Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne"

Transkript

1 KS Teresa Andersson Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att växa ytterligare. På nationell nivå finns en ambition att fördubbla omsättningen mellan åren 2010 och Turismen är också en av de näringar där många unga får sin första kontakt med arbetsmarknaden. Besöksnäringen i MittSkåne består av många små aktörer med stor bredd och flera större besöksmål, totalt sett i storleksordningen 300 aktörer. Tillsammans ger det en stor utvecklingspotential där de små företagen har behov av gemensam kompetensutveckling och marknadsföring, och de stora anläggningarna gynnas av tillgången till fler aktiviteter och boende hos andra aktörer omsatte besöksnäringen i MittSkåne 498,5 miljoner kronor och antalet årsanställda uppgick till 385 personer räknat som årssysselsatta. En destination slutar inte vid en kommungräns, utan består av det område som turisten tolkar som besöksmålet. Det är därför viktigt att öppna upp möjligheterna för att samordna många aktörer och erbjuda ett större utbud utan att vara begränsad av kommungränser. Under flera år har ett systematiskt utvecklingsarbete i projektform bedrivits i MittSkåne. Exempelvis bedrevs MittSkåne på kartan under åren , med systematiska insatser i form av affärsutveckling och kompetensutveckling. Sammantaget har effekten varit att företagen nu är mognare, mer professionella och redo att ta nya kliv. Dock är projektmedel kortsiktiga och Leaderprojekt Destinationsnav MittSkåne har haft som syfte att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt Destinationsnav i MittSkåne. Med destinationsnav avses en plats där utvecklingen inom besöksnäringen kan samordnas, allt i syfte att samordna resurser och kompetenser för att skapa en utvecklingskraft i näringen. Projektet har i samråd med representanter för besöksnäringen försökt definiera de behov som finns hos besöksnäringens aktörer för att MittSkåne ska kunna uppfylla den nationella målsättningen att fördubbla omsättningen i besöksnäringen. Det står klart att nya arbetssätt och en förändring av dagens organisation i alla tre kommunerna krävs för att möta företagens behov och förväntningar. 1 (5)

2 Sammanfattningsvis beskriver företagen behovet av en fokusförflyttning, från ett mer passivt mottagande till ett aktivt utvecklingsarbete. Mot denna bakgrund har projektet, tillsammans med näringslivsavdelningarna i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby, tagit fram ett förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne. Beslutsunderlag Slutrapport från Projektorganisation för Leaderprojekt Destinationsnav MittSkåne Förslag till bolagsordning för MittSkåne Turism AB. Förslag till ägardirektiv för MittSkåne Turism AB. Förslag till aktieägaravtal mellan kommunerna Eslöv, Höör och Hörby samt MittSkåne Turism ekonomiska förening. Förslag till driftsavtal för MittSkåne Turism AB. Förslag till affärsplan 2014 gällande MittSkåne Turism AB. Förslag till budget till affärsplan 2014 för MittSkåne Turism AB. Organisationsbild MittSkåne turism AB. Beredning Underlag för organisationsförslag För att utröna vilken form av samverkan som är lämpligast har projektet gjort studiebesök hos Familjen Helsingborg, Helsingborgs stad och Eksjö kommun/höglandets turism. Dialog har förts med Svalövs kommun, representanter från Ystad/Österlen, Siljansbygdens Turism och Rättviks kommun. Dialog har också förts med SKL och personer med bakgrund i Södertörnkommunernas samarbete. Mot bakgrund av den samlade erfarenheten har projektet tagit fram en så kallad SWOT-analys för olika organisationsformer. I en SWOT-analys kartläggs styrkor, svagheter, möjligheter och hot - i det här fallet med respektive form för samverkan. Den fullständiga SWOT-analysen redovisas i slutrapporten för projektets strategiska del (Slutrapport i kortversion för Leaderprojekt Destinationsnav MittSkåne) som bifogas detta ärende. Viktiga parametrar för ett kommande samarbete är att kommunerna garanteras insyn och påverkansmöjligheter, att organisationen har möjlighet att arbeta så effektivt som möjligt och med tydligt utvecklingsfokus samt att aktörerna i området har tydlig möjlighet till delaktighet och påverkan. Mot bakgrund av erfarenheterna i projektet, den samlade bilden av aktörernas behov och den analys som styrgruppen för projektet har gjort bedöms ett 2 (5)

3 gemensamt aktiebolag med de tre kommunerna som ägare tillsammans med alla besöksnäringens aktörer organiserade i en förening som den mest gynnsamma samarbetsformen för att främja besöksnäringen i MittSkåne. Förslag till organisation Figur 1 ger en översiktlig bild av den föreslagna gemensamma organisationen. Grundförslaget för samverkan är ett gemensamt bolag ägt av de tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby tillsammans med områdets alla aktörer inom besöksnäringen organiserade i en ekonomisk förening. I övergången omfattas en 75%-tjänst turisminformatör från Eslövs kommun av verksamhetsövergång enligt 6 b Lagen om anställningsskydd. Struktur för den gemensamma organisationen Eslöv, Höör och Hörbys kommuner bildar tillsammans med företag inom turistnäringen i de tre kommunerna ett företag med särskild vinstbegränsning, MittSkåne Turism AB svb. Kommunerna äger 25% vardera och näringen 25% via en ekonomisk förening (MittSkåne Turism ek.för). Aktörerna i besöksäringen organiseras i en ekonomisk förening MittSkåne Turism ek. för. har som huvudsyfte att vara delägare i MittSkånesTurism AB för att aktivt påverka utvecklingen av turistnäringen. Föreningen har följande uppgifter; -Turistföreningens styrelse skall utse två personer till styrelsen för MittSkåne Turism AB. En av dessa skall av bolagsstämman utses till styrelseordförande i aktiebolaget MittSkåne Turism AB. -Föreningen skall utse en person att representera föreningen vid bolagstämman för aktiebolaget MittSkåne Turism AB. Stadgarna för föreningen anger syftet med föreningen och vilken roll föreningen har gentemot aktiebolaget MittSkåne Turism AB. Medlemsavgifter i den ekonomiska föreningen sätts till ett lågt belopp, förslagsvis 350 kronor per företag, så att alla aktörer i kommunerna har möjlighet att deltaga. Föreningen har sitt säte i Hörby kommun. Aktiebolaget MittSkåne Turism AB Bolagsordningen hanterar kravet på begränsad vinstutdelning. Det reglerar också det kommunala syftet med bolaget som är att i allmännyttigt syfte bidra till att främja besöksnäringen i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby genom att medverka till en utveckling av aktörerna i besöksnäringen, mottagningen av turister och affärsresenärer samt samverka på regional nivå. 3 (5)

4 Ägarna garanteras insyn i bolaget (förutom den generella transparensen som regleras i aktiebolagslagen) genom två stycken årliga ägarsamråd, genom paragrafer i ägardirektiv och bolagsordning som gäller insyn samt genom respektive styrelseledamots insyn i bolaget. För aktiebolaget MittSkåne Turism AB reglerar ett aktieägaravtal de inbördes förhållandena mellan de fyra delägarna (Höörs kommun, Hörby kommun, Eslövs kommun och MittSkåne Turism ekonomiska förening). Ägardirektivet anger målsättningarna för bolaget på för perioden 2014 till Bolagsstämman för MittSkåne Turism AB utgörs av kommunfullmäktige utsedd kommunrepresentant från respektive kommun och en representant från den ekonomiska föreningen. Aktiebolagets styrelse utgörs av tre tjänstemän som utses av respektive kommun tillsammans med två representanter från föreningen. En av föreningsrepresentanterna skall av bolagsstämman utses till ordförande. Bolaget har sitt säte i Höör. Finansiering genom kommunala driftsavtal Bolagets grundfinansiering utgörs av kommunala driftsavtal på fem år. Grundnivån för ersättningen för driften motsvarar summan av de kostnader de tre kommunerna betalar till driften av den egna organisationen för turistnäringen För Hörby kommun omprövas årligen beslutet att lämna turistmottagningen utanför den gemensamma organisationen och kommunen kan inom tre år från 2014 besluta att lägga över mottagningen i den gemensamma organisationen. Då justeras Hörby kommuns finansiering så att alla kommuner betalar lika belopp. Under år 1 (2014) betalar respektive kommun dessutom SEK utöver grundfinansiering för startkostnader som exempelvis bolagsbildning, rekrytering av personal, ny hemsida, lokal, utrusning med mera. För 2014 utgörs det kommunala bidragen till MittSkåne Turism AB till SEK för Eslöv och Höörs kommun samt SEK från Hörby kommun. Finansiering från aktörerna i besöksnäringen Övrig finansiering i bolaget utgörs av årliga serviceavgifter baserade på omsättning för respektive aktör. Dessutom kan aktörerna inom besöksnäringen välja att köpa 4 (5)

5 till tjänster i form av exempelvis affärsutveckling, kurser och coaching. Dessa tjänster byggs upp löpande i nära dialog med användarna. Under år 1 beräknas dessa på grund av föreningens och bolagets etablering till cirka SEK för att därefter öka till i storleksordningen SEK inom tre år. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - att tillsammans med Höör, Hörby och Eslövs kommun och MittSkåne Turism ek. för. bilda aktiebolaget MittSkåne Turism AB, - att fastställa bolagsordningen för MittSkåne Turism AB, - att fastställa bolagets aktiekapital till SEK, - att ingå aktieägaravtalet för MittSkåne Turism AB, - att godkänna ägardirektivet för MittSkåne Turism AB, - att fastställa antalet styrelseledamöter till fem stycken, - att fastställa antalet suppleanter till tre stycken, - att ingå driftsavtalet för MittSkåne Turism AB, - att besluta att avsätta medel i budget 2014 för drift av bolaget enligt bilagt driftsavtal samt - att överföra en 75% tjänst som turistinformatör från Eslövs kommun till MittSkåne Turism AB enligt 6b Lagen om anställningsskydd. Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Höör och Hörby. Eva Hallberg Kommundirektör Kurt Strömberg Avdelningschef 5 (5)

4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne

4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne 5 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-05-19 7 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/168 4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör OBSERVERA!!! Gruppmöten kl. 18.00 Alliansen på Älvkullen S, MP, V på Biblioteket

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Handlingar KF 14-01-29

Handlingar KF 14-01-29 Handlingar KF 14-01-29 Hö örs kommun Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-29 Slda 3 (14) Innehållsförteckning Ärende Sida 11a.ncl l, 1 Sammanträdets kungörande...... :... 4

Läs mer

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 18 december 2012 90 Bildande av bolag tillsammans med näringslivet för utveckling av flyget Bakgrund Ola Johansson redovisade förslaget

Läs mer

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Bengt Lingman 303392 2010-04-26 Kommunstyrelsen Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal Inledning Verkö är den största färjehamnen i

Läs mer

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Bakgrund och förutsättningar Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland

Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(4) Ledningsstaben Richard Widén 2015-02-23 RS 2015-178 Regionsstyrelsen Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland I juni 2014 beslutade Landstingsfullmäktige att tillsammans

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering FÖRETAGSKLIMAT 10 Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking ÄNGELHOLM Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering Hösten 2014? utvecklingen av handelsindex 5% Högre tillväxt per år än

Läs mer

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-17 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.00. Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.00. Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Kallelse Kommunfullmäktige Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.00. Obs tiden! Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Galaxens modell för prevention och rehabilitering tillämpad i kommun och landsting. Fas 2 - Genomförande

Galaxens modell för prevention och rehabilitering tillämpad i kommun och landsting. Fas 2 - Genomförande Galaxens modell för prevention och rehabilitering tillämpad i kommun och landsting Fas 2 - Genomförande Innehållsförteckning 1. Bakgrund.2 1.1 Grunderna för implementeringen av Galaxenmodellen i kommun

Läs mer