnehavare, föreningar, allmänheten, ungdomar Genom samråd säkerställs att inget dubbelarbete görs. För den kommunala förankringen Förankring hos entreprenörerna Gynna den lokala förankringen av fisketurism Projektaktiviteter Fortlöpande Via mail Projektledare Projektaktiviteter samt aktiviteter från Nationella turistfiskeprojektet Projektaktiviteter samt aktiviteter från Nationella turistfiskeprojektet Projektaktiviteter, lukrativa samarbetsmöjligheter osv. Fortlöpande Via mail Projektledare Fortlöpande Via mail Projektledare Fortlöpande Via mail, utbildningar, föreläsningar Projektledare

8 Kvalitetsplan Genom rapportering till styrgrupp och verksamhetsledare säkerställs att projektet arbetar mot de övergripande målen. Ändringshantering Ändringar till projektplanen kan ske efter godkännande av styrgruppens medlemmar samt av Leader Blekinges verksamhetsledare. 9. Riskanalys och riskhanteringsplan. Riskidentifiering, riskvärdering och plan för riskåtgärdsplanering. Riskanalysen är baserad på hot riktade mot fisketurismens utveckling. En riskanalys för själva projektet kommer att göras successivt under projekttiden. Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Högkonjunktur med hög kronkurs medför minskat antal fisketurister Ökat yrkesfiske i kustområdet efter Lax och Öring decimerar fiskpopulationen i åarna och längs kusten. Utsläpp och föroreningar i våra vatten Lokal okunskap som ibland leder till stor beskattning av fiskebestånden och oseriösa entreprenörer Ökad säl och skarvpopulationen beskattar kraftigt kustfiskebeståndet Marknadsföra Fiske i Blekinge till flera olika målgrupper och på så sätt minska risken att drabbas av en enstaka målgrupp Med konkreta exempelvisa att en väl förvaltad fisketurism år långsiktig och lönsam Öka förståelsen och kunskapen hos allmänheten om vad ett ekologiskt hållbart fiske kan generera Genom att öka förståelsen och kunskapen för fisketurismens möjligheter hos FVO, fiskerättsinnehavare, beslutsfattare och allmänheten kan lukrativa samarbeten med entreprenörerna växa fram Öka förståelsen och kunskapen hos allmänheten om vad ett ekologiskt hållbart fiske kan generera. Verka för ökad skyddsjakt. 10. Övrigt. Bilaga 3. Samarbetsavtal med Nationella turistfiskeprojektet inom Leader.

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Leader Polaris. Kalle Bergdahl

Leader Polaris. Kalle Bergdahl Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Leader Polaris Fisketurism (i projektplanen förkortat som LPF) Leader Polaris Kalle Bergdahl 1. Sammanfattning LPF har som huvuduppgift att

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND 1 ANALYS AV DAGSLÄGET Sport- och turistfisket har en stor betydelse för den åländska turistnäringen. Fisket är en av de viktigaste säsongsförlängarna då fisket är som bäst andra tider på året än sommarmånaderna.

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé PROJEKTPLAN 1.Projektnamn Hörte hamn Den gröna hamnen 2.Projektidé Hörte hamn är ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en angelägenhet för hela kommunen. Målet är att genom en kombination

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Nätverksträffar Kvalitetsarbetet

Nätverksträffar Kvalitetsarbetet Nätverksträffar Kvalitetsarbetet Nationella Turistfiskeprojektet inom Leader Målet med nätverksträffarna är att deltagarna skall få en förståelse för vad marknaden kräver av en sportfiskeanläggning utifrån

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Projectbase Projektplan

Projectbase Projektplan Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i projektplanen. Maximalt en sida som skrivs när planen är klar och skall

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker.

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker. Östersjöfiske 2020 Hej! Fisk är en fantastisk råvara. Helst skall den vara riktigt färsk och dessutom fångad på ett ansvarsfullt och ekologiskt sätt. Fisk finns nära oss i Östersjön. Vi har kunniga fiskare

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Enskilda fiskevatten och landsbygdsutveckling

Enskilda fiskevatten och landsbygdsutveckling Halmstad 2015-12-04 Parlamentariska Landsbygdskommittén Johan Persson Enskilda fiskevatten och landsbygdsutveckling Sveriges Fiskevattenägareförbund vill redan i ett tidigt stadium få en dialog med den

Läs mer

En kort inledande sammanfattning av projektplanen. Bör vara på en egen sida och placeras först i projektplanen.

En kort inledande sammanfattning av projektplanen. Bör vara på en egen sida och placeras först i projektplanen. Projektplan Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 0. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. Bör vara på en egen sida och placeras först i projektplanen. 1. Bakgrund,

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 ÅRSREDOVISNING 2011 STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 2 Antagna av Hammarös kommunfullmäktige 2012-03-26 Hammarö kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 strategier för näringslivsarbetet. De

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande :

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande : Fastställd vid förbundsstämman i Stockholm 2015-05-29 VERKSAMHETSSTRATEGI SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 2015-2017 Sveriges Fiskevattenägarerförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Ett räcke har satts upp för att det ska vara säkert att se ned i gruvan. Projektägare: Föreningen Hedesunda Silvergruvor, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Utländska direktinvesteringar till Jönköpings län

Utländska direktinvesteringar till Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-11-13 RJL 2015/2327 Regionledningskontoret Regional Utveckling Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utländska direktinvesteringar till Jönköpings

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1409-1048 Handläggare: Hans Brattström Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Turism i Kosterhavets nationalpark

Turism i Kosterhavets nationalpark Turism i Kosterhavets nationalpark - Förslag till samverkansmodell mellan turism och förvaltning. Bakgrund Syftet med Kosterhavets nationalpark, liksom för övriga nationalparker, är att skydda värdefull

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2004-01-08 1(7) Plats och tid: Borås, kl. 17.00 19.15 Beslutande: Övriga Deltagare: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Ted Öjbro Utses att justera: Jan Vinkvist Paragrafer: 1-9

Läs mer

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten.

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Betyder: Fantastiska möjligheter för utveckling längs kuster, i skogs- och jordbruksbygder

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård

Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård Bilaga 14KS17-1 Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård Sedan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda har enats om att samarbeta för utveckling av Bottenvikens skärgård har nedanstående

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön REMISSYTTRANDE 2015-04-20 Ert datum 2015-02-01 Ert dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 Göteborg God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön Sveriges Fiskevattenägareförbund har

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Slutrapport för pilotprojekt

Slutrapport för pilotprojekt EU-projektet LEGS Local Employment and Growth Strategies Slutrapport för pilotprojekt Projektnamn Affärsskola Projektansvarig kommun Mjölby Övriga deltagande kommuner Diarienr EUROPEISKA UNIONEN Sociala

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING

SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING Jämtland Härjedalen Turism (JHT) JHT ekonomisk förening (1995) JHT är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen som företräder regionens besöksnäring i

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Coaching för landsbygdsföretag Journalnummer: 2007-6632 Kontaktperson,

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Förstudie Marma Vision

Förstudie Marma Vision Förstudie Marma Vision Projektägare: Förstudie Marma Vision Projektledare: Ann-Cathrin Larsson Kommun: Älvkarleby Dnr: 74 Jnr: 2010 7201 Projekttid: 2010-11-02 2012-06-30 Beviljade stödmedel: 376 250 kr

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Kartläggning av fiskare i Holland och Belgien

Kartläggning av fiskare i Holland och Belgien Kartläggning av fiskare i Holland och elgien Kartläggning av fiskare i Holland och elgien Sportfiskare från Holland och elgien uppskattar Sverige som destination för sportfiske och naturupplevelser. När

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr Projektidé It- teknik coach. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken. Finansiering Projektledare: Lidköping 240 timmar: (beräknat på 15 timmar per vecka i 16 veckor) Övriga projektdeltagare:

Läs mer

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre Forskning Åbo Akademi Utvärdering av projekt Samarbete i nationella och internationella sammanhang (bl.a. ENLDT) Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare

Läs mer

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen ns förslag Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag 2. Grundläggande tankar kring den nya organisationen 3. Fördelar och risker med ny organisation

Läs mer

Satsa på spårtrafiken

Satsa på spårtrafiken Satsa på spårtrafiken Socialdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna Norrköping 2008-11-27 Kollektivtrafik för framtidens städer Klimatkrisen är vår tids kanske största politiska utmaning. Vi behöver snabbt

Läs mer

Fisketurism Nedre Dalälven

Fisketurism Nedre Dalälven Fisketurism Nedre Dalälven Projektet har arbetat målmedvetet för bättre hållbarhet och kvalitet i fisket. Projektägare: Leader Nedre Dalälven Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 72 Jnr:

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Ankomstdatum (ifylls av kansliet): 120206. Diarienr (ifylls av kansliet):

Ankomstdatum (ifylls av kansliet): 120206. Diarienr (ifylls av kansliet): STEG 3. s ansökningsblankett För att beslut ska kunna tas krävs att hela ansökan är komplett inklusive samtliga bilagor. Ansökan mailas till s kansli (jenny.nylund@upplandsbygd.se), som också kan ge ytterligare

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Använd föreningens logotype i Er marknadsföring och baspaketet med värdefulla marknadsföringsaktiviteter.

Använd föreningens logotype i Er marknadsföring och baspaketet med värdefulla marknadsföringsaktiviteter. 1 av 6 2016-04-10 13:30 Intresse gav avtal. Marknadsaktiviteter i höst. Medlemskap. Kolla länkar View this email in your browser Vid fiskemässan i Holländska Utrecht lyfte flera av de utställande researrangörerna

Läs mer

Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år)

Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år) Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år) Utgångspunkter Antagen av förbundsstämman den 11 oktober 2015. Medborgarnas och därmed samhällets behov av säkerhet och trygghet är grunden för Civilförsvarsförbundets

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Subscribe Share Past Issues Translate

Subscribe Share Past Issues Translate 1 av 5 2016-04-10 13:29 Pulsen på Polen, Magdeburg-mässa 7-8 nov View this email in your browser Polska fiskeresearrangören Eventur besöker Sverige och olika fiskeanläggningar flera gånger om året för

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Projektbeskrivning Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Kort bakgrundsbeskrivning: Brunnen i Arkelstorp är en bygdegård med fantastisk historia om att dricka brunn. En plats som i dagsläget nyttjas

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Integration

Tematisk arbetsgrupp. Integration Tematisk arbetsgrupp Integration 2 1Bakgrund och uppdrag I Lands bygdsnätverkets aktivitetsplan för 2010 anges att Integration är ett av de prioretade områdena. Det konstateras att: Det är få invandrare

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö En hållbar natur- och kulturturism Vision, inriktningsmål och strategier Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2009-11-06 Tjörn Möjligheternas ö Inledning 3 Arbetsprocessen 3 Vision

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Etableringskurs för nyanlända

Etableringskurs för nyanlända Etableringskurs för nyanlända Kursens mål är att skapa en stärkt självbild och självkänsla genom ett nätverk med personliga relationer i såväl förenings- som arbetsliv i Jönköping. Ledord: utbildning,

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer