STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31"

Transkript

1 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN

2

3 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige Organisation och genomförande av strukturfondsprogrammet...6 REDOVISNING AV EU-STÖD TILL PROJEKT MED KULTURANKNYTNING FÖR Sammanfattning och bedömning...8 Regional konkurrenskraft och sysselsättning...9 Övre Norrland...9 Mellersta Norrland...9 Norra Mellansverige Östra Mellansverige Stockholm Småland och öarna Västsverige Skåne-Blekinge Europeiska socialfondens program Territoriellt samarbete Gränsregionala samarbetsprogram Transnationella samarbetsprogram Interregionala program Landsbygdsprogrammet Bilaga 1: Sammanställning över stödda projekt med kulturanknytning Bilaga 2: Definition av projekt med kulturanknytning

4

5 INLEDNING Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd och Svenska filminstitutet har regeringens uppdrag att senast den 15 augusti 2008 redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Statens kulturråd ska samordna redovisningen. Följande sammanställning omfattar projekt där beslut fattats under 2007 och projekt som registrerats under 2007 där beslut fattats under januari En ny programperiod för strukturfonderna inleddes 2007, vilket innebär att alla program ännu inte har haft någon utlysning under denna period. Redovisningen bygger på inkomna uppgifter från strukturfondernas och landsbygdsprogrammets förvaltningsmyndigheter. För att underlätta deras urval har vi tagit fram en definition på projekt med kulturanknytning som bygger på bedömningar i det nu avslutade programmet. Definitionen bifogas (bilaga 2). Strukturfonderna i Sverige Enligt Lissabonstrategin ska Europa utvecklas till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi med hållbar tillväxt, god miljö och social sammanhållning. Ett av de främsta redskapen för att uppnå detta mål är de satsningar som görs inom ramen för strukturfonderna. De europeiska riktlinjerna kompletteras med den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , som utgör plattformen för arbetet med EU:s strukturfonder i Sverige. Under medverkar Sverige i 22 strukturfondsprogram: åtta regionala strukturfondsprogram som tillsammans täcker hela Sverige och 13 territoriella samarbetsprogram som genomförs i samverkan med andra länder, främst inom EU. Dessa program finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Därtill kommer Europeiska socialfondens program. Den sammanlagda EU-finansieringen uppgår till ca 25 miljarder kr, varav drygt åtta miljarder kr till de åtta regionala strukturfondsprogrammen, och drygt tio miljarder kr till de territoriella samarbetsprogrammen (interregprogrammen). Europeiska socialfonden satsar totalt ca sex miljarder kr. EU-medlen ska matchas med nationell offentlig medfinansiering.

6 Även landsbygdsprogrammet är en möjlig finansieringskälla för flera typer av natur- och kulturprojekt - bl.a. för utvecklingen av natur- och kulturmiljön/kulturarvet men inte minst för olika typer av turismsatsningar, arrangemang (musik, teater, film etc.), studieresor med bäring på natur- och kulturområdena i syfte att nå en långsikt hållbar utveckling av vår landsbygd. En ökad sektorssamverkan mellan natur- och kulturmiljön är central i projekten. Totalt omfattar programmet i Sverige ca 35 miljarder kr. Det finansieras både från EU-budgeten (Jordbruksfonden) och från nationellt håll med ca fem miljarder kr per år. Organisation och genomförande av strukturfondsprogrammet För varje program finns ett programdokument som arbetats fram av företrädare för kommuner, landsting, samverkansorgan, statliga myndigheter, företag, intresseorganisationer, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, universitet och högskolor m.fl. Programmen, som har godkänts av EU-kommissionen, beskriver mål, insatser, vilka regler som gäller samt vilka grupper eller geografiska områden stöden avser. Varje program har en förvaltande myndighet, som ansvarar för genomförandet av programmet. När det gäller de territoriella samarbetsprogrammen ligger de förvaltande myndigheterna i vissa fall i något annat land än Sverige. De åtta regionala strukturfondsprogrammen förvaltas av Nutek, Verket för näringslivsutveckling. Nutek fattar beslut om stöd efter prioriteringar från strukturpartnerskapen. Nutek är också förvaltande myndighet för det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Svenska ESF-rådet ansvarar för genomförandet av Europeiska socialfondens insatser i Sverige. Nutek och ESF-rådet har båda åtta regionala kontor, som är samlokaliserade. I varje region finns ett strukturfondspartnerskap, som består av förtroendevalda representanter från kommuner och landsting, samt företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och andra föreningar. I de nordligaste regionerna ingår även företrädare för Sametinget. Strukturfondspartnerskapen, som är gemensamma för de regionala strukturfondsprogrammen och socialfondsprogrammet, har till uppgift att 6(15)

7 prioritera projekten. För de territoriella samarbetsprogrammen finns styrkommittéer som rekommenderar vilka projekt som ska få stöd. Alla program har en övervakningskommitté, bestående av representanter för myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens organisationer samt universitet och högskolor. I det nya programmet har antalet övervakningskommittéer för de regionala strukturfondsprogrammen minskats till tre, en kommitté för Övre Norrland och Mellersta Norrland, en kommitté för Norra Mellansverige, Östra Mellansverige och Stockholm samt en kommitté för Småland och Öarna, Västsverige och Skåne och Blekinge. De fyra kulturmyndigheterna (Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet) har en ledamot och en ersättare i var och en av övervakningskommittéerna för de regionala strukturfondsprogrammen och har ett gemensamt uppdrag att företräda kulturområdet i dessa kommittéer. I övervakningskommittén för Socialfondens program finns ingen kulturmyndighet representerad. I Landsbygdsprogrammet är arbete enligt den s.k. Leader-metoden central. Leader bygger på bildandet av s.k. LAG (Local Action Group) - en särskild form av partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. I LAGgruppen ska det tas fram en särskild utvecklingsplan för ett geografiskt avgränsat område ett s.k. Leader-område. Det är LAG-gruppen som sedan fattar beslut om vilka projekt som kan finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Olika projekt som genomförs i enlighet med utvecklingsplanen kan medfinansieras av stöd från Landsbygdsprogrammet. Förvaltningsmyndighet för Landsbygdsprogrammet är Jordbruksverket. Länsstyrelserna har utarbetat regionala landskapsstrategier och svarar för genomförandet av Landsbygdsprogrammet och beslutar om stöd. I Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet representeras kultursektorsmyndigheterna av Riksantikvarieämbetet. 7(15)

8 REDOVISNING AV EU-STÖD TILL PROJEKT MED KULTURANKNYTNING FÖR 2007 Sammanfattning och bedömning Den nya programperioden innebär att alla regioner och områden i Sverige får möjlighet att söka inom strukturfondsprogrammet. Det första programåret, 2007, var ännu inte alla program godkända av EU och det var därför inte heller någon utlysning. De regionala strukturfondsprogrammen har haft utlysningar och beslutomgångar, liksom landsbygdsprogrammet. Under 2007 har relativt få projektansökningar med kulturanknytning inkommit. Under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari 2008 har totalt kr har beviljats i EU-stöd till projekt med kulturanknytning, varav kr inom ramen för de regionala strukturfonderna och kr inom landsbygdsprogrammet. Antalet projekt som fick bidrag 2007 var 20 stycken. Det totala stödbeloppet var kr, varav kr inom ramen för de regionala strukturfonderna och kr inom landsbygdsprogrammet. Övrig offentlig finansiering uppgick sammantaget till kr, varav kr inom ramen för de regionala strukturfonderna och kr inom landsbygdsprogrammet. De myndigheter och institutioner som bidragit till den offentliga medfinansieringen är framför allt berörda länsstyrelser och kommuner samt i några fall landsting/regionförbund. Under den tidigare programperioden har kulturprojekt haft goda möjligheter till stöd. År 2006 beviljades kr i EU-stöd till sammanlagt 273 projekt med kulturanknytning. Att jämföra 2007 års siffror med dem från 2006 är dock knappast relevant, eftersom det rör sig om helt olika program, dels helt olika faser inom respektive programperiod. Eftersom år 2007 är det första året inom den nya programperioden finns det anledning att förvänta sig ett bättre utfall för kultursektorn under kommande år när fler program startat och kunskapen om möjligheterna till strukturfondsmedel ökat i de nytillkomna områdena. Bl.a. inom interregprogrammen Botnia-Atlantica och Sverige-Norge nämns kulturverksamhet som ett av de prioriterade områdena. 8(15)

9 Regional konkurrenskraft och sysselsättning Övre Norrland Det övergripande målet för programmet är att bidra till långsiktigt hållbar tillväxt. Programmet omfattar Norrbottens och Västerbottens län. 2,2 miljarder kr i Övre Norrland. Innovation och förnyelse, t.ex. kreativa näringar, upplevelser och turism Tillgänglighet, till exempel kommunikationer Inga beslut i programmet fattades under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari Mellersta Norrland Det övergripande målet för programmet är att öka konkurrenskraft och sysselsättning i regionen. Programmet omfattar Jämtlands och Västernorrlands län. 1,6 miljarder kr i Mellersta Norrland Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling, t.ex. turism och upplevelsenäringar Tillgänglighet och attraktivitet Under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari 2008 beslutades om stöd till fem projekt med viss kulturanknytning (se bilaga), däribland projektet Färgfabriken Norr en arena för kreativitet, innovation, entreprenörskap och företagande, ett treårigt projekt som erhöll kr i EU-stöd. Projektet drivs av Jämtlands läns landsting. Dessutom fick stiftelsen Jämtlands Läns Museum 8,8 miljoner kr för projektet Optand Teknikland. Övriga projekt med kulturanknytning var Projekt Ostkustbanan Ådalsbanan (EU-stöd drygt 2,5 mkr), Strategisk besöksnäringsutveckling i Västernorrland (EU-stöd drygt 11,4 mkr) samt projektet Turism 2020, där Jämtland Härjedalens turism fick 22,3 mkr i EU-bidrag. Den totala summan EU-stöd till dessa fem projekt var drygt 52 miljoner kr. 9(15)

10 Norra Mellansverige Det övergripande målet för programmet är att medverka till fler nya företag, fler arbetstillfällen och en ökad förvärvsfrekvens för både kvinnor och män genom att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare. Programmet omfattar Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 1,75 miljarder kr i Norra Mellansverige. Näringslivsutveckling, t.ex. satsning på innovativa miljöer Tillgänglighet, t.ex. utveckling av kollektivtrafik Under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari 2008 beslutades om stöd till ett projekt med kulturanknytning. Intresseföreningen Bergslaget erhöll 1 miljon kr i EU-stöd för projektet Bergslagens Historia och Framtid. Östra Mellansverige Det övergripande målet för programmet är att det ska bidra till att göra Östra Mellansverige till en region med ett dynamiskt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv med en positiv attityd till företagande. Programmet omfattar Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. ca 730 miljoner kr i Östra Mellansverige. Innovativa miljöer, t.ex. bidra till en ökad kommersialisering av forskningsresultat Entreprenörskap, t.ex. bidra till att det skapas fler nya livskraftiga företag Tillgänglighet, bl.a. medverka till en samordnad kollektivtrafik Under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari fattades inga beslut om stöd till projekt med kulturanknytning. 10(15)

11 Stockholm Det övergripande målet för programmet i Stockholm är att med småföretagen i fokus bidra till att stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft. Programmet omfattar Stockholms län. 338 miljoner kr i Stockholms län. Storstadens innovativa miljöer, t.ex. satsningar på konkurrenskraftiga kluster Företagsutveckling, t.ex. kapitalförsörjning med fokus att öka tillgången till såddkapital Tillgänglighet Under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari fattades inga beslut om stöd till projekt med kulturanknytning. Småland och öarna Det övergripande målet för programmet är att ta tillvara regionens resurser och öka förmågan till förändring och anpassning för att möta framtiden. Programmet omfattar Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. 607 miljoner kr i programmet Småland och öarna. Innovation och förnyelse, t.ex. internationalisering Tillgänglighet, t.ex. stimulera användningen av IT-kommunikation Under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari 2008 beslutades om EUstöd till ett projekt med kulturanknytning. Heligholms Utveckling AB erhöll 4 miljoner kr i EU-bidrag för projektet Forum Östersjön. 11(15)

12 Västsverige Programmets övergripande mål är att skapa fler och växande företag som leder till nya jobb samt att öka attraktionskraften i utsatta stadsdelar. Programmet omfattar Västra Götalands och Hallands län. 572 miljoner kr i programmet Västsverige. Entreprenörskap och innovativt företagande, t.ex. ta tillvara den starka tradition av entreprenörskap som finns inom vissa invandrargrupper Samverkansinitiativ och innovativa miljöer, t.ex. upplevelser Hållbar stadsutveckling, stadsdelarna Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Lärjedalen Under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari 2008 beslutades om EUstöd till tre projekt med kulturanknytning. Rörstrands Kulturforum erhöll totalt 3,4 miljoner kr i EU-stöd för projektet Designfabriken; Film i Väst erhöll 2,1 miljoner kr för projektet Ett nordiskt centrum för animerad film, etapp 1 och slutligen Stiftelsen Svensk Industridesign som erhöll kr för Förstudie Design Halland. Skåne-Blekinge Programmets övergripande mål är att bidra till ökad regional konkurrenskraft. Programmet omfattar Skåne och Blekinge län. drygt 600 miljoner kr i Skåne och Blekinge. Innovation och förnyelse, t.ex. fortsatt utveckling av regionens kluster och innovationssystem Tillgänglighet, t.ex. effektiva transporter Särskilda storstadsinsatser, t.ex. skapa kreativa miljöer som stimulerar idéutveckling och entreprenörskap Under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari 2008 fattades inga beslut om stöd till projekt med kulturanknytning. 12(15)

13 Europeiska socialfondens program Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Visionen för Europeiska socialfonden i Sverige är ett samhälle med arbete och nya möjligheter för alla. Programmet är gemensamt för hela landet. Som komplettering till det nationella programmet har varje region sin egen regionala plan som tar hänsyn till olika regionala behov och förutsättningar. Varje region, som sammanfaller med regionindelningen för de regionala strukturfondsprogrammen, beslutar också om när utlysningar ska ske och vilken inriktning de ska ha. Under perioden satsar Europeiska socialfonden ca 6,2 miljarder kr i Sverige. 70 % av pengarna ska gå till projekt som vänder sig till kvinnor och män som står utanför arbetslivet och 30 % till kompetensutveckling av personer som redan har jobb. Kompetensförsörjning, t.ex. underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav Ökat arbetskraftutbud, t.ex underlätta för unga att etablera sig i arbetslivet och se till att de inte hamnar i utanförskap Inga beslut inom socialfondens program fattades under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari Territoriellt samarbete De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmen, som också kallas Interreg, ger möjlighet för bl.a. organisationer, myndigheter, företag m.fl. att utveckla samarbete med motsvarande aktörer i andra EU-länder. De flesta programmen pekar ut specifika geografiska områden, men i några program kan samarbete ske över hela EU. I vissa fall kan även länder som inte tillhör EU delta i territoriella samarbetsprojekt. I Sverige berörs 17 av 21 län direkt av något gränsregionalt program, men samtliga län berörs exempelvis av Östersjöprogammet. 13(15)

14 Under programperioden finns ca 10 miljarder kr från Europeiska regionala utvecklingsfonden i de program som Sverige medverkar i. Det territoriella samarbetet är uppdelat i tre olika programformer: Gränsregionala samarbetsprogram Öresund-Kattegatt-Skagerrak Sverige-Norge Botnia-Atlantica Nord Central Baltic/Mellersta Östersjön South Baltic/Södra Östersjön Inga beslut fattades under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari Transnationella samarbetsprogram Östersjöprogrammet Norra Periferin Nordsjöprogrammet Inga beslut fattades under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari Interregionala program Interreg IVC Urbact II ESPON 2013 Inga beslut fattades under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari Landsbygdsprogrammet EU:s landsbygdsprogram syftar till att utveckla landsbygden på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Totalt omfattar programmet 35 miljarder kr och det finansieras både från EU-budgeten (Jordbruksfonden) och från nationellt håll med ca fem miljarder kr per år. Landsbygdprogrammet omfattar fyra stödområden; 1. Utveckling av landsbygden 14(15)

15 2. Miljöförbättrande åtgärder (T.ex. bevara och utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd, stimulera omställningen till ett resurseffektivt och hållbar produktion, bidra till att uppnå de nationella miljömålen däribland målet Ett rikt odlingslandskap) 3. Ökad konkurrenskraft inom jordbruk, skogsbruk och trädgård (T.ex.bidra till en ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv för att främja sysselsättning, stärka landsbygdens konkurrenskraft och skapa en högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden) 4. Rennäring och livsmedelsförädling I Landbygdsprogrammet är arbete enligt den s.k. Leader-metoden central d.v.s. en samarbetsform som utgår från ett lokalt engagemang och lokal kunskap mellan offentlig, privat och ideell sektor mot en utvecklad landsbygd. Leader ger invånare och företag på landsbygden en möjlighet att tillsammans med den offentliga sektorn verka för en utvecklad landsbygd. Leader bygger på bildandet av s.k. LAG (Local Action Group) - en särskild form av partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. I LAGgruppen ska det tas fram en särskild utvecklingsplan för ett geografiskt avgränsat område ett s.k. Leader-område. Det är LAG-gruppen som sedan fattar beslut om vilka projekt som kan finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Olika projekt som genomförs i enlighet med utvecklingsplanen kan medfinansieras av stöd från Landsbygdsprogrammet. Under perioden 1 januari 2007 t.o.m. 31 januari 2008 beslutades om EUstöd till 10 projekt med kulturanknytning inom Landsbygdsprogrammet. Bl.a. erhöll två projekt med anknytning till en eventuell världsarvsförklaring av Hälsingegårdarna ca 1,3 miljoner kr. Projekten rör framför allt turismutveckling och en förstudie inför utveckling av ett nytt Hälsingegårdsprojekt. Ett annat exempel på projekt som beviljats stöd är renoveringen av ett äldre fähus i Ullfors, som erhållit kr i bidrag från Landsbygdsprogrammet. Projektet är ett led i strävan att öka Ullfors attraktivitet i syfte att bl.a. åstadkomma en befolkningsökning och utbyggd turism. Bilaga 1: Sammanställning över stödda projekt med kulturanknytning Bilaga 2: Definition av projekt med kulturanknytning 15(15)

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Samlad lägesrapport. per 2015-12-31. Programperioden 2007 2013. Tillväxtverket Diarienummer 6.1.15-Ä 2016-453

Samlad lägesrapport. per 2015-12-31. Programperioden 2007 2013. Tillväxtverket Diarienummer 6.1.15-Ä 2016-453 Samlad lägesrapport per 2015-12-31 Programperioden 2007 2013 Tillväxtverket Diarienummer 6.1.15-Ä 2016-453 Samlad lägesrapport Beslut i detta ärende har fattats av Lars Wikström. Föredragande har varit

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

VIDGADE VYER FÖR STÄRKT SVENSKT KULTURLIV GENOM EU:S FONDER

VIDGADE VYER FÖR STÄRKT SVENSKT KULTURLIV GENOM EU:S FONDER VIDGADE VYER FÖR STÄRKT SVENSKT KULTURLIV GENOM EU:S FONDER KLOKBOKEN VIDGADE VYER FÖR STÄRKT SVENSKT KULTURLIV GENOM EU:S FONDER Innehållsförteckning 1. EU:S STRUKTUR OCH INVESTERINGS- FONDER Sid 6 2.

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Utveckla Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013

Utveckla Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa tillväxt och stärka konkurrenskraften för

Läs mer

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik 1.Lissabon, Göteborg G och Hela EU skall leva! 2. Perioden 2007-2013 2013 3. Nya utmaningar + verktyg 4. Partnerskap 5. Sveriges strategi 2007-2013 2013 6. JEREMIE

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

18 januari Referensgruppen sammanträder. 31 januari Strukturfondsdelegationen sammanträder. 4 maj Övervakningskommittén sammanträder

18 januari Referensgruppen sammanträder. 31 januari Strukturfondsdelegationen sammanträder. 4 maj Övervakningskommittén sammanträder Urban-nytt December 2006 Dialogkonferens Inclusive Cities i Göteborg Den 19-20 oktober bjöd URBAN II Göteborg, tillsammans med den statliga storstadssatsningen, in till dialogkonferensen Inclusive Cities.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938. Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013

Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938. Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013 Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938 Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013 Sty 2010:11 2(18) Inledning I regleringsbrevet 2010 har Kulturrådet fått i uppdrag att ta fram en långsiktig

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Kulturarvskraft! Riksantikvarieämbetets strategi för regional tillväxt 2011-2013

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Kulturarvskraft! Riksantikvarieämbetets strategi för regional tillväxt 2011-2013 Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturarvskraft! Riksantikvarieämbetets strategi för regional tillväxt 2011-2013 2 2010 Riksantikvarieämbetet Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Stöd från EU:s strukturfonder till svenska projekt med kulturanknytning år 2005 Rapport nummer 9 perioden 2005-01-01 2005-12-31

Stöd från EU:s strukturfonder till svenska projekt med kulturanknytning år 2005 Rapport nummer 9 perioden 2005-01-01 2005-12-31 Stöd från EU:s strukturfonder till svenska projekt med kulturanknytning år 2005 - Rapport nummer 9 perioden 2005-0-0 2005-2-3 En rapport från Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kulturrådet och Svenska

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Bilaga 1 a Regionalfonden: Program Övre Norrland

Bilaga 1 a Regionalfonden: Program Övre Norrland Övre Norrland Bilaga 1 a Regionalfonden: Program Övre Norrland slutår Total EU Offentl Privat Län BD Pop Kommunförbundet Norrbotten Projektets syfte är att hitta utveckla musikalisk talang, utveckla entreprenörskap

Läs mer

Ds 2009:69 Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013

Ds 2009:69 Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Ds 2009:69 Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Innehåll 1 Inledning en strategisk uppföljning... 7 2 Sammanfattning...

Läs mer

Kulturarv som resurs för regional utveckling

Kulturarv som resurs för regional utveckling Kulturarv som resurs för regional utveckling -Riksantikvarieämbetets arbete med regional tillväxt -erfarenheter och exempel från strategiarbete i Jämtland Johan Loock Riksantikvarieämbetet (Länsstyrelsen

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverket. Ny myndighet nya möjligheter för entreprenörskap och innovationer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverket. Ny myndighet nya möjligheter för entreprenörskap och innovationer Tillväxtverket Ny myndighet nya möjligheter för entreprenörskap och innovationer 1 Vår bakgrund 2 Vår bakgrund www.tillvaxtverket.se 3 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 1(8) 2010-02-22 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt

Läs mer

Regionalfonden Västsverige & Urbact

Regionalfonden Västsverige & Urbact Regionalfonden Västsverige & Urbact Linnea Hagblom Thanos Pinakas Helena Gidlöf (SKL) 1 Kort om Tillväxtverket Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Läs mer

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012 Europadagen 2012 Den nya landsbygdspolitiken i EU EU-processen Råds- och parlamentsarbetet rådsarbetsgrupper under 2012, beslut (förhoppningsvis) under första halvåret 2013 (gäller flera relevanta råds-

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap.

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap. Leader Sjuhärad LLU Vårt uppdrag enligt EU är att bidra till EUs 2020-mål om en smart, hållbar, inkluderande tillväxt. Det innebär att alla ansökningar skall prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och att

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu Europa 2020 och Socialfonden Roland BLADH 30 augusti 2012 DG Employment, Social Affairs and Inclusion Roland.Bladh@ec.europa.eu www.ec.europa.eu/social europa eu/social Sammanhållningspolitiken 2014-20

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre Forskning Åbo Akademi Utvärdering av projekt Samarbete i nationella och internationella sammanhang (bl.a. ENLDT) Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

40 miljoner i EU-stöd till Västsverige

40 miljoner i EU-stöd till Västsverige 40 miljoner i EU-stöd till Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 30 oktober prioriterades 39 projekt som får cirka 40 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, samt två

Läs mer

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Europaforum Norra Sverige

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers.

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. REDOVISNING AV PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU:S STRUKTURFONDER 2013 Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. INNEHÅLL Inledning sid. 5 Vad har bedömts vara ett

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Susan Sundqvist Pettersson Susan.sundqvist-pettersson@esf.se Tfn. 036-34 57 32 Svenska ESF-rådets uppdrag Förvalta Socialfonden Förvalta Integrationsfonden Genomföra Östersjöstrategin

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM27. Förslag till förordning för Europeiska fiskerifonden 2007-2013. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM27. Förslag till förordning för Europeiska fiskerifonden 2007-2013. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förslag till förordning för Europeiska fiskerifonden 2007-2013 Jordbruksdepartementet 2004-11-15 Dokumentbeteckning KOM(2004) 497 Förslag till rådets förordning om Europeiska

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer