Ny struktur för Landsbygdsprogrammet överordnat Växtlustteman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman"

Transkript

1 Ny struktur för Landsbygdsprogrammet överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt som ska stimulera en ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. EU:s strategi har fem övergripande mål: 1. Sysselsättning Höjd sysselsättningsgrad. 75 % av åringar ska ha ett arbete. 2. FoU/Innovation Förbättrade villkor för Forskning och utveckling (FoU). Höjd nivå till 3 % av EU:s BNP (offentliga och privata tillsammans) ska investeras i FoU. Det finns också en digital agenda om tillgång till grundläggande bredband. 3. Klimatförändring/energi Utsläppen av växthusgaser 20 % lägre än 1990 (eller 30 % om förutsättningarna är de rätta) % av energin ska komma från förnybara energikällor % ökning av energieffektiviteten. 4. Utbildning Minska avhopp från skolan till under 10 %. Minst 40 % av åringarna ska ha avslutad utbildning på högskolenivå. 5. Fattigdom/social utestängning Minst 20 miljoner färre människor i eller i riskzonen för fattigdom och social utestängning. EU har också satt upp 11 fondgemensamma tematiska mål. I Sverige ska struktur- och investeringsfondernas (ESI-fondernas) fyra program dvs landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet, de regionala strukturfondsprogrammen och socialfondsprogrammet gemensamt bidra till de fondgemensamma målen. De anges i förkortad version här nedan: 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka tillgång till, användning av & kvalité på informations- och kommunikationsteknik. 3. Ökad konkurrenskraften hos små och medelstora (SME) företag, jordbruk och fiske. 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Främja anpassning, riskförebyggande & riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser. 7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 8. Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering. 10. Investera i utbildning inkl yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande. 11. Förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten i offentlig förvaltning. 1

2 Europaparlamentet och rådet har antagit ett gemensamt regelverk, en förordning, för de fyra ESI-fonderna som ett led i arbetet med målsättningarna i EU 2020-strategin. I förordningen åläggs varje medlemsstat att ta fram en s k Partneröverenskommelse (PÖ) med EU-kommissionen. Partneröverenskommelsen ska fungera som en övergripande strategi för ESI-fonderna. I Sverige antogs PÖ i oktober 2014 och regeringen har valt att arbeta för de 10 första målen ovan. Lokalt ledd utveckling sorterar under tematiskt mål 8 och 9, men bidrar till måluppfyllelse inom EU:s alla prioriteringar. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kommer att tillämpas inom ramen för de fyra ESI-fonderna. Växtlustområdets utgångspunkt har varit viljan att kunna ta ett bredare helhetsgrepp över områdets utvecklingsperspektiv under perioden Vi har därför arbetat fram en fondintegrerad lokal utvecklingsstrategi, som kan möjliggöra projekt inom tre olika fonder: Europeiska Socialfonden (Socialfonden), Europeiska Regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (Landsbygdsfonden) inom hela området för Lokalt ledd utveckling. Säffle kommer vid sidan av denna strategi dessutom att ingå i fiskeområde Vänern för att kunna ansöka om projekt även inom Europeiska Havs- och fiskerifonden (Fiskefonden) I det operativa programmet för Lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden anges inom vilka delar av programmet leaderområden kan verka. Programmet består av två prioriterade områden: Regionalfonden: Främja lokal utveckling genom ökat entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag. Socialfonden: Genom lokala utvecklingsstrategier stärka individers ställning på arbetsmarknaden och bidra till att öka övergångarna till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden. Majoriteten av de projekt som genomförs inom denna utvecklingsstrategi kommer dock att finansieras av landsbygdsfonden, som har större resurser avsatta för Lokalt ledd utveckling. Landsbygdsprogrammet med jordbrukspolitik mot Smart och hållbar tillväxt för alla I EU:s förordning om landsbygdsprogrammet finns tre övergripande och långsiktiga mål för hela jordbrukspolitiken och landsbygdsprogrammet. De tre målen är: Jordbrukets konkurrenskraft Hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder Balanserad territoriell utveckling (betyder att alla geografiska områden inom EU ska utvecklas) I förordningen finns sedan sex prioriteringar som ska leda till att de tre övergripande och långsiktiga målen uppnås. 2

3 De sex prioriteringarna är: 1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och på landsbygden 2. Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla regioner samt främja innovativ jordbruksteknik. 3. Förbättra djurvälfärd, riskhantering i jordbruket och organisationen av livsmedelskedjan, inkl bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter. 4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruk. 5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks- och livsmedelssektorn. 6. Främja social utveckling, bekämpa fattigdom och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden. Den första prioriteringen (1) ska genomsyra allt i landsbygdsprogrammet, men inom Lokalt ledd utveckling kan inte projekten inom landsbygdsfonden läggas emot prioritet 1. Förutom målen och prioriteringarna är landsbygdsprogrammet också uppbyggt på 18 fokusområden och en mängd delåtgärder. I landsbygdsprogrammet ska ytterligare en nivå av olika delåtgärder bidra inom gällande fokusområden. Leadermetoden har förut arbetat framgångsrikt tvärs över alla delar i programmet. För tillfället är det inte känt om projekt inom Lokalt ledd utveckling ska registreras även emot enskilda delåtgärder. En sådan detaljstyrning vore olycklig för det skulle redan i startskedet kunna leda projekt i riktning bort från innovativ kreativitet. Under strategiprocessen har vi utgått ifrån insamlade idéer, projektidéer och allmänna inspel under sex diskussionsmöten i ingående sex kommuner samt inkommande kompletterande åsikter efteråt. Därtill flera diskussioner med LAG Växtlust och Partnerskapet, möten med Idrottsrörelsen, ungdomar och naturintressenter. Utifrån detta material och två remissrundor för åsikter i v 42 och 45 har vi finjusterat föreslagna teman, inriktningar, temamål och indikatorer samt intressentgrupper. Nedan anges de teman (insatsområden) som valts för området: Tema 1: Bryta mellanmänskliga barriärer Tillvarata nyanländas, äldres och ungas resurser, främja jämställdhet mellan kvinnor och män, främja tillgänglighet för äldre och funktionshindrade samt öka förståelsen för varandras kulturer och vardag. Tema 2: Landsbygdens näringar Skapa, utveckla, vidmakthålla samt möjliggöra förutsättningar för viktiga verksamheter inom olika branscher med rötter på landsbygden t ex nya företag, arbetstillfällen, specialiseringar, breddad verksamhet, produktutveckling, förädling av råvaror, paketlösningar, marknadsföring och användande av höghastighetsnät. 3

4 Tema 3: Brobyggande och erfarenhetsutbyte Skapa och utveckla band och utbyten mellan olika sektorer, bygder och människor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, även mellan stad och land. Öka förståelsen för geografiska och kulturella skillnader. Förbättra miljön. Gynna nytänkande produktutveckling. Tema 4: Traditionella resurser och nya smarta lösningar Skogens och landskapets resurser, naturvärden, kulturarv t ex skogens nya värden och breddat utnyttjande, värna biologisk mångfald och öppna landskap, tillvarata kulturvärden, värdefulla biotoper och ekosystemtjänster. Miljö, energi- och klimatinsatser t ex, miljöförbättringar, växthusgasreduktion, bioenergi, sol-, vind- och vattenanvändning samt klimatsmarta lösningar. Tema 5: Engagerade aktörer och ideella krafter Platsutveckling utifrån lokala planer. Stärka och utveckla föreningslivet genom samarbeten, effektivare styrelsearbete och affärsmässighet. Stödja civilsamhällets folkhälsoarbete och initiativ för utsatta människor samt engagemang för nya aktiviteter i bygden. För Landsbygdsfondens och Socialfondens projekt inom ovanstående teman finns en gemensam inriktning Kompetensutveckling och nytänkande. Detta är Växtlustområdets svar på uppmaningen om att prioritet 1 ska genomsyra hela landsbygdsprogrammet och därmed de fem teman vi delar in arbetet i. För projekt inom Regionalfonden finns inte motsvarande inriktning. Vid ett nytt godkännande av leaderområdet kommer vårt område att tilldelas medel per godkänd fond. Varje projekt ska sen knytas till endast en fonds medel inom passande tema dvs där den huvudsakliga projektinriktningen finns. Temamålen mäts genom fondobligatoriska och Växtlustområdets egna indikatorer (mätbara förändringar) inom varje fond. Indikatorerna beskrivs och definieras i en separat förteckning för leaderområdet (Bilaga 5:3). På följande sidor presenteras närmare de teman Växtlustområdet valt att arbeta inom under perioden för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. 4

5 Tema 1: Bryta mellanmänskliga barriärer Sammanfattande beskrivning utifrån idédokument: Tillvarata nyanländas, äldres och ungas resurser, främja jämställdhet mellan kvinnor och män, främja tillgänglighet för äldre och funktionshindrade samt öka förståelsen för varandras kulturer och vardag. Tema 1: Socialfondens möjligheter: Inriktning 1 Kompetensutveckling och nytänkande. Inriktning 2 Tillvarata outnyttjade mänskliga resurser för bättre integrering gällande kön, ålder, ursprung och funktionshinder vid arbetsfrämjande insatser. Inriktning 3 Skapa möten mellan företag och potentiell arbetskraft för att genom beprövade metoder, kreativa mötesplatser eller nya sätt främja kompetenstillförseln. A. Matchning i ord och handling för ökad sysselsättning B. Inkludera mer kompetens och fler resurser i samhället Obligatoriska indikatorer (mätbara förändringar) mål A och B: Antal deltagare. Antal företag och organisationer som får stöd. Växtlusts indikatorer (mätbara förändringar) för olika mål och inriktningar: A. Andel deltagare som fått jobberbjudande fördelat på kön, ålder och etniskt ursprung. A. Antal nyskapade och bevarade arbetstillfällen (årsarbetskrafter). B. Upplevelse av förstärkt självkänsla och självförtroende. Tema 1: Landsbygdsfondens möjligheter: Inriktning 1: Kompetensutveckling och nytänkande. Inriktning 2: Ungas delaktighet skapar nya perspektiv i lokalsamhället. Inriktning 3: Generations- och kulturöverbryggande insatser för att stärka individer och bygder med utvecklingsbehov till ökad sysselsättning. 5

6 A. De gröna näringarna breddar sin rekryteringsbas B. Civilsamhället tillvaratar intressen, engagemang och särskild erfarenhet vid rekryteringsbehov Obligatoriska indikatorer (mätbara förändringar) mål A och B: Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter). Växtlusts indikatorer (mätbara förändringar) för olika mål och inriktningar: A. Antal medverkande företag inom de gröna näringarna. A. Totalt antal deltagare som utbildats. B. Antal personer som fått praktik eller korttidstjänst. Intressentgrupper Tema 1: Generella intressenter: LAG Växtlust, Kommuner, Arbetsförmedlingar, Försäkringskassan, Migrationsverket, Samhälls- och intresseföreningar, Studieförbund, Kyrkliga organisationer, Ungdomsorganisationer, Invandrarföreningar, Företagarorganisationer, Skogskvinnornas Nätverk m fl. Socialfondens speciella intressenter: Handikappförbund, Idrottsrörelsen, Arbetsgivar- och Arbetstagarorganisationer, arbetslösa personer, företagare m fl. Landsbygdsfondens speciella intressenter: Näringslivsaktörer inom de gröna branscherna t.ex LRF och HS, Skogsbranschen, Turismnäringen, Idrottsrörelsen, arbetslösa personer, företagare inom gröna näringar m fl. Tema 2: Landsbygdens näringar Sammanfattande beskrivning utifrån idédokument: Skapa, utveckla, vidmakthålla samt möjliggöra förutsättningar för viktiga verksamheter inom olika branscher med rötter på landsbygden t ex nya företag, arbetstillfällen, specialiseringar, breddad verksamhet, produktutveckling, förädling av råvaror, paketlösningar, marknadsföring och användande av höghastighetsnät. Tema 2: Regionalfondens möjligheter: Inriktning 1 Starta eget-insatser för planerade och nystartade mikroföretag. Inriktning 2 Mikroföretag i expansiva utvecklingsskeden. 6

