URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE"

Transkript

1 URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden har en tydlig koppling till den lokala utvecklingsstrategin och dess målsättningar. Varje urvalskriterium har en poängskala mellan 0-5 poäng samt en viktning. Maximal poäng för de generella urvalskriterierna är 10 poäng och för de specifika urvalskriterierna 340 poäng. Den totala maxpoängen är 500 poäng och avslagsnivån är 200 poäng. Innehållsförteckning Generella urvalskriterier 2 Specifika urvalskriterier Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader 3 Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet 4 Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt 5 Specifika urvalskriterier Havs- och fiskerifonden Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt 7 Specifika urvalskriterier Regionala utvecklingsfonden Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader 8 Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet 9 Specifika urvalskriterier Socialfonden Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet 11 Bedömning av urvalskriterier (Bedömningsprotokoll) 12

2 Generella urvalskriterier Urvalskriterier 5 poäng 3 poäng 2 poäng 0 poäng Viktning G1. Projektet är lokalt förankrat. Projektet är brett förankrat, dvs bland såväl boende som företag, kommun/er, organisationer, föreningar i verksamhetsområdet. Projektet går väl i linje med andra lokala och regional utvecklingsplaner. Projektet är förankrat bland företag och/ eller kommun/er, organisationer, föreningar i verksamhetsområdet. Projektet går väl i linje med andra lokala och regionala planer. Projektet är förankrat hos berörda parter och i närområdet. Projektet är inte förankrat. 4 G2. Projektägarens kapacitet att genomföra projektet. Projektägarna har erfarenhet av att driva EU-projekt. Är strukturerade och många olika aktörer är involverade, såväl projektledare, ekonomer som marknadsförare. Projektägarna har erfarenhet av att driva projekt. Det finns flera personer involverade i projektet med olika kompetenser. Projektägarna har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna driva ett leaderprojekt. Projektägarna har inte den struktur och kunskap som krävs för att kunna driva ett leaderprojekt. 2 G3. Projektet bidrar till jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Projektet involverar och gynnar individer i olika åldrar, kön, etnisk bakgrund. Projektet beskriver hur jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering kommer att beaktas/främjas under genomförandet av projektet. Projektet gynnar individer i olika åldrar, kön, etnisk bakgrund. Projektet beskriver hur jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering kommer att beaktas/ främjas under genomförandet av projektet. Projektet beskriver hur jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke- diskriminiering kommer att beaktas/främjas under genomförandet av projektet. Projektet har inte tagit hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling eller icke-diskriminering. 4 G4. Projektet bidrar till lokalt engagemang. Projektet involverar och nyttan av projektet tillfaller en bred allmänhet såväl boende som företag, organisationer och föreningar i hela verksamhetsområdet. Projektet involverar och nyttan av projektet tillfaller en bred allmänhet såväl boende som företag, organisationer och föreningar i närområdet. Projektet involverar och nyttan av projektet tillfaller ingående föreningar, företag eller organisationer. Projektet involverar och nyttan av projektet tillfaller ett fåtal invider. 4 G5. Projektet bidrar till hållbar utveckling. Det framgår att miljömässiga, klimatanpassade, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter genomsyrar projektet. Projektet pekar tydligt mot att insatserna kan ge långsiktiga, hållbara resultat och effekter. Det framgår att miljömässiga, klimatanpassade, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter har beaktats i projektet. Projektet har ett hållbarhetstänk i planering och genomförande av projektet. Projektet har inte tagit hänsyn till hållbarhetsaspekten. 4 G. Projektet utgörs av trepartnerskapet. Aktörer från de tre sektorerna har varit med och tagit fram projektidé och projektplan tillsammans och bidrar till att projektet genomförs. Initiativet kommer från en eller två av sektorerna. Sektorerna tillsammans bidrar till att projektet genomförs. Trepartnerskapet blir synligt genom projektets finansiering. Alla tre sektorer finns inte med i projektet. 4 G7. Projektidén är innovativ. Projektidén är nytänkade och icke beprövad. Kan vara en ny process, en produkt, en ny metod eller en ny marknad. Projektidén är unik och går i linje med den lokala utvecklingsstrategin och andra lokala samt regionala planer. Projektidén vidareutvecklar en redan befintlig idé/metod. Projektidén går i linje med den lokala utvecklingsstrategin och andra lokala samt regionala utvecklingsplaner. Projektidén är innovativ genom nya samarbeten som tillsammans arbetat fram projektidé och projektplan. Liknande projekt har redan genomförts eller metoden/processen/marknaden är redan testad i verksamhetsområdet. G8. Projektet skapar nya samarbeten/ nätverk. Samarbete mellan olika näringar. Vilka olika aktörer som samarbetar framgår tydligt samt beskriver på vilket sätt samarbetet ska ske och vilka fördelar samarbetet bidrar till. Samarbete mellan olika aktörer. Vilka olika aktörer som samarbetar framgår tydligt samt beskriver på vilket sätt samarbetet ska ske och vilka fördelar samarbetet bidrar till. Anger samarbetspartner men beskriver inte på vilket sätt samarbetet ska ske och/eller hur samarbetet bidrar till ökat resultat. Det framgår inte vilka samarbeten som kommer att finnas i projektet. 4 2

3 Specifika urvalskriterier för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader S1. Samverkan mellan näringar för utveckling av besöksnäringen och nya lokala marknader. god 15 Inom projektet finns samarbeten mellan olika näringar t.ex. fiske, jordbruk, hantverk, besöksnäring. Utvecklar lokala marknader för närproducerade produkter/ tjänster. Göra de närproducerade varorna mer tillgängliga och kända. Ökad samverkan kring varumärkesbyggande, marknadsföring och distributionskanaler. Anställningar som övergår från säsongsanställningar till åretruntanställningar. S2. System och metoder för kompetensöverföring och samarbeten inom/ mellan privat, ideell och offentlig sektor. god 12 Utveckling av system och metoder för kompetensöverföring. Kompetenshöjande insatser som riktar sig till direkta aktörer i området. Stödja företag, föreningar och andra aktörer att bli exportmogna och anpassa sig efter marknadens efterfrågan. Nya sätt för anpassad internationalisering. S3. Ökad lokal förädling, produktutveckling samt diversifiering bland jordbruks- och fiskeföretag. god 11 Produkt- och företagsutveckling. Arenor för kunskapsutbyte och kontaktskapande, försåväl primärproducenter och förädlare som gårdsbutiker, restauranger och dagligvaruhandeln. Omställning som krävs för att bemöta den kraftigt växande nya marknaden. Insatser som stödjer aktörernas arbete med att möta konsumenternas behov och önskemål. Utveckla unika produkter och varumärken. Ökad kunskap om marknadsföring och försäljning. Skapandet av nya produkter, marknader och företag. S4. Ökad framtidstro och hållbar tillväxt inom jordbruk, fiske och hantverk god 8 Ekonomisk tillväxt hos företagen. Insatser som ökar framtidstron hos företager inom jordbruk, fiske och hantverk. Påverkan på dagens regelverk som är anpassat för storskalighet snarare än småskalighet. Vidarutveckling av fiske- och aktivitetsturism på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Nya marknadsföringsmetoder och försäljningskanaler. S5. Nya företag. ett nytt företag bildas. förutsättningarna för att ett nytt företag skapas efter att projektet avslutas. till att ett nytt företag skapas. S. Skapade av nya skapa minst tre nya skapa minst ett nytt arbetetstillfälle. skapa förutsättningar för att skapa ett nytt arbetstillfälle efter att projektet avslutats. till skapandet av nya S7. Nya produkter och tjänster. att skapa en ny produkt eller tjänst med försäljningsintäkter. Projeket bidrar inte till 3

4 Specifika urvalskriterier för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet S1. Attrahera och utveckla kreativa kompetenser och nya lokala finansieringsmöjligheter. god 15 Kompetensförsörjning, att matcha rätt jobb med rätt kompetens tillsammans med kompetensutveckling. Öka områdets konkurrenskraft och locka människor med efter gymnasial utbildning. Effektivisering och resurutnyttjande, investera i befintliga kompetenser. Utveckla och testa nya finansieringsmöjligheter. S2. Förbättrad fysisk och digital infrastruktur god 12 Förbättrad digital och fysisk infrastruktur. Snabb och tillförlitlig kolletivtrafik, metoder för samåkning, digitala lösningar, nya metoder och informationsspridning gällande det kollektiva resandet. S3. Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och ny svenskar. god 11 Insatser som involverar unga och nya svenskar i utveckling av bygden. Samverkan över olika samhällsnivåer och mellan olika sektorer för att utveckla befintliga eller skapa nya dialogformer och forum. Insatser som bidrar till att inkludera unga och nya svenskar i styrelse, byalag etc. S4. Ökad tillgänglighet, utbud och kvalité av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter. god 8 Insatser inom sport- och friluftsaktiviteter som bidrar till att förlänga besökssäsongen samt utveckling av klimatvänliga aktiviteter. Förbättrad tillgänglighet och ökad kvalité av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter. S5. Nya företag. ett nytt företag bildas. förutsättningarna för att ett nytt företag skapas efter att projektet avslutas. till att ett nytt företag skapas. S. Skapade av nya skapa minst två nya skapa minst ett nytt arbetetstillfälle. skapa förutsättningar för att skapa ett nytt arbetstillfälle efter att projektet avslutats. till skapandet av nya S7. Nya produkter och tjänster. att skapa en ny produkt eller tjänst med försäljningsintäkter. Projeket bidrar inte till 4

5 Specifika urvalskriterier för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt S1. Förbättrad vattenkvalité och skydd av den biologiska mångfalden. god 25 Insatser för att förbättra miljön och vattenkvalitén i Hanöbukten, södra Östersjön och flera av våra sjöar och vattendrag. Insatser som syftar till att minska miljörisker samt bidrar till energieffektivisering. Insatser som bidrar till skydd av den biologiska mångfalden, naturvärdena, ekosystemtjänster. S2. Ökad omställning till hållbart kretsloppstänkande. god 22 Insatser som skapar förutsättningar för omställning till förnybar energi. Utveckling av biogasanläggningar och förbättrad infrastruktur till etablerade anläggningar. Insatser som ökar omställning till ett hållbart kretsloppstänkande. S3. Ökad kunskap och intresse för hållbarhetsfrågor och naturen. god 1 Insatser som ökar förståelsen för hur naturen fungerar och dess värde. Höja kunskapsnivån kring hållbarhetsfrågor, hur vi kan leva tillsammans med och utnyttja naturen på ett långsiktigt hållbart sätt samt omställning till hållbart kretsloppstänkande. S4. Koppling till forskning och högskola/ universitet. Projektet samarbetar med forskare inom området eller med en högskola/universitet. Vilka aktörer som projektet samarbetar med framgår tydligt samt beskriver på vilket sätt samarbetet ska ske och vilka fördelar samarbetet bidrar till. Projektet samarbetar med en högskola/ universitet eller med forskare inom området men beskriver inte på vilket sätt samarbetet ska ske och/eller hur samarbetet bidrar till ökat resultat. Projektet har tagit hänsyn till den forskning som finns inom området men samarbetar inte med någon högskola/universitet. Det framgår inte om projektet samarbetar med någon högskola/ universitet eller om projektet är kopplat till forskningen inom området. 5 5

6 Specifika urvalskriterier för Havs- och fiskerifonden Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader S1. Samverkan mellan näringar för utveckling av besöksnäringen och nya lokala marknader. god 15 Inom projektet finns samarbeten mellan olika näringar t.ex. fiske, jordbruk, hantverk, besöksnäringen. Utvecklar lokala marknader för närproducerade produkter/ tjänster. Göra de närproducerade varorna mer tillgängliga och kända. Ökad samverkan kring varumärkesbyggande, marknadsföring och distributionskanaler. Anställningar som övergår från säsongsanställningar till åretruntanställningar. S2. System och metoder för kompetensöverföring och samarbeten inom/ mellan privat, ideell och offentlig sektor god 12 Utveckling av system och metoder för kompetensöverföring. Kompetenshöjande insatser som riktar sig till direkta aktörer i området. Stödja företag, föreningar och andra aktörer att bli exportmogna och anpassa sig efter marknadens efterfrågan. Nya sätt för anpassad internationalisering. Bevarade S3. Ökad lokal förädling, produktutveckling samt diversifiering bland jordbruks- och fiske företag god 11 Produkt- och företagsutveckling. Arenor för kunskapsutbyte och kontaktskapande, försåväl primärproducenter och förädlare som gårdsbutiker, restauranger och dagligvaruhandeln. Omställning som krävs för att bemöta den kraftigt växande nya marknaden. Insatser som stödjer aktörernas arbete med att möta konsumenternas behov och önskemål. Utveckla unika produkter och varumärken. Ökad kunskap om marknadsföring och försäljning. Skapandet av nya produkter, marknader och företag. S4. Ökad framtidstro och hållbar tillväxt inom jordbruk, fiske och hantverk god 8 Ekonomisk tillväxt hos företagen. Insatser som ökar framtidstron hos företager inom jordbruk, fiske och hantverk. Påverkan på dagens regelverk som är anpassat för storskalighet snarare än småskalighet. Vidarutveckling av fiske- och aktivitetsturism på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Nya marknadsföringsmetoder och försäljningskanaler. S5. Nya företag. ett nytt företag bildas. förutsättningarna för att ett nytt företag skapas efter att projektet avslutas. till att ett nytt företag skapas. S. Skapade av nya skapa minst två nya skapa minst ett nytt arbetetstillfälle. skapa förutsättningar för att skapa ett nytt arbetstillfälle efter att projektet avslutats. till skapandet av nya S7. Nya produkter och tjänster. att skapa en ny produkt eller tjänst med försäljningsintäkter. Projeket bidrar inte till

7 Specifika urvalskriterier för Havs- och fiskerifonden Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt S1. Förbättrad vattenkvalité och skydd av den biologiska mångfalden. god 32 Insatser för att förbättra miljön och vattenkvalitén i Hanöbukten, södra Östersjön och flera av våra sjöar och vattendrag. Insatser som syftar till att minska miljörisker samt bidrar till energieffektivisering. Insatser som bidrar till skydd av den biologiska mångfalden, naturvärdena, ekosystemtjänster. S2. Ökad omställning till hållbart kretsloppstänkande. god 2 Insatser som skapar förutsättningar för omställning till förnybar energi. Utveckling av biogasanläggningar och förbättrad infrastruktur till etablerade anläggningar. Insatser som ökar omställning till ett hållbart kretsloppstänkande. S3. Koppling till forskning och högskola/ univeristet. Projektet samarbetar med forskare inom området eller med en högskola/universitet. Vilka aktörer som projektet samarbetar med framgår tydligt samt beskriver på vilket sätt samarbetet ska ske och vilka fördelar samarbete bidrar till. Projektet samarbetar med en högskola/ universitet eller med forskare inom området men beskriver inte på vilket sätt samarbetet ska ske och/eller hur samarbetet bidrar till ökat resultat. Projektet har tagit hänsyn till den forskning som finns inom området men samarbetar inte med någon högskola/universitet. Det framgår inte om projektet samarbetar med någon högskola/ universitet eller om projektet är kopplat till forskningen inom området. 7

8 Specifika urvalskriterier för Regionala utvecklingsfonden Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader S1. System och metoder för kompetensöverföring och samarbeten inom/ mellan privat, ideell och offentlig sektor. god 38 Utveckling av system och metoder för kompetensöverföring. Kompetenshöjande insatser som riktar sig till direkta aktörer i området. Stödja företag, föreningar och andra aktörer att bli exportmogna och anpassa sig efter marknadens efterfrågan. Nya sätt för anpassad internationalisering. S2. Nya testade marknader. en ny marknad testas. förutsättningarna för en ny marknad ska kunna testas. till att en ny marknad testas. S3. Kompetenshöjande åtgärder. Projektet genomför fler åtgärder. Projektet genomför en åtgärd. Projektet genomför inga åtgärder. S4. Nya produkter och tjänster att skapa en ny produkt eller tjänst med försäljningsintäkter. skapa en ny produkt eller tjänst. att 8

9 Specifika urvalskriterier för Regionala utvecklingsfonden Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet S1. Attrahera och utveckla kreativa kompetenser och nya lokala finansieringsmöjligheter. god 23 Kompetensförsörjning, att matcha rätt jobb med rätt kompetens tillsammans med kompetensutveckling. Öka områdets konkurrenskraft och locka människor med eftergymnasial utbildning. Effektivisering och resurutnyttjande, investera i befintliga kompetenser. Utveckla och testa nya finansieringsmöjligheter. S2. Ökad tillgänglighet, utbud och kvalité av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter. god 15 Insatser inom sport- och friluftsaktiviteter som bidrar till att förlänga besökssäsongen samt utveckling av klimatvänliga aktiviteter. Förbättrad tillgänglighet och ökad kvalité av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter. S3. Nya produkter och tjänster. att skapa en ny produkt eller tjänst med försäljningsintäkter. skapa en nu produkt eller tjänst. S4. Skapade av nya skapa minst två nya skapa minst ett nytt arbetetstillfälle. skapa förutsättningar för att skapa ett nytt arbetstillfälle efter att projektet avslutats. till skapandet av nya S5. Kompetenshöjande åtgärder eller nystartade företag. Projektet genomför flera åtgärder eller att projektet bidrar till ett nystartat företag. Projektet genomför en åtgärd eller projektet bidrar till att skapa förutsättningar för att ett företag kan starta efter projektets slut. Projektet genomför inga åtgärder, eller bidrar till skapandet av nya företag. 9

10 Specifika urvalskriterier för Socialfonden Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader S1. Samverkan mellan näringar för utveckling av besöksnäringen och nya lokala marknader. god 28 Inom projektet finns samarbeten mellan olika näringar t.ex. fiske, jordbruk, hantverk, besöksnäring. Utvecklar lokala marknader för närproducerade produkter/tjänster. Göra de närproducerade varorna mer tillgängliga och kända. Ökad samverkan kring varumärkesbyggande, marknadsföring och distributionskanaler. Anställningar som övergår från säsongsanställningar till åretruntanställningar. S2. Kompetenshöjande åtgärder. Projektet genomför fler åtgärder som riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden. Projektet genomför en åtgärd som riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden. Projektet genomför inga åtgärder. 20 S3. Antal deltagare i projektets insatser. Minst 40 personer deltar i projektets insatser. Minst 25 personer deltar i projektets insatser. Minst 15 personer deltar i projektets insatser. Mindre än 15 personer deltar i projektets insatser 20

11 Specifika urvalskriterier för Socialfonden Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet S1. Attrahera och utveckla kreativa kompetenser och nya lokala finansieringsmöjligheter. god 20 Kompetensförsörjning, att matcha rätt jobb med rätt kompetens tillsammans med kompetensutveckling. Öka områdets konkurrenskraft och locka människor med eftergymnasial utbildning. Effektivisering och resurutnyttjande, investera i befintliga kompetenser. Utveckla och testa nya finansieringsmöjligheter. S2. Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och ny svenskar. god 15 Insatser som involverar unga och nya svenskar i utveckling av bygden. Samverkan över olika samhällsnivåer och mellan olika sektorer för att utveckla befintliga eller skapa nya dialogformer och forum. Insatser som bidrar till att inkludera unga och nya svenskar i styrelser, byalag etc. S3. Ökad tillgänglighet, utbud och kvalité av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter. god Insatser inom sport- och friluftsaktiviteter som bidrar till att förlänga besökssäsongen samt utveckling av klimatvänliga aktiviteter. Förbättrad tillgänglighet och ökad kvalité av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter. S4. Sysselsättning för personer utanför arbetsmarknaden. skapa sysselsättning åt minst två personer som står utanför arbetsmarknaden. skapa sysselsättning åt en persom som står utanför arbetsmarknaden. skapa förutsättningar för att skapa sysselsättning åt personer som står utanför arbetsmarknaden. att skapa förutsättningar eller sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden. 13 S5. Förbättrad arbetsmarknadssituation. Projektet genomför insatser som bidrar till förbättrad arbetsmarknadssituation för minst anställda. Projektet genomför insatser som bidrar till förbättrad arbetsmarknadssituation för minst 5 anställda. Projektet genomför inga insatser som bidrar till förbättrad arbetsmarknadssituation. 11

12 Bedömning av urvalskriterier Så här ser LAG:s bedömingsprotokoll ut. Testa gärna er projektansökan i protokollet. Notera att ni först måste ha valt fond och insatsområde för att få rätt viktning, som ska fyllas i innan ni kan börja med bedömningen. Summan för respektive urvalskriterie räknas ut genom att multiplicera poäng med viktning. SUMMERING Projektnamn: Urvalskriterier Maxpoäng Poäng Journalnummer: Generella urvalskriterier 10 Fond/insatsområde: Specifika urvalskriterier 340 Fyll i rätt viktning för de specifika urvalskriterierna innan du börjar med bedömningen! Summa 500 Avslagsnivån är 200 poäng. Beslut Urvalskriterie Poäng Viktning Summa Motivering G1 4 G2 2 G3 4 G4 4 G5 4 G 4 G7 G8 4 Totalt Urvalskriterie S1 S2 S3 S4 S5 Poäng Viktning Summa Motivering S S7 Totalt VILLKOR Projektägaren är något av följande: organisation, förening, företag eller myndighet Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd LEADER Sydösta Skånes bilaga till projektansökan samt budget är bifogad till ansökan Ansökan har en kostnadseffektiv och realistisk budget Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella urvalskriterier 12

Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad. Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020

Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad. Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020 Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020 Inledning Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är lokalt ledd utveckling genom leadermetoden?

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Vision: Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet

Vision: Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet Vision: Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet VÄLKOMNA! Vad är lokalt ledd utveckling genom leadermetoden? LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Hjärtats fröjd Journalnummer:08016 Kontaktperson i det nominerade förslaget: Ebon

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNES INSATSOMRÅDEN

LEADER SYDÖSTRA SKÅNES INSATSOMRÅDEN LEADER SYDÖSTRA SKÅNES INSATSOMRÅDEN INSATSOMRÅDE 1: NÄRPRODUCERAT OCH NYA LOKALA MARKNADER Ett nytänkande näringsliv har lättare för att hitta nya marknader och öka sin exportmognad. Företagens vilja

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ung och företagsam i Västra Journalnummer: 2010-6039 Namn

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Information om LEADER Sydöstra Skåne

Information om LEADER Sydöstra Skåne Information om LEADER Sydöstra Skåne LEADER Sydöstra Skåne Kristin Persson Verksamhetsledare, Leader Y-Ö lag@ystad-osterlenregionen.se Innehållsförteckning Leadermetoden Sammanfattning av den lokala utvecklingsstrategin

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Natur- och kulturvårdare Sonny Pettersson Sund, Kavarö Söderön

Läs mer

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A Bedömningsgrunderna är till för att förtydliga vad som krävs för respektive poäng. Urvalskriterium nr 1 är anpassat till varje insatsområde och fond.

Läs mer

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020 Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020 Sammanfattning Upplandsbygd är en ideell förening med ansvar att vara en drivande partner för landsbygdens aktörer inom Lokalt

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: - s Slakt och chark AB

Läs mer

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Journalnummer: 2009-5492 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION Det lyser i fler fönster vi har blivit fler som väljer att leva här i hållbar mångfald och med starka lokala kretslopp inom social ekonomi. Inom Landsbygdsfonden,

Läs mer

BESLUT din ansökan om projektstöd

BESLUT din ansökan om projektstöd Returadress Länsstyrelsen Östergötland 581 86 [Eventuell Linköping Leader-logga] Regionalekonomiska enheten Jonas Jernberg Tfn: 010-2235294 E-postadress: jonas.jernberg@lansstyrelsen.se Motala kommun Box

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Länsstyrelsen Västernorrland Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI- fonderna) Regionala utvecklingsfonden Socialfonden Havs- och fiskerifonden Jordbruksfonden

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sixten Upplandsbygd Journalnummer: 2009-1590 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Upplandsbygd

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Vi kan uppnå så mycket mer om vi samordnar arbetet mellan fonderna bättre i nästa programperiod. Det är det centrala budskapet från Landsbygdsnätverket

Läs mer

Finns finansiering att finna?

Finns finansiering att finna? Finns finansiering att finna? Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2015 11 14 Landsbygdsnätverket hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se www.landsbygdsnatverket.se Varför

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Skepparslo v den 20 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Skepparslo v den 20 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Skepparslo v den 20 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse (LAG) för LEADER Sydöstra Skåne 2016-2017. Simrishamns kommun

Valberedningens förslag till styrelse (LAG) för LEADER Sydöstra Skåne 2016-2017. Simrishamns kommun Valberedningens förslag till styrelse (LAG) för 2016-2017 Simrishamns kommun SOFIE BREDAHL 40 år Utvecklingschef Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hållö Kapell Journalnummer: 2009-672 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Smakplats Skåne / Smakstart Journalnummer: 2010-1606 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Sida 1 av 7 2015-06-01 Enheten för lokalt ledd utveckling Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Dessa riktlinjer visar hur ni kan ta fram urvalskriterier för att prioritera mellan inkomna

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Tobias och Karin Knutsson

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Utveckling genom integration Journalnummer: 2008-2540

Läs mer

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 2016-01-21 www.leadernedredalalven.se Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, Västmanland, Uppsala

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Åsens by - Ett grönt rum för alla Journalnummer:

Läs mer

Mall för genomgång av urvalskriterier

Mall för genomgång av urvalskriterier Mall för genomgång av urvalskriterier Generella urvalskriterier som gäller för hela strategin och samtliga fonder. Strategiskt område L 1 Strategiskt användning av fond/fonder Generella urvalskriterier

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Destination Viskan Journalnummer: 2008-5908 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress)

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av behov och förutsättningar i projektansökan 5 Kvantitativ utvärderingsinformation 6 Kvalitativ utvärderingsinformation 8 Relevanta

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vi i Nordingrå Nordingråleden (Världsarvsleden heter den numera) Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista

NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Trygga Jämtön Journalnummer: 2009-3521 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap.

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap. Leader Sjuhärad LLU Vårt uppdrag enligt EU är att bidra till EUs 2020-mål om en smart, hållbar, inkluderande tillväxt. Det innebär att alla ansökningar skall prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och att

Läs mer

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg Att ansöka Hur går du tillväga? Verktyg Skaffa innan ansökan E-legitimation Du skaffar din e-legitimation hos din bank eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Fullmakt Se

Läs mer

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland 2016-2020 Utlysning 1 - Initiering av programmet, juli 2016 Välkommen att skicka in ansökan I Lundaland genomförs ett program för Lokalt

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mälardalens avlopp i kretslopp Projektägare: Lantbrukarnas

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Företagssamma naturbrukselever i autentiskt lärande i landsbygdsutveckling.

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-04-01 2014-149 AL Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra.

Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra. Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra. 1 Leadermetoden kopplar den lokala kunskapen och erfarenheten med samhällets målsättningar. 2 Leader stöd till landsbygdsutveckling Har du en projektidé?

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Krinova AB Stridsvagnsvägen 14 291 39 Kristianstad Journalnummer 2011-7937 E-postadress info@krinova.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Charlotte

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ett lokalt hållbart fiske en tillväxtfaktor inom landsbygdsutveckling. Vesa Tschernij Verksamhetsledare

Ett lokalt hållbart fiske en tillväxtfaktor inom landsbygdsutveckling. Vesa Tschernij Verksamhetsledare Ett lokalt hållbart fiske en tillväxtfaktor inom landsbygdsutveckling Vesa Tschernij Verksamhetsledare fem i tolv Stor volym viktigare än bra kvalité Samma pris/kg Medelhavet Södra Östersjön 5-6 mån turistsäsong

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Solviks Folkhögskola, projekt Ostviksfjärden Journalnummer:

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem Följande uppgifter är hämtade från e-ansökan under Jordbruksverkets Mina sidor. Ändringar och/eller förtydliganden är skrivet i kursiv stil.

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Appen Fish Kingdom Journalnummer: 2010-081-08 detta är en del

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Gårdarna runt sjön Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418

Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418 Vår ref: Susann Gustafson Turist och landsbygdsutvecklare Datum: 2013 04 22 Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418 Tid: torsdagen den 18 april, klockan 18.30 Plats: Rådde gård, Länghem Närvarande: Dalstorps

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande:

Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande: Bilaga 5 Urvalskriterier För varje ansökan om finansiering, kommer en bedömning att göras huruvida projektet uppfyller och till vilken grad med programmets urvalskriterier. Uppfyller ett projekt inte urvalskriterierna

Läs mer