7 Inriktning 3 Produkt- och tjänsteutveckling i mikroföretag. A. Stärka mikroföretag i start- och tillväxtskeden B. Främja tjänste- och produktutveckling inom mikroföretag Obligatoriska indikatorer (mätbara förändringar) mål A och B: Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter). Antal företag och organisationer som får stöd. Växtlusts indikatorer (mätbara förändringar) för olika mål och inriktningar: A. Antal skapade mikroföretag. A. Antal företag som fått del av stärkande insatser. B. Antal bevarade arbetstillfällen (årsarbetskrafter). B. Antal nya tjänster eller produkter. Tema 2: Landsbygdsfondens möjligheter: Inriktning 1: Kompetensutveckling och nytänkande. Inriktning 2: Projektstöd till företag för specialisering i alla typer av småskaliga jordbruksföretag. Inriktning 3: Nätverksbyggande och benchmarking mellan företag och branscher. Inriktning 4: Effektivare företagssamverkan för högre lönsamhet i de gröna näringarna. Inriktning 5: Lokal bygdeutveckling för ökad diversifiering och nya tjänster i bygden. Inriktning 6: Ökad användning och utveckling av höghastighetsnätens möjligheter. A. Utvecklad samverkan mellan landsbygdsföretag B. Stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft C. Ökad specialisering av jord- och skogsbruksföretag för nya marknader eller bristmarknader. Obligatoriska indikatorer (mätbara förändringar) mål A, B och C: Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter). 7

8 Växtlusts indikatorer (mätbara förändringar) för olika mål och inriktningar: A-C. Antal medverkande företag inom de gröna näringarna. A-C. Totalt antal deltagare som utbildats. A-C. Antal nyetablerade nätverk. A. B. Andel samverkande företag med höjd omsättning. B. C. Antal företag som utvecklat nya grenar i sitt företag. C. Antal projektstöd till företag gällande specialisering. C. Antal skapade företag. Intressentgrupper Tema 2: Generella intressenter: LAG Växtlust, Kommuners Näringslivs- och IT-avdelningar, Samhällsoch intresseföreningar, Studieförbund, Kyrkliga organisationer, Idrottsrörelsen, Ungdomsorganisationer, Invandrarföreningar, Hushållningssällskap, Företagarorganisationer m fl. Regionalfondens speciella intressenter: Kvinnor och unga som vill pröva nya företagsidéer (prioriterade målgrupper), deltagare i Starta Eget-kurser, utvecklingsbenägna mikroföretag (max 9 anställda). Landsbygdsfondens speciella intressenter: Näringslivsaktörer inom de gröna branscherna, Skogsbranschen. Turismnäringen, personer med företagsidéer, företagare inom gröna näringar, Mikroföretag (max 9 anställda) gällande projektstöd till företag samt Småföretagare (max 49 anställda) gällande samverkansinsatser, Lokala byalag, Fiberföreningar, ungdomar m fl. Tema 3: Brobyggande och erfarenhetsutbyte Sammanfattande beskrivning utifrån idédokument: Skapa och utveckla band och utbyten mellan olika sektorer, bygder och människor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, även mellan stad och land. Öka förståelsen för geografiska och kulturella skillnader. Förbättra miljön. Gynna nytänkande produktutveckling. Tema 3: Landsbygdsfondens möjligheter: Inriktning 1: Kompetensutveckling och nytänkande. Inriktning 2: Gränsöverskridande samarbeten under mottot Learning by doing. Inriktning 3: Tjänste- och produktutveckling inspirerad av ett mångkulturellt samhälle. Inriktning 4: Erfarenhetsutbyten inom miljöarbete, naturturism och miljövänliga produkter. 8

9 A. Gränslösa mötesplatser för metod- och produktutveckling B. Kreativa möten ger miljömässiga mervärden Obligatoriska indikatorer (mätbara förändringar) mål A och B: Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter). Växtlusts indikatorer (mätbara förändringar) för olika mål och inriktningar: A-B. Totalt antal deltagare som utbildats. A-B. Antal nyetablerade nätverk. A-B. Antal deltagare. A. Antal nya tjänster eller produkter. B. Antal nya mätbara, miljömässiga mervärden för området. Intressentgrupper Tema 3: Generella intressenter: LAG Växtlust, Leader-föreningar i närområdet, Leader-föreningar inom Sverige, Kommuner, Samhälls- och intresseföreningar, Idrottsrörelsen, Södra Viken, Ungdomsorganisationer, Invandrarföreningar, Hushållningssällskap, Företagarorganisationer m fl. Landsbygdsfondens speciella intressenter: Företagare inom gröna näringar, Träförädlare, Hantverkare, Livsmedelföretag, Turismföretag, Skogsriket Värmland, Skogskvinnornas nätverk, Ungdomar, Natur- och Miljöinriktade organisationer, Samarbetsländer inom EU t ex tidigare etablerade partners i Luxemburg, Österrike, Finland m fl. Tema 4: Traditionella resurser och nya smarta lösningar Sammanfattande beskrivning utifrån idédokument: Skogens och landskapets resurser, naturvärden, kulturarv t ex skogens nya värden och breddat utnyttjande, värna biologisk mångfald och öppna landskap, tillvarata kulturvärden, värdefulla biotoper och ekosystemtjänster. Miljö, energi- och klimatinsatser t ex, miljöförbättringar, växthusgasreduktion, bioenergi, sol-, vind- och vattenanvändning samt klimatsmarta lösningar. Tema 4: Landsbygdsfondens möjligheter: Inriktning 1 Kompetensutveckling och nytänkande. Inriktning 2: Utveckla nya affärsmöjligheter inom jord och skog för bättre resursutnyttjande. 9

10 Inriktning 3: Utveckla tjänsteutbudet kring specifika naturvärden, områdets kulturarv eller för att främja det öppna landskapet. Inriktning 4: Insatser för att bibehålla, återskapa och utveckla biotoper och ekosystemtjänster. Inriktning 5: Främja nytänkande och smarta lösningar för förbättrad miljö samt energi- och klimatinsatser inom jord- och skogsbruken. A. Nya användningsområden för jord- och skogsbrukets traditionella resurser - jord och skog B. Ökad tjänsteutveckling med utgångspunkt i områdets naturvärden, kulturarv och det öppna landskapet C. Öka förståelsen för, bibehålla, återskapa och utveckla biotoper och ekosystemtjänster. D. Fler smarta lösningar gällande miljö-, energi- och klimatinsatser inom jord- och skogbruken Obligatoriska indikatorer (mätbara förändringar) mål A, B, C och D: Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter). Växtlusts indikatorer (mätbara förändringar) för olika mål och inriktningar: A-D. Antal medverkande företag inom de gröna näringarna. A-D. Totalt antal deltagare som utbildats. A, B, D. Antal nyetablerade nätverk. A. Antal nya användningsområden. B. Antal nya tjänster. C. Antal insatser för biotoper eller ekosystemtjänster. D. Antal nya lösningar. Tema 4: Regionalfondens möjligheter: Inriktning 1: Investeringar i utvecklingsplaner/konsultinsatser inför miljöförbättrande åtgärder, för långsiktigt hållbart företagande och för ökad jämställdhet vid rekryteringsprocesser i mikroföretag. Inriktning 2: Investeringar i företagsanalyser, trendspaning och marknadsföringsinsatser för bättre konkurrenskraft i det egna företaget eller den lokala företagsgruppen. 10

11 Inriktning 3: Projekt för främjande av mikroföretagens miljö- hållbarhets- och jämställdhetsinsatser. A. Utveckla mikroföretagen genom miljö- och jämställdhetsinsatser B. Stärkt konkurrenskraft och hållbarhetsfokus hos det lokala näringslivet Obligatoriska indikatorer (mätbara förändringar) mål A och B: Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter). Antal företag och organisationer som får stöd. Växtlusts indikatorer (mätbara förändringar) för olika mål och inriktningar: A. Antal mikroföretag som genomfört miljöförbättrande insatser. A. Antal mikroföretag som genomfört jämställdhetsinsatser. B. Antal bevarade arbetstillfällen (årsarbetskrafter). B. Antal företag som genomfört hållbarhetsinsatser. B. Antal genomlysta företag med upplevd stärkt konkurrenskraft. B. Antal genomlysta företag med höjd omsättning. Intressentgrupper Tema 4: Generella intressenter: LAG Växtlust, Kommuner, Samhälls- och intresseföreningar, Byalag, Hembygdsföreningar, Studieförbund, Ungdomsorganisationer, Invandrarföreningar, Hushållningssällskap, Företagarorganisationer, Turismorganisationer, Skogsriket Värmland, Skogskvinnornas nätverk m fl. Landsbygdsfondens speciella intressenter: Företagare inom gröna näringar, Mikroföretag på landsbygden, Organisationer, Intresseföreningar och konsulter inom flora/fauna, biotoper, ekosystem, kultur samt miljö, energi och klimat m fl. Regionalfondens speciella intressenter: Mikroföretag och Småföretag, Organisationer, intresseföreningar och konsulter inom miljö, hållbarhet, jämställdhet och marknadsföring m.fl. Tema 5: Engagerade aktörer och ideella krafter Sammanfattande beskrivning utifrån idédokument: Platsutveckling utifrån lokala planer. Stärka och utveckla föreningslivet genom samarbeten, effektivare styrelsearbete och affärsmässighet. Stödja civilsamhällets folkhälsoarbete och initiativ för utsatta människor samt engagemang för nya aktiviteter i bygden. 11

12 Tema 5: Landsbygdsfondens möjligheter: Inriktning 1 Kompetensutveckling och nytänkande. Inriktning 2: Stärka och utveckla föreningslivet genom samarbeten, effektivare styrelsearbete och affärsmässighet vid genomförande av aktiviteter. Inriktning 3: Platsutveckling utifrån lokala planer med civilsamhällets olika aktörer i samverkan. Inriktning 4: Utveckla metoder och samverkan mellan civilsamhällets aktörer i syfte att förbättra folkhälsan i lokalsamhället. A. Utvecklade bygder genom lokalt planeringsarbete och ökat engagemang B. Ett stärkt föreningsliv genom utvecklingsinsatser C. Stärkt folkhälsoarbete genom civilsamhällets insatser Obligatoriska indikatorer (mätbara förändringar) mål A, B och C: Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter). Växtlusts indikatorer (mätbara förändringar) för olika mål och inriktningar: A-C. Totalt antal deltagare som utbildats. A. Antal bygder som genomfört utvecklingsinsatser. B. Antal föreningar som genomfört utvecklingsinsatser. C. Antal folkhälsofrämjande insatser. C. Antal deltagare. Tema 5: Socialfondens möjligheter: Inriktning 1: Kompetensutveckling och nytänkande. Inriktning 2: Stödja utsatta människor genom civilsamhällets medmänniskor i syfte att stärka individen och skapa större tilltro till samhällets möjligheter till stödinsatser för den enskilde. Inriktning 3: Metodutveckling och tillämpning av beprövade metoder för att stärka individer att nå närmare ett inträde på arbetsmarknaden lokalt. 12

13 A. Att hitta verksamma metoder för att stärka individer inför inträde på den lokala arbetsmarknaden B. Öka civilsamhällets engagemang och stödjande insatser för utsatta människor Obligatoriska indikatorer (mätbara förändringar) mål A och B: Antal deltagare. Antal företag och organisationer som får stöd. Växtlusts indikatorer (mätbara förändringar) för olika mål och inriktningar: A. Antal verksamma metoder. B. Upplevelse av förstärkt självkänsla och självförtroende. Intressentgrupper Tema 5: Generella intressenter: LAG Växtlust, Kommuners socialtjänster och andra offentliga aktörer, Arbetsförmedlingar, Försäkringskassan, Migrationsverket, Polis och Räddningstjänst, Samhälls- och intresseföreningar, Studieförbund, Kyrkliga organisationer, Ungdoms - organisationer, Invandrarföreningar, Företagarorganisationer, Företagare m fl. Socialfondens speciella intressenter: Handikappförbund, Idrottsrörelsen, Välgörenhets - organisationer t ex Röda korset, Frälsningsarmén, Jourverksamheter, arbetslösa personer, långtidssjukskrivna personer, utsatta personer m fl Landsbygdsfondens speciella intressenter: Lokala bygdeföreningar, Byalag, Idrottsrörelsen, Företagare inom gröna näringar, Mikro- och Småföretag, Näringslivsaktörer inom de gröna branscherna t ex LRF och HS, Skogsbranschen. Turismnäringen, Värmlands-kooperativet, Hela Sverige Ska Leva m fl 13

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012 Europadagen 2012 Den nya landsbygdspolitiken i EU EU-processen Råds- och parlamentsarbetet rådsarbetsgrupper under 2012, beslut (förhoppningsvis) under första halvåret 2013 (gäller flera relevanta råds-

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Finns finansiering att finna?

Finns finansiering att finna? Finns finansiering att finna? Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2015 11 14 Landsbygdsnätverket hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se www.landsbygdsnatverket.se Varför

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A Bedömningsgrunderna är till för att förtydliga vad som krävs för respektive poäng. Urvalskriterium nr 1 är anpassat till varje insatsområde och fond.

Läs mer

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020 Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020 Sammanfattning Upplandsbygd är en ideell förening med ansvar att vara en drivande partner för landsbygdens aktörer inom Lokalt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Gemensam fondförordning Partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) Horisontella förordningen 2015-12-18

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Attraktiv landsbygd Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020

Attraktiv landsbygd Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 2015-10-13 Attraktiv landsbygd Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Sammanfattning Version 2015-10-13 Målet med landsbygdsprogrammet är att utveckla lantbruk och landsbygder för att

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu Europa 2020 och Socialfonden Roland BLADH 30 augusti 2012 DG Employment, Social Affairs and Inclusion Roland.Bladh@ec.europa.eu www.ec.europa.eu/social europa eu/social Sammanhållningspolitiken 2014-20

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Diarienummer: 3.2.17-394/16

Diarienummer: 3.2.17-394/16 Diarienummer: 3.2.17-394/16 2016-01-21 1(113) Sammanfattning Målet med landsbygdsprogrammet är att utveckla lantbruk och landsbygder för att skapa en attraktiv landsbygd. Prioriteringarna i landsbygdsprogrammet

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Länsstyrelsen Västernorrland Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI- fonderna) Regionala utvecklingsfonden Socialfonden Havs- och fiskerifonden Jordbruksfonden

Läs mer

2015-12-18. 15 oktober 2015

2015-12-18. 15 oktober 2015 15 oktober 2015 Information om Operativt program för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF) 2014-2020 Uppdraget och bakgrund Samordning med andra

Läs mer

Kort om Botnia-Atlantica 2014-2020

Kort om Botnia-Atlantica 2014-2020 Kort om Botnia-Atlantica 2014-2020 Lycksele, Maj 2014 Jenny Bergkvist Programdirektör jenny.bergkvist@botnia-atlantica.eu Norge: Nordland Fylke Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland:

Läs mer

Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad. Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020

Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad. Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020 Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020 Inledning Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är lokalt ledd utveckling genom leadermetoden?

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Ålands innovationsstrategi

Ålands innovationsstrategi Ålands strategi för smart specialisering Landskapsregeringen 12.5.2015 Bilaga 6 Krav på en innovationsstrategi enligt den allmänna strukturfondsförordningen för finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Regionalfonden Västsverige & Urbact

Regionalfonden Västsverige & Urbact Regionalfonden Västsverige & Urbact Linnea Hagblom Thanos Pinakas Helena Gidlöf (SKL) 1 Kort om Tillväxtverket Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Läs mer

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap.

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap. Leader Sjuhärad LLU Vårt uppdrag enligt EU är att bidra till EUs 2020-mål om en smart, hållbar, inkluderande tillväxt. Det innebär att alla ansökningar skall prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och att

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Energimyndighetens engagemang och utvärderingsidé i Nationella Regionalfondsprogrammet

Energimyndighetens engagemang och utvärderingsidé i Nationella Regionalfondsprogrammet Energimyndighetens engagemang och utvärderingsidé i Nationella Regionalfondsprogrammet Åke Axenbom Adam Mickiewicz Energimyndighetens ingång Regleringsbrev för EM: Statens energimyndighet ska bidra i genomförandet

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Vi kan uppnå så mycket mer om vi samordnar arbetet mellan fonderna bättre i nästa programperiod. Det är det centrala budskapet från Landsbygdsnätverket

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen Hearing den 18 juni 2013 Regionalfonden 2014-2020 Regionala programmen (8st) Totalt 85% av regionalfonden Nationella programmet. Totalt 15% av regionalfonden 17% Mål 1-3 Forskning/innovation, Tillgång

Läs mer

www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND GR Utbildning Internationaliseringsgruppen Representanter från GRs 13 kommuner, internationalisering -> utbildningsområdet Syftet för gruppen är att vara ett forum för idé-, och erfarenhetsutbyte och bidra

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Kommittédirektiv En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Uppsala 2020 en del av Europa 2020

Uppsala 2020 en del av Europa 2020 Uppsala 2020 en del av Europa 2020 Europadagen Idag är det Europadagen och vi är mitt i EUvalrörelsen Dagen till minne av Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för att bevara freden

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Europaforum Norra Sverige

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Hur beskriver och analyserar vi EUmålen utifrån ett svenskt sammanhang? Reglabs årskonferens 2013 Wolfgang Pichler

Hur beskriver och analyserar vi EUmålen utifrån ett svenskt sammanhang? Reglabs årskonferens 2013 Wolfgang Pichler Hur beskriver och analyserar vi EUmålen utifrån ett svenskt sammanhang? Reglabs årskonferens 2013 Wolfgang Pichler Analysprocessen... Regional tillväxt 2013 En rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen Promemoria 2013-06-13 Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Näringsdepartementet Partnerskapsöverenskommelsen Den svenska partnerskapsöverenskommelsen kommer att fungera som den övergripande

Läs mer

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg Att ansöka Hur går du tillväga? Verktyg Skaffa innan ansökan E-legitimation Du skaffar din e-legitimation hos din bank eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Fullmakt Se

Läs mer

l a n d s b y g d p å li k a vi l l ko r Ur ett regionalt perspektiv

l a n d s b y g d p å li k a vi l l ko r Ur ett regionalt perspektiv l a n d s b y g d p å li k a vi l l ko r Ur ett regionalt perspektiv 1 En sammanfattning av artikel 5 i förslaget till Europaparlamentets och Rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2007 KOM(2007) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer